שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 162270

שלום לכבוד הרב
מהו לקרוא בתשעה באב פתח אליהו, חק לישראל, תהלים ומעמדות? למי שרגיל בכל יום?

תשובה

דע ידידי שכמה מהראשונים החמירו מאוד ביום תשעה באב בלימוד תורה, ואפילו קריאת פרשת התמיד, הקטורת, איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל בזמנם לא קראו.
וכתב הרמב"ן [תורת האדם, אבילות ישנה] "נהגו קצת העם שלא לקרות פרשת הקרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש רבי ישמעאל בבית הכנסת לפי שאסור לקרות בתורה. ואין לנו איסור בסדר היום שהרי קורין קריאת שמע ומברכין לפניה ולאחריה וכן קורין בתורה ומפטירין בנביא. ופרשת הקרבנות ואיזהו מקומן כנגד התמידין תקנום ואומר כדרכו ואינו חושש". ועיין בדברי הר"ן ז"ל [תענית י, א], והריטב"א ז"ל [תענית ל, א], והטור [סימן תקנ"ד]. ובספר אבודרהם [תפלת התעניות], שבלי הלקט [שער מועד קטן ה, נתיב ז], האגור [סימן תתמ"א], והבית יוסף [סימן תקנ"ד, ד].

וכן פסק בשלחן ערוך [תקנ"ד, ד] "ומותר לקרות כל סדר היום ופרשת הקרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש רבי ישמעאל". ועיין ביאור הגר"א, וכן כתב הלבוש [שם ד]. שכל מה שהוא חובת וסדר היום מותר לקרותו.

והיינו דווקא כל מה שהוא סדר תפלה וכדברי רבנו האר"י ז"ל והרש"ש זיע"א, אך מה שיש מנהגים לכל אדם בסדר קריאה מדי יום אסור בהחלט, וגדולה מזו גם תלמידי חכמים בטלים מלימודם הרגיל בכל יום ולומדים רק בעניני הקינות, החורבן והאבל ביום קשה זה. וכן הוא בשערי תשובה [שם ד] שכתב "עיין באר היטב וכתב בר"י דללמוד סדר המעמדות אף שלומד יום ביום אסור ודלא כטועים לקרות מעמדות גם ביום ט"ב".
ועיין ברכי יוסף, שלחן גבוה, שיורי טהרה [אבילות], שו"ת לב חיים [חלק א סימן כ"ג] שאסרו ללמוד כל מה ששאלת גם למי שרגיל בכל יום.

ואמנם כתב הרב מגן אברהם ז"ל [שם ו] "בפוזנא נוהגין שאין אומרים תהלים ושיר היחוד רק למחרתו אומרים של אמש ושל היום (לבוש) ובמדינה זו נוהגין לאמרם במנחה אף על גב דאסור בתלמוד תורה כל היום צריך לומר דסבירא ליה כיון שאומרם דרך בקשה שרי לאומרו במנחה ומהאי טעמא מקילין בתפילין במנחה". הנה כתב הפרי מגדים [אשל אברהם ו] שיותר נכון להשלים למחרת. וכן כתב בשו"ת בצל החכמה [חלק ג סימן פ"ז] "וכיון שיש מחלוקת בדבר הנהיגו בפוזנא שלא לומר תהלים ושיר היחוד רק למחרתו של אמש ושל היום, אף שנראה שגם בפוזנא אמרו פרשת הקרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש ר"י, מ"מ תהלים ושיר היחוד שאינם שייכים לסדר התפילה וגם יש להם תשלומין למחר לומר של אמש ושל היום דחו אותם ליום המחרת".

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א