שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 171229

לכבוד הרב שלום רב
ברצוני להראות לתלמידי חכמים בחו"ל את מה שכתב מורנו הגאון הרב משה פינשטיין זצ"ל על מעשר בזמן בלימוד לאחרים איפה אפשר למצוא מה שכתב?

תשובה

הרי שלך לפניך בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ה סימן לב שכתב וזה לשונו,
"כמו כן הוא בלמוד התורה אסור להתלמיד חכם לדקדק בזמנו לומר שצריך בזמן זה ללמוד בעצמו שיהיה זה יותר תועלת וכשילמד לאחרים ילמד רק לתלמידים שמחדדין את רבם, אלא צריך לבטל מזמנו וללמד לאחרים אף שלעצמו לא יהיה תועלת מהחיוב ללמד תורה לאחרים אף לאלו שהוא רק להתלמיד יהיה תועלת. ומאחר שלא נמצא שיעור כמה זמן ילמד לאחרים אף באופן שלעצמו לא יהיה תועלת רק להם, אמרתי שהוא חלק עשירית מהזמן שיש לו שיש ללמוד התורה שהוא לפי סדרי הישיבות בזמננו הקבועים לכל התלמידים שעה ליום שיש לתלמידים ללמוד עם תלמידים פחותים, ואף שליכא ראיה לדבר זכר לדבר איכא ממעשר כספים, אך אף דבכספים הוא מצוה מן המובחר ליתן עד חומש כדאיתא בשו"ע יו"ד סימן רמ"ט סעיף א', לא שייך לומר שיהיה מצוה מן המובחר ליתן חומש מזמנו ללמד לאחרים דהרי אינו רשאי להפסיד מהזמן שצריך ללמוד לעצמו שהוא קודם, וכבר נתפרסם דעתי בזה בהישיבות. ובזכות זה לא רק שלא יפסידו מתורתם כלום אלא עוד יעלו מעלה מעלה במדרגה יותר גדולה כדמצינו בחסידים הראשונים בברכות דף ל"ב ע"ב דתניא שם מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת, שאין הכוונה דלכן מצד חסידותם הם מתברכין בלמוד זמן קטן כמו אחרים בזמן גדול, דודאי אינו כן דחסידים מאחר דיודעין גודל חיוב למוד התורה לא שייך שיתברכו אם לא היה מעשיהם בזה כהוגן, מאחר דתורה עדיפא מתפלה כדאשכחן באלו שתורתן אומנותן כרשב"י וחבריו לא היו מפסיקין תורתן לתפלה כדאוקים ר' יוחנן בשבת דף י"א ע"א מתני' דמפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה באלו שתורתן אומנותן כרשב"י וחבריו, אבל הכוונה הוא מתוך דחסידים הם שעשו זה לשם שמים לקיים מצות תפלה כראוי לא מצד התרשלות בלמוד התורה והיו רשאין להתנהג כן דלא מצינו דרשב"י וחבריו היו אסורין להתפלל, אלא שהיו רשאין שלא להפסיק למודם, שלכן חסידים הראשונים רצו לקיים מצות תפלה אף שהוא להפסיק תורתם, ואולי היה צורך כלל ישראל בדור ההוא לעורר בתפלתם רחמי שמים, אבל העיקר כיון שעשו לשם שמים נתברכו בהצלחה גדולה בלמודם בזמן הקצר כמו בכל היום, שלכן גם אלו שלומדין עשירית מזמנם עם אחרים משום שרוצים לקיים גם ללמד לאחריני וגם הוא חסד גדול מאד ודאי מתוך שעושין לשם שמים יתברכו בהצלחה בתורתם עוד יותר ויותר".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א