שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 286160

שלום לכבוד הרב
יש מנהג שאסור להתקלח אחרי חצות הלילה מפני מזיקים מהו מקור המנהג והאם הוא נכון ?

תשובה

עירבו לכם כאן שני ענינים, בתלמוד [פסחים קי"ב, ב] "שלשה דברים ציוה רבי יוסי ברבי יהודה את רבי: אל תצא יחידי בלילה, ואל תעמוד בפני הנר ערום, ואל תכנס למרחץ חדש, שמא תיפחת. ואל תעמוד בפני הנר ערום. דתניא: העומד בפני הנר ערום הוי נכפה, [חולי האפילפסיה]. לא עלינו.

והגאון מרן ז"ל בשו"ת יביע אומר [ח"ג יו"ד סימן ז] כתב "והנה באו"ח [ער"ה] בהגה, כתב הרמ"א בזה הלשון, נהגו לכסות הקטנים שלא יהיו ערומים בפני הנרות משום ביזוי מצוה. וכן כתב הרוקח. ע"כ. והאליה רבה [שם י"ד] הקשה בשם הפרישה, דהא בלאו הכי אסור לעמוד בפני הנר ערום מפני הסכנה דהוי נכפה. ותירץ הא"ר שיש לחלק דבש"ס משמע דאיירי בגדול. והכא בקטן. ע"כ. אולם בתוספת שבת שם ט"ז כתב, ואין זו קושיא, שכבר אמרו דעכשיו נשתנו הסגולות והטבעים שהיו בזמן הש"ס. וגם הכל לפי טבע הארצות וכמו שכתב המג"א קע"ג לענין אכילת בשר אחר דגים. וקא משמע לן הכא דמשום ביזוי מצוה אסור. עד כאן. ולפי זה ניחא מה שנהגו ללכת לבית המרחץ בלילה ועומדים ערומים לאור הנר. מפני שאין דבר זה נוהג בזמן הזה כגון זוגות ושיבתא שאינם מצויים בזה"ז. וכמ"ש התוס' יומא (עז:) וחולין (קז:). ועל כל פנים במקום צורך מצוה כגון לטבילה או להתרחץ לכבוד שבת אפשר לסמוך על זה".
והארים שם בדרכו בקודש לפלפל בדברי הפוסקים, וכתב למסקנא "ובצירוף כל הסברות הנ"ל שצדדנו להקל נראה לפע"ד שהרוצה להקל יש לו על מה שיסמוך. והמחמיר תע"ב".
ובשו"ת אור לציון [ח"ב פמ"ה ס"ג] חילק בין אור החשמל שמותר, לבין אור הנר שיש להימנע.
נמצא כי אין חילוק בין קודם חצות, לבין אחרי חצות לילה.

נושאי השאלה

חיי היום-יום - ענייני הלילה - השכמת הבוקר

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א