שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 241660

לכבוד מורנו הגאון הרב בן ציון מוצפי שליט"א. אנחנו בונים בית הכנסת, ומבקשים לדעת אם יש צורך שפתח בית הכנסת יהיה מול הארון קודש?

תשובה

עיין בדברי מרנא הרמב"ם ז"ל הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יא הלכה ב
"כשבונין בית הכנסת אין בונין אותה אלא בגבהה של עיר שנאמר בראש הומיות תקרא, ומגביהין אותה עד שתהא גבוהה מכל חצרות העיר שנאמר ולרומם את בית אלהינו, ואין פותחין פתחי הכנסת אלא במזרח שנאמר והחונים לפני המשכן קדמה, ובונין בו היכל שמניחין בו ספר תורה, ובונין היכל זה ברוח שמתפללין כנגדו באותה העיר, כדי שיהיו פניהם אל מול ההיכל כשיעמדו לתפלה".
וכתב הרב רבנו מאיר מרוטנבורג ז"ל הי"ד, ההגהות מיימוניות שם.
"בתוספות דברכות כתב ה"ר משה מפרדס בהר"ר מאיר דהטעם כדי שיהיו משתחוים מן הפתח נגד הארון שהיה במערב וכן הדין למתפללין למזרח לעשות הפתח במערב וכן צפון ודרום ע"כ וכענין זה פירש"י בפ"ק דברכות אהא דאמר רבי חלבו המתפלל אחורי בית הכנסת".

והביאו מרן ז"ל בבית יוסף אורח חיים סימן ק"נ. וכן פסק בשולחן ערוך קנ, ה. "אין פותחין פתח בהכ"נ אלא כנגד הצד שמתפללין בו באותה העיר, שאם מתפללין למערב יפתחוהו למזרח, כדי שישתחוו מן הפתח נגד הארון שהוא ברוח שמתפללין נגדו". וכן כתבו הלבוש שם ה, אליה רבה שם, ביאור הגר"א ז"ל שם,

והגאון החיד"א ז"ל האריך בזה בברכי יוסף סימן קל"ד, אות ג. ושנה בזה במורה באצבע אות ס"ז. וכן שמעתי כמה פעמים ממור אבי ז"ל שהיה מצווה לבונים בית הכנסת להשתדל ככל האפשר לעשות הפתח מול ארון הקודש, כדי שנכנסים יעמדו בפתח וישתחוו מול ההיכל, וכן ראיתי למורי הגאון הרב מאיר אביחצירא שיע"א נזהר ומזהיר בזה.
ועיין מלבי"ם שמות כ"ו, ל"ה. צל"ח יומא נ"א, ב.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א