שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 177107

לכבוד הרב שלום רב
הרב שליט"א כתב לי על השבועות המובאות בכתובות קיא. "מימי לא שמעתי שיש איזה שבועה שפג תוקפה", האם כוונת הרב שהשבועות הנ"ל הם ממש שבועות וככל שבועות שבתורה?

תשובה

מקורו בתלמוד כתובות קי"א, א. "ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל בחומה. ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם. ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי".
ועוד שם "בצבאות או באילות השדה אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימין את השבועה מוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה.

ומה שכתב רבנו חיים ויטאל ז"ל לא התכווין בדבריו שלאחר אלף שנים הכל מותר, אלא הם דברי הזוהר הקדוש שמות י"ז, א, דאמר רבי חייא לית שולטנו לאומין עלייהו דישראל אלא יומא חדא לחוד, דהוא יומו של הקדוש ברוך הוא והוא אלף שנים הדא הוא דכתיב [איכה א] נתנני שוממה כל היום דוה, יומא חד לחוד ולא יתיר, א"ר יוסי אי יתיר ישתעבדון לא על פום גזרת מלכא הוא אלא על דלא בעיין למיהדר לקבליה וכתיב (דברים ל) והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וגו' וכתיב (שם) אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך".

נמצא שאם לא שבים בתשובה חלילה יש אריכות לגלות. והשבועה היתה שישובו בתשובה, ואם עדיין לא שבים קיימת.
גם ההוכחה שעדיין היא קיימת מכך שרואים בעיננו בעוונותינו הרבים איך דם ישראל בארץ ובעולם כולו נשפך כמים, והם כצבאות או כאילות השדה לצערינו, וכמה נרצחים ישנם שגופותיהם חוללו ועדיין לא הגיעו לקבר ישראל. וכל תחבולות והמצאות שעושים אנשי חיל, אינם מועילים כמעט, ובכל תקופה יש צרות מסוג אחר או מכיוון אחר.

גם רבנו חיים ויטאל ז"ל שעל דבריו מסתמכים כל מתירי השבועה, כותב בפירוש [הקדמת מוהרח"ו זיע"א על שער ההקדמות] "ואי תייבין בתיובתא מה כתיב ויורהו ה' עץ דא עץ החיים וביה וימתקו המים ודא משיח דאתמר ביה ומטה האלהים בידי וכו' וכולא איהו בגלותא מחמת דיליה".

נמצא כי האמת הוא גזר על אלף שנה בלבד, ובתנאי שישובו בתשובה, וכשעדיין מתמהמהים לשוב, האלף מתארך והגאולה מתמהמהת, והבעל דבר עומד ופוער פיו. וצריכים לסתמו על ידי לימוד תורה ויראת השם.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א