שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 161810

לכבוד הרב מוצפי שליט"א. כבודו כתב שלבקש ברכה מרב מותר. רציתי לדעת אם מותר לבקש ממלאך או מצדיק שנפטר?

תשובה

בתלמוד ירושלמי [מסכת ברכות פרק ט, הלכה א] "רבי יודן אמר משמיה דידיה בשר ודם יש לו פטרון, אם באת לו עת צרה אינו נכנס אצלו פתאום, אלא בא ועמד לו על פתחו של פטרונו וקורא לעבדו או לבן ביתו, והוא אומר איש פלוני עומד על פתח חצירך שמא מכניסו ושמא מניחו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אם בא על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל אלא לי יצווח ואני עונה לו מיד. הדא הוא דכתיב [יואל ג ה] כל אשר יקרא בשם השם ימלט".
והמפרשים הקשו דמצינו בהרבה מקומות שאפשר לבקש מצדיקים? כפי שמצינו במסכת תענית [דף טז עמוד א] "למה יוצאין לבית הקברות? פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא. חד אמר הרי אנו חשובין לפניך כמתים, וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים". וכן אמרו [סוטה לד, ב] "ויעלו בנגב ויבא עד חברון, ויבאו מבעי ליה, אמר רבא מלמד, שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ונשתטח על קברי אבות, אמר להן אבותי, בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים. יהושע כבר בקש משה עליו רחמים, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע, יה יושיעך מעצת מרגלים".
כן מצינו שמבקשים ממלאכים, כדאיתא [עבודה זרה יז, א] "אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר חמה ולבנה בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר וחפרה הלבנה ובושה החמה. אמר כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר ונמקו כל צבא השמים. אמר אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא".

ותירצו דמה שאסור לבקש הוא במי שחושב בדעתו שיש בהם כח לשנות דבר, ואסור לתת מגמתו אל המלאכים או למתים. אבל כאשר שם מגמתו אל הקדוש ברוך הוא ומבקש מהצדיק שיעזור לו בסניגוריא להתפלל עבורו מותר. וכעין זה פירש הגאון מווילנא ז"ל על מה שאומרים בליל שבת קודש למלאכים "ברכעונו לשלום מלאכי השלום", הוא מותר כי אנחנו מזכירים להם שיעשו שליחותם ויבקשו עלינו ויניחו ידיהם על ראשינו ויברכונו.
ועיין עוד שמש צדקה סימן כ"ג. ושו"ת תשובה מאהבה סימן א.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א