שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 169541

שלום לכבוד הרב ראיתי בתשובות שהרב אמר לא לתת צדקה בלילה
מה עושים כאשר מגיע אדם לבית המדרש או מקום אחר ומבקש צדקה? עד כמה יש להחמיר בנידון?

תשובה

להתחמק. רק עני מרוד שאין לו מה לאכול ניתן לו.
ומקומו בתלמוד ירושלמי שקלים פרק ה, הלכה ד. מעשה ברבי "חיננא" שהלך בלילה לקבץ צדקה, ופגשו ראש המזיקים ואמר לו ולא כך לימדו אתכם "לא תסיג גבול רעך". כלומר זמן השייך להם, ויוזמת צדקה מתגרה בהם.
ועיין דרכי חיים ושלום אות תק"ו, שו"ת בצל החכמה חלק ג סימן ל"ג בהשמטות. ושו"ת מהרש"ם חלק ב סימן ג, ושו"ת יביע אומר חלק ט, יורה דעה סימן ט"ו.

ורבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות [דנ"ב ע"ב] בענין תפילת ערבית כתב שאין לתת בלילה,
ועיין להגאון החיד"א ז"ל בברכי יוסף רל"ה, א. שכתב "בערבית זמן דין גמור ולכן אז אינו זמן לתת צדקה. וכן כתבו גורי האר"י זצ"ל. וכתב הרב המקובל מהר"י צמח רצונו לומר ליתן צדקה מהכונה, מאותו טעם הנז' בצדקה של שחרית ומנחה, והצדקה בכל עת מועלת, אבל לא בכל הזמנים ובכל התקונים שוה, עכ"ל. ובירושלמי שקלים פרק ה, אמרו ר' חיננא בר פפא היה מפלג מצוה בליליא חד זמן פגע ביה רבהן דרוחתא א"ל לא כדין אלפן דבי לא תשיג גבול רעך א"ל ולא כדין כתיב מתן בסתר יכפה אף והוה מסתפי מיניה וערק מן קומוי, ע"כ. וזה נראה לי ראיה לדברי מהר"י צמח דרבהון דרוחתא קאמר לר"ח בר פפא דלילה זמן דין גמור ולא הוה ליה לחלק צדקה, והשיבו דעם היות שהוא זמן דין, הצדקה בכל עת מועלת, כדכתיב מתן בסתר יכפה אף. ומהר"ר אליה בפירושו לירושלמי פירש דמה שאמר לו לא תשיג גבול רעך היינו שהיה הולך בחוצות, ובלילה הוא זמנם ללכת בחוצות, ובא בגבולם. אמנם לי ההדיוט נראה דמ"ש לו לא תשיג וכו', היינו על שהיה נותן צדקה, דהצדקה בלילה שהוא שליטת הדין אינה צודקת, והשיבו דמכל מקום בכל עת מועלת כמו שביארנו. וראה נא להמקובל רבנו יעקב צמח ז"ל בנגיד ומצוה ערבית, ובלחם מן השמים, ובשו"ת חיים שאל חלק ב סימן כ"ה.

ברם לאחר חצות לילה יש מהמקובלים שהיו מקילים לתת.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א