שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 162409

אחד דרש היום ביזדים שרווקים חייבים בתפילין ר"ת מה דעת כתר בענין שרווקים חייבים

תשובה

דעתי עפר ואפר מול מרן השלחן ערוך שכתב בפירוש [סימן ל"ד, ב - ג] "ירא שמים יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין ויניח שניהם, לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות".
ועיין בית יוסף [סימן לד] שכתב "ומצאתי בתשובה אשכנזית (תשובת מהרי"ל סי' קלז) כלשון הזה שני זוגי תפילין לא חזינן רבנן קשישי ז"ל דעבדי הכי וגופא אזיל בתר רישא וסמכינן על מה שכתב סמ"ג בההוא דקבר יחזקאל גם ר"ת עשה שאלת חלום על ככה וכמדומה הואיל ולא נהוג מיחזי כיוהרא, ואין ליטול את השם אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות, מה שלא היו כן כל אותם שראיתים נוהגין כן".
אמור מעתה הייתכן??? אדם שעובר כל יום על ביטול מצוות עשה ראשונה שבתורה, של פריה ורביה ולא נשא אשה, מכל סיבה שתהיה. הכיצד יהין לעשות מעשה נגד דברי מרן ז"ל, והוא "מפורסם בחסידות?.... אתמהה. הרי לפי דברי חז"ל אינו קם לא עלינו בתחיית המתים. וכל גדולי עולם ששימשנו אותם מעולם לא התירו למי שלא נשא אשה להתקרב לכך, הגם שהיו מהדרין במצוות.
עוד הרי ידוע הוא בספרים המצויינים בהלכה כי תפילין של שיטת רבנו תם ז"ל קדושתם גדולה מאוד במעלה, וכפי שכתב עטרת ראשינו הוא רבנו האר"י זיע"א, וכן כתבו העטרת זקנים והרב שערי תשובה, ולפי הקבלה עושה יחוד גדול למעלה מעלה, וצריך המניחם להיות טהור וקדוש מהרהורים לא טובים, והיאך נתיר לרווק ללובשם.

וכן פסק הלבוש [שם ג], ועיין לגאון עוזנו החיד"א ז"ל בברכי יוסף שם שכתב כן בשם תשובת מהר"ש הלוי ז"ל והרב יד אהרן, ועיין בשו"ת חיים שאל חלק א, סימן א. ועיין בשולחן ערוך הרב רבנו זלמן ז"ל [סימן ל"ד, ו] שכתב "מכל מקום לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול ולא יעשה כן במקום הרואים אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות שכיון שהעולם נוהגים כרש"י נראין להם כיוהרא מי שחושש להחמיר על עצמו בזה אם אינו מוחזק להם שמחמיר על עצמו גם כן בשאר דברים".
ועיין עוד באות חיים ושלום י, תורת חיים סופר ל"ח, ה. שו"ת מנחת יצחק חלק ג, סימן קמ"ד. ושו"ת דברי יציב אורח חיים סימן ל"ו, ומ"ב. שכתב שבחורים יש ליזהר בזה. ושו"ת אור לציון חלק ב פרק ג, י"א.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א