שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 172115

לכבוד הרב שלום רב האם אני יכול להכין תבשילים לשבת מיום רביעי ולהקפיא?
גם רציתי לדעת מדוע הניגון בלא תרצח וגו' הוא עם פסיק. לא - תרצח.

תשובה

א, תחילה נבאר מה שכתב הזוהר הקדוש בשלח ס"ב, א. כי כל יום יש לו הברכה שלו ככתוב ברוך השם יום יום, ולכן אין לו לאדם לבשל מזון מיום ראשון ליום שני, כי ממעיט השפע של ראשון, ולכן כתוב ויצאו העם ולקטו דבר יום ביומו, חוץ מיום השישי שכן מבשלים לכבוד יום שבת.

ב, מה שקשור לשאלתך להקדים הבישולים מיום רביעי ולהקפיא, נראה שאין זה כבוד שבת כלל, אלא כמה שיצמיד הבישול לשישי הוא מעולה ונכון, כי רבנו האריז"ל כתב בספר שער הכוונות [דרושי סדר שבת דרוש א ענין ויהי נועם דמוצ"ש] "כבר ביארנו ענין מה שאמר הכתוב והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, כי יום הששי הוא מכין ליום השבת כנ"ל. והנה כמה מיני הכנות יש בע"ש לצורך השבת אם במחשב' ואם בדבור ואם במעשה וג' בחי' אלו יתבארו בהמשך דברינו בע"ה. ענין המחשבה כבר נתבאר' למעל' בענין סדר הכונ' שיכוין בו' ימי החול וע"ש איך יום ששי תלוי במחשבה באותם השמות וזה לצורך הנשמה וגם יתבארו דברים אחרים למטה בעזר' השם יתברך ואם במעשה דע כי צריך האדם ליזהר לקנות כל צרכי שבת ביום ששי לסיבה הנז' ולא ביום ה' וכמו שמצינו חכמי ישראל שרבא מלח דג שיבוטא רב נחמן מכתף ועייל כו' ובכל מה שיקנה יזכיר ויאמר לכבוד השבת". והאריכו בזה חכמי הקבלה עוד, ועיין דבר בעתו, חמדת ימים, שיבת ציון ועוד, בשם חכמי הקבלה.

ג, ומה ששאלת מדוע מפסיקים בניגון הלאוים בעשרת הדברות, הוא מפני שהזוהר הקדוש יתרו צ"ג כתב שיש להפסיק בניגון בין לא לבין תרמח, כי אם לא כן היה אסור לבית דיך להרוג מי שנתחייב מיתה ר"ל. וכן בלא תנאף היה האדם אסור באשתו להוליד ממנה בנים. ובלא תגנוב בא להתיר לך לגנוב דעת רבך כדי שילמדך תורה.וכן הדיין יכול לגנוב דעת הרמאי כדי להוציא משפט צדק.

והגאון היעב"ץ ז"ל כתב בהגהותיו למסכת בבא בתרא מ"ו, ב. על מה שנתנו עמלק סימן. שהם ראשי תיבות "ערב, מלוה, לוקח, קבלן". "חידוש שנתנו סימן כזה, במי שנאמר בו 'תמחה את זכר עמלק', אולי מצאו לו רמז מן הכתוב במאי דסיים קרא 'לא תשכח', שתיבת 'לא' מופסקת בטעם טפחא, להורות שיש בו מקום גם לשכחה, ולהתיר להשתמש בו לאוקמי אגירסא, דכל מה דאסר רחמנא שרי רחמנא, (חולין קט, ב), להכניס מנוול לבית המדרש לשבר כוחו, להוציא ממנו ניצוץ קדושה שבו, דוגמא לדבר מצאתי בספר הזוהר (יתרו צג, ב), מבני בניו של המן למדו תורה ברבים".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א