שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 193666

לכבוד מורנו הרב שליט"א, האם עוונות שאדם עושה זה מרצונו החפשי או שנגזר עליו?

תשובה

ידעתי גם ידעתי כי יש טפשים המאמינים בכל זה ולמדו זאת מחקי הגויים הכופרים בהשגחה האלקית. והנני להגיש דברי רבותינו ז"ל.

א, האדם בחירי. עיין בספר האמונה הרמה להראב"ד ז"ל בהקדמה
"ומצאנו עם זה פסוקים מעידים על היות האדם בחירי, כמאמר האל יתברך העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך [דברים ל יט]. חי אני נאם ה' אלהים אם אחפוץ במות המת [יחזקאל לג יא]. לא שלחתי את הנביאים והם רצו [ירמיה כג כא]. אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה אל לבי [ירמי' יט ה]. לעשות עצה ולא מני ולנסוך מסכה ולא רוחי [ישעיה' ל א].
וכן כתב הרב משך חכמה פרשת פינחס פרק כ"ט, שהאדם גדול ממלאך, כי המלאך ממלא פקודות והוראות, אך האדם בוחר לעצמו את דרכו.

וכן כתב הגאון החיד"א ז"ל בספרו חומת אנך שמואל א פרק ב
"הרשות נתונה ובטוב העולם נדון, ויש שכר ועונש, כי האדם בחירי. והכל לפי רוב המעשה, שאם נתן לצדקה דרך משל מאה כסף בפעם אחת הוא נחשב מצוה אחת ואם בק' פעמים הם מאה מצות וזהו שאמר והכל לפי רוב המעשה עכ"ד הרמב"ם ז"ל בפירושו".
גם ראינו שמשה רבנו התפלל על יהושע שיצילהו מעהמרגלים בהיותו עניו, וחשש שיפתוהו, אך עליהם לא התפלל כי הם בעלי בחירה.
עוד כתב הגאון החיד"א ז"ל בברית עולם על ספר חסידים סימן ש"כ, שאמנם המלך בלבד הוא אינו בחירי אלא לבו ביד השם יתברך, בכל זאת אם הוא מרשיע, עוזב אותו אבינו שבשמיים ונותן בידו לבחור ברע.

ב, צדיק ורשע לא קאמר. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.
במסכת ברכות לג, ב. "ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, שנאמר ועתה ישראל מה השם אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה". וכן הוא במסכת מגילה כ"ה, א.
וכתב במדרש עשרת הדברות
"ובשעת יצירת הולד בא המלאך הממונה על ההריון ונוטל הולד ומביאו לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו רבש"ע מה תצווה על הולד הזה חכם יהיה או טיפש עשיר או עני סומא או פיקח אילם או דברן גדול או ננס, אבל צדיק ורשע אינו אומר מפני שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".

ועיין בביאור הרא"ם דברים י, י"ב. שכתב
"שהמלאך הממונה על ההריון נוטלה, ומכריז עליה ואומר: טפה זו מה תהא עליה (נדה טז ב), כלומר כל מה שתהא עליה, כגון ארוך וקצר וכיוצא בהן, אבל צדיק ורשע לא קאמר, מפני שאינו בידו, ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", ולפיכך אין צורך לשאול ממך אלא ליראה וכיוצא בה מפעולות האדם הרצוניים, שאם ירצה יפעל, ואם לאו, לא יפעל, שבכללם היא יראת ה', שהיא תלויה בידך".
ועיין במבשרת ציון על החקירה איך מתפללים עבור התשובה "השיבנו אבינו לתורתך"... תירץ הרמב"ם ז"ל כי אנחנו מבקשים ממנו יתברך שיזמין לפנינו דרכי התשובה, ויורנו דרכיו כמו שכתוב הוריני השם דרכך. גם תירף שפעמים האדם עשה רשע ופשע ומרד, עד שנעלו את דלתות התשובה בפניו, ועל זה מבקשים אנחנו לבלתי ינעלו בפנינו דרכי התשובה. אך הבחירה נשארת בידינו.
ג, עיקר שכר ועונש.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א