שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 168280

לכבוד רבנו היקר שליט"א, שלום רב. האם מותר לנו לקנות מוצרי חלב מעזים, כי הרי אסור לגדלם בישראל? ומה דעת המקובלים בענין, כי שמעתי שיש לכך התנגדות.

תשובה

במשנה [בבא קמא פרק ז, משנה ז] "אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל אבל מגדלין בסורייא ובמדברות שבארץ ישראל". ופירש רש"י ז"ל כי הם מזיקים בשדות ובמטעים. ופירוש בהמה דקה הוא עזים וכבשים.
ומרן פסק בשולחן ערוך [חושן משפט סימן ת"ט, א] "אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, מפני שדרכם לרעות בשדות של אחרים והיזקם מצוי; אבל מגדלים בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל. והאידנא, שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשרי".
ובשו"ת הרמ"ע מפאנו סימן פ"ה, כתב כי כשמגדל אותם במקום שמור ומגודר מותר, כי הבעלים מאכילים אותם ואינם יוצאים לשדות לחבל במטעים.

ועיין ובשו"ת יביע אומר חלק ג, חושן משפט סימן ז, מה שכתב בזה. שהגזירה במקומה עומדת. ועיין בשו״ת הר צבי חושן משפט בטור סימן ת״ט שכתב שבטלה הגזירה.
ובשו"ת ציץ אליעזר חלק כ, סימן י"ג. כתב כי בישובים שנוסדו מראש על דעת כן ושומרים אותם מותר. וכן הסכים הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות חלק ד סימן שכ"ב.

ועל מה ששאלת בענין הקבלה לגביו, הנה בזוהר הקדוש כתב על עז שהוא דין קשה חלק ב, דרל"ז, וכן בחלק ג דש"ב בסימן ח. והוא חלקו של יצר הרע, ולכן ביום הכיפורים שולחים אחד ממנו לעזאזל המדברה.

אמנם ודאי שמותר לאכלו, וכן החלב שלו ומוצריו שכן כתב בזוהר הקדוש שמיני מ"א, ב, שאין רוח הטומאה נשארת עליו, אלא פורשת ממנו, ולכן הוא מותר באכילה. ועיין בעץ חיים לרבנו האר"י ז"ל שער מ"ט, פרק ו, שביאר שיריעות עיזים היו על המשכן כי הם דין והיו צריכים להם להגן מהחיצונים. כי הם מקטרגים על מכירת יוסף ששחטו גדי עיזים והטבילו הכתונת בדמו. עוד כתב בספר עץ חיים כי הסופר בכתבו ספר תורה מתייג שלש תגין על אותיות "שעטנז גץ". והתבונן באותיות אלה מה הם אומרות ותבין, כי לכן צריכים לצייר עליהם תגין שהם דוגמת חרבות וחיצים להכניע הכוחות ההם.
ומה שנראה מדברי עוד מחכמי הקבלה, שטוב להמנע מלגדל אותם, אך לאכול מבשרם, ומהחלב שלהם אין חשש.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א