שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 170244

שלום לכבוד הרב האם רק דרך המוסר בלבד אדם יוכל לחזור בתשובה. או שיש עוד דרכים לתשובה וכולם כשרות לא רק דרך המוסר בלבד?

תשובה

הפסוק [משלי ד, י"ג] אומר החזק במוסר אל תרף. ודרשו בשמות רבה פרשה ל"ו. "וכל מי שאינו עוסק ואינו יודע הוא נכשל, משל למי שעומד באפילה בא להלך מצא אבן ונכשל בה, מצא ביב נופל בו הקיש פניו בקרקע, למה שלא היה בידו נר, כך הדיוט שאין בידו דברי תורה מצא עבירה ונכשל בה ומת שכן רוח הקודש צווחת (משלי ה) הוא ימות באין מוסר, ואין מוסר אלא דברי תורה שנאמר החזק במוסר אל תרף, למה הוא מת לפי שאינו יודע בתורה והולך וחוטא"
וכתב המלבי"ם ז"ל שם, "אחר שיצרי הלב הם מתנגדים לחוקי החכמה, כי ציורי לבו נוטים לרעה והם הפוכים מדרך החכמה, צריך הוא למוסר שבו יאסור כחות נפשו בל יליזו מדרכי החכמה". וראה מה שכתב הקדוש הרוקח [שורש קבלת חכמים] בהכרח לימוד המוסר.
ורבנו אברהם אבן עזרא ז"ל פירש הפסוק [משלי ה, כ"ג] "הוא ימות באין מוסר" בעבור שאין מקבל מוסר ובעבור רוב אולתו ישגה דרך הישרה". ועיין מה שכתב הרלב"ג ז"ל "הנה הרשע ימות ועדין לא לקח מוסר וברוב אולתו יהיה שוגה בענינים אשר ירצה להרשיע בהם עד ששגייתו בהם תהיה סבת הפלתו וזה מבואר מאד".

ועיין בספר שם הגדולים חלק ספרים מערכת ר אות ז להגאון החיד"א ז"ל שכתב על ספר המוסר "ראשית חכמה הוא ספר קדוש ונורא המפורסם בכל ישראל. חיברו רבינו אליהו די וידאש תלמיד רבינו מהר"מ קורדובירו. ואשרי אדם שילמד בו כל יום ויעשה קבע שיעור אחד ודאי יתנוצץ בו קדושה וטהרה. והרב עצמו חיבר ספר תוצאות חיים סלת נקיה מס' ראשית חכמה. גם נדפסו קצור מהר"י פוייטו ותפוחי זהב וכיוצא:
והכל לפי מה שהוא אדם ילמוד בקצור שמרגיש שמעוררו לתשובה. ועיין בנדפס מערכת האל"ף אות ל"ז (עיין מ' אליהו די וידאש בח"א). והמגיד אמר למרן ז"ל שכל יום ילמוד מוסר. וכתב מהר"ח הכהן שעתה שזכינו לספר הקדוש ראשית חכמה בו יהגה תדיר. ושמעתי מרב אחד שקבל דהגאון מהרש"ל שהיה ענק שבענקים בשבתו על כסא ההוראה לרב ואב"ד ציוה למוכיח אחד שיבא בכל יום שעה אחת ויוכיחנו ויזהירנו כאלו הוא אחד מהמון כי כך רצונו והרשות נתונה לו, ובעת בא המוכיח תיכף מהרש"ל מתעטף ויושב לשמוע תוכחות מוסר ביראה ורעד לפני ה'. אשריו ואשרי חלקו ואשרי העם שככה לו רב חסיד וקדוש זי"ע".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א