שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


תאריך עברי

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 214509
לקהל הקדוש
לקראת סוף שנת המס, הננו בקריאת חיבה לכל אוהבי ותומכי התורה, לבוא לעזרתנו בהוצאת ספרי מורנו ורבנו הגה"צ רבי סלמן זצ"ל ובנו מרן רבנו שליט"א. למכון אישור סעיף 46.

תשובה
תזכו למצוות, כי האתר נמצא בפרשת דרכים מבחינת הוצאות רבות גם של הספרים הנמכרים ללא רווחים. כל התורמים יתברכו כל לילה בשעתץ חצות, וגם בפתיחת ההיכל של מנחה, ובעזרת השם בימי החנוכה בשעת הדלקת הנרות בספר הכוונות של מור אבי זיע"א.
שאלה - 214372
שלום לכבוד הרב שליט"א,
משוגע אמר לי שהוא שמח שעבר עבירה חמורה, כיוון שלאחר העבירה זכה להתקרב לה' יתברך מאוד מאוד וגם למד מהטעות לא לחזור על זה. זה לא נשמע לי טוב. מה דעת הרב?

תשובה
האומר הדברים הללו שוטה גמור הוא וכופר בעיקרי האמונה. ואסוןר לשמוע דבריו כלל.

כתב רבנו סעדיה גאון ז"ל ספר האמונות והדעות מאמר ה.
"ואם יאמר אומר, שחובה אחת תפסיד זכיות רבות, איננה עושה זה, אלא שיש עמה חרטה, בעבור עלת החרטה לא בעבור עצמה. ושזכות אחת תתקן חובות רבות, איננה עושה זה כי אם עם התשובה, בעבור התשובה לא בעבור עצמה. - והוצרכתי לביאור הזה מפני שראיתי אנשים מזייפים הדברים, ואומרים אם יש בשיעור כפירה אחת, לאבד הרבה מן האמונה, לא יתכן להיות בשיעור אמונה אחת, מה שיאבד הרבה כפירות, ואם יש בכח אמונה אחת, מה שיסיר הרבה כפירות, לא יתכן להיות כפירה אחת, מה שיסיר הרבה מן האמונה, ויהיו המאמינים נבוכים בדברים האלה".
עוד כתב רבנו שלמה אבן גבירול ז"ל בספר תיקון מידות הנפש חלק ג שער ד
"המידה הזאת תהיה כשהאדם שב מחטאו כשיראה ממנו עניין החרטה, אז תהיה תשובתו שלימה עם הקדמת השלשה הדברים: שהם התשובה ובקשת המחילה, ושיקבל עליו שלא ישנה. וכמו שביאר אותו רבינו סעדיה ז"ל בכמה מקומות ואחד מן החסידים היה אומר: מי שמתחרט על מה שעבר, כאילו לא חטא. וזאת המדה משובחת על הדרך הזאת, אך העניין המגונה שבה, כגון שיאמר היום הן על שום דבר ואחר כך יתחרט, או יאמר וידור להתענות או לתת בצדקה, ויתחרט אחר כן, במדה הזאת היא מגונה. ודרך השכל בעיניי שיזהר האדם מהביא את עצמו בדבר שיתחרט בו, אעפ"י שאין בכח בני אדם למשול בנפשה מהגברת מדותם, אך צריך להם שישתדלו להרגיל עצמם לדלג מן המנהגים הרעים אל הטובים ומן המדות המגונות אל המשובחות. וזה תכלית הטוב שיוכל האדם למשול ברוחו ולבלום את נפשו ולהנהיגה המנהג הטוב, ומי שטבעו נמשך אחר שכלו גבר".
וכתב בחיבור התשובה למאירי - משיב נפש מאמר א פרק ד
וכן צריך שלא לבוז בקצת עברות מצד היותם קלות בעיניו, שכמו שאמרנו להזהר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות, כך אין אדם יודע ענשן של עברות, ועוד שהקלות אין היצר מתעורר בתשובתן כמו שבארנו, והחמורות אין עברה מצויה בהן אלא מתוך תקף יצר ואחר שעה מתחרט ומתביש, ולפי גודל חטאו מתבייש מבוראו ומנפשו ומתחרט חרטה גמורה, מה שאין כן במי שמזלזל בקלות, ועל דרך הצחות דרשו בזה, אוילים יליץ אשם ובין ישרים רצון, אך אלים ימחץ ראש אויביו וגו', האויל הזה כשהוא נכשל בעברה אומר וכי מה אני חייב סקילה או שריפה כלום אני חייב אלא אשם והוא אינו יודע שעונו על קדקדו מעל לשערו, רצו בו שהדברים אשר לא יחשב לעצמו עון בהם ישקיעוהו ויכשילוהו בטבעו הרע עד שיאבד ברשעו, ומפני זה צריך לכל מתעורר לתשובה לחפש בדרכיו ולבער דעות רעות מקרבו לבלי יהיו סבה לעכב תשובתו".

ובספר אורחות צדיקים שער החרטה כתב "החרטה - הוא שעושה אדם דבר וחוזר בו ומתנחם על המעשה. היא דרך ישרה מאד לענין התשובה, כי מי שחטא ומתחרט, כאילו לא חטא. ואי אפשר לשוב בלא חרטה, פירוש: לעולם לא יתכפרו עוונותיו אם אינו מתחרט עליהם. גם התפילה אינה מקובלת זולתי החרטה, כי איך יאמר "סלח לנו אבינו כי חטאנו", כשאינו מתחרט על חטאיו?

וכתב רש"י על אבות פרק ב
"ותפארת לו מן האדם. שלכל העולם היא ישרה דאין לך דבר עבירה שיעשה אדם שלא יתחרט בו ויאמר בלבו מה עשיתי ויש לו בושת מבני אדם".
ורבנו הגדול ר' בחיי אבן פקודה ז"ל כתב בספר חובות הלבבות שער ז - שער התשובה פרק ג
"הראשון, שידע גנות מעשהו ידיעה ברורה, כי, אם לא יתברר לו זה, ויהיה מסתפק או שוגג בלתי מזיד, לא תתכן החרטה ממנו עליו ובקשת המחילה בו, כמו שכתוב: כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. והשני, שידע אפן רוע מעשהו וגנותו, כי, אם לא יתברר אצלו, כי מעשהו רע ומפעלו אינו טוב, לא יתחרט עליו ולא יקבל תנאי התשובה ממנו, ודינו בו כדין השוגג ואמתלאתו רחבה, כמ"ש: שגיאות מי יבין וגו'. והשלישי, שידע בחיוב הגמול על מעשהו, כי, אם לא ידע זה, אין הצורך מביאו אל החרטה עליו. וכשיתברר אצלו, כי הוא ענוש עליו, יתחרט אחר כך ויבקש המחילה, כמו שכתוב: כי אחרי שובי נחמתי וגו', ואמר: סמר מפחדך בשרי וגו'".
שאלה - 214268
לכבוד האורך באתר הקדוש הזה
שלום וברכה.שמי דוד חסיד מפיץ את כל הספרים של כ.הרב שליט"א בירושלים, ובבית שמש
בטל: 0508754326 . עם תיאום. וגם את הספר הערוך מחדש ארחות ציון.

תשובה
תזכה למצוות ואתה וכל המפיצים היקרים תעלו מעלה מעלה ותצליחו.
שאלה - 213703
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אברך עם 8 ילדים, האשה אינה עובדת, גרים בצפיפות, שירותים שבורים, האברך לא סיפר מאומה, היום ניגשתי אליו ודובבתי אותו, וסיפר שהכיור והאסלה שבורים, הילדים ישנים חלקם ברצפה, הזדעזעתי. והוא ממשיך בלימודו. חסרים הרבה פריטים לבית. בעלי המעשרות התירו שקיכם ותתברכו.

תשובה
מקווה שנמצא תורמים לעוד רהיטים לבית. זו מצווה נדירה שלא כל יום מזדמנת.
שאלה - 213390
לקהל הקדוש ה' עליהם יחיו
ב"ה הגיעו סוף סוף הספרים "חנוכה בציון" מבית הדפוס, ניתן ליצור קשר עם הנציגים בכל רחבי הארץ. לבירורים: mbzm50227@gmail.com

תשובה
תבורכו מהשמיים כל המארגנים, היוזמים, הפעילים, המפיצים, והמתעסקים בזה לשם שמים, עלו והצליחו. וזכות מור אבי ז"ל תעמוד לכם ולזרעכם עד עולם.
שאלה - 215231
לכבוד הרב
תבורך אמן מפי עליון היום הופקד לישיבת הרב אם הרב יכול להעביר בקשה לאברך תודה

תשובה
כבר עתה כדברכם כן נעשה, אתם משמחים את הלבבות. השם יתברך ישלם לכם כגמולכם.
שאלה - 215230
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
רציתי להגיד תודה עצומה מכל הלב לכבוד הרב ולכל העוסקים במלאכה.ממליצה לכל מי שיש באפשרותו לתרום לאתר קדוש זה ולאברכים משום שהכסף מגיע אישית ליעדו!

תשובה
מיום ליום אנחנו מגלים עוד טפח מהמחסור שיש ילדי אברכים הסובלים ממזון דל ומבגדים קלים שאינם מתאימים לימי הקור. הטיפול הוא אישי ללא שליחים או מתווכים ונעשה בהצנע.
שאלה - 215229
לכבוד הרב
תודה רבה רבה על דברי ההספד על חכם יעקב עטיה זצוקל הרב האריך תודה רבה מאחל לרב שה' יכבד אתכם כמו שאתם מכבדים אחרים

תשובה
מחילה מכבודך, זה טיפה בים של מעשיו המרובים והטובים. ב, זה לא בשבילו, כי הוא נמצא כעת בגן עדן עליון עם רבותיו וחביריו, זה בשבילנו שנלמד מדרכיו הטובים והמופלאים.
שאלה - 215228
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך זוכים למידות טובות??

תשובה
לומדים בכל יום 20 דקות ספר מוסר בהתלהבות.
שאלה - 215227
לכבוד הרב שליטא אני מתפלל במניין פועלים מחר אני בחופש מה עדיף להתפלל אחרי הנץ עם תחנון ארוך או לעזור למניין פועלים להתקיים עם תחנון קצר.
תשובה
תתפלל במנין בתפילה מליאה.
שאלה - 215226
לכבוד הרב
רציתי לומר המון תודה לרב. בילדות הורינו חזרו בתשובה והרגשנו קצת כפייה ופרשנו לצערנו. היום אני אוהב את התורה והמצוות בזכות הרב שמאהיב עלינו אותם.

תשובה
תעלה ידידי ואהובי ותצליח. שכרך גדול כפל כפליים מכל יהודי שומר מצוות.
שאלה - 215225
לכבוד המקובל הרב בן ציון מוצפי שליט"א
שלום רב.
פיאות הראש צריכות להתחיל מתחילת שורש של השיער עד האוזן למעלה או מתחילת שורש השיער ועד סוף האוזן?
תודה מראש.

תשובה
מגובה האוזן ועד העצם שמול פתח האוזן.
שאלה - 215224
שלום רבנו..קנינו ספר חנוכה בציון למשאית בעבודה כל יום קצת בדרכים
תשובה
בהצלחה בהעשרת היידע והלימוד. רק זהירות בדרכים, והשם יתברך ישמרכם.
שאלה - 215223
לכבוד הרב שלום רב, יש לנו בחצר של הבית גור של חתולים, די גדולה,שלא נותנת לנו מנוחה.מיללת,רוצה להכנס הביתה,מתחככת בנו. מה הרב מציע לעשות? פשוט להתעלם ממנה?
תשובה
והתעלמת.
שאלה - 215222
לכבוד הרב מוצפי שליט"א העברתי לחשבון הישיבה לאברכים נזקקים
תשובה
תתברכו בכל הברכות שבתורה לאורך ימים ושנים בטוב ובנעימים.
שאלה - 215221
שלום לכבוד הרב ישנו טיפול הנקרא הילינג יהודי שנעשה ע"י נשים חרדיות לכול מיני טיפולים האם ניתן לעשות ואם יש לזה מקור או הסכמה
תשובה
לא להתעסק בזה חלילה, גם לא על ידי אותם הנקראים "חרדים".
שאלה - 215220
לכבוד הרב
מתפללים ספרדים המתפללים בבית כנסת אשכנזי עם בימה משופעת שא"א להניח עליה ספר תורה ספרדי האם מותר להשכיב את ספר התורה?

תשובה
יכינו שלחן עם הגבהה.
שאלה - 215219
שלום לכבוד הרב
מה קורה במצב שבו אדם שומר נגיעה אך מישהי באה ונגע בו כי היא לא ידע. ומה קורה אם זה משפחה מה עליו לעשות ואיך עליו להגיד את הדברים. תודה לרב שמזכה את הרבים.

תשובה
לא יחשוב על זה ולא יתייחס.
שאלה - 215218
לכבוד הרב שלום רבאמא שלי מפרידה היום סכוםכסף שתחלק לעניים מבקשתאני עושה קיסרי ביום שני תברך אותיב" ה לידה 8תודה לרב על הכול בריאות
תשובה
השם יתברך יברכך וישמרך, ותלדי לחיים טוכים ולשלום, וזכות המצווה תגן בעדך ובעד כל הילדים יהי רצון שיעלו ויצליחו.
שאלה - 215217
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אומר להתגייס ההורים גם רוצים האם לרב ידוע לאן כדי להתגייס כך שהתורה לא תישכח חלילה. מחילה שאני שואל את הרב פשוט הרב יודע הרבה דברים.

תשובה
אולי יש תקווה שתחזור בך ותשב לעסוק בתורה, כי אין מעלה כמעלת לימוד התורה.
שאלה - 215216
שלום לכבוד הרב
הבת סובלת מחוסר במחסני ברזל, עייפות ,הומלץ ע"י הרופאה לקחת מי ברזל ספאטון בהשגחת בד"צ איגוד רבנים ובאישור הרבנות הראשית לישראל-פרווה, אפשרי?

תשובה
בהחלט לתת לה מיד.
שאלה - 215215
שלום וברכה.
האם בזמן סיפור מגילת אסתר בית המקדש השני כבר היה קיים?
האם יש מקורות חז"ל או מאוחרים יותר בעניין?
תודה רבה.

תשובה
היה חרב בעוונותינו, עיין במדרש אסתר.
שאלה - 215214
שלום לכבוד הרב
האם על לידת בן מברכים הטוב והמטיב בימינו כנפסק בשו"ע ? במידה וכן, ואם ידוע לפני הלידה שיש בן זכר אפשר לברך או רק לאחר.
תודה רבה

תשובה
מברכים שהחיינו ביום המילה.
שאלה - 215213
בשינוי שם
נולדתי..... שמי...
שם אמי.... מצבי הרפואי היה לא טוב בשנה האחרונה עברתי ניתוח ובשורות קשות
אשמח לדעת איזה שמות מומלצים לי לשינוי השם

תשובה
השם יתברך ישלח לך רפואה שלימה בקרוב.
שאלה - 215212
ידוע לרבנו שליט"א שבדורנו כשל כח הסבל ואין כח לעבודת השם ולקדושה שבדורות עברו והמון העם חלשים ולהקל נקרא להחמיר. האם בדורנו מי שיתן במסירות נפש עד שארית כוחו השם ימחל לו ?
תשובה
אל תחליש את הציבור, עיננו הרואות מאות אלפים מעם ישראל משכימים לתפילה עם הנץ החמה, טובלים במקווה, שומרים את העיניים, ואת האזניים, ואת הפה בעיקר. עוסקים בתורה הקדושה במסירות נפש, נותנים צדקה ברוחב יד. כן ירבו.
שאלה - 215211
לכבוד הרב. קיבלנו עוגיות ממשפחה חרדית. האישה ניקתה התנור עם סנט מוריץ והפעילה התנור לפני האפייה. מותר לאכול?
תודה.

תשובה
מנין לי לדעת מה מתרחש במאפיה ההיא......להקת תולעים, חומרים מוצקים, אבקות ושמנים, ושאר מרעין בישין.
שאלה - 215210
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א יש לי חברותה שיש לו זמן לטבול רק על חשבון הלימוד האם ימשיך לטבול או שעדיף ללמוד בתודה מראש
תשובה
שקר בפיו, יכול להשכים קום ולטבול.
שאלה - 215209
לכבוד הרב
אני גבאי ואחד מהציבור ביקש לשאול.
כשיום השנה יוצא בשבת (יט בכסלו) ממתי הבנים מתחילים להגיד קדיש? ומתי יעלו שביעי (בשבת שלפני או באותה שבת עצמה)

תשובה
בשבת עצמה.
שאלה - 215208
לכבוד רבנו שליט"א מה כבודו יודע או שמע מאביו חכם סלמאן זצ"ל על ביקורו של הבן איש חי בירושלים והאם זה נכון שהוא היה בבית הכנסת שושנים לדוד?
תשובה
אימתי תתחיל ללמוד שלחן ערוך, במקום לשוטט באתרים.
שאלה - 215207
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תאריך ימים ושנים עד ביאת גואל אמן. האם מר"ן עובדיה יוסף נהג לומר הלל ביום העצמאות? וישנם שקוראים ליום העצמאות חג העצמאות האם נכון הדבר?
תשובה
עיין בשו"ת יביע אומר חלק ו' אורח חיים סימן מ"א.
והמברך עליו הוא נושא שם שמים לשוא ומברך ברכות לבטלה. כי לא תיקנו חז"ל לומר הלל על גאולת ישראל מצרותיהם, אלא אם כן נעשה הנס לכל ישראל, כמבואר בראשונים, וכן פסק מרן החיד"א ועוד אחרונים. ומכל שכן שאין לומר הלל בליל ה' באייר".
שאלה - 215206
שלום לכבוד הרב שליטא
אדם דתי ומחלל שבת ועובד בתור מציל בשבת וידוע שהציל עשרות נפשות,חשבתי האם יש זכות ללמד עליו (ביני לבין עצמי)סוף סוף זה חילול שבת אבל גם הצלת נפשות?

תשובה
הוא לא דתי כלל. כי יש עבירות רבות שאין כאן המקום לפורטם.
שאלה - 215205
לכבוד הרב הגדול
אנינעובדת עם אמא שלי בגן ילדים.
כשילד בא אלי,אני אומרת לו שצריך אישור - ואז אומרת את השם של אמא שלי.אז יוצא שאני אומרת את השם שלה די הרבה עם הילדים. זה בסדר?

תשובה
כשאת מוסיפה לה תואר אמי.... מותר.
שאלה - 215204
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה מברכים על לימון שעובר תהליך של כבישה על ידי בישול כולל מלח ושמן ונהיה לימון כבוש תודה רבה למורנו ורבנו על זיכוי הרבים
תשובה
דיעות שונות בפוסקים, ויש נוהגים על כבוש במלח לברך שהכל. ולכן נכון יותר לברך העץ על פרי אחר ולפטור אותו, או לאוכלו בתוך הסעודה.
ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ח, אורח חיים סימן כ"ב אות כ"ג.
שאלה - 215203
שלום.
אבא שלי זל נפטר בכז בכסלו אבקש לדעת:
1. מתי להתחיל קדיש?
2. מתי אזכרה? ברכות בית כנסת? מתי בית עלמין?תודה

תשובה
הכל לקיים יום קודם ערב חנוכה, ביום רביעי כ"ג בכסלו.
שאלה - 215202
קודם שאלה זו, שלחתי אודות בת 13 שנחשפה לחומר וכו
אם אפשר לענות ללא העלאה ברורה של השאלה, ע"מ לשמור על פרטיות

תשובה
זו תוצאה של המסגרת החינוכית, אין לי מה לומר. אני בהלם.
שאלה - 215201
ברשות מורנו הרב שליט"א
לגבי הבחור שקיבל צו גיוס
שיפנה בדחיפות לאיגוד בני תורה ספרדים 026507494 שלוחה 1 ושם יעזרו להם בעז"ה. ויש עוד ארגונים רק שיחפשו.. שלא יסתבכו איתם!

תשובה
חזקו ואמצו. מקווה שהם קשובים לאתר ויפלו בהתאם.
שאלה - 215200
שלום לכבוד הרב,
יש ענין לשטוף כוס של קדוש 3 פעמים? מלבד לנקיון כמובן. תודה רבה.

תשובה
פעם אחת מבפנים ומבחוץ.
שאלה - 215199
לכבוד הרב שלום רב שליט"א
אישה צריכה לטבול במוצ"ש בעזרת השם
והודיעה לה לבידוד למרות שכנראה חלה טעות מה אפשר לעשות?

תשובה
תברר את הטעות.
שאלה - 215198
לכבוד הרב
מישהו אמר שהזוהר כותב שרק מי שיש לו אישה נקרא עבד ד'
האם כבודו יוכל לומר איפה כתוב זאת?
תודה

תשובה
חובת ההוכחה עליו היא.
שאלה - 215197
לרבנו, ראובן טיפה ראשונה,,,,,, איך ראובן טיפה רא....?
תשובה
מבקשים ממך קצת טאקט אתה באתר תורני ציבורי, קצת בושה, קצת צניעות, המערכת.
שאלה - 215196
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשל תקלה טכנית בישיבה הבן אלון יצחק עמיר לא דווח בצבא וכעת הוא קיבל דרישת גיוס לעוד חודש .
לישיבה אין פתרון בבקשה שכבודו יפנה אותנו למי שיוכל לעזור

תשובה
הנהלת הישיבה צריכה לעזור בכל כוחה, אני אישית איני מכיר. תפנה במקביל לעסקן חרדי המשתייך לוועדת חוץ ובטחון.
שאלה - 215195
לכבוד הרב מוצפי. הייתי בקבר רבי עקיבא, הלכתי לכותל, קראתי תהלים, אני יכולה לעשות הקפאת ביצית? אני בת 32.
תשובה
תתייעצי עם אירגון בוני עולם 1800307300 .
שאלה - 215194
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להשמיע לאנשים שלא מברכים בתורה ונוטלים ידים שיעור בדיסק וכו בשביל לקרב אותם
האם מצוה להניח להם תפילין אע"פ שהם מדברים חול איתם וכדומה ?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 215193
לכבוד הרב מוצפי שליט"א סבתא שלי צדיקה אישה מבוגרת ולא יודעת לברך ברכת המזון שואלת האם צריכה לעשות מים אחרונים בכל זאת אחרי הסעודה
תשובה
בכל זאת תעשה, ותשמע הברכה ממך ותענה אמן.
שאלה - 215192
לכבוד הרב
תודה על התשובה לגבי השלמת קדיש וקדושה. אני מבין שאין צורך[טעות, טעות וטעות] לשמוע ממש קדיש וקדושה רק לומר את הפסוקים האלה!?
2) היוד של התפילין צמוד בדוחק לבית עדין חייב לקשור בגיד?

תשובה
חייב אדם להתפלל בציבור ולשמוע קדיש וקדושה ברכת כהנים וקריאת התורה, כל זה שכתבנו הוא למי שחולה ומרותק למיטה או מי שנמצא במקום מנותק. לא עלינו.
שאלה - 215191
לכבוד הרב
המשך לשאלה,בר מצווה י"א אדר יום ג'.
האם מותר לעלות לתורה בי"ג אדר יום חמישי תענית אסתר,או להקדים ליום לפני בר המצווה-יום שני י' אדר? (לא נוח בשבת מכמה סיבות)תודה

תשובה
תקדימו לפני התענית.
שאלה - 215190
שלום לכבוד הרב
אישתי בשנת אבל על אביה . האם בימי חנוכה יהיה מותר לשמוע שירים בנוכחות אישתי עם בנותיי בגיל שנתיים וארבע על מנת לשמח אותם ?

תשובה
תשירו בהחלט במקהלה בלי כלי שיר.
שאלה - 215189
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתלמיד חכם לשמוע שירה של אשה יהודיה ששרה פיוטים מול גברים באופן שאינו מכיר את דמותה

תשובה
העורך, הרב ענה לך, ויש לך תאווה לשאול, שאלה - 215083
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתלמיד חכם לשמוע שירה של אשה יהודיה ששרה פיוטים מול גברים באופן שאינו מכיר את דמותה
תשובה
זה מביא לשומע רוח רעה, ויכול להינזק חלילה.
שאלה - 215188
שלום לכבוד הרב שךיט"א, האם מותר להסתכל בקשת הנוצר ע"י צינור מים מול קרני השמש? תודה רבה.
תשובה
זה לא קשת בכלל, כמו בתחנת דלק.
שאלה - 215187
לעט"ר שליט"א- מה עדיף:
הסתפקתי לגבי "שנים מקרא ואחד תרגום"
האם עדיף לאומרו ביום חמישי ברצף ללאא הפסק כלל,
או ביום השישי כל פעם קצתת עם כמה הפסקות במשך כל היום??

תשובה
ביום חמישי בערב תקדים לישן, ותתעורר מוקדם ותקרא כל הפרשה כולה.
שאלה - 215186
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבית הכנסת שלנו יש מתפללים שמצהירים שהרב שלהם ממוצע מחבר והמשיח האם מותר לזמן אותם לתיבה או שזה חילול השם.(עובדי אלילים)

תשובה
תברח משם.
שאלה - 215185
לרב הגאון
תודה על האפשרות לשאול שאלה לקבל תשובה שכבודו נותן מזמנו לכלל עם ישראל
תפילין שזזו ממקומם במהלך התפילה כיצד לנהוג בברכה ולמדתי בשמונה עשרה לא לברך שדעתו עליהם

תשובה
יעצור מלהתפלל ויישר אותם במקומם.
שאלה - 215184
לכבוד הרב שלום רב אדם שעושה את סדר הטבילה בבית מתחת לדוש האים צריך לשטוף גם את פיו משום חציצה לפני שהוא עומד מתחת לדוש תודה כבוד הרב
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 215183
בשבת אם אני רוצה לקיים עם אשתי סעודה שנייה ב12 וחצי לאחר חצות יום זה לכתחילה או בדיעבד? מציין שלפני התפילה שתיתי כוס מים ככה שאני לא בתענית
תשובה
אסור לעשות כן, זה חלילה זילזול בכבוד השבת. דע, כי סעודות שבת אינם שלנו ולא לשם הנאתינו, אלא כביכול העולמות העליונים יושבים ומצפים ליהנות מרוחניות המאכלים, ומי שמעכב אותם או מבטלם גורם להם ולעצמו חסרון גדול. אין שבת כימי החול שאוכלים בשעות מסויימות של העולם.
סעודה ראשונה היא מצילה מחבלי משיח ומכל הצרות המקיפות אותנו.
סעודת שחרית זמנה בבוקר עד השעה 11.25. ומי שנזהר בה לאכול לחם ובשר ניצל מאש גהינם ומכפרת עליו, והעולמות הכי עליונים באים לשלחן ונהנים ומברכים אותנו.
סעודה שלישית זמנה אחר תפילת מנחה וצריך לכתחילה לסיימה קודם השקיעה, ועל ידה ניצל האדם ממלחמת גוג ומגוג. אשר מי יודע איך תתרחש ואימתי, ומי ישאר ויתקיים, וצריכים ליזהר בהם מאוד.
עוד סוד אחד גילה לנו רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שיש מלאך מיוחד הממונה על הסעודות, ובסיום הסעודה השלישית הוא מעלה את כל הדמויות של כל המסובים, של כל הסעודות, סביב השלחן עם הצלחות והמאכלים שהיו עליו, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והוא מברך אותנו, ונשפעים באורות גדולים ועצומים, וזוכים למקום טוב בגן עדן ולחיי העולם הבא.
שאלה - 215182
לכבוד הרב שלום רב

לעורך איפה ראית שאני מתלונן?
באימייל אחר שלחתי הודעה לרב והוא אמר שאני יכול לדבר איתו אחרי השיעור מס דק להתייעצות ואיני יודע איפה יש לרב שיעור להפגש

תשובה
תודה לך, התלוננת ובאת בתביעה כאילו הרב לא המתין לך שתואיל בטובך להגיע. כאילו אין לו שאלות חמורות, רק את מעלתך שיואיל בטובו להגיע.
שאלה - 215181
שלום לכבוד הרב
ציפורן דנשברה ותולש אותה הפה
האם צריך נטילת ידים או דווקא בגוזז ? וגם שגוזז במספרים מה הדין שגוזז אחת ?
תודה כבודו יבורך משמיים

תשובה
רוב הפוסקים לא הצריכו רחיצת ידים, ויש המחמירים.
שאלה - 215180
לכבוד הרב שלום ,לבעלי אין רשיון נהיגה ומאוד לא קל לנו אין לו מוטיבציה להוציא וזה מאוד מפריע לי ומקשה עלינו האם מותר לי להוציא רשיון נהיגה? תודה
תשובה
אני מכיר אנשים רבים וטובים שלא היה להם רשיון נהיגה והם חיים באושר ובשלווה. הכל זה לראות אצל אחרים וללמוד מהם.
שאלה - 215179
לכבוד הרב
רשום במסכת חולין ז "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה".
מנגד במשלי:
אולת אדם תסלף דרכו ועל־ה' יזעף לבו: (משלי פרק יט פסוק ג) איך מסתדר?

תשובה
אין בכלל סתירה בין הדברים חס ושלום. ומה הקשר?
שאלה - 215178
לכבוד הרב
בעל תשובה שבעברו הוא והוריו לקחו מגבות מבתי מלון.
מאז עברו לפחות 15-20 שנה ואף יותר!
האם עדיין חייב להחזיר?
ב. זה עבר מאות כביסות זה בלוי מה הדין?
ג. לא זוכר ממי לקח

תשובה
ישלם מחירם.
שאלה - 215177
לכבוד הרב
האם יש בעיה הלכתית לאדם שיש לו חובות לעשות ( איחודי תיקים) של הוצל"פ?
שזה בעצם אדם שיש לו המון חובות במאות אלפים או מיליונים ונושיו מקבלים סה"כ כמה שקלים בכל חודש!

תשובה
אסור לעשות חובות מראש, ובפרט כשאינו בטוח שישלם. זה מאוד חמור.
שאלה - 215176
שלום לכבוד הרב
קנאביס עוזר לי לנשום עקב קשיים,מרגיע אותי ועוזר לי אישית לשפר את היראת שמים,השם עדי.האם מותר על פי ההלכה?
משתמש לעיתים

תשובה
אסור לומר "השם עדי" זה יותר משבועה, ותיזהר בכבוד שמים. לטובתך, לשלומך, לשלום בני ביתך אל תשתמש בזה, זה ממכר, ואין לזה תרופה.
שאלה - 215175
לכת"ר עברנו דירה ובגלל הבלאגן אני והילדים הקטנים ישנו בשבוע האחרון אצל חמותי . מחר חוזרים לבית כולנו.. בעלי עוד לא התקין מזוזות ועשה חנוכת בית, רוצה רק שבוע הבא.. חושששתת
תשובה
תסבירי לו בשמי שאני מתחנן למען שלום הילדים ויושבי הבית להתקין מיד מחר מזוזה.
שאלה - 215174
לכבוד הרב
"למבצע על ריפתא" שאומרים בסעודה שלישית. האם נהגו לאומרו קודם או אחר הנטילה? (בגאון החיד"א ז"ל המובא בשיבת ציון נראה שיש 2 דעות)
תודה רבה

תשובה
בכל אופן שיאמר הרי זה משובח. וכפי שכתב מרן החיד"א ז"ל במחזיק ברכה רע"א.
ועיין בספר ילקוט יוסף [סימן רע"א, אות ק"ג] שכתב "ועיין בספר שיבת ציון (ח"א עמ' רנז) שציין לחמ"י שכבר הביא מנהג זה. וכ"כ בבא"ח שכך המנהג בביתו מאבותיו, ונהגו לאמרו בשלש הסעודות. ע"כ. גם בנוה שלום חזן (סימן קסו) כתב, שרבים עתה נהגו לומר מזמור לדוד ה' רועי בין נטילה להמוציא, ובשבת קודש אומרים למבצע על ריפתא. ע"ש. וכן כתב בנתיבי עם (סי' קסו) דהמנהג בשבת קודש בכל שלש הסעודות לומר מזמור לדוד ה' רועי וכו', וכן הפיוט למבצע על ריפתא, ואע"פ שהיה לנו לאומרם קודם הנטילה או אחר שיטעום המוציא, אבל מאחר שנהגו רבנן קשישי לאומרם לפני המוציא, וכמ"ש החיד"א, והמג"א העיד שכן נהגו העולם, עלינו לומר שאין איסור בהפסקה זו כי אם בדבר שיש בו היסח הדעת, כמו שיחה בעלמא, אבל בתפלה על המזונות ובעניני המוציא, אין כאן היסח הדעת, כעין שאומרם שאו ידיכם קודש קודם ברכת המוציא".
שאלה - 215173
כבוד הרב מוצפי שליט"א אני חוזר על ספר שבט מוסר כבר פעת שלישית כל פעם זה לימוד חדש ומלאך כתב זאת כל משפט שם שלומדים אותו וחוזרים עליו ממש פולח את הלב איזה יראת שמים חזקה בליבו
תשובה
איש קדוש מאוד היה רבנו אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר זיע"א.
שאלה - 215172
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, תודה רבה שהרב שם בשבילנו כל הזמן ומתפללים בעזרת ה שתמיד יתן לכם כח בשביל עם ישראל, וימלא כל משאלות לבכם לטובה
תשובה
יהי רצון שתחיו חיים טובים ומאושרים וגם מוצלחים.
שאלה - 215171
לכבוד הרב שליטא
הרב אמר שהוא יכול לדבר איתי מס' דקות להתיעצות אחרי השיעור ולא מצאתי שעות שיעורים באתר ואיפה.

תשובה
העורך, א, מה הנך מתלונן על הרב כשלא הגעת. ב, הרב לא הבטיח לך מאומה אלא אתה החלטת.
שאלה - 215170
לכבוד הרב שלום רב
השבת חל יום השנה להסתלקותו של הצדיק העניו חכם יעקב עטיה זצל רב הקהילה בעיר בת ים ,האם הרב הכירו? אם כן אם יוכל לכתוב כמה מילים לחיזוק לכלל הציבור

תשובה
קשה מאוד לכתוב על אישיות תורנית בסדר גודל כזה. דמות שאין כמעט דוגמתה בזמנינו, איש קדוש וטהור, בעל נפש עדינה, ירא שמים בתכלית, צנוע, נחבא אל הכלים, עושה כל שביכולתו למען הציבור ואינו מחזיק טובה לעצמו, ורחוק מאוד מן הכבוד, השררה, והפירסומים.

א, ענווה. גדול היה בתורה וביראה, אך תמיד עשה הכל בהסתר ובצינעא, עליו ניתן להליץ את דברי חז"ל בתלמוד [סנהדרין פ"ח, ב] "שלחו מתם, איזהו בן העולם הבא? ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק, וגריס באורייתא תדירא, ולא מחזיק טיבותא לנפשיה". גדולה מזו גם כשהיו חלוקים לו כבוד ואפילו מעם מהמעט ממה שראוי לו, היה מגיב בצער אמיתי, כי לא החזיק מעצמו מאומה.

ב, פשטות. התנהג כאיש פשוט, לא התעטף באיצטלא דרבנן, היה נחבא אל הכלים, וקיים בעצמו מאמר התנא במסכת אבות [פרק ד, ד] "רבי לויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח". הוא תמיד ישב במקומות פשוטים ולא אבה לקבל שום מעמד או כבוד, ומי שלא הכיר את מעשיו היה נדמה לו שיהודי פשוט יושב מולו. וכידוע שמי שלא נהנה מכבוד בעולם הזה, שם יש לו כבוד גדול ועצום.

ג, שתיקה, אחז מידת השתיקה כנאמר "יפה שתיקה לחכמים", המעיט בדיבור באופן מדהים, ולא רק בעניני חולין או בדברים בטלים, וכל שכן לא דברי איסור ולשון הרע ושאר דברים האסורים, אלא גם בעניני הציבור היה מרבה בשתיקה, בחינת "אמור מעט ועשה הרבה". ומעולם לא שמענו ממנו שאומר כך וכך עשיתי, כך וכך פעלתי.

ד, אהבה לזולת. כל איש מישראל היה חביב בעיניו כאילו היה מרגלית יקרה. כמה חיבב כל אדם מישראל ואפילו היה אחד מהשוק, וגם אותם הרחוקים מהתורה ומצוותיה, אהבם, קירבם כאילו היו בניו, ולכן זכה שדבריו היו נשמעים ומתקבלים באזניהם.
והיה מכבד כל אדם העשוי בצלם, ואפילו אותם שאינם בני ברית היה מאיר פניו אליהם, ונוהג בהם כבוד, והם היו מתייראים מפניו כאילו היה מלאך אלקים.

ה, חביבות ומאור פנים. תמיד היה שמח וחביב, גם בימים קשים לו ולבריאותו, ולא התלונן ולא התאונן, כמה היה נעים לשבת במחיצתו, תמיד השרה על הסובבים אותו אמונה ובטחון באבינו שבשמיים,

ו, כל ימיו היו קודש לעם ישראל ולא לעצמו ולביתו. כמה שיעורי תורה יסד, קרנות חסד וצדקה הקים, עזרה הגונה לאלמנות, ליתומים, לחתנים ולכלות, למשפחות עניות, ולכל נצרך ונזקק, והכל בצניעות ובסתר.

ז, אהב תלמידי חכמים, כיבדם, הוקירם, והתבטל בפניהם, גדולים כקטנים, וגם אם היו צעירים ממנו בשנים רבות. קירבם מאוד, והיה שמח להיות בצילם, ושמח עליהם כמוצא שלל רב, גם היתה לו יראה פנימית מהם, ואצלו ראינו מה שדרשו חז"ל "את השם אלקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים".
ומעשה היה בתלמיד חכם אחר גדול בתורה ומרביץ תורה, שהרבה טירדות סבבוהו והיה לפעמים נעדר מהכולל, וההנהלה היתה מנכה מהמילגה החדשית עבורו, וכשנודע לו הדבר הלך לאחראים וגער בהם, והודיעם שחכם זה יבוא ויצא אימתי שיצטרך וילמד וילמד לאחרים מה שבדעתו, ואיש לא יעמוד בדרכו כי תלמיד חכם הוא.

דורנו הפסיד את איש האשכולות, אדם ענק בתורה ביראת השם ובמידות. שומה עלינו לאחוז מדרכיו והנהגותיו, ובזה יהא נחת רוח לנשמתו הטהורה במרומים.
שאלה - 215169
לכבוד הרב שלום רב
האפ מותר לאשנ נעליים אדומות או ורודות

תשובה
צבע המושך את העין אסור, ודרך הצנועות לנעול נעליים צנועות.
שאלה - 215168
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתפילת ערבית לעיתים מעלים ילד מתחת לגיל 13 כשליח ציבור.
האם עדיף
להתפלל במקום אחר?

תשובה
עוון גדול הוא כי הוא למטה מבן 13 שנים.
שאלה - 215167
שלום לכבוד הרב
הרב קשה לי מנסה ללמוד תורה לא מתוק לי קשה לי להבין גמרא/שולחן ערוך נופל לצערי הרב בעוון הידוע מה עליי לעשות הרב קשה לי תן לי עצה

תשובה
אתה צריך ללמוד קבוע עם חבר טוב וחכם.
שאלה - 215166
לכבוד הרב!
אני שואל איך מבצעים הקמת ספר תורה לי הספרים?
איך מוצאים את התשובה לשאלה בתשובות של כבוד מורינו?

תשובה
כפי שנוהגים במקומכם.
שאלה - 215165
לכבוד הרב שלום רב!
אם אני שם קוביות שוקולד בפיתה ואז שם בתנור או בטוסטר והשוקולד נמס והפיתה מתקשה, מה מברכים עליה? (פחות מקביעות סעודה) תודה רבה!

תשובה
כיוון שהיה לחם שברכתו המוציא, הברכה נשארת המוציא.
שאלה - 215164
לכבוד הרב
אישה שנים מסיתה וכותבת הודעות נאצה כלפינו. התלוותה עם אחר בלי לשאול לביתנו בשביל אחרים שהתארחו ואולי עוד סיבה.
האם צריך לומר שלום (לא מראה שום סימני חרטה)?
תודה

תשובה
להתעלם ממנה.
שאלה - 215163
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה במחילה ילד שקראו לו שם בברית ויש במשפחה בן דוד בשם זה וגם סבא של האמא באותו השם שהסבא נפטר לפני גיל 40 האם לחשוש?
תשובה
אין מקום לחשוש.
שאלה - 215162
לכבוד הרב
לימד אותנו כבוד הרב שדבר מצווה שניתן במתנה צריך לתת כמה שקלים לנותן מטעמים שהרב כתב כבוד הרב מה לעשות אם מישהו שנתן לי מתנת מצווה ייפגע אפילו אם אחזיר שקל ?

תשובה
בהזדמנות תקנה לו מתנה ספר.
שאלה - 215161
לכבוד הרב
תחנונים של שני וחמישי. כיצד אומרים "לא כחטאינו *עשה* לנו ולא כעוונותינו *גמל* עלינו" כלשון הפסוק או 'לא כחטאינו *תעשה* לנו ולא כעוונותינו *תגמול* עלינו'
תודה

תשובה
הוסח תפילה שתיקנו הקדמונים הוא.
שאלה - 215160
ב"ה
לכב' הרה"ג, חבר שאשתו בהריון והעובר הפוך מצאו מזוזה הפוכה בחדר הורים האם צריך לעשות עוד משהו כדי שיתהפך? שמעו מי סטף בדקו שהספרים לא הפוכים

תשובה
לא מזוזה ולא ספרים. יש טיפול לזה.
שאלה - 215159
שלום לכבוד הרב שליט"א! הבת שלי הכניסה למדיח הכלים כלים בשריים ובטעות גם כוס חרסינה שהיא חלבית. מה דין הכלים?
תשובה
בדיעבד מכיוון שהיה חומר פגום במדיח, הכלים מותרים.
שאלה - 215158
לכבוד הרב אמבטיה(ללא שירותים) שיש ממנה יציאה למרפסת שירות שיש במרפסת 4 על 4 אמות האם הפתח שבין האמבטיב למרפסת חייב מזוזה?
תשובה
כשאין שום פתח אחר רק מהאמבט אין לקבוע מזוזה משום בזיון.
שאלה - 215157
לכבוד הרב
תודה על המענה,
בעלי כרוי על שם דודו שנפטר צעיר בתאונה אך הוסיפו לו עוד שם האם זה בעיה?

תשובה
הוסיפו זה בסדר, להבא לא לקרוא על שם קרוב שנפטר.
שאלה - 215156
הרב עטרת ראשנו יהי רצון שתתעבר במורנו נשמת משיח ונזכה כבר לגאולה. הבא"ח זצ"ל ויצא א ח מבין מעצמו שלא ישים מים בכוס הבדלה אפילו לפני שמזג יין .כוונתו גם המים שנשארו מהשטיפה ?
תשובה
נוהגים להפוך הכוס אחרי שטיפתו ואחר כך מניחים בו היין להבדלה.
שאלה - 215155
שלום לכבוד הרב
השבת נכנסת מוקדם עד מתי מותר להתפלל מנחה ביום שישי והאם מותר להתפלל שיר השירים ומנחה לפני הדלקת נרות שבת ; תודה וחג אורים שמח לכבוד הרב ולכל עם ישראל

תשובה
שיר השירים קוראים בשעות הצהריים. נשית יתפללו מנחה בצהריים.
שאלה - 215154
לכבוד הרב שלום רב
האם היום מי שמדליק נרות חנוכה בביתו
חייב להדליק נר שמש

תשובה
אסור לשנות המנהג.
שאלה - 215153
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום,
אני משתדל להתפלל בברכת "רפאנו השם" בתפילת העמידה תפילה אישית על אימי, האם עליי להזכיר את שמה ושם אמה או שמדרך כיבוד הורים עליי להגיד מרת אימי?

תשובה
אם אתה מתגורר בביתה תזכיר איתה. ואם לא תזכיר אוה בשומע תפלה.
שאלה - 215152
לכבוד הרב
ראיתי בספרך שטוב להסמיך סעודות שבת לתפילות והמנהג בי-ם להתפלל מנחה גדולה בשבת. והאם עדיף מנחה קטנה וכך אוכל להסמיך הסעודה או מנחה גדולה בלי סמיכות לסעודה?

תשובה
מתפללים מנחה גדולה.
שאלה - 215151
לכבוד הרב שלום רב
מרן סימן ריט ברכת ההודאה לגבי חבוש מפרש המ"ב רק חבוש שהתחייב בנפשו .האם לימינו אין מצב כזה של ברכה כי בתי הסוהר נותנים יחס טוב?
והאם זה רק אחד זכאי לגמרי?

תשובה
יחס טוב………… ומה קורא בתאי המעצר ומי שנשאר שם לילה אחת מה קורא אתו, יש לו זכויות? ומקיימים אותם?
שאלה - 215150
לכבוד הרב שלום זה ניר שמעביר לך אם תוכל להתקשר אליי
תשובה
תודה.
שאלה - 215149
לכבוד הרב שלום רב,

אני מרגיש שאני לא ראוי לכל הטובות שה' נותן לי. האם זה לא נכון להגיד לה' "לא מגיע לי" וכד' (ראיתי בתשובה 50153 שהרב כתב ש"אסור לומר מגיע ואסור לומר לא מגיע")

תשובה
אל תפתח פה לדיבורים כאלה כלל.
שאלה - 215148
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אני גרושה בת 26. הכרתי שידוך גרוש פעמיים בן 39. לשנינו אין ילדים. רוצים להקים בית חרדי. האם מותר לעשות בדיקת זרע ובדיקת פוריות על מנת לשלול בעיה?
תשובה
להתייעץ עם אירגון בוני עולם 1800307300 .
שאלה - 215147
שלום לכבוד הרב
היום בתפילת מנחה אז חיפשנו מניין, ועד שמצאנו היה מאוחר. אז בשקיעה עצמה הגעתי בעמידה לברך עלינו וסיימנו את התפילה בערך תשע דקות לאחר השקיעה, זה בסדר בדיעבד?

תשובה
להבא תתפללו במקום שיש בו מנין בטוח.
שאלה - 215146
לכבוד הרב שלום,בני נולד בי"א אדר א',השנה יוצא בר מצווה בשבוע שחל בו פורים.מתי מניח תפילין לראשוונה ומתי עולה לתורה?תודה
תשובה
תפילין כדאי שיתחיל להניח כבר היום כדי להתרגל. יעלה לתורה ביום שבת קודש ט"ו באדר.
שאלה - 215145
לכבוד הרב
אנו נשואים 4 שנים ואנו כמהים לזכות לפרי בטן. עברנו 7 טיפולים שלא צלחוהשאלה היא מה עלינו לעשות בימות החול בכלל, ובחנוכה בפרט, על מנת שנזכה להיפקד בזרק"ש.
תבורכו

תשובה
להתפלל עד שייענו לכם.
שאלה - 215144
שלום לכבוד הרב
קבעתי שיעור ערב עם אברך בתשלום, כעת חבר פנה אליי שברצונו לתמוך באברכים, יכול לשלם לאברך את אותה התרומה (ולהשלים במידת הצורך)?

תשובה
נכון והגון לקיים את הבטחתך לאברך מכיסך, ומספיק בגלל שיש מעלה לקיים מצווה בשכר ולא בחינם. ויש טעמים נוספים.
שאלה - 215143
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש מקור למנהג העממי שרוקדים עם מטאטא בחתונת הבן או הבת האחרון האחרונה.תודה ושכמה

תשובה
מי שיש לו עכברים בבית משתמש במטאטא.
שאלה - 215142
לכבוד רבנו שליט"א לגבי הזוהר הקדוש שכותב אלמלא המתים מתפללים על החיים וכ'ו רציתי לדעת אדם שעובר עבירות האם אביו שנפטר רואה זאת והאם גם אדם חילוני שנפטר יש לו אפשרות לראות?
תשובה
שם מכריזים ומודיעים הכל.
שאלה - 215141
לכבוד הרב, האם כשמגיעים אנשים נאמנים (ביעדם) לביתי לצורך מגבית להכנסת כלה, מותר לשאול עליה? למשל, באזורנו ולצערנו נוהגים לחבוש פאה, מותר להתנות שהכסף לא ילך למטרה כזו?
תשובה
מהיכן לך שהכל נאמן??? והממון אמנם מגיע ליעדו??? והזוג באמת נזקקים??? לא נותנים צדקה אלא למי שהנך מכיר אישית ומקרוב.
שאלה - 215140
לאחר תפילת שחרית בשבת סעודים בבית הכנסת מניח תטלית בצד לאחר שעתיים שאחזור לבית מעוטף בטלית לא רק משום טלטול אלה בכוונה לשם מצווה וגם כדי להרבות בברכות בשבת האם ניתן לברך?
תשובה
עד שאתה שואל על הלכות ברכות, אני תמה מאוד על "ההיתר" לאכול בבית הכנסת, כי מפורש בתלמוד ובפוסקים כי בתי הכנסת אין אוכלים ושותים בהם, ומכל שכן שאין לשוחח שם שיחות בטילות.
שאלה - 215139
שלום לכבוד הרב, בימי קורונה, אנו משאילים את החצר לשמחות.
חוזרת בתשובה פנתה אלינו לברית מילה. ברור שיגיעו גם מבוגרות עם מכנסיים, איזור חרדי. להסכים?

תשובה
לא להכניס לחצירך נשים בפריצות.
שאלה - 215138
לכבוד הרב מוצפי שלום ,הבית שלי עומד למכירה מזה כשנה ,עכשיו הגיע קונה פוטנציאלי מצד"ל (נוצרים) הוא מתגורר בשכונה אחרת בעיר .האם אני יכול למכור לו את הבית מבחינה הילכתית .
תשובה
תתייעץ אישית עם גדול בתורה.
שאלה - 215137
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין מיוחד או סגולה בשבוע זה לעלות עליית שישי (אלופי עשן)?
כמדומני שאמרו בשם הרב מזוז שיש ענייןידוע על זה לכבוד הרב?

תשובה
בעניני קבלה אינני מתעסק. מה גם שחושבני שיש בידך טעות בפסוקים.
שאלה - 215136
לכבוד הרב שליט"א
אני מורה עשיתי תהילים לבנות התגלה שאחת הבנות מאומתת התקשרתי למשרד הבריאות ואמרו שאני לא צריכה בידוד כי שמרנו מרחק והיינו עם מסכות ל20 דק האם ללכת לעבודה?

תשובה
אם הורו לך לא להיות בבידוד, תקשיבי להם.
שאלה - 215135
לבחורה בת 35 יש לנו בכולל אברך, בנו בן 40 רווק.
תשובה
בעניני שידוכים לפנות לגברת שרה. מוכנה בחפץ לב להרים את הכפפה ולעזור לרווקים ורווקות, בנושא השידוכים בעזרת הגמח שלי שהוא על טהרת הקודש. לשם שמיים . 0504483257 26amitay@gmail.com
שרה.
בשעות היום בלבד.
שאלה - 215134
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבנתי מאחד השיעורים ברדיו של כבוד הרב ,שמותר להזמין מחללי שבת אלי הביתה בשבת כי בזמן שהם אצלי הם לא מחללים שבת אז אזמין 30 איש בשבת שיהנו אצלי?

תשובה
מי אמר זאת? אימתי שמעת שאמרתי כך בהקיץ או בחלום? בחללית או מעל האטמוספירה? חלילה וחס.
שאלה - 215133
לכבוד הרב
האם ניתן לתת לילד תרופה בשם "ריכוזית " לקשב וריכוז " , השגחה של ou ורבנות ישראל , רבנות קרית שמונה , תודה רבה

תשובה
אפשר.
שאלה - 215132
שלום לכבוד הרב
1-האם קבר רבי יהודה הנשיא זה בציפורי או בבית שעריים? מה נכון יותר?
2- האם מותר לישון עם גרביים

תשובה
א, עיין בשפתי צדיקים שהמקום הוא בציפורי. ב, מותר.
שאלה - 215131
לכבוד הרב שלום רב
"ברצות ד דרכי איש" האם אדם שאשתו מתנגדת לרצונותיו הרוחניים סימן שמן שמיא לא מרוצים ממנו
תודה לרב

תשובה
לא לריב, לא לעשות מחלוקת, לא לחפש חסרונות אצל אחרים.
שאלה - 215130
לכבוד הרב
האם מותר לי להוריד תוכנה יקרה מהאנטרנט במחיר אפסי או אני חייבת לקנות אותה המחירים מוגזמים

תשובה
הדבר שנוי בוויכוח בין הפוסקים.
שאלה - 215129
לכבוד הרב שלום רב
אני חודש אחרי לידה הדימום הפסיק ב"ה אבל יש לי תפרים שכול פעם נפתחים ויורד מהם דם מה עושים לגבי בדיקות? תודה רבה

תשובה
לפנות לרופאה שתטפל.
שאלה - 215128
שלום לכבוד הרב
סליחה ומחילה מכבוד הרב. התרגשנו מאוד שכבוד הרב בעצמו התקשר אלינו לגבי המי חם והפלטה.אמרנו כשייצרו איתנו קשר נלך לקנות.

תשובה
כי צריך לפקח אישית על כל הפעילות שתתבצע נכון.
שאלה - 215127
שלום לכבוד הרב
אחי מכר את הדירה שלו לנוצרים...מה צריך לעשות עם המזוזות בדירה שלו? להשאיר אותם שמה או להוציא אותם?

תשובה
להוציא אותם מיד.
שאלה - 215126
לכת"ר
שאלתי אם מתפלל בפתח הדלת ושומע ורואה את החזן אם מצטרף לעשרה והרב פסק שלא. שאלו מדוע שהרי במנייני מרפסות כל אחד היה ברשות אחרת והצטרפו? מחילה תורה היא וללמוד אני רוצה

תשובה
כי שם זה בדיעבד.
שאלה - 215125
לכבוד הרב שלום,
הרב דיבר בשיעור על עניין גזיזת ציפורנים והזהירות,אישה שעוסקת בבנית ציפורניים לנשים מה שנפוץ בדורנו לצערי,האם יש משהו לעשות משמירה בנושא זה בחדר שלה?

תשובה
אין משהו בזה, רק את הצפרניים שהיא גוזזת יש להשליך לאסלה.
שאלה - 215124
לכבוד הרב
א. מה המקור שחנוכת בית אחרי שיפוץ תלויה בהוספת חדר? (אולי חדר נחשב לבית חדש, וכלשון דירה בימי חזל?)
ב. האם יש סדר לימוד ספציפי לחנוכת בית או העיקר ללמוד בחבורה?

תשובה
תקרא בעיון את סדר הלימוד בספר ברית עולם, וכן סדר הלימוד בספר אורח צדיקים.
שאלה - 215123
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנשים שאין להם אפשרות לשלוח שאלה לרב האם אני יכול לשלוח בשבילם בבקשה
תשובה
רבים וטובים עושים כן בלי לשאול.
שאלה - 215122
לכבוד הרב שלום רב, אם הרב יוכל לברך את הבת שלי השם שלה כתוב למעלה שתכנס לסמינר הישן בנחת ובלי עכבות בשמחה ותפרח שם ותמשיך להיות בת ישראל כשרה ונאמנה.מאוד מאוד לחוצים..תודה
תשובה
הרב מברך את כולכם מדי לילה בחצות.
שאלה - 215121
לכבוד הרב
בחסדי השם זכינו שהרב מגיע אלינו היום לבית הכנסת לשיעור
האם הרב מסכים לברך עליו ?

תשובה
אינני ראוי לכך.
שאלה - 215120
לכבוד הרב
אנו מתפללים עדיין בחוץ בשל חשש הקורונה.
האם להדליק נרות חנוכה בברכה בין מנחה לערבית?
תודה.
רפואה שלימה.

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 215119
נקראתי סימה ע"ש קרובה בשם סימי שנפטרה בגיל צעיר ל"ע. חסדי ה' עברתי את הגיל שנפטרההאם יש בעיה בשמי?תודה רבה וביראות איתנה
תשובה
אסור לקרוא על שם קרובה שנפטרה בגיל צעיר. תחליפי את השם!!!
שאלה - 215118
לכב' הרב הצדיק :) אתמול העברתי לישיבה ורשמתי שזה לטובת האברך עם ה-8 ילדים. רציתי רק לדעת שזה התקבל ועבר. זה פשוט היה נדר וחשוב לי שזה ייעשה.
תיהיו ברוכים להשם תמיד :)

תשובה
תזכו למצוות כל סכום שהוא להחיות אנשים נדכאים.
שאלה - 215117
מו"ר
הייתי במשא ומתן על קניית דירה סגרנו מחיר והיינו לקראת חתימה ברגעים האחרונים התחרטתי וביטלתי בגלל מיקום הדירה וסיבות נוספות המוכר הצטער מאוד האם יש בכך הונאת דברים ?

תשובה
יש בכך גרימת צער ועגמת נפש.
שאלה - 215116
לכבוד הרב
בעל בית שכל יום שומע 3 שעות דברי תורה מתפלל בנץ מנחה וערביתובשאר השעות לא עוסק בתורה אלא מתעסק בעסקי חול בעבודה עם העובדים שומע ורואה דברים מעניני העולם מה הגדרתו

תשובה
צריך ללכת כל יום לשמוע שיעור תורה מפי הרב הכי גדול בעירו.
שאלה - 215115
שלום לכבוד הרב חלמתי על הציון של רשב"י
תשובה
השם ישמרכם ויחייכם.
שאלה - 215114
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני כהן ונכה בכיסא גלגלים. בזמן שאין כהן אחר אני עולה לתורה מה עושים לגבי האחיזה בספר בזמן הקריאה אינני יכול לתפוס?

תשובה
פטור מלהחזיק.
שאלה - 215113
שלום הרב יש רבנית שאומרת שיש לה ראיה, ואמרה לחבר מה היה בגילגול הקודם
האם יש דבר כזה בזמנינו? ואם זה בסדר ללכת למקומות כאלה?

תשובה
לא רבנית אלא ליצנית.
שאלה - 215112
שלום לכבוד הרב מחר יש לנו גישור, לפני משפט, עם גוי שרוצה להוציא מאיתנו כסף. אפשר עיצה מהרב
תשובה
תאמר מזמור יושב בסתר, עם פסוק ויהי נעם לפניו, הכל שבע פעמים והשם יתברך יצליח דרככם.
שאלה - 215111
כבוד רב מוצפי מכתב מאליהו ג" עמוד 250-249 כותב
אמר חזון איש על המיקלים ומחפשי הפשרות אם היו מבטלים רצונם לפני שניגשו להלכה ואמת לעיניהם היו פוסקים אחרת ממה שפסקו מה כוונתו

תשובה
כפי שכתב, ללא פירושים.
שאלה - 215110
לכבוד הרב מוצפי שליט"א יש אפשרות לקבל טלפון של הבעל מטבריה ננסה לסייע במקום עבודה ובכלל.
תשובה
אינו ברשותינו.
שאלה - 215109
לכבוד הרב
לפעמים בתפילת שחרית של שבת יש רעש מבפנים ופרט מי שנמצא בחוץ.
ואני לא מצליח לשמוע את כל ברכות ההפטרה!האם אני עדיין יוצא ידי חובה?ואם אני באמצע הקריאה עדיין יוצא?

תשובה
כשמברך תעצור הקריאה ותיכנס לשמוע הברכות.
שאלה - 215108
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם תפילת מנחה גדולה זה בדיעבד?כי מי שעובד או כל עולם הישיבות חייבים להתפלל מנחה גדולה כי זה מתנגש להם עם הסדר ב' לכן חייביםאך האם לכולם מותר להתפלל?

תשובה
יש לזה טעם נוסף, בהיות ורוב העולם נוהגים לאכול ארוחת צהריים, ואין לאכול קודם שיתפלל מנחה, גם יש החוששים ישכחו להתפלל או יאחרו לבית הכנסת, ולכן מתפללים בצהריים.
שאלה - 215107
לכבוד הרב מוצפי
יש לי כוסות קפה לבנות מיוחדות לשתיית קפה ממכונת קפה
יש עליהם מעין גומי לבן מיוחד למניעת חום בכף היד מכוס הקפה.
האם שמטבילים את זה במקווה צריך להסיר את הגומי?

תשובה
אין בכך צורך, מכיוון שמשתמשים עם הכיסוי.
שאלה - 215106
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש בעיה לאכול סופגניות עם ריבה! מחשש לתולעים?
כי ריבת תות שדה ידוע שבתות שדה יש המון תולעים!
האם יש כשרות שהרב יוכל להמליץ עליה של ריבה וסופגניה?

תשובה
הריבה לא מכילה תותים, אלא היא בטעם תות.
שאלה - 215105
לכבוד הרב אני עובד בתור קופאי ויש אחד מהעובדים שהוא מנהל שגוזל כסף בסוף היום בכך שהוא משנה את המחירים אני יודע מי זה הוא עודה את לידי דיברתי הוא אומר דז’ה לא גזל האם לעזוב
תשובה
תודיע באופן אנונימי את הפרטים להנהלת הסניף.
שאלה - 215104
לכבוד הרב הגדול חשובה לי דעת תורה כיצד לנהוג, נפגשתי עם בחור הכל היה חלק וטוב לפני שהיה צריך להפגש עם ההורים פתאום מרגיש שצריך לחשוב, ואמר שיש לו לחץ ועבר שבוע האם כדאי לחכות
תשובה
לברר אם הוא הססן, ואם הוא יכול לקבל אחריות. אם הוא מסוגל לקבל עול הקמת משפחה.
שאלה - 215103
לכבוד הרב שלום רב
שותה "קפה" צ׳יקו שעשוי מצמח העולש ומוזגת חלב סויה. הבנתי שפולי הסויה עוברים בישול כדי להפיק מהם את החלב.האם בשבת אפשר למזוג מים ישירות מהמיחם על המשקה?

תשובה
לערות מכוס אחרת.
שאלה - 215102
לכבוד הרב
אם יש לי מחשבות לא טובות שהייתי רואה בעונות הרבים והם עולים לי דברים השם ישמור איך אני יכול לנקות את זה וזה עולה גם בחלומות. אני לומד שעה עד שעתיים ביום.

תשובה
הזכרנו אתמול בשם ספר הגן שכתה לצייר במחשבתו שם הוי"ה ואדנו"ת שהוא יא קו נד קי. גימטריא צ"א, ויכווין למחשבה הרעה צא ממני.
שאלה - 215101
לכבוד הרב שלום אבא של חבר של בעלי נפטר והבנים אינם דתיים הוא ביקש למנות את בני שהוא אברך לעשות קדיש האם זה אפשרי
תשובה
מצווה רבה היא.
שאלה - 215100
למו"ר הגדול האלוף בתורה אחר קידת אפיים ארצה.
ארצה שאלתי בדבר שיש לי ויכוח עם רבים האם מותר לאשה ללמד בנים ומאיזה גיל?
ומאחר שתשובת אג"מ בידם שהתיר בשעת דחק נאלמתי דומיה.

תשובה
אל תתווכח עמם, הגאון אג"מ התיר בדוחק במקום שלא נמצאו אנשים. וכל מי שנשמתו טהורה וחס על נשמות ילדיו הטהורים לא יתן שבניו ילמדו אצל נשים.
שאלה - 215099
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היוונים ציוו לכתוב על קרן השור אין לנו חלק ב...
מה נפקא מינה מאחר והתינוק אינו יודע לקרוא?

תשובה
מחילה, במדרש מובא שכל מי שהיתה לו שדה, ושור לחרוש היה צריך לכתוב על קרן השור בכל תלם ותלם שחורש לומר כן.
שאלה - 215098
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ראינו בפרשת ויצא שהשמות של כל בני ישראל נתנו על ידי האמאות הקדושות "ותקרא את שמו ראובן..." וכן על זה הדרך, רק לוי כתוב "ויקרא שמו לוי" מה הסיבה?
תשובה
כתב הרב ר' חיים פלטיאל ז"ל שחי קודם 780 שנה והיה תלמיד מהר"ם מרוטנבורג זיע"א, "ויקרא שמו לוי. מה ראה יעקב לקדש לוי יותר מכל בניו וצוה שלא יהו נושאי הארון מטעם העבודה, לפי שעשירי היה, מנה אותם למפרע ותמצא לוי עשירי".
שאלה - 215097
לכבוד מו"ר שליט"א
בעל תשובה ספרדי שגידל פאות כמנהג האשכנזים האם עדיף שיחזור לגדלם כמנהג הספרדים או שעדיף להניחם כבר כך?
ה' יאריך ימי מו"ר בטוב ושנותיו בנעימים

תשובה
יתנהג כמנהג הספרדים ואל יהי שונה מאחרים.
שאלה - 215096
המנהג להמנע גם במניח יד ימין על גב שמאל או בהיפך והאצבעות שלובות,למה נהגו כהאר"י לאחוז ד' ציציות בק"ש ולא ב' כמרן?
תשובה
רוב העולם נוהג כרבנו האריז"ל.
שאלה - 215095
הרב
בית כנסת שיש לו בעיה של מנין כל יום
כשאני הולך לשם אני שומע לפעמים דיבורים בקדיש וב18 שעוד יש אנשים מתפללים, ולא מתפללים בכוונהאני צריך להשלים להם.או להתפלל עם אברכים?

תשובה
תן להם כל יום 10 דקות שיעור בהלכות תפילה.
שאלה - 215094
שלום לכבוד הרב האהוב,
כוס קידוש שחרוטים בו שמות קודש בתוך הכוס האם מותר לקדש עם זה?

תשובה
לא משתמשים בו כלל.
שאלה - 215093
לכבוד הרב אני נשוי+1 בן שנתיים.אני גר בתוך בית חמי (וחמתי)וחמותי וזה דוחק אותי נפשית הצעתי לאישתי להשקיע כ50 אלף ביצירת יחידת מגורים אצל הורי בצמוד והיא לא מוכנה כיצד אנהג מורנו?
תשובה
תסביר לה בנחת ובשפה יפה, שאין זה תכלית ולא פתרון לגור עם ההורים.
שאלה - 215092
שלום לכבוד הרב
נפלתי השבוע ושבוע שעבר בפגם הברית, איך לתקן.בבקשה אם אפשר להתפלל עליי שיצה"ר לא יפיל אותי

תשובה
תלמד בספר יסוד ציון ותתחזק.
שאלה - 215091
כבוד הרב, הילדים של הנפטר עושים חסדים עם אברכים נזקקים, האם יש השפעה של מעשה החסד על ההורים שנפטרו? אפילו אחרי שנת האבל הראשונה? או עדיף לעשות את החסדים בשבוע שחל בו?
תודה.

תשובה
לכל החיים זה עוזר להם הרבה מאוד.
שאלה - 215090
לכבוד הרב,חוזרים בתשובה ב"ה אך אין לי אף אחת שממנה אני יכולה ללמוד ולהתחזק.מה אני יכולה לעשות למען ילדיי הקטנים שילכו בדרך האמת וידבקו בתורה?איך אני יכולה להשפיע?
תשובה
א, תתפללי עליהם. ב, תברכי אתם ברכות. ג, תקראי אתם קריאת שמע. ד, תזכירי בכל פעם את "זכות אברהם יצחק ויעקב".
שאלה - 215089
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הציעו לי בחור... עובד במוסדות אנו מבוגרת וגםמהוא לא נישמע לי להיםגע? אני מירושלים כל הזמן דחיתי הצעות.

תשובה
שווה לנסות. כי לא טוב היות האדם לבדו.
שאלה - 215088
שלום לכבוד הרב
סבתא שלי בת 73 נוהגת לבקר את דוד שלה בן 85 לצאת איתו לטייל ואשתו זקנה לא יוצאת מהבית האם להעיר לסבתא שלי שזה לא צנוע ואולי כדאי להפסיק עם זה? תודה רבה

תשובה
זה לא נוגע לך, והיא עושה חסד שמוציאה אותו. אחרת ישאר בבית ויירדם.
שאלה - 215087
לכבוד הרב שלום רב
אנו מתפללים בתוך אוהל גדול שיש לו דלת כניסה .שאלתי אם באוהל יש פחות מ10 אנשים וחלק מהאנשים מחוץ לאוהל האם זה נחשב למניין

תשובה
כתבתי לך שצריכים להיות עשרה במקום אחד.
שאלה - 215086
לכבוד הרב
נפגשתי מס'פגישות ונסעתי כמה פעמים לדרום (נסיעה של שעה וחצי) הבחורה לא מוכנה להיפגש במרכז ועכשיו שוב רוצה שאגיע שוב לדרום
מה לעשות?

תשובה
אם תמשיך - תצליח.
שאלה - 215085
לכבוד הרב שליטא הראש כ"כ טרוד לא מצליחה לכוון בשום תפילה או תהילים למרות הרצון האמיתי האם יש לרב עצה בשבילי אולי לכל הפחות רק תפילת 18? בעבר קיבלתי ע'ע לא לפחות מתפילה שלימה
תשובה
קודם שעומדים לתפילת שמונה עשרה לסדר הענינים בראש, להתרכז ולכווין לפחות בברכה ראשונה. עד מגן אברהם. כל הבא אחריה זה ריווח נקי.
שאלה - 215084
לכבוד הרב שלום רב האם יש משהו מיוחד שאישה צריכה לעשות בהגיעה לגיל 60?אם כן נשמח לדעת מה ואיך.תזכו לשנים רבות
תשובה
להודות לאבינו שבשמיים שניצלת מעונש כרת.
שאלה - 215083
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לתלמיד חכם לשמוע שירה של אשה יהודיה ששרה פיוטים מול גברים באופן שאינו מכיר את דמותה

תשובה
זה מביא לשומע רוח רעה, ויכול להינזק חלילה.
שאלה - 215082
לכבוד הרב שלום
עובד שהוכשר למנהל עבודה בחברה שליהחלית לפרוש ולהיות קבלן עבור המפעל איתו אני עובדהדבר עלול למשוך אחריו מנהלים אחריםהאם עלי למנוע זאת עיי קשרים במפעל
תודה

תשובה
תנסה.
שאלה - 215081
לכבוד הרב
נחקרתי לפני כשנה במשו שקרה לפני המון שנים
אני לא רגוע כלל ומדיר שינה מעיניי. מה אוכל לעשות לבטל את הגזרה
זה רודף אותי יום יום והורס אצלי כל ילקה טובה
מודאג מאד

תשובה
לא קרה כלום, לא יקרה כלום, ואין לדאוג מכלום.
שאלה - 215080
לכבוד הרב
אני בהריון לקראת לידה שניה ויש לי סכרת לא מאוזנת.
רוצים לשלוח אותי לזירוז שבוע הבא.אני היה שבוע 38 כי לפי כל הרופאים יש סכנה של סיבוכים ותמותה.
מה עלי לעשות?

תשובה
תבצעי את הוראותיהם והשם יתברך יעזור לך ויצילך ויצליחך.
שאלה - 215079
לכבוד הרב שלום רבגיליתי היום בגלוי מהוריי שאני ילד פגוםהאם יש תיקון לדברמה עלי לעשותמאוד קשה לי הלימוד ברוך השם אני מתגבר אבל מאוד קשהיותר מהסובבים אותי בכולל
תשובה
אין כאן פגמים, אין כאן חטאים, אין כאן הפרעות. אתה מוצלח, אתה חכם, אתה נבון, אתה יכול ללמוד, אתה כשרוני.
שאלה - 215078
שלום לכבוד הרב
השלושים יוצא באמתע חנוכה התאריך שמתאפשר למשפחה לעלות לבית העלמין יוצא רק בערב חנוכה כד כסלו. האם זה בסדר?

תשובה
רק ביום כ"ג בכסלו. ולא בכ"ד.
שאלה - 215077
כבוד הרב
מחילה על השאלה,אם אני עושה תענית הראבד,מריח את האוכל ולא אוכל, ושכחתי מימנו(למרות שהוא בהסג יד) כל רגע יש לי כפרת עוונות?
תודה לרב שמחזק אותי ואת כולנו❤🖖🏼

תשובה
תענית הראב"ד זה להתחיל לאכול וטעים לו והוא בשיא ההנאה, והוא עוצר מיד.
שאלה - 215076
לרב היקר
בחנות בה אני עובדת הפרת הנחיות חמורה ,קנס לא מעניין
קשה לי לראות חשש לסכנת ציבור וחוסר אכפתיות ורגישות של המנהל למצב ואני מצטערת
אשמח לעצתך אם להמשיך ללכת לעבודה

תשובה
לא להתייחס, תמשיכי לעבוד.
שאלה - 215075
לכבוד הרב
התכוונתי לשאול שיש משפחות שמקפידות שלא לקרוא שם לבן אם יש לבעל או לאשה אח באותו שם, האם יש להקפדה זו מקור, או שזה מנהג של טעות ואין שום ענין להימנע מכך?

תשובה
העורך, הרב השיב לך שאין לזה לא שורש, לא גזע, ולא מקור, ולא חשש כלל.
שאלה - 215074
לרב
ראיתי באיזה עלון שכתוב "וירדף אחריו דרך שבעת ימים", שבזמן שלבן רדף אחרי יעקב אע"ה, היה ללבן קפיצת הדרך. והביא מקור את רש"י ואור החיים הקדוש. קראתי את שניהם ולא הבנתי כך

תשובה
לפנות למפקח על העלונים. מדוע אתה קורא עלונים, ולא לומד שלחן ערוך???
שאלה - 215073
לכבוד הרב
מה הרב אומר על בתי המשפט של מדינת ישראל ובפרט בג"צההורים לא ירשו לי בחיים ישיבהחרדית וגם אי אפשר להתקבל לישיבה בלי הסכמת ההורים.בבית לא מקפידים בכשרות מה לעשות

תשובה
מה הקשר בין הענינים??? אתה החלטת להיות משועבד טוטאלית לאבא ואמא, לאמא ואבא. לעולמי עד. מעניין כמה זמן זה יקח ויחזיק? אתה נשמע מאוד מענין.
שאלה - 215072
שלום לכבוד הרב
האם שעושים סעודה לאחר סיום מסכת משנה זה נחשב סעודת מצווה ?

תשובה
רק מי שלמד את כל המסכת, והבין את כולה, ולא החסיר מאומה.
שאלה - 215071
הקדמה לעורך נא לא להשמיט שאלות ,כבוד רבינו הגדול יש לי התייעצות חשובה עם כבודו
תשובה
תושלב״ע.
שאלה - 215070
לכבוד מו"ר הרב
בקניין קידושין האם לכתחילה יש לחייב אצבע ביד ימין? ואם כן, מה לגבי כלה שהיא איטר יד?

תשובה
בכולם אצבע ימין.
שאלה - 215069
לכבוד הרב
רב שמוסר שיעור תורה ובזמן השיעור הוא משלב את אצבעות ימין ושמאל בתדירות די גבוהה האם הוא מושך את הדין רק לעצמו או לכלל השומעים ?

תשובה
לעצמו בוודאי. לשומעים רק החלשים.
שאלה - 215068
לכבוד הרב שלום רב
משפחה 7 נפשות גרים בטבריה שנה 3 בעלי בדיכאון מהמקום את הבית קנינו רוצה לחזור לרמלה לפני גרנו 2 בשכירות במודיעין עילית מצב קשה לבעלי

תשובה
הוא צריך לקחת את עצמו בידים, לרכוש מקצוע מסויים ולהתחיל לעבוד היכן שיהיה.
שאלה - 215067
לגבי שאלת עוה"ד היות ומדובר בתיקים רבים, וקשה לכתחילה לפתוח תיקים בביה"ד ולאחר מכן לעבור לערכאות. האם ניתן להציע לנתבע, החילוני בד"כ, להתדיין בדין תורה במכתב מקדים?
תשובה
יבקש את תגובתם מראש.
שאלה - 215066
שלום לכבוד מורינו הרב שליט"א
האם בשבת מותר להכין טחינה או שיש בזה איסור לש או מגבל? תודה רבה יגדיל תורה ויאדיר בבריאות אמן.

תשובה
טחינה גולמית לא.
שאלה - 215065
לכבוד הרב שלום רב
רופאת מומחית חניכים .המליצה לעשות 2 ניתןחים בחניכים
בגלל דלקות כרוני שנים
סיעת ההסבירה לי שלפעמים הם שמים בחניכים חומר לחזוק העצם מחיה חזיר ? מפחדת

תשובה
לבקש הנחת חומרים מיכניים כשרים.
שאלה - 215064
לכבוד הרב
כתוב בספרים שבזמן עלות השחר יש לקשר יום ולילה בעסק התורה ולא להמצא בבית הכיסא/מרחץ הכוונה רק לאותה דקה שבלוח השנה של עלות השחר או כל זמן עלות השחר שהוא 72 דק עד הנץ?

תשובה
זמן עלות השחר מורה על סיום הלילה ותחילת היום, הדקות הללו יקרות מאוד.
שאלה - 215063
שלום לכבוד הרבהבן שלי כותב בשמאל ומשתמש בימיןמה הכלל שאומרים לדעת האם הוא ימני או שמאלי לגבי תפילין?
תשובה
רוב הפוסקים הסכימו כי הכתיבה קובעת, ולכן הוא יניח בימין.
שאלה - 215062
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בית חרדי 8 נפשות אשה כיסוי ראש
גבר עיתים בתורה כל יום!
וברוך השם כל שבועיים מכה כספית חדשה !במה להתחזק??

תשובה
זה במקום גזירות חלילה שלא תדעו.
שאלה - 215061
לכבוד הרב
אביו של חבר נפטר שואל האם שעת הפטירה נקבעת בזמן שרופא חותם על פטירה ושעת הפטירה או מתי שכל המכונות מדדים ירדו ל 0
נפקא מינא לקביעת יום הפטירה

תשובה
כשהפסיק לנשום. השם ישמור עמו ישראל לעד.
שאלה - 215060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם עושים שיעור במשך חצי שעה בין מנחה לערבית ושיעור לאחר ערבית במשך שעה האם זה נקרא בית מדרש או בית כנסת?

תשובה
לפי החומרות של שניהם.
שאלה - 215059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבקש לדעת האם אפשר להתפלל תפילת שמונה של שחרית, קודם נץ החמה שבלוחות, אפילו שאני לא אנוס וכדו'.
תודה

תשובה
תשתמש בלוח ארץ ישראל. בזמן הנץ.
שאלה - 215058
לכבוד הרב שלום.
היום בבוקר היתי אצל רופאת נשים שעשתה לי התקן(כמובן בהתר רב)
ואני ביום ה7 מקבלת הוסת. מתי אוכל לעשות הפסק?
תודה רבה.

תשובה
ביום שהכל מתנהל כשורה, נקי וצח. וגם היום.
שאלה - 215057
לכבוד הרב שלום רב אתמול הרב ענה לי לגבי אישתי אני בכאב גדול ומבקש מכבוד הרב שיתפלל עלנו .תודה לרב
תשובה
אתה צריך לשמוח, שאתה יודע על כך והיא זקוקה לרפואה, ותבריא תוך ימים אחדים.
שאלה - 215056
למורנו הנערץ.האם בקבר רבי עקיבא רשבי רבי מאיר בעל הנס יש עת רצון תמיד כאתרא קדישא או שרק בערב ראש חודש ערב שבת וטו לחודש.תודה
תשובה
עת רצון תמיד, אך בודאי שיש עדיפות בערב ראש חודש או בט"ו לחודש.
שאלה - 215055
יש מחלו בגמ' רב ושמואל בביצה דף כט' ע"א אם אשה יכולה למדוד בשבת שיעור ותו"ס בע"ב אומר שהשאלה נוגעת רק לזמניהם אבל לזמנינו לא ממתי נגמרו תקופת טומאה וטהרה לפני רב ושמואל או לא
תשובה
אין זמן מסויים ומוגדר לאימתי בדיוק זה נפסק.
שאלה - 215054
ילמדנו רבנו, סליחה על הבורות, אבל למה אסור לקרוא תרגום בלילה, אם מותר זוהר?
תשובה
זה ענין על פי הקבלה, ורבנו אברהם אזולאי זיע"א כתב על כך בספרו חסד לאברהם. ואסור לתת יניקה לחיצונים בשעיה שהם שולטים שהוא בשעות הלילה.
שאלה - 215053
לכבוד הרב שלום
אדם שנאנס ולא שמע קדיש/קדושה ראוי שישמע במשך היום כפול כדי להרויח כמו"כ אם לא שמע כמה ימים כגון בידוד יש ענין לשמוע כמה וכמה פעמים?
אוהבים את הרב הרבה בריאות

תשובה
עיין בן איש חי שנה ראשונה פרשת וישב, א, ט"ו.
"מצאתי כתוב טוב שהאדם ירגיל עצמו לומר בכל יום ג' פסוקים אלו כתובים בדברי הימים א' סי' כ"ט, ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל, ויאמר דוד ברוך אתה ה' וכו' לך ה' הגדולה והגבורה וכו' והעושר והכבוד מלפניך וכו', וכאשר תיקנום חז"ל בזמירות בכל יום, והאדם יאמר אותם בפ"ע בכל יום יו"ד או ז' פעמים, ובכל פעם יאמר אחריהם פסוק "ברוך אתה ה' למדני חוקיך". ומלבד תועלת סודית שיש באמירתם, עוד תועיל לו להשלים לו מספר מאה ברכות בשעת הדחק, עכ"מ, ונ"ל שהוא מנהג יפה ונכון, ועיין פתחי תשובה יו"ד סי' שכ"ח סק"א מ"ש בשם הרב פרי תבואה מה שקיבל מרבותיו יע"ש:
עוד מצאתי כתוב בכתר מלכות כתיבת יד, מנהג יפה לומר האדם בכל יום פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" חמשה וארבעים פעמים. ובאומרו אמן ואמן יכוין בשם השלוב של הוי"ה אדנ"י, וזה הפסוק יועיל לו במקום תשעים אמנים שחייב אדם לומר בכל יום בעת שהוא אנוס ואינו יכול לענות, כגון שהוא יושב בבית לבדו ואין הולך לבית הכנסת מחמת אונס ע"כ. ונ"ל דמנהג יפה הוא זה, וכן אני נהגתי לומר פסוק זה כמספר הנז' בכל יום אחר פרשה של ברכת כהנים שאנחנו אומרים אחר ברכת השחר בכל יום, ועשיתי כן כדי שלא תשכח אמירתם ממני מאחר שעשיתי לה זמן קבוע, ואחר פסוק זה אני אומר טו"ב פעמים פסוק אור זרוע לצדיק, כמ"ש הרה"ג הרח"ף ז"ל דנכון לאומרו טו"ב פעמים בכל יום".

נמצא לסיכום, א, יזהר להשלים מאה ברכות בכל יום. ב, להשלמת 90 אמנים יאמר "ברוך אדוני לעולם אמן ואמן 45 פעמים.
ג, להשלמת יהא שמיה רבא יאמר במסכת שבת דף קיט עמוד ב
"אמר רבי יהושע בן לוי כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינו, שנאמר בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו אדוני. מאי טעמא בפרע פרעות משום דברכו השם. רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אפילו יש בו שמץ של עבודה זרה מוחלין לו, כתיב הכא בפרע פרעות וכתיב התם כי פרע הוא. אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדן, שנאמר פתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמנים. אל תיקרי שומר אמנים אלא שאומרים אמן. מאי אמן? אמר רבי חנינא אל מלך נאמן".

ד, במקום ברכו יאמר מתוך פרקי היכלות פרק ל"א.
"אמר רבי עקיבא כל יום ויום מלאך אחד עומד באמצע הרקיע, ופותח ואומר השם מלך, וכל צבא מרום עונים אחריו עד שמגיע לברכו. חיה אחת יש ששמה ישראל וחקוק על מצחה ישראל עמי לי, עומדת באמצע הרקיע ואומרת ברכו את אדוני המבורך, וכל שרי מעלה עונים אחריה ברוך אדוני המבורך לעולם ועד".

ה, במקום קדושה אומר פסוקים בישעיה פרק ו
"שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ שֵׁשׁ כְּנָפַיִם שֵׁשׁ כְּנָפַיִם לְאֶחָד בִּשְׁתַּיִם יְכַסֶּה פָנָיו וּבִשְׁתַּיִם יְכַסֶּה רַגְלָיו וּבִשְׁתַּיִם יְעוֹפֵף.
וְקָרָא זֶה אֶל זֶה וְאָמַר קָדוֹשׁ, קָדוֹשׁ קָדוֹשׁ אדוני צְבָאוֹת מְלֹא כָל הָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ".
שאלה - 215052
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עולה לאוטובוס ומישהו משלם עלי ברב קו ואני נותן לו 6 שקל במקום 5.90 השאלה אם נעשה כאן כמין הלואה והוי ריבית תודה למור שליטא אורך ימים אמן

תשובה
בחברים שלא מקפידים על 10 אגורות מותר.
שאלה - 215051
לכבוד מו"ר ועט"ר שמי חנן ויש פסוק שאוכל לומר אותו בסוף תפילת העמידה? תבורכו בכל הברכות כולם
תשובה
שמואל א פרק כה, ט"ז. חוֹמָה הָיוּ עָלֵינוּ גַּם לַיְלָה גַּם יוֹמָם כָּל יְמֵי הֱיוֹתֵנוּ עִמָּם רֹעִים הַצֹּאן.
שאלה - 215050
שלום לכבוד הרב אישה שצריכה לטבול בערב שבת איך לנהוג? איפור,סירוק שיער?
תשובה
סירוק אסור, רק להחליק השיער בעדינות. איפור מה שמותר בכל שבת כגון על בסיס אבקה או כל מוצר שמותר.
שאלה - 215049
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ,במניין נץ רגיל השעה לפני הזריחה שלכתחילה אפשר כבר לברך על התפילין
היא גם שעה זמנית ? תודה

תשובה
היא שעה זמנית, אך לא בכל עונות השנה היא שעה עגולה. רק בימים אלה. כי בקיץ זה יותר מוקדם.
שאלה - 215048
לכבוד הרב שלום רב,
מה הסיבה של הבעיה בתרומת איבר או כליה של כהן?

תשובה
א, חסר אבר לגבי עבודה במקדש, אמנם הרמב"ם זיע"א מכשיר.
ב, לענין להטמאות לאחר אריכות ימים ושנים, ואמנם גם בזה יש מתירים.
ג, בעית הבעיות עצם כניסת הכהן שאינו חולה למרכז הרפואי, ששם בבירור יש איסור תורה של אוהל המת. כי כל המסדרונות והחדרים והמרתפים נפתחים בכל רגע.
שאלה - 215047
לכבוד רבנו שליט"א קראתי באחד העלונים של שבת שמרן הרב עובדיה זצ"ל היה משתמש בצמח רודא נגד עין הרע וכתוב שמקורו בספרי החיד"א האם זה נכון וא"כ מה מקורו?
תשובה
שמעתי אותו מדבר על כך באחד השיעורים קודם כעשרים שנה.
יש על זה ביאור בספרי הקבלה משם רבנו האריז"ל, וכתב שהוא טוב להציל ממגיפה.
שאלה - 215046
למורנו האהוב.האם עת הרצון בקברי הצדיקים ביום טו לחודש היא עד חצות יום כערב ראש חודש וערב שבת או שזה נמשך עד השקיעה
האם בקבר כמו רשבי רמבעהנ^ס יש עת רצון תמיד או רק בטו וער^ח

תשובה
יתכן שהוא נמשך כל היום, אם כי יש עדיפות לשעות שלפני חצות באופן כללי.
שאלה - 215045
עברתי ניתוח של גידול ממאיר במי הגס בהצלחה - עכשיו צריך כנראה טיפול מונע ומעקבים שלא יחזור האם כדאי להוסיף שם נןסף לשם שלי שהוא משה כפי שכתוב בגמרא לחיים ולחיזוק אני בגיל 65
תשובה
אין צורך, אך יש להקפיד באכילת מזון בריא ופעילות גופנית על בסיס יומי.
שאלה - 215044
לכבוד הרב שלום רב, רציתי לדעת עד איזה שעה בשעון חורף אפשר לקרוא שחרית , תודה.
תשובה
רק לנשים לסיים העמידה בשעה 11.00.
שאלה - 215043
לרב שליט"א האם מותר לחרוט על הגביע של הקידוש שעשוי מכסף טהור למנצח בצורת מנורה כמובן שישמר כיאות
תשובה
אסור בהחלט, כי יש שם שמו הקדוש אלקים, המופיע שש פעמים, גם מה שיש מדפיסים עמי ארצות שהדפיסו על כריכת הסידורים למנצח עתידים ליתן את הדין השם יצילנו. כי הכריכות משתפשפות ונמחקות.
שאלה - 215042
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברוך השם מאז שכבודו הורה לי ללמוד כל בוקר כרבע שעה מוסר אני מתמיד. כבר סיימתי תומר דבורה. קרה לי היום שלמדתי רק לאחר חצות היום, זה בסדר?

תשובה
מברך אותך בכל הברכות שבתורה כי יחולו על ראשך.
שאלה - 215041
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לתת מים כל כוס שיש בה קרח

תשובה
ומה הבעיה?????
שאלה - 215040
שלום לכב' הרב ,
אשמח לשמוע דעתך, כי חשובה ליעובדת במקום קדושה, ששם לצערי שקרים ורמאותבעלי אומר לעזוב, כי המצווה שלי באה בעברה. כי עובדת
עם רשעים. קשה לי לעזוב. מה ממליץ?

תשובה
תמשיכי ותעבדי, וכדאי לרשום תיעוד יומי על שקר בכל יום.
שאלה - 215039
לכבוד הרב השלום והברכה,
האם לאחר עריכת שיפוץ בבית עושים חנוכת בית?

תשובה
אם הוסיפו חדרים עושים.
שאלה - 215038
לכבוד הרב מוצפי אדם שעוסק בקירוב רחוקים האם צריך לדבר בשפה שלהם שהיא שפת הרחוב ומשם להעלותם או שצריך לדבר בשפה נקיה ולרדת לרמה שלהם ולהעלותם משם כי יש בילבול ונזק בזה
תשובה
רק שפה נקיה ותורנית, ואדרבה, כך הם יכבדו ויוקירו את תוכן הדברים.
כך זה לגבי ספרדי המדבר בפני יוצאי אירופה בשפה עילגת הוא אינו מכובד בעיניהם, כאילו מתבייש במוצאו ושפתו המדוייקת.
שאלה - 215037
שלום לכבוד הרב
שלומו ישגה לעד.בתורתינו הקדושה מצוי חלוקה של פסוקים וחלוקה של הפרקים. כיצד. וע"י מי. נעשה הדבר.

תשובה
כל הפסוקים שבכל התנ"ך חולקו ונפסקו על ידי משה רבנו עליו השלום, וכן פרשה פתוחה ופורשה סתומה.
הפרקים בכל התנ"ך סומנו על ידי הנוצרים. לכן פעמים תמצא שהוא מפסיק באמצע ענין.
שאלה - 215036
לכבוד מו"ר קניתי א.גרגירי חומוס בשקית אטומה ב.עדשים כתומים בשקית אטומה
מה הדרך הנכונה לבדוק אותם מחרקים? תודה תבורכו משמיים!

תשובה
כמו שבודקים כל סוגי הקטניות.
שאלה - 215035
שלום לכבוד הרב
מה הם מדרגות העדיפות ביממה ללימוד תורה ולבקש בקשות? שמעתי בשיעור מכבודו ושכחתי. תודה.

תשובה
היממה מחולקת על פי הקבלה בסדרי עדיפות לארבעה רבעים, והם לפי סדר זה.
א, חצי היום הראשון.
ב, חצי הלילה השני.
ג, חצי היום השני.
ד, חצי הלילה הראשון. ויש בזה עוד הסברים, נימוקים וביאורים.
שאלה - 215034
שלום וברכה לכבוד הרב.
סליחה ומחילה מכבודו - דעת הרב - האם רצוי וכדאי לכל אדם לערוך צוואה


תודה

תשובה
אם העסקים שלו מורכבים כן, וכדאי שעיקרה תהיה על יראת השם, לימוד תורה וזהירות במצוות.
שאלה - 215033
שלום לכבוד הרב
האם אפשר לקנות מוצרים כגון עגלה לפני לידה ולקחת אותם?מאחר ואם נקנה עכשיו המחיר יהיה יותר נמוך משמעותית.

תשובה
מותר.
שאלה - 215032
לכבוד הרב מוצפי שלום האם הרב מכיר את הרב של... שידבר איתו שישנה את השקפתו שזוהי לא הדרך שהלכו בה רבותינו זה הפסד לנו רבים מתחזקים מהמוסר שלו ולא מצא חן להם השינוי
תשובה
הצרה הצרורה שאין לו רב, אלא הוא רב לעצמו.
שאלה - 215031
שלום לכבוד הרב,קרן הפנסיה שלי הפסידה 3000 שח מתוך 12000 שח הפקדות,המסלול ההלכתי ספג הפסדים,יש מסלולים אחרים עם הרבה פחות הפסדים.מותר לעבור או להישאר ההלכתי?
תשובה
אינני מבין בהשקעות כלל. אבקש סליחתך.
שאלה - 215030
לכבוד הרב
חברתי עובדת בטהרה בבית העלמין ושואלת האם מותר לה לשתות ממתקן מים שנמצא
או שעליה להביא מהבית מים ותרמוס?

תשובה
מותר לה לשתות מהמתקן שם.
שאלה - 215029
אל כבוד הרב שליט"א. שמענו את הרב בשיעור בלילה לכווין שם הוי"ה אדנו"ת גימטריא צ"א, ומסוגל נגד מחשבות זרות בעמידה. האם זה גם בדברים המותרים?
תשובה
ידידי, שום מחשבה אינה מותרת בתפילה רק כוונת המילים שמוציא מפ]יו, ואעתיק לך לשונו הזהב של מורנו הרב חיים פלאג'י זצוק"ל וזיע"א.
בספרו הנפלא כף החיים [סימן י"א, ה] "כתב בספר אור הישר פרק יד, דהאדם שאינו מכווין בתפילה, משתתף עם רוח הטומאה, ויבא גם השטן בתוכם ואוי לו ואוי לנפשו, כמה רעה גורם לעצמו, וזהו בכל אדם, קל וחומר לשליח צבור, ודרשו דורשי רשומות כי שליח ציבור העובר לפני התיבה יכווין כי ראשי תיבות תי"בה הוא ת'פילה י'שרה ב'כונת ה'לב, וכתוב בספר חסד לאלפים סימן צ"ג, דאין לך צרה גדולה כמו זו כשאינו מכוין בתפילתו, והוא רבה רעה מכל רעות שבעולם, כאשר יעוין שם, ואיתא בתקונים מאן דאשתמע קליה בין בצלותא בין באורייתא בלא דחילו, מיד וישמע השם ויחר אפו, ובספר חומת אנך להגאון החיד"א זיע"א במשלי סימן זך, כתב דהמבחן לאדם אם הוא צדיק, הוא כשמכוין היטב בתפילתו בלי שום מחשבה, יעוין שם, וראיתי לרבינו יעקב בעל הטורים פרשת שמות, דכתב ד"ישעו בדברי שקר" הוא המתפלל שלא בכוונת הלב, ועליו נאמר ישוועו ואין מושיע, אבל המתפלל בכוונת הלב, עליו נאמר אז תקרא וה' יענה, יעוין שם, ומורינו הרב בתי כנסיות, הביא דהמתפלל בכוונת הלב ניצול מחיבוט הקבר, ובספרי הקטן חפץ חיים אספתי בא'ומרים כל דיני שליח ציבור, ממה שהשיגה ידי כיד השם הטובה עלי".
שאלה - 215028
ב"ה
לכל עם ישראל
כל ספריו האדירים של מרן עט"ר
נמצאים אצלנו במחירי הקרן ללא מטרות רווח כמובן,בראש העין או במשלוחים בכל מרכז הארץ זמין מ9:00 עד 21:00
0556727464
נתן שרעבי

תשובה
תבורכו בכל מכל כל מן השמיים.
שאלה - 215027
לכבוד הרב שליט"א שלום, מי שמדליק נ"ח בחלון הפונה לרה"י האם גם אז ידליק משמאל לימין הגם שלמסתכל בחוץ זה נראה מימין לשמאל? תודה רבה.
תשובה
ידליק בתוך הבית סמוך לדלת בטפח הסמוך לפתח.
שאלה - 215026
לכבוד הרב
קבל תענית אמש ושתה לאחר עלות השחר אם ימשיך להתענות

תשובה
ימשיך בתענית.
שאלה - 215025
לרב,
הכנתי תערובת בשרית ע"מ לבשל אותה, שתיתי חלב בשולחן אחר ולא שטפתי ידיים אח"כ המשכתי עם הבשר לא ראיתי שנכנס משהו מהחלב לבשר חוששת שמא לא שמתי לב האם לבשל התערובת או לזרוק

תשובה
לא לזרוק, בדיעבד זה בסדר.
שאלה - 215024
שלום לכבודו ולעורך,
אם אוכל לבקש משואלת שאלה מס' 215015 (רווקה בת 35 בנוגע לשידוך) ליצור עמי קשר לבדוק אפשרות להצעה בעז"ה.
meirav9292@gmail.com רק דרך מירב.
תודה רבה.

תשובה
תבורכו מן השמיים.
שאלה - 215023
לכבוד הרב שליט"א
האם אפשרי בערב אזכרה להביא אברכים ללמוד במנחות הנפש...ולעשות גם את הלימוד של היום...?במקום להשלים אותו לבד ביום?

תשובה
כך ראוי לעשות, וילמדו יחד כולם לפי הסדר בלי "חלוקה" של הלימוד.
שאלה - 215022
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב הצדיק
בדרכי לבית כנסת(שחרית,עם תפילין) עלה שכן יהודי במעלית.התחיל לשוחח עימי ועניתי לו(שלא יםגע) בשביל לא לעשות חילול השם האם עברתי על משהו?

תשובה
מפני כבוד הבריות נכון לענות לו.
שאלה - 215021
שלום לכבוד הרב
האם הרב מכיר "רפואת עץ הדורות"?האם זה מותר?

תשובה
לא ראיתי ולא מכיר, אך כל הרפואות שנכתבו במקורות אין להשתמש בהם בימינו, כי כתבו הרוקח ובעלי התוספות והפוסקים ברובם, כי נשתנו הטבעים, וכל אלה אינם שייכים בימינו, ואין לפרסמם גם אלה שנזכרו בתלמוד, כי היום הכל השתנה, וקח דוגמא מביצת תרנגולת שקודם 60 שנה היה לה טעם משובח ומשביעה, והיום טעם פלסטיק, וכן תרנגולת, ואפילו המלפפון כשהיו קולפים אותו היה ריחו נודף למאות מטרים, ובימינו הוא כתפוח אדמה, ואמר לי יהודי נחמד שהיה באריקה ארץ האפשריות הבלתי מוגבלות ושם פירות העץ וירקות משונים ונטולי טעם. וכן הלאה.
שאלה - 215020
לכבוד הרה"ג עובד במקום עבודה הרבה שנים יש לי את כול הנתונים להתקדם לתפקיד שיצא למכרז במידה ואגיש מועמדות יש עצה לזכו היו מכרזים שקידמו רק מקורבים גם שלא התאימו בכלל.
תשובה
מה שגזרו עליך ביום ראש השנה הכל לטובה.
שאלה - 215019
אבי תוניסאי, אך התפללנו כנוסח הספרדים שהתקבל בא"י, עם נטיה למרוקאי. האם לחזור לנוסח המקובל בתוניס (אל תיטוש), למרות שאבי לא נהג כן? האם יכול להתפלל כנוסח הבא"ח? מה נכון?
תשובה
מחילה מכבודו, כאן בארץ ישראל קיבלנו עלינו הוראות מרן השלחן ערוך ז"ל, ואדרבה בזה תאמר "אל תטוש", ואוי ואבוי אם נתחיל להתפצל לפי ארצות מוצא, כך נגרום חלילה פירוד ופיזור, ויש בזה אל תתגודדו.
גם כל עדות הספרדים קיבלו עליהם במנהגי ונוסחאות התפילה את מנהגי הזוהר הקדוש והאריז"ל כפי שהביאם המהרח"ו זיע"א שהיה עולה מספרד.
שאלה - 215018
לכבוד הרב שלום רב
בנוגע לכהן ששאל לגבי תרומת כליה היכן אפשר לקבל ייעוץ או הכוונה. תודה רבה. ע"פ בני המשפחה של המבקש המצב לא פשוט.
בריאות איתנה.

תשובה
תתיעץ עם אחד מגדולי הדור שיתיר. כי זה קצת מורכב. והכי נכון למצוא תורם לא כהן. ויש היום אירגון שמטפל בענין בהתנדבות.
שאלה - 215017
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היום עליתי על מונית שירות אך בגלל שלא היה לי כרטיס מישהו העביר עלי והבאתי לו כסף והוא החזיר לי 20 אגורות יותר מה עלי לעשות.? האם זה גזל בלי כוונה? תודה.

תשובה
מחל לך על כך.
שאלה - 215016
שלום לכבוד הרב. ידוע שיש כמה שיטות מתי זמן טו"ת אחרי עלות השחר, כי קצת בעייתי למי שמתפלל בנץ בשבת
תשובה
לא בעייתי, יש כאלה ששינו את הזמנים, לפי לוח ארץ ישראל יכולים להתעטף היום בשעה קודם הנץ. כפי שפסקו חכמי ירושלים. וכן הנהיג ראש רבני הבבלים הגאון רבי נסים כדורי ז"ל בספרו מעשה נסים.
שאלה - 215015
לכבוד הרב שליט"א, בהמשך לשאלה בת 35, רווקה. מרבית ההצעות שדחיתי הינן על סעיף נפשי של המשודכים. רציתי בית של תורה. האם להתפשר על רמה רוחנית ולהתפלל לעליה רוחנית בהמשך?
תשובה
יש בימינו בחורים חרדים מעוכבים שישמחו על הצעתך.
שאלה - 215014
שלום לכבוד מרן הרב מוצפי!
טלית קטן ( ציצית ) בלויה אך שחוטי הציצית טובים!
האם מותר לי לקחת ממנה את הציציות ולהשים בטלית אחר גדול! שחוטי הציצית נקרעו ממנה?
ואיך בכך שום בעיה?

תשובה
מותר.
שאלה - 215013
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשבת כשפותחים את ההיכל לפעמים אני לא מספיק לסיים את העמידה והם כבר סיימו ופתחו את ההיכל!
האם מותר לי לומר את הבריך שמה.
לאחר שכבר הוציאו את הספר תורה?

תשובה
מדוע אתה מאריך בתפילה ומפסיד אמנים ועוד. תקבל עליך להתפלל בזריזות.
שאלה - 215012
לכבוד הרב
בגמרא רשום ש40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים מה יהיה עליו: עשיר עני,גיבור חלש ובת פלוני לבן פלונימצד שני אומרים שמזווגים לפי מעשיואיך זה מסתדר?

תשובה
הזוהר הקדוש שאל שאלה זו והשיב, שהמדובר בנשמה שבפעם הראשונה באה לעולם, אולם בימינו כולם מגולגלים.
שאלה - 215011
האם לספר חלום שקר זה יכול לעשות שלום ביני לאבי ששומר שבת רוצה ללמוד אך האב נותן שעה אני מפחד וקשור לאב יודע שאם אעשה משהו זה יגרום למצב לא טוב ויכול להיות כפירה.
סיפור של מישהו

תשובה
הדברים אינם ברורים.
שאלה - 215010
יעקב אמר לעשיו שהוא מסתכל עליו כמו שמסתכלים על פני אלקים בראייה מחמת הכבוד
תשובה
המפרשים כתבו שיעקב התכווין שאסור להסתכל בפניו מכיוון שוא רשע, וכמו שלהבדיל אלפי הבדלות אסור לראות פני אלקים.
שאלה - 215009
לכבוד הרב
לפני שנים אמרתי אחרי פציעה שהייתי מוותר על המקצוע ומשהו כמו שלא אעסוק בו עקב דברים שקרו. היום 7.5 חודשים עדיין מחפש מעסיק אמר לפי הנתונים איך ייתכן. ייתכן וקשור?

תשובה
תעסוק בבל עבודה שיציעו לך.
שאלה - 215008
לכבוד הרב שליט"א.
שכן חרדי חלק מילדיו לא דתיים. בחניה המשותפת מפריעים לרכבים האחרים למרות שלא גרים כאן. הערנו כמה פעמים עונים בחוצפה.בנוסף לא משלם וועד בית כבר תקופה.

תשובה
תבורכו משמיים.
שאלה - 215007
לכבוד הרב
רצינו לדעת האם מותר לרשום על תמונה של האבא שנפטר "שמור עלינו מלמעלה"
תזכו למצוות

תשובה
אסור לכתוב כן, מושג שהמציאו הגויים. רק השם יתברך שומר.
שאלה - 215006
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול האם מעיקר הדין בעל חוב גם כן חייב במעשרות?

תשובה
אין היתר כללי לבעל חוב. וגם אין היתר להיות בעל חוב. רק במקרים יוצאים מהכלל.
שאלה - 215005
לכבוד הרב שלום רב
חבר שלי שגר בחול לומד כל היום, השאלה אם לעשות עליה לארץ אם בארץ לא ילמד כל היום רק שתיים?

תשובה
זה תלוי בפרטים רבים שיש לשקול.
שאלה - 215004
לכבוד הרב שלום רב
האם צריך לעמוד באמירת נשמת כל חי בתפילות שחרית של שבת בכדי לקבל תוספת נפש?

תשובה
בהחלט לא. וכל גדולי ישראל שראינו לא עמדו.
שאלה - 215003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי ברוך השם קמה ממיתת חוליה אפשר לפדות את ברכת הגומל בכסף?קשה לה ללכת למיניין

תשובה
כשתוכל להגיע תבוא לבית הכנסת ותברך.
שאלה - 215002
שלום לכבוד הרב
אני גבאי, מעוניין להכין שלט עם נוסח "מי שברך" והשכבות. לטובת נוחות החזנים. האם מותר להדפיסם עם שמות הקודש. הוי"ה ואדנות. למשל בפסוקי ברכת כהנים?

תשובה
שמות הקודש עוון גדול להדפיס, כמו כן אלא המדפיסים גליונות של ברכת אשר יצר, וזה סופו לימחק וזו עבירה מהתורה.
שאלה - 215001
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי מכנסיים שיש עליהם מעין קרטון בכיס האחורי שרשום עליו את לוגו החברה והמידה של המכנס.
האם בשבת מותר לתלוש אותו מן המכנס?
כי הוא תפוס בתפר אך לא תפור

תשובה
תתלוש היום.
שאלה - 215000
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, ב"ת, 35 רווקה. הייתי אצל האבות הקדושים, קראתי ספר תהילים בכותל ואין הצעות. מחר בדיקת פוריות לקראת הליך הקפאת ביציות.
תשובה
תנסי לחזור להצעות קודמות שדחית.
שאלה - 214999
לכבוד הרב
אדם בן 30 עם הארץ שרוצה להיות תלמיד חכם מה יתחיל ללמוד קודם ? וכמה שעות ביום ?

תשובה
ילמד אצל רב. לא לבד.
שאלה - 214998
שלום לכבוד הרב
התחייבתי למשך 40 יום כחלק מקבוצת נשים, לקרוא בכל יום 6 פרקי תהילים באופן שהקבוצה מסיימת ספר בכל יום.
לא עמדתי בהתחייבות שלי. האם היה זה נדר? מה עליי לעשות?

תשובה
מראש לא הייתם צריכים להתחייב, ואין לזה שורש ויסוד בספרים הקדמונים.
שאלה - 214997
לכב׳ הרב הצדיק :) בשבח והודיה לבורא עולם , בתי בת ה-4 עברה את הניתוח שיניים בהצלחה. לעניים הגונים , אשמח שהרב יתן לי פרטים לאן להעביר את הכסף.
תשובה
תרשום מספר טלפון. או תפנה למנחם הנאמן בטלפון 0548033817 .
שאלה - 214996
לכבוד הרב.יש ויכוח בבה"כ אם להתפלל בנץ..אם נתפלל בנץ ניאלץ לסגור את בה"כ.בה"כ נמצא באיזור לא דתי ויש לנו בין 10 ל13 מתפללים בבוקר..מה דעת כבוד הרב.תודה

.

תשובה
לא ברור מדוע לסגור. תתפשרו ביניכם.
שאלה - 214995
לכבוד הרב
נצבט הלב על עמנו השרוי בבילבול עצום
לא יודעים מימינם ומשמאלם ורחוקים כל כך מהאמת מה יהיה רבנו מתי זה יגמר ויבוא משיח להציל את הפנינה שנקברה עמוק תחת הררי אשפה?

תשובה
צריכים לקבל באהבה מה שמתרחש.
שאלה - 214994
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו עובדת בעבודה שטוענת שלא יהודיה(חבר העמים)
אבל יש לך משיכה לדברים ביהדות
וסולדת קצת מנצרות היא ביקשה ממנה שהביא לה מזוזה לחדר ילדיה מה אעשה?

תשובה
מותר לתת לה. כי היא תנהג בה בכבוד.
שאלה - 214993
לכבוד הרב שלום רב, התחתנתי לאחרונה ואני ובעלי חוסכים לרכישת דירה. האם מחויבים במעשר? או שמא חסכון לדירה נחשב כמעשר? תודה מראש
תשובה
אינכם חייבים במעשרות. תחסכו לדירה.
שאלה - 214992
לכבוד הרב שליט"א
בהמשך לשאלה לגבי חיבור חשמל ביכנס לחשמל עירייהמדובר באפליה, הלוואי וכל בתי הכנסת היו מחובריםהבעיה שראש העיר חיבר מקורבים ואם אנו נבקש נענה בשלילה.

תשובה
ולמה זה מפריע לי ולך? שיהיה להם לבריאות.
שאלה - 214991
בשעה טובה נולדה לנו אתמול ילדה, אישתי מתעקשת על השם זיו
ניסינו לחפש עוד שמות אבל היא לא התחברה לאף אחד, אני גם אוהב את השם זיו כי לאמא שלי קוראים זיווה ורציתי לדעת מה הרב אומר.

תשובה
ומה אני יכול לעשות למי שלא מקשיב.
שאלה - 214990
לכבוד הרב שלום
אישי ואני נשואים 4 שנים, איננו צעירים, וטרם זכינו לפרי בטן.
ברצוני לשאול, מה עלינו לעשות בימות החול בכלל, ובחנוכה בפרט, על מנת שנזכה להיפקד בזרק"ש.
תבורכו

תשובה
תיגשו לטיפולים בלי להסס.
שאלה - 214989
לכבוד הרב שלום רב, האם מותר לכהנים להגיע למצוק הארבל ?? האם ישנה בעיה של טומאת נפטרים? תודה רבה !
תשובה
רק במקומות שמסומנים כקברים עליהם להימנע.
שאלה - 214988
לכבוד הרב שלום רב
האם יש בעיה שאדם יקרא לבנו בשם מסוים כאשר יש לו או לאשתו אח הקרוי באותו שם?

תשובה
זה סימן טוב מאוד.
שאלה - 214987
שלום לכבוד הרב
שלום לרב אומרים שהחסד לאברהם אומר... ישארו שיבוא משיח. האם זה יהיה ככה?

תשובה
אין מי שיודע מה יהיה עד שיהיה. כך כתב רבנו הגדול הרמב"ם זיע"א.
שאלה - 214986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי דג נוי באקווריום יש לו גידול בפה ונראה שאינו יכול לאכול האם מותר לי להוציא אותו מהמים שיפסיק לסבול ?

תשובה
תשאיר אותו עד שייפטר.
שאלה - 214985
לכבוד הרב מוצפי שלום השבט מוסר חלק א סעיף כב בסוף הפרק כותב כי האוהב דעת אוהב מוסר והאוהב מוסר אוהב תורה מה הפירוש אוהב מוסר
תשובה
אוהב לשמוע ביקורת בונה ותוכחות.
שאלה - 214984
לכבוד הרב מוצפי שליטא
בקשר לשאלה על הילד אתמול בבית ספר.יש עצות איך לשפר לילד את הביטחון העצמי? הוא בכה היום בבוקר ואמר שהוא מכוער וכואב לי הלב.

תשובה
סליחה, זה באחריות של המחנך. חובה עליו לטפל בנושא.
שאלה - 214983
לרב שלום אני בשנת אבל על אימי, אחי מחתן את ביתו השבוע, האם אני ואחיי נוכל לשמוע את החופה ולצאת?
תשובה
בלי לשמוע כלי זמר.
שאלה - 214982
שלום לכבוד הרב
הוריי קנו דירה מקבלן נכנסו אליה האם מותר להם לעשון בדירה בלי חנוכת בית ומזוזות? רוצים לעשות חנוכת בית בנר ראשון של חנוכה..

תשובה
תעשו היום ומיד לימוד לחנוכת הבית, כי לא טוב ללון בדירה בלי לימוד תורה.
שאלה - 214981
*כבוד הרב, מטפלת גויה שמתארחת בשבת עם אמא, עושה בלי שנאמר לה סלט עגבניות קצוץ ממש, האם אפשר לאכול מסלט זה?
לפתע מוציאה את הנייד שלה ובלי לומר מצלמת את הנכדים, יש בעיה עם זה?

תשובה
קוצצת דק מותר בלי לומר לה. כדאי לבקש שלא תצלם בשבת.
שאלה - 214980
לכבוד הרב שליט"א שלום רב.נלחמת עם רשעים יש דיון בחו"ל בחנוכה.מבקשת לקבל עלי סגולה של הרב מאני זצ"ל לשמירה הצלחה בחנוכה זאת. אלו מלאכות אסור לעשות בחנוכה לשמירה?תודה רבה
תשובה
אין איסור מלאכה בחנוכה, יש שנהגו בשעה שהנרות דולקות לא לעשות מלאכה. ויש רק בלילה הראשונה ובלילה האחרונה.
שאלה - 214979
לכבוד הרב
והיו עיניך רואות את מוריך. ומאחר והרב דוגמא לנו ודרך בה נלך.אשמח לדעת אם הרב נוהג לנמנם או לישון מעט לפני חצות
תודה רבה ויישר כח

תשובה
תודה.
שאלה - 214978
לכבוד הרב שלום
כיצד חינך אתכם אביכם הגאון הצדיק חכם סלמאן מוצפי ז"צוקל לגבי סוף זמן קריאת שמע בשחרית?כמו הגרא או כמו המגן אברהם?

תשובה
כשיטת המגן אברהם ז"ל.
שאלה - 214977
לכבוד הגאון הרב מוצפי שליטא
איזה פסוק תאמר אשתי הצדיקה ששמה רחל לפני יהיו לרצון אמרי פי
תודה לכבוד הרב

תשובה
שמות פרק ט"ל, ט. רָבוּעַ הָיָה כָּפוּל עָשׂוּ אֶת הַחֹשֶׁן זֶרֶת אָרְכּוֹ וְזֶרֶת רָחְבּוֹ כָּפוּל.
שאלה - 214976
שלום לכבוד הרב
מה מקור המדרש שאליפז לקח ליעקב אבינו גם את הבגדים עד שיעקב מצא את בגדי הפרש שטבע.
ה'ישמרך מורנו ורבנו בבריאות איתנה

תשובה
ילקוט בראשית.
שאלה - 214975
לכבוד הרב שלום רב
ממתי מתחילים למנות את 100 הברכות בשבת? האם מתפילת ערבית?

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 214974
לכבוד הרב שלום רב
אדם שמגיע לביתו לאחר השעה חמש וחצי בערב(לפי הרמבם הפסיד מצוות נר חנוכה)עדיף שיבקש מבני ביתו שידליקו בלעדיו בצאת הכוכבים?מה מנהג הרבנים בזה?תודה רבה

תשובה
אם בני הבית נמצאים וערים, ימתינו לבואו שהוא ידליק.
שאלה - 214973
לכבוד הרב היתה אשה שבמהלך השבעה אמרה לאימי שבעלך היה יוצא מהבית עד שהוא לא היה נעלם לא הייתי מפסיקה להסתכל ויש לי שנאה אליה שעשתה עין הרע ונשארנו יתומים איך משתחררים מזה?
תשובה
זה לא בגללה, אלא הגיע זמנו לעלות לעולם שכולו טוב.
שאלה - 214972
לכבוד הרב שלום רב
לתת לתינוקות שם מי-יה או זיו. האם הם שמות טובים ומה הרב מציע

תשובה
תברר בבתי מרקחת.
שאלה - 214971
לכבוד הרב,שלום רב אחות של בעלי מצהירה על עצמה שהיא מסורתית אך לא שומרת שבת מעולם לא ראיתיה מחללת כי לא יוצא לנו להתראות.מה לגבי מאכלים או עוגות שהיא מכינה האם מותר לנו לאכול
תשובה
המצהיר שאינו שבת, דינו כמחלל שבת לכל דבר וענין.
שאלה - 214970
לכבוד הרב, האם מותר לי לספר על 2 ניסים רפואיים שקרו לי (לפני שנים גילו גידול במוח שנעלם ולפני שנה מפרצת במוח שנעלמה) כדי ליידע מה כוחה של תפילה או עדיף שלא?
תשובה
רק דברים מדוייקים, ואם מגובה במסמכים רפואיים זה מצויין.
שאלה - 214969
לכבוד הרב,מה עדיף לבן ישיבה - לישון בעשר ולקום לתפילת הנץ, או ללמוד עד חצות(וכן לומר תיקון חצות) ולקום בשבע?
תשובה
ללמוד עד חצות ולומר תיקון חצות ולישן מיד.
שאלה - 214968
לכבוד הרב שלום רב. א. לובשת בבית חולצת בסיס ארוכה ומעליה חולצה קצרה רחבה. מותר? ב. להעביר החודש ל-.....?
תודה.

תשובה
א, מותר. ב, להעביר ישירות.
שאלה - 214967
שלום לכבוד הרב
מחילה על ניצול הבמה. שלתי לרב שו"ת הלכתי בעניין העדה הקדושה אליה אני משתייך. האם הרב קיבל?

תשובה
עשרות!!! כתבים נשלחו אלי, ואיני יודע במה מדובר, ואני מתחנן לא לשלוח אלי חומר. מאוד עסוק וטרוד.
שאלה - 214966
לכבוד הרב שליט"א
שאלתי את הרב לגבי הורדת הכלב לצרכיו בשבת כשאמי תשושה. הכלב נמצא אצלנו לצורך גדול אחרי התייעצות עם רב גדול. האם אני נוהג נכון בכך שאיני מורידו כשאמא תשושה?

תשובה
תשאל את הרב כי הוא יודע את הסיבות, ואני לא מכיר את הצורך גדול והבעיה.
שאלה - 214965
יו"מו דרך הקודש של העניו באדם מו"ור אביך הקדוש . חדא היה רגיל לומר ק"ש שעל המיטה כבית דוד חצי שעה קודם ומאידך היא ער מחצות
מאי הנהגתו בזמני ברכות התורה ובח"י ברכות בחצות וק"ש

תשובה
רוב הלילות היה ישן בתחילת הלילה, ומתעורר קודם חצות. בלילות שהיה מקיים שיעורים בציבור נהג כסברת הרב בית דוד לומר קריאת שמע חצי שעה בדיוק קודם חצות של חשבוננו, וממשיכים ללמוד יחד.
שאלה - 214964
לכבוד הרב שלום רב
בחנוכה. א. כאשר אני עובד עד 11 בלילה ומגיע לבית ב11:10 האם לקרוא ק"ש ולאחר מכן להדליק החנוכייה. ב. מה לגבי תיקון חצות לאומרו לפני או אחרי ההדלקה? תודה לרב

תשובה
א, אם הילדים בבית והולכים לישן כשתגיע, נכון שהאמא תברך ותדליק משום פירסומי ניסא. ב, תשתדל תמיד לומר קריאת שמע שעל המיטה קודם חצות לילה. ג, בחנוכה אומרים רק תיקון לאה אחרי זמן חצות וההדלקה.
שאלה - 214963
ראש עיר שמאפשר לבכנ"ס להשתמש בחשמל שמשולם ע"י העירייהבזמן ששאר בכנ"ס משלמין על צריכת החשמל שצורכיםהאם מותר להתפלל/ללמוד בבית כנסת זה,ומה תקנת המתפללים שלא ידעו על כך?
תשובה
אין בעיה להתפלל שם, והלואי וירבו ראשי ערים המנדבים עבור זה, כי הם כספי המסים שהתושבים משלמים.
שאלה - 214962
לכבוד מו״ר ועט״ר שליט״א ויחשל״א מה אופן הנכון מנין שמתפללים מנחה בע״ש ח״י דקות לפני השקיעה יאמרו תיכף קב״ש ואח״כ שה״ש או שה״ש ואח״כ קב״ש יורה המורה ושכמ״ה
תשובה
אנחנו קוראים שיר השירים קודם מנחה, מפני השעה הדחוקה. כי עיקרה לאומרה ביום השישי מבעוד יום.
שאלה - 214961
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, שמעתי עצה בשם כבוד הרב שניתן ללמוד כל שנה עליה אחת מהפרשה עם פירוש רש"י ובזה יוצאים ידי חובת מרן. האם זו אכן עצה מכבוד הרב שליט"א? תודה רבה.
תשובה
זה היה רק באופן פרטי למי שאין באפשרותו כלל ללמוד פירוש רש"י ז"ל. אך כל אדם מאתנו ראוי לדחוק עצמו וללמוד בכל שבוע ושבוע פירוש רש"י זיע"א.
שאלה - 214960
לכבוד הרב שלום רב
אנחנו מנפיקים מדליה לכבוד מנהיג מדינה גוי
האם מותר לכתוב חצי פסוק כגון הנותן תשועה למלכים או יברכך ה מציון תודה רבה ויישר כח

תשובה
נכון וראוי בלי שם השם.
שאלה - 214959
שלום לכבוד הרב הגאון, בושתי גדולה מפני כבודךהאם תרומה לישיבה של הרב נקראת מתן בסתר?האם מותר לאברך להתפלל במניין פועלים כיון שעוזר בארגון הילדים, וכך יתחיל הלימוד מוקדם
תשובה
א, בהחלט כן, כי הציבור אינו יודע, וגם הנזקק אינו יודע מי הוא האיש העוזר לו. ב, יארגן מה שאפשר בלילה, ובסיום התפילה יקח הילדים ללימודם.
שאלה - 214958
למור שלום רב
בס"ד אנ מעבירה מדי פעם סכום לחשבון הישיבה ולא מפרסמת בשו"ת רק אומרת לעצמי לרפואה או זיווגהאם זה בסדר או שצריך לדווח
בריאות ושמחה לרב ולכל העוסקים במלאכת הקודש

תשובה
אין צורך לפרסם באתר, אדרבה, זה יותר עולה לשמים לרצון, והרב מדי חצות לילה מזכיר את כולכם ומתפלל עבורכם.
שאלה - 214957
שלום לרב בשבת התפללתי כשעליי הטלית מכסה גם את הראש ושמתי עלי גם את המעיל בלי הכובע.. בחזור מישהו אמר לי ששמע בשיעור שעדיף בתפילה בלי המעיל כי זה חוסם אור מקיף של הטלית?
תשובה
לא מדוייק, אלא תלבש את המעיל ועליו הטלית גדול.
שאלה - 214956
לכבוד מו"ר נר"ו. קראתי על חכם מחסידי בית אל שהיה קורא ק"ש שעל המיטה מיד אחר ערבית ואז היה סועד את סעודת הערב. האם גם לנו הפשוטים אפשרי לנהוג כך?
תשובה
מי שכתב ופירסם זאת שלא ברצון חכמים עשה, כי אין לנו שום הוכחה לזה, וגם זה נוגד את ההלכה הצרופה ואת תורת הקבלה.
שאלה - 214955
לכבוד הרב שלום רב
הספר החדש שר שלום מיועד רק לאנשי חן או גם לבני תורה?
תודה לכבוד מהרב

תשובה
הנוסחאות וההנהגות מיועדות לבני תורה, הכוונות לבעלי הקבלה.
שאלה - 214954
שלום וברכה כבוד הרב,
אני הבחור משיעור א' . הכוונה היתה לבוא הביתה לביקור פעם פעמיים בשבוע. להפסיד רק מ 8 עד 9 וחצי.פתאום מאוד קשה לי. לא ברור לי למה. בוכה הרבה למרות שמצליח.

תשובה
תיזהר, זה תרגיל של יצר הרע, תעזוב ותתנתק מהבית. כך תצליח.
שאלה - 214953
סליחה עם השאלה לא ראויה תמיד אני מבקש ממנו בדרך זו כמו שפקד את חנה שבקשה זרע אנשים מה שלא בקש אדם מעולם כמו שנתן ללאה ו בנים (לפי שקלקלה השורה שתבעה מיעקב קלקל ה' לה לזכותה אוה"ח)
תשובה
לומר בסתם כמו שפקדת את שרה, ואת חנה, ואת רחל, ואת לאה, ואת רבקה, ואת השונמית. ואת כל העקרות מישראל, כן תפקוד את....
שאלה - 214952
לכבוד עט"ר שליט"א
האם קוב"ה כביכול לא יכול לעשות דבר המנוגד להנהגה הטבעית שברא בעולם. להכניס הרהורי תשובה לאדם שלא מדעתו, לגאול אותנו למרות מידת הדין , כביכול מתחת לרדר?

תשובה
השם ישמור, מידת הדין מעכבת בעיקר בענין הגאולה שנאמר מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כדאיתא במדרש שיר השירים רבה פרשה ב
"מהו עד שתחפץ, מלכות של מעלן, לכשתחפוץ מדת הדין מאליה אני הוא מביאה בקולי קולות ולא אתעכב, לכך נאמר עד שתחפץ".
שאלה - 214951
שלום לכבוד הרב. חברה בחו"ל לניקוי שטיחים שהבעלים יהודי. לקוח גוי הזמין ניקוי לשבת. האם מותר לשלוח לשם גוי שמנקה כאשר מקבל אחוזים?
תשובה
הגוי יישלח גם בימי החול לעבוד, ויקבל שכרו על ימי החול כולל שבת, מבלי לפרט ימים.
שאלה - 214950
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טובלעורך היכן אפשר לרכוש בנתניה את סיפרי הרבחג אורים שמח.
אני קוראת מפרק כ אלה הרכב ..לשמיהאם יש פסוק אחר לשמי? או להמשיך?
תבורכו מפי עליון

תשובה
לברר אצל מנחם 0548033817 . ב, הפסוק נכון.
שאלה - 214949
לכבוד הרב
רוצה להפריש חומש מהמשכורת ולא מעשר.
איזה תנאים אני צריך שיהיו לי על מנת לקיים את המצווה בהידור רב.
האם להפריש מהנטו או מהברוטו?ואם אני רוצה להפריש מהברוטו זה טוב

תשובה
הברוטו הכי מהודר. ותיזהר שהממון יהיה כשר ללא עוררין.
שאלה - 214948
מפסח אנו עושים מנין בין הבניינים והמקום מקורה, ויש שם שולחנות כסאות המקום מעבר של רה"ר ובזמני התפילות עוברים מהצד, האם בחנוכה נצטרך להדליק נרות חנוכה במנין
תשובה
בוודאי כן.
שאלה - 214947
שלום לכבוד הרב
אני אשה, כדי להשלים 100 ברכות ביום רגיל כל כמה זמן אפשר ונכון לברך ברכות הריח?

תודה לרב הצדיק שמלווה אותנו בחכמתו ואהבתו

תשובה
כל שעה שלימה.
שאלה - 214946
חסדי ה' זכיתי לקנות את הספר אורחות ציון ואת עולמו של צדיק בשירות מיוחד עד רמת הגולן ממליץ לכולם לרכוש את ספרי הרב שירות יעיל ומצויןן. תבורך כבוד הרב
תשובה
תבורכו מן השצים, דרוש בשמי בשלום התושבים היקרים.
שאלה - 214945
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה הפירוש חיים של חילוץ עצמות
תשובה
בפשט שעצמותינו יהיו בריאים ושלמים ומתפקדים.
ובדרך המוסר והתפילה, שנהיה מוכנים לפעול ולעבוד עבודת השם, ולא תהיה לנו למשא. על כן אמר רבי אלעזר זו מעולה שבברכות, כי תכלית כל הטובות הוא עבודת ד' עצמה, כדדרשו חז"ל "במצותיו חפץ מאד", במצותיו ולא בשכר מצותיו".
שאלה - 214944
לכבוד הרב שלום רב,
ביהכנ"ס שנמצא במקלט ויש פתחים שיוצאים למעלה ועומדים ליד הפתחים ושומעים את התפילה, נחשב כתפילה בציבור? והאם כהן שנמצא שם יכול לומר ברכת כהנים?
תודה

תשובה
כהנים צריכים להיות עם השליח ציבור ולברך בנוכחות עשרה במקום אחד, דבר שלא ציינת.
שאלה - 214943
לכבוד הרב שלום רב
בת"ת של הבן שלי (בן חמש)הראו סרט במקרן.מה ההבדל בין מקרן לטלויזיה?המשמעות אותה משמעות לא?מה דעת הרב

תשובה
אשרי המדבר על אוזן שומעת. כך אמר הרמב"ן ז"ל זכותו תגן בעדינו.
שאלה - 214942
שלום לכבוד הרב
לא יודע להסביר מדוע שילדיי מדברים איתי לא יפה ולא בכבוד אני כועס עליהם מאוד אני מכבד את הוריי שומע המון שיעורי מוסר על כיבוד הורים ומהילדים שלי אני מקבל פצצות

תשובה
ידידי, זה דור אחר, יש חברים, מורים, משפחה מורחבת הכל שונה, וזה אחד מסימני המשיח המתקרב ובא.
שאלה - 214941
לכבוד מורנו הרב שליט"א, בשחרית של שבת מצא הקורא בתורה אות ל שהראש שלה נכנס באות ר שמעליה, וקרא לילד בן שבע, ואמר הילד שזה אות ר. האם כשר?
תשובה
בהחלט לא, וחבל מאוד שהקוראים בתורה מחליטים בהבל פיהם מה כשר ומה לא, ואין שאלת תינוק מועילה אלא בדבר שהוא ספק בצורת האות, אך לא בדבר כזה שמפורש בהלכה שהוא פסול. וכאשר יבואר בס"ד להלן.

הנה בתלמוד [מנחות כ"ט, ב] במעשה דרבי זירא שאמר להביא ילד שלא חכם ולא טיפש ויסתכל באות ו שהיתה קצרה, וישאל אותו מהי ו או י, משמע ששאלת תינוק היא לגבי צורת האות אם דומה לאחרת או לא, ולא על ענין שברור לנו אם כשר אם לא, אלא על צורת אות אם דומה לאחרת אם לא.
וכן כתב הרמב"ם ז"ל [הלכות תפילין פרק א, הלכה י"ט] "וכל אות שאין התינוק שאינו לא חכם ולא סכל יכול לקרותה פסול, לפיכך צריך להזהר בצורת האותיות שלא תדמה היו"ד לוא"ו, ולא וא"ו ליו"ד, ולא כ"ף לבי"ת, ולא בי"ת לכ"ף. ולא דל"ת לרי"ש ולא רי"ש לדל"ת. וכן כל כיוצא בזה עד שירוץ כל הקורא בהן".
ובשו"ת הריב"ש ז"ל [סימן ק"כ] כתב "ואם שינה בהפריד אותם הקווים שצריכין להיות מחוברין, או בחיבר אותן שצריכין להיות נפרדים פסל. והראיה מן הברייתא שהביאו בפרק הבונה [שבת ק"ג, ב] וכתבתם שתהא כתיבה תמה. שלא יכתב אלפין עיינין, עיינין אלפין. ביתין כפין, כפין ביתין. גמלין צדין, צדין גמלין. דלתין רישין, רישין דלתין. ההין חיתין, חיתין ההין. ווין יודין, יודין ווין. זינין נונין, נונין זינין. טיתין פפין, פפין טיתין. פשוטין כפופין, כפופין פשוטין. ממין סמכין, סמכין ממין. סתומין פתוחין, פתוחין סתומין. וכולי. ובודאי דבכל אלו לעיכובא קאמר ואם שינה פסל. דהא מותבינן מינה לרב חסדא [שבת ק"ד, א] דאמר גבי הא דאמר רבי יהודה מצינו שם קטן משם גדול שם משמעון וכו'. ומקשינן בגמרא מי דמי, מ"ם דשם סתום מ"ם דשמעון פתוח, ואמר רב חסדא עלה זאת אומרת סתום שעשאו פתוח כשר. ובברייתא קתני שלא יעשה סתומין פתוחין, דמשמע מינה שהוא פסול. אלמא ברייתא לעיכובא קאמר ואם שינה פסל. וכן בכולן דכלהו בחדא מחתא מחתינהו".
וכתב הרב שיירי כנה"ג [הגהות בית יוסף ל"ב, כ"ז] כי מה שיש מכשירים כשרגל הך' נכנסה לחלל האות שלמטה, ומכשירים כשאין שם נגיעה, היינו דווקא שלא נכנסה לתוך חללה בענין שיפסיד צורת האות, אלא שנכנס לתוך החלל כל שהוא, אבל אם נכנסה לתוך חללה בענין שיפסיד צורת האות, לכולי עלמא פסול. ואפילו נימא שאף בזו מכשירים, גג הלמ"ד שנכנס לחלל הרי"ש שלמעלה ונדמית כקו"ף לכולי עלמא פסול, ולא שייך כאן לאתויי ינוקא דלא חכים ולא טיפש.
עוד כתב הרב שיירי כנסת הגדולה ז"ל [שם אות י] "הא דלא משגיחינן בתינוק בפשוט, היינו דווקא לחומרא, אבל לקולא אף על פי שמן הדין כשרה, אי תינוק דלא חכים ולא טיפש קרי בענין שהוא פסול משגיחינן ביה. וכן נראה מדברי ספר ברוך שאמר, שהביא רבינו המחבר בסימן ל"ו באות וא"ו ובסימן כ"ד דאפילו לקולא לא משגיחינן בתינוק". והביא דבריו להלכה הרב אמת ליעקב ז"ל [סימן ט"ז, אות י"ג].
שאלה - 214940
לכבוד הרב שליט"
בלי נדר נעביר היום עם השליח של הרב פלטה, מיחם ורדיאטור חדשים
שהרב יחלק כראות עיניו לתלמידי חכמים
תודה!

תשובה
תזכו למצוות רבות כאלה, וזכות המצווה תגן בעדכם ובעד כל בני ביתכם.
שאלה - 214939
לכבוד הרב,נקודה קטנה ספק דם ספק כתם על בד צבעוני,איך עליי לנהוג?
תשובה
לבנתיים זה כשר.
שאלה - 214938
שלום הרב התגרשתי מאדם אגרסיבי בכל אורחותיו, לצערי עלי לתת לו את הילדים הסדרי ראייה, בכל פעם חוזרים עצבנים, מדברים אלי לא יפה ומושפעים לרעה(גם ברוחניות), מה אוכל לעשות?
תשובה
אני מציע להוריד את המתח בבית, לא לחשוב על כך כי אין בידינו פתרון מוחלט. צריכים לפעול בחכמה לא להתגרות בו, ולנסות לשמח את הילדים ולהרגיעם ולקרב אותם אלייך יותר.
שאלה - 214937
שלום לכבוד מו"ור א. האם לדעת האריז"ל משמע שמי שבא מעשרה ראשונים ויצא לפני שסיים תפילתו לא נחשב לו? ב. ואם כן אף האם יש נפקא מינא בין יצא לדבר רשות השם ישמור או בית הכסא תודה רבי
תשובה
יצא קודם שהתחילו התפילה, אבל אם יצא באמצע ולצורך, לא הפסיד.
שאלה - 214936
שלום כבוד הרב ,
אם מערבבים שני סוגים של יין בכוס אחת ומברכים בורא פרי הגפן
ולאחר מכן שותים כל סוג בנפרד האם מברכים הטוב והמטיב ?
תודה .

תשובה
אין לעשות כן כי אתה מפסיד ברכה חשובה. ואם תשיג סוג שלישי בנפרד תוכל לברך עליו.
שאלה - 214935
שלום כבוד הרב
אם אני יכוון את הכוונות ששלחתי בקישור אני יצא ידי חובת תפילת18 זה מאוד חשוב לי כבוד הרב.

תשובה
תכווין מאוד רק פירוש המילים, ולא כוונות אחרות.
שאלה - 214934
כבוד הרב סליחה על השאה לפני כמה שנים הבאנו כלבה לבת שלי המיוחדת, עדיין לא ידעתי ככ את החומרה של הדבר, היא קשורה מאוד לכלבה, אני רוצה להוציא אותה בלי שהיא תדע, האם נכון הדבר?
תשובה
אם היא קשוןרה אליה קשר נפשי, אל תפרידי אותה ממנה.
שאלה - 214933
לכבוד הרב שלום רב שבוע טוב
אני בת 55 בעלת תשובה חרדית גרושה מזה 14 שנה מה דעת הרב לגבי שידוך אלמן ל"ת בבית טלויזיה ואינטרנט טלפון כשר אך חדיש
תודה

תשובה
יש צדיקים ללא טלביזיה ומכשירים טמאים. בהצלחה.
שאלה - 214932
לכבוד מרן שליט"א
האם הספר שולחן ערוך האריז"ל הוא מוסמך?
למשל ראיתי שם שכתב להדליק נרות חנוכה בשקיעה האם כל המנהג על פי הקבלה
תודה למרן שליט"א

תשובה
רק רבנו חיים ויטאל ז״ל היה מוסתך לכתוב בשם רבנו האריז״ל כגון ספר שער הכוונות ועוד, אך שלחן ערוך להאריז״ל אינו מדוייק, ואין סומכין עליו.