שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 243344

שלום לכבוד הרב הגדול. אפשר כמה מילים על מעלת פירות ארץ ישראל לכבוד יום טו בשבט תשפ"ב.

תשובה

אעתיק לך תשובה שכתבנו לפני שנים אחדות.
שאלה - 154315
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, שלום רב. לקראת ט"ו בשבט ילמדנו רבנו האם יש עדיפות לאכול פירות שגדלו בארצינו מאשר לפירות המיובאות מחו"ל מארצות אויבינו?
תשובה
חביבות יתירה ראינו שהתורה הקדושה שיבחה את פירות ארץ ישראל, ככתוב [דברים ח, ח] "אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ". ונאמר [שמות י"ג, ה] "וְהָיָה כִי יְבִיאֲךָ יְקֹוָק אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה".
ועיין בתלמוד ירושלמי [מסכת ביכורים פרק א, הלכה ג] ובתלמוד בבלי [כתובות קי"א, ב] "רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק, חזנהו להנהו עיזי דקאכלן תותי תאיני, וקנטיף דובשא מתאיני וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדי, אמר היינו זבת חלב ודבש. א"ר יעקב בן דוסתאי מלוד לאונו שלשה מילין, פעם אחת קדמתי בנשף, והלכתי עד קרסולי בדבש של תאינים. אמר ריש לקיש לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של צפורי, והוי שיתסר מילין אשיתסר מילין. אמר רבה בר בר חנה: לדידי חזי לי זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל".
ועוד עיין [שם קי"ב, א] "אמר רב חסדא, מאי דכתיב: ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי? למה ארץ ישראל נמשלה לצבי? לומר לך: מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו, אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה. דבר אחר מה צבי זה קל מכל החיות, אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה. אי מה צבי זה קל ואין בשרו שמן, אף ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה שמנים? תלמוד לומר זבת חלב ודבש, שמנים מחלב ומתוקים מדבש".
ולכן בברכת מעין שלש מצינו נוסח מיוחד לחתום על הארץ ועל פירותיה.

ובשבת זו פרשת בשלח קראנו בתורה על ירידת מן לישראל במדבר, וידוע מה שכתב הזוהר הקדוש שבכניסתם לארץ ישראל נבלע המן בתוך אילנות הארץ, והאוכלם טועם בהם את רוחניות המן, ואמר לי מור אבי ז"ל שלכן הגאון רבנו יוסף חיים ז"ל היה פעמיים בשנה מזמין מפירות הארץ הקדושה לבבל ומחלקם לתלמידי חכמים שם, והיה אומר להם בואו ותטעמו מהמן שירד לישראל במדבר.

וכתב הגאון היעב"ץ ז"ל בספרו מור וקציעה [סימן רח] "ואף על גב דאמרינן [סוטה יד, א] וכי משה לאכול מפריה ולשבוע מטובה היה צריך, אנו ודאי צריכין להם, כי פירות א"י מוסיפים כח וחכמה, כמ"ש [ב"ב קנח, ב] באוירא דמחכים. ולא על חנם האריך התלמוד [ברכות מד, א] להזכיר אכילה מופלגת דר' יוחנן ותלמידיו כי אכלי פירות גינוסר, שנראית באמת גוזמא. אבל ח"ו שכוונו לספר בגנותם, אלא בשבחם ובשבח א"י נתכוונו. ולהודיענו שפירותיה נותנים חיים לעם עליה, ומוסיפים כח וגבורת ההשכלה".

והרב בית אברהם בצאתו מארץ ישראל לעיר מגוריו ברנוביץ' הביא עמו מרוב חביבות דקדושה חלה קטנה שנאפתה מעיסה בארץ ישראל וצירפה בשולחנו ביום שבת קודש ללחם משנה לחלתו הגדולה, ונסתפק על איזה מהם לברך, על החלה הגדולה מחו"ל, או על החלה הקטנה מארץ ישראל. ולידו ישב הגאון רבי אריה לייב רוגוזניצקי זצ"ל הרב מנאליבוק והשיב לו על פי האמור בתורה (בראשית טו יח) "הנהר הגדול נהר פרת" ופרש"י דאע"פ שהוא קטן יותר משאר הנהרות מכל מקום משום כבודו של ארץ ישראל קוראים לו גדול, הרי שאף בעניננו אף על פי שהחלה מארץ ישראל קטנה יותר, יש לה מעלה של גדול, ויש לברך עליה.
וכעין זה מסופר על רבינו המלבי"ם שפעם אחת הודיעו לו כי שני אורחים מחכים לו, אחד שבא מארץ ישראל והשני אחד מגדולי הרבנים ברוסיה, וצוה המלבי"ם להכניס בראשונה את זה שדר בארץ ישראל. וכשנכנס אחר כך הרב מרוסיה היה נעלב מעט שהכניס קודם את היהודי מארץ ישראל, ושאל את המלבי"ם אם שמע ממנו הרבה חידושי תורה. השיב לו המלבי"ם לא שמעתי ממנו חידושי תורה אבל נזכרתי באותה שעה במאמר הכתוב על "הנהר הגדול נהר פרת" ורש"י מפרש לפי שהיה דבוק לארץ ישראל קראוהו גדול אף על פי שהוא קטן ועל אחת כמה וכמה שמי שיושב בארץ ישראל הוא גדול יותר מהגדולים היושבים בחוץ לארץ.

ולגבי האכילה ביום ט"ו בשבט עיין במועד לכל חי [סימן ל, ] לרבנו חיים פלאג'י ז"ל, ובספרו ברכת מועדיך לחיים [חלק ב, עמוד קנ"ב] ובספר והוכיח אברהם [פרק ל"ד] שכתבו לאכול מפירות שבעת המינים דווקא. וכן הוא בספר כף החיים סופר [קל"א, ר"ז]. ומור אבי ז"ל היה מקפיד על פירות ארץ ישראל היכא דאפשר ומוותר על פירות של חוץ לארץ.
ובודאי שעיקר המנהג לאכול מפירות שבעת המינים ועוד כפי שסידרו לנו הגאונים רבנו חיים ויטאל ז"ל ורבנו אברהם אזולאי ז"ל ורבנו יעקב רקח ז"ל הם מפירות ארץ ישראל שיש בהם קדושת הארץ. שהרי כל ענין ראש השנה לאילן הוא לגבי חנטת הפירות הן לגבי מעשרות, הן לגבי שביעית ערלה ומצוות התלויות בארץ שעיקרם בארץ ישראל. ואין שום חשיבות בפירות המיובאות מחו"ל, כי שתים רעות יש בהם, האחת שבזה מפרנסים את אויבי ישראל מארצות הניכר, והשנים שידוע כי הם מכילים חומרים כימיים וביולוגים מסוכנים לבריאות, וחלילה שבאלה יהיה אפילו ריח של מצוה. לכן נשתמש רק בפירות של הארץ וכן ביין המיוצר בארץ הקודש.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א