שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 264438

לכבוד הרב.בשבת היה אדם מבוגר שלא הפסיק לדבר בתפילה בבית הכנסת מתחילתה ועד סופה..ואני לא התאפקתי ובסוף התפילה דיברתי אליו בתקיפות על מעשיו..האם עשיתי נכון? לבקש סליחה?

תשובה

אני משתומם ועומד נבהל, בן אדם מעיז לדבר בתפילה ביום שבת קודש, זה היום בו הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בחלונות בית הכנסת ובוכה על שאנחנו בגלות, וזה השוטה מדבר, ואותם ששתקו ולא מחו, נעשו שותפים לדבר עבירה.

ולתועלת הציבור אעתיק לך דברי הזוהר הקדוש [בחוקותי קיד, ב]
"פתח ר' יצחק ואמר (שיר ב) דומה דודי לצבי או לעופר האילים הנה זה וגו', זכאין אינון ישראל קזכו דמשכונא דא למהוי גבייהו מן מלכא עלאה דאף על גב דאינון בגלותא קודשא בריך הוא אתי בכל ריש ירחי ושבתי וזמני לאשגחה עלייהו ולאסתכלא בההוא משכונא דאית ליה גבייהו דאיהו כסופא דיליה למלכא דסרחא מטרוניתא אפקה מהיכליה מה עבדת נטלת ברה דיליה כסופא דמלכא רחימא דיליה ובגין דדעתא דמלכא עלה שבקיה בידהא, בשעתא דסליק רעותא דמלכא על מטרוניתא ועל ברה הוה סליק אגרין ונחית דרגין וסליק כתלין לאסתכלא ולאשגחא בין נוקבי כותלי עלייהו כיון דחמי לון שארי בכי מאחורי קוסטי כותלא ולבתר אזיל ליה, כך ישראל אף על גב דאינון נפקו מהיכליה דמלכא ההוא משכונא לא שבקו ובגין דרעותא דמלכא עלייהו שבקיה עמהון, בשעתא דסליק רעותא דמלכא קדישא על מטרוניתא ועל ישראל סליק אגרין (מקפץ על הגבעות) נחית דרגין וסליק כתלין לאסתכלא ולאשגחא בין קוסטי כותלא עלייהו כיון דחמי לון שארי ובכי הדא הוא דכתיב דומה דודי לצבי או לעופר האילים לדלגא מכתלא לאיגרא ומאיגרא לכתלא הנה זה עומד אחר כתלינו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, משגיח מן החלונות (דודאי בי כנישתא בעייא חלונות) מציץ מן החרכים לאסתכלא ולאשגחא עלייהו, ובגין כך ישראל בעי למחדי בההוא יומא דאנהו ידעי דא ואמרי (תהלים קיח) זה היום עשה יי' נגילה ונשמחה בו ".
וכתב הרב ראשית חכמה בספרו בשער התשובה פרק ראשון
ו"עוד משגיח מן החלונות אלין חלונות דבי כנשתא דאבא ובנוי אינון בבית הכנסת אסירן ואיהי בכל יומא אשגחותיה עלייהו ויהיב לון מזונא. ויפן כה וכה אם אית מאן דאתער בתיובתא לתברא בית אסורין דילהון, הדא הוא דכתיב (ישעיה מט, ט) לאמר לאסורים צאו ולאשר בחשך הגלו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, אלא איש לדרכו פנו בעסקין דילהון באורחין דילהון איש לבצעו מקצהו בבצעא דהאי עלמא לירתא האי עלמא ולאו אינון מסטרא דאלין דאתמר בהון (שמות יח, כ) אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע, אלא וירא כי אין איש אלא כלהו צווחין בצלותין ביומא דכפורי ככלבים הב הב לנא מזונא וסליחה וכפרה וחיי כתבנו לחיים, ואינון עזי נפש ככלבים דאינון אומין דעלמא עובדי עבודת אלילים, דצווחין לגביה ולית לון בשת אנפין דלא אית מאן דקרא לון בתיובתא דיחזיר הקדוש ברוך הוא שכינה לגביה בגוונא דיחזיר לגבייהו ואידמיין לכלבים דאתמר בהו (תהלים קלו, לה) ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם, ואינון ערב רב דכל חסד עבדין לגרמייהו עבדין, עד כאן לשונו".

נושאי השאלה

תפילה וברכות - כללי - בית הכנסת

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א