שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 241870

לכבוד הרב היקר שלנו שיחיה לעד. היש ממש בכך שאנשי חוץ לארץ היהודים הם יותר נכנעים וענווים בפני החכמים יותר מבחורי ארץ ישראל?

תשובה

קודם שאבוא לתת לך תשובה ידידי תושב חו״ל אומר כי בארץ הקודש יש אלפים רבים כן ירבו של חכמי התורה בחורי ישיבה, תלמידי תלמודי תורה רבים כן ירבו יראי שמים, בעלי מידות טובות, חכמים, יראים, הגונים, ומוכתרים בדרך ארץ ובמידות טובות.

וגם בחו״ל יש ברוך השם מאות אלפים של בני תורה בכל הארצות כן ירבו. אמנם בתלמוד מצינו שבח גדול ללומדי התורה בארץ ישראל, כפי שנזכר בתלמוד [כתובות ע"ה, א] על הפסוק [תהלים פ"ז, ה] "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון א"ר מיישא בר בריה דר' יהושע בן לוי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. אמר אביי וחד מינייהו עדיף כתרי מינן". כלומר אחד מחכמי ארץ ישראל שקול כשני חכמי חוץ לארץ.

ומה שהערת על אנשי ארץ ישראל שהם פחות נכנעים, אין זה מצידם אלא מצד מלחמת היצר, וכן כתב רבנו הרמ"ק באור החמה על הזוהר, כי יצר הרע שבארץ ישראל הוא חזק ותקיף ביותר, בסוד מה שאמרו [סוכה נ"ב, ב] "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו", ותושבי ארץ ישראל גדולים הם במעלה מצד רוחניות נשמתם, וכפי שתמצא בספר חסד לאברהם [מעין ג, נהר ו ועוד שם] כי זוכה לנשמה ממקום גבוה, ולכן מתגרים בו ביותר. וכפי שכתב שם בפרקים הנזכרים באורך. והן ידוע כי כל מטרת הסט"א היא לידבק בקדושה ולינק ממנה, והגם ששם נזכר כי אין לה רשות ליכנס לארץ ישראל אלא בדוחק גדול, מכל מקום בהיות האדם בחירי, בוודאי שיכול להידבק בהם ולחטוא לחא עלינו.

וזה הטעם שתמצא לרבים וגדולים מחכמי ישראל בכל הדורות שהתקשו מאוד לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בה, כמו שמצינו על הרמב"ן זיע"א בעלותו לירושלים, כמה טורח ועגמת נפש היו לו, וכן רבנו עובדיה מברטנורא זיע"א, כמה סבלות סבל, ומי לנו גדול ממרן הבית יוסף זיע"א שהתייתם מאביו, ויצא עם אחותו מטולידו גולה ומעונה, מתה עליו אשת נעוריו, וכמה מסעות ותלאות עבר עד שהגיע לארץ ישראל, ועטרת ראשינו רבנו האריז"ל זיע"א יליד ירושלים, ובגי שש התייתם מאביו, ויצא לנדודים למצריים, ובשובו לא נתן לו רשות הס"מ ליכנס לירושלים, ואיים עליו בחרבו השלופה בידו, וסוד השם ליריאיו [עיין בשבחי האר"י ובספר עמק המלך], וכן לרבנו אברהם אזולאי שטבעה ספינתו בבואו לארץ ישראל, וניצל ועלה אליה בדמעות שליש כמבואר בהקדמתו לספרו חסד לאברהם, ורבנו חיים אבן עטר זיע"א נדד עם שלשים מתלמידיו בגליל מכפר וישוב , בהרים ובגאיות, במערות ובנקיקי הסלעים, ועסקו בתורה עד שנכנסו לירושלים עיר קדשינו, וכן היה עם הפרי חדש, רבנו חיים אבולעפיא, הסיניור וחתנו הרב אמת ליעקב ניניו, רבנו אליהו מאני, ועוד רבים וטובים.
וכל זה כי הבעל דבר מתקנא בהם בעלותם לארץ הקודש. ואמר לי מור אבי זיע"א כי גם עליו עברו יסורים קשים בבואוט לארץ, וזה מכח מה שאמר הרשב"י זיע"א [ברכות ה, א] כי ארץ ישראל נקנית ביסורים, והוא כי צריכים הזדככות וטהרה יתירה בעלות האדם אליה. והוא דוגמת מה שכתב הרב חסד לאברהם כי סביב הארץ יש הים הגדול, נהרות ואגמים שבעה לרמוז לעולה אליה להיטהר ולשבת בה. ויש עוד לדבר בזה הרבה ועוד חזון למועב בעזרת השם.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א