שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 243999

שלום לכבוד הרב, על הלימון שהיה בפרדס והופקר, ונקטך היום כד בשבט שנת השמיטה מה דינו לגבי מעשרות?

תשובה

ידוע כי כל פירות ההדר דינם כאתרוג לענין מעשרות ושמיטה. ומצינו לה רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ד, הלכה יב. שכתב "הירק בשעת לקיטתו, והאתרוג אפילו היה כפול קודם ראש השנה, ונעשה ככיכר בשביעית, חייב במעשרות כפירות ששית, ואפילו היה ככיכר בששית הואיל ונלקט בשביעית הרי הוא כפירות שביעית, ומתעשר כפירות ששית להחמיר".

ומקורו טהור במסכת ראש השנה טו, ב. "איתמר, רבי יוחנן וריש לקיש אמרי תרוייהו: אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית - לעולם ששית. כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית, אפילו כזית ונעשית ככר חייבין עליה משום טבל". וכתב הרדב"ז ז"ל שם דהיינו לחומרא כשישית.

ועיין שם בדברי מרן זיע"א בכסף משנה שכתב כי רבנו הרמב"ם ז"ל מספקא ליה אי הלכה כחמשה זקנים במשנה ביכורים פרק ב, שסוברים שהולכים אחר חנטה, או הלכה כרבותינו באושא במסכת סוכה. וכן מספקא ליה אי אזלינן אחר חנטה למעשרות כרבי אליעזר ביכורים פרק ב, וכרבי יוחנון וריש לקיש שהזכרנו לעיל, או בתר לקיטה ופסק כתרווייהו לחומרא.
ולכן תעשר אותו כנהוג, וגם מעשר עני כשנה שישית.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א