שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 171897

מה הסיבה שכבודו כתב שצריך לאכול בשר בשבתות ובימים טובים?

תשובה

דע כי בתלמוד אמרו שביום טוב חייב לאכול בשר [פסחים ק"ט, א] "תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר, בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלקיך. ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין, שנאמר ויין ישמח לבב אנוש". והרבמ"ם ז"ל [הלכות שבועות פרק ו, הלכה י"א] כתב כי יש מצוות שמחת יום טוב לאכול בו בשר משום מצוות ושמחת בחגיך, וכן בשבת משום עונג שבת. וכן הוא בפוסקים.
וביום פורים הארכנו בזה כי יש מצווה וחובה לאכול בשר בהמה משום שמחה, ובבשר עוף יש חילוקי דיעות אם יוצא ידי חובה. ועיין בדברי הרמב"ם ז"ל הלכות מגילה ב, י"ד. ומגן אברהם תרצ"ו, ט"ו. ויחוה דעת חלק ו סימן ל"ג.

ובספרי הקבלה מצינו ענין גדול באכילת בשר בשבת, כמו שכתב בספר חמדת ימים - שבת קדש - פרק ג "והנה זה מחכמת התורה היא העולה על חכמת הכוכבים והמזלות, שציוותה אותנו במצות שבת אשר כוכב שלו שבתאי, שנעשה בהיפך מכל זה. החכמה ההיא אסרה אכילת בשר ביום שבת ולמעט במאכלים, ואנו נצטוינו שנתענג ביום השבת לאכול בשר ולשתות יין כמו שכתוב וקראת לשבת ענג".
ורבנו האר"י ז"ל האריך בחשיבות כללית של אכילת בשר כדי לתקן את הדומם, הצומח, החי, והמדבר. וכן כתב בשער המצוות פרשת עקב, ובשער הפסוקים פרשת בראשית, ובספר ליקוטי תורה בראשית.
והשל"ה ז"ל [פרשת תצוה תורה אור ב] כתב "טעם אכילת הכהן בשר קדשים רמזתי קצת למעלה. ועוד יש בזה סוד בסוד אדם כי יקריב מכם, שמתגלגל נפש אדם בהקרבן, והכהנים אוכלים והבעלים דהיינו הנפשות אשר שם מתכפרים".

וכתב בפירוש הראב"ד לספר יצירה [בהקדמה] "מה שארז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר שנאמר זאת תורת הבהמה אדם שיש בו תורה מותר לאכול בשר ושאין בו תורה אסור לאכול בשר, ואם יאכלנו הנה המאכל אשר נאכל לו יתעה ויתגלגל ממעלה למעלה עד שישוב עוד למעלה הראוי לה".
גם כתב בספר חסד לאברהם [מעין ב, נהר מ"ז] "עם הארץ אסור לאכול בשר כי אינו מטהר והוא עצמו עתיד להתגלגל, ויש מתגלגל בבהמה חיה ועוף טהורים ונעשים נבילה בסכין פגומה או נמצאים טרפה, וזה קשה גלגולו מן הקודם, ויש שמתגלגל בשאר מיני בהמה טמאה או בכלב וזה קשה גלגולו למאד מאד עד שכמעט אין לו תקנה, ויש מתגלגל בגוי וזה קשה כמעט כקודם, ויש מתגלגל בעבד ישראל וזה יותר טוב מהקודם".
עוד כתב [מעין ד נהר כ"ז] "ודע כי הבהמות טמאות אין כח באדם לברר קדושה מהם כלל ולכן נאסרו באכילה, אך הטהורים אנו יכולים לבררם, ואדרבה האוכל בהמה טמאה או עוף וכיוצא אדרבה תתאחז הטומאה ההיא באדם עצמו ויאבד הקדושה אשר בו. אך חמורו של רבי בן יאיר לא נתברר על ידי אכילה רק נתקן מעצמו על ידי המשך הזמן, גם נתקן על ידי ר' פנחס שלא על ידי אכילה ועלה לאותו מדריגה. ואמנם אין כח לברר רק תלמיד חכם ולכן עם הארץ אסור לאכול בשר, כי אדרבא יסתלק ממנו אותו מעט הקדושה אשר בו וימשך אחר הבהמה כי אין בו כח".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א