שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 183897

לכבוד הרב שלום רב, ראש חודש אלול חל בשבת ולמחרת ביום ראשון, ואני עושה כביסה ביום ראשון, אך בראש חודש דוחה למחרת, האם זה שראש חודש שני ימים מותר לי בשני?

תשובה

תחילת הכל עליכם לדעת שבימינו בהפעלת מכונת כביסה הקילו, כמו שכתבו בחזון עובדיה ובאור לציון ועוד, גם בבגדי קטנים ודאי שיש להקל, אך לגבי מה ששאלתם על יום שני של ראש חודש חמור הוא יותר מיום ראשון, ולכן שאר מלאכות יש להימנע ככל האפשר.
כי בספר הרוקח [סימן רכ"ח] כתב "נשים אין עושות מלאכה בר"ח כדאמרי' בפרקא דרבי אליעזר בפרק מ"ד לפי שלא רצו הנשים ליתן נזמיהן לבעליהן לכך נתן להם שכרן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה שהן משמרות ר"ח. ומה שכר הוא נותן להן לעולם הבא שהן עתידות להתחדש בר"ח תתחדשי כנשר נעורייכי. וכשהחודש שני ימים לא יעשו מלאכה בשני הימים. אבל לאנשים מותר במלאכה כדאמרינן בפ' ג' דמגילה (דף כב) ושאין בה ביטול מלאכה לעם כגון ראש חדש אינו אסור בעשיית מלאכה והא דאמר במס' ר"ה בפ' אם אינן מכירין (דף כג) משום בטול מלאכה לעם ב' ימים פי' אם נעבר מלא ולא חסר שאין לך ראש חודש שאין מתבטלין בו בני הגולה ממלאכה שני ימים, יום ל' ויום ל"א שמא עיברו בית דין את החודש".
וכתב דבריו מרן בבית יוסף [תי"ז] כי מה שאמרו שהוא מנהג טוב, היינו לומר שאפילו אם יהיה שני ימים ראש חודש, טוב הוא שלא יעשו מלאכה בשני הימים. אמנם הגאון הרב פרי חדש ז"ל [שם א] כתב "ומיהו כשראש חודש שני ימים וירצו להקל ביום ראשון שפיר עבידי כיון דלא הוי אלא תשלום חודש שעבר".
והגאון היעב"ץ ז"ל כתב במור וקציעה [תי"ז] "אבל כשהחודש מעובר, אם צריך לשמור שני ימים, אין בזה אלא מנהג מדינה. כן צריך לומר. ורצונו לומר היכא דנהוג נהוג, נהרא נהרא ופשטיה. והיכא דלא נהוג לא מחמרינן עלייהו והיינו בראשון, אבל שני ודאי הוא עיקר ראש חודש דבר תורה, שממנו מונין למועדים, וראשון אינו אלא דרבנן".
ורבנו חיים פלאג'י ז"ל כתב בספרו כף החיים [סימן ל"ד, אות ח"י] "ועיין זכור לאברהם חלק א מערכת ר, דלדעת הריק"ש יש להקל ביום ראשון, דהוא מחודש שעבר, ולדעת התשב"ץ שניהם שוין".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א