שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 161480

לכבוד הרב שליט"א, מדוע.... והאם אנחנו צריכים להיכנע לדבריהם?

תשובה

ידידי, חביבי, אהובי ורעי, השם ישמרך. מאוד הצטערתי לקרוא בצאת תענית י"ז בתמוז את דבריך שנכתבו בתמימות, בהם פיקפקת בגדולי ישראל, והרהרת אחריהם ואחרי הוראתם, ואני מחקתי כמה דברים אסורים והם בגדר כפירה. וזאת מפני שלצערינו היום הרחוב משפיע, ודיעות הכפרניות הנשמעות בשווקים אצל התגרנים חודרות אל בתי המדרש. גם חומות בתי המדרש נפרצו בעקבתא דמשיחא.

ידעת כי איני מכירך, אך אוהב אותך אני ככל אדם מישראל, דע ידידי אהובי, אם אכתוב דברי תוכחה, לא אליך הינם מכוונים אלא לכלל ובעיקר לעצמי, כי כולנו צריכים חיזוק בדברי חכמים, כי כבוד התורה וחכמיה ירד בדורינו פלאים, ואין הבריות מבחינים בין עובד אלקים לבין מי שלא עבדו. ועל זה חרבה ירושלים. כמאמרם בתלמוד בבלי [שבת קי"ט, ב] "אמר רבי יצחק לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, שנאמר [ישעיה כ"ד, ב] וְהָיָה כָעָם כַּכֹּהֵן כַּעֶבֶד כַּאדֹנָיו כַּשִּׁפְחָה כַּגְּבִרְתָּהּ כַּקּוֹנֶה כַּמּוֹכֵר כַּמַּלְוֶה כַּלֹּוֶה כַּנֹּשֶׁה כַּאֲשֶׁר נֹשֶׁא בוֹ. מה כתיב בתריה הִבּוֹק תִּבּוֹק הָאָרֶץ וְהִבּוֹז תִּבּוֹז כִּי יְקֹוָק דִּבֶּר אֶת הַדָּבָר הַזֶּה".

בתוספתא מסכת ראש השנה [פרק א, הלכה י"ח] למה לא סיפר שמותן של צדיקים שלא יהא כל אחד ואחד אומ' הריני בא להקיש את ר' פלוני לאלדד ומידד הריני מקיש את ר' פלוני לנדב ואביהוא וכן הוא אומ' ה' אשר עשה את משה ואת אהרן ואומ' וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ירובעל זה גדעון בדן זה שמשון יפתח כמשמעו ואומ' משה ואהרן בכהניו וגו' שקל הכתוב שלשה קלי עולם בין שלשה גדולי עולם, ללמדך שבית דינו של ירובעל גדול לפני המקום כבית דינו של משה, ובית דינו של יפתח גדול לפני המקום כבית דינו של שמואל, להודיעך שכל מי שנתמנה פרנס על הצבור אפילו קל שבקלים שקול כאביר שבאבירים. וכן הוא אומר ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט וגו' אין לך אלא שופט שבדורך".
וראה גם ראה מה שכתב בספר החינוך [מצוה תצ"ה] "ובכלל המצוה גם כן לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן כמצות השופט, כלומר החכם הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו, וכמו שדרשו זכרונם לברכה [ראש השנה כ"ה ע"ב] ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, יפתח בדורו כשמואל בדורו, כלומר שמצוה עלינו לשמוע בקול יפתח בדורו כמו לשמואל בדורו.
ועובר על זה ואינו שומע לעצת הגדולים שבדור בחכמת התורה בכל אשר יורו מבטל עשה זה. וענשו גדול מאד שזהו העמוד החזק שהתורה נשענת בו, ידוע הדבר לכל מי שיש בו דעת".

ועיין מה שכתב הגאון הצדיק בשו"ת חתם סופר [חלק ד אבן העזר ב סימן קב] "ונמצא דברי מהר"י קארו בשתי ספריו מכוונין במקומו ואם אולי הרב בית יוסף לא כיוון לזה, מכל מקום האלקים אנה לידו להמתיק בלשון קולמסו שיהיה אותו הצדיק ניצל מאותו השגיאות כי כן אורחות נותן התורה יתברך שמו עם כל עוסקי תורתו לשמה להכחיד תחת לשון קולמוסם והצלה משגיאותינו ואם יתורצו בדוחק על כל פנים לא תצא תקלה מתחת ידם. וכן כתב בתומים סי' כ"ה.
ואעתיק לך לשון הגאון רבנו יהונתן אייבשיץ ז"ל בספר התומים [סימן כ"ה] "ומי לנו גדול מרבינו מהר"י קארו ז"ל אשר ממש מיום רבה ורב יוסף לא קם כיוסף הזה, סיני ועוקר הרים זקן ויושב בישיבה, ומכל מקום אמר בהקדמתו כי אין בידו להכריע בכח הראיה בין הפוסקים, רק אחרי רבים בבנין ובמנין להטות, וכך יפה לנו, ובגלל כן אף אני אשים לפי מחסום מבלי להאריך בסימן הזה בענין דיעות הפוסקים ז"ל, רק אבא בקצרה מה שנוגע לדינא הנזכר במחבר והגהה".

ואין רצוני להאריך עוד בענין זה, אך דע ידידי, כי אנחנו הספרדים ובני עדות המזרח, הקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים על דורינו זה, נתן לנו את הגאון הגדול מרביץ תורה ברבים זה כ - 65 שנה את חכם שלום כהן שליט"א יחי שמו לעד, ונתן בו חכמה ותבונה, דעת ויראת אלקים. אני העבד למדתי אצלו תורה בילדותי בהיותי בן 6 שנים, בתלמוד תורה, ועד היום אני זוכר כל מילה ואות שהיה אומר ומלמד, נטע בנו יראת השם, קדושה וטהרה, מסר נפשו על הרבצת התורה, ומונה על ידי גדולי הדורות שלפנינו ושלפני פנינו, גודר גדר ועומד בפרץ, לוחם מלחמות השם, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים, זקנים וישישים, חורשי חרשים, אביו הקדוש והטהור מלאך השם צבאות זקן המקובלים אשר בירושלים העיר רבתי עם שרתי במדינות. חכם אפרים כהן ז"ל, אשר שמעו הלך בכל העולם כולו, תלמיד מובהק להגאון רבנו יוסף חיים ז"ל בעל הבן איש חי.
הידעת כמה פעמים חכם שלום סיים את הש"ס? השמעת מפיו אי פעם שיעור תורני? או את דברות קדשו בתורה, בהלכה, באגדה, במוסר, להבות אש מפיו יהלוכו, זיקוקין די נור שפתיו יביעו, וכל העם עונים אחריו מקודש מקודש. אוהב ישראל מאין כמוהו, קנאי לתורה וליראה אין שני לו. אלפים רבים של תלמידים העמיד בכל העולם כולו, כמה זכויות יש לו. גם הידעת את גדולתו של הגאון הגדול ראש ישיבת פונוביז' המעטירה הוא רבנו גרשם אדלשטיין שליט"א יחשל"א? כמה תורה הרביץ בישראל? איזה צלילות דעת, איזו מחשבה ישרה, חכמה מפוארה, מבהיל הרעיון, וחבירו הענק רבנו חיים קנייבסקי שליט"א, בקי בכל התורה כולה, בנם של קדושים, אראלים ותרשישים. האם חס ושלום כולם חלילה טועים? ורק איזה אברך צעיר שקשקש לך באזניך הוא היודע?

ושים נגד עיניך דברי הגאון החתם סופר כתב בכמה מקומות בספריו וציטטנו דבריו לעיל, כי רוח השם יתברך שורה ונחה בפיהם של גדולי ישראל, וכשבאים לפסוק, להורות, להחליט, להדריך, להוביל, השם יתברך שם בפיהם דבריו לבלתי ישגו ולא יטעו חלילה, כי הם השומרים עלינו, על התורה וקיומה, וחלילה לפקפק ולחשוב אפילו מחשבה כהוא זה שמא תבוא תקלה על ידם, יען חפץ השם בישראל עמו, כי שמו נקרא עלינו. חזור בך ידידי מכל אשר דיברת ומה שיצא מפיך, כי שגגה היא, בטוחני שאם הדברים הללו היו נגד עיניך ותחת ידך לא היית כותב דבריך אלה.
החותם בברכת שים "שלום" טובה וברכה. בן ציון.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א