שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 200282

לכבוד הרב שליט"א
למנהג הספרדים,הטעם שלא מסתפרים בל"ד לעומר החל מהערב, הוא משום שעד הבוקר לא פסקו מלמות? או משום שאסור להסתפר בלילה על פי הקבלה?
תודה!

תשובה

עיין שיירי כנסת הגדולה הגהות בית יוסף אורח חיים סימן תצג, א. שכתב
"אמר המאסף, ויש טועים לומר שיכול להסתפר בליל ל"ד, ולא כתב רבינו המחבר עד יום ל"ד אלא לאפוקי יום ל"ג. וטעות הוא בידם, דמדקאמר בבקר, משמע שהקפדתו היא שלא יסתפר עד יום ל"ד בבקר. וכן מבואר ממ"ש כאן, כי מקצת היום ככולו, ולא שייך לומר מקצת היום ככולו אלא ביום לא בלילה, דומיא דאבל. דאף על גב דאפליגו רבוותא באבל, יש אומרים שמקצת היום ככולו היינו דוקא מקצת היום ולא מקצת לילה, וי"א אפילו מקצת לילה, והובא מחלוקת זה בתוס' והרא"ש פרק אלו מגלחין [סי' ל'], ובתורת האדם להרמב"ן ז"ל [עמ' רטו] ובספר הטורים חי"ד סימן שצ"ה [סעי' א - ב] ושם בבית יוסף כתב הר"מ ז"ל [וכו'], ולענין הלכה נקטינן כדברי הר"ם ז"ל דמסתבר טעמיה. וכן בספר הקצר כתב, כיון שעמדו מנחמין מאצל האבל ביום ז' מותר כו', כיון שהנץ החמה ביום ל'. והדרך הזה תפס הרב ז"ל כאן באיסור ספירת העומר. ואף על גב דלדעת הרמב"ן ז"ל בתורת האדם מקצת לילה כלילה, כמ"ש הרשב"ץ בתשובה [ח"א סי' קע"ח] שהביא רבינו המחבר בסימן זה, מכל מקום בספר הקצר תפס הרב ז"ל כהר"י בן שועי"ב והרשב"ץ דמקצת לילה לא מהני, וכתב לא יסתפר עד יום ל"ד בבקר. ואם הלכה רופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר, שאין מסתפרין אלא עד יום ל"ד בבקר".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א