שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"א/שבט תש"פ

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 192835
לכבוד הרב
אני אוכל משחיטת בני ציון של כבוד הרב, האם ניתן לאכול גם או שיש במאגר השאלות מהעבר הרב המליץ עליהם תודה רבה ומחילה על ההטרדה

תשובה
שמע נא ידידי ואספר לך, כי בשבוע האחרון חזרו הצוות מפאראגוואי לחופשה קצרה להחליף כח, בחסדי השם יתברך עלינו זכינו השנה תש"פ לברור ולבחור אנשים מורמים מעם, שוחטים בקיאים ויראי שמים מרבים, בודקים תלמידי חכמים מובהקים, משגיחים חרוצים בכל פינה במפעל. כ״ב אנשים תלמידי חכמים. ועל צבאם כבוד ראש השוחטים הרב שלום בן שושן שליט"א, חכם ונבון, ירא אלקים, המקפיד בקלה כבחמורה.
א, הבדיקות נעשות לפי ההלכה המחמירה, הסכינים נבדקים בין ביבש בין ברטוב, שלש פעמים לכל צד, מימין משמאל ובאמצע.
ב, בתא השחיטה עומדים תמיד עם שכינים מוכנים חמשה שוחטים אומנים ומוסמכים.
ג, יש שוחט מיוחד שהוא ממונה על בדיקת הוושט בלבד וזה כל מלאכתו. כמו כן מינינו הפעם הזאת מפקח אישי שם מעמי על כל מערך הכשרות.
ד, מקפידים מאוד שלא יהיה מוטה חשמלי לזרז את העגל בדרכו לשחיטה.
ה, בודר חוץ מיומן ובקי, ועליו משגיח תלמיד חכם צמוד המחליטים להכניס רק חלק, על כל ספק קל מורה מהליין.
ו, תוך כדי עבודה עוצרים ועושים בדיקה אישית לכל מספר עגל, והצלבה בין הכתוב לבין הנמצא על השלחן כדי למנוע כל טעות אפשרית חלילה.
ז, זהירות והפרדה מוחלטת בסוגי התוצאה. חלק מסומן בצבע מיוחד, כשר באחר, טרף עובר למחלקה נפרדת מחוץ לשטח.
ח, בודק כרסים באופן ידני אחד לאחד, ולא באופן מדגמי כלל.
ט, המליחה נעשית על ידי שלשה, באופן שכל החתיכה מתכסה במלח כהלכה.
י, שיעורי תורה מתקיימים בכל יום אחר הצהריים, וממש בית מדרש מתקיים במקום. כמו כן בשבתות מתקיימים שיעורים בלכה בכל הנושאים הקשורים לשחיטה ולבדיקה, כדי לרענן את היידע.

יא, זכינו העונה הזאת לעמוד על המשמר ולבחור אך ורק את הכי חלק למהדרין לכל הדיעות, דבר שגרם שהבעלים הנכרים השתדלו מאוד להשיג עגלים מובחרים ובריאים ביותר.
יב, כל זה נעשה עבור חברת בלדי שמהשמיים סייעו בעדינו לחזק את משמרת הכשרות.
יג, ברוך השם שסיפק בידינו לשלוח השבוע צוות מובחר ומתוגבר לברזיל ובימים אלה יתחילו את מלאכתם בכל הכללים הנזכרים לעיל.
מתפללים שנצליח לעמוד המשימות הכבידות כהוגן ולעשות נחת רוח ליוצרינו.
ממשיכים בעבודה הנמרצת תוך שיפור מתמיד על כל הפרטים.

כל מה שכתבתי לך בעבר היה נכון לאותה שנה, אך מדי עונה יש שינויים והתפתחויות שונות.

יהיו לרצון אמרי פי, דברי בן ציון מוצפי.
שאלה - 192777
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א שלום רב, בעוד שבוע ביום רביעי [שלישי בלילה] יחול יום י"ז בשבט פטירת רבנו חיים פלאג'י ז"ל, והרב מלמד מדבריו הרבה, אפשר כמה פנינים ממנו.
תשובה
א, כתב רבנו ז"ל בכף החיים שחיבר [י"ד, כ"א] מנהג ישראל כשרואים דבר סכנה קוראים קריאת שמע, וכתב גם שיש אומרים שתי תיבות אלו "שמע ישראל". וכן ראיתי לכמה מרבותי ז"ל עוד בהיותי ילד, כשהיו רואים אפילו אדם מהלך ברחוב ומתקרבת אליו סכנה שהיו אומרים "שמע ישראל" ומיד ניצל. ומקורו במגילה ג, א. האי מאן דמבעית מאי תקנתיה ליקרי קריאת שמע.
ב, כתב בספר ברכת מועדיך לחיים חלק א דרוש א לס"ת, "שמעתי מפי קדוש אבינו מלכינו הגאון הקדוש הגאון המפורסם מרן זקיני ז"ל [הוא הגאון בעל חקרי לב], דקבלה בידם, דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל, על ידי שקיימו מצות כתיבת ספר תורה, זכו להבנות, והולידו בנים ובנות". והענין הוא כי מצוה ראשונה שבתורה היא פריה ורביה, והאחרונה היא כתיבת ספר תורה.
ג, בספרו רוח חיים כתב "וכבר העידו על האריז"ל כי פעם אחת שכח והניח ידו על זקנו ביום השבת, ולא הוציאו עד שחשכה, שמא יתלוש איזה שער ביציאת היד מעל זקנו. ופירש בזה שומר שבת מחללו. ושומר ידו מעשות כל רע. ושומר ידו לשון המתנה שממתין ידו שלא לחלל את השבת".
ד, בספרו ראה חיים פרשת לך לך, חקר אם יש לעשות מצווה בצינעא או בפרהסיא, והביא דברי דעת זקנים שכתבו בעלי התוספות שאברהם אבינו מל את עצמו בפרהסייא, ותירץ שרצה שילמדו ממנו אחרים, וזה רמוז בפסוק "והצנע לכת עם אלקיך, היינו לבדך עם אלקיך אז הצנע לכת, אך אם יש ללמד לאחרים תעשה בפרהסייא.
ה, עוד כתב מה שנתן יוסף הצדיק לבנימין אחיו חמש חליפות בגדים, הוא בשביל א, שבת, ב, יום טוב, ג, ראש חודש, ד, חול המועד, ה, חנוכה ופורים. כי ימים אלה צריכים בגדים מיוחדים.
ו, הביא ראיה מדברי זוהר הקדוש תצוה קפ"ג שכתב שאם ישראל יהיו שומרים את חג המצות כהוגן לאכול מצות, היו נפטרים מהדין ביום ראש השנה, וכתב בספרו חיים לראש [בתיבת נרצה] "ועוד אני נוהג לשמור מהמצות כדי לאכול בר"ה מהמצה שנעשית לשם חג הפסח".
ז, בכף החיים שחיבר [א, ט] כתב "יתר על כן אזהרה שמענו דאל יקלל אדם לכליו ומלבושיו כדרך שיש אנשים שמקללים את חפצי ביתם כשלא באו על נכון או שהם בכעס, ולפעמים אומרים יקחם השטן או ילכו לאבדון וכיוצא מאלה הדברים, כי עושים פעולה ועל זה נאמר ונשמרת מכל דבר רע, פירוש דבור רע שלא לקלל את עצמו ואת כלי ביתו, כן אמרו בזוהר הקדוש סדר תזריע נ"ב, א".
ח, בספרו רוח חיים רפ"ח, א. כתב שהיה מייעץ למי שחלם חלום לא טוב בליל שבת, שלא יתענה אלא יענג עצמו באכילה ובשתיה ולא ישיח שיחה בטילה ויקרא כל ספר התהלים.
ט, בספרו רפואה וחיים פרק י"ב כתב מי שאחד מקרוביו חולה, ישתדל לוותר אפילו עם עופות השמים, ובדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים. וכן כתב ברוח חיים תר"ה, ב. "וכן נהגו במי שהוא חולה, ומבקש רחמים, שמשליכים מאכל לעופות על הגגות, כדי לרחם על הבריות. ובזה יזכה שירחמו עליו מן השמים".
י, בספרו כף החיים [כ"ז, ל"ה] כתב ליזהר מאוד ביום השישי ובליל שבת שלא לעשות מחלוקת בביתו חלילה ובזה יהיו כולם שמורים כל אותו השבוע.
יא, בספרו רוח חיים כתב שהנזהר במצוות תפילין כתיקנה עליו נאמר לא תקח האם על הבנים, והיינו שיאריך ימים. בשם הקדמת תיקוני הזוהר ד"ג.
יב, בספרו לב חיים א, סימן ס"ח פסק שאם נגע בגוי אינו צריך ליטול ידיו, ובכל זאת החמיר לעצמו והיה נוטל ידיו.

יג, בספרו רוח חיים יורה דעה קע"ח, ב. אסר על שליח ציבור ללבוש בגד דוגמת הכמרים, והוא מנהג רע ומכוער מאוד, שרוצים להידמות למלבושי הכמרים בשעת עבודת המקום ברוך הוא, ואפילו שיש קצת שינוי ביניהם למראית העין דומים הם, וגם לדעת מהר"י קולון שרש פא, והרמ"א בהגה סימן קע"ח.
יד, שליח ציבור שעבר עבירה אפילו באקראי פסול מלהיות שליח ציבור, ואם עשה תשובה מתקבל, ואין צריך לעשות הסיגופים והתעניות שכתב רבנו האר"י ז"ל ונקבלהו.
טו, כתב בכף החיים שלו י"ג, י. אסור למנות את ישראל, ואם רוצה לדעת את יש מנין, נכון לומר הפסוק ואני ברוב חסדך וכו', או הושיעה את עמך, או ויתן לך וכו'.
טז, פועלים המשכימים להתפלל קודם הנץ, יזהרו לומר פרשת את קרבני לחמי לאחר עלות השחר. לב חיים חלק א, סימן י"ב.
יז, כשמתפלל על החולה הנמצא לידו, לא יזכיר שמו כדי שלא יקטרגו עליו בהזכרת שמו, רק כשלא בפינו יזכיר. רוח חיים תקס"ט, א.
חי, כשמברך את בנו או חתן וכלה ומניח ידו על ראשו, אין להקפיד אם בידו הימנית, או בשתי ידיו. כף החיים כ"ח, ל. ונפש כל חי ב, ל"א.
הרב נולד באיזמיר שבתורכיה י"ז טבת תקמ"ח, נפטר י"ז שבט תרכ"ח.
נפטר לפני 152 שנה, בן פ' שנים.

זכותו תגן בעדינו ובעד כל ישראל.
שאלה - 192802
לכבוד הרב שלום וברכה, מורי הרב, אנחנו בהונג קונג לרגל עסקים, הרב מכיר אותי, שרויים בפחד, מה נלמד להינצל מהמגיפה? בבקשה.
תשובה
א, פיטום הקטורת.

אַתָּה הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יַד מֹשֶׁה נְבִיאָךְ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתָךְ:
וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה. בַּד בְּבַד יִהְיֶה:
וְעָשִֹיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵֹה רוֹקֵחַ. מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ:
וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה. קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם:
וְנֶאֱמַר וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים. בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה:
וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה. קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יְהֹוָה לְדֹרֹתֵיכֶם:
תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים הָיוּ בָהּ. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וַחֲמִשָּׁה כְּמִנְיַן יְמוֹת הַחַמָּה מָנֶה בְּכָל יוֹם. מַחֲצִיתוֹ בַּבֹּקֶר וּמַחֲצִיתוֹ בָּעֶרֶב. וּשְׁלֹשָׁה מָנִים יְתֵרִים שֶׁמֵּהֶם מַכְנִיס כֹּהֵן גָּדוֹל וְנוֹטֵל מֵהֶם מְלֹא חָפְנָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים. וּמַחֲזִירָן לְמַכְתֶּשֶׁת בְּעֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים כְּדֵי לְקַיֵּם מִצְוַת דַּקָּה מִן הַדַּקָּה. וְאַחַד עָשָֹר סַמָּנִים הָיוּ בָהּ. וְאֵלּוּ הֵן:
(טוב למנותם באצבעותיו) (א) הַצֳּרִי. (ב) וְהַצִּפּוֹרֶן. (ג) וְהַחֶלְבְּנָה. (ד) וְהַלְּבוֹנָה. מִשְׁקַל שִׁבְעִים שִׁבְעִים מָנֶה. (ה) מוֹר. (ו) וּקְצִיעָה. (ז) וְשִׁבּוֹלֶת נֵרְדְּ. (ח) וְכַרְכּוֹם. מִשְׁקַל שִׁשָּׁה עָשָֹר שִׁשָּׁה עָשָֹר מָנֶה. (ט) קוֹשְֹטְ שְׁנֵים עָשָֹר. (י) קִלּוּפָה שְׁלֹשָׁה. (יא) קִנָּמוֹן תִּשְׁעָה. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא תִּשְׁעָה קַבִּין. יֵין קַפְרִיסִין סְאִין תְּלָת וְקַבִּין תְּלָתָא. וְאִם לֹא מָצָא יֵין קַפְרִיסִין מֵבִיא חֲמַר חִיוָר עַתִּיק. מֶלַח סְדוֹמִית רוֹבַע. מַעֲלֶה עָשָׁן כָּל שֶׁהוּא. רִבִּי נָתָן הַבַּבְלִי אוֹמֵר אַף כִּפַּת הַיַּרְדֵּן כָּל שֶׁהִיא. אִם נָתַן בָּהּ דְּבַשׁ פְּסָלָהּ. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר הַצֳּרִי אֵינוֹ אֶלָּא שְׁרָף הַנּוֹטֵף מֵעֲצֵי הַקְּטָף. בּוֹרִית כַּרְשִׁינָא לְמָה הִיא בָאָה כְּדֵי לְשַׁפּוֹת בָּהּ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא נָאָה. יֵין קַפְרִיסִין לְמָה הוּא בָא כְּדֵי לִשְׁרוֹת בּוֹ אֶת הַצִּפּוֹרֶן כְּדֵי שֶׁתְּהֵא עַזָּה. וַהֲלֹא מֵי רַגְלַיִם יָפִין לָהּ אֶלָּא שֶׁאֵין מַכְנִיסִין מֵי רַגְלַיִם בַּמִּקְדָּשׁ מִפְּנֵי הַכָּבוֹד:
תַּנְיָא רִבִּי נָתָן אוֹמֵר כְּשֶׁהוּא שׁוֹחֵק אוֹמֵר הָדֵק הֵיטֵב. הֵיטֵב הָדֵק. מִפְּנֵי שֶׁהַקּוֹל יָפֶה לַבְּשָֹמִים. פִּטְּמָה לַחֲצָאִין כְּשֵׁרָה. לְשָׁלִישׁ וּלְרָבִיעַ לֹא שָׁמַעְנוּ. אָמַר רִבִּי יְהוּדָה זֶה הַכְּלָל אִם כְּמִדָּתָהּ כְּשֵׁרָה לַחֲצָאִין. וְאִם חִסֵּר אַחַת מִכָּל סַמֲּמָנֶיהָ חַיָּב מִיתָה:
תָּנֵי בַר קַפָּרָא אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין. וְעוֹד תָּנֵי בַר קַפָּרָא אִלּוּ הָיָה נוֹתֵן בָּהּ קָרְטוֹב שֶׁל דְּבַשׁ אֵין אָדָם יָכוֹל לַעֲמוֹד מִפְּנֵי רֵיחָהּ. וְלָמָּה אֵין מְעָרְבִין בָּהּ דְּבַשׁ מִפְּנֵי שֶׁהַתּוֹרָה אָמְרָה כִּי כֹל שְֹאֹר וְכָל דְּבַשׁ לֹא תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהֹוָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת עִמָּנוּ. מִשְֹגַּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה:
יְהֹוָה צְבָאוֹת. אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ:
יְהֹוָה הוֹשִׁיעָה. הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

ב, ויהי נעם, יושב בסתר.

וִיהִ֤י׀ נֹ֤עַם אֲדֹנָ֥י אֱלֹהֵ֗ינוּ עָ֫לֵ֥ינוּ וּמַעֲשֵׂ֣ה יָ֭דֵינוּ כּוֹנְנָ֥ה עָלֵ֑ינוּ וּֽמַעֲשֵׂ֥ה יָ֝דֵ֗ינוּ כּוֹנְנֵֽהוּ

תהלים פרק צא
(א) יֹ֭שֵׁב בְּסֵ֣תֶר עֶלְי֑וֹן בְּצֵ֥ל שַׁ֝דַּ֗י יִתְלוֹנָֽן:
(ב) אֹמַ֗ר לַֽ֭יקֹוָק מַחְסִ֣י וּמְצוּדָתִ֑י אֱ֝לֹהַ֗י אֶבְטַח־בּֽוֹ:
(ג) כִּ֤י ה֣וּא יַ֭צִּֽילְךָ מִפַּ֥ח יָק֗וּשׁ מִדֶּ֥בֶר הַוּֽוֹת:
(ד) בְּאֶבְרָת֨וֹ׀ יָ֣סֶךְ לָ֭ךְ וְתַֽחַת־כְּנָפָ֣יו תֶּחְסֶ֑ה צִנָּ֖ה וְֽסֹחֵרָ֣ה אֲמִתּֽוֹ:
(ה) לֹא־תִ֭ירָא מִפַּ֣חַד לָ֑יְלָה מֵ֝חֵ֗ץ יָע֥וּף יוֹמָֽם:
(ו) מִ֭דֶּבֶר בָּאֹ֣פֶל יַהֲלֹ֑ךְ מִ֝קֶּ֗טֶב יָשׁ֥וּד צָהֳרָֽיִם:
(ז) יִפֹּ֤ל מִצִּדְּךָ֨׀ אֶ֗לֶף וּרְבָבָ֥ה מִימִינֶ֑ךָ אֵ֝לֶ֗יךָ לֹ֣א יִגָּֽשׁ:
(ח) רַ֭ק בְּעֵינֶ֣יךָ תַבִּ֑יט וְשִׁלֻּמַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תִּרְאֶֽה:
(ט) כִּֽי־אַתָּ֣ה יְקֹוָ֣ק מַחְסִ֑י עֶ֝לְי֗וֹן שַׂ֣מְתָּ מְעוֹנֶֽךָ:
(י) לֹֽא־תְאֻנֶּ֣ה אֵלֶ֣יךָ רָעָ֑ה וְ֝נֶ֗גַע לֹא־יִקְרַ֥ב בְּאָהֳלֶֽךָ:
(יא) כִּ֣י מַ֭לְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּ֑ךְ לִ֝שְׁמָרְךָ֗ בְּכָל־דְּרָכֶֽיךָ:
(יב) עַל־כַּפַּ֥יִם יִשָּׂא֑וּנְךָ פֶּן־תִּגֹּ֖ף בָּאֶ֣בֶן רַגְלֶֽךָ:
(יג) עַל־שַׁ֣חַל וָפֶ֣תֶן תִּדְרֹ֑ךְ תִּרְמֹ֖ס כְּפִ֣יר וְתַנִּֽין:
(יד) כִּ֤י בִ֣י חָ֭שַׁק וַאֲפַלְּטֵ֑הוּ אֲ֝שַׂגְּבֵ֗הוּ כִּֽי־יָדַ֥ע שְׁמִֽי:
(טו) יִקְרָאֵ֨נִי׀ וְֽאֶעֱנֵ֗הוּ עִמּֽוֹ־אָנֹכִ֥י בְצָרָ֑ה אֲ֝חַלְּצֵ֗הוּ וַֽאֲכַבְּדֵֽהוּ:
(טז) אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים אַשְׂבִּיעֵ֑הוּ וְ֝אַרְאֵ֗הוּ בִּֽישׁוּעָתִֽי:

ג, תיקון המגיפה.
במדבר פרק יז
(יא) וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶֽל־אַהֲרֹ֗ן קַ֣ח אֶת־הַ֠מַּחְתָּה וְתֶן־עָלֶ֨יהָ אֵ֜שׁ מֵעַ֤ל הַמִּזְבֵּ֙חַ֙ וְשִׂ֣ים קְטֹ֔רֶת וְהוֹלֵ֧ךְ מְהֵרָ֛ה אֶל־הָעֵדָ֖ה וְכַפֵּ֣ר עֲלֵיהֶ֑ם כִּֽי־יָצָ֥א הַקֶּ֛צֶף מִלִּפְנֵ֥י יְקֹוָ֖ק הֵחֵ֥ל הַנָּֽגֶף:
(יב) וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן כַּאֲשֶׁ֣ר׀ דִּבֶּ֣ר מֹשֶׁ֗ה וַיָּ֙רָץ֙ אֶל־תּ֣וֹךְ הַקָּהָ֔ל וְהִנֵּ֛ה הֵחֵ֥ל הַנֶּ֖גֶף בָּעָ֑ם וַיִּתֵּן֙ אֶֽת־הַקְּטֹ֔רֶת וַיְכַפֵּ֖ר עַל־הָעָֽם:
(יג) וַיַּעֲמֹ֥ד בֵּֽין־הַמֵּתִ֖ים וּבֵ֣ין הַֽחַיִּ֑ים וַתֵּעָצַ֖ר הַמַּגֵּפָֽה:
(יד) וַיִּהְי֗וּ הַמֵּתִים֙ בַּמַּגֵּפָ֔ה אַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֛ר אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֣ע מֵא֑וֹת מִלְּבַ֥ד הַמֵּתִ֖ים עַל־דְּבַר־קֹֽרַח:
(טו) וַיָּ֤שָׁב אַהֲרֹן֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהַמַּגֵּפָ֖ה נֶעֱצָֽרָה.

ד, אנא בכח.
אָנָּא בְּכֹחַ. גְּדוּלַת יְמִינֶךָ. תַּתִּיר צְרוּרָה (אב"ג ית"ץ):
קַבֵּל רִנַּת. עַמֶּךָ, שַֹגְּבֵנוּ. טַהֲרֵנוּ נוֹרָא (קר"ע שט"ן):
נָא גִבּוֹר. דּוֹרְשֵׁי יִחוּדֶךָ. כְּבָבַת שָׁמְרֵם (נג"ד יכ"ש):
בָּרְכֵם טַהֲרֵם. רַחֲמֵי צִדְקָתֶךָ. תָּמִיד גָּמְלֵם (בט"ר צת"ג):
חָסִין קָדוֹשׁ. בְּרוֹב טוּבְךָ. נַהֵל עֲדָתֶךָ (חק"ב טנ"ע):
יָחִיד גֵּאֶה. לְעַמְּךָ פְּנֵה. זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתֶךָ (יג"ל פז"ק):
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל. וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ. יוֹדֵעַ תַּעֲלוּמוֹת (שק"ו צי"ת):
ואומר - בָּרוּךְ, שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ, לְעוֹלָם וָעֶד:

כל הקריאה הזאת יש לאמרה במשך כל שעות היום, וכן בלילה מחצות והלאה, ולא קודם חצות.
והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד, וכולכם בכללם.
שאלה - 191733
מרן שליט"א, השתתפנו אמש במעמד ההילולא, וראינו את התרגשות כבודו בהוצאת סידור הרש"ש, וחזר על עצמו גם במעמד המרטיט על הציון, נודה במחילה אם יסביר לנו על מה ההתרגשות הגדולה.
תשובה
מה אומר ומה אדבר, מי אני כי זכיתי לראות עין בעין את כתבי היד של מורי אבי עטרת ראשי, פאר מקדושים, חסיד קדוש וטהור, אשר כל ימיו היה מהלך בארץ וראשו מגיע השמימה, מדקדק במצוות באופן מבהיל, גדולי דורו כינוהו גאון בקבלה, והיה מכווין כוונות נוראות בתפילה, בברכות, בהנהגות, בקיום המצוות, ובכל צעד ושעל, הכל היה לכבוד השכינה הקדושה, להעלותה מעלה מעלה מבור הגלות, ועל עם ישראל שיזכו לתקן ולהשלים נשמותיהם בעולם הזה, והיה מעתיר בעדם כל ימיו.

בעלותו בפעם החמישית לארץ ישראל בשנת התרצ"ד הקדיש את כל זמנו וחייו ללמוד בעומק ובעיון את כל סדר הכוונות להרש"ש זיע"א, והיה בצער על כי בביקוריו הקודמים זכה ללמוד אצל מורנו הגאון רבי שאול דוויק הכהן ז"ל, ורבו הסתלק לעולמו ביום ד בטבת התרצ"ג. מיד כיתת רגליו אצל תלמידיו המובהקים, חכמי הקבלה בירושלים, וישב לפני המקובלים הרב אפריים הכהן, הרב סלמאן אליהו, והרב יעקב מונסה זכר צדיקים לברכה, אשר שתו מבארו ותורתו של הרב שאול דוויק ז"ל, והיה טורח חוקר ושואל בודק ומתחקה אחרי כל תג ותג, אות ואות, בעניני הכוונות בכל ענין וענין.
אמי עליה השלום סיפרה לי כי חמש שנים תמימות היו חייו כולם קודש ללימוד סידור הכוונות, והיה יושב בביתו ורושם כל תג ותג, וכשהיה מתקשה באיזה ענין, מיד היה קם ממקומו באמצע לימודו והולך ברגליו מרחק של כארבעים דקות הליכה עד לישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה אל רבי אפריים הכהן ז"ל ומציג בפניו את חקירתו. ואת המסקנא רשם בשולי הגליון של הסידור.

סיפר לי הגאון הרב יוסף שרבאני ז"ל כי שח לו הרב אפריים הכהן ז"ל שמור אבי היה חביב עליו ביותר, ואמר לו כי כל חכם מקובל שהיה שואל אותו שאלה בכוונות היה משיבו מיד על אתר, אולם כאשר חכם סלמאן היה שואלו היה מבקש ממנו המתנה יומיים בשביל עיון בספרים קודם שיתן לו תשובה. כדברים הללו בדיוק שמעתי מפי בנו יבדל לחיים טובים הגאון חכם שלום הכהן שליט"א.
את ההגהות על סידור הכוונות רשם לו בגליון בעיפרון באופן זמני, רק לאחר שחזר ושנה על הסוגיא עוד ועוד ושחלפו חדשים רבים ולא נשאר בלבו שום ספק, חזר וכתבם בעט ברזל בציפורן הטבולה בדיו בספר לזכרון.
כל ימיו טרח וחיפש עוד מקורות, כתבי יד של גדולי המכוונים, פעם מצא את העתקת כתב יד של המקובל הרב אליהו מאני ז"ל, והעתיקם כמוצא שלל רב, שוב היה בידו את סידור הרב סלמאן אליהו ז"ל, והעתיק ממנו חידושים, הערות והארות שנראו לו, גם העתקת כתב יד של הרב שאול קצין [הסבא] ז"ל הוא מעתיק את דבריו בסידור.
בקיצור מפעל חיים של ל"ו שנים רצופות כל יום וכל שעה, במסירות עצומה.
אמר לי פעם שהוא מונע מעצמו מים לשתות, כי הוא עסוק בלימודו, וכדי לשתות מים עליו לפתוח את סידור הכוונות ולכווין ברכת שהכל, ולאחר מכן בורא נפשות רבות, ואחר כן גם אשר יצר, ונמצא מופרע מלימודו.

שאלתני ידידי מה פשר ההתרגשות??? ובכן, מ"ה שנים הכתבים הללו היו מונחים כאבן שאין לה הופכין, והנה העיר השם יתברך היום הזה את לב כמה אנשים גיבורי חיל, ובראשם את לב חתני אהובי הגאון המפורסם הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, אשר עם כל עיסוקיו בתורה הקדושה, ומושבו בבית הדין בירושלים קרתא קדישא, שם לילות כימים והשקיע כל כוחו ואונו בגיוס תלמידי חכמים גדולים וצנועים, אנשי הסוד, מארי דרזין עילאין קדישין, אשר עבדו ימים ולילות לפענח, לכתוב, להעתיק, להגיה, ולהגיש מלאכה מושלמת ולהוציא הסידור על שלשת כרכיו לאור עולם. זהו יום גדול בשמים ובארץ. בו מתגלה דבר כזה אשר לא היה מעולמים, אחת לשלש דורות. ואין ספק שאבי ז"ל חוגג היום בשמים עם חביריו הצדיקים, אצל איתני עולם, הרשב"י, רבנו האר"י ז"ל, הרש"ש זיע"א וחכמי הקבלה זיע"א.
שאלה - 191277
לכבוד מרן שליט"א שלום
לשאלת רבים לגבי כל ספריו של מו"ר שליט"א ניתן להשיגם בכל הארץ בטל 0546798333 תודה
מו"ר יזכה לשנים רבות נעימות וטובות מתוך בריאות איתנה

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 193419
לכבוד הרב
שיעור+ תהילים בשבת לילדים יותר מ-10 שנים. בביכהכ"ס רוצים להעביר את השיעור + התהילים של הילדים לליל חמישי במקום יום שבת.

מה דעת הרב?

תשובה
לא ולא, א, לימוד של שבת שווה מיליוני לימודים של חול. ב, הילדים מתרגלים ששבת הוא יום קדוש, מיוחד ללימוד תורה ולא למשחקים ובילויים, ג, הילדים לומדים לאהוב את השבת ולקדש אוץו.
שאלה - 193418
כבוד הרב שלום רב,
שמי... ואני בת 35.5, אני רוצה לדעת למה הזיווג שלי מתעכב והאם אני אתחתן אי פעם והאם יש עליי חסימה כלשהי?
הלכתי לקברות צדיקים התפללתי ולא נושעתי.

תשובה
תקבלי עלייך שהצעה הראשונה של בחור ישר והגון שתגיע, את אומרת כן.
שאלה - 193417
לכבוד הרב
אם יש אפליקציה של מוזיקה שעולה כסף ואני יכול להשיג אותה בחינם האם זה מותר?

תשובה
עוון גזל, עוון שמיעת מוסיקה חילונית, עוון האזנה למוסיקה לאחר החורבן, לך הגבר תוספת עוון ביטול תורה.
שאלה - 193416
שלום לכבוד הרב
קופאי שהעביר מוצרים הלקוח שכח את העודף אולי נתן טיפ את העודף (21שח) של מי הכסף הקופאי או בעל החנות בידוע שהעודף או הטיפ היו על הדלפק של הקופה.

תשובה
שייך לקופאי מכיוון שהוא אחראי על מקרה שחסר בקופה.
שאלה - 193415
שלום לרב
הרב אמר בשיעוריו טוב ומועיל להניח בשולחן מלח וכמה עלי זעתר להרחיק מזיקיםהאישה תמיד מורידה מהשולחןהאם יועיל גם עם אדביק בשקית קטנה התחתית השולחן?ככה לא יפריע לה

תשובה
תקנה מלחיה דקורטיבית יצירתית והיא תאהב אותה.
שאלה - 193414
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ליל שני הבא, ליל ערב ר"ח- האם לומר תיקון חצות מלא (בגלל מולד הלבנה) או רק תיקון לאה?
תודה ובריאות איתנה לרב היקר!

תשובה
מולד חודש אדר בשבוע הבא בליל שני שהוא נקרא ראשון בלילה, לא אומרים תיקון רחל, ולא מתענים ביום שני אלא ביום ראשון בעזרת השם.
שאלה - 193413
לכבוד הרב
כמה מילות עידוד שאקראלסבתא שלי הצדיקה סופני בפעם השלישית
שחזר.היא שבורה נפשיתומפוחדת אני רואה זאתאיך לעודד מה להגיד.תודה לרב הנכבד

תשובה
יהודיה יקרה, תשועת השם כהרף עין, אנחנו בגלות אלפיים שנה, מצפים ומקווים לחסדי השם יתברך, והישועה תבוא, האנשים הכי בריאים, הגיבורים, מרימי משקלות, אלופים, בעלי לדליות זהב, כסף, ארד ועוד לפתע נמוגו והסתלקו.
כמה עשירים, מיליארדרים, טייקונים, בעלי הון, בעלי נכסים מכל העולם הגדול, אלה שהיו טסים מעבר לעבר בכל פינות העולם, לפתע התרסקו ואינם,
כפי שאמר שלמה המלך בקהלת ט, י"א. שַׁ֜בְתִּי וְרָאֹ֣ה תַֽחַת־הַשֶּׁ֗מֶשׁ כִּ֣י לֹא֩ לַקַּלִּ֨ים הַמֵּר֜וֹץ וְלֹ֧א לַגִּבּוֹרִ֣ים הַמִּלְחָמָ֗ה וְ֠גַם לֹ֣א לַחֲכָמִ֥ים לֶ֙חֶם֙ וְגַ֨ם לֹ֤א לַנְּבֹנִים֙ עֹ֔שֶׁר וְגַ֛ם לֹ֥א לַיֹּדְעִ֖ים חֵ֑ן כִּי־עֵ֥ת וָפֶ֖גַע יִקְרֶ֥ה אֶת־כֻּלָּֽם.
לעומתם כמה חולים היו, פצועים קשה, נכים, חולים שהרופאים התייאשו מהם והרימו ידים, וקרה אתם נס ופלא.
חזקי ואמצי השכינה מעל ראשך היא שומרת עלייך.
שאלה - 193412
לכבוד הרב
רצינו לשאול מהו הדין לגבי בושם לגבר דנו בזה בכולל וראינו שזה רק לתלמיד חכם מהו לאדם שהוא לא ? אם הרב יכול לפרט לנו לצורך זיכוי הרבים בכל הפסוקים שדנו בזה אוהבים מאד

תשובה
חבל מאוד שאינכם לומדים על הסדר טור בית יוסף, ועוסקים בנושאים שאינכם בקיאים בו, וזה תסלחו לי עון ביטול תורה.
שאלה - 193411
לכבוד הרב
אני לא שמה פאה אף פעם, אני תמיד שמה כיסוי ראש מלא וצנוע, האם מותר לי רק בפורים לשים פאה מקש של פורים ? או שאפשר לשים פאה מקש ומעל זה כובע, וזה יהיה כמובן רק לפורים,

תשובה
לא מומלץ.
שאלה - 193410
לכבוד הרב מוצפי שליט"אתודה לרב על ההתמסרות לעם ישראל מאוד מרגש.
האם אפשר לקחת גוי להלויה של יהודי שטופל על ידי הגוי ?

תשובה
השתתפות בהלוייה כן, אך חל איסור לאפשר לו לראות את הנפטר בשעת הקבורה.
שאלה - 193409
שלום לכבוד הרב
לשואלת משאלה מס' 193380לגבי מטפחת לאחר החתונה יש מישהו משאלה193382 שמחפש משהי שרוצה לעטוך את ראשה בכתר של מטפחת. אפשר לשדך ביניהם.

תשובה
נכון בהחלט.
שאלה - 193408
לכבוד הרב שלום רב
בשבת נפל לי הסידור מהיד ונקרע חצי עמוד של קדיש
מה עליי לעשות?
תודה רבה

תשובה
העורך, הרב השיב לך אמש.
שאלה - 193407
מכבדת את בעלי ומשפחתו מאד. ולא מגאווה ח"ו- לעתים חשה מצדו יחס נחות לעומת נתינתי ורוחב לבי. בעת כעס מעדיפה להירגע ובמקום להתווכח-איני מדברת עימו עד שנרגעים. הנוהגת נכון?
תשובה
מי שמוותר מנצח ומצליח.
שאלה - 193406
לכבוד הרב
במעלת פרשת העקידה כתוב במדרש רבה שאפילו אם גוי אומר הקב"ה זוכר את עקידת יצחק
מה קשור גוי שיקרא עקידת יצחק הרי אסור לו ללמוד תורה?

תשובה
יש הבדל בין קריאת תורה שבכתב שיש המתירים, לבין לימוד תורה שבעל פה שאסור.
שאלה - 193405
לכבוד הרב שלום רב
יש לי חומר עיוני רב על סדר בחיים בין בחפצים בין בהתנהלות והשפעתו על החיים החינוך וכו וכן חומר על קבלת החלטות האם להוצאו לאור או שאין בו צורך לציבור
תודה לרב

תשובה
נכון להראותו למי שמתעסק בנושא כדי שיתן לך חוות דעת בענין.
שאלה - 193404
שלום לכבוד הרב
הרב דרש באחד משיעוריו שיש לגלח שערות שצומחות על האוזניים
האם יהיה מותר לגבר לבצע הסרת שיער באוזניים או שמא יש בזה איסור?

תשובה
אדרבה, לדעת הזוהר הקדוש ורבנו האריז"ל דורשים מאתנו להסיר את השיער כדי שהתפילות יתקבלו.
שאלה - 193403
שלום לעורך ולכבוד הרב היקר,
שמתי לב שבשאלות 193380 ו 193382 יש בחור ובחורה מחפשים זיווג ששניהם רצו כ.ראש, אולי שווה לנסות ולקשר ביניהם?
יה"ר שימצאו זיווגם במהרה !

תשובה
הנני מסכים לזה בהחלט אם יסכימו.
שאלה - 193402
לכבוד הרב
שלום רב האם בחור יכול חודש לפני החתונה, לבטל את החתונה? אומר שאין התאמה

תשובה
חוסר אחריות ונזק בלתי הפיך. ובראשונה לעצמו הוא מקלקל.
שאלה - 193401
שלום הרב
איזה סגולה או מה הרב ממליץ לקבל או לעשות למי שסובל מדלקת מפרקים קשה שהרופאים אומרים שאין דבר שמרפה לגמרי את המחלה אלא אפשר רק לשלוט עליה שלא תתקדם ולהרגיע כאבים

תשובה
צמח סירפד. חליטה או תמצית.
שאלה - 193400
לכבוד הרב היקר מאוד.לפנ שנים בעוונותי גנבתי מהחברה בה עבדתי מאז חזרתי מבתשובה.היו מס'שותפים.מאז נמכרה.לא זוכר בדיוק כמה.למי מחזירים?כמה?מרגיש קשיים בפרנסה
תשובה
אם אפשר לשלוח מכתב סליחה לכמה מהם.
שאלה - 193399
לכבוד הרב, הכרתי בחור עם מידות טובות, עובד, מבית דתי שמעוניין להתחתן אך רוצה חינוך ממלכתי דתי לילדים(ישיבה תיכונית ואולפנה). אני חוזרת בתשובה בת 25 השקפה חרדית.לסרב?
תשובה
לא להסכים בשום פנים, הוא בעל דיעות לא בריאות.
שאלה - 193398
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עשיתי הפסק ובדיקה ולצערי פיספסתי ושכחתי מוך האם מעכב?

תשובה
לא מעכב. בדיעבד.
שאלה - 193397
לכבוד הרב שלום
גרים בארה"ב יש לנו חברים גרי צדק 3 ילדים 28 17 3 הבעל רוצה לעשות עליה האישא לא רוצה לא מדברים את השפה לא מקצוע לא כסף 💰 הוא עוזב אותם לבד ונוסע האים עושה נכון ?

תשובה
יעשה הכל במתינות בתיכנון ובהסכמה.
שאלה - 193396
לכבוד הרב מוצפי שליט"איש רב שלא מעלים לתורה מלפני ר''ה. הוא לא אומר כלום אבל מפריע לי ולקהל לא אכפת להם.מה לעשות?
תשובה
תיגש אל הגבאי בעדינות ובכבוד ותסביר לו.
שאלה - 193395
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום!
אני בת 21 בתהליך התחזקות,הולכת לשיעורי תורה, רוצה את עצת הרב איך להתנתק מתרבות הגויים, אני רוצה להתחזק יותר ולהקים משפחה. תודה כבוד הרב

תשובה
להתחברלבנות בפסגות איזור סגולה בפתח תקוה.
שאלה - 193394
שלום כבוד הרב יום שלישי אני מתחתנת תברך אותי ואת החתן להצלחה ולשמירה ואיזה פרקי תהילים לקרוא להצלחה תודה
תשובה
פרק קיט בתהלים וכל שיר המעלות שאחריו. לשמור דיני הטהרה.
שאלה - 193393
בנותי לומדות מגיל קטן הגדולות 14 13 מדברות אליי לא יפה צועקות ומתחצפות ממש פוגע בי בעלי לא מגיב ומאוד מפנק אותן אני מרגישה שאני כבר נכנסת לדיכאון מזה איך אני ניצלת
תשובה
תפסיקי לדבר אתם עד שישנו את דרגם.
שאלה - 193392
למורנו ורבנו בנוגע לשאלת האזכרה עדיף ללמוד מאשר ללכת לאזכרה כדברי רבנו נכון הרב במיוחד אם אני ער בלילה וזה עדיף נכון הרב???
תשובה
בודאי הגמור.
שאלה - 193391
למורנו ורבנו השבוע אזכרה של דודי בחור רוק איך שהבנתי מדברי הרב שעדיף ללמוד בליל הפטירה אדרא זוטא ואני אחד שלומד כל לילה אז כמה ללמוד ממנו רוב או כול הלילה ב.וזה עדיף מאזכרה
תשובה
ת קרא את אדרא זוטא כי זה עילוי נשמה חשוב מאוד.
שאלה - 193390
לכבוד הרב שליט"א
אני אומרת קריאת שמע והמפיל לפני שינה אך ללא שם ומלכות גם אם השינה לפני חצות, כי חוששת שאני אדבר אח"כ בעיקר עם ילדים, האם זה בסדר ואפשר בלי שם ומלכות? תודה.

תשובה
יכולה בשם ומלכות ולהשתדל לא לדבר רק כשיש צורך.
שאלה - 193389
אני עם דמעות ללא הפסקה וצער , איזה רב ואיזו הלכה התירה לגרושים/גרושות
תשובה
אל תתייחסי לאנשים זולים ובזויים.
שאלה - 193388
לכבוד הרב
איך אפשר לכבד נפגע פיזית ורוחנית מהלך בין הטיפות אף בהשתדלות עילאית יכול לעבור על כיבוד לא שייך
להשאיר לבד וקשה לא לסטות מגדר ההלכה שמטפל בו ההלכה שונה במקרה כזה?

תשובה
מתייחסים אליו בכבוד כמו לזקן או מוגבל.
שאלה - 193387
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום כבוד הרב.
חלמתי ביום שישי שמגדת עתידות אומרת לי

תשובה
לא הולכים למכשפה סתומה לא בהקיץ ולא בחלום. יהודים אנחנו.
שאלה - 193386
שבוע טוב לרב אני בעל תשובה 16 שנים קובע עיתים 3שעות לפחות. ב6 שנים אחרונות לומד בחברותא טור ב"י שו"ע רב ביה"כ ביקש ממני להעביר בשבת שיעור לציבור בהלכה משנ"ב וחזו"ע אפשר?
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 193385
לכבוד הרב שלום רב בה מתענה כמה ימים קבועים כל שנה בשובבים .הבוקר התחלתי בתענית ואחרי שחרית נשכבתי באפיסת כוחות לגמרי שתיתי קפה וחזרתי לעצמי . אומר במנחה עננו ונחשב תענית?
תשובה
העורך, הרב פעמים רבות הסביר שהתעניות אינם מוסיפות מאומה, אלא העיקר הוא תיקון המעשים. קח לך. פר יסוד ציון ועיין שם.
שאלה - 193384
לכבוד הרב 1.האם לפתילות של נרות שבת יש קדושה ומה עושים איתם?
2.כתוב שהאר"י הקדוש הה אומר חוק לישראל אבל אנו יודעים שלפי הקבלה עדיף לקרוא שניים מקרא יום שישי בבוקר?
תודה לרב

תשובה
א, מצד ההלכה אין בעיה לזורקם ונהגים לשורפם. ב, הם שני ענינים שונים, חק לישראל הוא ללמו כל יום תורה נביאים כתובים משנה גמרא זוהר הלכה ומוסר. אך שנים מקרא הוא כל יום שישי לקרוא כל הפרש שנים מקרא ואחד. רגום.
שאלה - 193383
לכבוד הרב
האם מועיל צלוחית תבלין הזעתר מכסים בזמן שלא אוכלים או חייב ללא כיסוי כל הזמן?
בית כנסת שהדיחו ממנו את הרב ללא התייעצות עם המתפללים או גדול דור מותר להתפלל שם?

תשובה
א, בהחלט מועיל. ב, השאלה מה היתה הסיבה.
שאלה - 193382
לכבוד הרב שלום רב
אני מחפש בשידוך בחורה עם יראת שמים שרוצה ללכת עם מטפחת הצעות שאני מקבל או פאה או כלום להמשיך ולהתפלל על זה ?

תשובה
אני מקווה שתימצא לנו באתר אחת טובה כזאת.
שאלה - 193381
מורנו הרב, (שואל בשביל חבר). נולדה ילדה שלישית ואשתו שואלת האם לעזוב משרה טובה אך הרבה שעות ולעבור למשרה חלקית ולתת יותר תשומת לב לילדים או להשאר במתכונת הנוכחית? תודה!
תשובה
אם היא עובדת במספר שעות סבירות כיום, ויכולה להעניק לילדים מה שהם צריכים, יכולה להמשיך.
שאלה - 193380
שלום לכבוד הרב
אני רוצה ללכת עם כיסוי ראש (מטפחת) אחרי החתונה, אבל רוב ההצעות שמציעים לי רוצים שאלבש פאה נוכרית אחרי החתונה, האם להתפשר ולשמוע הצעות אלו ? (אני כבר בת 25)

תשובה
מברכך בכל לב שבקרוב תמצאי חתן תלמיד חכם וצדיק שיבקש אותך עם כיסוי ראש מלא.
שאלה - 193379
מורנו הרב שליט"א, למדנו היום בספרי הגאון החיד"א ז"ל וכתב שהטעמים בספרי אמ"ת הם שונים משאר הטעמים, מהו ספרי אמ"ת ובמה שונים?
תשובה
הכוונה לספרי הקודש איוב, משלי, תהלים, גם ניגונם שונה משאר ספרי הכתובים, וגם הטעמים שם שונים ומשמעותם שונה.
במקומות רבים הן בתלמוד הן במפרשים מצינו שהטעמים באו לפרש את המקרא, ויש בהם נפקא מינה להלכה, עיין במסכת חגיגה ו, א. ובמפרשים שם.
ובזבחים קט"ז, ב. ובתלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ב הלכה ד. ועיין שו"ת אבקת רוכל למרן ז"ל סימן ד. ועוד.
ויש ספר הנקרא פיסוק טעמים שבמקרא ומפרש שם כמה כללים חשובים.
שאלה - 193378
לכבוד הרב שלום רב
אישה שאמרה בשבת בבוקר את כל ברכות השחר ואח"כ שמעה קידוש, האם יכולה להמשיך להתפלל שחרית ולאכול על סמך הקידוש הזה או שצריכה לשמוע קידוש נוסף בגלל שהתפללה ?

תשובה
אם היא רגילה להתפלל שחרית בכל שבת בלי הפסקה, תצטרך לשמוע שוב קידוש לאחר התפילה כמו האיש, אך עם לפעמים אינה מתפללת שחרית, יצאה ידי חובה בקידוש הראשון ששמעה.
שאלה - 193377
שלום לכבוד הרב תודה הרב על התוכחות בענין השובבי"ם, הבנתי את הרמז יתוקן בהקדם האפשרי
שבוע טוב לרב ומחילה מהרב

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 193376
לכבוד הרב
האם אנשים שנולדו עד ט"ו בחודש חייהם יהיו קלים?

תשובה
א, אימתי תתחיל ללמוד שלחן ערוך??? כל חצות לילה מתפלל עליך בדמעות שתתחיל. וגם על כמה מהקליינטים שלי כאן.
ב, מה שכתבת אינו נכון כלל, כי כתבנו בזה באתר בשם הרב פעלים.
שאלה - 193375
שלום לכבוד הרב
חבר שאל אותי ולא ידעתי לענות מדוע ערב רב יצא ממצרים מה שלא זכו הרבה מבני ישראל.
הרבה בריאות ונחת לרב

תשובה
לא הרבה מבני ישראל, רק אותם שסירבו לצאת והביעו התנגדות פומבית. ובשמיים ביררו וראו בוודאות מי עתיד לצאת ממנו דבר טוב והשאירוהו בחיים.
שאלה - 193374
לכבוד מו"ר הרב מוצפי שליט"א, ראשית, תודה על הכל. האם כדאי לבקש בקשות על כלל ישראל ובקשות פרטיות לאחר תיקון חצות? האם יש נוסח מומלץ? שבוע טוב לכבוד הרב
תשובה
אין צורך בכך כי הכל כלול בפסוקים שאומרים.
שאלה - 193373
לכבוד הרב
האם מותר לילד/לגבר להשתמש בשפתון של יובש בשפתיים או שזה נקרא מלבוש אישה?
תודה רבה לכבוד הרב שליט"א

תשובה
מי שסובל מבעיה בשפתיים, מותר לתת משחה להגנה.
שאלה - 193372
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.בקבוק זכוכית של מיץ ענבים שנגמר ורוצים לשים בו שמן זית, האם יש להטבילו לפני כן.
ב. הבטחת עשר בשביל שתתעשר האם רק בחומש.תודה רבה לרב

תשובה
א, הגאון הרב משה פיינשטיין ז"ל כתב שאין צריך. ב, מספיק מעשר, אך צריך שיהיה הממון טהור בלי שום פקפוק.
שאלה - 193371
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום!
רציתי לדעת מה הדין במקרה הבא. אם אני משלם על תוכנת דיוור אינטרנטית (״רב מסר״), ואני לא יודע אם הם עובדים בשבת האם זה בעייתי?

תשובה
בהחלט בעייתי.
שאלה - 193370
שלום לכבוד מו"ר
בסוף ק"ש שעל המיטה אני אומר הפסוקים: אתה תקום וגו' ובידך אפקיד רוחי וגו'. האם להוסיף עוד פסוקים (כגון בטוב אלין וגו' תורה ציווה לנו וגו') ובאיזה סדר? תודה!

תשובה
מספיק עד כאן.
שאלה - 193369
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, היום בבית הכנסת איש אחד בירך ברכה שהתברר שהיא לבטלה האם אני עניתי אמן זה גם לבטלה?
תשובה
צריך ליזהר בזה כי כן כתב רבנו אליעזר פאפו ז"ל בספרו חסד לאלפים סימנים ריד רטו, ו. "כל המברך ברכה שאינה צריכה, הרי זה נושא שם שמים לשוא, והרי הוא כנשבע לשוא, ואסור לענות אחריו אמן, דאף על פי שאין איסור בהזכרת תיבת 'אמן' אפילו לבטלה, מכל מקום העונה על ברכה לבטלה, כיון דעונה הרי הוא כמברך, חשוב כאילו גם הוא בירך לבטלה, והרי הוא כאילו גם הוא מסכים הולך בהזכרת השם לבטלה שהזכיר חבירו.
וזו אחת מרעות עמי הארץ, שחושבים לעשות מצוה, ועבירה היא בידם, כהנה וכהנה כשלו ונפלו, שגיאות מי יבין, ולא ידעתי ספורות. פוק חזי במאי דקמן, כמה חושבים לעשות מצוה לברך את ה', ומלבד שיש שמברכין ברכה חטופה וקטופה, באופן שההעדר טוב ממציאות הרע, עוד שלפעמים מרבים העם להביא מיני פירות, ומברכין ברכות על כל מין אף על פי שברכותיהן שוות, וכהנה ברכות שאינן צריכות לפום דינא".
שאלה - 193368
זכינו היום להעביר שיעור מהספר יסוד בציון לגבי קדושת בית הכנסת. הציבור נפעם ועשה עליו רושם.
תשובה
חזקו ואמצו תזכו למצוות.
שאלה - 193367
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כיצד להעלות את העולים הנוספים לתורה האם לחלק את הפרשה בהתאם למספר העולים או לחזור על עליית שישי
כיצד נכון להעלות בשבת יתרו שעליית שישי עשרת הדיברות

תשובה
בפרשת יתרו כמעט אין "מרחב תימרון" בשאר השבתות, יש לחלק שלשה פסוקים לכל עולה, ואין שום חיוב להפסיק בהפסקות שבחומש.
שאלה - 193366
לכבוד הרב שלום רב
בביה"ס מקיימים פעילות לר"ח אדר ומתחפשים למדינות. האם מותר להשתמש בתחפושת בדגל בריטניה (שמבוסס על צלב)? והאם צריך לעשות שינוי כלשהו בסמל?

תשובה
יש בזה בעיה בהחלט, יש לכסות צד אחד מהשתי וערב.
שאלה - 193365
לכבוד הרב מוצפי
הרב מישהי כתבה "אביך ואמך ז"ל" ואבא שלי חי שיהיה בריא ואימי נפטרה אני בחרדה שיש למה שכתבה משמעות כי שמעתי על מישהי שכתבו בטעות זל ונפטרה מיד
זו אמונה טפלה?

תשובה
אין בזה בעיה, זכרונו לברכה, משמעותו מזכירים אותו לברכה גם אדם חי.
שאלה - 193364
מו"ר האם אישה יכולה להניק ליד בנותיה הקטנות כאשר לבושה בבגד מיוחד שמאפשר.....
תשובה
הנשים הזהירות לוקחות מגבת או סדין ומכסות על המקום.
שאלה - 193363
לכבוד הרב שלום רב!
רציתי בבקשה לשאול האם במקווה בחדר הלבשה צריך לקום מפני זקן?

תשובה
בהחלט לא. כי אינה קימה של כבוד.
שאלה - 193362
השץ נותן כל פעם לילדים קטנים להצביע על מקום הקריאה בהגבהה הס'ת.
כמובן שהמון פעמים הם רק מבלבלים, לא מגיעים למקום מצביעים על מקום אחר כ'
הערתי לו, תראה לי שאסור.
יקבל דעת הרב

תשובה
לא מתווכחים עם סרבן ועקשן, כל ילד מבין שזו טעות. זה גם איסור שיכולים בטעות חלילה לגעת בידם בכתב וזו עבירה חמורה.
שאלה - 193361
שלום לכבוד הרב
מה עושים במקרה של הורים שלא שומרים שבת, אך רוצים לכבד ולהתארח אך קשה מאוד ?

תשובה
חד וחלק, אומרים להם אנחנו מכבדים אתכם, אך בבקשה תכבדו קודם כל את השבת.
שאלה - 193360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הילד שאל ויהי יום ויהי לילה... האם מדובר ביום של הקבה או בני אדם
אמרנו שנראה של בני אדם
אמר איך לאדם הראשון ביום.... ואכל וחי 1000 -70?

תשובה
לא כותבים בלשון נוכח, כך ההלכה. והתשובה יומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה.
שאלה - 193359
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שנתן פדיון נפש לרב פלוני בסך 20 אלף שקל ולא נושע ולא קיבל כספו חזרה
האם מותר לו להגיש נגדו תלונה במשטרה?

תשובה
טמבל נשאר טמבל.
שאלה - 193358
לכבוד הרב שליטא.ברוך השם זיכנו בורא עולם לבן אוטיסט.הילד בן 6 עדיין לא מדבר ועדיין עם טיטול.ניצרכנו לבדיקת שמיעה בהרדמה מלאה.שאלתנו ובקשתנו מה לעשות?כיוון שלא מדבר
תשובה
אל תדאגו, אל תעצבו, הוא בעזרת השם יתברך יתפתח עם הזמן, כולנו מקווים לטוב.
שאלה - 193357
לכבוד הרב!
שלחתי בשבועות האחרונים כ 5 שאלות לרב אך לצערי לא קיבלתי תשובות לאף אחד מהם! לא פורסם באתר חיפשתי בשו"ת. האם יש תשובות שהרב לא עונה עליהם? ולא מתפרסם? או שזה תקלה?[דמיון מפותח].

תשובה
המערכת נשלחו לך התשובות, ,193002, 10, 57, 143, 258. ומדוע להעליל עלילות ולא לעיין בתשובות לחינם הרב טרח???
שאלה - 193356
לכבוד הרב שלום רב
בשוגג דפדפתי דף של סידור בחוזקה ונקרע הדף בדיוק בשם ה.
האם צריך להתענות על כך?

תשובה
תפריש ח"י פרוטות לצדקה ותתוודה אחרי חצות או בבוקר.
שאלה - 193355
לכבוד הרב מוצפי שבוע טוב בשבת חשבתי לקחת תענית ולא לקחתי רק אחרי 13 דק אחרי השקיעה אני יכול להתענות ??
תשובה
העורך, הלא ידעת אם לא קראת שהרב כתב שהתעניות אינן מועילות ללא תיקון המעשים.
שאלה - 193354
כבוד הרב
לבחורה ששלחה שהיא בשידוך עם בחו מגמגם.אני נשואה 6 שני למגמגם היה לי מאוד קשה בשידוך אבל תודה להשם אחרי החתונה נפתח ופחות מגמגמם וב"ה זה לא מפריע לנו. הם הבנים של השם

תשובה
תודה רבה ממעמקי הלב.
שאלה - 193353
לכבוד הרב שלום רב
בת 15 שמתעקשת להלך בבית עם מכנס פיגמה רחב. האם לאפשר?
האם מותר לאחים בני 9 ו 12 לראותה כך?
חוששת שאם נתעקש מולה מידי תתמרד בעתיד ח"ו...

תשובה
חינוך מתחיל מגיל 0 ואם קיבלה חינוך חרדי אין בעיה.
שאלה - 193352
לכבוד הרב מוצפי שליט"א איך ניתן להוכיח לאדם שהוא בטוח שאתה נגעת לו בדברים שלו ומאשים אותך בדבר .למרות כל הסברים אפילו שנישבעתי לו בספר הזוהר הקדוש עדין לא מאמין לך.תודה
תשובה
אסור להישבע כלל.
שאלה - 193351
לכבוד הרב
הוקם בעירנו מקווה בשכונה חילונית. רוצים לעורר את נשות השכונה לעניין. האם מותר לקיים כנס טהרה בבית הכנסת הצמוד? אין מקום מפואר אחר ורוצים למשוך כמה שיותר נשים.

תשובה
אפשר למצוא מקום אם רוצים, אולם בתלמוד תורה, אולם בית הספר ועוד.
שאלה - 193350
לכבוד הרב שלום רב
הציעו לי לעשות קורס משגיח כשרות במחיר סמלי
האם כדאי לעשות?
צד אחד נראה לי מיותר כי לא יודע אם אעסוק בזה.. צד שני אולי טוב שיהיה
( יש לי כבר מקצוע אחר בהנדסה )

תשובה
תפקיד קשה ובעל אחריות, לא מומלץ בכלל.
שאלה - 193349
לכבוד מערכת האתר.
סליחה מראש! שלחתי לפני שבוע שאלה אישית לרב. שהיא לא לפרסום . מחילה אך לא ראיתי תשובה. רק אם אפשר במחילה מכם לבדוק. אך אל תטריחו בכך את הרב. תודה לכם על הכל!!

תשובה
לא חיפשת, נא עיין תשובה 193130.
שאלה - 193348
שלום לכבוד הרב
האם לדעת רבנו יוסף חיים יש הבדל בכריכות של הטלית הגדולה והציצית הקטנה?

תשובה
אין שום הבדל.
שאלה - 193347
לכבוד הרב.
התחייבתי לתרום צדקה באשראי למיצ'ינג מסוים ל12 חודשים האם מותר לי להפסיק באמצע ?

תשובה
מותר, כי מי יודע נאמנה לאן הולך הכסף, וכמה אחוזים אם בכלל נשארים למטרה עצמה.
שאלה - 193346
שלום לכה"ר,
בבית הכנסת בו לא ידוע למתפללים מה עושים עם כספי התרומות,בכל אופן לא מפורסם,ומוכרים עליות גם בימי חול במניין מצומצם,האם יש בעיתיות בכך?
תודה לכה"ר

תשובה
כל מוסד ציבורי הגובה כספים חייב לפי דין תורה למסור דין וחשבון לציבור שלו.
שאלה - 193345
תודה רבה לכבוד הרב על המענה לשאלות!
הרב השיב לי להכשיר את התנור, לשפוך עליו מים רותחים וכו'
ומה לעשות עם הברזל שסביב הכיריים שגם עליו נשפך נוזל?
שבת שלום ומבורכת לכבוד הרב

תשובה
אין בו בעיה כיוון שמניחים עליו סירים וכלי בישול, וגם האש שולטת בו.
שאלה - 193344
לכבוד הרב שלום רב
אשרינו שזכינו להיות בדור של הרב
אני קורא כל יום אחרי תפילת שחרית נשמת כל חי האם זה בסדר

תשובה
בהחלט לא, כי זה שייך לשבת קודש וליום טוב בלבד, וזה כמו מי שאוכל אוכל של שבת בימי החול, ולובש בגדי שבת כל ימי החול. ונמצא מזלזל בכבוד שבת.
שאלה - 193343
לכה"ר הגאון
בעלי הי"ו נעץ סכין בפרי חתוך ואכל וכעסתי ביקשתי שלא יעשה כך כי מסוכן ואחרי רגע עשה שוב. כעסתי עליו וזרקתי את הסכין לתוך הכיור. זה נקרא משליך כלי בחמתו?איך לתקן?

תשובה
מפורש בתלמוד ובהלכה שאסור לעשות כן, תסלחי לו הוא עדיין לא התבשל.
שאלה - 193342
שלום לכבוד הרב,
האם ע"פ שו"ע [סימן קנ"ח סעיף ד'] ולפי המ"ב שם, האם יש ליטול את הידיים גם לפני רחיצת ירקות ופירות בלי קשר לאכילה עצמה שבוודאי צריך?
תודה רבה.

תשובה
אך ורק כשאוכלים פירות וירקות שטופים יש ליטול ידים בכלי בלי ברכה.
שאלה - 193341
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
קם ב4:30 להספיק הסדר לפני התפילה ובעלות השחר מתחיל העקידה עד בשכמל"ו שאחרי אנא בכח,אח"כ בזמן טו"ת מניח בבית ויוצא לבית כנסת וממשיך
רבון וכו'
תקין ?

תשובה
כמוך ירבו בישראל.
שאלה - 193340
במחילה מהעורך ומהעוסקים במלאכה. רציתי לעורר הציבור ע"פ דברי הרב. שבוע שעבר הייתי במערת המכפלה ולא הצלחנו לאסוף מנין לתפילת מנחה. ואנשים נוסעים לאוקראינה ורומניה....
תשובה
צודק בהחלט.
שאלה - 193339
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
האם כיריים גם צריכות הפרדה בחלב ובשר למשל אם אשתי עשתה תבשיל עם עוף או בקר ואני רוצה לאחר כמה שעות לבשל משהו חלבי
אשמח אם הרב יפנה למקורות
שהרב לא יטרח

תשובה
אין בזה בעיה.
שאלה - 193338
הילדה שלי הלכה לטיפול רגשי בית הספר ביקש המטפלת אמרה כל מיני דברים שעברו שהם האמיתיים והיא אמרה שהשם שרה זה רצון לשלוט כמו הילדה וכו' טוב שנקרא לה מדי פעם שרהלה שזה יעדן אותה
תשובה
מאימתי מטפלת הפכה להיות רב בישראל??? אסור לשבש שמות של בני אדם, זה מזיק.
שאלה - 193337
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לתלות תמונה מזכוכית שכתוב עליה למנצח בצורת המנורה בפינת אוכל? גם הנשים אומרות כל יום בבית למנצח.
שתזכה לבריאות איתנה ואריכות ימים.

תשובה
רק בדיעבד.
שאלה - 193336
לכבוד הרב שלום רב
האם בשמו"ת לפרשת יתרו, יש לומר את עשרת הדיברות בטעם עליון, או בכלל לא, או שמא גם בטעם תחתון וגם בטעם עליון?

תשובה
קוראים בטעת התחתון כפי המודפס בפרשה שבחומש.
שאלה - 193335
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני בעז"ה רוצה לקרוא לילד שלמה ע"ש אבי ז"ל שנפטר צעיר ראיתי בתשובות קודמות שצריך להוסיף שם, השאלה אם אפשר ששלמה יהיה השם הראשון או עדיף שיהיה שם שני?
תשובה
לא משנה מי בתחילה, העיקר שישתמשו בשניהם.
שאלה - 193334
לכבוד הרב היקר הבעל קובע עיתים יש ב"ה ילדים, הבעל נוטה לצעוק ולכעוס עלי או על הילדים אתמול כבר העיף חפץ על אחד הילדים כמה שמנסה לדבר אומר לא מבין מה הבעיה אין עם מי לדבר מיואשת
תשובה
להתפלל עליו שיחדל ממידת הכעס. כי צריך לזה הרבה תפילה.
שאלה - 193333
לכבוד הרב
סליחה על השאלה
האם עדיף שאדם יעשה את התיקון הידוע עם כל כספו(לא מספיק בשביל התיקון)בימי השובבים
או שמא יעשה עם הסכום הנכון אך לא בימי השובבים אין לי הספריסוד ציון

תשובה
אם אינו נזהר בכל מה שהועתק בספר יסוד ציון ממקורות חז"ל מה יועיל התענית???
שאלה - 193332
שלום לכבוד הרב, אם הולכים למקווה בערב שבת ולא מכוונים כלום מועיל? 2. עד היום נהגתי לטבול במים קרים במקווה, האם להפסיק? האם יש בזה מעלה כלשהי/כפרת עוונות וכו'?
תשובה
א, מועיל בלי לכווין. ב, אין בזה ענין כלל.
שאלה - 193331
לכב׳ הרה״ג שליט״א. אחותי הגדולה לא מתייחסת לאבא בטענה שהוא מחלל שבת, מטפל בבנים שלה ביקש עזרה בהוצאות היא מסרבת. אבא בצער גדול. האם מותר לי להעיר לה ? מחילה ותודה שבת שלום
תשובה
לא נכון היא עושה, כי צריכים לקרבו, מה גם שהוא עוזר.
שאלה - 193330
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום האם אישה יכולה להגיד ביומא דא" לפני קידוש או הראוי שלא תגיד תודה
תשובה
אשה כמו האיש ללא הבדל.
שאלה - 193329
שלום לכבוד הרב
מנסה להביא לחברותא שיש להתמקד בהלכה יותר מכל דבר אחר ושואלים למקור בשולחן ערוך ופוסקים אודה לרב אם יציין המקורות הם בקושי לומדים שעה בשבוע הלכה וכל יום גמרא

תשובה
עיין בשו"ת יחוה דעת. וזה פשוט ומובן מאליו, כנזכר במסכת שבת לא עמוד א. אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורביה, צפית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה' היא אוצרו - אין, אי לא - לא.
שאלה - 193328
שלום לכבוד הרב
מגרד לי הגוף במקומות מסוימים בגוף ושאני מגרד בשבת נתלשים לפעמים שערות אבל לא בטוח שיתלש ולפעמים נתלש שערות האם מותר לגרד ואם לא מה לעשות תודה

תשובה
בהלכה מובא שיחכך בעדינות ובנחת באופן שלא יתלוש שערות.
שאלה - 193327
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אימי נפטרה בראש חודש שבט .האם עליי לעשות לה תיקון נפטרת .ביקשו ממני סכום של 1800 שח . 3 שלבים.חלק מהאחים
ב"נ נרצה לכתוב ספר תורה על שמה ושם אבי ז"ל...

תשובה
גזל גמור, כך פסק מורנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל
גם אין כל וודאות ש"תיקון" זה מועיל, מה גם שעושים אותו מסחרי וגם בסיטונאות. ומה יועיל ה"תיקון"... אם הבנים אינם שומרים מצוות ואינם לומדים תורה כל יום.
שאלה - 193326
למורנו ורבנו. האם היום יש אזוב שאפשר להשיג כמו שהרב כתב בספר. ב. הרב אם יש אנשים שגודל להם בחצר הדסים האם אני יכול לקחת משם ודאי ברשות או שעדיף לקנות לכבוד שבת
תשובה
א, זעתר הוא אזוב הנמכר בשוק. גם גדל בשדות. ב, נכון יותר לקנות בממונך.
שאלה - 193325
לכבוד הרב האהוב! הכנתי לכבוד שבת קודש בשר בסיר ונשפך מהרוטב על המחצלות/ברזל שסביב הכיריים בזמן רתיחה. מה הדין לגבי הכשרה? [אני בדרך כלל משתמש בכיריים חשמליים בנפרד לבשר
תשובה
מה שצריך לעשות לנקות את המשטח היטב, וליצוק מים רותחים על המשטח, ורק לאחר 24 שעות משתמשים לחלב בנפרד.
שאלה - 193324
לעט"ר
בע"ה זכיתי השבוע לסיים ספר תהילים בציון של צדיק והתפללתי תפילה שמור אביך חיבר. זקוק לישועות האם ללכת שוב לציון של הצדיק ולסיים תהילים שוב?כמובן שלא שם מגמתי לצדיק

תשובה
ולמערת המכפלה הלכת?????? וכי יש מקום יותר גדול משם?
שאלה - 193323
לכבוד הרב
בחדר אוכל של הישיבה בחור עשה זימון והשאר ממשיכים לאכול. אם לאחר הזימון אכלו כזית (באותה סעודה)
מתחייבים או פעם בזימון?
ומה הדין בלהצטרף לזימון (לאחד שלא שמע זימ

תשובה
לא ולא כי כבר יצאו ידי חובה בעניית הזימון. וכן הורו לנו רבותינו זיע"א.
שאלה - 193322
לכבוד הרב מאור עיננו, ממעתיקי השמועה, הייתי בקברו של מורנו הרב חיים פלאג'י ז"ל באיזמיר, ואנשים ישבו ליד המציבה, נשענו עליה והניחו חפצי חולין עליה, הוכחתי ולא הקשיבו. ושאלו מה המקור לכך?
תשובה
מוטב היה להם שלא היו מגיעים שם, כי גדול האיש בבית המלך הוא מלכו של עולם ענק בתורה וביראה, אין לי מילים לתאר עוצמתו וגדולתו.
אשר לשאלתך דע כי כתב הרב הגהות אשרי מועד קטן פרק ג סימן ע"ט, בשם תשובת הרב הקדוש אור זרוע ז"ל כי אסור להשתמש שום שימוש במציבה של הנפטר, ומכל שכן בצדיק קדוש כזה אשר מלאכים מפחדים מגדולתו.
והביא דבריו להלכה הגאון הטורי זהב ביורה דעה סימן שס"ד, אות א. והעתקתי אני הצעיר דבריו בספר שפתי צדיקים למור אבי ז"ל, ובודאי שיש בזה חטא חמור, ואלו שעשו כן, וגם אלה שראו ולא מיחו צריכים להתענות והוא רחום יכפר עון.
שאלה - 193321
לרב היקר
שיקרתי לבחור שלא רציתי להפגש איתו כדי שיניח לי הוא גילה ששיקרתי לאחר מעקב שעשה וכעס ונפגע
אני חוששת מהקפדתו וגם שבגללי חלילה יפסיק השתדלות לשידוכים
מה עלי לעשות?

תשובה
בחור שעוקב אחרי בת ישראל הוא אינו ראוי ואינו הגון, אל תחששי ממנו כלל.
שאלה - 193320
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
מחילה על השאלההאם כבוד הרב גורס "על הכל"
או "ועל הכל" בברכת המזוןקניתי היום "לספר בציון" ואני מחכה כבר לפסח כמו למשיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו אמן

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 193319
שלום לכבוד הרב מוצפי נדהמתי לשמוע על מה שהרב אמר על שמזלזל וכ"ו מפחיד מאוד יש אברכים שלא מצא חן בעיניהם והתאכזבו
תשובה
תרשה לי לא להגיב. כי הוא כבר יושב בשערי גן עדן ומחלק כרטיסים מי לכאן ומי לכאן. זה מה שקורה במי שלא שימש את גדולי ישראל שבדור שלפנינו.
שאלה - 193318
לכבוד הרב שלום רב
שמעתי בשם הרב סגולה לפרנסה
לומר פיטום הקטורת בבית או בבית העסק בהליכה בסיבוב לכוון ההפוך של השעון
רציתי לדעת האם זה נכון ואם אפשר מקורות מאד יודה לכם

תשובה
ואני לא שמעתי כזאת.
שאלה - 193317
שלום לכבוד הרב
האם מותר להתחיל את הסעודה לפני החיתוך בברית מילה או שלהתחיל את הסעודה רק לאחר מכן כדי שייחשב סעודת מצווה? אם נמתין ונאכל ללא לחם יהיו ברכות שאינן צריכות לא?

תשובה
כל כך יש שלהוטים אחרי האוכל, הרי כל הסעודה באה לכבוד מצוות מילה, ולא למלאת את הכרס, מה קרה לנו עם קדוש? לא יכולים לראות צלחות מזון ולא לגעת? אני בוש ונכלם משאלה זו.

הקילקול התחיל מכך שעושים ברית מילה באולמות, במקום בבית הכנסת. וזה הופך להיות למקום זלילה.
שאלה - 193316
שלום לרב
הרב מאיפה המקור לזה משה רבינו ביקש מהקבה שרבי שאליער הגדול יהיה מחלציו.

תשובה
במדבר רבה פרק י"ט.
שאלה - 193315
לכבוד הרב היקר אחרי שבועיים של איחור היה לשעה ואחר כך נעלם הגיע הזמן להפסק
רופא החליט לתת כדורים כדי לגרום לזה לקרות..
השאלה אם להתחיל הפסק או לחכות.. רק לאחר שיסתיים לעשות

תשובה
להמתין שייפסק.
שאלה - 193314
לכבוד הרב שלום רב
האם ראוי ונכון יהיה להיכנס לקניון עם הילדה(בת 10) רק כדי לקנות בגד מסויים או אפילו משקפיים(קיבלנו שובר לרכישה רק שם) ?
כמובן שלא מטיילים שם

תשובה
קניון זה משכן יצר הרע, ואם היה שם חלילה מגיפה מי היה נכנס?
שאלה - 193313
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
מעוניינת לעשות פדיון נפש להורים שלי, בעלי ,להורים של בעלי... כיצד?

תשובה
לקרוא פרק תהלים עבורם.
שאלה - 193312
לכבוד הרב, אני בשידוך עם בחור מדהים, בעל מידות טובות אך הוא מגמגם וזה נורא מפריע לי .מה עליי לעשות? זה מרתיע אותי ממש. תודה רבה
תשובה
נפלא, נהדר ומצויין, אלו דברים חולפים, בפרט אם יקבל בטחון עצמי. ויש לכך טיפול.
שאלה - 193311
לכבודהרב!(א)שמעתי בשם האריז"ל
שהשבת שלפני ההזכרה של הנפטר זה יותר גדול מהיום עצמו של האזכרה.לכן צריך ללמוד הרבה תורה בשבת הזות(ב)ומה הלימוד הכי טוב שעוש לנפטר?להורים

תשובה
לא בטוח. אבל יש מעלה ללמוד אדרא זוטא.
שאלה - 193310
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אימי לא יודעת עברית כל כך טוב , האם אני יכול לתקן אותה היכן שטועה בשביל שתלמד?

תשובה
מותר בעדינות.
שאלה - 193309
שלום לך כבוד הרב האם מותר לשמוע שירים בערבית טורקית ובשפות אחרות נוספות ?
תשובה
אסור לחלוטין, בהבדלה אומרים "בין אור לחושך, ובין ישראל לעמים".
שאלה - 193308
שלום לכבוד הרב
באיזו שעה מותר להגיד פיטום הקטורת

תשובה
מחמש דקות לשתים עשרה בלילה עד למחרת בשקיעה.
שאלה - 193307
שלום לכבוד הרב
א קנינו בשר בכשרות הרב ונהנינו (:
ב האם אישה בהריון פחות מ-ג חודשים צריכה לצום בת.אסתר?
ג ב"ה בהריון אנא ברכני להריון קל ותקין ולכל הנשואות בעמ"י.. תודה לרב!

תשובה
א, לא להתענות כלל. ב, כל לילה בחצות הנני מברך את כל הנשים הצריכות להפקד בבנים זכרים זרע של קיימא, ואת המעוברות שישלימו הריונן בקלות ויילדו בשעה טובה ומוצלחת עובר בריא ושלם.
שאלה - 193306
לכבוד גאון עוזנו עט"ר מרן הרב מוצפי שליט"א. האם נוכל להתחיל להתפלל קטעים קטנים מסידור הרש"ש בהוצאת כבודו? ולהתחיל להתקדם בו עם הזמן, או שממש אסור?
תשובה
אסור בהחלט.
שאלה - 193305
לכבוד הרב
מחילה הרב לא ידעתי שאסור גם לרשום את השם של 'פלונית'.
אזי לשאלתי האם צריך לחשוש אם משהו ח"ו אמר את שמה או שצריך לומר משהו כנגד? תודה ומחילה

תשובה
אין צורך לחשוש.
שאלה - 193304
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זיםטי תגג כי העה לי רטיבות 8000 שקל שמצי פצקים לשכנים שישתתפו לא ענו לתבוע???

תשובה
בית משותף תפנו לאגודה לתרבות הדיור. ותפעלו מה שיאמרו.
שאלה - 193303
לכבוד מו"ר שליט"א. מה דעת הרב על קניית דירה בקומה 7? הרבה אומרים שעדיף שלא. בגלל מדרגות בשבת. אבל בינתיים אנחנו בשכירות ולא מוצאים משהו אחר.אנא יורנו מורנו נר"ו.
תשובה
וודאי שלא.
שאלה - 193302
לכבוד הרב שלום רב
א. האם מותר לגבר לקצץ את שיערות גופו עם מכונת תספורת?

ב. אם אח שלי מבקש ממני מכונת תספורת כדי לקצץ שיערות גופו האם מותר לי לתת לו להשתמש?

תשובה
זה לא טוב לבריאות כלל.
שאלה - 193301
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הילד מצא רב קו אנונימי ברחוב ובו 150 שח
לא יודעים למי הוא שייך הורינו לו יותר לא להרים עכשיו שהרים לפרסם מודעה ?

תשובה
אם יש בו סימן כלשהו יש להכריז, אין שום סימן כלל הרי אלו שלו.
שאלה - 193300
שלום לכבוד הרב האם זה נכון שכאשר קוראים שם לתינוק בברית ויש בקהל משהו עם אותו שם זה סגולה לאותו אחד לאריכות ימים?
תשובה
מוזכר בספרים כי אם מהרהר תשובה באותה שעה נמחלים לו כל עוונותיו.
שאלה - 193299
שלום לכבוד הרב
שלום הרב ברצוני לדעת האם מצד ההלכה יש לעשות חנוכת בית לדירה בשכירות?ואם כן לעשות יחידי מספיק?והאם משנה לילה או יום?שנכנסתי לדור בבית קבעתי מזוזה בברכה.

תשובה
הלילה תשב ותלמד לעצמך כל הסדר ללא דיחוי.
שאלה - 193298
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חייל,סוגר שבת הקרובה במוצב ביו"ש.
כנראה שיהיה לנו מניין דחוק שהרוב בו מחללי שבת.האם אפשר להתפלל איתם או שצריך להתפלל יחיד?
תודה לכבוד הרב⁦♥️⁩

תשובה
תתפללו ותקרבו אותם.
שאלה - 193297
לכבוד הרב שליטא בהמשך לשאלה אם מותר ללמוד בחדר ניתוח לגבי הצוות אין התנגדות השאלה היא לגבי הדם שיש בחדר ועל הרצפה וכל מיני מראות לא נעימים?אורך ימים ושנות חיים
תשובה
לא מפריע, רק כשיש ריח או פלג תחתון של הגוף ערום אסור לקרוא.
שאלה - 193296
שלום לכבוד הרב הפרשים בין הווסתות גדולים מאד(קרוב ל50 יום)(עדיין צעירה) במשך שנה.
האם אני צריכה לפרוש בווסת החודש/בינונית?

תשובה
כן כן.
שאלה - 193295
לכבוד הרב
אלפי תודות על התיאור המרגש של האמא הצדקת וההכנות לפסח, ממלא בהשראה. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי.

תשובה
בזכותכם זה נכתב. אחזתי בעט והדברים צפו מאליהם.
אולי נזכה לשחזר ההכנות לשבת קודש.
שאלה - 193294
שלום לכבוד הרב
האם מותר לאכול חסה חודש חודשיים לפני פסח?
תודה רבה.

תשובה
אין בזה כל איסור.
שאלה - 193293
לכבוד הרב
אני עובדת במקום לא דתי וכמו שהרב אמר בשיעור כל הזמן יש רכילות בין העובדות ואני ממש סובלת מזה אני מחפשת עבודה אחרת אך בנתיים לא מצאתי. מה כדאי לעשות? אני רווקה
תודה.

תשובה
בנתיים להישאר שם. ויהיה לכפרה. ולצערינו זה נמצא בכל מקום כמעט.
שאלה - 193292
שלום לרב
האם הרב מכיר את.... מראשון לציון שמתקשר עם נשמות של עטלפים? האם מותר ללכת אליו?

תשובה
אנא בבקשה די לנו עם כל מיני יצורים משונים ומדומיינים, אינכם רואים את התוצאות??? כמה חילול השם נעשה על ידם?
שאלה - 193291
לכבוד הרב שלום רב
מידי פעם יש לי רצון עז להודות להשם ולומר מזמור לתודה האם אפשר לומר כן בלילה לנוהגים כהמקובלים

תשובה
תלמד תורה והיא השבח והתודה הגדולה ביותר לאבינו שבשמיים.
שאלה - 193290
שלום לכבוד הרב
האם אפשר לעשות 2ברכות של 7ברכות בשיעור בליל שבת יש עוגה וחטיפים ושתיה שאלה שנייה כמה אפשר אנשים שאכלו לחם מתוך 10כדי לזמן בשם(אלוקנו)

תשובה
אסור בהחלט, רק בסעודה על פת.
שאלה - 193289
לכבוד הרב!היום יתפללתי עם אשכנזים ב"ה.אבל אמרו בקריאת התורה עם"חוסן"משה וחוסנו"במקום"עם חותן"יוצאים י"ח בקריאה זו אנחנו עדות המזרח?
תשובה
יוצאים ידי חובה כל שהנך מבין את הנקרא.
שאלה - 193288
לכבוד הרב שליט"א
סובלת מאוד ממיגרנה, בדיקה של בתי בת כחצי שנה לא היתה תקינה. לחוצה מאוד ובשל כך מרגישה לא ככ טוב. קשה מאוד ככה לטפל בבית ובילדים. אנא עצתך וברכתך. תודה רבה

תשובה
מי שנותן לנו ילדים, הוא הנותן לנו כח ויכולת לגדלם.
שאלה - 193287
לכבוד הרב היקר והחשוב,
אנחנו רוצים לעשות בלי נדר 12 חלות, אבל חושש לבל תשחית מכיוון שאנחנו 2 נפשות ו2 תינוקות. עדיין עדיף לאפות 12?
ובבקשה כל סעודה על כמה חלות מברכים?
תודה

תשובה
מספיק ארבע חלות קטנות. בכל סעודה צריך שתי ככרות. ובוצעים רק אחת.
שאלה - 193286
האם לאישה רלוונטי כוונות כלשהם בתפילה ? הכוונה לכוונות מיוחדות הרושמים בסידור בראשי תיבות ? או שמות של כל מי שאני לא מבינה , ראיתי שהרב הוציא סידור על פי הרש"ש ...
תשובה
לא מומלץ בהחלט. חוץ מכוונת פותח את ידך שבסידור, וכן כוונות פרטיות בודדות כמו ראשי תיבות וכדומה אפשר.
שאלה - 193285
לכבוד הרב
מעבירה לצדקה לרפואת נועה בת רחל לאחרונה

תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 193284
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
הבא"ח זיע"א כתב שאם אדם קם לפני חצות אז ימתין לחצות לומר ברכות השחר יחד עם ברכות התורה התיקון יהיה מושלם
שאלתי היא כמה זמן לפני ?
בריאות איתנה

תשובה
דקות מספר.
שאלה - 193283
לכבוד הרב שלום,
בסידור הרשש עם הגהות מור אביו זצ"ל בי"ג שבחים של ישתבח, בשבח מס'ח' בתיבת גדול ישנה אות ה' בכתב ידו של הרב שמשלימה את התיבה לגדולה.
סליחה שגזלתי מזמנו של הרב.

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 193282
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
קראתי ק"ש על המיטה בשעה 9
ומיד ישנתי קמתי לפני חצות
ברכות השחר וברכות התורה בזמן חצות,אמרתי ת"ח למדתי שעה וחזרתי לישון
בקומי צריך ברכות התורה ?

תשובה
מי שישן בתחילת הלילה מחצית השעה, כשקם ממטתו עליו ליטול ידיו בברכה. ועליו לברך ברכות התורה.
שאלה - 193281
לכבוד הרב שלום רב,
אני נוהגת לתת מעשרות לתלמיד חכם אך
בעלה של דודה שלי לא יכול לעבוד יותר עקב מצב בריאותי חמור, ודודה שלי זקוקה לכסף.
האם מותר לתת לה את המעשרות?

תשובה
מחצית מהם לתת לה.
שאלה - 193280
צד הבעל מסורתיים.הנכדות לא כ"כ צנועות,ומפאת כשריות- נמנעת ממפגשים. חמי אומר "רוצים בקרבתכם ואתם בורחים", אינו כ"כ בריא וחוששת שב 120 שלו,יהיו לי יסורי מצפון
איך אנהג?

תשובה
עליכם לשמור מכל משמר את הילדים לבלתי יתערבו עם מי שאינו מחונך ברוח התורה והקדושה.
שאלה - 193279
לכבוד הרב, אני ב"ה בהריון לאחר עוד מעט 3 שנות נישואין.
אני מרגישה לפעמים ירידות במצב רוח ובכללי אני נמצאת בטיפול פסיכיאטרי.
מה עצת הרב? אודה לחיזוק מהרב.
סליחה ותודה רבה.

תשובה
להמשיך ולהתחזק, מתפללים עליכם ועל כולכם.
שאלה - 193278
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה מעלת אדם הממלא שנותיו?
אדם שנפטר בגיל שמונים, שבוע לאחר יום לידתו נחשב ממלא שנותיו?

תשובה
אם עסק בהם בתורה.
שאלה - 193277
שלום לכבוד הרב.חמי וחמותי היו פרודים.חמותי מאוד הצטערה על כך.חמי נפטר.האם נכון יהיה לקנות את החלקה לקבר מעל חמי לאחרי 120לחמותי,כפי שביקשה,או שזה יכול לצער את הנפטר?
תשובה
בעולם הבא הם יתפייסו, ובפרט שיש להם ילדים משותפים.
שאלה - 193276
לעורך היקר לנו מאוד. אשמח אם תוכל לעזור לי יש לי את כל ספרי הרב ואני רוצה לומר לך שהספרים של הרב החזירוני למוטב בכל ההלכות. ומה שחסר לי זה ארחות ציון רציתי לדעת לאיפא אני ילך??
תשובה
בטלפון 0546798333
שאלה - 193275
שלום לכבוד הרב
אני מתפלל שחרית בבית הכנסת בעבודה אני לא תמיד מספיק להגיע בתחילת התפילה האם אפשר להתחיל להגיד קורבנות פסוקי דזמרה ללא טלית ותפילן בבית מגיע בטרמפ לעבודה ?

תשובה
תתחיל קודם לכן ותתפלל עם כולם.
שאלה - 193274
לכבוד הרב שלום רב

יש לי ציצית מיוחדת ללילה הבנתי שזה לא טוב כי כסות לילה פטור.
אם הציצית עליי גם לאחר עלות השחר או כמה ד' ביום
זה בסדר? ויצאתי מהמחלוקת?

תשובה
תשאיר את הטלית שלך מהיום עליך גם בלילה.
שאלה - 193273
לכב' הרב
היום נוהגים 'לגרוס' פרקי תהילים וכל המרבה הרי זה משובח. אני לא מתחבר לזה, ורציתי לשאול אם טוב לימוד פרק אחד בכוונה (או אפילו מספר פסוקים) מגריסת פרקים הרבה.

תודה.

תשובה
נכון מאוד, כך נהגו גדולי ישראל בדור שלפנינו.
שאלה - 193272
לכבוד הרב שלום רב
חברי ואשתו מעשנים ברכב עם הילדים ואני חושב שזה מסוכן
הוא טוען שבריאות מעם השם יתברך ולנו נותר רק להתפלל
מה אני יכול לעשות כדי לשכנע אותו?
תודה לרב

תשובה
טענה מטורפת, הוכח מעל כל ספק כי העישון מזיק מאוד לבריאות ומקצר חיי הסובבים. זה ממש רצח השם יצילנו.
שאלה - 193271
כבוד הרב
הורה נכה מוזנח מ' ונפשי באופן חריג מ' אין טיפול מועיל
מצד אחד חייב עזרה מילד אך קללות התפרצו' קשות מאיים אלימות ומקיים שרק שומע/רואה מרגיש ניזוק היכן גבול הכיבוד?

תשובה
אמרתי לך דבריו אינם משפיעים כלל. הוא לא שולט בעצמו המסכן.
שאלה - 193270
לכבוד הרב
העברתי בשם בני איתמר חדד מעשר כספים, אמר לי להעביר למי שנראה לי, מתגייס בע"ה עוד חודש וחצי. תודה רבה ושבת שלום

תשובה
השם ישמרהו ויחייהו.
שאלה - 193269
כב' מורנו נר"ו
מורים שזמני הפסקותיהם שונים אך פעמים שנפגשות, ופעמים שמזדמנין לאכול כאחתגם יש ששניים אוכלים פת ואחד עוגה.
חייבים לזמןהלחץ לשוב לכיתה בזמן מבלבל.
תודה

תשובה
שנים אכלו פת ואחד עוגה בהחלט זימון, וזו מעלה גדולה.
שאלה - 193268
לכבוד הרב הייתי נוהגת להגיד תיקון חצות להתפלל בנץ שמעתי שיש אומרים אישה לא תגיד תיקון חצות הפסקתי להגיד וגם קשה לי להתפלל בנץ גם להגיד תיקון חצות הרב יגיד לי מה כדאי לי להגיד
תשובה
מותר לומר תיקון חצות.
שאלה - 193267
המנהל שלי מרגיז רק הנוכחות שלו מביאה לי עצבים הוא שקרן ערמומי ועוד..
מאוכזבת מעצמי שאני מזלזלת ביהודי השם יסלח לי אני לא סובלת אותו
איך אצליח לעבוד על מידותי עד שאמצא עבודה

תשובה
ממריבות אין תועלת.
שאלה - 193266
קריאת ס.תהלים בין4-6 שעות חיבת לקרוא את המילים במדויק ובריכוז
אני חריגה כי הרוב קוראים ב2
בקבר קראתי א-ד ובחזרה באוטובוס המשכתי ה-ז האם אזכה להבטחת הצדיק

תשובה
אימתי תפסיקו ללכת לקברים שונים ..... עד אימתי תאמינו בפירסומים מקושקשים?
שאלה - 193265
קיבלתי תענית היום.הכנתי לילדה דייסה שמתי לה מעט חמאה שכחתי שתענית וטעמתי מהחמאה ממש מעט. האם להמשיך בתענית או להתענות מחר עד השקיעה במקום?
תשובה
הנך יודע כי אלף תעניות לא ישוו מול תיקון מעשה אחד.
שאלה - 193264
לכבוד כת"ר שלום
אדם שהזמין תפילין של יד ימין והסופר סתם התבלבל ועשה של יד שמאל האם יהיה מותר להתיר את הקשר ולקשור של ימין או להחליף את הרצועה לחדשה ?
תודה

תשובה
הסופר יכול לתקן הדבר ולא אתה.
שאלה - 193263
לכבוד הרב שלום רב
אני כהן יחיד בבית הכנסת ולעיתים בימי שני וחמישי נוהג לצאת בזמן קריאת התורה כדי לאפשר גם לאחרים לזכות בעליית תורה. האם הנהגה נכונה?

תשובה
יפה מאוד מצידך לזכות גם אחרים.
שאלה - 193262
לכבוד הרב מוצפי שלום התחזקתי מאוד מהרצאותיו.. שנים והפצתי אותו בוצאפ בקבוצות הפסקתי להפיץ אותו האם זה נכון
תשובה
נכון מאוד בהחלט, כל ילד שלא שימש גדולים נעשה גדול. ולא עוד אלא שמזלזל בכבודם של גדולי וצדיקי הדור אשר לא יגיע לצפרני רגליהם.
שאלה - 193261
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הוזמנתי לברית בשעה 16:00 ואני בשובבים היום מה לעשות?

תשובה
מי אמר לך שתענית בלי תיקון המעשים מועילה במשהו.
שאלה - 193260
לכבוד הרב שלום
גרים בארה"ב בחור יהודי תובע אותי בבית המשפט אים הוא ינצח יסגרו לי את העסק יש לי 10 ילדים האם יש איזה תפילה לומר אני הולך לדבר איתו אולי ירחם תודה לרב היקר

תשובה
תאמר ספר תהלים, והילדים רק לימוד תורה ותצליח.
שאלה - 193259
שלום לכבוד הרב
אם משהו הגה בטעות את השם ל. האם צריך לחשוש או צריך לומר משהו כנגד?

תשובה
ומדוע אתה כתבת אותו במזיד??? ואתה חושש מהזכרתו.
שאלה - 193258
לכבוד הרב!
איך להתמודד עם צרות בלי סוף עיכובים ומניעות וחסימות רבות בחיים חוסר מזל והצלחה בעיות. בריאות,פרנסה,שלום בית ברוחניות סבל מתמשך שנים שלא נגמר ועצבות וקשיים?

תשובה
להקפיד על תפלה שלימה כולל הקרבנות ופיטום הקטורת. וכן תפלת שחרית מנחה וערבית בזמן.
שאלה - 193257
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחר יש לאישתי מקוה ורצינו בשבת להיות לבד והתברר שחמי לבד בבית עם הבת שלו בשבת הקטנה האם ללכת אליו או להיות אני ורעיתי לבד? תודה רבה

תשובה
תסדרו שמישהו יהיה אצלו בשבת.
שאלה - 193256
שלום לכבוד הרב,
תודה שפירסמתם את השיעור של הרבנית ויכולתי להגיע במיוחד למודיעין,היה ממש מחזק ומרתק. תודה גם לרב על הכל. בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים!

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים, תודה לכל המשתתפות.
שאלה - 193255
שלום לכבוד הרב
מדוע כשמלקטים שערות לבנות מתוך שחורות בזקן יש איסור של 'לא ילבש', אבל כשמגלחים את כל הזקן כדי להתייפות, בדרכים המותרות כמובן, אין את האיסור?
יישר כח

תשובה
יש כמה מגדולי הפוסקים שאסרו זאת. ויש שבקושי התירו אם משאיר שפם.
שאלה - 193254
לכבוד הרב שלום רב.
אשה שבעלה התאבד ונשאר ללא ילדים, הנ"ל ……… האישה שואלת מה התיקון ?

תשובה
תתרום אם יש בכוחה למקוואות.
שאלה - 193253
לבחור שלא מצליח לכוון באבות ונשמע ככ מתוסכל-בתור פסיכולוג,ייתכן וזה טורדנות-כפייתית "נערווין".מציע לך לבדוק ולהעזר בהתאם.ספר עזרה עצמית או
פסיכולוג אם לא הולך לבד

תשובה
תודה לך על העזרה.
שאלה - 193252
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למה בתפילת עמידה אף אחת מהברכות לא כתוב מלך העולם?

תשובה
הרב השיב לך בתחילת השבוע, נא עיין במאגר התשובות. המערכת.
שאלה - 193251
לכבוד הרב שלום רב התחלתי סייעת הגן ילדים וראיתי שאין ת.כשרות עלצאןכל מבושל.לא הסכמתי להאכיל את הילדים עד שביררו -רבנות לצערי.האם נגרם עוון שעיכבתי פעוטות מלאכול?
תשובה
תביעתך מוצדקת היתה בהחלט.
שאלה - 193250
שלום לכבוד הרב
הבת שלי בת 19.5 יש לה חרדות והיא לומדת בסמינר חרדי ובמצב מתיש את כל המשפחה והלכה לטיפולים לא עוזר מה לעשות כבוד הרב?

תשובה
ישנם מטפלות מוסמכות ומקצועיות במימון המועצה המקומית.
שאלה - 193249
כבוד הרב חייבת להבין את התשובה אני עם חרדות ומטופלת ע"י כדורים סיפרתי לרב על חלום השיניים כדי שהרב ירגיע אותי אבל התשובה ללכת מיד לרופא נורא הבהילה אותי למה הרב אמר לי כך?
תשובה
כי את זקוקה לטיפול רפואי. וזו תשובה לשאלתך.
שאלה - 193248
לכבוד הרב
אדם ש' תו"מ קובע עיתים בכל צורה שיכול כל יום
דברים כמו פ' קלויים שמחבב ואוכל די במידה בר"ח שבת וחג האם צריך לחשוש מעניין בריאות וצריך לתור אחר מאכלי בריאות משונים ?

תשובה
קלויים לא טובים לבריאות כלל.
שאלה - 193247
לכבוד הרב שלום רב
בשחרית פרשת העקירה אומרים בהתחלה משמי שמי קדם.מה זה שמי שמי קדם? ומדוע הכפילה בשמי?
תודה לרב על המסירות נפש לרפואה שלמה הרב ממש מחייה את נפשנו

תשובה
הדורות הראשונים בעולם קודם שנודע השם יתברך בעולם.
שאלה - 193246
לכבוד הרב שלום רב
האם ניתן להכשיר תות שדה שגדל בצורה מוסדרת ע"י חיתוך החלק העליון, פריסה ל-2 השרייה במי "סטרילי" ובלי להעבירו 4 מיתות בית דין כמו שכתוב בכמה ספרי הלכה?

תשובה
נמנעים ממנו כי יש בו בעיות רבות לאחרונה.
שאלה - 193245
לכבוד הרב שלום רב
נשאלתי מדוע השלחן ערוך ושאר פוסקים לא כתבו בצורה מרוכזת על הלכות שבין אדם לחבירו?

תשובה
אם באת לחלק השלחן ערוך לנושאים אין לדבר סוף. ב, כי דרך ארץ קדמה לתורה.
שאלה - 193244
לכבוד הרב שלום רב
סליחה על השאלה האם יש בעיה או לא סימן טוב לבני זוג מבוגרים לעבור דירה בפרט אם לצורך נוחות כגון ללא מדרגות או יותר מוארת. אשמח לדעת. תודה רבה.

תשובה
לא ידוע לי על כך.
שאלה - 193243
לכבוד הרב
שמעתי שרב אחד אמר שאם לא יעשו פעם אחת בחיים את מניין הצומות לפי רבנו האר"י של פ"ד תעניות, חוזרים על זה בגלגול. האם זה נכון?

תשובה
ואתה מאמין לו??????
שאלה - 193242
אחיינית שלי נשואה כחמש שנים ללא ילדים ,הרופאים אמרו שיש לבעלה בעיה קשה מאוד שלא בטוח יצליחו , מה אפשר לעשות עבורם הרב יכול יברך בבקשה
תשובה
מתפללים עבורם.
שאלה - 193241
לכבוד הרב שלום רב,
חברי לומד בכולל המציע סיגופים בהמלצת רב המקום כגון אמבטיות קרח, שעווה חמה וכו' ובתשלום בכדי לכפר על עוונות העבר, האם ראוי לערוך סיגופים אלו?
תודה לרב.

תשובה
ומה עם עבודת השם ותיקון המידות????????
שאלה - 193240
שלום לכבוד הרב
רכשתי משנה ברורה והלכה ברורה ורציתי להתחיל ללמוד שו"ע על הסדר בזמן הפנוי לא עברו כמה ימים ונפלתי רוחנית קשה מאוד. ישנו רב גדול שמדריך אותי
איך מתאוששים מזה?

תשובה
היום נפלת מחר תעלה.
שאלה - 193239
שלום וברכה כבוד מורנו ורבנו!
שמח על הזכות.

לא מצליח לכוון באבות, ולא מוכן להתפשר על תפילה שאיננה עושה רושם בשמיים!
ולא מסוגל להתפלל כך! אני אדם בעל נפש.

תשובה
חזק וברוך תהיה.
שאלה - 193238
לכבוד הרב
דרכתי על לחם שהיה על הרצפה ולא ראיתי , מה עלי לעשות ?

תשובה
ליזהר להבא.
שאלה - 193237
לכבוד הרב
רק לומר תודה רבה על תשובותייך ועל כך שאתה תמיד עוזר
מי יתן ונתחזק כולנו ונתעסק אך ורק בתורה ובלשמח את בורא עולם

תשובה
תבורך משמיים.
שאלה - 193236
שלום לכבוד הרב
התבקשתי לשאול, אדם מבוגר אם טוב לעבור דירה שיש צורך ? אומרים בשם הרב זוננפלד שהרב שמואל סלנט עבר דירה אשתו נפטרה, ולכן שהציעו לו עבור דירה חשש וסירב מטעם זה

תשובה
תשאלו חכם גדול שיפסוק לכם.
שאלה - 193235
שלום הרב שליט"א..האם תפילת עמידה היום כ 5 או 6 דק אחרי נץ החמה נחשב לנו לתפילת וותיקין? רבנו אם לא אתה אנחנו גמורים
תשובה
בפירוש כתב הגאון הרב פעלים ז״ שתוך עשר דקות מלפנים או מאחור זה נחשב. וכך קיבלנו ממורנו הגאון הרב בן ציון אבא שאול ז״ל וזיע״א.
שאלה - 193234
לכבוד הרב שלום רב
סבא שלי חולה מאד וממש במצב של "גוסס" על פי הרופאים. רציתי לשאול את הרב איזה לימוד או תפילה אני לומר כדי (להואיל)להועיל לו במצב הזה.
תודה רבה ובשורות טובות.

תשובה
תאמר לידו או בחדרו.
א, סדר פיטום הקטורת מהתפילה,
ב, וידוי ליום הכיפורים בכוונה.
ג, תהלים כ"ט מזמור לדוד 7 פעמים, אנא בכח פעם אחת.
ד, תהלים צ"א ויהי נעם יושב בסתר 7 פעמים.
ה, עלינו לשבח כולו [אם אפשר 7 פעמים].
ו, בשעת הפרידה לומר "ברוך שמו חי וקיים לעולם ועד".
ז, שמע ישראל...
שאלה - 193233
לכבוד מורנו הרב אני זוכר שכבודו צעק על המגביות בתחנות הרדיו, שהכסף אינו מגיע ליעדו, הנה אתמול התגלה על נוכל שעשה מגבית במיליונים בתחנת... ובחשבונו כספי אלמנה.
תשובה
הרשעים ממשיכים ואפילו לא מתחלפים, והטפשים מאמינים, אנחנו בדור אומלל, שאנשי סדום באו והשתכנו בו. ופתי מאמין לכל דבר.
שאלה - 193232
צדיקה היתה אימך ע"ה דמעות זלגו מעניי. אספה מצוות ועסקה בעיקר. במצוות ומעשים טובים אשריה הלוואי ונלמד ממעשיה ונעשה את העיקר עיקר אשריה כמה שאכתוב לא אספיק להוציא הכל מהלב
תשובה
תודה לכם על ההתפעלות ממעשי הצדיקים.
שאלה - 193231
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט''א שלום רב
בארצות המזרח נהגו כשמשתחוים לה' היו נופלים על הפנים ממש. למה לא עושים את זה כעת? בגלל שהגויים עושים את הנכון אנו לא נעשה את הנכון?

תשובה
לא נהגו ליפול על הפנים.
שאלה - 193230
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אפשר להישאר לעמוד ב-'לדוד אליך ה נפשי אשא' של מנחה במצב שאין מקומות ישיבה ויושבים במקום בו ישבתי בתחילה?
תשובה
כשאין מקום ישיבה תאמר מעומד. ויש נוהגים להמתין עד שיתפנה מקום לשבת.
שאלה - 193229
לכבוד הרב שלום רב
מה לענות לאלה שאומרים לי להפסיק להביא ילדים.כביכול מתוך דאגה..אומרים לי מכל כיוון וללא הפסקה וזה מפריע לי מאוד.תודה

תשובה
בוז להם, כל ילד זה נשמה, שה עולם ומלואו. ואוי ואבוי למי שמתערב מה הוא יכול לגרום לעצמו.
שאלה - 193228
בעבר אשתי מקפידה ערב שבת להפריש חלה. מאז שנולדו הילדים לא מסתדר ברוך השם.אם אני אעשה את הבצק והיא רק תברך ותאפה זה אותה מעלה? או שהיא חייבת מתחילה ועד הסוף כדי שיהיה מושלם?
תשובה
אפשר בהחלט, זה מצויין.
שאלה - 193227
לכבוד הרב
למה השם לא ברא לנחש הקדמוני בת זוג וככה הוא לא היה מתאווה?

תשובה
ומי אמר לך שלא ברא לו??? בזוהר מובא שהיתה לו.
שאלה - 193226
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשנים האחרונותאני סובל מבעיותבריאות בבעיקר בדרכי השתן והעיכול, בחיי הכעסתי המון אנשיפ, האם יכול להיות שדרך כעסם הציחו לפגוע בי? עין הרע קיים?

תשובה
תחפש עניים הגונים ותתן להם צדקה.
שאלה - 193225
כה"ר!
זכורני ששמעתי מכ' בשם הזוה"ק שאין צורך להזמין נשמת הנפטר לשמחת צאצאיו כי מודיעים לו בשמים ובאים, א"כ היכן כ' בזוהר. שמעתי על אשכנזי שכן מזמין האם יש חילוק במנהג

תשובה
נכון אין צורך כלל. והם באים בהוראת אבינו שבשמיים. אל תתווכח אתם, הם משבשים אותנו ומבלבלים בראש לנשים ספרדיות בענין.
והרי לך המקור זוהר פרשת פנחס דף ריט עמוד ב
"דכתיב (שם קמט) ישמח ישראל בעושיו, ההיא חדוה דישראל לאו איהו אלא בעושיו, בעושיו בעושו מבעי ליה? אלא אלין קודשא בריך הוא ושכינתיה ואביו ואמו, דאף על גב דמיתו, קודשא בריך הוא אעקר לון מגן עדן ואייתי לון עמיה לההוא חדוה, לנטלא חולקא דחדוה עם קודשא בריך הוא ושכינתיה כמה דאת אמר (איוב מ) העושו יגש חרבו".
שאלה - 193224
לכבוד הרב שלום רב
,שמי.. ואני עו"ס בסורוקה.
מטופל במחלקתינו זקוק לניתוח סטומה,אך המטופל חושש ומסרב כרגע לתת את הסכמתו.הוא מבקש לקבל את הסכמתך והמלצתך לניתוח.

תשובה
הנושא בטיפול, תבורכו משמיים.
שאלה - 193223
לכבוד הרב הי"ו, בהמשך לשאלתי-האם להכין 7 חתיכות כסף "לעת מצא(כפי שמכין תכ'פשטן)? בברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך אכי"ר.
תשובה
השאלה אם יש מי שיעשה כן כהלכה.
שאלה - 193222
לכבוד הרב שלום רב,
בשבח ובהודיה לבורא עולם,החייל נועם שנפצע קשה בפיגוע, שב להכרה, הרופאים אמרו לנו שזה נס, לא האמינו שישאר בחיים. תודה לכבוד הרב שהתפלל עבורו.

תשובה
תודה לבורא העולמים, אמנם צריכים להרבות בתפילות ובתחנונים שישוב לאיתנו הראשון כבתחילה.
שאלה - 193221
התנאים שמוזכרים בזוהר מהגמרא? בברכות מא:הביאו לפניהם וכו מברך לפני ולא לאחרי ופליגא דר חייא איך אמוראים חולקים על תנא בזוהר היה אמוראים?? הוא היה בתפר בין אמוראי לתנאים
תשובה
עיין סדר הדורות כמה רבי יוסי היו וכן עוד.
שאלה - 193220
לכבוד הרב מוצפי שלום בדורות שעברו בכל קהילות עדות המזרח נהגו להתפלל תפילת שמונה עשרה ולהתנועע או שלמדו זאת מאחינו האשכנזים בארץ ומהמשנה ברורה כל עצמותי תאמרנה
תשובה
מנהג האשכנזים ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 193219
לכבוד הרב שלום רב
מה צריך חתן בר מצווה לקרוא בעליה לתורה שבהנחת תפילין ובשבת חתן? כל אחד אומר משהו אחר.

תשובה
אין בכל זה שום חיוב. והמנהג לעלות בשבת מפטיר כדי לזגות בתורה ובהפטרה.
שאלה - 193218
לכבוד הרב
קוראים ומשתוממים את הטיפה מן הים אודות אימו הקדושה של מו"ר. מצד שני עכשיו ברור מאיפה יש לרב כוחות לעמוד בפומבי לבד!!! מול הארגון הרפורמי ותומכיו.

תשובה
השם יתברך יתן עוד ועוד כוחות לעמוד נגד המשחיתים להכניעם בקרוב.
שאלה - 193217
לכבוד הרב שלום רב
האם יש בעיה ללבוש מכנס טייץ מתחת לחצאית מפני הקור הסןרר בחוץ?

תשובה
אינני מבין בסוגי האריגים. ברחוב ודאי אסור, בבית כן.
שאלה - 193216
לגבי 'צופיה'-"שאלתי את חכם שלום כהן וענה:אנו יודעים בדיוק מה נעשה, יש משגיחים, מי שיש להם טענות הם רשעים".
איך ייתכן? וכי אינם רואים מה מוצג שם ב"מ?

תשובה
רק טיפש מטופש יאמין לזאת.
שאלה - 193215
לכבוד הרב
הריון שבוע 27 עם קיצור צוואר הרחם ההנחייה העיקרית עכשיו זה בעיקר מנוחה
האם אפשר לכתחילה להתפלל שמונה עשרה בישיבה? אני בוודאות מרגישה יותר יישוב הדעת בישיבה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 193214
לרבנו הרב מוצפי,
הבן נולד בל' אדר א' ישנם הרבה תשובות מתי חוגגים בשנה רגליה יוםהולדת מהו התאריך הנכון? תודה רבה רפואה שלימה ויישר כח

תשובה
יהודים אינם חוגגים ימי הולדת.
שאלה - 193213
שלום לכבוד הרב.אמא שלי נוהגת לאכל בבוקר שום טרי לבד לרפואה האם צריכה לברך? תזכו למצוות ורפואה שלמה ותודה רבה על הכל
תשובה
כתבנו לכם אתמול, שהכל.
שאלה - 193212
לכבוד הרב אני מבינה את התשובות של הרב אבל זה לא מובן לי דבר אחד בגלל גילי הווסת הולכת ונעלמת כל החיים אני יעסוק בפרישות? עד מתי עלי להפסיק את כל הפרישות תודה לרב
תשובה
עד שיעברו שלשה חודשים.
שאלה - 193211
כבוד הרב אני לומד בלילה ב"ה ועכשיו אני הרבה דברים לא מספר כי ידוע במעלת השכר השאלה היא אם אני יודע שזה יעשה למור אבי נחת שידע האם אני צריך לומר או שישאר כך תודה רבה הרב
תשובה
אל תספר כלל. ואת צנועים חכמה.
שאלה - 193210
למורנו ורבנו א.לגבי חלות לשבת האם אפשר להכין גם ביום חמישי או רק יום שיש ב.שאלתי לגבי כוס קידוש האם חובה היא דווקא בכוס מכסף טהור אבל מחקו מיילים ולא ראיתי אם אפשר שוב מחילה
תשובה
א, אפשר בהחלט. ב, כוס זכוכית עדיפה מפני הטעם.
שאלה - 193209
שלום לכבוד הרב
אני עובד בתוך חדר ניתוח,ולפעמים עלי להישאר בתוך החדר בזמן הניתוח(אני לא אח)האם מותר לי לקרוא בצד תהילים או כל לימוד תורה או שאסור או שזה תלוי בסוג הניתוח שיש

תשובה
אם אין הוראות מנוגדות מהצוות, מותר לך.
שאלה - 193208
שלום לכבוד הרב
האם זה סביר שעל תיקון נפטרים צריך לשלם 6,000 ש"ח
תודה מראש

תשובה
לא מועיל כלל.
שאלה - 193207
לכבוד הרב
נמצאת בתחילת היריון שואלים אותי כל הזמן אם אני בהיריון חברות ובעבודה שיקרתי ואמרתי שלא כי לא רוצה לספר האם עברתי עבירה על מדבר שקר תרחק? כי לא מעוניינת לספר. תודה

תשובה
חבירות חצופות. רכלניות, טיפשות, מהדיוטא התחתונה.
שאלה - 193206
לכבוד הרב שלום.
האם גם מצוות החתנים והכלות של נפטר נרשמים באופן אוטומטי לעילוי נשמתו ולזכותו?

תשובה
בהחלט כן. כמפורש בזוהר הקדוש.
שאלה - 193205
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עקב אירועים שקרו במשפחתנו המורחבת לאחרונה בנוגע לבריאות ושלוות הנפש, חשבנו להתחזק כל המשפחה בנושא מסוים ורצינו לשאול באיזה נושא הרב ממליץ?
תודה

תשובה
שמירת הפה, לא לשון הרע, רכילות, שקר, ולא לפתוח פה לדבר לא טוב.
וקח לך ספר יסוד ציון, כי אנחנו בימי השובבי"ם.
שאלה - 193204
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם קיים בדורנו רב שיודע דברים . כמו למשל יש קבלת קהל ונכנסים והרב יודע דברים
תשובה
בא וראה מה בין דורות שעברו לדורינו זה.
דורות שעברו היו נכנסים לרב לשאלות בהלכות שבת, הלכות ברכות, תפילין ומזוזה, כשרות, טהרת הבית, עניני מוסר, קדושה וצניעות. יראת השם עבודת השם השכמה בבוקר, שיטת הלימוד וענינים רוחניים.
בדורינו זה יש "רב בריח" הבולע כספים מיתומים ואלמנות באכזריות נוראה ללא רחמנות.
שאלה - 193203
לכבוד הרב שלום רב
פשוט נפעמתי לקרוא על אמך הצדקת זצל הדור הקודם היה מדהים האם זהו יום פקידתה היום?

תשובה
יום ו בטבת תשד״מ.
שאלה - 193202
לכבוד מורי הרב שליט"א
אחה"מ א"א לשאול שוב לגבי ברכת הטוב והמטיב כשקידש על מיץ ענבים האם בסעודה יוכל לברך הטוב והמטיב על יין משובח
ב. מה שונה שילוח הקן שהתירו בשבת ממצא אבידה

תשובה
מנהג מפורסם הוא שמביאים יין אחר בסעודת שבת ומברכים עליו הטוב והמטיב.
שאלה - 193201
שלום לרב. ערבי נטע אצלי עץ לימון שלא נותן פירות, וכולו מיובש. האם מותר לי לומר לערבי שיעקור את העץ?
תשובה
אם זה לא מפריע תשאיר אותו.
שאלה - 193200
לכבוד הרב
פרק ב, ההכנות לחג הפסח.

תשובה
א, המצות. גינה קטנה היתה בחצר, בחודש מרחשון אבא לוקח מעדר והופך את האדמה, אני בן 4 נותן בידי חופן חטים ואומר "תגיד אני זורע לשם מצת מצווה". אני אומר ומפזר את החיטים, בכדי שציפורים לא יאכלו אותם, לוקחים מקל עץ בגודל 12 סנטימטר ועליו "כובע" מקליפת חצי ביצה כדחליל לשמירה. גשם יורד והאדמה של מוצפי מוצפת. בתחילת ניסן האדמה מכוסה מרבד שבלים קטנים, כל יום הם גדלים, בסיוון הם בגובה קומת אדם, יפהפיים. תחילת תמוז קוצרים אותם וחובטים ומפרקים את החיטה בידים נקיות מחמץ, ומניחים הכל בכדי חרס גדולים מכוסים במעט עפר כדי שלא יתליעו.
בחודש אדר אמא מוציאה את החטים בשמש ובוררת אחד לאחד, שבע קילוגרם חיטה ללא ריקבון, תולעת, בשמש יום שלם, ממחסן שהוא מובאים אבני ריחיים גדולות, ומונחים בבית עשויות אבני בזלת משוננות. ריחיים ורכב, במרכז האבן יש פתח קיבול שם שופכים חופן חיטה ומסובבים אם הרכב ממעל, החטים נשחקות, אמא ז"ל תוקעת מוט עץ במקום הקבוע ואותו מלפפת בסמרטוט להגנת עור היד מהשפשופים. יושבים בעיגול סביב הרחיים וכל אחד בתורו מסובב, לדבר אסור פן יותזו טיפות רוק אל הקמח הנשפך מהצדדים על הסדין, בפעם הראשונה החיטה נשברת לרבעים, בשניה לפירורים, בשלישית וברביעית כבר יש קמח, נפה מיוחדת בידיה של אמא ורק היא מנפה ומכינה שק קמח לפסח, הוא נשמר כיהלומים יקרים, ויש סקית אחת בה שומרים את הסובים, הם לצורך ריפוי דלקת אזניים, מי שכואבת לו האוזן, לוקחים 2 כפות סובין ומחממים במחבת, מניחים בשקית בד על האוזן ישנים בלילה ובבוקר בריאים.
בשבעה בניסן אופים בחצר בתנור מוסק בעצים מצות לכל השבוע, כולם מתגייסים למלאכה, זה נותן קמח, זה מים במידה, זה לש, זה מעבד, מחלקים לכדורי בצק ופותחים במערוכים, רק אמא מסיימת את העיגול שיצא מבית היוצר, מונח בכרית מיוחדת שהכינה ומודבק בתנור, ויש מצות דקות ופריכות לכל השבוע כשהן מונחות בסלי נצרים. ומפרישה חלה, בערב פסח לאחר חצות אבא אופה עם נבחרת תלמידיו מצות עבות לליל הסדר.

ב, שמן זית. בחודש כסלו אבא מביא ממקום מיוחד זיתים ואמא כובשתם בכלים שמורים לפסח ומוציאה ליטר שמן מתוך עשר קילו זיתים, שנה אחת קרה נס ואותו בקבוק הספיק לשלש שנים.

ג, מלח ופלפל. מלח קנתה משוק מאה שערים חתיכת סלע בצבע אפור מקושקש, הניחתו במכתשת הנקראת "האוואן" ועשתה מלח עבה להכשרה ובישול, ומלח דק לארוחה. פלפל קנתה בעונה השחילה בחוט ותלתה בבלקון התייבש בשמש, דכה במדוכה ושמרה בצנצנת לפסח, וכן שאר תבלינים טבעיים ייבשה וטחנה בידיה.

ד, חרוסת. תחליפי קפה, תה, וסוכר. בחודש מרחשון הלכה לשוק לקנות ענבים צהובים בשלים, בחלקם מצומקים, הניחתם בסירים של פסח, ריסקתם ביד ובישלה על אש נמוכה שעתיים, מדי פעם בוחשת, כשהצטננו סיננה במסננת בד חדשה וסחטה, ושוב לסירים 6 שעות נוספות עד שנעשו סמיכים ויצקה לצנצנת גדולה, ציננה ושמרה לפסח. כשהגיעו אורחים בחג, תה לא הכניסה לבית, גם קפה וסוכר לא, לקחה כפית חרוסת לכוס ויצקה מים רותחים לתוך הכוס ובחשה והגישה לאורח המופתע "קפה נמס", כמובן ששתה בשקיקה וביקש עוד.
שאלה - 193199
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
ב"ה אני שם את כלי הנטילה סמוך למיטה בצד הראש האם זה בסדר או יש להניחם בכיוון הרגליים ?

תשובה
אין בכך צורך, נוטלים בכיור, כל הבית נחשב ארבע אמות.
שאלה - 193198
לעטר
א.האם לאחר תיקון חצות חייב לומר פתח אליהו?
ב.האם כל פעם שאומרים אנא בכח צריך להרהר את הראשי תיבות של כל פסוק?
ג.האם בכל אמירה של אנא 0בכל)בכח צריך לחזור פסוק של אותו היום ג פע'

תשובה
א, בהחלט לא. ב, כן. ג, רק בלילה קודם השינה.
שאלה - 193197
לכבוד הרב מוצפי,אני סקרנית לקרוא על אמך הרבנית עליה השלום עלהנהגותיה .בבית ..וכו בקצרה שנזכה ללכת בדרכה
אמן.תודה לרב היקר

תשובה
התארסה עם מור אבי כאשר היה בעל מעמד גבוה כשכיהן מזכיר ראשי של שר האוצר מנחם דניאל. והודיע לה שמהחתונה הוא עוזב הכל ונוסעים יחד לירושלים, והיא הסכימה ללא פקפוק כלל.
בחו"ל בעירם הולדתם בגדד חיו בבית מעין ארמון על שפת החידקל, בנין בן שלש קומות, בעל גג הצופה על נוף מרהיב ומרתק, ומשם ישר לירושלים של פעם בשנת תרצ"ד [1934] כלה צעירה ששכרו חדר קטן בפאתי שכונת הבוכרים, חדר ששימש גם שינה, סלון, אורחים, ביחד עם חמותה סבתי האלמנה. ואבא ז"ל השאיר אותם וחזר לחסל את שאריות העבודה וחלוקת התפקידים לכמה אנשים.
על כל אלה בחזרתו לאחר חדשיים דרך ממלכת עבר הירדן מבגדד לרבת עמון , משם ליריחו, וישר לירושלים, והיא ממתינה לו ופתאום מקבלת הודעה כי הוא פצוע קשה בתאונת דרכים בירושלים ליד אנדרטת הצנחנים מול שער האריות. כי הרכב שלקח אותו התקלקל במעלה הכביש והתדרדר אחורה, והוא קפץ בשניה האחרונה קודם שהרכב נפל לתהום.
רגלו נשברה והתקפלה והרופאים התייעצו לקטוע אותה, בנסי נסים היא נשארה, והיא היתה צריכה יום יום להכין לו ארוחה ולהביא לו לבית הרפואה שבעיר העתיקה, יום יום כשכל יומיים יש עוצר מצד השלטונות הבריטיים שעצרו אותה בגדרי תיל ורובים שלופים, והיא מסרה נפשה כדי להגיע אליו כל יום. במשך שלשה חודשים, ועוד שלשה חודשים שיקום בבית.
את הבית המשיכה לנהל כל ימי חייה, שמונה בנות ושני בנים ילדה, ועוד 5 הפלות היו לה. ותמיד שמיחה ומאושרת.
היתה מקבלת בסבר פנים יפות את כל רבותיו וחביריו הרבנים המקובלים, באהבה בשמחה ובמאור פנים. אני כשנזכר ומשחזר מה עברה עומד משתומם מהיכן קיבלה אשה יקרה זו כוחות נפש עילאיים, ועמדה בעוז בכל העומס והלחץ. ועל הכל את החומרות זנהג בהם, לא אכל מאכל שלא נעשה בבית ורק בבית. קמח היא ניפתה, עיסה הכינה במו ידיה, אפתה לחם יום יום, קנתה עוף חי משם לשוחט, לבית למרוט את הנוצות, להשרות במים, למלוח ולבשל, ריבות מכינה במו ידיה, אבא סבל מכמה בעיות רפואיות ולא נטל תרופות, והיא הכינה במו ידיה הכל מכל כל, צנצנות נגד עצירות, נגד שלשול, נגד יתר לחץ דם, תרופה לחיזוק הלב, מדי בוקר לטחון במטחנה ידנית כרפס, כוסברה, שמיר, לכוס לתת לו לשתות להמיס ולפרק את האבנים בכליות.
מדי בוקר בהשכמה התלוותי אבדל לחיים אליה לרפת מעניינת ברחוב רש"י בירושלים, סיר בידה והרפתן חולב את הפרה לסיר, משם לבית להרתיח ולתת לשתות חלב מהיצרן לצרכן, מהשאריות עשתה גבינה, כי אבא לא אוכל שום מוצר מתועש. לא לשכוח כביסה ביד מדי שבוע לכל בני הבית.
התנהגותה בהריונותיה מדהימה היתה, פעם בשעת רצון סיפרה עלי שאני הייתי השישי בבית לאחר 5 בנות, ואבא שהיה בבריאות רופפת התחיל לצום 40 יום, וכשהיא ראתה כך הפצירה בו שיפסיק להתענות, וכשלא שעה לבקשתה התחילה היא גם כן לצום, והוא הגיב אז יהיה ילד עוד יותר חכם, וכל יום היו נותנים צדקה לקופת רבי איר, כדי שההריון יהא תקין והוולד יהיה חכם וצדיק. כשמי מבני הבית הרגיש לא טוב, או כאשר השכנים הירדנים היו יורים לבתים בירושלים, או בכל מצב חירום אספה את כולנו הזאטוטים ושיננה אתנו כל האלף בית, אלף בית גימל דלת הה וו... וחוזר חלילה. סיפורי אמונה וצדיקים כל לילה. כשהיו לילות רבים שאכלנו לחם לבד ושבענו והיינו שמחים.

פרק ב על ההכנות לחג הפסח אם ירצה השם בהמשך.
שאלה - 193196
לכבוד הרב

המדרש אומר שהים נחלק ל12 חלקים עבור שניים עשר השבטים, וכמו כן הפסוק אומר שהמים להם חומה מימינם ומשמאלם.
אך כדי שיהיו 12 שבילים, הים צריך להחלק ל13 עשר חלקים.

תשובה
מה הבעיה? בתוך הים נוצרו 12 כבישים.
שאלה - 193195
לכבוד הרב שלום רב האם ניתן לחגוג לילד בר מצווה שבועיים לפני התאריך?(מטעמי נוחות אישיים) תודה
תשובה
אפשר.
שאלה - 193194
שלום לכבוד הרב.כאשר שומעים שידור ישיר את השיעורים במוסיוף ,אמירת הקדיש לאחר השיעור ..האם מותר לכבות באמצע הקדיש כדי לצאת ..או חייב להמתין עד סוף הקדיש. ברכות לרבינו .
תשובה
זה אינו בזמן אמת ממש.
שאלה - 193193
לכבוד הרב
אדם שאין דירה בבעלותו ויש סכום כסף יכול להשתמש להון עצמי ללקיחת משכנתא ורכישת דירה. האם כדאי לרכוש דירה או להשקיע במצוות? ספר תורה, לתרום למקוואות/ עניים

תשובה
צריך התייעצות אישית באופן רגוע ומחושב.
שאלה - 193192
לכבוד הרב שלום רב
מחלוקת רצינית אצלנו בכולל אם להשתתף בבחירות או לא..חלק מאברכים טענו שאביך הקדוש אסר בכל תוקף להשתתף...מהי דעת הרב להשתתף או לא??

תשובה
עוון ביטול תורה עולה על הכל.
שאלה - 193191
עט"ר,

נמצא בכולל ערב. חברותא עם אברך. שעה משניות לפי הסדר ,אהלות כרגע, וחצי שעה קיצור ילקוט יוסף. מה דעת הרב ??

תשובה
לימוד הלכה עולה על הכל.
שאלה - 193190
לכבוד מורינו ורבינו
האם נשים נהגו לקרוע את הבגד כשמגיעים לכותל המערבי? כי שמעתי אומרים שאין להן לקרוע מחמת צניעות.
יורינו מורינו ושכרו כפול מן השמים.

תשובה
יש נוהגות כן ויש נוהגות לא, אך צריכות להתנהג בצניעות.
שאלה - 193189
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש ברכה על שום או בצל חי

תשובה
שהכל נהיה בדברו.
שאלה - 193188
לכבוד הרב שלום רב, איך נהגה אימך הרבנית ע"ה, האם הדליקה נרות שבת ואז ברכה, או להיפך? תודה רבה
תשובה
עליה השלום. לא אהבה מחלוקת.
שאלה - 193187
לכבוד הרב שלום רב שליט"א

האם זה בסדר להתחיל ללמןד משניות מגילה עם פירוש עד פורים לכבוד פורים כולל הלכות פורים מעכשיו?

תשובה
ומה עם שלחן ערוך להלכה.
שאלה - 193186
לכבוד העורך
רוצה לארגן מכירה מרכזית לאברכים
בשר עופות יין ומצות בהשגחת הרב
אם אפשר בבקשה טלפון של איש קשר
תודה וכל טוב

תשובה
אלירן 0522751941.
שאלה - 193185
לכבוד הרב שלום רב
בחורה שעשתה המון בשביל זיווג.
תפילות דמעות קברות צדיקים וכו.
מתחילה לחשוש שמא יש עליה קפידה.
איך אפשר לדעת מה ה' באמת רוצה? והאם מישהו מקפיד חלילה?
תודה.

תשובה
צריכה לוותר על דרישות.
שאלה - 193184
לרב היקר
קניתי מתנה לאחותי שמתחתנת קומקום חשמלי בצבע שחור ואימי אומרת שעדיף לא לקנות שחור לחתן וכלה
האם היא צודקת ועלי להחליף לצבע אחר?
תודה!

תשובה
אין בכך חשש. אם הכלה מאושרת בכך
שאלה - 193183
שלום לכבוד הרב
עשיתי העברה לישיבה אני מקווה שההעברות מבוצעות בבקשה להתפלל עלי פנינה בת אליס אני לא רוצה כלום רק בריאות!!!

תשובה
תבוכי מן השמיים .
שאלה - 193182
לכבוד הרב שלום רב
עשיתי טיפול במכון יופי שהיה אמור לעלות 150,שלמדתי באשראי ואחרי חודש ראיתי שחייבו אותי ב50 בלבד,מה הדין?

תשובה
לשלם היתרה.
שאלה - 193181
לכבוד הרב
אנשים עושים כל מיני תיקונים תעניות צומות לכפרת החטא שעשו אני חושב שהתיקון האמיתי שאדם יכול לעשות להתחרט על על המעשים שעשה ועזיבת החטא ??

תשובה
מסכים אתך לחלוטין
שאלה - 193180
לכבוד הרב
נשאלתי האם איסור צער אלמנה הוא גם כאשר היא ב"מ חיה באיסור ללא נישואין?

תשובה
השם יצילנו. והיא בהחלט נקראת אלמנה לכל דבר וענין.
שאלה - 193179
לכבוד הרב'צ מוצפי הי'ו
ידוע כי יש להפסיק שבוע בקידוש בשנה לאבל
היה דיון בכולל
בשער הכוונת כתוב שיש להמשיך בקדיש ללא הפסקת שבוע
וכן בפלא יועץ כתוב לא להפסיק בקדיש
מה החילוק

תשובה
לא משנים מנהגים, צריכים להפסיק שבוע מלומר קדיש, וכן מנהג העולם כולו. ואת הכתוב מחילה מכבודכם לא הבנתם.
שאלה - 193178
לכבוד הרב,א-אשה חייבת גם קריאת שמע לפי מגן אברהם? ב-
בשבת שותה קפה ועוגה מתפללת קדוש וסעודה.זה אחד התענוגות שלי בשבת כי אח"כ הופכת לבשרית כל היום.מקווה שנוהגת בסדר תודה.

תשובה
אם רוצה לקיים המצווה בשלימות, כן. ב, אפשר.
שאלה - 193177
מו"ר שליט"א
נידון בכולל בדין מצא אבידה מוקצה בשבת אם יטלנה כשיכריז בחול מצד השב תשיבם ולא תוכל להתעלם מול טלטול דר'
- קידש על מיץ ענבים ודאי, בסעודה מברך הטוב והמטיב על יין?

תשובה
חס ושלום להתיר אפילו איסור קל שבקלים בכדי לעשות מצווה.
שאלה - 193176
שלום וברכה
ברוך ה' יש לי אירוסין
הודות לה' ולרב שדחף ונתן כוח
מיום הוורט מחשבות לא עוזבות אותי..
ומה אם אני פזיז ומה אם זה לא זה
ומה אם אין התלהבות וכו' איך מסירים מחשבות כאלו?

תשובה
אתה זקוק לשיחה מוסרית מטלטלת ומנערת. החיים עוברים ומתבזבזים לריק, אנשים מתרוצצים וטרודים בבעיות קשות ויש כאלה בין שמים לארץ, שלא תדע.
ואתה עם דמיונות מפליג לך אי שם כתינוק בן יומו ולא כגבר נחוש ואחראי, ובורח מאבינו שבשמיים. תעצור עם המחשבות המקולקלות כאן ומיד.
שאלה - 193175
בר מצווה לאחייני בבי"כ: תחילת תפילה ב8 ועליה לתורה אח"כ א.בוקר:בדץ באולם בי"כ בהפרדה??? שולחן נשים שולחן גברים ללא מחיצה.
בני בן 9 בת"ת להביאו לתפילה? יפסיד כשעה לימוד.

תשובה
לא להביא את הילד, והנוכחים יש להם בעיה ככתוב ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם.
שאלה - 193174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מודה לרב יחס .כלכך התקדמתיבהלכה .הלכות ברכות
יותר ברורות לי .שמחה .אני מנסה ללמד משפחה
וגם בעבודה מנסה ללמד חברה בלינדר.תודה גדולה
סליחה טירחה

תשובה
תעלו ותצליחו.
שאלה - 193173
שלום לכבוד הרב, בחצר יש עץ חושחש שמציק בקוצניות ואין לי הנאה ממנו. עץ זית קטן ללא פירות, ותפוז סיני יבש ללא עלים וללא פירות.איך ניתן להעבירם? (במקום החושחש אשתול עץ פרי)
תשובה
סכנה גדולה יש בעקירת עצי פירות. השם ישמור.
שאלה - 193172
לכבוד הרב שלום.לבני סוודר שלא לובש בצבע כחול. כפתורים בצד שמאל האם מותר לי ללבוש אותו הוא מתאים לי בגודל ומחמם. אצל נשים כפתורים בצד ימין. האם זה נחשב ולא תלבש אישה..תודה
תשובה
אינני מבין בדגמי בגדים.
שאלה - 193171
לכבוד הרב
ראיתי כתוב ש.... לא נהגו לברך על שום טבילת כלים מכיון שבכמה מקרים יש מחלוקת וסב"ל. רציתי לדעת האם הרב יודע או שמע מאביו מהמנהג הזה, כי לכאורה דבר המסתבר הוא.

תשובה
מעולם לא ראינו ולא שמענו כזאת. ובעיננו ראינו רבים מגדולי הרבנים מכם קהילות הספרדים לוקחים הכלים ומטבילים באותם בשמחה רבה ובברכה.
שאלה - 193170
לכבוד הרב הי"ו שלום, האם לקנות ולהכין 7 חתיכות כסף (בדומה לפש') לעת מצא?
תשובה
לא ברור עבור מה.
שאלה - 193169
לכבוד הרב
אנשים שמתחזקים חלק שומרי תו"מ שומעים שיעורי תורה כל יום.
יש עניין לרכוש עבורם מכספי (למשל) זיכרון נייד לשיעורים שידוע שישמעו קבוע או מספיק אם אני מקשר אותם לזה?

תשובה
אם בטוח שישמעו תרכוש עבורם, ואם בספק תקשר אותם.
שאלה - 193168
לכבוד הרב
כשמגיעים להשם אלוקיכם אמת מה עלינו לעשות?

תשובה
ממתינים ושומעים מפי השליח ציבור, וממשיכים עמו יחד.
שאלה - 193167
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אני התגרשתי והייתי הולכת עם כיסוי ראש, אני החלטתי להוריד את הכיסוי ראש לאחר גירושים
רציתי לדעת אם כשאני מברכת על מזון אני צריכה לכסות את הראש?
תודה

תשובה
צריכה לכסות כל היום, ולפחות בשעה שיוצאת בחוץ וכשמברכת ומתפללת.
שאלה - 193166
נטעתי עצים ביום טו בשבט בשנת תשע"ז. הפירות שייצאו עכשיו הינם נטע רבעי וצריכים לחלל אותם?
תשובה
בהחלט נכון, כשיצאו הפירות ויהיו ראויים לאכילה, תחלל אותם על מטבע. ומהיום תלמד היטב את דברי הרמב"ם ז"ל בהלכות מאכלות אסורות פרק י. ובעיקר מהלכה ט"ז והלאה.
שאלה - 193165
לכבוד הרב
באור לציון חלק א סימן מז סעיף קטן כה כותב שבימינו אין רגילות להכין סלט דק דק לכן מותר יהיה בשבת הן מצד טוחן והן מצד ברירה ?
האם כבודו יוכל להסביר כוונת האור לציון?

תשובה
לא ידעתי מהו, וגם המקורות בלתי מדוייקים.
שאלה - 193164
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב מי שכורך ספר כמו שיש בבהמ"ד .במהלך זה קודחים בספר. אם הספרים הם חדשים האם הנסורת של הדפים שיוצאים החוצה בגלל הקדיחה צריך גניזה ?

תשובה
יזהר שלא לקדוח על גבי הכתב. והפירורים אינם כתובים מותר לזורקם.
שאלה - 193163
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לעשות זוהר בערב הברית עם פחות ממניין ?האם לברית בשעת הנץ נדרשת סעודה עם פת או מספיק מזונות ?

תשובה
א, מצווה רבה היא. ב, פת עם מוצרי חלב.
שאלה - 193162
האם עבור אישה רלוונטי כוונות תפילה ? רש"ש ? או שזה שייך רק לגבר? שמעתי שהרב הוציא סידור על פי הרש"ש
תשובה
רק לגבר היודע ומבין בכוונות. אך יועילו הספרים לשמירה בבית.
שאלה - 193161
שלום מורנו הרב.. בקבוק יין זכוכית שמשתמשים למים קרים טעון טבילה?
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 193160
לכבוד הרב שליט"א
לפני כ4 שנים קיבלתי מלגה מאוניברסיטה ובתמורה הדרכתי בקייטנה (לא דתית) לילדים עם צ. מיוחדים.
חסרות לי כ8 שעות - בלי נדר לתרום להם כסף בשווי החסר או לאתר?

תשובה
לתרום לאתר המזכה את הרבים בעולם כולו.
שאלה - 193159
לכבוד הרב שלום עליכםביחזקאל ל' טו'ושפכתי חמתי על סין מעוז מצריםהאם יש קשר למה שקורא הים בסיןתודה לכבוד הרב
תשובה
זו אינה ארץ סין שבימינו.
שאלה - 193158
שלום לכבוד הרב
הרב ענה לי לפנות למח"ש בבדיחות הדעת לגבי רב ותלמידיו אשר לומדים ממנו להשתמש בפלאפון פרוץ וככה כל ישראל לומדים מהם, כי זה רב מוכר ולכן הפריצות והזימה חוגגים

תשובה
מתוך כאב, צער ויגון. כי אין עם מי לדבר.
שאלה - 193157
שלום לכבוד הרב אישה בגיל 50 שרואה אחת לחצי שנה לכמה חודשים היא אמורה לחשוש מהפעם האחרונה לחודש חודשיים או חצי שנה ומתי עליה להפסיק את הפרישות תודה לכבוד הרב
תשובה
סליחה, הרב כתב כמה פעמים, כי עליה לחשוש;
א, לעונה בינונית שהיא 30 יום.
ב, לתאריך בחודש גם בחודש הבא.
ג, ההפלגה, לספור המרחק בין הפעם שלפני, לבין הפעם האחרונה.
שאלה - 193156
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנחנו ספרדים אישה ואיש האם יש בעיה שכל הבגדים העליונים יהיו לבנים בימים נוראים .תודה כבוד הרב
תשובה
א, יש בעיה אם הרבנים בבית הכנסת אינם נוהגים ללבוש לבן. ב, יש בעיה שפעמים רבות שהלבן שקוף ובפרט מול האור, וזה חסר צניעות...
שאלה - 193155
שלום לכבוד הרב
ילד קטן שידו השמאלית פעילה יותר מהימנית, האם יש לעשות השתדלות שידו הימנית תהיה יותר פעילה כדי שיד ימינו תהיה יותר חזקה לדוגמא הנחת תפילין וכד'? ה ישמרך

תשובה
הכרנו ילדים רבים כאלה שיחיו, והיו הרבנים מלמדים אותם לכתוב בימין כדי שלא יסתבכו עם הנחת תפילין.
שאלה - 193154
לכב' הרב שיחיה, האם בשבת שאנחנו יושבים סביב השלחן ומגישים מאכלים, מותר לי לקחת מהצלחת קודם שבעל הבית לוקח? ומה במסיבה שמגישים כיבוד?
תשובה
לצערינו לא יודעים ולא מקיימים את המוזכר בשלחן ערוך, ועיין בסימן קס"ז, אות י"ד, "אם המסובים רבים, גדול שבכולם בוצע". והמדובר בברכת המוציא על הפת.
ולהלן אות י"ז כתב "הבוצע פושט ידו תחילה לקערה לאכול, ואם בא לחלוק כבוד למי שגדול ממנו רשאי".
והלכה זו כל הראשונים הביאוה בספריהם, וחבל מאוד שבימינו לא נזהרים בכך.
שאלה - 193153
נרגשים לבשר שמחר (יום רביעי, יז' בשבט) בשעה 20:15, יש לנו הזכות לארח בבית הכנסת קול יעקב, הנביאים 22 מודיעין את הרבנית שרה מוצפי, אשת הגאון הרב בן ציון מוצפי. כולן מוזמנות
תשובה
ברוכות הבאות.
שאלה - 193152
לכבוד מו"ר.
כיצד ולאן ניתן לשלוח או להעביר כספי מעשרות לת"ח נזקקים? האם לכתוב משהו מיוחד?
תודה רבה.

תשובה
תשאיר מספר טלפון לא לפירסום ויתקשרו אליך. תבורך משמיים.
שאלה - 193151
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב התחילה אופנה חדשה בגן של ילדיי גן תורני עורכים יום הולדת במשחקיות פתוחות בשבת וכמעט כולם הולכים הערתי להם בצורה מכבדת ולא קיבלו.מה עושים

תשובה
תניח להם, כי לא יקשיבו.
שאלה - 193150
לכבוד הרב נשוי+3אני במקצוע טבח כ-20 שנה ומאוד קשה,כרגע לא עובד ורוצה לעשות קורס טכנאי ציוד רפואי. האם הרב ממליץ ואפשר לקבל את ברכת הרב?
תשובה
במידה ויש לך את הכישורים לכך, והנך אוהב את המלאכה הזאת, עשה והצלח ויהי השם עמך.
שאלה - 193149
כבוד הרב מחילה מכבודו לא הבנתי לגבי כוס קידוש מה עדיף יותר כסף טהור או מה שיש לרוב כמי קריסטל?? תודהרבה הרב ומחילה על הטרחה
תשובה
הבנת מצויין מה שכתבתי.
שאלה - 193148
שלום לכבוד הרב
יום הפטירה של אבא שלי ביום שישי הקרוב יט שבט האם ניתן לעלות לקבר ביום חמישי ?

תשובה
העורך, הרב השיב לך שאפשר.
שאלה - 193147
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש בעיה ללבוש בגד עם התיקט של בגד?תודה רבה

תשובה
מעיקר ההלכה מותר, ויש מחמירים.
שאלה - 193146
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טבילה הייתה ביום א, אתמול בלילה החל דימום בגוון חום, מה הדין? האם טהורה צריך ספירה מחדש?

תשובה
א, אם זה נמצא על בד צבעוני כשר, על נייר או משטח סינטטי כשר.
ב, להמתין ולראות שאין זה וסת. כי אם זה וסת אסור.
ג, נמצא על בד לבן הבעל יגש לרב מוסמך באיזורכם ויראה את הבגד ויפסוק.
שאלה - 193145
שלום לכבוד הרב חוזרת בתשובה לצער אימי
אוכלת בד"ץ אצל אימי אכלתי מתבשיליה אמרתי מאין "רבנות" קנתה דג מטוגן וחמאה מסופר לא כשר -בדיור מוגן אוכל רבנות מסרבת
נעלבה מה לעשות

תשובה
מוצר שאין הכשר לא אוכלים, אפשר לומר מרגישה לא טוב.
שאלה - 193144
לכבוד הרב שלום רב אני סובלת מחרדות קשות לגבי המוות יש לי ילדים לגדל ואני רוצה שלווה אתמול חלמתי שהשיניים הקדמיות מתנדנדות או נופלות ואני עוד יותר מבוהלת
תשובה
לגשת היום ומיד לרופא משפחה.
שאלה - 193143
לכבוד הרב
לצערי כעסתי אתמול מאוד מאוד אני מפחד שחלילה לא הפסדתי את זכויותיי וחלקי נשמתי איך אדע אם כן? ואם כן איך לתקן את הכעס? ולהחזיר את הזכויות וחלקי הנשמה שאבדו לי בכעס?

תשובה
תקנוס את עצמך.
שאלה - 193142
לכבוד הרב שלום רב מדוע בברכת המזון אחרי ארץ חמדה לא אומרים ארץ זבת חלב ודבש הרי כמה מקומות מוזכרים כך בתנך ישר כח לרב
תשובה
בתיבת״טובה״ כלל הכל. ומדוע כבודו עדיין לא התחיל בלימוד השלחן ערוך?
שאלה - 193141
למורנו ורבנו לגבי נרות שבת האם יש עניין להדליק יותר משני נרות. ב. לגבי כוס קידוש האם עדיף לחזר אחר כוס מכסף טהור או שגם הקריסטל שיש היום זה טוב תודה רבה הרב ובריאות תמידית אמן
תשובה
א, ענין של מנהגים שונים. ב, לא נזכר בספרי הקבלה כלל ולא בהלכה.
שאלה - 193140
לכבוד הרב האהוב!
א. האם אפשר למכור לגוי חמץ גמור כגון מקרוני וספגטי וכן כיוצא בזה?
ב. האם צריך לתת מפתחות הבית בשעת מכירת החמץ עד צאת החג?
ג. מה צריך להקפיד במכירת החמץ?
תודה

תשובה
תמכור לגוי דרך הרבנות.
שאלה - 193139
הרב הגאון יין בן יין ירבו כמותך בישראל אנחנו חייבים אנשי אמת שונאי בצע, כל יום יותר נהיה עשן סביך יתר ויותר לאנשים אתה אור בקצה המנהרה תהיה בריא וחזק ותזכה לקבל פני משיח
תשובה
השם יתברך יעזור שנרגיש טוב תודה אליו.
שאלה - 193138
האם עדיף מילה אחרי הנץ עם סנדק שומר תורה ומצוות לא צדיק או משהו או צדיק ומאוחר יותר (קודם חצות)?
תשובה
העיקר שיהיה תלמיד חכם.
שאלה - 193137
לכבוד הרב שלום רב
בקשר לניצוץ משיח בן יוסף הרב כתב דוקא שומרי מצוות שמישבים את א"י הםניצוץ משיח בן יוסף אבל הגרא תלה זאת בסתם מי שמישב את א"י אז למה דוקא שומרי מצוות?

תשובה
בזמן הגר״א היו כולם שומרי מצוות.
שאלה - 193136
לכבוד הרב שלום רב, אני רוצה לעשות קורס של טכנאי ציוד רפואי, האם הרב ממליץ ואפשר לקבל את ברכת הרב?
תשובה
מי כבודו??? ומה מעשיו??? מה מקצועו??? אם איני יודע איך אייעץ???
שאלה - 193135
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני (יושן)ישן לפעמים עם בגדים יש בעיה להתפלל?
ולגביי לימון שחור פרסי אייך בודקים אותו?
תודה רבה רבה כבוד הרב

תשובה
א, מותר. ב, לא חבר שלו ולא מכיר אותו.
שאלה - 193134
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
בעזרת ה' כשנעלה ב"נ לקברו של מור אבי ע"ה (3 שנים לפטירתו) האם מניין הוא חובה ?
ואם יהיה מניין בעזרת ה' איפה לומר קדיש ?
ליד הקבר או להתרחק או ממש בחוץ ?

תשובה
אין בכך שום חובה, די שהנך מבקר אותו וקורא שם תהלים או\ ומשנה.
שאלה - 193133
שלום לכבוד הרב שליט"א.כידוע עץ התאנה אינו מוציא פרחים אלא פגות.האם כשרואים את הפגות האלה בזמן ניסן והלאה מותר לברך ברכת האילנות?תודה רבה ובריאות איתנה.
תשובה
לא מברכים אלא על פרחים.
שאלה - 193132
שלום לכבוד הרב. רציתי לדעת עד מתי אפשר לומר "קבלת שבת". האם גם כשהחשיך?
תשובה
אמור לי זה נשמע הגיוני? חתן צריך לצאת לקראת הכלה ולומר לה באי כלה, אם הכלה הגיעה והוא לא יצא לקראתה, הוא יוצא החוצה וצועק "באי כלה"...... כשהיא כבר בפנים.
שאלה - 193131
לכבוד הרב, ביום רביעי יש ברית לאחיין שלי.
אני אחזיק את רגליו.
האם מחמת שאולי לא אספיק אפשר לטבול במקווה ביום שלישי ולאו דווקא ברביעי?

תשובה
כל ענין הטבילה היא לאחר השינה, ואין יום שלישי יועיל ליום רביעי?.??..?
שאלה - 193130
לכבוד הרב שלום רב! אני עושה בר מצווה לבני באולם..... בירושלים, האם יש לסמוך על.....
תשובה
שיהיה לכם בסימן טוב ובהצלחה רבה. אך דע ידידי, אולם שהכניסה אליו יחידה וגם צרה, והיא משותפת לגברים ונשים כאחד, וגם הרחבה שם משותפת..... וברוב הפעמים אנשים ונשים עומדים בפתח בעירבוביא, היאך ניתן לקיים בר "מצווה"? תבקש שיתקנו את המצב.
שאלה - 193129
למורנו ורבנו אם הרב יוכל להסביר לי על 12 ככרות שמניחים על השולחן איך צורת הסדר בהנחתם. ב.הרב האם בכל הסעודות חייב שיהיה 12 לחמניות.תודה רבה הרב על הכל בריאות איתנה ואורך ימ
תשובה
זו אינה חובה, הציור איך מניחים עיין בספר בן איש חי הלכות ליל שבת.
שאלה - 193128
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב. מה שכתב בזוה"ק שאדם יצטרך לדרוש בבי"ד של מעלה 180 יום האם התכון לכל אדם.
תשובה
לא ידוע לי מהו.
שאלה - 193127
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מרפסת לא מקורה שיוצאת מסלון.האם צריכה מזוזה? והיכן שמים אותה מצד ימין של הבית או צד שמאל של המרפסת כניסה לבית?

מחסן במרתף חניה צריך במזוזה?

תשובה
ללא תקרה פטורה ממזוזה. מחסן שיש בו 2 מטר מרובע חייב במזוזה.
שאלה - 193126
לכבוד הרב
מה דעת הרב שרבנים מחזיקים פלאפון עם אנטרנט פרוץ כגון אייפון,
טוענים שזה מיועד להחזיר בתשובה
וטוענים שהרה"ג אהרון שטיינמן זצ"ל התיר להם
ואף לתלמידיהם יש כזאת

תשובה
תפנה למח"ש בתלונה.
שאלה - 193125
לכבוד הרב
מותר לי לצאת בערב יום טוב שבאמצע השבוע לפני הפלג ולהתארח ואז לחזור הביתה הלילה אחר חצות ולהדליק נר של יום טוב ..??

תשובה
תדליקי היכן שאתם סועדים.
שאלה - 193124
בריאות איתנה ורפו״ש לכב׳ הרה״ג שליט״א, בשבת קודש בבוקר אחרי תפילת העמידה קוראת לילדים פרשת השבוע וההפטרה. האם עליי לומר לפני הקריאה ברכות או פסוקים כמו שמופיע בסידור?
תשובה
רק במנין בבית הכנסת מברכים.
שאלה - 193123
אנו משפחה חרדית בעלי אברך הבן הגדול בן 12, התבקשנו עי ארגון קשר יהודי המקרב רחוקים להזמין לשבת 2 בנות חילוניות(מתחיבות ללבוש צנוע)האם כשר הדבר? ומה דעת כבוד הרב?
תשובה
מצווה רבה היא.
שאלה - 193122
לכבוד הרב מוצפי שליטא
ראיתי שהרב ענה לשאלה אחת שבריא לשתות מים חמים , האם הרב יכול להרחיב מעט בזה ?

תודה רבה לרב ובריאות איתנה

תשובה
תשאל את התזונאי בקופת חולים.
שאלה - 193121
לכבוד הרב מוצפי שלום אדם שעובד רק על השמחה ללא מוסר יכול לחזק אנשים אחרים שיהיו בשמחה ויעבדו את ה" והראיה זה בשם האר"י שהגיע למה שהגיע ע"י שהיה מברך ברכות הנהנין בשמחה
תשובה
תתחיל ללמוד שלחן ערוך.
שאלה - 193120
לכבוד מרן הרה"ג שליט"א
ב"ה ביום חמישי ב"נ אנו עולים לקברו של מור אבי עליו השלום
מה הזמן הטוב ביותר ביום כדי ללכת וללמוד שם את כל הסדר לעילוי נשמתו ?

תשובה
בשעות הבוקר אם אפשר.