שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 257044

לכבוד מורנו ורבנו ועט"ר שליט"א, בדרום אמריקה שמענו שיעור של הרב השבוע על שחלק מהתפילה או כולה לא כיוון בה, מה תקנתו, וכת"ר הרחיב בזה כיד השם הטובה עליו, אפשר ראשי פרקים לעיין בנושא כואב זה?

תשובה

שלום לכם וכל טוב סלה.
הן ידוע מה שמובא בתלמוד ברכות כח, ב. "תנו רבנן כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. אמר להם, הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא".
גם ידוע מה שכתבו קדמונינו [חובות הלבבות חשבון הנפש פ"ג, ט] כי תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. ועיין עוד בספר העקידה [שער נ"ח], צרור המור [פרשת וילך], ליקוטי תורה [עקב], השל"ה [מסכת תמיד], אור החיים [בחוקותי כ"ו, ג], ועוד.

והנה מצינו להמקובל הרב נפתלי הרץ ז"ל מתלמידי רבנו האריז"ל שכתב בספר עמק המלך [שער יד פרק קכו] שהביא דברי הזוהר הקדוש על הבכיה ברקיע על חורבן בית המקדש, והרעש הנורא המתעורר שם כשאנחנו בגלות הקשה, וכתב שם "ועם כל דא, יתן החי אל לבו, בודאי יכוין היטב, בברכת בונה ירושלים ובברכת 'את צמח דוד עבדך', ועבודת בית המקדש הנזכר בברכת רצה, ולא כמו האנשים המתפללים, 'והרגילות, מחבר האותיות והתיבות, ולבם בל עמהם, ומחשבה זרה חושבים, והקרבן פגול הוא לא ירצה לקרבן 'אשה ריח ניחוח ליי'. וכשיצא נשמתו יבוא מלאך אחד ומגריפה של אש בידו ותוחב האותיות והתיבות שהיה מבליע אל פיו, ואומרם בלא כוונה, ונשלכת נשמתו למקום פסולי המוקדשין. והוא כאילו הקריב אש זרה, ולא יזכה לזווג עולם הבא, שהוא סוד מיין נוקבין, שלא יהיה מיין נוקבין ליחוד זו"ן". וכן הוא בילקוט ראובני [פרשת שמיני], ובספר קהלת יעקב [ערך ת"פ, ה].
וכתב עוד שם [שער יז, פרק יא] "יש רקיע הנקרא בזק והוא הרקיע שעל ראש הכרובים, שבספר יחזקאל. ובזק זה וכו', וברקיע זה בזק יש מלאך אחד הנקרא [סהדי'] והוא מעיד על תפילותיהם של ישראל, אם היא זכה, והוא ביד ימיני של [סנד'], והוא גם כן משמותיו ויוצא מפסוק, ופניהם פרודות מלמעלה, לאיש, שתים חוברות איש ושתים מכסות גויותיהנה. וכשבודק התפילות, אם אינן כשרות, נשארות במקום פסולי המוקדשין שהוא מקום מיוחד שברקיע זה של בזק. ושני מלאכים מלאכתם לבדוק הנשמות, אם הם ראויות לעבור ולעלות למעלה, והם הנקראים מאזנים הנזכר בפרשת פקודי [רנ"ה א] בהיכלא קדמאה של ז' היכלות דמלכות. וזה לשונו, 'ואלין אקרון מאזנים, על דא כתיב במאזנים לעלות, ולא אינון דכתיב בהו מאזני צדק כדקאמרן, כל אינון דשקילין דא מן דא ולא שקיל דא יתיר מן דא סלקין ואתחברון כחדא'. פירוש, אלו המלאכים הם ממונים להעלות הנשמות, שהיו שוקלין מעשיהם במאזנים, והם בהיכלות של מלכות".
וכתב בספר חמדת ימים [שבת קדש פרק טז]
"הנה אם חננך ה' דעת בסתרי תורה תשכיל לדעת ממאמרים הנכבדים האלה גאון עוזה של תפלה זאת בעת הזאת, אשר אין לך שעה בעולם עת רצון ורחמים כאותה שעה לקבול התפלות ולתקון עון קלקלת כוונת התפלות ביתר הימים אשר נפסלו מהכנס אל הקדש הפנימה. ועתה אם יתאמץ בכוונתו בתפלה זו בגילוי רצון עילאה דאשתכיך רוגזא ומתקבלת צלותא ימצא מזור וארוכה לו עלתה, להתקבל יתר תפלות אשר לא נתקבלו לו עד עתה מחסרון הכוונה או מהיותם נאמרות שלא עם הצבור. ובתפלה זו עתה בכוונה יש בה מהסגולה הזאת בתתו את לבו להעלותן. אכן לא ראי זה כראי זה אבל סגולת שאר התפלות תועילו להוציא תפלות הפסולות ממחשכים ולהעלות ממקום פסולי המוקדשין בלבד. ובסגולת כוונת תפלת מנחת שבת עת רצון היא גם להיות נענה, ולאשר כל משאלותיו אשר הרבה והפציר בתפלות ההן כמ"ש ענני באמת ישעך וזה סוד וא"ו העטוף "ואני תפלתי" כי יעטוף לשאר התפלות אתו. והירא את דבר השם ישית על לבבו גאון עוזה רום הדרה של תפלה זו".

עוד כתב הרב ז"ל [יום הכפורים פרק ג] "ואמרו המקובלים ז"ל כי בשאר ימות השנה מחסדו הגדול יתברך אפילו שלא נתכוון האדם בכל ברכות של י"ח בבת אחת רק אם יום אחד יכוין בברכה אחת או ב', וכמו כן ביום אחר בברכה אחת או ב' אחרות, ברכות מצטרפות. וכשנמצא שנתכוון בכל התפלה אז המלאך [סהדי'] מוסרה [לסנד'] להוליכה למעלה. אבל כל זמן שלא נתכוון בכולן המלאך הנזכר מעכב אותה אצלה עד יוה"כ. ואם לא נתקנה עד היום ההוא אז המלאך משליכה למקום פסולי המוקדשין שהוא חוץ לרקיע שקובעים בו כוכבים ומזלות דאשת זנונים, היא פלונית חייבת שעומדת ברקיע זה ונוטלת תפלה זו ועושה מהם רקיעין אחרים של שוא, ועולה היא וחייליה ומשטנת על אותם התפילות".

ולכן תיקנו לנו חכמי הקבלה לומר קודם התפילה בראש השנה בלילה וביום, וכן ביום הכיפורים נוסח תפילה המודפסת במחזורים, אשר מתחילה בתיבות "רבונו של עולם עפר אנחנו ולא בינת אדם לנו וכו', ואף שאר התפלות אשר נדחו מחוסר כוונתינו בהם בשאר הימים, המה יעלו היום עם תפילתינו". מובא בס"ד בקול ציון ר"ה עמוד ע"ג, יוה"כ קנ"א.
ומה שכתב הרב חמדת ימים על מנחת שבת שבה אפשר להעלות התפלות, אמר לי מו"א ז"ל כי ידוע הדבר שתפלות השבוע כולו מסתיימות במנחה של שבת קודש ונתקנות ועולות למעלה, ולכן יש כח גדול בתפילת המנחה של שבת לתקנם, ואין הכי נמי בתפילת מנחה של כ"ט בחודש, את תפלות החודש כולו, וכן בערב ראש השנה. ובימי ראש השנה ויום הכיפורים מצד מעלתם וכלליותם לכפר ולתקן העולמות והתפלות בכללות, נוכל להשלים התפילות שנחסרו כוונתם או תפילתם בשאר הימים.
והוא משום שהתפלות עולות כ"ד שעות, שבעה ימים, חודש, ימי הקיץ, ימי החורף, שנה, עשור, מאה, אלף, וכן הזמנים, שנה, שמיטה, יובל.
והשם יתברך יעזרנו ל דבר כבוד שמו ויקבל תפילותינו ברחמים וברצון.
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים ומתוקים אמן.

נושאי השאלה

תפילה וברכות - כללי - שונות, מועדים - יום הכיפורים - תפילות, מועדים - ימים נוראים - תפילות

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א