שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 203333

כב' מרן שליט"א,
בלמדנו בספר חודש בציון ראינו שהרב מזכיר את חכם יעקב קצין, נודה לכב' אם יספר לנו מי הוא היה ואם קשור הוא עם חכמי הקהילה החלבית בארה"ב.

תשובה

הגאון המקובל הענק בדורו, הרב יעקב קצין ז"ל, היה נצר למשפחה של תלמידי חכמים מפורסמים עוד בחלב שבסוריה, עיר של חכמים וסופרים, שהוציאה מקרבה גדולי תורה זה מאות רבות בשנים. מחברי חיבורים עמוקים במפרשי התלמוד, בספרי הלכה, בספרי שאלות ותשובות, ובספרי הקבלה.
במשך מאות בשנים הקהילה היהודית בחלב היתה לאות ולמופת בסדר לימוד התורה, ובעיקר בחריפות, בעמקות, בישרות הלימוד, בסברא ישרה, בדקדוק, בטעמים, במבטא, בשפה ברורה וצחה, ביראת השם עצומה, בחסידות ובפרישות יתירה, בענווה בחן ובחסדים רבים.
משפחת קצין המפורסמת הוציאה מקרבה ענקים בתורה ובחכמה מפוארה אשר אין מילים לתאר את עוצמתה. ביניהם היה הגאון והצדיק רבנו יהודה בן רבי יום טוב קצין ז"ל, ומעשה נורא היה עמו וזה תוארו.
איש אחד מתושבי חלב היה חשוך בנים, והיה יושב ימים על ימים בתעניות, בתפילות ובסיגופים בבקשת רחמים משמיים. לילה אחת ראה בחלומו איש הדור פנים ואומר לו מה לך בוכה ומצטער, ושח לו את צערו. אמר לו לך בבוקר אצל "רבי לויטס" והוא יתפלל עבורך ותיפקד בבנים זכרים. התעורר הלה בתמיה, מיהו רבי לויטס זה? הרי אינו יושע ממנו ולא שמע מימיו שיש חכם בשם זה. פגש את הגאון רב העיר רבי רפאל שלמה לניאדו ז"ל שאמר לו לך לבית הכנסת הגדולה ושם נמצא הגאון רבי יהודה בן רבי יום טוב קצין ז"ל אב בית הדין, הלך האיש אליו בכה לפניו וביקשו כי יתפלל בעבורו, ובאותה שנה נפקד בבן זכר ואחריו עוד כמה בנים. שאל את הרב רפאל לניאדו והרי אמרו לי לפנות לרבי לויטס, ומדוע הרב שלחני להרב קצין? השיבו, רמזו לך בחלום לגשת אל החכם הענוותן ביותר שבעירינו, והלא רבי לויטס הזהיר "מאוד מאוד הוי שפל רוח". והוא מכונה בשמיים בשם זה.

אביו של הרב יעקב קצין, הוא המקובל המפורסם הרב שאול קצין ז"ל נולד בעיר חלב בשנת תרכ"ד, ובהיותו בן כ"ז שנים עלה לארץ הקודש, תחילה התגורר בחברון תבנה ותכונן, ואחר שלש שנים עלה והתיישב בירושלים עיר הקודש, בשכונת בית ישראל סמוך לשכונת הבוכרים, והיה דורש ברבים בבית הכנסת "משכיל אל דל". כאן מצא לו חברים מבני עדת החלבים, והיה מרביץ תורה לעדרים והעמיד תלמידים הרבה. כמו כן שלח ידו בתורת הנסתר וכתב חידושים וביאורים בתורת הנסתר, וכן לסידור הכוונות לרבנו הרש"ש זיע"א, ומור אבי מביא בסידורו כמה מחידושיו בשם אומרם ונדפסו בשנה האחרונה תהולת לאל יתברך. נולדו לו שלשה בנים, הגדול הרב אברהם שהיה ענק בתורה, השני הרב יעקב, והשלישי הרב שלמה קצין ששימש שנים רבות כאב בית הדין בתל אביב ומגוריו היו בעיר בני ברק. אביהם הרב הוא נפטר בירושלים בשנת התרע"ז בהיותו בן נ"ג שנים.

בנו השני הוא המקובל המפורסם רבנו יעקב קצין ז"ל, נולד בירושלים בשנת התר"ס, 1900. וגדל ולמד תורה מפיו אביו במשך י"ז שנים עד פטירת אביו עליו, לאחר שנתיים בהיותו יתום בן י"ט שנים נשא לאשה את מזל טוב בתו של ראש מקובלי ישיבת בית אל המקובל חכם שלום הדאיה ז"ל, אביהם של הגאונים הרב עובדיה הדאיה ז"ל מחבר שו"ת ישכיל עבדי. והרבנים יצחק ועזרא הדאיה שהיו גדולים בתורה ביראה וענווה וזכיתי להכירם עוד בהיותי ילד רך בשנים.
בשנת תרפ"א בהיות רבנו יעקב ז"ל בן כ"א שנים חיבר את חיבורו הראשון ספר שאלות ותשובות בהלכה אשר חלק ממנו נדפס בשו"ת ודבר שלום. שנה לאחר מכן חשקה נפשו בלימוד תורת הקבלה, כשפרנסתו דלה ודחוקה, וסבל עוני ומחסור, והמשיך לשקוד על התורה. ותחילה למד תורה בהצנע ובהסתר, מחצות הלילה ועד עלות השחר, ואחר כך התקרב אל אותו גאון וצדיק רבנו שאול דוויק הכהן ז"ל אשר קירבו אליו כבנו ממש, ולימדו תורת האר"י החי, עץ חיים ושמונה שערים, ומיד בסידור הרש"ש זיע"א, והספר נהר שלום עמוק עמוק מי ימצאנו.

חד וזך השכל והרעיון היה רבנו יעקב ז"ל, ובעל זכרון מדהים ומפליא, וכבר בשנת תרפ"ד, התחיל להתפלל על פי כוונות הרש"ש זיע"א, ועל פי הוראת רבו רבנו שאול דוויק הכהן התחיל לרדת לפני התיבה כחזן מכהן שליח ציבור על פי הכוונות. וזאת מתוך דוחק ועוני מר וקשה, ועל כל זה התגבר כארי ועסק בתורה הקדושה. בשנת תרפ"ה חיבר את הסידור אור הלבנה, אור החודש, ואור החיים ובהם כוונות נוראות ונפלאות מפי רבנו שאול דוויק הכהן ז"ל, בספרים אלו אנחנו מוצאים כי שלשה עמודי עולם בתורת הקבלה היו יחד כאיש אחד, רבנו שאול דוויק הכהן, רבנו אברהם [עדס] ענתבי, ורבנו אברהם סלים ז"ל וזיע"א, והרבה מדבריהם יש בספרים אלו.

בשנת תרפ"א 1921, נפתחה הישיבה המפוארה ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה בירושלים, ורבנו יעקב הוזמן להימנות בין מייסדיה ומקימיה. גם דירה ניתנה לו על ידי הנהלת הישיבה, בה התיישב עם בני משפחתו לצד כמה מגדולי הרבנים בישיבת פורת יוסף. בקי היה בכל ספרי השו"ת שהיו בירושלים לרוב, עד שהגאון רבנו יוסף ידיד הלוי ז"ל ברצותו לכתוב פסק היה מזמינו אליו, והוא ממטיר לו עשרות ומאות ספרי שו"ת שם נזכר הענין המבוקש. אך לפתע לא שפר חלקו, כי נפל למשכב בחוליים קשים ועליהם ניתוסף חולי הלב באופן קשה ומסוכן, וסיפר הנדיב הצדיק רבי שלמה בן הרב דוד צופיוף ז"ל דבר מפליא ונורא, כי בחלומו ראה איש זקן ונכבד, מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין, עומד ומתפלל, בבית הכנסת "צופיוף" בלב השכונה, בקרן מזרחית צפונית, ואמרו לו בחלום כי האיש הנורא כמלאך השם הזה, הוא רבנו הרש"ש זיע"א, ויגש אליו הנדיב רבי שלמה ויאמר "אנא , הרב יעקב קצין בן רבי שאול החסיד, הוא חולה תמיד אם אפשר שתתפלל בעדו". וישיב לו הרש"ש בחלום "כן אני באתי להתפלל בעדו, אין פחד הוא יתרפא ויחיה בטוב". ושערי ישועה נפתחו והרב הלך ויתחזק . ובשנת תרפ"ח נסע לעיר פריז ויעבור שם בבית הרפואה רוטשילד ניתוח והתרפא.

[וראה זה פלא כי משנת תשט"ז עד שנת תש"ל, היה מור אבי ז"ל בימים הנוראים מתפלל במקום זה ויושב ועומד באותה זווית, כל התפילות של הימים הנוראים, ומתוך הסידור והכוונות שערך הרב יעקב קצין ז"ל עוד בהיותו בחיים חיותו, ומכווין הכוונות כסידרן, זיע"א].

בשנת תרצ"ב נסע בשליחות הראשון לציון הגאון הרב יעקב מאיר לחיזוק הקהילה החלבית בברוקלין, וגם למגבית חירום עבור יהודי ירושלים, הללו הפצירו בו להישאר ולכהן כרב, אך הוא סירב וחזר ארצה. בחודש מנחם אב תרצ"ג נסע לניו יורק ומצא את קהילת "מגן דוד" עזובה ונזנחת, שיקם אותה ופיארה, עמד בפרץ ותיקן תקנות לביצור וביסוס היהודים אשר בה בכלל, והקהילה החלבית בפרט. הקים את הקהילה המפוארת ״שערי ציון״ החובקת את כל עדות הספרדים תחת קורת גג אחת בתורה וביראה טהורה.

גדול היה בקבלה, ומור אבי ז"ל שהיה דקדקן גדול, ולא הסכים לקבל או ללמוד תורת הקבלה מכל חכם, היה שונה פעמים רבות ואומר "אם יבוא רבי יעקב קצין לכאן, אאחוז בשולי מעילו ואשב לפניו כתלמיד לפני רבו ללמוד מפיו עוד ועוד בתורת הקבלה כפי מה שקיבל מרבנו שאול דוויק הכהן זיע"א".
נפטר ביום ג בטבת תשנ"ה, ונטמן בהר הזיתים בירושלים עיר הקודש. זיע"א.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א