שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 219000

לכבוד הרב שליט"א, מבקשי ממני להיות סנדק, אך המקום רחוק ויהיה לי ביטול תורה, הם להסכים? כי אמרו לי שהדבר מועיל בימים אלה.

תשובה

אם כבודו נותן שיעור לרבים אל תבטל תורה, כפי שפסק הגאון היביע אומר ז"ל, אך ביטול תורה שלך לבדך מותר.
וכתב היעב"ץ ז"ל במגדל עוז [נחל ט ראש ב יאור א] בשם המדרש על מעלת הסנדק, שאפילו הקב"ה נעשה כסנדק לאברהם אבינו, שתפשו כבעל ברית עד שמל אברהם את עצמו, שנאמר [נחמיה ט, ח] "וכרות עמו הברית", וכרות לו לא נאמר, אלא "וכרות עמו". וכעין זה מובא גם במדרש חזית [ד, יד].
והרב יעקב הגוזר בספרו כללי המילה [ח"א עמוד ס"ו], כתב במעלת הסנדק על-פי מדרש רבה [ב"ר מב, יד] "למה נקרא שמו ממרא? רבי עזריה בשם רבי יודא אומר, שהמרה פנים באברהם, שאמר הקב"ה לאברהם לימול, הלך ונמלך בשלשת אוהביו וכו'. אמר לו הקב"ה נתת לו עצה למול, חייך, איני נגלה אל אוהבי אלא בפלטין שלך, ואתה תהיה עמו שותף בברית, הדא הוא דכתיב [בראשית יח, א]: "וירא אליו ה' באלוני ממרא". מכאן לבעל ברית שזוכה במצוות מילה, על-ידי שנעשה שותף לברית מילה". ובמדרש שלפנינו אינה מצויה התוספת "ואתה תהיה עמו שותף" וכו', ואפשר שהיה בידו נוסח קדמון מהמדרש.
והגאון החיד"א ז"ל בשיורי ברכה [יו"ד רסה, ה], כתב "מצאתי בתוספות יומא כתב יד, הביאם רבנו בצלאל ז"ל בליקוטי כתב יד וזה לשונו יש במדרש טעם שיש לדחוק עצמו האדם להיות בעל ברית, לפי שדומה אותה מצווה לקטורת, כדאמרינן בשעה שמל אברהם אבינו את עצמו ואת בני ביתו, ירד הקב"ה לשם, אמרו לו מלאכי השרת מה לך לפנות אל גבעת הערלות, כלומר, מקום מטונף הוא. אמר להם חביבים עלי כקטורת, דבחד קרא כתיב "גבעת הערלות", ובחד כתיב "גבעת הלבונה", וילפינן מהדדי".
וכן מובא בספרים, שהיו החסידים מתאווים לזכות למצוות הסנדקאות, וכמו שכתב בהגהות מיימוניות [מילה פרק ג אות ה] זה שחומדים ומתאווים לאחוז התינוק על הברכיים ולהיות בעל ברית, ויש סמל לדבר במדרש וכו'. וכן כתב הרמ"א [רסה, יא]: "ונוהגים להדר אחר מצווה זו להיות סנדק, לתפוס את התינוק ולמוהלו". ומקורו מהאור זרוע [מילה סימן קז]. ובכללי המילה לרבי יעקב הגוזר [עמוד ס"ה] כתב, שנהגו העשירים לשלם הרבה לעניים, כדי שיכבדום בסנדקאות לבניהם. וכן כתב בשו"ת מהר"י ברונא [סימן קפ], שראוי להוציא הוצאות וליתן לאבי הבן, כדי לזכות במצווה זו. ועיין בספר פלא יועץ [ערך כיבוד אב] שכתב, דמצוות סנדקאות היא בר מזלא, דכמה מצינו שמפזרים ממון בשביל להיות סנדק, מה שלא מצינו במצוות אחרות.
וכן היה המנהג בעיר הקודש ירושלים לפני כשלוש מאות שנה, שהעשירים היו משלמים ממון רב לאבי הבן, ובאותו ממון היו ההורים משתמשים להוצאות התינוק במשך השנים הראשונות לחייו, ותמורת זה היה אבי הבן מכבדו בסנדקאות. וכםי שכתב הגאון החיד"א ז"ל בשיורי ברכה [יורה דעה רס"ב, ה].
ובימי בחורותי שמעתי מעשה מפי הגאון הרב יעקב עדס ז"ל מעשה שאירע בזמן הגאון החיד"א ז"ל,, באדם עני שאשתו ילדה למזל-טוב, ובא אליו גביר אחד ונתן לו ממון רב כל שבעת הימים שלאחר הלידה, במחשבה שעל-ידי-כך יכבד אותו בסנדקאות, אולם ביום השמיני נודע לו שאשת העני ילדה בת ולא בן, ותבע אותו לדין תורה אצל הרב פרי האדמה שישיב לו את הממון שנתן לו עבור הסנדקאות. והשיב הרב, שהעני אינו צריך להשיב מאומה, שהרי את הסנדקאות אין קונים בממון, אלא שנתן את הממון על מנת לעשות צדקה עם היולדת העניה, ואת הסנדקאות חשב לקבל ממילא כהכרת הטוב, ועתה שנולדה בת יחשבו לו בשמים את שכרו כאילו שימש כסנדק, שהקב"ה מצרף מחשבה למעשה, אך מכל מקום אין לו על העני שום תביעת ממון.
גם מצינו בדברי רבותינו ז"ל, שהסנדקאות מתקנת עבירות שנעשו ברגליים, כדאיתא במדרש [וי"ר כא, ה] "רבי נתן ורבי אחא בשם רבי סימון אמר, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילה של מצוות, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, הוי רץ אחר מילה שהיא בין ברכין" והגם שהרד"ל [שם אות ח] כתב, דאפשר שהכוונה להיות מוהל, מכל מקום אפשר לפרשו גם על הסנדקאות. ובספרים הקדושים מובא, שאחד מהדברים הטובים עבור תיקון פגם הברית, הוא להיות סנדק, והיא מכפרת על כל החטאים יחד עם התשובה. וכן כתב גאון עוזנו הרב חיד"א ז"ל בברכי יוסף [יו"ד רס"ה, ט"ו] "כתבו ז"ל שהוא תיקון לפגם הברית, ויש להשתדל אחר מצווה זו בימי השובבי"ם". ובצפורן שמיר [ו, ק], "יש מחזרין להיות סנדק בימי השובבים כי הוא מכלל תיקוני פגם הברית". וכן כתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו מועד לכל חי [כ"ח, י] ובתוכחת חיים [שמות], וכן בספר בית עובד וזכר דוד [פרק פ"ח, משמר שלישי] וימלט נפשו [כ"ח, ס], ויסוד ציון [עמוד שצ"א].
וזכית בתשובה זו שמספרה 219000 כן ירבה וכן יפרוץ.

נושאי השאלה

שמחות במעגל החיים - יולדת ברית פדיון - סנדק

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א