שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 165414

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה מעלת הנותן צדקה בסתר ולא בפרהסיה?

תשובה

בתלמוד [בבא בתרא ט, ב] "אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו, דאילו במשה רבינו כתיב כי יגורתי מפני האף והחמה, ואילו בעושה צדקה כתיב מתן בסתר יכפה אף". ובמדרש משלי [ כ"א, י"ד] "אמר רבי יוחנן כל מי שנותן צדקה בסתר, הקדוש ברוך הוא יכפה מלאך המות שנקרא אף ממנו ומאנשי ביתו".
ובתלמוד ירושלמי והובא בקהלת רבה פרשה י"ב, מעשה היה באדם שנתן פרוטה לעני צנוע בפרהסיה, ואמר לו רבי ינאי מוטב היה שלא נתת לו, כי עתה שנתת לו בפומבי ביישת אותו.
וכתב הרב כלי יקר [ויקרא פרק יט] "ובקצרכם לשון רבים, ואחר כך אמר לא תכלה פאת שדך לשון יחיד, לומר לך שאפילו בזמן קצירה שרבים קוצרים אל תדמה בנפשך לאמר יכול העני להתפרנס משדות של אחרים אף אם לא אניח להם לקט שכחה ופאה, תלמוד לומר לא תכלה, ולא תלקט, החוב מוטל על כל יחיד ואינו יכול לפטור את עצמו בשל אחרים. ורמז עוד בלשון יחיד זה שהצדקה צריכה להיות בסתר שלא יוודע לשום אדם כי אם לנותן ומקבל".
והגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו פני דוד [בראשית פרק ב] על פסוק "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו".
"בפירוש רבינו אפרים כתיבת יד כתב איש צדיק הכתוב מעיד עליו שהיה נותן צדקה בסתר ולכך ניצול שנאמר מתן בסתר יכפה אף ושחד בחיק חמה עז"ה גי' המבו"ל עכ"ל ולפי דבריו אפשר לפרש כל הכתוב איש צדיק שהיה עושה צדקה תמים שהיה צדקתו תמימה בשלם שבפנים נותנה ואינו יודע למי נותנה וכיוצא. ועל ידי הצדקה כמצותה וכמשפטה את האלהים התהלך נח אפי' עם מדת הדין כמשמעות אלהים כי הצדקה מהפכת מדת הדין למדת רחמים כמשז"ל על פסוק השקיפה ממעון קדשך וברך כל השקפה לרעה וזו לטובה כי גדולה מתנת עניים שמהפכת מדת הדין למדת רחמים".


ובתלמוד סוכה מט, ב. "אמר רבי אלעזר מאי דכתיב הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך. עשות משפט זה הדין, ואהבת חסד זו גמילות חסדים, והצנע לכת עם אלהיך זו הוצאת המת והכנסת כלה לחופה. והלא דברים קל וחומר, ומה דברים שדרכן לעשותן בפרהסיא אמרה תורה הצנע לכת, דברים שדרכן לעשותן בצינעא על אחת כמה וכמה". ופירש רש"י ז"ל בפרהסיא הוצאת הנפטר והכנסת כלה שהכל יודעים ורואים, ובצינעא צדקה הניתנת לעני בסתר, שאין צריך להודיע לשום אדם".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א