שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 176970

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלתי על עצמי בלנ"ד לתרום סעודה לאברכים בני תורה הלומדים בישיבה.
למתי יש עדיפות, בר"ח אייר או ביום פסח שני?
תודה

תשובה

יום ראש חודש, כי הגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו מחזיק ברכה [תי"ט, א] "מצוה להרבות בסעודת ר"ח וכו'. כמו שהאדם חייב לכבד המועדים כך חייב לכבד ראשי חדשים שגם בו יש הארת נפש. [כן כתב] הרב המקובל המופלא מהר"ר מאיר פאפאראש הכהן זלה"ה בספר אור צדיקים עמוד העבודה סימן י"ז".
והשל"ה ז"ל כתב [מסכת פסחים, נר מצוה ב] "ומצווה להרבות בסעודה בראש חודש כמו מועד, איתקש בתורה [במדבר י, י], וביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חדשיכם, ובנביאים (ישעיה סו, כג), והיה מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו, וכתיב (מל"ב ד, כג), מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת, וכתיב (הושע ב, יג), והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה, וכתיב גבי שאול (שמ"א כ, כז), גם היום אל הלחם והשיבו יונתן זבח משפחה לנו, וכתיב, ויהי בחודש השני, שני ימים היה ראש חודש, ובכתובים (איכה א, טו), קרא עלי מועד, ודרשינן מינה בפרק כיצד צולין (פסחים עז, א) דראש חודש איקרי מועד. ואיתא בפרק קמא דמגילה, אבל סעודת פורים וסעודת ראש חודש, אלמא דמצוה היא דחשיב ליה בהדי סעודת פורים. ובפסיקתא (דר"כ כח), כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה חוץ מה שמוציא בימים טובים ושבתות וראשי חדשים כו'. ועוד מצאתי טעם אחר, משום שאמרינן בו הלל, וכתיב בו (תהלים קיח, כד), זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו:
והרב בן איש חי [שנה שניה פרשת ויקרא י] כתב "מצוה להרבות בסעודת ר"ח, ואם חל בחול, עושה בו מאכל יותר ממה שרגיל בחול, ואם חל בשבת, עושה ג"כ מאכל יותר ממה שרגיל בשבת. ואם הוא עני ואין ידו משגת יוסיף לפחות בפירות, שיקנה מין פרי לאכלו בראש חודש, וגם יזהר לכבד סעודת ר"ח בשלחן ויהיה מיסב בדרך כבוד, ואם חל ר"ח בשבת, איתא בירושלמי שצריך לעשות סעודת ר"ח ביום ראשון, ואף על פי שלא נהגו כן, מ"מ הזהיר בזה תע"ב וכתב רב יעב"ץ ז"ל בסידור, אם חל ר"ח בשבת, נכון להרבות בסעודה רביעית יותר ממנהגו, כדי להשלים בה חובת סעודת ר"ח".
ובספר כף החיים [סופר תי"ט, ה] כתב בשם הרב אור צדיקים [סימן ל"א], ובשם הגאון החיד"א ז"ל במחזיק ברכה [תי"ט, א] "כמו שאדם חייב לכבד המועדים כך חייב לכבד את ראש חודש, שגם בו יש הארת הנפש". וכתב עוד שיש לאדם לאכול סעודת ראש חודש על השלחן דרך כבוד כמו בשבת ויום טוב.
כתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל בספרו כף החיים [סימן ל"ד, אות כ"ג] "אשרי אדם שיש לו בראש חודש תלמידי חכמים על שלחנו, ומי שחננו השם יתברך דהושיב ישיבה בביתו ראוי שביום ראש חודש יהיה עורך שלחן לפניהם כפי השגת ידו דהוא דבר גדול שתהיה לו הצלחה והרווחה בכל החודש. ובחנוני נא בזאת המארח תלמידי חכמים ועניים בתוך ביתו בראש חודש".
ולהלן [באות כ"ד] כתב "אני מדבר בצדקה דנודע דהמרבה בצדקה בראש חודש שכרו כפול משאר ימים, ומי כעמך ישראל דבכל מקום רודפי צדק אנשית ונשים בריש ירחא יותר משאר הימים ובפרט שבח ויקר יתנו בזה למתא נא אמון יגן עליה אלקים, דסוחריה בקרבה נוהגים להפריש בראש חודש סך גדול כל אחד לפי העסק שלו, כדי לתת ממנו לעניים וארחי פרחי, ואין ספק דהיא שעמדה להם להיות יחד עשירים, דגם השם יתן הטוב וכן ירבה ביראת השם כל היום ולעשות רצון אבינו שבשמים בכל פינות שהם פונים אמן נצח סלה ועד".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א