שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 265707

למור ועטר האהוב היקר שליט"א, שמעתי בשם כבודו כי יש מצווה להיכנס לבית הכנסת מפתח אחד, וכשמסיים התפילה לצאת מהפתח השני.

תשובה

כתוב בספר יחזקאל [מ"ו, ח] וּבְבוֹא הַנָּשִׂיא דֶּרֶךְ אוּלָם הַשַּׁעַר יָבוֹא וּבְדַרְכּוֹ יֵצֵא: [ט] וּבְבוֹא עַם הָאָרֶץ לִפְנֵי יְהֹוָה בַּמּוֹעֲדִים הַבָּא דֶּרֶךְ שַׁעַר צָפוֹן לְהִשְׁתַּחֲוֹת יֵצֵא דֶּרֶךְ שַׁעַר נֶגֶב וְהַבָּא דֶּרֶךְ שַׁעַר נֶגֶב יֵצֵא דֶּרֶךְ שַׁעַר צָפוֹנָה לֹא יָשׁוּב דֶּרֶךְ הַשַּׁעַר אֲשֶׁר בָּא בוֹ כִּי נִכְחוֹ יֵצֵא.
ובתלמוד [מגילה כ"ט, א ] "אמר רב נחמן בר יצחק הנכנס על מנת שלא לעשות קפנדריא מותר לעשותו קפנדריא ואמר רבי חלבו אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו קפנדריא שנאמר ובבוא עם הארץ לפני ה' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב".
וכתב מרן ז"ל בבית יוסף [סימן קנ"א] "ומ"ש רבינו וכשנכנס בה להתפלל מצוה למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחרת. מייתי ראיה בגמרא (כט.) מדכתיב (יחזקאל מו ט) ובבא עם הארץ לפני יי' במועדים הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער (ה)נגב והרא"ש (סי' ט) גורס מצוה לעשות קפנדריא וכן היא גירסת רבינו אבל הרי"ף (ט:) גורס מותר לעשות קפנדריא וכך הם דברי הרמב"ם ז"ל".
ובשולחן ערוך [אורח חיים קנ"א, ה[ כתב "היו לבית הכנסת שני פתחים, לא יכנס בפתח זה לעשותו דרך לצאת בפתח השני לקצר דרכו; ואם היה הדרך עובר קודם שנבנה בהכ"נ, מותר. וכן אם לא נכנס בו תחלה כדי לקצר דרכו, מותר לעשותו דרך. וכשנכנס בו להתפלל, מותר למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר". וכמה מהאחרונים העירו על לשונו שכתב "מותר", והיה צריך לומר מצווה, ובקושטא דמילתא שמרן ז"ל העתיק לשון הרמב"ם ז"ל כדרכו בהרבה מקומות, וזה לשון הרמב"ם [הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יא, הלכה י] "מי שנכנס להתפלל או לקרות מותר לו לצאת בפתח שכנגדו כדי לקרב את הדרך". כי בא לומר שאין בו איסור של קםנדריא. והוא לשון הגמרא שהעתקנו לעיל.
על כל פנים יש מצווה בזה, שהנכנס מפתח זה יצא מפתח אחר אם יש שם.
והרב לבוש מרדכי ז"ל כתב [אורח חיים סימן קנא, ה] "היו לבית הכנסת שני פתחים, לא יכנס לתוכה בפתח זה לעשותו דרך לצאת בפתח השני לקצר דרכו,ח ואם היה הדרך עובר שם קודם שנבנה בית הכנסת מותר, וכן אם לא נכנס מתחלה בו כדי לקצר דרכו אלא לצורך אחר באופן שנתבאר שמותר, מותר אח"כ לעשותו דרך לקצר דרכו ולצאת בפתח אחרת אם צריך שם, אבל כשנכנס בו להתפללט יש אומרים שמצוה למי שנכנס בפתח זה לצאת בפתח אחר, שכן כתיב ביחזקאל [מו, ט] הבא דרך שער צפון להשתחות יצא דרך שער הנגב, וטעמו הוא כמו שאמר יחזקאל לעשות כן במועדים כדכתיב [שם] ובבא עם הארץ לפני ה' במועדים וגו', כדי שיקיימו יפה מצות הראייה שנאמר [שמות כג, יז] יראה כל זכורך וגו', כלומר כשיבואו בפתח זה ויצאו בפתח אחרת יתראו כולם יפה יפה בכל העזרה, כן הוא בכאן בכניסת בית הכנסת להתפלל כשיכנסו בפתח זה ויצאו בפתח אחרת יתראו הכל בכל צדדי עזרת בית הכנסת שהתקבצו כולם להשתחות בבית ה' ולהתפלל לפניו יתברך, וזהו לתפארתו ולכבודו יתברך".
ועיין מה שכתב בזה הרב אליה רבה [אות ט] דלדעת הרא"ש ז"ל יש מצווה לצאת בפתח השני, אך לדעת הרי"ף והרמב"ם לא גרסי מצווה אלא מותר, והשלחן ערוך נמשך אחריהם, ואילו הרב הלבוש נמשך אחרי דברי הרא"ש ז"ל שסבירא ליה שיש בזה מצווה. ועיין בדברי הרב חיי אדם ועוד.
והרב בן איש חי [ש"א ויקרא ט] כתב "ואף על גב דאסור ליכנס בפתח זה ולצאת בפתח אחר כדי לקצר דרכו, מכל מקום אם הולך לצורך מצוה שרי. וכן אם נכנס בפתח זה ולמד בבית הכנסת מזמור תהלים, שרי לצאת בפתח השני דהוי נכנס לצורך מצוה. ומיהו טוב לשהות מעט שם, שאז יהיו בידו שתי מצות לימוד ושהיה". וכן נהג מור אבי ז"ל ליכנס בפתח זה ולצאת בסיום התפילה מפתח השני, והיה מצווה אותנו לעשות כן.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א