שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 177760

שלום לכבוד הרב
האם יש כוח ביד חכמי דורנו לקבוע תקנות שלא יבואו למכשול או רק מה שהגמרא או ראשונים תקנו עושים? תודה רבה

תשובה

בהחלט כן, עיין בתשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן טז.
"כענין שנאמר וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה. ואמרו רבותינו (בבא בתרא דף ח ע"ב) רשאין בני העיר להתנות על השערים ולהתנות על המדות על שכר פועלין ולהשיע /ולהסיע/ על קיצותן. וזה כולו במנין הזקנים. ממקראות ושמועות הללו נלמד שרשות ביד זקני העיר לתקן תקנות לבני עירם ולכוף את בני עירם למה שתקנו. ואין בכל התקנות גדולה מזו שמצילין את עצמם ואת בני עירם מן העוון ומשימין שלום באהליהם וגבר וביתו. וכיון שעושין כן תגדור הפרצה ויתקן המאורע".
וכן כתב הרמב"ם ז"ל בהקדמתו לפירוש המשניות [סדר זרעים] בהדיא וז"ל "הגזירות שתקנו הנביאים והחכמים בכל דור ודור כדי לעשות סייג לתורה ועליהם צוה הקדוש ברוך הוא לעשותם. והוא מה שאמר במאמר כללי ושמרתם את משמרתי. ובאה הקבלה בו עשו משמרת למשמרתי וכו' עכ"ל עיין שם. וכן כתב בפירושו (ריש פ"א דאבות) ובהקדמת חבורו הגדול עיין שם. וכן מבואר בדברי הרמב"ן ז"ל בספר המצוות שורש ראשון בסופו".
וכן הוא במרדכי בבא בתרא רמז תפ"א, מנחת חינוך מצוה תנ"ד, וברבים מהפוסקים בחושן משפט סימן רל"א. ועוד.
ועיין בשו"ת הרא"ש כלל נ"ה, סימן י. ושו"ת התשב"ץ חלק א סימן קכ"ג. ושו"ת מהר"ם מרוטנבורג ז"ל סימן תתקמ"א. ושו"ת הרדב"ז במקומות רבים ומהם חלק ג סימן תע"ב. ועוד.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א