שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 194037

לכבוד מורנו הרב שליט"א, אמי נפטרה וחברי בכולל אומרים כי יש לעשות תיקון נפטרים מה שעושים, האם לעשות לה?

תשובה

שמע ידידי ותחכם, עיין בזוהר חדש מגילת רות דמ"ב ע"א, ותראה שם נפלאות שלש עובדות שהיו, אחת עם רבי זמיראה, והשניה עם נחום הפקולי, והשלישית עם עטרת ישראל רבי עקיבא, ושלשתם טרחו וזכו שם לנציל את המתים שהיו נידונים בדינים קשים מאוד, להינצל מכולם, ולהיכנס לגן עדן, והכל על ידי בניהם ששבו בתשובה.

ואחד מהם היה קצב בגליל ושכח שמו, כי עשה כל העבירות שבעולם, ואעתיק לך כמה שורות משם,
"ארכין אודני ושמע קלין דאמרין ווי ווי. אמר ודאי הא אתר חד מאינון דוכתי דגיהנם הכא. ועבר ההוא ערבא' ואשתאר הוא. אדהכי גחין גו דוכתא אחרא וחמא חד בר נש דהוה רמי קלין והוו נטלין ליה ואעלין ליה לעומקא דמדורא אחרינא ואתכסאי ולא חמי יתיר. אדמיך וחמא בחלמא ההוא גברא. א"ל מאן את א"ל יודאי חייבא אנא דלא שבקנא בישין וחטאין בעלמא דלא עבדנא. א"ל בגו חלמא מה שמך. א"ל לא ידענא דחייבי גיהנם לא דכרין שמייהו. אמר לי שמא דדוכתך מהו א"ל בגלילא עילאה קצבא הוינא ומגו בישין סגיאין דעבדנא התם דיינין לההוא בר נש תלתא זמנין ביממא ותלתא זימנין בליליא. [א"ל וברא שבקת א"ל אין]. קם מתמן ואזל ליה לגלילא עילאה [עאל תמן] שמע קול ינוקא דהוה אמר אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' [משלי ב]. אזל לבי מדרשא אחרא שמע קול ינוקא אחרא דהוה אמר בקשו צדק בקשו ענוה אולי תסתרו וגו' [צפניה ב]. אזל וחפש אבתריה דההוא גברא רשע. ולחד ינוקא קא שאיל א"ל רבי תיתי כך וכך לההוא גברא דלא שבק בישין וחטאין בעלמא דלא עבד. כך וכך תהא לההוא גברא רשע ולההוא מניקתא דיניקא ליה. אמר ליה ברא שבק בעלמא א"ל הן. חד ברא שביק והוא רשע כאבוה ואיהו ינוקא דאזיל בבי מטבחיא. חפש אבתריה ונטיל ליה ולעי ליה באוריית' עד דאוליף ליה מקרא וצלותא וקריאת שמע. לבתר אוליף ליה משנה ותלמוד והלכות והגדות עד דאתחכם יתיר והיינו רבי נחום הפקולי. אמאי קרו ליה הפקולי כמד"א פקו פליליה [ישעי' נח] דאפיק לאבוה מן דינא דההוא עלמא. וכמה חכימי דרא דנפקו מיניה אקרון פקולי. ההוא גברא אתי ליה בחלמא ואמר ליה רבי כמה דאנת נחמת לי כן ינחם הקדוש ברוך הוא אותך. דהא מן יומא דידע בני פסוק חד פקו לי מן דינא. כיון דקרא קריאת שמע סלקין דינאי בין ביממא בין בליליא זימנא חד. כיון דקרי ביה רב אעברו דינאי מכל וכל. יומא דאתחכים וקרו ליה רבי אתקינו כורסי בין צדיקייא בגינתא דעדן ובכל יומא ויומא דאתחדשא אורייתא (בשמיה) [בפומיה] מעטרין לי בעיטרא עילאה דצדיקים מתעטרין. בגינך זכינא בכל האי יקר. זכאה איהו חולקיה מאן דשבק ברא דלעי בתורה בהאי עלמא. אמר ר' חייא בר אבא כהאי גוונא אירע ליה לרבי עקיבא".
ומכאן תדע כמה כח יש ביד הבן ורק הבן להציל הוריו מדין שמים.

ולמה לך לתת ממון שאינך יודע לאן הוא מגיע וכמה????????????

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א