שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 273773

לכבוד הרב, מורי ורבי, מה המקור לכתוב לחבירו שנה טובה?

תשובה

כתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו מועד לכל חי [סימן יא, ד] "הכותב איגרת לחבירו בחדש הזה, יכתוב בראש האיגרת לשנה טובה תכתב, או תזכה לשנים רבות נעימות וטובות, ועיין באר היטב, וככה יעשה בתשרי ובשאר מועדי רגל, לכתוב דיזכה לשנים רבות, היכא דהוא כותב איגרת סמוך לרגל".
וכן מצינו להגאונים בעל תרומת הדשן ]סימן כ"ה, ל"ה, ורמ"ג] "תכתב ותחתם לשנה טובה". גם בשו"ת מהר"י ברונא [סימן רע"ג] כתב "לשנה טובה ומתוקה תגזר תכתב ותחתם" ובשו"ת מהר"ם מינץ [סימנים ז, מ"ו], שו"ת חתם סופר [ח"א סימן קס"ו], שו"ת אגודת אזוב [אה"ע סימן ו, אות ו], שו"ת יהודה יעלה [אסאד, ח"א סימן פ"ח], שו"ת מהר"ם שיק [או"ח קל"ו], שו"ת לבושי מרדכי [מהדורא רביעאה סימן י]. שו"ת אבני נזר[או"ח סימן תמ"ה] ועוד.
וכתב באורחות חיים [חלק א הלכות יום הכפורים מח] "יש מקומות שנותנין שלום איש לחבירו בזה הלשון תענה ותעתר ר"ל תקובל תפלתך וכן אמר הפייט ר' יהודה הלוי תזכו לשנים רבות תענו ותעתרו ויש מקומות אומרים בזה הלשון תחתמו לחיים והם עונים להם תחתמו לחיים ותזכו לשנים רבות והכל הולך אחר המנהג". ועיין שו"ת תשובה מאהבה [חלק א, סימן א]. בן איש חיל ועוד להגאון רבנו יוסף חיים זיע"א, ושו"ת שואל ונשאל [ח"ג סימן ס"ו], ושו"ת שמחת כהן [חאו"ח סימן ע"ט], שו"ת דברי חכמים [חאו"ח סימן נ"ב], שו"ת אור לציון [ח"א חו"מ סימן י"ב], שו"ת יחוה דעת [ח"ב סימן ע"ד] ועוד.
וכן כתבו המהרי"ל ז"ל [ ימים נוראים ג] "משנכנס אלול כשכותב אדם איגרת לחבירו צריך לרמוז בהתחלתו שמבקש עליו לשנה טובה." והביא דבריו הרב אליה רבה תקפ"א, א]. וחזר וכתב באליה זוטא [שם ט]. וכן כתב לקט יושר [ח"א עמוד י, ג. ועמוד מ"ה], ועוד. וזכרון משה [היילפרין הלכה ו], של"ה [ווי העמודים פרק כ, ז], פרישה [תקפ"ב, ט"ו],
ומרנא הגאון החיד"א זיע"א כתב בברכי יוסף תקפ"ב, יג. "הגהה. לשנה טובה תכתב. לא יאמר תכתב לשנה טובה, או תכתב לחיים טובים, לפי שהוא ר"ת תלט, לשון קללה, מידי דהוה אמשז"לו שלא לומר אכול בשמחה לחמך, שהוא ר"ת אבל. מז"ה מהר"א אזולאי זלה"ה בהגהותיו כתיבת יד משם ספר זכרון משה". וכן כתב הפרישה [תקפב, טו],
וראה להגאון הרב יהוסף שווארץ ז"ל בספרו תבואת הארץ משנת תר"י, שכתב במנהגי הספרדים בארץ הקודש, שהביא המנהג בירושלים לברך איש את רעהו בברכת "תזכו לשנים רבות נעימות וטובות", ומשיבים "תזכה ותחיה ותאריך ימים". גם זכור לטוב מור אבי ז"ל שכמה פעמים עלה לארץ ישראל, ובעלותו בפעם האחרונה לירושלים בחודש אלול תרצ"ד הדפיס כרטיס ברכה בחתימתו ועליה כתב "תזכו לשנים רבות נעימות וטובות". כדי להשיב ברכה למברכים אותו.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א