שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 175000

שלום לכבוד הרב
מה האיסור להתפקד למפלגה חילונית ולנסות להשפיע בתוכה, כי לאחרונה ראינו קבוצה של אנשים ונשים הנראים חרדים מנופפים בדגליה.

תשובה

תשובה
אקדים ואומר שכל מה שאכתוב כאן לשאלתך הנכבדה הוא דרך עיון ולימוד, וליבון הסוגיא. ואין לי שום שייכות אישית לגבי שום גוף אישיות או קבוצה, וכן איני מתכווין חלילה לפגוע נגד שום אדם או קבוצה. ועוד אומר כי דברי מיועדים למי שיש אמונה ויראה בלבו ואינו בא עם מסקנא מוקדמת והחלטה או דיעה קדומה, אלא להחפץ להבין את האמת בלבד.

א, הטעיית הציבור שומר המצוות.
מפלגה חילונית אינה מכירה בתורה הקדושה, ברבון העולמים, בקיום תרי"ג מצוות, בחכמי ישראל, בשבת קודש, בחשיבות לימוד התורה שהיא סוד הקיום הפיזי והרוחני שלנו בארץ הקודש, בסמכות ההלכה בכל הנוגע ליהדות, בסיפוק שירותי דת כהלכה ללא חסדים, וכדרך הקבצנים בהסכמים צדדיים, ומניחים את התורה ומצוותיה בקרן זווית כאילו חלילה היא בדרגה חמישית או שישית בהעדפה לאומית. הרי כל מי שמשתייך למפלגות אלה, עובר ברגל גסה על השבועה שנשבענו לאבינו שבשמיים בהר סיני לקיים את התורה ולהיות נאמנים לה. עצם ההתפקדות אליה כחבר, גם ללא נשיאת תפקיד ציבורי מטעמה, וללא ייצוגה בכל מוסד ממוסדות השלטון מצביע על כך שהוא מקבל עליו את חוקיה, תקנותיה, ועקרונותיה שהינם בהכרח נוגדים את התורה הקדושה, ומורדים בקבלת עול מלכות שמים חלילה. וכל הנהגתם הינה ככל הגויים עם ישראל, ולפרוק מעלינו עול תורה ומצוות, ולשאת בשקר ובהטעיה את קדושת העם, הארץ, ותורת ישראל. והפרחת סיסמאות נבובות וריקות מתוכן לשוא.

ב, הנושא המרכזי הוא ההשתייכות וההתחברות.
במכילתא דרבי ישמעאל [יתרו, פרשה א] "וכן אתה מוצא ביונדב, שמתחלה היו קוראין אותו יהונדב, וכשבא לאותו מעשה, פחתו לו אות אחת ונקרא יונדב, שנאמר [דברי הימים ב' כ, לז] בהתחברך לרשע פרץ ה' מעשיך. מכאן אמרו חכמים, אל יתחבר אדם לרשע אפילו לקרבו לתורה".
כתב רבינו] בחיי במדבר כ, כ"ח] "ומה שנסמכה אסיפת אהרן לפרשת מלך אדום אמרו במדרש [תנחומא סימן י"ד] זהו שאמר הכתוב "בהתחברך לרשע פרץ השם את מעשיך". על שנתחברו לרשע זה לעבור גבולו, חסרו אותו צדיק".
וכל כך מזיקה השתייכות לאנשים פורקי עול תורה, עד כי הגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו חומת אנך [משלי ט"ו, ו] "בית צדיק חוסן רב ובתבואת רשע נעכרת. אפשר דהוא אזהרה לצדיק לבל ישתתף עם רשע וזה שאמר ובתבואת רשע אם נתערב תבואת רשע בנכסי הצדיק בדרך שיתוף וכיוצא, נעכרת בית הצדיק".
וכמוהו כתב הרב תפארת ישראל [בועז, קידושין פרק ד, א] "ואמרו עוד [באבות פ"ב] איזה דרך שיבור לו האדם. והשיבו, שיהיה לו חבר טוב. ואמרו עוד [שם פ"א] יהי ביתך בית ועד לחכמים והוה מתאבק בעפר רגליהם. עשה לך רב, וקנה לך חבר. וכן הוא אומר [תהלים קי"ט] חבר אני לכל אשר יראוך. וכן בכל מדה ומדה בין נדיבים תתנדב נפש האדם, ובין רעים תשחת נפשו בו".
והגאון רבנו משה פיינשטיין ז"ל נשאל על הקמת ועד לעניני צדקה באמריקה שחברים בו גם נציגים קונסרבטיבים, והמטרה לעזור למשפחות במצוקה. ואעתיק כאן שורות קצרות מדבריו. בשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב, סימן ק] "מעצם הדין צריך להתרחק בכל האפשר מאלו הקונסרבטיבים שהם גם כן כופרים בהרבה עיקרי הדת ובהרבה מצוות התורה ,ורוב "ראבייס" שלהם מסיתים ומדיחים לכפירה ולחילול שבת, ולעוד הרבה עבירות חמורות, ואין חילוק ביניהם ובין כל מיני כופרים, והם נעשים גרועים מיום ליום, ודבר האחרון שעשו שעוד חיזקו ידי הכופרים והרשעים שבכנסת דארץ ישראל להחשיב נכרים גמורים ליהודים, הראה כבר שאין רצונם להיות כלל חלק מישראל מאמינים בני מאמינים, שמסרו נפשם על התורה ומצוותיה ורוצים שיתערבו בני ישראל עם הנכרים חס ושלום. והכתוב אומר בהתחברך לרשע פרץ השם את מעשיך, אף שהיתה כל התחברותו של יהושפט אלא בעניני ספינות להרווחת המדינות. איברא דאם היו זה רק עניני העיר והמדינה שמוכרחין בכל מדינה להתייעץ עם כל אזרחי העיר והמדינה בין נכרים בין ישראלים לא שייך להתחלק, אבל דברים השייכים להמדינה עוסקים בזה מושלי המדינה, והם עושים הוועדים ולא שייך לוועדים שעושים יהודים. דהא הוועד נעשה רק לעניני יהודים בלבד, וליכא שום דבר דלא יהיה שייך לדיני התורה דאף עניני צדקה וכל שכן קולטור וחינוך, שכל עיקרם הם עניני תורה אין בשום אופן להיות בוועד אחד עם כופרים מכל המינים, וצריך לעשות קהילה מיוחדת משומרי תורה לבדם לכל הענינים שנעשה לטובת היהודים".

ג, מרידה בגדולי ישראל.
יש כאן נושא מהותי ויסודי הנוגע לנאמנותינו לאבינו שבשמיים. על כולנו לדעת שלא יתכן לקיים רצונו של השם יתברך ללא ציות לכל דברי התורה, ברוך השם אין אנחנו לא רפורמים, ולא קראים. לא כופרים ולא קונסרבטיבים. התורה הקדושה ורק היא מורה לנו את כל דרכינו, במשא ובמתן, באכילה ושתיה, בחוקי השינה, החיים הפרטיים והציבוריים, ההתנהלות, העסקים, בין אדם לחבירו, הלכות שכנים, שותפים, גזל, גניבה, השאלה, שכירות, שכר שכיר, פקדון, שמירה, אבידה, מציאה, לוה ומלוה, פרעון חוב, זכויות עובדים, ואפילו יחס והתנהגות לבעלי חיים, הדאגה ליתום ולאלמנה, לעניים ולנכים, לחולים, ולהבדיל לנפטרים, ולשמח חתן וכלה. כל צעד מחיינו מחושב על פי התורה הקדושה, ואסור לנו לזוז ממנה כמלא נימא.
התורה הקדושה ציוותה עלינו "ועשית ככל אשר יורוך" והזהירה אותנו "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". אם בהלכות שבת, תפילין, ספר תורה, מזוזה, תפילה, מועדים, שחיטה, טריפות, מעשרות, חלה ותרומה, טהרת הבית, נישואין, גירות, יוחסין, כהונה ולויה, מילה ופדיון, ועוד אלפי פרטים, שבכולם אנחנו מצווים לציית לחכמי ישראל האמיתיים שבכל דור ודור, ואין לנו לזוז מדרכם ומהוראותיהם. וכל המימר דבריהם הרי הוא מורד חלילה ברבון העולם ובתורה הקדושה.
על אחת כמה וכמה בהשתייכות מגזרית, ציבורית, קהילתית, ועד בית, הנהלת בית הכנסת, ועד קהילה, ועד עובדים, מועצה מקומית, שלטון אזרחי, צבאי, מדיני, ושלטון מרכזי, עלינו לשמוע בקול התורה. וכל מי שסר אפילו כמלוא נימא מדבריהם מצבו לא טוב בעולם הזה ובעולם הבא. ולכן כיצד יתכן לקיים פורום, להשתייך, להתחבר, להצטרף לגוף או תנועה שעומדים בראשה אנשים שאינם מקיימים את התורה, והצהרותיה הם בניגוד גמור לחוקי התורה. ולעשות דבר השייך לכלל הציבור נגד רבני ישראל האמיתיים ונאמנים לתורה איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א