שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ג'/אב תשע"ז

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 145751
לעטרת ראשינו שליט"א שלום רב, האם בליל תשעה באב וכן ביום, האם מותר ללמוד תהלים, מעמדות, חק לישראל, פתח אליהו, וכן שאר לימודים שהאדם רגיל לקרוא בכל יום?
תשובה
ברוך אתה להשם, ודע ידידי כי כל הלימודים הללו אסורים בהלכה ביום האבל הכבד והנורא על חורבן בית מקדשינו, על הריגת הצדיקים, על גלות ישראל בארבע כנפות כדור הארץ, ועל הצרות והיסורים שהם יום יום בחורבן מנת חלקינו, על צערו של הקדוש ברוך הוא, על צער השכינה הנמצאת בגלות עמנו, והכואבת את כאבינו, על כך שיש מיליוני יהודים בגלות ובארץ שאינם מכירים את השם יתברך, ולא יודעים מעלת שבת קודש, על שאינם אומרים "שמע ישראל" פעמיים בכל יממה, ועל המתבוללים עם הגויים ונושאים נשים נכריות, ועל בנות ישראל זרע קודש החיות עם הגויים ועוד.

ועתה אכתוב לך בסייעתא דשמיא המקורות בקיצור.
א, בתלמוד [תענית ל, א] "תנו רבנן, כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב: אסור באכילה ובשתיה, ובסיכה ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, וקורא בקינות, באיוב ובדברים הרעים שבירמיה. ותינוקות של בית רבן בטלין, משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב. רבי יהודה אומר: אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות, אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים בו, משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב".

ב, וכתב המהרש"א ז"ל [חידושי אגדות שם] "פירש רש"י משום דכתיב בהו משמחי לב עכ"ל. ולולי פירושו נראה דלאו משום שמחה נגעו בה דלא מייתי האי קרא דמשמחי לב אלא בסיפא גבי תינוקות של בית רבן אבל בשאר כל אדם איכא טעמא אחרינא משום שלא ישכח אבלו של יום ובשאר עסקים נמי אסור מה"ט ולרבותא נקט דאפי' ללמוד תורה אסור בו אבל בתשב"ר נקט ליה מקרא דאסור מיהת משום שמחה".

ג, וכן כתב בשאילתות דרב אחאי גאון ז"ל [פרשת כי תבוא שאילתא קנח]
"ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש ובהלכה ובאגדות אבל קורא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו ותינוקות של בית רבן בטילין משום שנאמר פקודי יי' ישרים וגומר ואסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר אז ימלא שחוק פינו אימתי ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה בזמן שיאמרו בגוים הגדיל השם לעשות עם אלה".
ובסידור רב עמרם גאון ז"ל [סדר תשעה באב] כתב "וחייבים לנהוג אבילות בתשעה באב שבאותו יום נשרף בית אלהינו,ואסור לקרוא תנ"ך ולשנות בתורה שבעל פה בו ביום.

ד, והגאון הטורי זהב ז"ל כתב [סימן תקנד סעיף ב] "נראה לי דאפי' במקום דמותר ללמוד היינו שילמוד בפשוטן של דברים, אבל לא דרך פלפול ואפילו בהרהור לפרש דבר חמור אסור מטעם שיהיה לו שמחה אחר שיתיישב לו". וכן כתב הרב מגן אברהם ז"ל [שם ב] בשם שו"ת מהרי"ל ז"ל סימן רכ"ט. והביאוהו הרב פרי מגדים במשבצות זהב [שם ב] וביאור הגר"א מווילנא ז"ל שם.

ה, ולגבי אמירת תהלים ושאר ענינים ששאלת הנה כתב הרמב"ם ז"ל [הלכות תעניות פרק ה, הלכה י"א] "ואסור לקרות בתשעה באב בתורה או בנביאים או בכתובים ובמשנה ובהלכות ובתלמוד ובהגדות, ואינו קורא אלא באיוב ב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלין בו, ומקצת החכמים נוהגין שלא להניח בו תפילין בראש". ואמירת תהלים היא בכלל כתובים שאסורים בלימוד. וכן פתח אליהו הוא תורה שבעל פה בכלל אגדות.

ו, וכתב מרנא החיד"א ז"ל בספרו המקיף ברכי יוסף אורח חיים סימן תקנ"ד, ב] "כל סדר היום ופרשת הקרבנות וכו'. פשיטא דללמוד סדר המעמדות אף אם הוא לומד יום יום אסור, ודלא כטועים לקרות מעמדות גם ביום ט' באב". וכן כתב הרב זכור לאברהם [אות ט] שאסור לומר פסוקי חק לישראל, וכן הרגיל לומר כל יום ח"י פרקי משנה אסור לקראם בתשעה באב. וכן פסק הרב הגאון רבנו יוסף מולכו ז"ל בספרו שלחן גבוה [תקנ"ד, ז] וכתב הגאון רבנו חיים פלאג'י בספרו מועד לכל חי [סימן י, אות צ] שאסור לקרוא מעמדות וחק לישראל וח"י פרקי משנה. וענזכר כל זה למרן ז"ל בספרו חזון עובדיה [תעניות, עמוד ש"ט].

ז, ועיין בספר גדולת אלישע להגאון רבנו אלישע דנגור ז"ל [תקנ"ד, י"א, י"ב] שאין לומר בתשעה באב לאחר הנחת תפילין בין בשחרית לנוהגים כן בין במנחה, פרשיות קדש והיה כי יביאך מכיוון ואינם מכלל סדר התפלה. ומצאתי שכתבו האחרונים שהמניחים תפילין במנחה אין להם לומר קריאת שמע עם התפילין, כי אין זה סדר היום אלא קריאת מקרא שאסורה.
שאלה - 145644
לרב היקר שליט"א
קראתי את שכתב כת"ר שליט" על ענין שמצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע ונהניתי מאוד. האם זה קשור לענין "מוטב יהיו שוגגין"? אפשר דוגמא. תודה רבינו.

תשובה
תודה לך וקיימת בי מאמר חז"ל "אשרי המדבר על אוזן שומעת".
כן בהחלט, רק שאני קיצרתי מפאת הזמן,
א, דע שכתב הרב שמואל ירונדי ז"ל בספרו הקדמון אוהל מועד כי נודה מה שנפסק במשנה בתחילת מסכת עבודה זרה שלפני "אידהן" של הגויים אסור לקנות ולמכור להם שלא ישבחו את אלהיהם ונביאי השקר שלהם, ובזמנו לפי 700 שנה היו היהודים מסתחרים איתם, והוא כותב גם בימי שישי, ואנחנו שותקים? כי לא ישמעו לנו ומוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין".
ב, כתב רבנו מאיר הלוי ז"ל על מנהג אנשי עירו להתחיל ברכת יוצר בשבתות ובמועדים, ובאמצעם שרים פיוטים במחוץ. והוא ז"ל כתב ואני ממשיך הברכות ושותק ואיני מעיר להם כי אינם שומעים בקולי, ומוטב יהיו שוגגים.
ג, כתב המהרי"ל ז"ל ראש רבני אשכנז כי בעירו היו הנשים קונות מהחנות ממתקים בבוקר יום שמחת תורה בחו"ל והוא יום טוב שני של גלויות, והוא חדל מלהוכיחן כי אינן שומעות בקולו ומביאות לבית הכנסת וזורקות על ראשי הילדים, מוטב יהיו שוגגין.
ד, כתב הרב טורי זהב ז"ל בסימן שכ" בהלכות שבת, שבהלכה מותר לקחת מאכל לשבת מהחנוני ובלבד שלא ידבר אתו על מחיר, ולא יזכיר כמה חוב הצטבר אצלו, ועיננו רואות שהולכים לחנוני בשבת ולוקחים ממנו שתיה ומאכלים לשבת ומדברים על מחירים? והשיב כי העיר להם ואינם שומעים.
בכל אלה כתב הר"ן ז"ל כי שותקים רק באיסור שהוא מדרבנן, אך באיסור תורה יש לרב למחות.

זכותם תגן בעדינו ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות.
שאלה - 145549
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב שלנו אמר הלילה בשיעור כי אדם נתפס על עוונות של בני ביתו, האם זה נכון? ובמי מדובר?

תשובה
אמת דיבר, כנזכר בגמרא מסכת שבת דף נד עמוד ב "רבי יונתן אמר. כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו - נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פפא: והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא. כי הא דאמר רבי חנינא: מאי דכתיב ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו, זקנים מה חטאו? אלא, אימא: על זקנים שלא מיחו בשרים".

ועיין בבית הבחירה למאירי מסכת בבא מציעא דף לא עמוד ב שכתב "התבאר שכל שיש בידו להוכיח ולא הוכיח הרי הוא נתפס על עונותיו של אותו החוטא. אם בידו למחות על אנשי ביתו ולא מיחה נתפש על אנשי ביתו. באנשי עירו ולא מיחה נתפש על אנשי עירו. בכל העולם כולו ולא מיחה נתפש על כל העולם כולו. והרי הוא חייב להוכיח ולא יתירא אף על פי שיארעהו איזו סבה או היזק על זה,
"מוטב שיאמרו שהוא שנוי להם על שהוא מוכיחם משיאמרו שהוא אהוב להם על שסובל להם מעשיהם הרעים".
שאלה - 145443
לכבוד מו"ר
"כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא.." ילמדנו רבנו
א. האם מדובר רק בענייני מצוות/תקנות דרבנן או גם במצוות מהתורה?ב. האם יש עוד חילוקים מתי כלל זה תקף ומתי לא

תשובה
בתלמוד [מסכת יבמות דף סה עמוד ב] "ואמר רבי אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה, שנאמר: אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך.
וכתב בחידושי הריטב"א ז"ל שם, "פירוש לרבים אבל לחבירו עד הכאה כדאמרינן בערכין (ט"ז ב'), והא דאמרינן בפ' במה בהמה יוצאה (נ"ה א') לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא א"ל לא שמעי מנאי א"ל אפ"ה לוכחינהו, התם כשלא הוכיחם כלל אלא שמכיר בהם שלא ישמעו כי אולי ישמעו ועוד כדי שלא יהא להם פתחון פה, אבל אחר שהוכיחם פעם אחת ולא שמעו ומכיר בהם שלא ישמעו עוד מצוה שלא לומר להם כלום".

ורבנו המהרש"א ז"ל שם כתב "פרש"י דכתיב הוכח תוכיח להוכיח מי שמקבל ממנו עכ"ל מלשון כפול דריש ליה ובעלמא דרשינן מיניה הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים ועוד יש לפרש הוכח תוכיח לעמיתך כדדרשינן בעלמא עמיתך עמיתך במצות שמקבל תוכחה ובהפך שאינו מקבל תוכחה ומ"ש רבי אבא אמר חובה שנאמר אל תוכח לץ פן גו' נראה דחובה דבר נוסף על המצוה דוגמא דמים ראשונים מצוה ואחרונים חובה משום סכנה דמלח סדומית וה"נ מדכתיב פן ישנאך היינו סכנה למוכיח שינטור עליו שנאה וכן בהיפך יאהבך ויגיע לו טובה ממנו".

ועיין בערוך לנר שם שכתב "כבר הקשו הראשונים מהא דאמרינן בערכין דצריך להוכיח עד הכאה, ותירצו בריטב"א ובנימוקי יוסף דהתם ביחיד והכא ברבים, ועפ"ז פסק ג"כ הכי הרמ"א בא"ח (סי' תר"ח ס"ב), אכן כבר כתב השל"ה בהקדמה שלו דזה דוחק ואם כי לא ביאר יותר מכ"מ לענ"ד יש משמעות בסוגין איפכא מתירוץ הראשונים דהא ר' אבא דקאי אדברי ר' אלעאי מייתי מקרא דאל תוכח לך דאיירי ביחיד וא"כ משמע דר' אלעאי ג"כ ביחיד איירי, ולכן יותר נראה מה שתירץ השל"ה דהוכחה עד הכאה היא בשהעובר יודע שעובר עבירה אבל בשמכחיש שאין זה עבירה כלל בזה מצוה שלא לומר דבר שאין נשמע".

וכתב בספר החינוך [מצוה רלט] "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה לשתוק במקום שאין הדבר נשמע, לפי שיהיה בענין קלון למוכיח ולא תועלת לאשר הוכח.
מכל מקום יש להתיישב לכל בעל נפש ולהשגיח הרבה בענינים אלה, ולחשוב ולראות אם יהיה תועלת בדבריו אל החוטא שיוכיחנו, ויבטח בשם כי הוא יעזרנו בהלחמו עם שונאיו, ואל ירך לבבו ולא יירא. כי יי שומר את כל אוהביו וכל הרשעים ישמיד, ואם ישוב החוטא מחטאו יהיה לו בזה שכר גדול. ומי שבידו להשיבו ולמחות בו ולא מיחה, הוא נתפש על חטאו, וזה דבר ברור מדברי רבותינו גם מן הכתוב.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועובר עליה ולא הוכיח בענין שאמרנו, ביטל עשה, ועוד שהוא מכת הרשעים שעושים כן".

והשל"ה [תולדות אדם פתיחה] כתב "היינו להוכיח לץ שמתלוצץ על דברי המוכיח וצוחק עליו, כי ישראל אף שהיו חוטאים ולא [היו] שומעים לקול נביאיהם, זה לא היה בכלל התלוצצות, רק נביאי שקר הטעום וסברו שדבריהם אמת. וכן המוכיח לחברו והוא משיב לו על (הוכחה) [תוכחתו] 'לא עשיתי כך', או אומר 'עשיתי וכדין עשיתי', אז מחוייב להוכיח עד הכאה, [למר כדאית ליה] ולמר כדאית ליה. אמנם אם צוחק לדברי המוכיח ומתלוצץ עליו, אז חובה על המוכיח שלא יאמר".

ורבנו הרמח"ל ז"ל כתב בספר מסילת ישרים [פרק כ] "ראה פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ לדבר מצוה ולהשתדל להיות מן העוסקים בה, אך הנה לפעמים יכול להולד מזה מריבה שיותר תתבזה המצוה, ויתחלל בה שם שמים ממה שיתכבד, בכיוצא בזה ודאי שחייב החסיד להניח את המצוה ולא לרדוף אחריה".

נמצא לסיכום, דעת הריטב"א דוקא לרבים לא יוכיח אם לא ישמעו אך ליחיד יוכיח עד שיכנו. והמהרש"א ז"ל ביאר כי אם יש סכנה מפניו ישתוק. והרב ערוך לנר, והשל"ה, והרמח"ל הסכימו כי אם יתלוצצו ממנו ישתוק.
שאלה - 145306
באנו לעורר את כל אהובינו ומכרינו לכך שישנם ספרים של מורנו הרב שצריכים לצאת לאור העולם ונדרש להזיל ממון רב
אנחנו מבקשים עזרתכם הנדיבה.
לפרטים לפנות למנחם 0548033817

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 145868
שלום לכבוד הרב שליטא
לשים את קשר תפילין של ראש לאחר חליצתו. על המכסה ולכרוך הרצועות מצדדיו. האם הלכה או מנהג טוב

תשובה
על המכסה מהצד ולא למעלה כי אתה מניחו על הבית ואסור.
העורך. השאלה היתה בלתי מנוסחת נכון ומטעה. ואני הוספתי ״לאחר חליצתו״ נא להקפיד בהזכרת כל הפרטים.
שאלה - 145867
שלום וברכה לכבוד הרב,האם ישנה בעיה בדגים המיובאים מסין.תודה ומחילה מכבוד הרב
תשובה
רוב המוקפאים מגיעים מסין כי זה יותר זול. ולבדוק שיש חותמת כשרות על האריזה.
שאלה - 145866
כבוד הרב אמר לי ללמוד הלכות שבת ולקיימן כדי שזה יועיל למצב הבריאותי שלי- מאיזה ספר כדאי שאלמד? יש משהו מותאם לנשים וקל להבנה ולמידה?תודה לרב על המלצתו ה' ישמורך בריא ושלם
תשובה
ילקוט יוסף.
שאלה - 145865
לכבוד הרב
ארוע בר מצווה ברית מילה שמתקיימת בתשעת הימים. (על טהרת הקודש כמובן). האם המלצרים והצלם והתזמורת יכולים לאכול בשר.?
בבריאות איתנה לכבוד הרב.

תשובה
חלילה וחס. ובכלל מותר לאכול בשר רק לעשרה מוזמנים בלבד.
שאלה - 145864
לכבוד הרב
תפילת ראש חודש עם אשכנזים האם אפשר לאחר הלל לומר איתם לפי הסדר שבם אומרים בית יעקוב וברכי נפשי ?תודה לרב ורפואה שלמהמאיר דיין

תשובה
אתה תתחיל אשרי יושבי ביתך ותמשיך הכל על הסדר בינך לבין עצמך. מזמור ברכי נפשי יש לאמרו לאחר תפילת מוסף ולא קודם לכן.
שאלה - 145863
לכבוד הרב שלום רב
איך צריך להתנהג עם האישה לגבי יום ט' באב חוץ מאיסור.... האם צריך להתנהג כמו בימי נידתה?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 145862
לכבוד הרב שליט"א,
ראשית תודה רבה על כל הזמינות באתר בתשובות מפורטות בסבלנות ובנועם זה לא מובן מאליו.נכנסתי לשבוע 41 במידה ואלד ביומיים הקרובים מה הדין שלי לגבי צום ט באב?

תשובה
אם מרגישה טוב תתעני. ואם יש הקאות, בחילות, או סחרחורות, או חלילה התכווצויות לאכול.
שאלה - 145861
לכבוד הרב
לאחר חיפושים הבנו שאבד לנו חפץ מהבית, חשדנו בליבנו במישהי שהיא לקחה את החפץ, היום השכנה הגיע ואמרה שהילד הביא לה את החפץ, כל החושד בכשרים לוקה בגופו איך ניתן לכפר

תשובה
אחרי תשעה באב תשלחי מתנה או תעשי טובה גדולה עם אותה שחשדת בה.
שאלה - 145860
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ללמוד בשו"ת מבשרת ציון חלק ד" על ענייני האבלות (גסיסה,יציאת נשמה ,קבורה,שבעה ..) בתשעה באב.
ובע"ה תזכה לראות בנחמת ציון במהרה בימינו אמן

תשובה
כל עניני מנהגי והלכות אבילות מותר ללמדם בתשעה באב.
שאלה - 145859
לכבוד הרבהאם אפשרי ללכת לקברי צדיקים בירושלים ולכותל,לא מצריך נסיעה מחוץ לעירלצורך תפילה לרפואההילולה של הארי הקדוש האם אפשרי ללכתבימים אלה ?
תשובה
נשים לא הולכות להסתובב בחוץ. גברים ישבו וילמדו בבית הכנסת.
שאלה - 145858
לכבוד הרב
לגבי ברית מילה לתינוק שנדחה הברית עקב כך שהיה משקל נמוך מאוד
הרופא אמר שבתאריך(תשעה באב) זה צפוי להגיע למשקל הרצוי? מה דעת ההלכה?

תשובה
לא נשמע רציני ביום שני לא יגיע למשקל וביום שלישי יגיע?
שאלה - 145857
שלום לכבוד הרב
מישהו משפחתי תרם למוסד תורני וסכום מכובד מאוד ,כעת יש לאותו אחד שתרם ילדים שאין להם(לפעמים כמעט אוכל,אז העירו לו על הנ"ל,אז האם זה נכון שכבר איאפשר להתחרט?

תשובה
ביום חופתו כבר התחייב לפרנס את אשתו וילדיו. וכתב וחתם ונשבע בכתובה שאם לא יהיה לו כסף ימכור את מעילו ויפרנסם. ועתה הוא מפרנס אחרים שיכולים למצוא נדיבים שיפרנסום. וילדיוקודמים לכולם. ואם תורם הרי זה גזל. והלוקחים ממנו נקראים שודדים
שאלה - 145856
לכבוד הרב
מה עניין בימים אלו של שכניתא בגלותא? כיצד ניתן להתחזק באמת בהרגשה הפנימית בצער של השכינה ומה הפסדנו מהחרבן?
תזכו לראות בבניין בית המקדש עוד השנה עם כל ישראל

תשובה
עיין בספר שבט מוסר. הביא רשימה ארוכה של צרות הכלל והפרט שהם תוצאה של החורבן והעדר בית המקדש. תקרא תיקון חצות ותתבונן במילים ותבין.
שאלה - 145855
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א מה לעשות במקרה שבחור הציע לי נישואין ובא עם הוריו לבקש את ידי ואבי שמצא בו ערוות דבר התנגד ועכשיו הבחור מקפיד ונפרדנו ? קשה לי אני בדילמה .
תשובה
מה ענין ערות דבר שמצא בו ומה המידע ומקורו?
שאלה - 145854
לכבוד הרב! ב"ה אשתי ילדה ביום ראשון,היא שואבת ומניקה האם עליה לצום בט באב? האם צריך לתת לה לאכול בשר בתשעת הימים או שיכולה להחמיר? תודה!!
תשובה
בהחלט תאכל בשר. חוץ מיום שני שהוא ערב תשעה באב. וכמובן יום שלישי אסור. וביום התענית תשגיח שאם תגלה אצלה חולשה תאכל.
שאלה - 145853
שלום וברכה לרב היקר!עבודתי בתחום הנדל"ן הנני נושא מכשיר טלפון חכם מוגן של 'בית דין צדק בני ברק' ברשות הרב קרליץ מסונן ברמה גבוהה ותורם למקצועיות בעבודה האם רצוי לפני השית
תשובה
גורם נחת רוח לפניו יתברך.
שאלה - 145852
שלום לכבוד הרב
מאיזה גיל אני יכול לקחת את בני למקוה?
לאחר שאני מסיים לקלח אותו אני נכנס בלי שהוא רואה אותי....
תודה רבה,שהשם יאריך ימיך בטוב ושנותיך ברחמים

תשובה
מכל גיל שמתאים לפי התפתחותו. ותקפיד להיות אתו שם כל משך הזמן ואל תשאיר ילד לבד במקווה ואפילו דקה אחת.
שאלה - 145851
לכבוד הרב
חמי נפטר צעיר מקריש דם לפני שנתיים. חמותי האלמנה בקשר זוגי עם אדם שגרוש 30 שנה. בעוד מס ימים האזכרה לשנתיים. האם לאלמנה מותר לערוך את האזכרה או עדיף שהילדים יעשו?

תשובה
בודאי שמצווה עליכם הבנים לעשות האזכרה בכל מצב. רק כואב מאוד הדבר שהיא בקשר עם גבר ללא נישואין כהלכה.
שאלה - 145850
לכבוד הרב מוצפי שליט"א! אשתי ילדה לפני 3 ימים בשעה טובה, והיא מניקה האם צריכה לצום ? ובמידה וכן האם יכולה רק לשתות קצת מידי פעם כי מתייבשת בהנקה. תודה מראש על התשובה.
תשובה
ההגדרה ההלכתית שלה זה יולדת תוך 30 יום מהלידה. ואם תצטרך לשתות תשתה וכן אם זקוקה לאוכל תאכל.
שאלה - 145849
שלום לכבוד הרב היקר שליט"א מתפללים לשלומו לעד בביאת גואל צדק. קנינו עציץ של פלפלים קטנים(שאטה) איך לנהוג לעיניין מעשרות וכן מה הדין לעיניין עישון בט' באב תודה לרב היקר.
תשובה
להפריש בלי ברכה מדרבנן. עישון בתשעה באב אסור.
שאלה - 145848
שומע מהציבור שמסיימים לומר קדושה, האם יכול לענות עמהם,ואם רק מיעוט מסיימים ורובם כבר סיימו לענות, והאם תוך כדי דיבור לסיום שלהם עדיין יכול לענות. מדובר כשהוא במנין שם.
תשובה
יכול לענות.
שאלה - 145847
לכבוד הרב
אני בעלת תשובה ואני מתעניינת בשמות לבת ב"ה שתיולד בשעה טובה, יש לי כמה שמות שאני אוהבת וארצה לשמוע מה הרב אומר עליהם: רומי, אלה, אריאל. חשוב לי שם שאני מתחברת אליו

תשובה
שרה או אריאלה.
שאלה - 145846
לכבוד הרב מוצפי! הבת שלי ילדה לפני פחות משבוע והמוגלובין שלה 8 עוד נמוך האם צריך להכריח אותה לאכול בשר בימים אלו כשהיא רוצה להחמיר על עצמה?
תשובה
תאמרי לה שחייבת לאכול בשר בשביל הילדים שלה.
שאלה - 145845
לכבוד הרב,
אחי נמצא בתהליכי גירושין עקב בעיותיו הנפשיות ומאז שחזר להורים הם מעירים לו ורומסים אותו
האם מותר לכתוב להם מכתב חריף בכדי שיפסיקו? נסינו לדבר בכבוד אך לא מועיל

תשובה
תכתוב מבלי לפגוע. תסביר שההערות מזיקות.
שאלה - 145844
שלום לכה"ר שליט"א הי"ו,
אם מזמינים אדם לסעודת מצווה או שואלים אותו אם יגיע למקום סעודת מצווה וענה : 'בע"ה' ולא אמר בלי נדר האם זו אמירה מחייבת וצריך התרה?

תשובה
לא מחייב. ודע רק שתי סעודות נקראות ״סעודת מצוה״. סעודת ברית מילה וסעודת חתן בן תורה שהתחתן עם בת תלמיד חכם.
ואם יש שם תערובת עם נשים פטור. וכן אם יש לו שיעור תורה באותה שעה פטור. וכן אם משתתפים בה אנשים ריקים פטור.
שאלה - 145843
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לרב על האתר המיוחד
אשמח מאוד לשמוע מהרב עיצה לחינוך הילדים
תודה רבה

תשובה
להתפלל עליהם הרבה ולאהוב אותם ובעיקר כשעושים מעשה טוב לפרגן ולשבח מכל הלב.
שאלה - 145842
מסגרת העדשה במשקפיים ללא בורג, חציה התחתון של המסגרת עשוי חוט סינטטי כמו ניילון, בשבת נפלה העדשה, האם מותר להחזיר, יש לציין כשמחזירים העדשה היא נתפסת היטב בחוט הניילון
תשובה
כל שאין תקיעה בחוזקה במסגרת מותר להחזירה.
שאלה - 145841
לכבוד הרב
הרב בשעת כעס אמרתי אמירה מזעזעת על בעלי הלוואי וימות ואני מפחדת מאוד. עשיתי תשובה הרב מה לעשות?קצת קשה לפעמיים עם הדרך שלו

תשובה
התרה בפני שלשה אנשים כשרים.
שאלה - 145840
שלום
רציתי לשאול לגבי קבלה מעשית האם להאמין לזה?הייתי אצל רב שמתעסק עם זה ואמר לי שהבחור שאני יוצאת איתו לאבשבילי לפי שמות של שתינווהביא לי לעשות ביטוליםהאם להאמין לכך?

תשובה
היית אצל מתחזה למכשף השם יצילנו.
שאלה - 145839
שלום בשבת שכחנו את דלת המקרר פתוחה ונכנסו מן יתושים
בבוקר הוצאתי אותם בנפנוף יד ככל שניתן
וכשפתחתי ראיתי שיש עוד ושוב הוצאתי וסגרתי וכשפתחתי היו עוד ואחד מתיש בזה איסור ?

תשובה
שום איסור. כי היה שלא במתכוין כלל.
שאלה - 145838
לכבוד הרב
רציתי לשאול היכן אני יכול למצוא בספרים את ה18 נשים האסורות מהתורה

תשובה
11 קרובותיו. 7 קרובות אשתו. עיין ברמב״ם הלכות איסורי ביאה ח״י נשים אסורות וכן במסכת יבמות ובשלחן ערוך אבן העזר. תוכל להיעזר בכולם במפתחות הספר.
שאלה - 145837
לרב הגאון!
יש לי אישה מאוד קנאית, היא לא יכולה לראות אותי נפגש עם המשפחה שלי או בכלל נהנה ושמח בחיים. אני לא מדבר איתה בנידון אלא מתרכז בחיים שלי.איך מתמודדים איתה?תודה.

תשובה
אם חפץ חיים הנך תלמד עצמך לשתוק.
שאלה - 145836
לכבוד הרב מוצפי שלט”א שלום
לבן שלי קוראים ליאם הילד תמיד מרביץ לפעמים בלי סיבה מתעצבן עד שקשה לי להיות בחברת אנשים האם בגלל השם צריך להוסיף לו שם שם או להחליף
תוד

תשובה
מראש צריכים לקרוא בשמות קדושים. תוסיפו שם של צדיק.
שאלה - 145835
לכבוד הרב,
בשופר בציון עמוד צז: "טעם החתימה עושה השלום גימ' ספרי'... גימ' החסד והרחמים... גימ' צרופ"ה"
השלום = ספרי' = צרופ"ה = 381
החסד והרחמים = 386כיצד ליישבתודה

תשובה
החסד ורחמים.
שאלה - 145834
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ברית בביום ראשון בע"ה האים מותר לכל המוזמנים באכילת בשר? (ועם) ואם לא למי כן תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
אל תעשה בשר. או חלבי או דגים. כי רק לעשרה מותר לאכול.
שאלה - 145833
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילמדנו רבנו,ימים נוראים מתקרבים אלינו,איזה נושא בהלכה עדיף להתמקד כדי להגיע מוכנים לימים אלו?
שתזכה לשנות מתושלח ובריאות איתנה!

תשובה
להגיע מוכנים זה נשמע מאוד מוגזם. אך להשתדל אנחנו משתדלים. ללמוד בעיון הלכות תשובה להרמב״ם חלק ראשון ולרשום במחברת או בפנקס מה צריך לתקן.
שאלה - 145832
לכבוד הרב שלום רב,
בתשעה באב זה יהיה חודשיים אחרי הלידה, הילד רק יונק. מה הדין שלי בצום תשעה באב?

תשובה
מינקת צריכה ימים אחדים לפני התענית להרגיל את התינוק לינק מבקבוק. ושלשה ימים לפני לשתות כוס מים כל חצי שעה. עד התענית.
שאלה - 145831
לכבוד הרב
א. בברכות ההפטרה "ולעלובת נפש תושיע 'ותשמח' במהרה בימינו"
האם גורסים "ותשמח"?
ב. האם מותר לחמות לנשק את החתן בראשו?
תודה רבה

תשובה
א, במקורות זה לא מובא. מנין לנו לשנות ולהגיה ברכות שתיקנו לנו חז״ל.
שאלה - 145830
לכבוד הרב שלום רב
אשה תוך שנתיים מלידה מידי פעם חלשה (נוטלת כדורים לאיזון בלוטת התריס) האם אתן לה בשרי או דגים מספיק

תשובה
מה שנחוץ לה.
שאלה - 145829
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נולד בח'תמוז (מוצאי שבת) בשעה 2:30 לפנות בוקר מתי מתי תחילת זמן פדיון הבן?
תודה

תשובה
יום שני הוא יום השלושים. בלילה יכנס יום ה - 31. ואז יחול זמן הפדיון.
שאלה - 145828
רציתי להודות לך הרב על התשובות המהירות והבהירות שאתה נותן לנו, על ההכונה בדרך השם יתברך. על שאנו מחכימים מהתשובות ומקבלים גם מוסר על הדרך. תודה ושזכות הרבים תגן בעדך תמיד
תשובה
תודה לכם כי בשמיים עוזרים בזכותכם.
שאלה - 145827
שלום לכבוד הרב
בשכונתי יש ביכנ"ס ליטאי שע"פ התקנון שלו מותר לעלות רק בהברה ונוסח אשכנז. שאלתי האם בחור ספרדי יכול לשנות הברה ונוסח ולעלות חזן?(מקום שבחורים עולים חופשי)

תשובה
אסור לספרדי לעלות חזן. אסור לנו לשנות מנהגי אבותינו בגלל כמה משוגעים.
שאלה - 145826
לכבוד הרב שלום רב
מחר,יום רביעי תתקיים ברית המילה לבן שלי בעזרת השם.
השאלה שלי אם אני חייב להתגלח ולגזוז ציפוניים לכבוד הברית או שאני יכול להחמיר ולחכות לאחר תשעה באב?

תשובה
אין חובה להתגלח. לגזוז צפרניים מותר.
שאלה - 145825
לכבוד הרב
ברית שמתקיימת בזמנה בתשעה באב1. מתי ואיך לקיים הברית?. האם מותר לשמוח בברית (כמובן ללא מוסיקה)3. האם לוותר במוצאי הצום על הסעודהתודה רבה

תשובה
ממשיכים את התענית כרגיל. הברית תתקיים מהשע 1 בצהריים והלאה. רק שלשה שהם אבי הבן, המוהל והסנדק לובשים בגדי שבת. האבל על בית המקדש ממשיך ואסור שום שיר. לא אוכלים ולא שותים. את הכוס של הברכה טועמת היולדת בלבד או לחילופין ילד קטן.
הסעודה תתקיים בלילה ללא מוסיקה. עם לחם ודג או משהו פרווה או חלבי.
שאלה - 145824
ה' הטוב יאריך ימיו בטוב בבריאות איתנה
מותר לכתחילה בתשעת הימים אורז שהתבשל עם בשר בלי בשר?
ב. בדיעבד אם נשאר מותר?

תשובה
לכתחילה לא, בדיעבד שנשאר כן.
שאלה - 145823
לכבוד הרב שליט"א
הרמבם מונה ארבעה חלוקי כפרה וידוי חרטה וקבלה לעתידהאם זה מועיל לעוון נידה וא"א או צריך תיקונים נוספיםהאם אחרי התשובה אפשר להיות עד?בברכתרפואה שלמה לרב

תשובה
שכחת הראשון ״עזיבת החטא״. ומי שיקיים על הארבעה הללו הוא צדיק גמור.
שאלה - 145822
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה.
קבלתי היום מפתח לדירה שקנינו. מותר להתקין שם מזגנים. כיורים לנטילת ידיים. אסלות .מקלחון. בימים אלו? תודה.

תשובה
אם זה דחוף תתקינו.
שאלה - 145821
בני בן העשרה חודשים, טייל בבית מצא חילזון ללא בית והכניסו לפיו, אני בצער גדול מזה ומפחד שחלילה יהיה ונטמטם בם, שהרי זה מאכל אסור לכל דבר ):
תשובה
אות הרגעה להפעיל. לא קרה כלום. קחי מטבע תסובבי סביב ראשו שלש פעמים ותאמרי ״זה חליפתך, תמורתך, כפרתך. זה המטבע ילך לצדקה ואתה תיכנס לחיים טובים ולשלום״.
שאלה - 145820
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר בתשעה באב לרקום או לעסות בעבודת יצירה. וגם עם ילדים. או שזה הסיח דעת.

תשובה
בנים ובנות למטה מגיל מצוות מותרים.
שאלה - 145819
לכבוד הרב מוצפי שליט"א התפילות שנמצאים בספר אורח צדיקים האם כל אדם יכל לאומרם או רק מי שהוא תלמיד חכם ?
תשובה
בהחלט כן. רק יזהר לא להזכיר שמות הקודש הכתובות בסוגריים בפיו.
שאלה - 145818
לכבוד הרב שלום רב
אם אין מי שיתן את הכוס למקדש , האם אשתו של המקדש גם יכולה לתת?

תשובה
בימים שאסורה יוותר ויקח לבדו.
שאלה - 145817
לרב שליט"א
אישתי אדם מאוד רגיש וכל אחד שהיא שומעת עליו שחלה או לא חש בטוב היא מיד נכנסת לעצב/לחץ ופתאום כל הרגשה שהיא קצת לא מרגישה טוב לוקחת את זה בפרופורציות לא נכונות

תשובה
תלמד קצת בספרי מוסר עניני הבטחון. תיקח אותה לרופא שיתן תרופה נגד חרדה.
העורך כל הכבוד שעקפת וכתבת שאלה ארוכה בתשלומין.
שאלה - 145816
שלום לכבוד הרב,
1- האם הרמ"ק היה רבו של האר"י?2- האם יש לרב המלצה ל"תומר דבורה" עם ביאור/מפרש?3- בבקשה שהרב יברך את משפחתי לשלום בית וישועות!בריאות איתנה לרב אמן!

תשובה
כן הרמ״ק ז״ל נקרא רבו של רבנו האר״י ז״ל. לא ידוע לי על פירוש מסויים.
שאלה - 145815
שלום לכבוד הרב שליט"א,
בבית הכנסת עושים ביום חמישי הילולא לאר"י הקדוש זצוקל, הם עושים סיום מסכת ותהיה תזמורת ושמחה. האם זה בסדר ללכת?
ה' יברך את הרב בכל הטוב!

תשובה
נראה לא טוב. הילולא זה לימוד תורה ומה תזמורת עושה?
שאלה - 145814
לכבוד הרב שלום רב
אם אפשר להתפלל לרפואת עמוס בן לאומה למשפחת חיון

תשובה
להזכירכם ברכות בטלפון.
שאלה - 145813
מו"ר עט"ר
אדם שמחלק חלב למכולות בשעות הבוקר בין 2 בבוקר עד 1בצהרים האם פטור מק"ש ומתפילת שחרית בגללשעסוק בצרכי רבים ? שאם יתפלל אחת החנויות בסוף הקו תקבל חלבבשעה מאוחרת?

תשובה
חייב בתפילה. וזה לא צרכי רבים אלא פרנסה אישית שלו.
שאלה - 145812
שלום לכבוד הרב האם מותר לתקן חצאית בימים האלה שלפני תשעה באב ?תודה
תשובה
נלצורך שימוש רגיל מותר. לצורך שמחה אסור.
שאלה - 145811
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה. אי"ה יתקיים השבוע יום היערכות של צוות ביה"ס בו תהיה גם סדנת בישול ליצירת אוירה טובה ושיתוף פעולה. בשנת אבל על אבי ע"ה. האם יכולה להשתתף?
תשובה
לא כתבתם מה עושים ״יום היערכות״ מוסיקה? אוכלים? מפטפטים? מרכלים?
שאלה - 145810
שלום רבנו, ישנו אתר שמצלם כל קבר ומצבתו, מאפשר לחפש לפי שמות. ראיתי שהאותיות במצבתו של סב אבי, לרבות הידיים של ברכת כהנים, דהויות מאוד. האם ישנו עניין לשלם לאדם שיתקנם?
תשובה
אין צורך. כי ציור הידים מיותר לחלוטין ולא טוב לנפטרים.
שאלה - 145809
לכבוד הרב
האם אפשר לדעת למה תפילתו של אדם אינה נענית אחת הסיבות שכבר נגזרה הגזירה האם התפילה יכולה לשנות את הגזירה גם אם כבר נגזרה הגזירה אדם ימשיך להתפלל עד שהתפילה תתקבל.

תשובה
וכי יש מי שיודע אם הגזירי נגזירה? יתפלל בכל מצב.
שאלה - 145808
בהמשך לשאלה על הבת מצוה לאחר ט באב: קנינו מקפיא חדש ביום שישי והוא צריך להגיע השבוע. זה בסדר? הוא נקנה כדי להקפיא אוכל לקראת האירוע.
עוד שאלה: האם מותר לפני ט אב לבשל לאירוע?

תשובה
לקבלו מותר. להשתמש ולבשל אסור.
שאלה - 145807
שלום לרב,זכינו לקנות בית! בבית יש גם יחידת דיור נפרדת מהבית, לגבי קביעת מזוזה ביחידה מה הדבר הנכון, שאני (יקבע) אקבע מזוזה,או שכול דייר שמגיע יקבע לעצמו,ומה הדין כשאין דייר?
תשובה
תקבע אתה. העורך נא להקפיד על כתיבה נכונה.
שאלה - 145806
לכבוד הרב שלום,אנחנו רוצים לעשות שיעורי תורה בט' באב לקראת תפילת מנחה, האם הלכות ניחום אבלים מתאים ללמוד? כמובן שבין הדברים יהייה גם ענייני בית המקדש והחורבן.
תשובה
בהחלט כן. תזכו למצוות. חזקו ואמצו אתם משמחים ומנחמים את עם ישראל.
שאלה - 145805
שלום לרב
באחת מדרשות הרב,מסעי הרב הביא את הסגולה בשם הרב יוסף חיים במזמור אנא בכח-אפשר לקצר את זמן הגלות למי שעובד רחוק,קשה ונמאס לו הנסיעות
האם מנכים לו לאדם מזכויותיו?

תשובה
אין מנכין לו מזכויותיו.
שאלה - 145804
שלום לרב. האם מותר לאבל להחליף גופיה ולבנים ביום חמסין? והאם יש הבדל בין אבלות של הורים, לשאר קרובים?
תשובה
ללא סיבה אסור.
שאלה - 145803
שלום לכבוד הרב היקר
היו לי המון תולעים בבית התפשטו בכל הבית כמעט. השאלה היא מה זה אומר על פי התורה מה אני צריכה לתקן או להתחזק? סתם זה לא יופיע ועוד בכמות כזאת.. תודה כבוד הרב

תשובה
העורך. תודה לך. תגשי לגורמים המוסמכים.
שאלה - 145802
שלום לכבוד הרב
בשבת אמרתי בשם הרב על איסור תפילות חובה בקברי צדיקים.
מישהו רצה לומר שיש חילוק בין קבר הרשב"י היות וזה רק הציון ולא מקום קבורתו האמיתי.מה לענות לו?תודה

תשובה
למי שאינו יודע הלכה ומפטפט. לא עונים. כי אם זה לא הציון מדוע הוא הולך לשם? וכי הצדיק נמצא רק בקומה התחתונה ולא גם למעלה. הוא לא למד ומקשקש.
שאלה - 145801
שלום לכבוד הרב,
בעלי שומע שירי קודש בימים אלו אומר שזה עוזר לו לא להיות בדכאון, אני בצער גדול מזה, מה לעשות הרב? מה לומר לו אם בכלל?
תודה לרב, שנזכה לגאולה השלמה בקרוב.

תשובה
את לא אחראית עליו.
שאלה - 145800
לכבוד הרב
-1רציתי לדעת מאיזה גיל למדו בפורת יוסף אליבא דהלכתא מאי צורת הלימוד שהיתה בפורת יוסף? 2האם יש מחלוקת לפי הקבלה האם לשים פאות לפני האוזן? תודה רבה

תשובה
העורך. נא ממך לא להציג שאלות מפורטות בעלות אינפורמציה. שאלה הלכתית אחת תיענה באהבה.
שאלה - 145799
עט"ר
מה הסיבה שלא אומרים תחנון בט' באב?בגלל שהוא נקרא מועד?במחילה, זכור לי שהרב אמר אולי פעם שבגלל שביום צה יש התגברותלמלאך המוות או ס"מ, יכול להיות שאני טועה אולי.

תשובה
העורך. הרב הזכיר את שני הטעמים גם וגם.
שאלה - 145798
לכבוד למורנו
שמעתי שביום שבת לאחר שמורידים לילד את הטיטול אסור לסגור אותו עם המדבקה שלו .
האם זה הלכה למעשה?
תודה ומחילה מרבנו ומורנו.

תשובה
למה לסגור כשאפשר לקפל ולגלגל.
שאלה - 145797
שלום הרב למדתי שמי שנפל בקדושה פעמיים ושלוש מאבד כבר את החשק לקדושה ותורה.האם יש דרך לתקן? זה אכן קרה לבן שלי. האם יש דבר שאני יכולה לעשות? האם יש סיכוי ודרך שיחזור? תודה.
תשובה
לא היה ולא נברא. קראת שטויות. כי הפסוק אומר ״תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם״. ובתלמוד אמרו עד דכדוכה של נפש. כלומר יש סיכוי לאורך ימים.
שאלה - 145796
לכבוד רבנו היקר שמחזקנו בדברי תורתו תמיד, האם מותר בתשעה באב לקרוא מדרש רבה על מגילת איכה וכן מהמובא במסכת גיטין על החורבן?
תשובה
בהחלט כן. כנזכר בפוסקים.
שאלה - 145795
לכבוד הרב
שלום ורפואה שלמה לכבודו עברתי ניתוח מעקפים בי"ט באייר האם עלי לצום בתשעה באב דעות הקרדיולוגים שונים נוטה ללא אבל לא , לא חד משמעי חלקם לא וחלקם התלבטו . תודה

תשובה
הכל תלוי במצב בריאותך בשעות התענית. תפעל לפי הרגשתך.
שאלה - 145794
לאחר אלף מחילות ממו"ר שליט"א.אנחנו מתעסקים בכשרות ביום יום,בדקנו בעבר את כשרות הקוקה קולה בייצור ללא השגחה עם הנוגעים בדבר ואסרו.האם חל שינוי לאחרונה?ילמדנו רבנו
תשובה
לא ידוע לי על שינוי בתחום זה.
שאלה - 145793
לכבוד הרב שלום רב
הרב ענה לי שעדיף לי לומר סליחות ביחיד האם את הסליחות יש לסיים לפני עלות השחר או אפשר להתחיל כ-20 דקות לפני עלות השחר לסיים אחר עלות השחר שעוד יש זמן לתפילת נץ

תשובה
אפשר גם אפשר.
שאלה - 145792
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילד בן12 לא לומד המלמד מזלזל בילד לא מוצאיםם תלמוד תורה חרדי שמוכן לקבל אותו האם לפנות לתלמוד תורה ממגזר אחק יורנו הרב מה לעשות ממש אובדי עצות3

תשובה
יש לחקור מה קרה בין המלמד לתלמיד?
שאלה - 145791
לכבוד הרב
אם זמן מנחה גדולה ב 13:22 האם אפשר לומר פתיחת אליהו ולמנצח לפני הזמן הזה?

תשובה
פרשת התמיד ״את קרבני לחמי״ יש לומר בהגיע הזמן.
שאלה - 145790
שלום לכבוד הרב,
בתשעת הימים אני רוצה רק לקנות בגדים/נעליים אך לא ללבושהאם מותר או אסור?תודה

תשובה
חזרנו על הדברים כמה פעמים כולל בשיעורי התורה המשודרים. כי כל רכישה לצורך שמחה אסורה. אך רכישה שוטפת לימים רגילים מותרת אם זה במחיר הזדמנותי או מוצר שיתכן ולא נמצא אותו בהזדמנות אחרת.
אך לצורך שמחה אסור לקנות.
שאלה - 145789
לכבוד הרב שלום רב
עברתי הפלה טבעית בחודש שני כבר ראו הריון בבדיקת דם) לאחר שנטהרתי הרגשתי שהייתי שוב בהריון אך היה וסת. מה אפשר לעשות שלא יקרה שוב? אולי כי לא עשינו חנוכת בית

תשובה
בכלל אין קשר בין הדברים.
שאלה - 145788
שלום לכבוד הרב
עברתי 2 הפלות טבעיות ונקבע לי תור למכון הפלות לברר מהי הסיבה להפלות הללו. התור נקבע לפני כמה חודשים לט׳ באב. האם מותר ללכת לשם בצום או לדחות לעוד כמה חודשים ?

תשובה
לדחות. כי לא ניתן להיות בטוחים שאפשר יהיה להתענות.
שאלה - 145787
לכבוד הרב השלום והברכהבברכת הטלית להתעטף בציצית - לבמכוון שלא יהיה כאבי שינייםוכן בברכת הלבנה.ומה לגבי נשים. תודה מראש
תשובה
נער הייתי וגם זקנתי. ולא שמעתי שמצוות התורה נעשות בגלל אינטרסים אישיים. ולהתחיל לרשום ״סגולות״ של כל מצווה זה הופך להיות לא עבודת אבינו שבשמיים.
שאלה - 145786
לכבוד הרב שלום רב
אמי נמצאת 30 יום אבלות על אחותה...ואני רוצה לעשות חנוכת בית אחרי תשעה באב...אמי יכולה להשתתף? כמובן חנוכת הבית בלי מוזיקה וכ'ו...

תשובה
לא תאכל בסעודה. כי יש שתי הגבלות הלכתיות אכילה בסעודה ושמיעת מוסיקה.
שאלה - 145785
לכבוד הרב שליט"א,
מה לעשות עם חתיכות לחם שנשארו? (אין איפה לשים לציפורים)
והאם גם צריך לאסוף את פירורי הלחם?
תודה רבה.

תשובה
מראש עושים סדר וקונים מחצית מכמות הלחם.
שאלה - 145784
שלום לכבוד הרב שליט"א
פיתות לכבוד שבת קודש2 קילו קמח 6 כפות סוכר כוס שמןמכינה אותן במחבת משמנת קלות את המחבת רק כדי שלא ידבקוטעם מובהק של לחם ללא מתיקות מה ברכתם?

תשובה
המוציא לחם.
שאלה - 145783
לכבוד הרב
שלום אני לוקחת תרופות לדופק הלב ללחץ דם גבוה לסוכרת ולפעמים לדלקת בקיבה בעוד שבועיים עוברת ב"ה צינתור איך להתנהג בצום הזה ובכיפור מבקשת ברכה לרפו"אש תודה

תשובה
להתייעץ עם הרופא אם מותר לדחות את לקיחת התרופות.
שאלה - 145782
לכה"ר
בביה"כ קוראים ק"ש של ערבית בדיוק 13.5 דקות זמניות לאחר השקיעה (לא מפספסים אפילו חצי דקה).האם ראוי ליר"ש לחזור על ק"ש מחמת הספקות שבעניין?
תודה למו"ר

תשובה
זה בסדר.
שאלה - 145781
לכבוד מו"ר
מה שמלווים אורח ד' אמות, האם בדיעבד נחשב אם ליווהו בתוך הבית עד מפתן הדלת, או ד' האמות חייבות להיות דווקא מחוץ לדלת (בין אם מדובר בחדר מדרגות או חצר)?
תודה רבה.

תשובה
רק מחוץ לדירה.
שאלה - 145780
לכבוד הרב שלום רב
אחותי צבעה את הבית וסימנה בראש חודש גילתה שיש הבדלי צבע בנקודה מסויימת לא שמו לב האם מותר לתקן עכשיו או לחכות אחרי תשעה באב פשוט עכשיו היא מנקה ורוצה לסיים

תשובה
תיקון צבע מותר.
שאלה - 145779
לכבוד הרב שלום רב
החברותא שלי מדליקה ביום שישי גם נרות לנפטרים ולנפטרות על אף שאין זה יום האזכרהשלה. האם זה בסדר?תודה רבה תהיה בריא כבוד הרב!נהנית ביום שישי בשעה 2 ברדיו

תשובה
העורך, עשרות פעמים כתב הרב שהוא מנהג פסול.
שאלה - 145778
כבוד הרב
עברתי הפלה טבעית במוצאי שבת מחר אני עושה בדיקה ליראות עם ההורמון של ההריון ירד ועם הוא לא יירד הרופאים רוצים לתת לי זריקות להורדה להקשיב להם או לתת לגוף להתנקות לבד

תשובה
לבצע את הבדיקה והטיפול כי זה מאוד חשוב.
שאלה - 145777
שלום לכבוד הרב
סבתא שלי גרה בארה''ב בת 85, וביקשה ממני אחרי 120 להקבר בישראל, ועכשיו התקשרה ואמרה שרוצה לעשות עליה לישראל, מה לעשות?

תשובה
תעלה לארץ בחייה.
שאלה - 145776
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לי להחליף ניברשת בפינת האוכל בחדשה נקנתה לפני לפני ראש חודש אב רפואה שלמה לעטרת ראשנו
תשובה
לא. כי זה אינו חיוני.
שאלה - 145775
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לענות אמן אחר קדיש של אדם שהוא חסיד של רב שהודה במעשים חמורים, והנ"ל אוחז שמה שהרב עשה זה תיקונים.

תשובה
תברח ממנו.
שאלה - 145774
שלום לכבוד הרב, אישה שקיבלה בגד משומש מחברה, האם עליה להימנע מללבוש אותו בפעם הראשונה בגלל שתתחייב בברכת שהחיינו בבין המצרים? השאלה לגבי אישה הרה שהבגדים ב"ה כבר קטנים.
תשובה
כדאי להמתין ולברך שהחיינו.
שאלה - 145773
בית כנסת חדש חצי שנה קיים אין מנהגים לבית הכנסת שואלים חברי העמותה איך לנהוגב-ט' באב לגבי הנחת תפילין בשחרית או במנחה? ומה עדיף וראוי לנהוג כדי שכל שנה ינהגו כך בבית הכנסת
תשובה
להנהיג להניח בתפילת שחרית בבית הכנסת להתפלל כבכל יום. ולקרוא בתורה. ואחרי החזרת הספר תורה למקומו לחלוץ התפילין ולומר הקינות ומגילת איכה.
שאלה - 145772
לכבוד הרב: אנו נוהגים לאכול בשר כל שנה ורק ביום ט' ברב עצמו נמנעים מלאכול
האם אפשר להמשיך במנהגנו כי חלק אמרו לנו שאנו עושים איסור?

תשובה
אסור בהחלט. וכאן בארץ ישראל המנהג שאסור לאכול בשר ממוצאי ראש חודש, כפי שכתב הגאון החיד״א ז״ל בברכי יוסף.
שאלה - 145771
לכבוד הרב
שלום אני רוצה לדעת אם מותר בתשעת הימים האלה שאנחנו נמצאים בה לנסוע לבית מלון שכולל שיעורי תורה מפי רבנים? האם זה לא מסוכן לעשות את הנסיעה הזו? והאם זה מותר?

תשובה
אסור, זה בידור זול בתשעת הימים.
שאלה - 145770
לרבנו, אנו נמצאים לאחר 11 חודש לחמותי, הבוכרים נוהגים לתת את בגדי הנפטרת לאחר שנה, השאלה האם יש ענין ויועיל לנפטרת שנחלק את בגדיה לנזקקים כבר עכשיו? תודה רבה לרב וחודש טוב
תשובה
מתחילים לחלקם מיד אחרי השבעה.
שאלה - 145769
שלום לכב'הרב,בהריון שבוע 13 וכן 3 קטנטנים בבית.הרבה בחילות,מידי פעם מקיאה,סחרחורות,כאבי ראש,התכווצויות.באיזה מצב אוכל לשתות/לאכול בצום אם ח'ו לא ארגיש טוב?תודה
תשובה
אם תרגישי לא טוב, מותר לך לשתות.
שאלה - 145768
לכבוד הרב
אם התפללתי ערבית 16 דקות לאחר השקיעה האם עלי לחזור על קריאת שמע.האם הלילה אומרים וידוי בקריאת שמע שעל המיטה.
תודה לכבוד הרב

תשובה
א, כיוון שעבר 13 וחצי דקות מועיל. ב, הלילה אומרים וידוי. אמנם הרב חסד לאלפים הסתפק במוצאי ראש חודש לפני חצות, אך אפשר לומר.
שאלה - 145767
לכבוד הרב
במהלך הצום סובלת מכאבי ראש חזקים האם ניתן לבלוע אקמול עם טיפה מים
רפואה שלימה לרב

תשובה
אם תתחילו לשתות כוס מים כל חצי שעה, מיומיים לפני התענית, הרזרבות בגוף יתמלאו נוזלים ולא יופיע כאב ראש והצום יעבור בקלות.
שאלה - 145766
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב כתב על המעלה שבעשיית תשובה קדם טבילה בערב שבת. איך עושים תשובה? מדובר בתהליך עמוק... האם די לאותו זמן לומר נוסח וידוי, או משהו אחר?

תשובה
לא אמירת וידוי בשישי אחר חצות היום, אלא להתחרט עמוק בלב ולהצטער על כל העוונות.
שאלה - 145765
לכבוד הרב שלום רב
יש לי ליקוטי מעשיות על הבעש"טהמלקט הוא ש"י עגנוןהאם מותר לקרוא או להניח בגניזה השכונתית?

תשובה
לא היו ולא נבראו המעשיות. ואם תניח בגניזה יקחום אנשים תמימים ויכשלו בהם. תגנוז בביתך.
שאלה - 145764
לכבוד הרב שלום רב
עץ פרי בשנתו החמישית, לא אכלנו ולא פדינו נטע רבעי. האם לפדות או לעשר?

תשובה
בשנה הרביעית צריך לפדותם, בשנה החמישית חייבים במעשרות.
שאלה - 145763
לכבוד הרב היקר
עובדת בחנות. יש לקוחות שמחכים שאתקשר שיגיע סחורה(ביגוד) מחר כנראה יגיעהאם מותר לי להתקשר בתקופה זו כי עכשיו אסור לקנות ואני אגרום להם לקנותתודה רבה

תשובה
מי אמר לכם שאסור לקנות? הרי למדנו שרק לקנות בגדים לחתונה או לבר מצוה אסור.
שאלה - 145762
לכבוד הרב שלום חבר שואל הוא אמור לפתוח בחמישי הקרוב דוכן בקניון לא תכנן בתאריך שזה יצא לבין המצרים אם יבקש לדחות את הפתיחה אהיה הפסד כספי שואל מה לעשות תודה
תשובה
יש בכך שמחה ואמירת מזל טוב וזה לא מתאים עכשיו ולא לטובתו.
שאלה - 145761
לכבוד הרב היקר שלום רב, היום לאחר התפילה יצאתי מבית הכנסת והלכתי לדרכי מסביב לבית הכנסת מאחור ואחד המתפללים אמר לי שאסור ללכת מאחורי בית הכנסת האם יש משהו בדבריו?
תשובה
בכלל לא.
שאלה - 145760
שלום לכבוד הרב

האם מותר לשתות בירה בבית אחרי יום ארוך ולא משהו עם חברים וכדומה אלא בבית עם עצמי בירב בתשעת הימים?

תשובה
תלמד שלחן ערוך הלכות תשעה באב שווה מיליון פחיות בירה ותרגיש סבבה.
שאלה - 145759
שמעתי בדיסק אמרתם שחצר משותפת מיועדת רק לכביסה ולא למחסן, מה עושים שהשכן הכניס קופסה ובה דברים עם ריח למרחק, שמביא מקקים וג'וקים, ומתעקש שזה חייב להיות בחצר המשותפת הקטנ
תשובה
העורך, הרב לא עובד עיריה.
שאלה - 145758
לכבוד הרב
חליתי במחלה לפני שנה+ בלימפות בחנוכה היה הטיפול האחרון וב'ה בהצלחה כרגע המצב בה תקין עם ביקורות ללא לקיחת כדורים קבועים האם אני צריכה לצום בתשעה באב רגיל תודה

תשובה
להתייעץ עם הרופא מה ההשלכות של הצום ואם את נוטלת תרופות.
שאלה - 145757
כבוד הרב שלום אני מעביר שיעור בין מנחה לתפילת מוצ'ש יש כ5 אנשים הנשארים לשיעור האם מותר לי לאכול סעודה 3 לפני מנחה עם לחם בבית עם בני הבית? לא נוח לי לאכול כשהם מסתכלים עלי...
תשובה
תלך להתפלל מנחה בשעת הצהריים. ותסעד.
שאלה - 145756
שלום לכבוד הרב
החלק המחובר לטבור התינוק, הנושר מספר ימים לאחר לידה, האם צריך לקוברו באדמה?
תודה

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 145755
לכבוד הרב מוצפי שליט”א
נהגתי התפלל את המוספים של שבת ראשי חודשים וחגים הפסקתי כי שמעתי שאישה לא אומרת כבוד הרב מה עלי לעשות
תודה כבוד הרב

תשובה
תמשיכי לומר.
שאלה - 145754
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לקרוא פרקי תהילים לעילוי נשמת יהודי חילוני לא עלינו שנפטר לפני כמה ימים
תשובה
וסליחה שאני צינזרתי מילים שאינם מתאימות לאתר ומטמאים את הקורא. את משועממת, תתחילי ללמוד הלכות בשלחן ערוך,
שאלה - 145753
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם צלם ותקליטן מותרים באכילת בשר באירוע שבאו לעבוד בו.
תודה לכבוד הרב

תשובה
אוי ואבוי, הם צריכים לצום כל ימיהם על מה שהם רואים כל יום בעבודה ומטמאים את עיניהם.
שאלה - 145752
לכבוד הרב
ילדתי ב"ה בת ב-י"א באדר.שלחנו 4שמות לרב והרב בחר-אבישג.היום אני קצת מתחרטת שלא כתבתי לרב-אסתר או הדסה כי נולדה בפורים. האם להוסיף שם שני? או להשאיר כך?

תשובה
לא זכור לי שנתתי עיצה זו, בכל אופן אין לשחק בשמות כלל.
שאלה - 145750
לכבו. הרב
האם בתשעה באב נשים נוהגות כמנהג האנשים בדברים כגון ישיבה על הקרקע איסור דברי תורה וכו' ובשבוע שחל בו לבישת בגדים מכובסים,רחיצה במים חמים וכו'.
תודה למו"ר

תשובה
נשים כאנשים בכל המנהגים.
שאלה - 145749
שלום מו"ר,
האם מותר לקנות בימים אלו בפרט היום,מסלול ריצה ביתי-הליכון (לכושר). ואם כן האם צריך לבקש שיגיע לביתנו לאחר ט באב?
אוהבים את כבוד הרב, תודה על המסירות למען עמ"י.

תשובה
רק לצורך רפואי מותר.
שאלה - 145748
כבוד הרב מוצפי שליטא
בעצת הרב דחיתי מבחני קבלה לעבודה לאחר ט' באב.
מדובר על מבחני מיון קשים, האם כדאי לרכוש ערכת הכנה דרך המחשב ב500 שח או פשוט ללכת למבחן באמונה שאצליח ב''ה

תשובה
אתה עושה הכללות. חיפשתי ומצאתי ששאלת על סוג מבחן מסויים ולא על מבחן רגיל להתקבל לעבודה שאין בו שום בעיה בימים אלה.
למבחן צריך ידע וזה דורש לימוד ורכישת מידע. לא נולדנו גאונים שהכל יודעים. אם כן זה לא בטחון בשמים ללכת ולשבת במבחן. אלא צריך הכנה בכל דרך שהיא.
שאלה - 145747
שלום לכבוד הרב
האם לאחר סעודה מפסקת וברכת המזון מותר לאכול פירות?

תשובה
מותר.
שאלה - 145746
לכבוד הרב
1.אם רוצים להתפלל על אדם חולה 40 יום רצוף האם כדי להתחיל מאחרי ט' באב?
2. האם בימים אלה מותר לכוון בשמות שמובאים בסדר פיטום הקטורת.

תשובה
א, אדם חולה צריכים כבר היום ועכשיו להתפלל עליו. ב, רבנו האר״י ז״ל לא כתב להתפלל 40 יום. וזה מנהג שהמציאו בדורינו זה. ג, אין שום שינוי בימים אלה בכל מיני כוונות המובאות בשם רבנו האר״י ז״ל בתפילות השונות. כגון בפסוקי בקטורת ובפותח את ידך וכן הלאה.
שאלה - 145745
לכת"ר
אשמח לדעת מהו הסדר הנכון ביותר של התפילה בתשעה באב תודה רבה
יורנו המורה לצדקה ושכרו כפול מן השמיים

תשובה
בכל קהילה לפי מנהגם. ומנהג הספרדים בירושלים כפי חכמי הקבלה וישיבת בית אל להתפלל הכל כרגיל.
שאלה - 145744
שלום כבוד הרב, מעשרות האם טוב לחלק להרבה מקומות ראויים או שמא עדיף למקום אחד או שניים סכום גבוהה יותר. אישה היכן עדיף שתתן מעשרות לריבוי זכויות? תבורך מפי עליון
תשובה
לחלק רק למקומות כשרים שאין שם רמאים.
שאלה - 145743
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה אפשר לעשות לחזרתו המהירה של המאבטח הישראלי שעצור בירדן? להתפלל? לקרוא תהילים? ללמוד תורה ולכוון עליו?
בריאות ואריכות ימים בטוב ובנעימים

תשובה
העורך, הרב כתב מה לקרוא עבור כל בני הערובה המעוכבים שם.
שאלה - 145742
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבא שלי הוא כהן שיוצא עם אישה גרושה
שהיא גם גיורת והיום נודע לי ולאחיי שהיא בהריון האם מאחר ויוולד לאבי ילד זה אומר שהם ואני נוותר על הכהונה תודה

תשובה
הוא עוונו ישא וחילל את הכהונה, ובגד בהשם יתברך כנזכר בפסוק מלאכי פרק ב (יא) בָּגְדָה יְהוּדָה וְתוֹעֵבָה נֶעֶשְׂתָה בְיִשְׂרָאֵל וּבִירוּשָׁלִָם כִּי חִלֵּל יְהוּדָה קֹדֶשׁ יְקֹוָק אֲשֶׁר אָהֵב וּבָעַל בַּת אֵל נֵכָר. וגדול עוונו מנשוא. ובגל כמוהו עם ישראל סובל כי כולנו ערבים זה לזה.
אך אתם כהנים נקיים וטהורים.
שאלה - 145741
שלום לכה"ר
מצפים בע"ה להפקד בבנים ובנות לעבודתו יתברך. קיבלנו סכין מילה ששימש בברית,אמרו שיש איזה סגולה, אולי להניחו תחת הכרית, האם כך?הרב יוכל להורות לנו מה לעשות בו?

תשובה
לא שמעתי.
שאלה - 145740
לכבוד הרב רציתי לשאול יש לי טבעת קידושין מרובעת שאיני עונדת, האם לקנות חדשה?
תשובה
אין צורך כלל.
שאלה - 145739
כבוד הרב האהוב והיקר
האם מותר לכבס דברים דחופים בשבוע שחל בו תשעה באב?
לגבי האישה שמיואשת משלום ביתה
תתעודדי, הייתי שם, היום תודה לאל עם הרבה תפילות בעלי בעל תשובה
אין יאוש

תשובה
מכבסים הכל השבוע. ושבוע הבא מותר רק בגדי תינוקות או ילדים שהתלכלכו, או חולים לא עלינו.
שאלה - 145738
לכה"ר שליטא שלום,
האם נכון הדבר שאסור לקבל או לתת במתנה סכין? (סכין מטבח, ולא מדובר בסט סכום אלא רק סכין)והאם יועיל לשלם כמה פרוטות לנותן עבור הסכין?בריאות ואריכות ימים

תשובה
תודה על הברכות. ולא יודע מהיכן הגיעו השטויות והדמיונות הללו.
שאלה - 145737
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קיבלנו שיעורי בית לעשות סרט של דקה בו אנחנו מדברות ועושות תנועות עם הידיים, העיניים והראש.
כעת רוצים שמורה גבר יבדוק את הש"ב.
מה לעשות?

תשובה
לא מאמין שיש מי שיתיר איסור תורה זה.
שאלה - 145736
לכבוד הרב שליט"א האם מותר לאכול פיצה בסעודה המפסקת?
תשובה
כן, אבל מאותו מין מאכל בלבד.
שאלה - 145735
לכבוד הרב שלום רב
ותודה על תשובותיך המהירותרציתי לדעת אם בשנת אבל על אב אפשר לעלות לבית העלמין כל השנה אימתי שחפצים?תודה

תשובה
כן, חוץ מימים שאין בהם תחנון.
שאלה - 145734
לכבוד הרב בנוגע לערב תשעה באב אומרים תיקון רחל בחצות היום?
תשובה
א, עיין בספר מבשרת ציון חלק אורח חיים בשם הגאון החיד"א ז"ל שנהגו לאמרו,
ב, בליל תשעה באב בחצות אומרים תיקון רחל ואין אומרים תיקון לאה.
ג, ביום תשעה באב בחצות היום אין לומר כלל.
שאלה - 145733
בסד אנו חוגגים בת מצווה לביתי, יומיים אחרי ט אב. קנינו אתמול בגדים חדשים לכל המשפחה. האם מותר לעשות בהם כעת תיקונים כמו קיצור שמלה ומכפלות? כי ביומיים שאחרי הצום יהיה לחוץ
תשובה
אסור בהחלט, כי זה ענין צורך של שמחה בימים אלה ואסור.
שאלה - 145732
שלום לכבוד הרב
שמן זית שפג התוקף שלו האם ראוי לכתחילה להשתמש בו להדלקת נרות שבת (אנו מקפידים בזה) או שיש בזה משום "הקריבהו נא לפחתך הירצך וכו'" ?

תשובה
מותר בהחלט. כי העיקר שהוא דולק יפה.
שאלה - 145731
לרב
האם מותר בשבת לשים תחתית מתחת לסיר החמין כדי שהמים
לא יתאדו ולאחר מכן להוריד אותה ולהשאיר את הסיר ישירות על הפלטה
או שיש בעיה לשחק עם התחתיות אפילו שהחמין מבושל כל צרכו?

תשובה
זה הכלל, להניח תחת הסיר בשבת תחתית מותר, להסירו אסור.
שאלה - 145730
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מורנו ורבנו, קבוצת אנשים מעירנו נסעו לקבר אהרן הכהן עליו השלום בירדן, והם נצורים עתה במלון ומאויימים, מה לעשות?

תשובה
תתאספו בבתי הכנסת כל אחד בעירו, ולקרוא תהלים בזעקה אל אבינו שבשמיים שירחם על ישראל ועליהם,

סדר הקריאה.
א, סדר פיטום הקטורת, להתחיל "אתה הוא" עד וערבה.
ב, מזמור לדוד יחד , תהלים כ"ט, ואנא בכח רצוף שבע פעמים.
ג, למנצח בנגינות בצורת המנורה שבע פעמים לומר ביחד ובקול רם.
ד, שיר למעלות אשא עיני, תהלים קכ"א, שיר המעלות לדוד לולי, קכ"ד.
ה, שיר המעלות ממעמקים ק"ל. חלצני השם ק"מ. קולי אל השם קמ"ב.
כל פרק שלש פעמים רצופים ולעבור להבא אחריו, בכוונה ובהתלהבות.
ו, ויהי נעם כל הפסוק יושב בסתר כל הפרק צ"א.
ז, תקובל ברצון.
ובודאי שעשו מעשה בלתי אחראי שיצאו לארץ ערבית עויינת ולאיזור מסוכן, בימים טרופים אלה, גם בין המצרים, וגם בזמן שהישמעאלים צמאי הדם קמים עלינו בכל מקום. ושאלו אותי בתחילת שבוע שעבר ומנעתי רבים מלצאת לשם כי הוא סכנה, והמארגנים נהגו בבלי דעת והשם ירחם עליהם.
שאלה - 145729
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מעוברת בסוף הריון יכולה לברך בר"ח על פרי חדש ולכוון על בגד חדש (חלוק) לקראת הלידה?בצקות ברגליים האם אפשר בבית ללא גרביים 10 ס"מ מעל הקרסול חשוף.

תשובה
בהחלט לא, לא פרי ולא חלוק. רק כשהפרי נחוץ רפואית התירו או כשהתאוותה מאוד ולא נרגעת.
שאלה - 145728
שלום לכבוד הרב
שאלנו את הרב על השם של בתנו,יהב, והרב ענה שאין לקרוא לבת בשם של בן.אך כבר קרויה כך(בת 21)רוצה את השם אביגיל. האם טוב?והאם להוסיף את השם או להחליף לגמרי.

תשובה
תחליפו לגמרי לשם אביגיל.
שאלה - 145727
הרב אדם שמניח רבנו תם וקצת ירד בקדושה יפסיק להניחם או שימשיך עד שיתחזק שוב וינצח את יצרו?
תשובה
ימשיך להניח ויתחזק.
שאלה - 145726
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב.היום עשיתי התקן.אין דימום כלל,האם צריכה לספור 7 נקיים ולטבול או לא צריך כלל טבילה וספירה?

תשובה
טהורה לחלוטין. ללבוש בגד צבעוני. לקנח רק בנייר או מוצר סינטטי.
שאלה - 145725
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשואה 40 ש' בעל לומד תורה אך עם התקפי זעם מעיף עלי חפצים ומאיים עם חפצים חדים אני מבליגה,לא הזמנתי משטרה הילדים מפחדים עלי לארוצה לטפל בעצמומה לעשות

תשובה
בשעת רצון תדברי בשקט ובלחש אתו שזה לא יכול להימשך כך.
שאלה - 145724
אני בן 29 עובד ולומד. כ 5 שנים אני מחפש עבודה טובה ולא מוצא כל פעם אני מתקבל לעבודה זמנית כל יום אני בוכה לה' יתברך שאמצא עבודה מבורכת לעבוד מעט וללמוד הרבה
מה ניתן לעשות הרב?

תשובה
תקח עבודה. גם אם אתה חושב שהיא ״לא טובה״ . והגמרא אומרת ״פשוט נבילה בשוקא ואל תצטרך לבריות״. ״עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות״. וזה כולל לא לקחת חובות.
כלומר כל עבודה שיש בה הכנסה היא טובה.
שאלה - 145723
שלום לכבוד הרב
היקר שליט"א האם מותר לאכול היום בשר??ואם כן עד מתי?תודה רבה ורפואה שלימה לרב

תשובה
היום ראש חודש מותר לאכול בשר גם למי שבריא וחזק עד השקיעה בשעה 19.44.
שאלה - 145722
לכבוד הרב שלום רב
אני מקבל ביום שישי 28.7 מפתח לדירה שקניתי האם אפשר להתחיל בשיפוץ ביום ראשון 30.7
או שכדאי לחכות בגלל ט באב .

תשובה
סליחה. מה עושים תאריכי הגויים שאיני מכירם.
שאלה - 145721
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.אנו קהילה שנקלעה לקשיים כלכליים ברצוננו לעורר רחמי שמיים על הקהילה לכן חשבנו מה צריך לעשות במעשים ובתפילה
תשובה
תערכו יום תפילה סליחות ואמירת תהלים. והרב או החזן ירשום לעצמו כמה נקודות הנחוצות חיזוק וידבר בגובה העיניים באהבת הלב ובמתק שפתים.
שאלה - 145720
לכבוד הרב שלום רב
א.כתוב שאדם צריך להיות סבלן עם מי שפגע בו לסלוח ואף מעתה לעשות לו טוב. אם האיש שמולי מנצל ולא משנה את דרכו עדיין להטיב לו?
ב.באיזה שעה הש"ע מתיר לשבת בט' אב?

תשובה
מפורש בהלכה שיכול לסרב לסלוח כדי שילמד לקח.
שאלה - 145719
אני אוכלת עופות מהדרין מכשרות מסויימת והבן שלי ומשפחתו אוכלים עופות מכשרות אחרת. האם בעת ביקורם אצלי אבשל עופות מכשרות שלי, האם אני מכשילה אותם? מותר לי?
תודה

תשובה
לא גילית את שמותיהם הסודיים.
שאלה - 145718
לכבוד הרב שלום רב
עונד שרשרת כסף בצוואר יחד עם תליון של מגן דוד מתחת לחולצה האם יש בעיה לגבר?תפילין שהוחלפו בהם הקלפים והרצועות והבתים עברו שיפוץ האם יש לברך שהחינו?

תשובה
אם זה מוסתר מותר. על תפילין אין מברכים שהחיינו כי זו מצוה תדירה.
שאלה - 145717
לכבוד הרב שלום רב,
האם זה נכון שאומרים שאייך מתנהגים ומה שעושים בראש חודש, זה משפיע וקורה במשך כל החודש ?

תשובה
כל יום אפשר לשנות, ולראש חודש יש מעלה מיוחדת.
שאלה - 145716
שלום לכבוד הרב
האם רצויי לדחות בדיקות כלליות כגון בדיקות דם עד לאחר תשעה באב.תודה

תשובה
מה שצריך מבצעים. מה שלא-דוחים.
שאלה - 145715
לכבוד הרבחברה עלתה לביתי בלי רשותי ניכנסה ואמרה לי איך יתכן שנכנסת שוב להריון לאחר ההפלההקשה שהיה לך ליבי פעם בחוזקה הרבמה עושים ומה עונים ?
תשובה
זו לא חבירה זו מרשעת קנאית.
שאלה - 145714
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בכל שבת בפתיחת ההיכל מברכים את חיילי צה"ל "ששומרים על עם ישראל" מדוע לא מברכים את האברכים ובני התורה שזכות התורה שלהם
באמת שומרת עלינו ?

תשובה
אנחנו מברכים את כולם.
שאלה - 145713
לכבוד הרב שלום רב
פרסום הנס . אמורה הייתי לעבור בדיקה לא פשוטה , פצע ברחם ופניתי לד יתברך ורק אליו כמו בת בתחנונים ובכי והכל בסדר לפנות ישירות אליו ולא לספר מה יש יגל ליבי ,,

תשובה
כן ירבו ולא לפרסם.
שאלה - 145712
כבוד הרב האם מותר לקדוח בקיר מתקן לברכונים על הקיר.
תשובה
מותר.
שאלה - 145711
אם אפשר לצנזר חלקים
האם יש עצה לחיזוק האון הגברי?
לפעמים ממש אין קישוי/הרגש באותו המקום ולפעמים יש אך זמן קצר
זה מאד מציק ומפריע לקיום המצווה.ראיתי בגמרא בגיטין כתוב משהו

תשובה
לאכול תמר ואגוז אחד כל יום.
שאלה - 145710
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום הרב,נמצאת בהריון בשבוע 8 , ברוך השם עם 3 ילדים קטנים בבית סובלת מבחילות וסחרחורות ,מה אעשה בצום תשעה באב במידה וארגיש התכווצויות או הקאות?

תשובה
במקרה של הקאות או התכווצויות יש לשתות מיד. ולפי הצורך לאכול.
שאלה - 145709
לכבוד הרב

רכשתי שעון לפני ר"ח אב דרך שאמור להגיע בימים הקרובים , האם יהיה מותר לענוד אותו או להמתין לאחר הצום?

תשובה
להמתין.
שאלה - 145708
לכבוד הרב מוצפי , שאלה בעניין צום תשעה באב. לפני שלושה חודשים עברתי ניתוח הסרת בלוטת התריס אני חייבת לשתות כל בוקר כדור חדש לי, בנוסף המוגלובין שלי 11.4 אני שותה כדורי ברזל
תשובה
לקחת הכדורים עם שתיה.
שאלה - 145707
לכבוד הרב שלום רב
חבר שלי שואל אתמול הגיע רב לשיעור וביקשו ממנו לחתום הוראת קבע בסך 104 שקל הוא מתחרט, האם הוא יכול לבטל

תשובה
יבטל מיד. ודי למבין.
שאלה - 145706
שלום לכבוד הרב
האם חובה להחזיר ביצה שקיבלת במתנה משכנה? אמרו לי שיש חובה להחזיר כי זה כמו נשמה..
תודה רבה

תשובה
קשקוש של טפשים.
שאלה - 145705
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בשבת בצהריים חלמתי כי נשרו כל שיני ונשארה רק שן אחת. האם להתייחס כאל דברים בטלים או לחשוש ואם כן, מה לעשות? תודה רבה
תשובה
לא להתייחס.
שאלה - 145704
לכבוד הרב
בדין כשרות קיבלתי פחיות שתיה של קוקה קולה מכפר ערבי הכתוביות בערבית מלבד קוקה קולה שכתוב באנגלית האם בגלל שזו חברה עולמית וקו יצור אותו דבר יהיה מותר לשתות את זה?

תשובה
זה אינו אותו קו ייצור. אך ידוע כי אינו מכיל חומר אסור. ולכן מותר בשתיה.
שאלה - 145703
לכבוד מו"ר הרב מוצפי שליט"א
האם אבל על אח צריך לומר קדיש על אחיו כל השנה למרות שיש לנפטר בנים יר"ש שאומרים עליו קדיש?

תשובה
אינו צריך.
שאלה - 145702
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מתגורר בחו"ל האם יועיל ללכת לכל בית עלמין ביום פטירת אמי ולהתפלל שם בעבורה או עדיף ללמוד בבית?תודה רבה לרבמאיר דיין

תשובה
תלמד בבית לעילוי נשמתה. זה המשובח והטוב ביותר.
שאלה - 145701
לכבוד הרב אחי אברך נשוי פעם שניה. יש לו ילדה מנישואים ראשונים ומגיל 9 חודשים לא ראה את הילדה. היום היא בת 11 ובוכה המון מתחננת לראות אותו והוא לא מעוניין מה עושים
תשובה
פלא גדול שכך הוא נוהג.
שאלה - 145700
שלום לרב, לא נתתי לאבי להיות סנדק בני מאחר ואינו הגון וישר והיה בנתק מאיתנו רוב חינו. כנראה הוא נפגע, האם עליי לתקן ואיך? איננו זוכים להריון אשמח לברכה לבת והאם יש קשר?תודה
תשובה
אין קשר בין הדברים.
שאלה - 145699
לכבוד הרב. בשבת הארכנו את שעון שבת של
המזגן כאשר הוא היה עובד כדי שנוכל לישון בלילה
האם נהגנו כהלכה?

תשובה
להבא לא לעשות זאת.
שאלה - 145698
לכבוד הרב
אני קמתי מאוחר (אחרי חצות היום) אז אני שואל אם אני צריך להתפלל שחרית או פעמיים מנחה?ואם פעמיים מנחה אז איך קורבנות אשרי ואז פעמיים עמידה?

תשובה
אסור שדבר כזה יחזור על עצמו, ותשמור את עצמך מכך, וצריך לעשות תשובה לגבי זה. תאמר ברכות השחר כולם עם ברכת התורה, תפילת מנחה פעמיים עמידה כשתוסיף בין אחת לשניה אשרי יושבי ביתך, ותכווין שהראשונה של מנחה והשניה תשלומים לשחרית.
בנוסף תאמר ביום קריאת שמע בלי ברכות, כדי לקיים מצוות קבלת עול מלכות שמים ויחוד השם יתברך.
והפסדת מצוות עשה של קריאת שמע, ואת כל סדר התפלה, ברוך שאמר וברכות יוצר וגאל ישראל, ותוריד דמעות על כך.
שאלה - 145697
לכבוד הרב
מש"כ בזוהר לצאת מביתו מעוטף בציצית ותפילין ולהכנס לביהכנ"ס, הענין הוא דוקא לצאת כך מהבית או שעיקר הענין שיכנס כך לביהכנ"ס
תודה רבה!

תשובה
המדריגה החשובה היא מביתו או מהחצר במקוה לבית הכנסת, פחות מכך זה בחצר בית הכנסת לתוך בית הכנסת.
שאלה - 145696
לכבוד הרב שלום רב'
האם מותר לרסק לתינוקת תפוח עץ או אגס או כל פרי שצריך לרסקבמגרדת בשבת? עלי לציין שזה רק לטעימות לא לארוחה . האם יש הבדל כשמדובר בארוחה?תודה רבה.

תשובה
בהחלט אסור, אך ורק בשיני המזלג מותר.
שאלה - 145695
לכבוד הרב הי"ו רוצים לרשום את הילד למכינה תורנית ולא מבינים למה מכינה "ספרדית" שכל המלמדים והתלמידים ספרדים היא עם "השקפה ליטאית" ולומדים בפסקים אשכנזים. מה איתנו?
תשובה
גם אני לא מבין זאת, ולכן תשלח הילדים לתלמוד תורה ספרדי.
שאלה - 145694
הבא"ח כתב שצריך להצניע הציציות כשנכנס לבית הכסא השאלה איך צריך לנהוג מי שנמצא במקום שצריך להוציא את הציציות לבחוץ האם כל פעם יכניס הציציות לבפנים כמו שנוהגים בבית הקברות
תשובה
אנחנו לא מוציאים הציציות כלל.
שאלה - 145693
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה מבוגרת מסולקת דמים, שעשו לה ביופסיה מרירית הרחם, וראתה. צריכה לבצע מחדש תהליכי טהרה?
תודה.

תשובה
לכאורה נראה שצריכה לעשות תהליך טהרה. ויש אמנם ויכוח בין הפוסקים בכך, אך הצדדים יותר לכיוון חומרה.
שאלה - 145692
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לקנות לאישה לליל טבילה בושם בראש חודש אב עצמו והאים מותר לקנות מצעים

תשובה
מותר בהחלט. מצעים לקנות כן, לחדש לא.
שאלה - 145691
לכבוד הרב שלום רב אנו רואים שמות של אמוראים גאונים כמו רב זירא רבא רב שרירא וכ"ו שמות שלא ראינו בתורה ובנביאים רק מתקופת הראשונים מצינו שמות מהמקרא לרוב מה הפשט בזה?
תשובה
כי הם היו קדושים ובעלי רוח הקודש, והיו יודעים להחיות מתים, ואנחנו לא מבינים מאומה.
שאלה - 145690
לכבוד הרב רחיצה במים קרים שהותר בשבוע שחל בו האם מותר עם שמפו וסבון
תשובה
בהחלט כן, בפרט בימים חמים כמו שלנו. כי זה למנוע זיעה ולא לתענוג.
שאלה - 145689
לכבוד הרב
אשתי שתחיה גזרה לבננו בן השנה את השער מקדימה,האם הפסדנו את הסגולה של החלקהברכה ורפואה שלמה

תשובה
מצויין, לא הפסדתם ולא כלום, מנהג זה אינו חיוב ולא הלכה, אותנו סיפרו בגיל שנה וחצי אצל הספר.
שאלה - 145688
לכבוד הרב מוצפי שליטא
אני סופר סתם.וברצוני לכתוב לעצמי פיטום הקטורת עם למנצח על קלף.האם זה מותר? שמעתי שזה אסור.ואיזה סגולה יש לקרא כל יום מקלף

תשובה
לא, אל תעשה זאת, ומימינו לא ראינו לא את רבותינו ולא אבותינו עושים כן, כי יש בעיה בהלכה.
שאלה - 145687
שלום לכבוד הרב
הרב כתב בס' ארחות ציון שעל פי האר"י אין ללבוש בשבת בגדים שנוהג ללבוש ביום חול. האם הכוונה לכל בגד, אפי' גרב, כיפה וכדו', והאם הנהגה זו ראויה גם עבור המון העם?

תשובה
מדובר אך ורק בבגדים עליונים, כגון חולצה, מכנסיים, ז'קט, כובע, ההולך עם כיפה ייחד כיפה מיוחדת לשבת קודש, הנהגה נכונה לכל היהודים.
לגבי בנות, יחליפו חולצה, חצאית, שמלה, ורק בגד עליון.
שאלה - 145686
לכבוד הרב
בת 27 עשיתי היום אקו לב תוצאות יהיו במשך השבוע שמעתי את הטכנאית אומרת בין שאר הדברים שיש אי ספיקה קלהיש ממה לחשוש? דואגת מאודמספרת רק לך אתה תמיד מחזק אותיתודה

תשובה
לא לדאוג, ולא לחשוב על כך כלל. זה בסדר.
שאלה - 145685
לכת"ר
האם היום היה צריך לומר תיקון חצות של היום? (יום כט אב בערב ראש חודש)תודה רבה יואנו המורה לצדקה ושכרו כפול מן השמיים

תשובה
בהחלט לא, כתבנו זאת.
שאלה - 145684
לרב הגאון!
אני סובל מפיסורה ומטופל עד להחלמה בע"ה.
מותר לי לאכול עוף בתשעת הימים? כי גם ככה התפריט שלי מצומצם וצריך לחזק את הגוף בשל הכאבים.
תודה וחודש טוב.

תשובה
לך מותר.
שאלה - 145683
שלום לכבוד הרב
האם שני סוגי עדשים[חומים וכתומים] נחשבים לשני סוגי מאכל לסעודה מפסקת לליל ט באבבתקווה שיבוא משיח ןלא נצטרךויבנה בית המקדש במהרה בימינו

תשובה
כשהם מבושלים בסיר אחד, נחשבים כתבשיל אחד.
שאלה - 145682
שלום לכבוד הרב
האזכרה בשבת יג אב מקדימים ל יא אב - מתי מתחילים להגיד קדיש?
תודה רבה

תשובה
הספרדים כבר מהיום, האשכנזים נוהגים רק באותו יום בלבד.
שאלה - 145681
לכבוד הרב החכם שלום
כבודו פסק שאין לברך ברכה על המחיה על ביסלי מכיוון שאין לו כזית דגן
שאלתי את הרב של חברת אוסם
וכן כתוב בגב האריזה שיש 76% גלוטן שהוא קמח חיטה מתוך %67 באריזה

תשובה
נכון מאוד, הערה מאוד חשובה, בדקתי היום את הענין מקרוב והתברר לי כי מוצרי הביסלי השונים של אוסם מכילים בערך 72% ויתכן קצת פחות,
לפיכך מי שאוכל כמות של 60 גרם ביסלי תוך 7 דקות יברך ברכה אחרונה "על המחיה".
בשקית רגילה של ביסלי יש 70 גרם.
שאלה - 145680
לכבוד הרב
אמי נפטרה ביח תמוז ברצוננו לעשות משהו לעילוי נשמתה מה כדאי ומועיל? אם אין על מי לסמוך שיקרא קדישש כל יום האם ניתן לשלם למישהו שיעשה זאת?

תשובה
כדאי לתרום פרוכת לארון קודש היכן שחסר. זה טוב לאשה לעילוי נשמתה כמובא בספרים.
שאלה - 145679
שלום וברכה לכבוד הרב היקר והאהוב.
האם יש בעיה לשטוף רצפה בתשעת הימים (אשכנזים) תודה רבהושיהפוך ה' ימי אבלנו לשמחה.

תשובה
מותר בהחלט, בפרט בימינו שיש חשש מזיהומים שונים לא עלינו ושמירת הנקיון היא מצילה וחשובה מאוד לבריאות בני הבית.
שאלה - 145678
שלום לכבוד הרב
קראתי שאסור להחניף לרשעים, האם חילוני נקרא רשע?האם מותר לפרגן לרופאה, אשת מקצוע וכדו' על עבודתה הטובהאו שזה נקרא להחניף לרשעים
תודה רבה!

תשובה
לא בכך מדובר, אלא פירושו לומר לרשע שעשה עבירה אתה בסדר, אתה צדיק, אתה יהודי טוב, וכדומה. אך לבעל אומנות רופא או בעל תפקיד שאני נותן לו הערכה טובה על פעולתו זה לא מחניף לרשע.

וכך נזכר במסכת סוטה מ״א, ב. אמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמם מקללים אותו שנאמר אומר לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו לאומים משלי כ״ד, כ״ד.
שאלה - 145677
לכבוד הרב מוצפי שליט"איש לי תרומה של 1000 שח למזפחות נזקקות.למי אפשר להעביר?
תשובה
תתקשר לאלירן בטלפון 0522-751-941.
שאלה - 145676
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום לכבוד מורנו ורבנו
האם אמירת קדיש בתוך 12 חודש מועילה ,אם לא מכונים כל פעם את פירוש המילים כאשר אומרים את הקדיש

תשובה
מועילה.
שאלה - 145675
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר לקנות משקפי שמש/ ראייה היום?

תשובה
מותר כי זה לא לתענוג.
שאלה - 145674
אני עובדת במעון עם ילדים ורציתי לדעת האם מותר להשמיע מוסיקה בשלושת השבועות בגן? האם יש מקום להחמיר אל אף שזה ילדים קטנים בכל זאת אנחנו הגננות שומעות גם..?
תשובה
מראש חודש להפסיק.
שאלה - 145673
לכבוד הרב שלום רב
האם ילדים תחת גיל 12 ו- 13 צריכים להכין בגדים לתשעת הימים.
ומה לגבי מקלחות ?תודה רבה ויישר כח גדול לרבושנזכה בביאת המשיח מתוך רחמים

תשובה
מגיל תשע יכינו בגדים משומשים לימים ראשון שני שלישי בשבוע הבא. מקלחת במים פושרים.
שאלה - 145672
אני עשרה חודשים לאחר ניתוח ראש וניתוח קסרי
יש לי תחושות של טרום עילפון- נפילות של לחץ דם ולאחר בדיקה הרופא אמר לילאכול ולשתות ולא להיות בחום שלא התעלף
האם אני צריכה לצום?

תשובה
לקבל הוראות הרופא.
שאלה - 145671
לכבוד הרב
בשיעור לנשים נאמר כשהבעל בא לדבר עם אשתו והיא מדברת עם בנה/שכנה, לא תענה לו,שימתין עד שתסיים.
חשבתי שהוא צריך להמתין מדרך ארץ, אבל אם בכל אופן פנה היא צריכה לענות

תשובה
צודקת. הבעל אינו סמרטוט.
שאלה - 145670
לכבוד הרב
בת מצווה בהפרדה מלאה.מתלבטים לגבי הצלם.אין אפשרות כלכלית להביא 2 צלמים לנשים ולגברים. האם אפשר להביא צלמת לתמונות לנשים וגם לגברים ובוידאו תצלם רק את הנשים?

תשובה
זו לא חתונה ואין צורך בסטודיו.
שאלה - 145669
לכבוד הרב שלום
מצטערת שלא מצליחה למצוא עבודה כלבבי דיי הרבה זמן.
שואלת אם זה בגללי שלפעמים קשה להתפשר על כל אופי ותנאי עבודה, או חשבונות שמיים ולכן להרפות מהצער.
תודה.

תשובה
גם עבודה לא כלבבי היא טובה כי זו עבודה ולא בטלה.
שאלה - 145668
אחרי ט אב, בריכה בבית אבי: מותר לי להיכנס עם בגד ים צנוע שמלה שרוול ארוך וכיסוי ראש מלא עם בעלי בני בן 6 ובת שנתיים? האם מותר כשאבי/אחי בבית?כשיוצאת מהמים לובשת חלוקתודה
תשובה
תשאלו רב אחר גדול בהוראה.
שאלה - 145667
שלום כבוד הרב ,
צריכה לעשות בדיקות דם ,לא דחופות . האם כדאי לחכות לאחרי בין המיצרים ,בגלל שאלו ימים לא קלים תודה.

תשובה
לעשות בהחלט.
שאלה - 145666
לכבוד הרב
הספר" אורח צדיקים" של הרב נמצא למכירה?

תשובה
זה אינו אתר מודיעין ולא מכירות. העורך.
שאלה - 145665
כבוד הרב
השעון שבת לא כיבה את (תמזגן) המזגן הרגשתי כבר שאני מתקררת היית ממש בצער אבי ראה זאת ״ריחם״ עליי וביקש מאחי שיכבה בכיתי והייתי ממש בצער כל השבת כבוד הרב יורה לי דרך כפרה?!

תשובה
אסור היה להתלונן על כך. הם צריכים להתענות יום אחד לכפרה. אולי יכפר להם השם יתברך.
שאלה - 145664
ראש הישיבה נוהג שבחתונות טבעת הקידושין תהיה עגולה מבפנים ומרובעת מבחוץ (אות ה מבפנים).אנו ספרדים.אם הבנו נכון- קראנו בשו"ת באתר שזה לא טוב.מה הרב ממליץ?אנו בלחץ ודאגה
תשובה
תקנה עגולה מבלי לגלות לו. ותהיה בטוח שאמו התקדשה בטבעת עגולה.
שאלה - 145663
לכבוד הרב
האם מותר שחתן ייקרא בשם של האבא של הכלה?

תשובה
מותר בהחלט ללא חשש. והתימנים השם ישמרהם ויחייהם דווקא מצוי אצלם אותו השם וזה סימן טוב.
שאלה - 145662
לכבוד הרב
בברכת כוהנים באם יש יותר מכוהן אחד האם את התיבה "יברכך" מקריא החזן או הכוהנים מיוזמתם?

תשובה
הכל כמנהג המקום.
שאלה - 145661
בז׳ באב אהיה בת 29 אני משידוך לשידוך וכבר אחרי הפגישה ה1 השידוך אף פעם לא ממשיך למה זה קורה לי לא מצליחה להבין לא חסר לי כלום מבחינה חיצונית ופנימית זה קשה לי אני מרגישה
תשובה
השם יתברך יהא בעזרך.
שאלה - 145660
שלום לכבוד הרב
האם אפשר לספר ילד מתחת לגיל מצוות בתשעת הימים(לא בשבוע שחל בו)??תודה.

תשובה
עקרונית מותר, חינוכית ומוסרית לא.
שאלה - 145659
הרבה קשים ודברים תקועים במשפחה ולי באופן פרטי האם כדי ללכת לרב מ..... (לא זוכרת את שמו) בכדי לשאול או שעוברים על ״תמים תיהיה עם ה׳ אלוקיך״ אני מרגישה צורך בכך עם כל העובר עלי
תשובה
עדיף לשאול את הספר, הוא מתחזה.
שאלה - 145658
לכבוד הרב שלום רב
האם כשאדם מהציבור הכללי נוגע ביין שבביתו הוא מנסך גם לעצמו?
נפקא מינא להאם מותר לקנות לאדם כזה יין לא מבושל.

תשובה
אסור.
שאלה - 145657
שלום הרב לגבי ברית מילה לתינוק שנדחה הברית עקב כך שהיה משקל נמוך מאוד וביום תשעה באב צפוי הרופא לתת אישור לערוך ברית מילה האם מותר לערוך ברית מילה דחוי ביום הצום?
תשובה
היום כ"ט בתמוז, ואיך אדע מה יהיה בתשעה באב?
שאלה - 145656
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילדתי לפני חודש ואני מעונינת לדעת האם מותר לקחת כדורי מניעת הריון?

תשובה
למשך ששה חודשים מותר לך.
שאלה - 145655
לכבוד הרב
כבוד הרב תהיה חזק ובריא אמן!
האם מותר למדוד אצל התופרת חולצות לתפירה בתשעת הימים רק כדי לשים סיכות והאם מותר לגזור מהבד על הגוף בעת מדידה?

תשובה
לא לצורך חתונה מותר.
שאלה - 145654
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איזה כשרות של גבינות הרב ממליץ?
תודה לכבודו

תשובה
לא מכיר את הרשימה.
שאלה - 145653
לכבוד הרב
האם מותר ללכת עם הילדים לבריכה בראש חודש אב

תשובה
מותר תוך נקיטת אמצעי זהירות מירביים.
שאלה - 145652
בס"ד
אשה המתחילה טיפול הורמונאלי לפוריות כשבוע לפני ט' באב האם עליה להתענות או שמא יש איסור להתענות? אודה על ברכת הרב להצלחת הטיפול בתוך שאר בנות ישראל
תודה ותבורך משמיים

תשובה
כדאי לדחות את הטיפול לאחר התענית.
שאלה - 145651
לכבוד הרב היקר בשעה טובה ומוצלחת בחסדי שמיים נולדה לנו בת אחרי בן בכור שאלתנו לגבי השם האם אפשר לקרוא מחר בעלייה או לחכות שתצא מפגייה אם ירצה השם בתוך שבוע?
תשובה
כדאי להמתין עד יציאתה מהפגיה
שאלה - 145650
אני עובדת כחודשיים בשירות הלקוחות בחברה סלולרית.
מאידך, לאחר כמה פניות פנו אלי תנובה שאגיע לעבוד גם בשירות הלקוחות.בשני המקומות יתרונות וחסרונות
היכן אהיה מיושבת בעבודה?

תשובה
בהחלט יש בעיה בחברות הסלולריות המגישות שירות אסור וגרוע מוסרית.
שאלה - 145649
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.בן לפני ישיבה קטנה מאזור הנגב מבקש ללכת לקייטנה של שמונה ימים בבני ברק טיולים ועוד ישן אצל חברים.אני ואשתי לא מוכנים הילד בוכה וממורמר .דעת הרב?

תשובה
תבטיחו לו טיול מהנה אתכם .
שאלה - 145648
כת"ר.למדתי בח"ע תענית על תספורת אחרי ר"ח אב כדי להיות בטוח במה שהבנתי האם תספורת וגילוח מותרת ביום שישי הקרוב שבת חזון?.
תשובה
התכווין מעיקר ההלכה, אך לא לעשות כך מעשה.
שאלה - 145647
שלום לכבוד הרב
האם מותר להזמין היום מוצרי איפור מחו"ל על מנת שיגיעו לאחר 3 השבועות? אם אזמין לאחר תשעה באב לא בטוח שהם יגיעו בזמן שאצטרך אותם.
הרבה בריאות לרב, תודה רבה!

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 145646
לכבוד הרב שליט"א שלום רב,
האם יש לחשוש לכך אם שם המשודכת ושם אימו של המשודך אותו השם?
תודה רבה לרב ושבוע טוב.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 145645
לכבוד הרב שלום רב התחלתי להרכיב מזגן לפני תשעת הימים האם ניתן להמשיך כאשר יש לי כבר מזגן מיני מרכזי עובד
תשובה
רק אם יש בו צורך בתשעת הימים.
שאלה - 145643
בן 50 אפשר להתגרש ? 18 שנות נישואים 14 שנות תשובה אשה ילדים לא מעוננים בתורה אני רוצה חיים של יראה ודבקות בבורא מקשיב לרב 14 שנה סובל מאד במשפחה כל ההשתדלויות האפשריות נעשו.
תשובה
אני בכלל לא בטוח שאחרי הגירושין מצבך האישי ישתפר. גם הבעיה עם הילדים שלא יתדרדרו יותר.
שאלה - 145642
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי את השיעור על ימי בין המצרים הכנסת אותי לפחד אמיתי מהסכנות בימים אלומחר יש עליה לתורה של בני בשבת הקרובה בע"ה שבת חתן (נולד ב- ב' באב ) צריך לחשוש???

תשובה
להתנהג באיפוק.
שאלה - 145641
לכבוד הרב שלום רב
בשבת ויום טוב, מה עדיף להתפלל עם טלית על הראש או מגבעת ?

תשובה
עיין בשיבת ציון שהמנהג הנכון להניח בקריאת שמע ובתפילת העמידה מגבעת ועליה טלית.
שאלה - 145640
שלום לכבוד הרב
בן פורת יוסף הבנים לומדים בישיבות תודה לאל. הבת לא רוצה להיות דתית. ומבזה תלמידי חכמים ושנאת חרדים. יש לי צער. הורסת את כל האוירה בבית. עצה מהרב. אני בוכה

תשובה
לא כל האווירה בבית, תחשבי שהיא מסכנה וחולה ודרושה לרחמי שמים. אל תיכנסי אתה לוויכוחים בכלל, כי זה רק יגביר אצלה את המוטיבציה לחרף ולבעוט. אל תתני לה את ההזדמנות הזאת.
שאלה - 145639
לרב שליטא
שאלנו את כבודו לגבי שליחת מכתב מעו"ד בלי כוונה לתבוע ח"ו לאחר שהתברר שהמעביד לא שילם את כל הפיצוים ולא הפריש כהוגן לפנסיה
בסוף מדובר על כ5 אלףזה בסדר לשלוח המכתב?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 145638
מחילה, אבל מאז שחזרתי בתשובה (3 שנים) קשה לי מאוד בשלום בית (חילוני). משום שבעלי עצלן ואני מנסה להיות ״הטובה״ ונראהשזהמחמיר המצב שאני באה לקראתו כדיי שיהיה שלום. מיואשת
תשובה
זה תהליך צפוי וידוע, את צריכה להיות רגועה ומוכנה לכל מצב, לא להיבהל ולא לחשוש. זה שכרך הגדול על ההתמודדות הלא קלה.
כי בשמים רוצים להגדיל את שכרך, והבעל דבר מקנא בך ומנסה להכשילך, אך לא יוכל לך.
שאלה - 145637
לכבוד הרב שלום רב
ביום ראשון הבא יש תור לרופא שינים לשני ילדי (הוצאת ברזלים של ישור שיניים וקבלת פלטה לשמירת מצב) האם מותר ללכת או לדחות? בשורות טובות.

תשובה
מותר כל טיפול רפואי נחוץ.
שאלה - 145636
לגבי כוונות בתפילה 18 בביןהמצרים האם מכונים אותם בשבת ?לגבי המיזמור של 3 רגלים בין הודו לברוך שאמר מה המנהג הנכון?לגבי בריך שמיה האם אפשר לאומרו כאשרמחזירים את הספר?
תשובה
כוונות עיין במאגר. המזמור המדקדקים אומרים אותו קודם פרשת העקידה או לאחר קדיש תתקבל של שחרית. ועיין שיבת ציון וספרי המועדים. בריך שמיה תאמר בין עולה לעולה.
שאלה - 145635
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
השם יברכך היום הופקד עבור פידיון נפש לילדי וסעודת עניים ואם אפשר לברך גם את מאור ואוראל תודה הרב ומחילה על כל הטירחה

תשובה
ברצון רב.
שאלה - 145634
שלום לכבוד הרב
לאמא יש מחלה ניוונית, צריכה סיוע בעיקר בלקום והליכה. אבא אומר שכבר זקן ואין לו כח.מה דעת הרב לגבי עובדת זרה?

תשובה
בהחלט כן. כי אין ברירה.
שאלה - 145633
לכבוד הרב: יש לי פועל גוי ושאנחנו יושבים לאכול צהריים כל הזמן הוא רוצה לענות אמן על הברכות שאני מברךהאם מותר לו על פי ההלכה
תשובה
מותר, רק עליך ליזהר כשאתה מגיע ל"הרחמן הוא יברך כל אחד ואחד מאתנו"...... תוסיף "כל אחד ואחד מאיתנו בן ברית".
שאלה - 145632
שלום למו"ר עט"ר.
מי שמנהל אורח חיים דתי שאומר "לא יבוא משיח" ח"ו, או שמזלזל לפעמים בדברי רבותינו.
א האם נחשב לכופר? ב האם מצטרף למניין? ג האם יכול להוציא י"ח בקידוש וכיו"ב?

תשובה
כופר גמור, כי כך כתב הרמב"ם ז"ל בשלשה עשרה עיקרי האמונה, ומי שכופר באחד מהם נאבד מן העולם.
שאלה - 145631
לכבוד הרב:מה נכון יותר ואיך נהגו אבותינו ורבותינו לגבי הנחת תפילין ביום ט' באב האם בשחרית או במנחה
2. מי שמניח במנחה האם מחובתו להניח בביתו ולקרוא קריאת שמע או שאין חיוב

תשובה
בכל בית הכנסת שהנך מתפלל אל תשנה את מנהג המקום.
שאלה - 145630
לכבוד הרב שלום רב
יש לתינוקת חיסון יום חמישי הקרוב ושכחתי שנקבע שזה יוצא בתשעת הימים האם לעשות או לדחות?
האם אפשר לקחת הילדים למשחקיה בימים אלה? חודש טוב

תשובה
מותר לחסן כי זה נחוץ בימינו. למשחקיה כשהם בבית משועממים ומתוסכלים מותר.
שאלה - 145629
לכבוד הרב מוצפי שליט"אמארגן רכישה קבוצתית של רשתות לביתהתחלתי מ"ומ מלפני כמה שבועות
האם מותר לסגור עסקה לאחר ראש חודש אב?כניסה משוערת לבתים לקראת סוף חודש אב)תודה רבה

תשובה
מותר.
שאלה - 145628
לכבוד הרב שלום רב
ויכוח בבית הכנסת מה מברכים עלקרמבו כיון שיש בו ביסקוויט.קסטה כיון שיש בו ביסקויט ב-2 הצדדים.גלידה בגביע- יש הטוענים שיש לברך מזונות בגלל הגביע

תשובה
ויכוחים סתם בשביל הויכוח. מבלי לעיין בהלכה כשהכל כתוב בספרים ועיין ילקוט יוסף וכן במאגר זה.
הכלל הוא מברכים על העיקר ופוטרים את הטפל, ולכן קרמבו וגלידה מברכית שהכל ואוכלים הכל. אך קסטה שהבסקוויט הוא יחסית עבה הוא העיקר ומברכים מזונות ופוטרים את המילוי כמו בעוגת גבינה.
שאלה - 145627
שלום רבנו, האם לאחר קידוש ליל שבת, כשצמאים מאוד טרם הנטילה, יש להיזהר לא לשתות רביעית משקה אלא לאחר המוציא? האם גם כאן חוששים לב. לבטלה (מהרח"ו בספר החזיונות, שולחן ערוך)
תשובה
נכון, הרב כתב לפני יומיים על כך.
שאלה - 145626
שלום לכבוד הרב
יום השלושים של פטירת גיסיחל בשבת יג באבהאם ניתן לעלות לבית העלמין לגילוי מצבה ביום חמישייא האבתודה רבה לרב

תשובה
העורך, הרב ענה ואינכם מעיינים בתשובות.
שאלה - 145625
לכבוד הרב: האם מותר לקנות בגדים חדשים מראש חודש אב ועד ט' באב? והאם מותר לחדש אותם בתקופה זו
תשובה
לחדש בוודאי אסור, לקנות אך ורק אם זה במבצע או הזדמנות בלי אפשרות לקנות אחרי תשעה באב.
שאלה - 145624
לעבוד הרב: שאני נמצא בשיעור תורה והרב מגיד השיעור מדבר בגנות על הרב שלי. האם עליי למחות או לקום וללכת מול כולם או להמשיך ולשבת בשיעור? תודה
תשובה
אם היית כותב לי לא לפירסום במי מדובר מי המדבר ומי המדובר היה קל לי יותר להשיב לך. כי לפעמים תפקידו האמיתי של רב צדיק להזהיר את הציבור מאנשים מסויימים.
שאלה - 145623
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, אשמח בבקשה אם הרב יוכל לעשות לי דחוף התרת קללות. שמי מופיע למעלה. זה ממש חשוב לי. תודה רבה!
תשובה
בלי נדר.
שאלה - 145622
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המקור לקריאת זוהר במוצש?

תשובה
מנהג יהודי מרוקו.
שאלה - 145621
לכבוד הרב שלום רב
האם ללכת להלוות אימה של גרושתי? היא לא רוצה שאבוא אך הייתי קשור לחמות וכיבדתי אותה מאוד

תשובה
אל תשתתף שם. באחד הימים תפקוד את קברה.
שאלה - 145620
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב. אם אצלי בארץ השבת יצאה, ומתקשר אלי יהודי מארה"ב שם עדיין שבת, האם מותר לי לענות? שבוע טוב.

תשובה
אסור לך לענות לו כלל משום לפני עור לא תתן מכשול.
שאלה - 145619
לכבוד הרב שלום כמדומני באחד השיעורים הרב דיבר על עניין של החזקת ידים מאחורי הגב בזמן הליכה.
תשובה
עיין בארחות ציון שעל פי הקבלה אין לנהוג בכך.
שאלה - 145618
לכבוד הרב שלום רב
האם יש לנו מסורת היכן מקום קבורתה של ציפורה אשת משה רבינו?
והאם מותר לעלות לקברה?

תשובה
לא ידוע.
שאלה - 145617
לכבוד הרב
לגבי דירה חדשה עוד כחודש כניסה. הקבלן שינה ממה שכתוב בחוזה גודל מרפסת כניסה לשירותים ששונה צבע ריצוף וכד' האם יש עניין לתבוע אותו בבימש' בידיעה שלא נצליח להתפשר

תשובה
חוזה חותמים בליווי עורך דין.
שאלה - 145616
לכבוד הרב,
יום שישי לשבעה נקיים, ראיתי הפרשה אדמדמה על גבי מגבון (בזמן ניגוב). יותר מאוחר הבדיקה של אותו יום יצא נקי. האם עלי לספור מחדש?

תשובה
אם המגבון עשוי מחומר סינטטי מותר.
שאלה - 145615
שלום כבוד הרב
אני רווקה בת 27 ובכורה מנסה מאוד למצוא את זיווגי ולרוב הצד השני מוריד בלי סיבה ממשית. אני רוצה מאוד להתחתן!

תשובה
השם יתברך יהא בעזרך.
שאלה - 145614
לרב
אני ובעלי נשואים טריים וקראתי שטוב להחמיר שנישן בחדרים ניפרדים בזמן ... ובעלי אומר שזה עוד לא הזמן המתאים ושכרגע נפריד את המיטות ושב“ה בהמשך נאכל להחמיר מה הרב אומר?

תשובה
לא יודע היכן קראת ומה קראת. ומה עשו בדור הקודם שהיה להם חדר אחד בלבד?
שאלה - 145613
לכבוד הרב
בט' באב, אצלנו בבית הכנסת מניחים תפילין במנחה במקום שחרית
(אני מניח בבית לפני התפילה רש"י ור"ת, קורא ק"ש ומוריד)
בתפילת מנחה בבית הכנסת להניח רש"י או ר"ת?
תודה

תשובה
בברכה רק על של רש״י ז״ל.
שאלה - 145612
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לחדש בגד בראש חודש אב?

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 145611
שלום לכבוד הרב
יום השלושים של פטירת גיסיחל בשבת יג באבהאם ניתן לעלות לבית העלמיןלגילוי מצבה ביום חמישייא האבתודה רבה לרב

תשובה
הספרדים לא נהגו בגילוי מציבה. אך כן נהגו לעלות לציונו ביום השלשים. ואפשר להקדים אך לא לאחר.
שאלה - 145610
לכבוד הרב
כמו שידוע אסור להאריך שיער כי זה דינים. השאלה אנשים שמאריכים פאות והשיער מאוד ארוך זה לא נחשב כדינים? כי יש כאלה שהפאות שלהם לא רק מאחורי האוזן אלא לכל הצד של הראש.

תשובה
ולכן הספרדים לא היו מאריכים את פיאותיהם. וכל רבנינו כך נהגו וכולל חכמי הקבלה האמיתיים.
שאלה - 145609
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשלומדים חק לישראל האם הקריאה של הפרשה לפי היום מועילה גם לשניים מקרא ואחד תרגום או שקוראים ביום ו את כל הפרשה מתחילתה
תודה לכבוד הרב

תשובה
בהחלט לא. אלא יש ביום השישי לקרוא כל הפרשה מתחילת ועד סופה שנים מקרא ואחד תרגום.
שאלה - 145608
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.הרב המליץ להפסיק אמצעי מניעה.יש לנו ילדה אחת.בעלי איים שאם אכנס להריון ייתגרש ממני.מה לעשות?
תשובה
תתייעצי אישית עם אחד מגדולי הפוסקים.
שאלה - 145607
כבוד הרב,
אדם שלא עלינו קבר את ביתו. כמה זמן הוא צריך לומר עליה קדיש ?

תשובה
אם היתה למטה מבת עשרים שנה. 30 יום בלבד.
שאלה - 145606
לכבוד הרב
האם מותר לבת בת 12 לנסוע על הובר בורד (משטח פלסטיק עם גלגלים נע ע''י מנוע חשמלי) או שיש בזה בעית צניעות. רוצה מאוד כי אופניים אנחנו לא מרשמים בגלל צניעות

תשובה
ילדה יקרה, ישמרך אבינו שבשמים ויצילך מכל תאונה ופגע. ביחד עם כל בני ובנות עמו ישראל. החיים מאוד יקרים ואסור לזלזל בהם בצעצועים מסוכנים.
שאלה - 145605
לכבוד הרב
למדנו בשבת (שאסור) שאין לאכול מזונות בתוך סעודה על לחם אלה רק לאחר ברכת המזוןאני רגיל לאכול כל שבת בבוקר לאחר ברכת המוציא גחנון האם ישבעיה הלכתית בדבראם הרב יכול להסביר

תשובה
מסוכן מאוד לבריאות ועל פי התורה אסור באכילה.
שאלה - 145604
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהמלצת כבוד הרב הוספתי את האות י' לשמי,מענת לעינת,כדאי להוסיף גם את השם נועה או להשאיר עינת בלבד? תודה

תשובה
מצויין. וזה מספיק ולא לשחק יותר בשמות.
שאלה - 145603
לכבוד הרב: בירכתי על היין גפן ולאחר מכן אכלתי ענבים האם יש לברך על הענבים ברכת העץ? ומה לגבי ברכה אחרונה תודה רבה
תשובה
בהחלט מברך פרי העץ. וברכה אחרונה בכל מין לגופו אם אכלת או שתית כשיעור.
שאלה - 145602
לכבוד הרב: רב בית הכנסת לימד אותנו בשבת שאין לאכול דבר שהוא מזונות באמצע הסעודה אלא רק לאחר ברכת המזון שאלתי האם זה נכון והאם זה כולל כל דבר שברכתו מזונות?ילמדנו רבנו
תשובה
הרב צודק בהחלט. כי יש ספק בכך כנפסק בשלחן ערוך. וכך אנחנו נזהרים בזה.
שאלה - 145601
לכבוד הרב שבוע טוב
מה מברכים על עוגת ביסקוויטים? מה מברכים על עוגת גבינה?
והאם יש כלל הלכתי בנושא זה?

תשובה
בורא מיני מזונות על שניהם.
שאלה - 145600
לכבוד הרב שלום וברכה,
ברצוננו לשאול האם יש בעיה הלכתית אם זה שהפועלים הערביים שמשפצים את דירתנו שקנינו מתפללים בתוך הדירה עצמה במהלך עבודתם בדירה?תודה רבה מראש.

תשובה
אין ברירה. היום מעסיקים גויים. וזה שהם מתפללים תפילתם שוא ולא משפיעה כלל.
שאלה - 145599
הרב אמר בשיעור שאם הולכים להתפלל בק.צדיקים מחוץ לעיר, הצדיקים בעיר מתרעמים שלא בא אליהם. גרה בירושלים ורוצה להתפלל ברשב"י מותר? או חייבת להתפלל בקבר רחל/שמואל הנביא
תשובה
כל ארץ ישראל נחשבת כעיר אחת לענין זה. כי רגילים ללכת לקבר הרשב״י זיע״א במירון.
שאלה - 145598
שלום לכבוד הרב,
ההורים לוחצים שכל שבת נבוא אליהם. עד כמה צריך להתחשב בבקשתם? לפעמים קשה אצלם.

תשובה
לפי היכולת.
שאלה - 145597
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת האם אפשר לשים עגיל לא רק בתנוך האוזן על למעלה יותר

תשובה
נשמע מוגזם.
שאלה - 145596
שלום לרב חנות של אבא מבוגר ישנה ממש ביקש שנתקין לו מזגן כי הלקוחות בורחים רוצים לצבוע ולרצף באותה הזדמנות סוף סוף הוא מסכים בעלי בחופש ויכול לעשות בעלויות נמוכות ממש בעצמו
תשובה
יפה, קדימה.
שאלה - 145595
לכבוד הרב
קראנו לבתנו(21) יהב(מצוי כשם לבנים) .יש לה נטיה לחרדות שאלנו את הרב קנייבסקי אם להוסיף את השם אביגיל ואמר להחליף לאביגיל אנו מעדות המזרח והציעו לנו לשאול את הרב

תשובה
אסור לקרוא לבת בשם של בן.
שאלה - 145594
שלום לכבוד הרב, נשואה +2 תינוקות בבית, רוצה לעבור לגור באיזור תל אביב ליד אמא בשביל לקבל יותר עזרה ובעלי לא מוכן לעזוב את הרצליה וטס פעם בחודש לחול לעבודה. מה לעשות?
תשובה
אני לא מכיר את תנאי החיים הסדירים שלכם.
שאלה - 145593
לרבנו אני נוהג כמו שכתב הרב נ"י בשו"ת שלו ח"א בשם הרי"ח ז"ל בשם מגלה עמוקות ז"ל לעיין בספר ואז שאני מבין מוציא מהפה בס"ד.האם בשעה שאני מעיין נחשב לימוד או רק כאשר מוציא מהפה?
תשובה
בודאי שנחשב לימוד תורה.
שאלה - 145592
רב אהוב נפשנו.הבטחתי לתרום לתלמידי חכמים ויש לי ילד קטן שאני משלמת לו מעון 1700 שח והוצאות זה נחשב מעשר ? וראיתי גם שהוא צריך להיות עני ?.עניים הם לא אבל גם לא מעבר מה הדין?
תשובה
הילד שלך קודם לכולם.
שאלה - 145591
לכבוד מו"ר
הרב אמר בשם האר"י שכאשר קוראים מגילה אז יש לכוון מצות עשה ועשית ככל הדבר וכן לא תעשה שלא תסור. האם כוונות אלו יש לכוון גם בכל גזירות/תקנות חז"ל או רק ב7 מצוות דרבנן

תשובה
לכאורה בכל ענין וענין שחכמינו אומרים.
שאלה - 145590
לכבוד הרב מוצפי היקר שליט"א. האם מותר לאחות הגדולה בסביבות הבת מצוווה- לקלח את אחיה הקטן בסביבות גיל 3 ? תודה ושבת שלום ומבורך ובריאות איתנה.
תשובה
מותר.
שאלה - 145589
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילמדנו רבנו,ראיתי באתר שהרב אמר שקדיש אחרי השיעור הוא של החכם,אם כן מדוע הרב לא אומר קדיש אחרי שיעוריו?
ועוד אם אמרו קדיש אחרי עלינו לשבח האם לענות?

תשובה
א, כי מקהלה של בעלי בתים מתפרצים ואומרים. ב, כי נגמר לי הכוח ואיני יכול להוציא הגה.
שאלה - 145588
לכבוד הרב
שלום וברכה למורנו הרב
האם יש מניעה להתפלל את תפילת רבי ישמעאל כהן גדול?
תודה מראש ובריאות שלמה
שבת שלום ומבורך

תשובה
עיין במאגר.
שאלה - 145587
לכבוד הרב
האם ביום ראשון ושני צריך לומר תיקון רחל בחצות היום?

תשובה
בהחלט לא. כי שני ראש חודש. וראשון ערב ראש חודש.
שאלה - 145586
לכבוד הרב שליט"א,
האם מותר בתשעה באב לקרוא פרק קל"ז בתהילים ("על נהרות בבל")?

תשובה
זה המזמור השייך ליום זה.
שאלה - 145585
לכבוד הרב שלום רב
בפרשה יש הרבה מילים שמסתיימים באות הא דגושה כגון אישה. אם הקורא לא הדגיש האם חייב לחזור ?

תשובה
כן כי המשמעות השתנתה. אשה ללא דגש היא גברת. אישה בדגש משמעותו בעלה.
שאלה - 145584
לכבוד הרב
אני מוכן לתרום 300 ש"ח לחייל שצריך תפילין.

תשובה
כנ״ל.
שאלה - 145583
שלום, כמה כסף צריך לשלם לחייל בעבור התפילין? מעוניינת לתרום בלי נדר אשמח אם יצרו קשר.
תשובה
ה״חייל״ לא חזר ולא מסר פרטים.
שאלה - 145582
שלום לכבוד הרב
אני בת 18, ועוסקת בשיער, ב'ה מצליחה בעסק. ותכננתי ללמוד הוראה, אך זה יגרום לי להפסיק עם השיער, מה הרב ממליץ? להמשיך עם השיער שנמשך מצליח לי, או ללמוד הוראה?

תשובה
לא מבין בזה.
שאלה - 145581
שלום לכבוד הרב
למדנו בשיעור גמרא (מועד קטן דף י"ז) מעשה שנידה ת"ח בעקבות שמועות שיצאו עליו. ולא מובא שהוכיחו אותו לפני הנידוי. השאלה האם במקרה כזה אין צורך להוכיח

תשובה
הלכה מפורשת כי תלמיד חכם אינו צריך התראה כי יודע מראש ההלכה.
שאלה - 145580
לכבוד מו"ר
יש לי קופת צדקה שהתמלאה. האם אוכל לקחת לעצמי את המטבעות אבל את הסכום שבקופה אעביר בהעברה בנקאית מחשבוני האישי לישיבת בני ציון? אם כן מה פרטי חשבון של הישיבה תודה

תשובה
ישיבת בני ציון. בנק לאומי סניף גאולה. 10-911-546003-68.
שאלה - 145579
שלום לכבוד הרב האם סכומי הכסף שמורידים לנו מהמשכורת למס הכנסה ולביטוח לאומי אינם יכולים להיחשב כחלק מכספי המעשר הם הרי מופנים לכלל הציבור ובניהם גם עניים ומיעוטי יכולת .
תשובה
בהחלט לא. זה גם הולך לכנסיות ולהופעות אסורות. מהעניים גוזלים את כספי ביטוח לאומי. והקצבות שונות.
שאלה - 145578
לכבוד הרב
בסידור הרוקח, הודו לה' כי טוב:
דורשיאל או דרושיאל (לעשה נפלאות)
קריאל או פקריאל (לסיחון מלך האמורי)
קדושי או קרושי (ונתן ארצם)
שאיכי או שיכי (ויפרקנו)
תודה

תשובה
תעתיק משם כפי שכתוב. אך אל תוסיף עוד רשימות כי הדבר יבלבל את הקורא.
שאלה - 145577
שלום לכבוד הרב הצדיק
רציתי לדעת האם אפשר לקנות ספרי קודש מכספי מעשר ואם כבר קניתי מה הדין ? שהשי'ת יחזק את רבנו ויקוים כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך וכל הברכות יתקימו

תשובה
להבא לא לקנות ולהניח בביתך. כרגע תכתוב עליהם באותיות בולטות ״מכספי מעשר״ כי אינם רכושך אלא רק תחת פיקוחך.
שאלה - 145576
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חמי שואל: הוצע לו מקרר LG יד שניה, התקן שבת של המכון להלכה (כנראה הלפרין)האם ניתן לסמוך על זה לגבי שבת? ואם לא איזה הכשר טוב
תודה רבה

תשובה
יתעניין שם. כי יש דגמים לרוב.
שאלה - 145575
לכבוד הרב
סיר שבושל בו בשר ולאחר מכן נשטף היטב ובושל בו תבשיל לא בשרי באותו היום האם מותר לאכול את התבשיל עם חלב?

תשובה
לאשכנזים אסור כי כך קיבלו מרבותיהם. לספרדים מותר.
שאלה - 145574
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בניין חדש יש כמה דיירים בעיתיים שרוצים לכער את הבניין ולא אכפת להם שערך הדירה יירד למשל מנוע מזגן בחזית שזה אסור בחוק ומפריע לשכנים
כיצד לנהוג?תודה

תשובה
היום זה קיים לצערינו ברוב המקומות.
שאלה - 145573
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בת 27. בגלל תחושה מתמשכת של חוסר אוויר וקושי בנשימה הפנו אותילאקו לב. חוששת מהבדיקה מתוצאותיה נא עצתך בבקשה תודה רבה

תשובה
בדיקה מאוד קלה ונעימה.
שאלה - 145572
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אורךימים ושנים בבריאות איתנה.
הרב אני עומד להתגרש בגלל טמא אחד שמכנה את עצמו "רב" ממש כמו כת הורס המשפחות הידוע מה לעשות כבוד הרב הקדוש

תשובה
אני מתפלא עליך. לפני כעשור שנים כל הרבנים הספרדים שבירושלים נידוהו על מעלליו. ואתה לא הקשבת. תפנה להגאון הרב ציון בוארון שליט״א חבר בית הדין העליון ברחוב זוננפלד בירושלים מקום מגוריו.
שאלה - 145571
שלום לכה"ר, קניתי השבוע עניבה לבעלי. האם היה אסור משום ימי בן המצרים? האם מותר לחדש אותה בשבת? והאם מברכים שהחיינו על עניבה?
מחילה על ריבוי השאלות
ה' יברך את הרב בכל הטובות

תשובה
מותר לחדש עניבה בשבת. ואין מברכים עליה שהחיינו.
שאלה - 145570
לכבוד הרב אשתי רוצה לקנות בגדים יום שני רח אב אפשר? ללכת בריכה או ים ברח עצמו?לגבי הכללים של אלו מציעות אני לא מכיר אני לא אברך אני עובד ולומד ברוך השם מה הכללים אינני יודע?
תשובה
לקנות רק בגדים וחפצים שאין להשיגם בכל פעם. ולא לחדש רק אחרי עשרה באב.
שאלה - 145569
לכה"ר
א.המחליף ציצית לאחר עה"ש ומתכוון להתעטף בטלית חצי שעה לאחר מכן, האם יברך על הציצית או ילבש ויכוון עליה בבברכת הטלית?
ב.לכתחילה כמה זמן אחרי עה"ש ניתן לברך על טו"ת?

תשובה
יברך רק אם הגיע זמן ציצית ותפילין כמו בטלית גדול. שהוא שעה אחת קודם זמן הנץ החמה.
שאלה - 145568
שלום כבוד הרב
חרדית נשואה 28 עם פסוריאזיס קשה שפיתח דלקת פרקים קשה ידוע שטיפול בים המלח עוזר מאוד אך מצריך שהות בשמש וטבילה בים ללא בגדים וקיימת הפרדה בין גברים לנשים אפשר?

תשובה
רק בהפרדה.
שאלה - 145567
לכבוד הרב
קופת צדקה בבית הכנסת ובבית הכנסת יש קופה ממכירת מצוות . אפשר להשתמש בקופת הצדקה לצרכי בית הכנסת ? לצדקה בלבד?
האם אני מקיים בזה מצוות צדקה לפי הבן איש חי ז"תע אמן

תשובה
לצרכי בית הכנסת בלבד לא לחלוקה.