שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 237240

שלום לכבוד הרב, היום שמעתי מרב ידוע שאמר כי קודם השבת האדם חייב לעשות בעצמו משהו לכבוד שבת. אם כן אנחנו כל הגברים צריכים לעסוק בזה?

תשובה

בהחלט כן, וכך היו נוהגים גדולי הדורות וכמה מהם ראינו בעיננו שהיו הולכים לשוק עם סלים בעצמם, והכהן הגדול מאחיו הוא המקובל רבנו אפריים הכהן זיע"א, ראש המקובלים בדור שלפנינו היה הולך עם סל בידו וקונה ירקות ופירות לכבוד שבת, וכן היה נזהר בזה מור אבי זיע"א וראינו בעיננו אותם מסתודדים ביניהם בדברי סודות התורה תוך כדי בחירת הירקות לשבת קודש.
ואת מור אבי ז"ל מדי יום השישי היה קורא הפרשה שמו"ת מספר תורה עטור בטלית ותפילין, וכשהיה מסיים רץ לביתו מכין בעצמו המרק לליל שבת קודש.
והוא כפי שכתב הרמב"ם זיע"א בהלכות שבת פרק ל, הלכה ו
"אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית "חייב" לעשות דברים שהן לצורך השבת בגופו שזה הוא כבודו, חכמים הראשונים מהם מי שהיה מפצל העצים לבשל בהן, ומהן מי שהיה מבשל או מולח בשר או גודל ה פתילות או מדליק נרות, ומהן מי שהיה יוצא וקונה דברים שהן לצורך השבת ממאכל ומשקה אף על פי שאין דרכו בכך, וכל המרבה בדבר זה הרי זה משובח".

וכוונת דבריו הקדושים לאמור במסכת שבת קיט, א.
"רבי אבא זבן בתליסר אסתירי פשיטי בישרא מתליסר טבחי, ומשלים להו אצינורא דדשא, ואמר להו: אשור הייא, אשור הייא. רבי אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ומושיף נורא. רב ענן לביש גונדא; דתנא דבי רבי ישמעאל: בגדים שבישל בהן קדירה לרבו - אל ימזוג בהן כוס לרבו. רב ספרא מחריך רישא - רבא מלח שיבוטא. רב הונא מדליק שרגי, רב פפא גדיל פתילתא. רב חסדא פרים סילקא. רבה ורב יוסף מצלחי ציבי. רבי זירא מצתת צתותי. רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק, אמר: אילו מקלעין לי רבי אמי ורבי אסי מי לא מכתיפנא קמייהו? ואיכא דאמרי: רבי אמי ורבי אסי מכתפי ועיילי מכתפי ונפקי, אמרי: אילו איקלע לן רבי יוחנן, מי לא מכתפינן קמיה?".

נושאי השאלה

שבת - ערב שבת - הכנות לשבת

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א