שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שאלה - 147366

שלום לכבוד הרב
האם לדברי הזוהר יש סכנה לאשה שהולכת לבית עלמין ?

תשובה

גם הזוהר גם התלמוד בבלי דיברו על שעת הלויה, הפוסקים דיברו על כניסה באופן כללי לבית עלמין בימים מסויימים שלה.
וכן הוא בתלמוד בבלי מסכת ברכות דף נא עמוד א אמר רבי יהושע בן לוי, שלשה דברים סח לי מלאך המות, אל תטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש;,ואל תטול ידיך ממי שלא נטל ידיו, ואל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהן וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל".
וראה נא מה שכתב בזוהר הקדוש [פרשת ויקהל דף קצו עמוד א] "אמר רבי שמעון בר יוחאי האלהים רובא דעלמא לא מיתו עד לא מטא זמנייהו בר דלא ידעי לאסתמרא גרמייהו דהא בשעתא דמיתא אפקי ליה מביתיה לבי קברי מלאך המות אשתכח ביני נשי, אמאי ביני נשי דהכי הוא אורחוי מיומא דפתי לחוה ובגינה גרים מותא לכל עלמא, ועל דא קטיל בר נש וגוברי אשתכחו עם מיתא עאל ביני נשי בארחא ואית ליה רשו למקטל בני נשא ואסתכל באנפייהו בארחא דאתחזיאו קמיה משעתא דמפקי ליה מביתיה לבי קברי עד דאהדרו לביתייהו ובגיניהון גרים מותא לכמה גוברין בעלמא עד לא מטא זמנייהו, ועל דא כתיב (משלי יג) ויש נספה בלא משפט בגין דסליק ואסטין ואדכר חובוי דבר נש קמיה קודשא בריך הוא ואתדן על אינון חובין ואסתלק עד לא מטא זמניה".

ושני המאמרים הנ"ל הן בתלמוד והן בזוהר הקדוש מדברים על כל הנשים במהלך כל הימים בין שהן טהורות בין לא.
וכתב הרב חיי אדם חלק א כלל ג לגבי אשה בימי נדתה "ומכל מקום לא יסתכלו בספר תורה בשעה שמגביהים אותו להראות לעם. ונראה לי שלא יכנסו לבית הקברות עד שיטבלו". עוד כתב בחכמת אדם שער השמחה כלל קנה "ונהגו עכשיו שהנשים המלוות הולכות דוקא אחר המטה ואחר שהלכו האנשים אבל לא יצאו לבית הקברות שגורמים רעה חס ושלום לעולם ולכן יש למנעם".

ועיין עוד בפתיחה לספר שפתי צדיקים.

שאלה הבאה
שאלה קודמת
דלג לשאלה אחרונה

לחצו כאן לחיפוש במאגר השאלות והתשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א

שלוש מאות תשובות אחרונות

תוכנת דורש ציון - מאגר התשובות של הרה"ג בן ציון מוצפי למחשב האישי ללא צורך באינטרנט

חזרה לדף הבית באתר דורש ציון - הרב בן ציון מוצפי שליט"א