שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 200169

לכבוד הרב שלום רב
מדוע אישה חייבת להפריש חלה ?לשמור נידה ?והדלקת הנר?

תשובה

בגלל חטאה של חוה אמנו בשלשתן. עיין מדרש תנחומא. פרשת טהרות סימן ט.
"כך שנו רבותינו על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר, למה בשעת לידתן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה,
ושלשתן מן התורה נדה דכתיב ואשה כי יזוב זוב דמה, חלה דכתיב (במדבר טו) ראשית עריסותיכם חלה הדלקת הנר דתנו רבנן מניין שחייב אדם להיות זהיר וזריז בהדלקת הנר בשבת שנאמר (ישעיה נח) וקראת לשבת ענג זו הדלקת הנר בשבת ולמה נמסרו לאשה אמר הקדוש ברוך הוא היא כיבתה נרו של עולם כו' (לעיל בריש סדר נח), נדה אמר הקדוש ברוך הוא היא שפכת דמו של אדם וכתיב (בראשית ט) שופך דם האדם באדם דמו ישפך, והיא מתחייבת שתשפך דמה תשמור נדתה שיתכפר לה על דם ששפכה, הוי ואשה כי יזוב זוב דמה, לפיכך הקדוש ברוך הוא מדמה טומאת ישראל לטומאת הנדה שנטמאה ונטהרת כך עתיד הקדוש ברוך הוא לטהר את ישראל שנא' (יחזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, דבר אחר כטומאת הנדה היתה דרכם לפני כטומאת הנדה ולא כטומאת המת, שהמת בבית אין כ"ג נכנס לשם שהוא מיטמא, אבל נדה כ"ג נכנס עמה לבית ויושב על האיצטבא ובלבד שלא תהא האיצטבא מתנודדה, כך אילו הקדוש ברוך הוא המשיל את ישראל בטומאת המת אתה אומר אין השכינה חוזרת עליהם לעולם אלא כנדה משלן שהכהן עומד עמה בבית ואין חושש, כך הקדוש ברוך הוא שורה שכינתו עם ישראל אף על פי שהן טמאים שנא' (ויקרא טז) השוכן אתם בתוך טומאותם, א"ר לוי בשעה שהיו ישראל במצרים לא היו רואות דם מפני שאימת המצרים עליהם ואף כשישבו במדבר לא היו רואות דם נדה שהיתה שכינה עמהן והנשים קבלו את התורה תחלה שנא' (שמות יט) כה תאמר לבית יעקב וגו' כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים ואחרי כן ותגד לבני ישראל אלו האנשים, ועליהם הוא אומר איומה כנדגלות (שיר /השירים/ ו) ועליהן נאמר גן נעול אחותי כלה גל נעול מעין חתום (שם /שיר השירים/ ד) אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בעוה"ז הייתן מטהרין וחוזרין ומטמאין, אבל לעתיד לבא אני מטהר אתכם טהרה עולמית שלא תטמאו שנאמר (יחזקאל לו) וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א