שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 198094

שלום לכבוד הרב שליט"א, באשר דעת כבודו כפי שהתפרסם שלא להעביר ספר תורה מההיכל לבתים לקרוא בו בציבור ונפשינו לשאול הגיעה, אם יש בזה צד איסור ומהו? יודיענו ושכמ"ה.

תשובה

בזוהר הקדוש [ויחי רכ"ה, א] כתב כי חמור מאוד אם גורמים גלות לספר תורה אפילו מבית הכנסת זו לאחרת, ולהלן כתב [אחרי מות דע"א ע"א] איתא "אמר רבי חייא תווהנא אי אית מאן דידע לאודעא להו למתייא בר אנן, א"ר אבא צערא מודעא להו אורייתא מודעא להו דהא בשעתא דלית מאן דידע בהאי, אפקי אורייתא סמוך לקברי ואינון מתערי על אורייתא על מה אתגלייא לההוא אתר, כדין דומה אודע להון, א"ר יוסי ואינון ידעי דהא עלמא בצערא וחייא לא אתחזון ולא ידעי לאודעא להו, ביה שעתא כלהו צוחין על אורייתא דאתקלנא ואתגלייא לההוא אתר, אי בני נשא תייבין ובכאן בלבא שלים ותייבין קמי קודשא בריך הוא, כלהו מתכנשי ובעאן רחמי ומודיעין לאינון דמיכי חברון ועאלין ומודעין לרוח דבג"ע כמה דאמרן ואי אינון לא תייבין בלבא שלים למבעי ולמבכי על צערא דעלמא, ווי להון דכלהו מתכנפי לריקא אמרי מאן גרם לאורייתא קדישא דאתגלייא על ידייהו בלא תשובה". הרי לך כי ספר תורה שמוציאים אותו ממקומו בהיכל, נגרם לו גלות וחוסר כבוד.
וכן הוא [שם עמוד ב] "אמר רבי אלעזר האי דאמרו חברייא גלותא דס"ת אפילו מבי כנשתא לבי כנשתא אחרא אסיר, וכ"ש לבי רחוב, אמאי לבי רחוב, אמר רבי יהודה כמה דאמרן בגין דיתערון עליה ויתבעון רחמי על עלמא, אמר ר' אבא שכינתא כד אתגלייא הכי נמי מאתר לאתר עד דאמרה (ירמיה ט) מי יתנני במדבר מלון אורחים וגו', אוף הכא בקדמיתא מבי כנשתא לבי כנשתא לבתר לבי רחוב לבתר במדבר מלון אורחים, א"ר יהודה בני בבל מסתפו ולא קא עבדי אפילו מבי כנשתא לבי כנשתא כ"ש האי".

ובתלמוד ירושלמי [מסכת יומא פרק ז הלכה א] "בכל אתר את אמר הולכין אחר התורה והכא את אמר מוליכין את התורה אצלן אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן". וכתב בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג ז"ל [סימן כ"ג] והביאו המרדכי ז"ל [ראש השנה רמז מרדכי מסכת ראש השנה פרק ארבעה ראשי שנים [המתחיל ברמז תש"י] "מצאתי בתשובה אחת דבני אדם החבושים בבית האסורים אין מביאין אצלם ס"ת אפילו בראש השנה ויוה"כ כדאמרינן בירושלמי בפרק בא לו בכל אתר את אמר הולכין אחר תורה והכא תימא מוליכין תורה אצלו אלא ע"י בני אדם שהם בני אדם גדולים התורה נתעלה בהם".
והפוסקים האריכו בזה, ואזכיר בקצרה כמה מהם,
כתב הרב אור זרוע ז"ל [חלק א, קריאת שמע סימן ט] אדם חשוב מביאין,
והרמ"א ז"ל בדרכי משה קל"ה, י, בין חשוב בין חולה,
והרב מגן אברהם ז"ל כתב שם כג צריך שני התנאים.
והגאון החיד"א ז"ל בלדוד אמת סימן ד, אות י כתב לאדם חשוב מוציאים.

נמצא רק לצורך חולה או רב גדול מותר להוציא.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א