שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 214390

לכבוד הרב שלום רב, רבים וגם יש רבנים האומרים כי מי שחטא עליו לשמוח שמתקרב להקדוש ברוך הוא.

תשובה

היזהר והישמר מהם כי שלוחי השטן הם, כנביאי השקר שהיו בבית ראשון, שהיו מתנבאים שקר באותות ובמופתים ומחטיאים את עם ישראל, באמרם להם שלום ואין שלום, כנזכר באורך בדברי הנביאים הקדושים.

וראה נא ידידי את דברי רבנו בחיי על שמות פרק ל פסוק טז כתב
"ומפני זה אמר והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה' לכפר על נפשותיכם, יגיד כי יעשו בבנין דבר מיוחד ומסוים מכסף השקלים, והיה הדבר ההוא לבני ישראל לזכרון כי יזכירו חטאם תמיד ויתנחמו בו, כטעם וחטאתי נגדי תמיד (תהלים נא, ה), ויהיה לפני ה' לכפר כי יתרצה להם בהיות האדנים יסודות של משכן, ואז יפנו למעלה ראש, ולכך קרא לכסף זה כסף הכפורים".
והרב צרור המור על דברים פרק ל פסוק יד כתב "רמז דוד במזמור בבוא אליו נתן הנביא (תהלים נא, א-ו), שתקנו על חטא בת שבע. ונתן בו סדר לשבים, שראוי להם להודות על פשעיהם ולא לכסות עליהם. וכן ראוי לבקש בקשתם על צד החסד והרחמים, וזהו חנני אלהים כחסדך. וכנגד ההודאה אמר, כי פשעי אני אדע שהם רבים. וחטאתי הידוע נגדי תמיד. ואני מודה עליו ואומר לך לבדך חטאתי, ולא לאוריה, לפי שהוא סיבב מיתתו בעברו על מאמר המלך.
וכתב הרב שפתי כהן ז"ל ויקרא פרק כד פסוק יז "וטומאתו עליו. בטומאת הנפש הכתוב מדבר שאין העבירות שאדם עושה מטמאים אותו מלקבל פני שכינה, זהו ונכרתה הנפש ההיא מלפני:
וטמאה עד הערב, אם עשה עבירה ועשה תשובה אל יחזיק בעצמו שנטהר אלא יהיה העבירה שעשה מגמתו, כמו שאמר (תהלים נ"א, ה') וחטאתי נגדי תמיד, עד הערב עד שיעריב שמשו שהוא יום המיתה, ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים, רמז שלא יתעדן בעולם הבא עד שיעשה תשובה, ובא השמש, שעם כל זה אפילו שעשה תשובה יש עבירות שאין מספיק להם תשובה אלא מיתה ממרקת, זה ובא השמש וטהר".

ומאהבתי אלים כי בן אברהם יצחק ויעקב אתה, אעתיק לך שורות אחדות מדברי אחד מגדולי ישראל הוא רבנו הגדול והנורא רבנו אלעזר מגרמייזא זצ"ל וזיע"א אשר חי קודם קרוב ל - 900 שנה מה שכתב בספרו הנורא הרוקח ספר הרוקח הלכות תשובה סימן כ"א
תפלת השב בכל כוחו.
"רבון העולמים אתה הוא בעל הרחמים ה' אלהינו ואלהי אבותינו בושתי לדבר לפניך אמנם אנכי חטאתי לך הרעותי מדרך טובה נטיתי עברתי על מצותיך זכרתי שמך לרצותך רשעתי ויושר העויתי כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד ואני דומע בדמע לבי פלגי מים ירדו עיני אשר לא שמרתי תורתך צער ומצוקות לבבי הרחיבו ואתנה לבושי שק כי אוריד עדיי ממני ואתוודה לפניך בצוק צרת לבי כי עונותי עברו ראשי אתאונן על חטאותי וכאשר ידמע יאמר במר דמעותי יכבה חרון אפך כבה בדם לבי הנמס כבה אש קדחתי באפך ותשובת חרטותי ישיבו אפך ממני ונוזלי דמעותי יחשבו כניסוך יין ומים ומשמן בשרי כחלבים ואמורים ודמי הנחסר כאלו נזרק על גבי המזבח וקול אנחותי כקול שירי הלוים וקול גניחותי כקול תופים וכנורות ושבירת לבי כשברים ותרועות שופרות וניתוק מורשי לבבי כנימי כנור ועוגב וחלישת איברי כעריכת איברים ופדרים ושפיכת נפשי כמים ימחו פשעי ובדם לבי תמחה עונותי ובליחלוח גופי יכבו חטאתי ובודוי אשם נפשי יחוורו אשמותי וניב שפתי והגיון לבבי יתכפרו רעיוני והרהורי וקריעת לבבי יקרעו כל ספרי עונותי ורוב נהמותי המה ינחמוך וחנינותי יגלגלו מדת רחמיך לחונני ותפלתי קבל עם תפלת בניך בני בחוניך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א