שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 164190

לכבוד עטרת ראשינו שליט״א. נא ובבקשה מכבודו היש חילוק או היתר להשתתף בנוכחות ובראיית נשים לבושות בצניעות או שלא בצניעות לענין איסור ולא תתורו? כי יש המטשטשים את התחומים בזה?

תשובה

כתב הרמב"ם [הלכות תשובה פרק ד, הלכה א] "ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה, ושם הלכה ד כתב "ומהן חמשה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהן, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא, המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר וכי בעלתי או קרבתי אצלה, והוא אינו יודע שראיית העינים עון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם".
וכתב מרן בבית יוסף [אבן העזר סימן כ"א] "כתוב בארחות חיים (ח"ב הלכות ביאות אסורות סי' יג) בשם ה"ר יונה (באגרת התשובה [י"ט] אסור להסתכל באשת איש מן התורה שנאמר (במדבר טו לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ואסור להסתכל בפנויה מדברי קבלה שנאמר (איוב לא א) ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה וכל המסתכל באשת איש מכשיל ומכחיש כח יצרו הטוב והודו נהפך עליו למשחית שכך ארז"ל (סנהדרין צב.) כל המסתכל בעריות קשתו ננערת ואשר לא נשא עיניו אל אשת איש זוכה ותחזינה עיניו בנועם השם מדה כנגד מדה שכך ארז"ל (מדרש רבה סוף פרשת אחרי מות כג, יג) כל הכובש עיניו מן העריות זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר (ישעיהו לג טו) עוצם עיניו מראות ברע ונאמר אחריו (שם שם יז) מלך ביפיו תחזינה עיניך. ואסור מן התורה להרהר באשה ואפילו פנויה וחמור הרהור פנויה ממגעה שעל ההרהור עובר בלאו מן התורה שנאמר (דברים כג י) ונשמרת מכל דבר רע ופירשו רז"ל (ע"ז כ:) שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה".

וכמה חמור הדבר שאנשים וגם נשים מזלזלים בכך, ואינם מבינים שמביאים צרות וגזירות רעות וקשות על העולם כולו, ידידי ראה נא מה שכתב רבנו יעקב בעל הטורים ז"ל [אבן העזר הלכות אישות סימן כ"א] "צריך אדם להתרחק מן הנשים מאד מאד, ואסור לו לקרוץ בידיו וברגליו ולרמוז בעיניו לאחת מן העריות, ואסור לשחוק עמה או להקל ראשו כנגדה, או להביט ביופיה ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה, ואסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונין של אשה שהוא מכירה אפילו אינן עליה שמא יבא להרהר בה. פגע באשה בשוק אסור להלך אחריה אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו. והמסתכל אפי' באצבע קטנה של אשה ונתכוון ליהנות ממנה כאילו מסתכל בבית התורף שלה. ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה, המתכוון לאחד מאלו הדברים מכין אותו מכת מרדות".

עוד רעה חולה ומרה עד למאוד ראיתי שערוריה שמקיימים "כנסים" וקוראים אותם "ערב התחזקות", ושם יושבים אנשים מכאן ונשים מכאן ואלה מביטים בפניהם ובלבושם של אלה, ויצר הרע מרקד שם, וגם אותם "מרצים בכירים" חצופי הדור ועזי פנים, פורצי גדרי הצניעות שלא היתה כמותה מימי קדם, וה"מרצים" מביטים בפני הנשים, ויש מהם המספרים סיפורי הבאי, ליצנות ובדיחות, הן בימי התשובה, וגם ביום תשעה באב יום שריפת היכלנו וחורבן בית מקדשינו, ובלילות שבת קודש עורכים חינגות ו"הרצאות", ויושבות נשים בפריצות מולם ומתנדנדות על הכסאות מרוב הליצנות והבדחנות כי מצוה לשמחם, והנשים מצחקקות בקולם מר כי כקול הסירים [רש"י, עצי קוצים] תחת הסיר כן קול הכסיל. ומורים היתר לעצמם "רב" פלוני התיר לי, אנחנו רוצים לקרב, וכך מדרדרים את הדור לתהום, והכל מתרחקים. ומסמאים עיניהם מהנזכר בתלמוד על כך.

מסכת סוכה [נ"א, ב] "חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, והתקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. תנו רבנן: בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ, והיו באים לידי קלות ראש, התקינו שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים. ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. היכי עביד הכי? והכתיב הכל בכתב מיד השם עלי השכיל, אמר רב קרא אשכחו ודרוש, [זכריה י"ב, י"ב] וספדה הארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם, אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה".

ואספר לך ידידי חביבי מעשה שהיה ומזעזע אותי עד היום הזה, מעשה היה שרבנו הקדוש רבי ישראל אביחצירא ז"ל הגיע מצרפת לארץ הקודש, באחד מביקוריו שם, ושלח לרבנו מאיר הקדוש בנו ז"ל שיבוא לקראתו לשדה התעופה בלוד, כי זה שנתיים שלא ראהו. ורבי מאיר נבוך היה, כי הקפיד לא לצאת למקומות ציבור שלא לפגוש פני אשה, אך כנגד זה חזקה עליו בקשת ומצוות אביו ז"ל, ופרש בפנינו את ספיקו, וביקש אם נתלווה אליו לשם ונעמוד עמו וישוחח בדברי תורה, ולא יבוא לידי ספק ראייה, הגענו לשדה ויכולנו לעמוד לא רחוק ממסלול המטוס, הרב מאיר עמד במרכז ואנחנו מקיפים אותו סביב בצמוד אליו, והנה מעשה שטן דיילת של מטוס ראתה אנשים הדורים מקיפים אדם מורם מעם, והסתקרנה לדעת מיהו, ולהביט בפניו, והקיפה אותנו מכמה עברים עד שראתה פניו, והרב היה מביט בנו והבחין בצידי עיניו הטהורות בה, וספק את כפיו ובכה, בנתיים הגיע רבנו ישראל ז"ל חיבקו ונישקו ושמחו איש לרעהו, ואחר כך נפרד רבי מאיר מאביו לשלום ושב לביתו.
לאחר שנתיים ימים הגענו בעשרת ימי תשובה לביתו לקבל ממנו דרכי מוסר ליום הקדוש, הביט בנו בעיניים נוגות ואמר, "אתם זוכרים את המעשה של איה הקדשה היא בעיניים על הדרך, עד היום עוד לא נתקן הפגם".
נורא נוראות, איך ירדנו.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א