שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 189121

לכבוד הרב שלום אמא לילדים קטנים וגם עובדת מחוץ לבית הרבה כביסות האם אפשר להקל בכיבוס בראש חודש בפרט השבוע? מתחזקים מאוד מהשיעורים של הרב תודה

תשובה

כתב הגאון היעב"ץ ז"ל במור וקציעה [סימן תי"ז] "אלא דאתקפת לן חדא, דלפ"ז שהנשים בראש חודש יושבות בקתדרא ואינן עושות שום מלאכה, דהיינו דאהני להו מעשה עגל לפי דברי פרקי דרבי אליעזר, אם כן מה נאכל בראש חודש, שמצוה להרבות בו בסעודה שהיא מלאכת הנשים, כדתנן התם [כתובות נ"ט, ב] אלו מלאכות שאשה עושה לבעלה כו' ומתקנת עזרא [ב"ק פ"ב, א] שתהא אשה משכמת ואופה. ונראה לי שכך הוא עיקרו של דבר מלאכות כבדות הוא דאסורות גם לאנשים בו, אבל בדבר האבד, אף הן מותרות להם. אך לנשים אף דבר האבד, אסור להן, אם אינו ממלאכתן, אלא יש לעשותו ע"י אנשים בדאפשר. ונ"ל דבלילה מיהו מותרין אלו ואלו בכל מלאכה, דהוי בצינעא, ולא נאסרה בראש חודש אלא מלאכת פרהסיא, ולא חמיר נמי מתענית ציבור. מכל מקום מלאכות קלות שהן ממלאכת נשים, ודאי עושות הן ביום ובפרהסיא גם כן. ועיין שער החדש שלי בהגהותי עליו במהדורא כתיבת יד".
ולהלן כתב "ולא ליאסר במלאכות שאינן עושות להשתכר. ולפי מה שכתבנו לעיל פשר דבר, הגון הוא שלא יעשו אפילו דבר שהוא ממלאכתן, אם אינו לצורך היום, או לצורך דבר האבד, במקום שאין איש להציל. וכן ישר".
ובספר חזון עובדיה [חנוכה, עמוד רמ"ו] כתב "וכן מותרות לכבס במכונת כביסה שאין בה טורח". ולהלן [עמוד רמ"ט] כתב "ונראה לפי עניות דעתי שמותר להן לכבס בראש חודש בגדי בני הבית במכונת כביסה שאין בה טורח כלל, שהפעולה נעשית על ידי לחיצת מתג ההפעלה, והכיבוס נעשה אוטומטית על ידי המכונה, וכן צידד להקל בשו"ת שבט הקהתי [חלק א, סימן קל"ה], ואפילו שבספר ראש חודש [עמוד רס"ב] כתב בשם הגרי"ש אלישיב [נר"ו] ז"ל להחמיר לעומתו ראיתי בספר שלמי מועד [עמוד י"א] בשם הגאון הרש"ז אוירבך ז"ל שפסק להקל, וכן עיקר להקל".
וכתב בשו"ת אור לציון [חלק ג, פרק א, הערה א] כי לענין כביסה עיקר המניעה הוא בכיבוס ביד, אבל במכונה יש להקל, והציע שהיא תסדר ובעלה יפעיל את המכונה. וכן האשה לא תתלה את הכביסה, אבל במכונת ייבוש מותר. ומור אבי ז"ל היתה דעתו כשאפשר יימנעו מכל וכל מכביסה וייבוש בראש חודש, וכן נוהגים. רק כשיש שעת הדחק של בגדי תינוקות וכדומה יש להקל. ומור אבי ז"ל היה מחמיר גם בהפעלת מבונת כביסה, אלא שהפעלה בעבור בגדי קטנים הורה לנו שאין להחמיר בזה.
למסקנא, מותר לכבס בגדי ילדים ובודאי של תינוקות.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א