שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 200511

לכבוד הרב עטרת ראשינו, שמענו ונחרדנו מפטירת אחותו הגדולה נ״ע, ורצינו לדעת מה טעם שאין לנשים ללכת לבית עלמין? ומה יעשו כשצריכית ללכת לבקר קברי יקיריהן?

תשובה

עיקר המניעה היא בשעת הלווית הנפטר וכנזכר בתלמוד [ברכות נ"א, א] "אמר רבי יהושע בן לוי, שלשה דברים סח לי מלאך המות אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש. ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו. ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל. ואי פגע מאי תקנתיה? לינשוף מדוכתיה ארבע אמות, אי איכא נהרא ליעבריה, ואי איכא דרכא אחרינא ליזיל בה, ואי איכא גודא ליקו אחורא, ואי לא ליהדר אפיה ולימא ויאמר השם אל השטן יגער השם בך וגו' עד דחלפי מיניה".
וכתב המהרש"א ז"ל בחידושי אגדות [שם] "כדאיתא במדרשות שהם הביאו המיתה לעולם, ועדיין הוא מרקד ביניהם בעידן ריתחא".
ועיין בזוהר הקדוש [ויקהל קצ"ו, א] שכתב שבזמן שיש לא עלינו נפטר במקום המלאך משוטט שם, ויש לו רשות לחבל, לכל מי שהוא פוגש מולו, וגם כי אדם הנראה מולו עולה המלאך ומקטרג עליו ומזכיר עוונותיו, ותובע דין מלפני הקדוש ברוך הוא, ואינו זז משם עד שדנים את אותו אדם ונותנים לו רשות והורג אותו. וכתב הרמ"ק ז"ל באור החמה שם, כי הוא מקבל את הפסק דין ומחכה לאדם ההוא בשעת נפילה ומוציא הפסק לפועל.
וכתב עוד הזוהר "אמר רבי שמעון האלקים [לשון שבועה], רוב האנשים אינם מתים טרם זמנם אלא מפני שאינם שומרים עצמם כי בשעה שמוציאים את הנפטר לבית העלמין, המלאך משוטט בין הנשים, כי כך מנהגו מיום שפיתה את חוה, ובגללה גרם מיתה לכל העולם, ולכן הורג את האנשים הנמצאים בין הנשים, ונכנס ביניהם ומסתכל בפניהם בחוץ כאשר נפגשים עם נהשים בזמן שמוציאים הנפטר לבית הקברות, עש שחוזרות לבתיהן, ובגללם הורג גברים טרם זמנם, ועל זה נאמר [משלי י"ג, כ"ג] ויש נספה בלא משפט.
ומה תקנת הגבר בשעה זו, יהפוך פניו וילך כשהנשים מאחריו, ואם יש נשים לפניו, יסוג לאחור, ויזהר לא להיפגש עמן פנים אל פנים, ולא יסתכל בפניהן כלל.
ושאל רבי אלעזר, אם כן נכון שהגבר לא יצא ללוות הנפטר? והשיבו אביו הרשב"י, כי אדרבה יצא ללוות ולא יביט בנשים, ובזה יזכה לאריכות ימים, וכל שכן בעולם הבא.

וזה לשון מרן הבית יוסף [יורה דעה סימן שנ"ט] "ובספר הזוהר פרשת ויקהל [קצ"ו.] כתוב שיש למנוע לנשים מלצאת לבית הקברות מפני שאם יוצאות גורמות רעה לעולם וכן ראוי למנען". וכן פסק בשולחן ערוך שם, "מקום שנהגו לצאת נשים לפני המטה, יוצאות. מקום שנהגו לצאת לאחר המטה, יוצאות. ועכשיו נהגו שאין יוצאות אלא לאחר המטה, ואין לשנות".
וכן כתב הרב הלבוש ז"ל שם, "שהאנשים מהלכים תחלה והנשים אחריהם הוא מפני כבודן של בנות ישראל שלא יביטו בהן האנשים, ועכשיו נהגו שאין יוצאות אלא לאחר המטה ואין לשנות. ואמרו בזוהר [ח"ב קצו ע"א] על פי קבלתו שיש למנוע לנשים שלא יצאו בבית הקברות אחר המטה, ואם יוצאות גורמין רעה לעולם לפיכך ראוי למונעם".

וראה דברי הגר"א זצ"ל באגרת לבני ביתו "ותשמור שלא תלך לבית הקברות כלל וכלל כי שם מתדבקים הקליפות מאד וכל שכן בנשים וכל הצרות והעוונות באים מזה".
נמצינו למדים עיקר הסכנה היא בשעת הלוויה בר מינן. ובאשר לביקור בבית העלמין, תילכנה בנפרד מהאנשים, ויזהרו שלא להתראות פנים אל פנים עם הגברים, ועוד יותר חמור בימים מסויימים בהם היא רואה, יש יותר סכנה כי המלאך מתחזק לעומתן.
ובספרי הקבלה נזכר טעם נוסף, כי הרשעים הקבורים שם מתגברים בתאוותן בראותם אותן ועלולים להזיקן חס ושלום.
וטעם נוסף כתבו משום הרוחות הרעות הממונות להעניש את הרשעים המשוטטות סביב בית העלמין, ויכולים להתאחז בהן.
וא - ל שדי יאמר לצרותינו די, ויחיש תחיית המתים בקרוב בימינו ובילע המוות לנצח אמן.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א