שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 175137

לכבוד מו"ר יבאר לנו כת"ר גודל האיסור לפנות לערכאות. על מעשה הרפורמים.

תשובה

אעתיק לך תשובה שכתבתי אני עבד השם לפני קרוב לשנה כאן.
אוי לדור שכך עלתה בימיו, ירוד ירדנו, הדור הולך ומתדרד, ומיום שהסתלק נזר תפארתינו מרן ז"ל גדלה החוצפה. ומי שמודיע הלכה לרבים נרדף, נמאס, נדרס, מושמץ, ונתעב בעיני הכל, גם בידי אלה הנקראים "חרדים".
תחילה וראש עלינו לדעת כי חומר האיסור הוא "מהתורה" ככתוב [שמות כ"א, א] ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ודרשו רבותינו ז"ל [גיטין פ"ח, ב] "ותניא, היה רבי טרפון אומר כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים",

ובמדרש תנחומא [משפטים סימן ג] כתב "מנין לבעלי דינין של ישראל שיש להם דין זה עם זה שיודעים שהגויים דנין אותו הדין כדיני ישראל שאסור להזדקק לפניהם, תלמוד לומר אשר תשים לפניהם לפני ישראל ולא לפני כותים שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני גויים, "כפר בהקדוש ברוך הוא תחלה" ואחרי כן כפר בתורה שנאמר [דברים ל"ב, ל"א] כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים. משל למה הדבר דומה לחולה שנכנס הרופא לבקרו אמר לבני ביתו האכילוהו והשקוהו כל מה שרוצה אל תמנעו ממנו כלום נכנס אל אחר אמר לבני ביתו הזהרו שאל יאכל דבר פלוני ואל ישתה דבר פלוני, אמרו לו לזה אמרת לאכול כל מה שהוא רוצה ולזה את אומר אל יאכל, אמר להן החולה הראשון אינו של חיים לפיכך אמרתי להם אל תמנעו לו כלומר בין יאכל ובין לא יאכל ימות, אבל זה שהוא של חיים אמרתי אל יאכל דבר פלוני שלא יכביד את חוליו, וכן חוקות הגויים שנאמר [ירמיה י, ג] כי חוקות העמים הבל הוא וכתיב וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם [יחזקאל כ, כ"ה] אבל לישראל נתתי להם מצות וחוקים טובים שנאמר [ויקרא י"ח, ח] ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ואלה המשפטים אמר הקדוש ברוך הוא לישראל אם עשיתם את הדין ואין אתם מזדקקין לפני גויים אבנה לכם בית המקדש וישבו בו סנהדרין שנאמר [ישעיה א, כ"ו] ואשיבה שופטיך כבראשונה וגו' וכתיב [ישעיה א, כ"ז] ציון במשפט תפדה וגו', וכתיב [ישעיה נ"ו, א] כה אמר השם שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא".

ובמדרש אגדה [משפטים א] "כל הקובל בפני ערכאות של גויים אין לו חלק לעולם הבא וכפר באלקי ישראל". וכתב רש"י ז"ל [שמות שם] "ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו "כדיני ישראל", אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גוים מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר [דברים ל"ב, ל"א] כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעילוי יראתם". ורבנו יצחק אברבנאל ז"ל [דברים טז] כתב "כי כמו שאף על פי ששחיטת גוי שאם תהיה על האופן הראוי היא אסורה. ככה המשפט שיבא על ידם אף על פי שיהיה כדת וכהלכה הוא פסול ותועבת ה' וכמו שאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וכו' וצריך עוד שלא יהיו השופטים עמי הארץ כי אם מומחים ובקיאים בדינים וכמו שדרשו לפניהם ולא לפני הדיוטות. וצריך עוד שמלבד שיהיו השופטים מזרע ישראל וחכמים עוד יהיו בעלי מדות. וכמאמר יתרו ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע". ורבנו משה אלשיך ז"ל [שמות שם] כתב כי הדן אצלם "גורם שעל הארץ יריקו דם ואש ותימרות עשן".

והרמב"ם ז"ל כתב [הלכות סנהדרין כ"ו, ז] "כל הדן בדייני גויים ובערכאות שלהן אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני גויים"
ורבנו יונה ז"ל כתב בספר שערי תשובה [שער ג, כ] "ומן המצוות החמורות שלא לדון בערכאות של עובדי עבודה זרה, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, "לפניהם" ולא לפני גויים, ופושעים יכשלו בם, וכבר הקדמנו לדבר על דרכי מות הנמצאים בעבירה הזאת".
ואעתיק לך דברי הרב צרור המור [פרשת משפטים] שכתב "ולכן אין לדון בדיני הכותים לפי שהם באים מכח הדין. הוא עשו איש אדום. ואין להם פשרה ורחמים. אלא יין חמר מסך מדת הדין הקשה. והבא לפניהם הוא מחלל את השם יתברך. שהוא רחום וחנון ואינו רוצה להדבק בו. ומיקר שם עבודה זרה. שהיא דין וזעם ועברה. וזהו לפניהם ולא לפני גויים. ולכן המביא דין לפני הכותים הוא גורם למדת הדין להתפשט בעולם. ולא יבחין בין צדיק לרשע בין הדיוט לגדול. אחר שהם קשורים במדת הדין. ולכן אמר "ואלה" המשפטים בוא"ו. כלומר כמו שהזהרתיך למעלה לא תעשון אתי אלהי כסף. וכן לא יהיה לך אלהים אחרים. אלא מזבח אדמה תעשה לי וגו'. בכל מקום אשר אזכיר את שמי של רחמים. אבא אליך וברכתיך.

וראה נא מה שכתב גאון עוזנו הראשון לציון שליט"א בילקוט יוסף [קצוש"ע חושן משפט סימן כו "והגאון מהרצ"פ פראנק זצ"ל, כתב בין השאר וכו' ולפיכך הדן בפניהם ה"ז רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה, כדברי הרמב"ם והש"ע, וא"כ מטעם זה עצמו גם יהודי ששופט ע"פ חוקותיהם, בודאי שהוא גרוע יותר מגוי, שהגוי לא נצטווה לשפוט דוקא ע"פ דת ישראל, אבל יהודי זה שמצווה לדון ע"פ התורה, והוא מתנכר אליה ודן ע"פ המג'לה של העותומנים ושאר חוקי אומות העולם, שעליהם נאמר יוצר עמל עלי חוק, יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו, הרי הוא רשע ומרים יד בתורת משה, וכדברי הרשב"א, הרי הוא הורס חומות הדת ועוקר ממנה שורש וענף והתורה מידו תבקש, והוא הדין למי שהולך להתדיין בפניו. וצר לנו מאוד שחוקים אלה אימצה הממשלה וכן הכנסת, לדון בהם במדינת ישראל, ואין לך עלבון לתורה ולנושאי דגלה יותר מזה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, מהרה יבוא האדון אל ביתו וישיב שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחלה. ע"כ.
גם החזון איש זצ"ל (סנהדרין סי' ט"ו אות ד') כתב: שהדבר ברור שאין שום נפ"מ בין הדן בפני עכו"ם, לבין הבא לדון אצל שופט יהודי הדן ע"פ חוקים זרים שבדו אומות העולם, ואדרבה הדבר יותר מגונה ששופטים יהודים המירו את משפטי ה' ותורתו הקדושה למשפטי ההבל של הגוים, ואפילו אם יסכימו כל בני העיר על זה, אין שום ממש בהסכמתם, (עיין רמב"ן ר"פ משפטים), ומשפטם חמס עושק וגזל, ומרימים יד בתורת משה. ע"כ. והגריא"ה הרצוג זצ"ל כתב: שכעת כאשר עם ישראל שוכן בארצו, ולדאבון לבנו הוא דן ע"פ חוקים זרים, הדבר חמור אלף פעמים יותר מיחיד או קהלה בישראל שהולכים לדון בערכאות של גוים, כי המבלי אין אלקים בישראל וכו' ח"ו. ומוכח מדברי הרשב"ץ (ח"ב סי' ר"צ), שגם הדנים בערכאות של מוסלמים שאינם עובדי ע"ז, הרי הם בכלל מה שאמרו לפניהם ולא לפני עכו"ם, שכיון שאינם מכירים בחוקי התורה, וטוענים שכבר פקע תוקף דת משה, ולכן דנים הם ע"פ משפטי נביאי השקר שלהם, ההולך לדון בפניהם הרי הוא כבועט בתורת אלקים חיים כפי שקבלנו מדורי דורות עד משה רבינו, ותוצאות מצב מחפיר ומביש זה מי ישורן וכו'. עד כאן תורף דבריו".
ועיין בדברי מרן השלחן ערוך חושן משפט סימן כ"ו, והגאון החיד"א ז"ל בברכי יוסף חו"מ סימן כ"ו. ובביאור הגר"א שם ובכל המפרשים שם. וכמה פעמים אין ספור היה מרן ז"ל צווח על כך בשיעוריו בכל מקום ובכל זמן זכותו תגן בעדינו.
והוא רחום יכפר עון. ודי בזה לכל מי אשר נשמה יהודית בקרבו והוא מזרע ישראל.

בוז לפונים לערכאות משה רבנו ייפרע מהם, ובוז לתומכים והמסייעים בעד הרשעים.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א