שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 244323

לכבוד הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א
היום מהלילה מחר ומחרתיים ראש חודש אדר!
האם החודש הזה מסוגל לישועות מעל הטבע?
ולנהפוך הוא גדול לאדם מה צריך לעשות כדאי לזכות לשינוי טבע

תשובה

מדוע אינך עוסק בתורה? אלא מבזבז את זמנך בקריאת דברים בטלים?
הידעת שעוון גדול הוא לבקש לשנות הטבע?

א, במשנה מסכת ברכות נד, א.
"והצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא. היתה אשתו מעוברת, ואומר יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא, היה בא בדרך ושמע קול צווחה בעיר, ואומר יהי רצון שלא תהא בתוך ביתי הרי זו תפלת שוא".

ב, בתלמוד מסכת תענית כד, א.
"בריה מאי היא יומא חד הוו אגרי ליה אגירי בדברא, נגה להו ולא אייתי להו ריפתא. אמרו ליה לבריה כפינן, הוו יתבי תותי תאינתא, אמר, תאנה, תאנה, הוציאי פירותיך ויאכלו פועלי אבא. אפיקו ואכלו. אדהכי והכי אתא אבוה. אמר להו לא תינקטו בדעתייכו, דהאי דנגהנא אמצוה טרחנא, ועד השתא הוא דסגאי. אמרו ליה: רחמנא לישבעך כי היכי דאשבען ברך. - אמר להו מהיכא? אמרו הכי והכי הוה מעשה. אמר לו בני, אתה הטרחת את קונך להוציא תאנה פירותיה שלא בזמנה יאסף שלא בזמנו".

ג, עוד בתלמוד בבלי תענית כד, א.
"אלעזר איש בירתא כד הוו חזו ליה גבאי צדקה הוו טשו מיניה, דכל מאי דהוה גביה יהיב להו. יומא חד הוה סליק לשוקא למיזבן נדוניא לברתיה, חזיוהו גבאי צדקה טשו מיניה. אזל ורהט בתרייהו, אמר להו: אשבעתיכו, במאי עסקיתו? אמרו ליה: ביתום ויתומה. אמר להן: העבודה! שהן קודמין לבתי. שקל כל דהוה בהדיה ויהב להו. פש ליה חד זוזא, זבן ליה חיטי, ואסיק שדייה באכלבא. אתאי דביתהו, אמרה לה לברתיה: מאי אייתי אבוך? - אמרה לה: כל מה דאייתי - באכלבא שדיתיה. אתיא למיפתח בבא דאכלבא חזת אכלבא דמליא חיטי, וקא נפקא בצינורא דדשא, ולא מיפתח בבא מחיטי. אזלא ברתיה לבי מדרשא, אמרה ליה: בא וראה מה עשה לך אוהבך! - אמר לה: העבודה! הרי הן הקדש עליך. ואין לך בהן אלא כאחד מעניי ישראל".

ד, עוד בתלמוד תענית כ, ב. "דאמר רבי ינאי לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואם תימצי לומר עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו. אמר רב חנן מאי קרא דכתיב קטנתי מכל החסדים ומכל האמת".

ה, ואם תקשה, הרי רבי חנינא בן דוסא עשו לו נסים מעל הטבע, תשובתה בצידה, שרבי חנינא היה מתנהג בעבודת השם יתברך מעל הטבע, לכן מן הראוי הוא שיעשו לו נסים מעל הטבע. אך אנן יתמי דיתמי, באיזה זכות נבקש, ובעבור מה נדרוש ממנו, והלוואי שמה שנחנו צריכים לקיים נעשה.

ו, וכתב רבנו משה אלשיך שמות י, י.
"יהי כן ה' עמכם בלכתכם בלי טף כאשר בשלחי טפכם. לא כן הוא, כי הלא ראו כי כוכב רעה מראה דם נגד פניכם. וגם שיעשה לכם נס לא תפטרו בלא כלום. וטוב לכם השאיר פה הטף, כי יכבדו עליכם ויסתכנו הטף. ומה גם אם הוא דם חרב רבים לוחמים, כי בלי טף תתאזרו ללחום או לנוס, מה שאין כן על ידי טף. באופן שגם שיהיה ה' עמכם, אינו דומה ההשגחה שגם הטבע מסייע, להשגחה שכולה נגד הטבע שצריך זכות רב".
ועיין עוד בדברי הרב צרור המור בפרשת וארא ופרשת בא מה שכתב בזה.

ז, ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ד יורה דעה סימן כד, אודות המעשה הנורא שנשרף בית הכנסת מפואר עם ששה ספרי תורה בו, בעיר פרדס חנה, מדוע לא נעשה נס. וכתב שם בין הדברים
"ובס' מצבת משה (מ"ק כו) הסביר עפ"ד מהר"י מדובנא באהל יעקב (ר"פ וירא בפסוק היפלא מה' דבר, ביריעות האהל. ובר"פ ויצא בד"ה מדרש וכו'.) שכל זמן שיש אפשרות של הצלה ע"פ דרך הטבע לא עבד רחמנא ניסא בכדי, ורק כשכלתה יד הטבע ואין דרך להצלה אלא ע"י נס עביד רחמנא ניסא להראוי לכך. ע"ש. וא"כ י"ל דבאש קטנה שהיה אפשר להציל אין בזה הוראה מיוחדת מן השמים, ואין החילול השם גדול כ"כ מה שלא עשה הקדוש ברוך הוא נס בזה, היות והיה פתח להצלה עפ"ד הטבע, ורק ע"י התרשלות נשרף, אף שלא במרד ובמעל ח"ו. אבל באש גדולה שא"א להציל בענין אחר, הי"ל להקב"ה להציל כמו שעשה לאברהם אבינו ולחנניה מישאל ועזריה. אלא שבעונותינו נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מך כאילו אינו יכול להושיע, וחילול ה' גדול הוא, לכן צריכים קריעה. ע"ש".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א