שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 242646

לכבוד רבנו שליט"א האם מוזכר בזוהר הקדוש שהערב רב ישלוט לפני ביאת המשיח והאם יתכן שגם אנשים חובשי כיפות ועושים חילול השם גדול נקראים ערב רב?

תשובה

במקומות רבים בזוהר, ועיין בעטרת ציון.
בתיקוני הזוהר כתב על הפסוק כי הנה הסתיו עבר - זה שלטון האומות בארץ ישראל, הגשם חלף הלך לו - זה שלטון הערב רב בארץ, הנצנים נראו בארץ - זה משיח בן יוסף, עת הזמיר הגיע - זה משיח בן דוד. ועיין בתיקוני זוהר דמ"ד.
וכן הוא בזוהר רעיא מהימנא פינחס רלב, ב.
"אמר רעיא מהימנא והא אוקמוה רבנן עליה טחול שוחק ואיהו (קהלת ז) שחוק הכסיל ובגין דא אוקמוה רבנן דמתניתין אוי לו למי שהשעה משחקת לו, וקהלת אמר טוב כעס משחוק, טוב כעס דכבד דאיהי מרה רצועה דקודשא בריך הוא רצועה לאלקאה בה צדיקייא בעלמא דין במרעין בישין, במכתשין משחוק דשחיק לון בטחול בלכלוכא דהאי עלמא דשוחק לון שעתא בעותרא. ועוד ארס דטחול איהו זחיל עפר, ואיהו תקיף יתיר מארס דמרה. ובגין דערב רב אינון שאור שבעיסה, ואינון אומין דעלמא דמיין למוץ, "יתיר מעכבין בגלותא ערב רב לישראל מאומין גויים". כמה דאוקמוה רבנן מי מעכב שאור שבעיסה מעכב, דאינון דבקין בישראל כשאור בעיסה, אבל אומין לא אינון אלא (תהלים א) כמוץ אשר תדפנו רוח".

ועיין עוד באורך בזוהר בראשית כה, א.
"מנהון בגלותא רביעאה אנון רישין בקיומא סגי ואנון קיימין על ישראל כלי חמס, ועלייהו אתמר כי מלאה הארץ חמס מפניהם אלין אנון "עמלקים".
"נפילים" עלייהו אתמר ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה ואלין אינון מינא תניינא, דאפילו גרמייהו לזנות.
"גיבורים" מינא תליתאה עלייהו אתמר המה הגבורים וגו' אנשי השם, ואנון מסטרא דאלין דאתמר בהון הבה נבנה לנו עיר ונעשה לנו שם, ובנין בתי כנסיות ומדרשות ושויין בהון ס"ת ועטרה על רישוי ולא לשמא דהשם, אלא למעבד לון שם הדא הוא דכתיב ונעשה לנו שם, וסטרא אחרא מתגברין על ישראל דאנון כעפרא דארעא וגזלין לון ואתברת עבידתא ועלייהו אתמר והמים גברו מאד מאד על הארץ,
"רפאים" מינא רביעאה, אם יחזון לישראל בדוחקא מתרפין מנייהו ואית לון רשו לשזבא לון ולא בעאן ומתרפין מאורייתא ומאלין דמשתדלין בה, למעבד טב עם עובדי כו"ם עלייהו אתמר (ישעיה כ"ו) רפאים בל יקומו בזמנא דייתי פקידה לישראל אתמר בהון ותאבד כל זכר למו,
"ענקים" מינא חמישאה דאנון מזלזלין לאלין דאתמר בהון (משלי א') וענקים לגרגרותיך ועלייהו אתמר (דברים ב') רפאים יחשבו אף הם כענקים שקילין דא לדא אלין אנון דאהדרו עלמא לתהו ובהו ורזא דמלה חרב בי מקדשא והארץ היתה תהו ובהו דאיהי עקרא וישובא דעלמא מיד דייתי אור דאיהו קודשא בריך הוא יתמחון מן עלמא ויתאבדון, אבל פורקנא לאו איהי תליא אלא בעמלק עד דיתמחי דביה אומאה והא אוקמוה,

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א