שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 162393

לכבוד הרב מוצפי שליטא
שמעתי לפני שנים רבות מכת"ר שליט"א כי שבשבת נחמו שלאחר תשעה באב צריך לשמוח בו ופרח מזכרוני מקורו.

תשובה

ספרי המנהגים הביאו ראיה ממה שכתב בחידושי הריטב"א ז"ל [תענית כ"ו, ב] "אמר רשב"ג לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכפורים. פי' יום הכפורים שניתנו בו לוחות שניות, וט"ו באב שבו ידעו שכלו מתי מדבר בשנת הארבעים,
ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר ט' באב".

וכתב רבנו יהושע אבן שועייב ז"ל תלמיד הרשב"א ז"ל [פרשת ואתחנן] "נחמו נחמו עמי, וכל נחמותיו כפולות אנכי אנכי מנחמכם, עברו עברו בשערים, התעוררי התעוררי קומי ירושלם, עורי עורי לבשי עזך, סולו סולו המסלה, והכפל על גלות י' שבטים וגלותינו. ובמדרש אומר נחמות השכינה ונחמתינו, כי השכינה בגלותינו מצטערת עמנו, כמו שכתוב בכל צרתם לו צר ומלאך פניו הושיעם באהבתו ובחמלתו הוא גאלם וינשאם וינטלם כל ימי עולם. ואמרו חכמים ז"ל כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם, גלו למצרים שכינה עמהם, ועל זה אמר נחמו פועל יוצא ולא אמר התנחמו אלא נחמו אותי [והמלה חוזרת לנביאים נחמו אותי נחמו עמי] וזהו מאמרינו בקדיש התשבחות והנחמות. ועוד במדרש נחמו ירושלם העליונה נחמו ירושלם התחתונה, וכן דברו על לב ירושלם העליונה וקראו אליה התחתונה, כי לקחה מאת יי' כפלים בכל חטאתיה, והלא כתיב לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונותינו גמל עלינו, אלא כפלים רמז לירושלם העליונה והתחתונה שהם כפולות זו כנגד זו כעיר שחוברה לה יחדיו, כי השליך משמים ארץ תפארת ישראל, ולעתיד ישא אל שמים ידו היא היד הגדולה וזהו כחתן יכהן פאר, שיחזיר לו תפארתו, וככלה תעדה כליה, שישיב לנו כלי הקדש הארון והמזבחות ושאר כלי הקדש, ולכן אמר הנביא נחמו נחמו, ולכן מתחילין שבע נחמות מזו ההפטרה".

ובספר מהרי"ל [הלכות שבעה עשר בתמוז ותשעה באב כ"ז] כתב
״שבת נחמו הוא השבת הסמוך אחר ט' באב וישמחו כל העם ויבטחו לנחמת ביאת הגואל. ואומר יוצר ארוממך אל חי, אופן שאו מנחה, אמת ויציב של יום טוב, זולת אמת משל. חתן בשבת נחמו יוצר ואופן של נחמו וכן הזולת, ובסוף כל אחד אומר חרוזה אחרונה מפיוטי דחתן, ובזולת נוהגין לעולם להתחיל כראות חתן. ויש מקומות שאומר אלהיכם בקדושה למוסף. הפטרת נחמו גם בחתונה".

וכן כתב הרב יוסף אומץ יוזפא [סימן תתצ"ד] "ומפני זה קורין שבת שאחר תשעה באב "נחמו", על שם ההפטרה, מה שאין כן בשאר שבתות השנה חוץ משבת שובה שנקרא גם כן על שם ההפטרה, ומרבים בו בפיוט ובזמרה, וראוי להתענג בו יותר מבשאר שבתות השנה, וכן כתב הרב אבן שועייב ז"ל שמצווה לעשותו כיום טוב".
תודה לך שנתת לנו קצת נחמה בימי הגלות הקשה הלזו ושיבוש הדיעות והחוצפה הנוראה השוררת ברחובות.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א