שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


א'/תשרי תשע"ח

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 148691
לכבוד הגאון שליטא
מאד קל ולא מסובך לתרום לאתר באשראי.יש חלון מצד ימין באתר שכתוב עליו תרומות לוחצים עליו ויש אפשרות דרך אשראי ממלאים את פרטי הכרטיס ולוחצים על כפתור שלח

תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148000
כבוד הרב עטרת ראשינו שלום רב.
בבית הכנסת באמריקה בו אני מתפלל זה 30 שנה, מתכננים להביא חזן לימים הנוראים פייטן נודע בישראל שהוא זמר ששר בכל מיני אירועים, מה עלי לעשות?

תשובה
שלום רב, מבלי לדעת פרטים אודות קהילתכם ואודות הפייטן המפורסם, אצטט לך דברי חכמינו ז"ל כפי שהובאו במקורותינו הקדושים וזה תוכנם.
בתלמוד [תענית ט"ז, א "תנו רבנן, עמדו בתפלה, אף על פי שיש שם זקן וחכם אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל. רבי יהודה אומר מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, וביתו ריקם, ופרקו נאה, ושפל ברך, ומרוצה לעם, ויש לו נעימה, וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולן. ויהבו ביה רבנן עינייהו ברבי יצחק בר אמי, אמר רב חסדא זהו שביתו ריקם מן העבירה. ופרקו נאה אמר אביי זה שלא יצא עליו שם רע בילדותו. היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה. מאי נתנה עלי בקולה? אמר מר זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רבי חמא אמר רבי אלעזר זה שליח צבור שאינו הגון היורד לפני התיבה".

והרמב"ם כתב [הלכות תעניות פרק ד, הלכה ד] "ואיזה הוא הראוי להתפלל בתעניות אלו, איש שהוא רגיל בתפלה, ורגיל לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ומטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, ולא יהיה בבניו ובבני ביתו וכל קרוביו והנלוים עליו בעל עבירה אלא יהיה ביתו ריקן מן העבירות, ולא יצא עליו שם רע בילדותו, שפל ברך, ומרוצה לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב, ואם היה זקן עם כל המדות האלו הרי זה מפואר, ואם אינו זקן הואיל ויש בו כל המדות האלו יתפלל". וכתוב בתשובות הגאונים גאוני מזרח ומערב סימן קעא "שליח צבור צריך שיהיה מצויין באורחותיו מסוייג בדרכיו שהוא ממוצע בין ישראל לאביהם שבשמים וכך שנינו אין מורידין לפני התיבה אלא רגיל ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה לעם". וכתב בספר כלבו סימן "ומשתדלין למנות שליח צבור שיהא רגיל ופרקו נאה מטפל ואין לו שפל ברך ומרוצה לעם ויש לו נעימה וקולו ערב ובקי לקרות בתורה ובנביאים וכתובים כדאמרינן בתענית לפי שהוא עומד לרצות בינינו ובין קוננו יתברך צריך שיהיה לבבו שלם עמו".

ורבנו ישראל אלנקוה ז"ל כתב בספרו מנורת המאור [פרק ב, תפילה ענין שליח צבור] "וצריך שליח צבור להיות צדיק חסיד ישר נאמן ותמים. כי התמימים והצדיקים הן הוד הדת והדר הצבור. וצריך שיהיו בו כל מדות טובות שבעולם, ויהיה פרוש מכל דבר חוץ מדבר מצוה ותפלה. וצריך לשמור עת התפלה, ולא ישכים היום להתפלל ויאחר למחר, או בהפך. ולא ירים את קולו בתפלה יותר מדאי, אלא במקצת מקומות שצריך לצעוק לפני הב"ה לבקש רחמים על צרה שלא תבא על הצבור. ולא יהיה נחפז בתפלתו, וג"כ לא יאריך יותר מדאי. ולתפלת שליח צבור כזה כל הצבור מכוונין את לבם, והקדוש ברוך הוא מקבל תפילתן, ונמצא זוכה ומזכה לצבור, ועליו נאמר כצנת שלג ביום קציר ציר נאמן לשולחיו ונפש אדוניו ישיב. וחסידים הראשונים לא היו ממנים שליח ציבור אלא אם כן הוא תלמיד חכם, כדי שיהיו בו כל המדות הללו, וכדי שיהיה כדאי להליץ ולהתפלל בין ישראל לאביהם שבשמים".

והרב חיי אדם חלק א כלל כט כתב "צריך עוד שיהיה רגיל כדי שלא יטעה, ומטופל בבנים קטנים, ואין לו עושר [מקור הדברים כתב רבנו גרשם מאור הגולה ז"ל], ויש לו יגיעה בשדה, שמתוך כך יתפלל בלב שלם. ולא יהיה בבניו ובני ביתו וכל קרוביו והנלוים אליו בעל עבירה, אלא יהיה ביתו ריקן מן עבירות. וטוב שיהיה גם כן זקן ממש. וראוי לש"ץ שיהיו בגדיו ארוכים שלא יראו רגליו, ויכנס לבית הכנסת ראשון ויצא אחרון. וראוי להדר אחר צדיק בן צדיק, כי אינה דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן שאינו צדיק. וראוי שלא יהיה בו מום".

וכתב בשו"ת רב נטרונאי גאון ז"ל [ברודי,אורח חיים סימן קע"ח] "ושאילו מקמי מתיבתא שליח צבור שמרננים עליו בדברים רעים מהו להוציאו ולהכניס אחר תחתיו.
ואיתיבו הכי דבר זה צריך שאלה? בודאי הדין נותן להכניס אחר תחתיו. מי שמרצה בין ישראל לאביהם שבשמים הלא צריך להיות צדיק וישר ונקי בגופו מכל דופי, אם אינו כן אמרו חכמים [תענית ט"ז, ב] היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה [ירמיה י"ב, ח], ואמר רב זוטרא בר טוביה משמיה דרב זה המוריד לפני התיבה שליח ציבור שאינו הגון. זאת בשליח צבור היורד לפני התיבה סתמא אפילו בחול, אפילו בלא יום תענית, כל שכן בראש השנה וביום הכפורים וביום תענית ובכל יום שצורך להרבות ברחמים, שצריך השליח להיות כמו ששנינו (שם טז סע"א רע"ב) ר' יהודה אומר מיטפל ואין לו וכו', יש לו יגיעה בשדה וביתו ריקם ואמר רב חסדא ביתו ריקם מן העבירה, זקן ופירקו נאה, שפל רוח ומרוצה לעם. מאי
פירקו נאה, שלא יצא עליו שם רע בילדותו. השתא כל כך אנו צריכין, אפילו מילדותו מרננין עליו, עכשיו לא כל שכן שמסלקין אותו?
וכן פסק בספר המנהיג [עמוד רס"ט] ובשבולי הלקט סימן י, ועוד.

ואם אותו פייטן שר שירים בלועזית ושפות זרות פסול הוא, שכן פסק בשו"ת הרי"ף [סימן רפ"א] "שליח ציבור שמוציא מפיו דברים שאינם הגונים כגון שהוציא מפיו דבר נבלה ״ומרנן בשירי ישמעאל״ מסלקין אותו על כיוצא בו נאמר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה". וכן נפסק בארחות חיים [תפלה אות ע"ח], ובשו"ת יביע אומר [חלק ו, אורח חיים סימן ז].

ירושלים, ט"ו באלול התשע"ז, יום השנה ה - 83 לעליה החמישית והסופית של הורי ז"ל לירושלים, ערב שבת ראשונה בטבריה עיר הקודש. והיה לו ליום חג מדי שנה.
שאלה - 146452
קריאת חירום לציבור הרחב.
ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו.

הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו.

כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817.
תודה המערכת.

תשובה
תזכו למצוות וזכות התורה תגן בעדכם באלף המגן.
שאלה - 146565
שלום לכה"ר
בהיות וימי אלול בפתח ואחריהם עשרת ימי תשובה, מה נכון לנו יהודים פשוטים לעשות מהיום.

תשובה
אהובי ורעי, שימחת את לבבי מאוד שכבר היום ששה עשר לחודש מנחם אב אתה מתכונן לימי המשפט, כך נכון וכך ראוי לכולנו.

ואעתיק לך דברי רבנו יונה ז"ל מהספר שערי תשובה [הדרך החמישית יד] "בעשרת ימי תשובה, הירא את דבר השם, לבו יחיל בקרבו, בדעתו שכל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם אם טוב ואם רע, כי האדם נדון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו, ולא יפנה דרך כרמים, ולא יתרפה ביום צרה מהכין לב להנצל כצבי מיד. לכן מה נואלו היוצאים לפעלם ועבודתם עדי ערב, בימים הנוראים ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם! הלא להגותם יהגה לבם ביום שידובר בם, שנאמר (שיר השירים ח, ח): "מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה".
וראוי לכל ירא אלקים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחתים, ולקבוע ביום ובלילה עתים, להתבודד בחדריו, ולחפש דרכיו ולחקור, לקדם אשמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה, ולשפוך שיח, ולשאת תפלה ורנה, ולהפיל תחנה, והעת עת רצון והתפלה נשמעת בה, כענין שנאמר (ישעיה מט, ח): "בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יבמות מט ב, ישעיה נה, ו): "דרשו ה' בהמצאו" - אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים, שנאמר (ויקרא טז, ל): "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו", על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה' בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו".

תודה לך.
שאלה - 142901
לכבוד הרב
בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת.
מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?

תשובה
העורך. 100.7. 92.5. 90.5. תודה.
שאלה - 148709
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
הברית של הנכד יוצא בצום גדליה מה ההלכה
בענין הצום לסבא וסבתא ולכלנ האורחיםבעניין הצום תודה כבוד הרב

תשובה
אסור לאכול ביום התענית. יאכלו בצאת התענית. ולא יכשלו בעון עם עשרת ימי תשובה.
שאלה - 148708
לכבוד הרב מוצפי שליט"א העברתי תרומה לפדיון נפש לי ולמשפחתי בברכת שנה טובה ומתוקה ותודה לכבוד הרב
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 148707
תרמתי לאתר עם הרב יוכל לעשות לי ולילדי פדיון נפש והתרת נדרים ולברך אותי בבריאות פרנסה טובה ושאלך בדרך הנכונה אני נימצאת בצומת דרכים מאוד קשהובלידה קלהתודה רבה וחג שמח
תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148706
שלום לכבוד הרב
שלום רב תרמתי היום באתר עבור פדיןן נפש האם התקבל?

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 148705
לכבוד הרב שלום רב ושנה טובה ומבורכת
כמה טבילות יש לטבול בראש השנה לפני תפילת שחרית?
תודה

תשובה
כמו בשבת קודש.
שאלה - 148704
לכה"ר מו"ר שליט"א
אשה שלא התנית מראש אך התענתה היום. עולה לה התענית?
אם תרגיש חלשה/צמאה מותר לה לפתוח את הצום?
מחילה שהטרדנו והטרחנו את הרב במהלך השנה. חתימה טובה מו"ר

תשובה
עולה לה התענית. ואם תרגיש חולשה יכולה לאכול.
שאלה - 148703
לכבוד הרב בין ציון מוצפי שליט״א
קמח מלא באריזה הרמטית צריך ניפוי או לא,תודה רבה רבה

תשובה
צריך בהחלט.
שאלה - 148702
לכבוד הרב
קניתי טלית גדול חדשה לחג. שאלתי האם השהחיינו של הקידוש פוטר את הטלית או שיש עליי לברך כשאני מתעטף
2. מתי יש לברך שהחיינו אחרי ההתעטפות או לפני

תשובה
הקידוש אינו פוטר את הטלית כלל. מחר בבוקר תברך ברכת ״להתעטף״ ומיד שהחיינו. ותתעטף. אנא אל תשכח להסיר עתה את התוית מעל הטלית כי אין לעשות זאת ביום טוב.
שאלה - 148701
לכת"ר
האם היום אסור לתקוע בשופר? או שכל האיסור הוא מחר אחרי סיום התקיעות?
תודה רבה ושנה טובה לכבוד הרב האהוב שלנו~!

תשובה
היום ערב ראש השנה אין לתקוע בשופר כלל.
שאלה - 148700
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בשמירת הריון וצריכה להיות בחג בבית חולים,אין לבעלי איפה לישון האם יוכל לישון בביה"כס אין מי שיהיה איתי?

תשובה
מותר לו.
שאלה - 148699
לכבוד הרב היקר
מאחלת שנה טובה ומבורכת , תודה רבה על כל העצות , התשובות, מעריכה מאוד ! חג שמח !!

תשובה
תודה לאבינו שבשמיים על חסדיו המרובים ועל ניסיו הגחויים בשנה זו ובכל שנה ושנה, תודה לכולכם על עזרתכם וברכותכם הלבביות. שנה טובה ומבורכת, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים.
שאלה - 148698
שלום לכבוד הרב היקר בוקר טוב. ברוך השם הסתייע בידי ואתמול בערב העברתי תרומה לפדיון נפש: לשני נכדיי שלוש בנותיי ועבורי. שנה טובה ומתוקה לרב היקר ובני ביתו
תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148697
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קראתי ספרך שיש ענין לתת צדקה בערב ראש השנה כסכום בגמטריה של המילה אדם...כמה זה 45 שקל...רק 4 שקלים?

תשובה
אם רוצים לקיים גם זה נותנים 4.50 שקל, ולמעשה מי שנתן פדיון וערכו סך 10 שקלים. קיים גם את ענין זה.
שאלה - 148696
לכבוד הרב: בבית הכנסת שבשכונה הביאו חזן לתפילות החג בכסף התברר לי אישית שהחזן הוא פייטן המופיע במעורב
אני כמובן לא הולך להתפלל שם האם מחובתי להזהיר את הציבור או לשתוק

תשובה
לא לעורר מחלוקת, כל קהל ומזלו לפי חזנו.
שאלה - 148695
לכבוד הרב שלום רב, האם בר”ה אפשר: 1- לשרות ירק עלים. 2- לגרד גזר וכרוב בפומפיה. 3- לברור אורז.
תודה לרב על מסירות הנפש. תכתב ותחתם אתה ובני משפחתך לשנה טובה!

תשובה
כל אלה צריכים להכין כבר היום בערב ראש השנה.
שאלה - 148694
לכבוד הרב שלום,
אכלתי בשעה 7 אחרי התפילה ורק אחכ שמעתי על החשיבות לצום היום (שמנכה שליש מהעוונות) האם יועיל לי לצום למרות שכבר אכלתי?

תשובה
בשנה הבאה תזכה. היום תאכל מעט.
שאלה - 148693
לכבוד הרב: האם מאחלים היום כתיבה וחתימה טובה
או לא מזכירים את המילה חתימה אלה רק כתיבה

תשובה
"כתיבה וחתימה טובה".
שאלה - 148692
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כאשר אלירן לא עונה ניתן להתקשר למנחם 0548033817
עדיין ניתן לתרום באשראי להוצאת ספרי הרב ולפדיון נפש
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

תשובה
תודה.
שאלה - 148690
לכבוד הרב שלום רב
האם זה נכון שמי שצם בערב ר"ה (שמנקה שליש מהעוונות) צריך לצום עד חצות היום?
ובאיזה שעה הכי טוב ללכת לטבול במקווה?

תשובה
במדרש תנחומא כתב שהתענה כל היום מוחלים לו שליש עוונותיו.
שאלה - 148689
כבוד הרב,
הלילה רעידת אדמה קשה בלב מכסיקו קרסו בניני ענק, וקברו תחתם הכל, מה זה בא פעם שניה אחרי שבועיים.

תשובה
במסכת סוכה כ"ט, א. תנו רבנן: בשביל ארבעה דברים חמה לוקה: על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה, ועל נערה המאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה, ועל משכב זכור, ועל שני אחין שנשפך דמן כאחד". וכשיש ליקוי חמה האדמה רועדת.
שאלה - 148688
קוסקוס ביו"ט- האם מותר לנפותו שלא יהיו גושים בנפה מיוחדת לקוסקוס עם חורים גדולים יותר מזה של קמח כדי שהקוסקוס יצא דק ולא גושי?
מכשיר ידני לטחינה/ חיתוך ירקות מותר ביו"ט?

תשובה
אסור ביום לנפות בשום כלי. חיתוך ירקות במכשיר רק עם לחיצה חלשה לחתיכות עבות ולא דקות, כי טחינה ביום טוב אסורה. שנה טובה.
שאלה - 148687
שלום לכבוד הר
העובדים אצלנו (גוים)מקבלים משכורת שבועית כל יום שישי אם נשלם להם ביום שני האם עוברים על " בל תלין" (הם ביקשו שנשלם להם מחר)

תשובה
לגויים אין איסור בל תלין.
שאלה - 148686
שלום כבוד הרב,
קיבלתי להתענות בעשי"ת, התחלתי להתענות מיום ראשון
ועד היום כולל כדי להשלים את כל העשרה רק אני כמעט בטוח שלא קיבלתי על עצמי את התענית במנחה ביום שלפני זה בסדר ?

תשובה
הכל בסדר, אלא שעליך ליזהר ולומר וכן לכתוב "בלי נדר". זכור תזכור בבקשה.
שאלה - 148685
שלום עליכם מורנו הרב! בנוהג שבעולם אם מבקשים משהו כל כך הרבה זמן לבסוף מתייאשים לא כן עמו ישראל שבכל שנה ושנה הזעקה רק מתחזקת ותמשיך להתחזק עד אשר נזכה להתגלות מלכותו בעולם
תשובה
אמן כן יהי רצון.
שאלה - 148684
כבוד הרב היו'
בע"ה מחר בבוקר נבצע העברה לפדיון נפש, האם זה בסדר למרות שלא ישתקף באותו יום בחשבון הישיבה? ב. האם צריך לשלוח פירוט מלא שמות בני המשפחה או שהרב מכוון על כולם?

תשובה
כתבתי לכם כי מכווין על כולכם. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148683
לכבוד הגאון שליטא
נהגתי לצום בערב ראש השנה. שכחתי לקבל תענית במנחה ונזכרתי אחרי ערבית.. האם אני יכול בכל זאת לצום? שנה טובה ומבורכת לרב.אוהב את הרב המון

תשובה
בהחלט כן. כי זה מוזכר בשלחן ערוך ודומה במקצת לתענית ציבור.
שאלה - 148682
רק כשאני צורחת על הילדים הקטנים שלי הם מקשיבים בקולי זה מתסכל מאוד מעייף וקשה. .. איך לגרום להם להקשיב ולעשות מה שאומרים להם בלי עונשים וכעסים? רוצה לעבור את רה"ש בלי שנכעס
תשובה
תקראי תהלים ותבקשי מאבא שבשמיים.
שאלה - 148681
שלום לכבוד הרב
התרת נדרים וקללות בערב רה"ש,מותר לי למנות בעלי כשליח ב.עצם היותו שליח שלי, זה פוטר גם אותו בהתרה?ג.יש נוסח מיוחד לומר שמיניתיו כשליח?תודה רבה ושנה טובה.

תשובה
אין צורך למנותו. זה עובד אוטומט. וכך הנוסח ״שתתירו לנו ולנשינו לבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו״. ואינך צריכה אפילו לומר לו כלום.
שאלה - 148680
לכבוד הרב שלום רבעבודת ימי ראש השנה הוא להמליך את הקב"ה עלינו, איך עושים זאת בפועל?כתיבה וחתימה טובה
תשובה
לכווין בלה שהוא אלקינו ואנחנו עבדיו. והוא מושל בכל למעלה ולמטה. ועל כל הנבראים. המלאכים, הנשמות, הבעלי חיים, הצמחים, וכל העולם ביבשה באוויר ובים. ועל כל הממשלות בעולם.
שאלה - 148679
שלום לכבוד הרב
פסוק הלה' תגמלו זאת: איך מבטאים?
1) HALADONAY
2) HAL-DONAY
או באופן אחר
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות!

תשובה
לא מסטאים את אות האל״ף. ויש המבטאים ואין להעיר להם כי יש להם על מה שיסמוכו.
שאלה - 148678
ביצענו העברה פדיון נפש למשפחתנו והשאר תרומה לאברכים היקרים. מחזקים את ידי הרב ומודים לו על שמקדיש מעל ומעבר לציבור, נלחם למען האמת ללא שיקולים זרים, חזק ואמץ!
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 148677
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה מספר חשבון של האתר.

תשובה
תתקשר לטלפון 0522-751-941.
שאלה - 148676
לכבוד הרב היקר
א. יש היום התרת נדרים האם אפשר ללכת אחרי ראש השנה ? יש פגישת שידוך היום ולא אצליח להגיע
ב. האם מותר ביום שישי השבוע לטלטל שקית בגדים למקום בו אתארח בשבת?
תודה

תשובה
א, אנחנו נכווין על כולכם. ב, מותר כי זה צורך השבת.
שאלה - 148675
לכבוד מו"ר
שתזכו לשנים טובות וארוכות
ראש"ה היכן להתפלל? שליח ציבור ירא שמיים ותוקע תלמיד חכם. או להתפלל עם אבי המבוגר ולהשגיח עליו ושליח ציבור בעל בית. או יום כאן ויום כאן

תשובה
אם אביך זקוק לך תתפלל אתו.
שאלה - 148674
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש ענין לבכות בתפילות ר"ה?
תודה ושנה טובה

תשובה
לעורר בכוונה בכי לא. אך אם היא באה מאליה זה סימן טוב שנשמתו טהורה וזכה.
שאלה - 148673
שלום לכבוד הרב
אשה שלובשת פאה ורוצה מתנה לחג חדשה ואני מעדיף שלא להשתמש בדבר הזה בכלל באופן כללי אם בכול זאת יש מצוה לשמח את אשתו ולהתאמץ ולקנות את זה

תשובה
מתנה לאשה בשלש רגלים. פסח סכות ושבועות וכתב הרמב״ם ז״ל בעיקר תכשיט או מנעלים. לא פיאה ולא בראש השנה.
שאלה - 148672
לכבוד הרב, האם מי שצם בערה"ש צריך לצום עד השקיעה כמו שהרב כתב לעשות בע"ש, או עד לאחר תפילת ערבית ? ומה הדין אם תפילת ערבית בשקיעה האם גם אז יקבל הצום עד סמוך לשקיעה?
תשובה
אנא עיין במאגר התשובות. שנה טובה.
שאלה - 148671
שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול האם יש עניין כזה לא לאכול חצילים בראש השנה?
כי זה מר ושחור???
בריאות איתנה שנה טובה ומבורכת ותודה רבה על כל מה שהרב עושה למען עם ישראל!!!!

תשובה
אליבא דאמת זה מותר. אך יש הנוהגים לא לאכלו ועיין בשופר בציון.
שאלה - 148670
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לגזור ביום רביעי השבוע, כלומר ערב ראש השנה ציפורניים? מאחר ויום אחריו הוא גם חג.(כמו שביום חמישי אסור לגזור ציפורניים) תודה רבה וחג שמח!

תשובה
מותר בהחלט. וגם בכל יום חמישי מותר לגזרם כמובא ברוב הפוסקים.
שאלה - 148669
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם יש עניין לצום בערב ראש השנה כי ראיתי שיש אנשים שנוהגים לאכול קודם עלות השחר שלא יראה כחוקות הגויים שהיו מתענים בערבי חגיהם שנה טובה
תשובה
ניתן לצום ללא חשש, כי בימינו אינם מתענים.
שאלה - 148668
לכבוד הרב אני בהריון עוד מאט מסיימתחודש רביעי אני לא ישנה טוב בלילה וביום עייפה מאוד.ויוצא לי לישון ביום לפחות 3שעות.מה אני ירגיש בראש השנה בלחץ מזה.חשוב לי התהילים.
תשובה
פרק תהלים אחד שלך שווה מיליון פרקים של אחרים.
שאלה - 148667
בזוהר 10 ראשונים הם בונים הספירות,אם הגיע אדם 9 ויצא לבית הכסא ובאו 2 אחרים הם השלימו הבניה ובזכותם אומרים דברים שבקדושה וזה שיצא נחשב כנאנס ולא עשאה אבל אינו נחשב מעשרה?
תשובה
כתב רבנו האר"י ז"ל כי העשרה הראשונים לא הפסידו מעולם את מעלתם, אם התפללו בבית הכנסת הזה, גם אם יצאו וחזרו.
שאלה - 148666
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חבר שואל,אישתו הפילה לפני החתונה בשבוע 9,ועכשיו הם נשואים ונולד בן זכר ועשו לה תפרים למטה האם צריך לעשות פדיון הבן?

תשובה
ההלכה קובעת כי אם היו לנפל גפיים עליונות או תחתונות, אין פדיון.
שאלה - 148665
לכבוד הרב שלום רב
האם ללמוד בערב ראש השנה בספר משמרת החודש?

תודה רבה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 148664
שלום לכבוד הרב,
בעברי הייתי נשואה,
נאמר לי ע"פ רב כי אני זקוקה לעבור תיקון כרת.אינני יודעת לאן אני צריכה לגשת ומה אני צריכה לעבור בעניין זה, תודה שני .

תשובה
קשקש לך בראש. אני בלי נדר אעשה לך פדיון נפש בחינם.
שאלה - 148663
לכבוד הרב, סלטים בראש השנה שאנו רגילים לתבל בלימון ומלח כמו סלט ירקות וכדומה. האם צריך להימנע בגלל שזה ראש השנה ולא טוב חמוץ?
תשובה
אשרי מי שנמנע מחמוצים.
שאלה - 148662
שלום לכבוד הרב
אני רוצה לזכות ולתרום עבור הוצאות הספרים אך הנייד של אלירן דורש סיסמה ?
כל טוב

תשובה
תכתוב לו הודעה.
שאלה - 148661
לכבוד הרב שלום רב
ביוה"כ הקרוב אשתי תיכנס לשבוע 38, במידה ותוך כדי הצום תקבל צירים או לא תחוש בטוב ח"ו, האם מותר לה לשתות/לאכול?

תשובה
בהחלט כן, בעיקר כשמתחילים התכווצויות.
שאלה - 148660
כבודו

אני מתפלל בנץ בראה"ש, משפחה מתארחת אצלי והם מתפללים במנין מאוחר. מגיעים אחרי חצות היום הביתה. כיצד לנהוג לגבי סעודה? לאכול לפני עם בשר או אפשר חלבי ובשר עם המשפחה?

תשובה
תאכלו בשר לפני חצות היום, אורחים נגררים אחרי בעל הבית, ולא להיפך, מאוד מוזר.
שאלה - 148659
לכבוד הרב
עשתה סקירת מערכות לעובר ואמרו לה שיש ח"ו בעיה בעובר כמו סימן של אוטיסט,
מה צריך לעשות להינצל שח"ו לא היה כלום ועובר היה בעזרת השם בריא ושלם

תשובה
אמרו לה הבל הבלים, תקראו תהלים והכל יסתדר.
שאלה - 148658
שלום לכבוד הרב,
אם סילק שולחנו בסעודה שלישית וכבר חשך היום, האם רשאי לטעום פירות וכדו'...?

תשובה
לא ידעתי מה הכוונה המעשית סילק שולחנו. אדם מיושב בעיקר ספרדי אוכל סעודה שלישית חצי שעה לפני השקיעה, כי יש גם סעודה רביעית.
שאלה - 148657
שלום לכבוד הרב
מצאנו באורז לא מבושל תולעים.
האם מותר לנפות היטב ולהשתמש או שצריך לזרוק?
ובהנחה שמותר לנפות,מי ש"נגעל" יכול בכל זאת לזרוק ולא עובר על בל תשחית?

תשובה
אורז מנקים ובודקים טוב ואוכלים, אסור לזרוק, כי היום כמעט בכל מוצר גם תעשייתי מצויים תולעים.
שאלה - 148656
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול השנה ראש השנה זה 3 ימים יהיה אפשר להתקלח
במים חמים ביו"ט?

תשובה
כתבנו ושכחת להציץ בתשובות. מותר במי דוד שמש. לא בחימום חשמלי וכדומה.
שאלה - 148655
לכבוד הרב,
אדם שמכוון בק"ש למות על קידוש השם וכן היה מתפלל מרן יוסף קארו, לכאורה אם יקרה יצער את משפחתו והסובבים, מה הגדר בכל זה והלא היא קללה שבתורה והיו נשיכם..ובניכם..?

תשובה
הרבה עוד צריכים לעבוד ולאהוב את אבינו שבשמים ולהבין את המעלה ולהגיע אליה, לפני שכותבים שאלה כזאת.
שאלה - 148654
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ס"י תקפג אומר שאין מתענים בר"ה וסע הבא כותב שמי שנהג ..כך וכך
איך נהיה מנהג אם אסור להתענות ? האם עברו או לפני השו"ע
שנה טובה ומתוקה כבוד הרב

תשובה
לפני שהתפשט המנהג שלא להתענות זה היה, בימינו אסור להתענות.
שאלה - 148653
שלום לכבוד הרב הגאון
האם מותר ביום טוב להגביר את העוצמה של המעלות בתנור (כפתור לא דיגיטלי)? האם זה רק בגדר הוספת זרם שמותרת?

תודה רבה על על השיעורים והתשובות

תשובה
תשאל טכנאי תנורים, לפי הדגם שברשותך.
שאלה - 148652
לכבוד הרב
1.האם ניתן לעשות תשליך ממקום בו רואים את הים אבל במרחק של מספר ק"מ ממנו?
2. אם אשתי יולדת בשבת\יו"ט. האם מותר לי לקחת פלא' כדי להתקשר להורים במוצ"ש שלא ידאגו?

תשובה
א, בהחלט מועיל. ב, אסור בהחלט, תבקש מהמחלקה טלפון.
שאלה - 148651
לכבוד הרב שלום רב האם בלי נדר אפשר להעביר תרומה לפדיון נפש כפרות אחרי ראש השנה? רבי היקר והאהוב תודה על כל פעלך שהשם ישמור אותך בחיקו ויגן בעדך ויחזקך בכל פעלך למען עם ישראל
תשובה
בהחלט כן, כי אנחנו חוזרים עליו בערב יום הכיפורים בעזרת השם יתברך, גם אני עושה פדיון לאלו שלא הספיקו עדיין.
שאלה - 148650
כבוד הרב דודי חולה דיאליזה ובר“ה יש לו טיפול
האם מותר לי לקחת אותו ביום חמישי ולהחזירו, ניסיתי למצוא נהג גוי אבל הם לא מוכנים להסיע אפילו בתשלום

תשובה
תמצאי נהג לא יהודי אזרח מהשורה.
שאלה - 148649
לכבוד הרב שלום רב
אני צריכה לקחת כדורי ויטמינים בגלל נשירת שיער רצינית ( 4 חודשים אחרי לידה) . האם מותר לקחת את הכדורים בשבת וחג?
תודה מראש

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 148648
לכבוד הרב שלום רב,אני נשואה פלוס 2 תינוקות ברוך השם, האם לתת עבור כל אחד מהם 10 שח לפדיון נפש כלומר 40 ש"ח ? תודה שנה טובה ומתוקה
תשובה
10 עבור כל דיירי הבית. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148647
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
על מנת להקל בהרמת ספר התורה בזמן ההקפות בשמחת תורה
נבקש לדעת האם מותר הלכתית להניח את הספר על "מינשא" (בסיס פלטת עץ ורצועות סביב צוואר נושא הספר)

תשובה
איני מכיר את המנשא בו מדובר, ומה יציבות הספר תורה עליו גם במצב של תנועה, כי לצערינו קורים תקריות שלא צריכות לקרות, וזה מאוד חמור.

ולכן לא נראה לי, כי אנחנו מצווים לכבד את ספר התורה, לחבקו ולנשקו, לנושאו בזרועותינו, לפחות בהקפה בסיבוב אחד בלבד. בכל זמן הריקודים יניחוהו על התיבה המיועדת לו.
שאלה - 148646
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, בלי נדר אני מאוד רוצה לצום מחר,
מתי בתפילת מנחה אני מקבל עלי את הצום ומה אני אומר או מהרהר בליבי?
שנה טובה ומתוקה לרב היקר ולכל ישראל

תשובה
בסידור התפלה בסופו יש נוסח "קבלת תענית" ותאמר מחר מעלות השחר ועד השקיעה.
שאלה - 148645
לכבוד הרב שלום רב
אני בא כאן מאמריקה לישראל לראש השנה, האם מותר לי בהליכה בכותל להצטלם בחול לידו בגב שהוא מולו?

תשובה
כשמצטלמים צריכים לעמוד מהצד או עם הפנים לכותל. כי הוא מקום שלא זזה ממנו השכינה לעולם, כנזכר בזוהר כרך ב (שמות) פרשת שמות דף ה עמוד ב "אמר ר' יהודה מעולם לא זזה שכינתא מכותלי דמערבא דבי מקדשא דכתיב (שיר ב) הנה זה עומד אחר כתלנו והוא ראש אמנה לכל עלמא". ובמדרש שמות רבה [פרשה ב סימן ב] "אמר רב אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי שנאמר (שיר השירים ב, ט] הנה זה עומד אחר כתלנו".

ואסור להפנות גבו לשכינה כי זה נראה חלילה כמזלזל חס ושלום. וכנזכר בתלמוד בבלי מסכת יומא דף נג עמוד א "ויבא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים, מלפני אהל מועד.[דברי הימים ב' א, י"ג.] וכי מה ענין גבעון אצל ירושלים? אלא מקיש יציאתו מגבעון לירושלים לביאתו מירושלים לגבעון. מה ביאתו מירושלים לגבעון, פניו כלפי במה כדרך ביאתו, אף יציאתו מגבעון לירושלים, פניו כלפי במה כדרך ביאתו. וכן כהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן, וישראל במעמדן, כשהן נפטרין לא היו מחזירין פניהן והולכין, אלא מצדדין פניהן והולכין, וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך, אלא מצדד פניו והולך. כי הא דרבי אלעזר, כד הוה מיפטר מיניה דרבי יוחנן, כד הוה בעי רבי יוחנן לסגויי הוה גחין קאי רבי אלעזר אדוכתיה, עד דהוה מיכסי רבי יוחנן מיניה. וכד הוה בעי רבי אלעזר לסגויי, הוה קא אזיל לאחוריה עד דמכסי מיניה דרבי יוחנן, רבא כד הוה מיפטר מיניה דרב יוסף הוה אזיל לאחוריה, עד דמנגפן כרעיה ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף דמא". עד שהיו עקיביו נתקלים באבן המפתן וזבים דם.

וכתב הרמב"ם [הלכות תלמוד תורה פרק ה הלכה ו] "וכשיפטר מרבו לא יחזור לו לאחריו אלא נרתע לאחוריו ופניו כנגד פניו". וכן פסקו הרא"ש ז"ל [קידושין א, סימן נ"ג] והריא"ז ועוד. וכן פסק מרן בשלחן ערוך [יורה דעה רמ"ב, ט"ז].

והמאירי ז"ל בבית הבחירה כתב מסכת [יומא נג, א] כתב "שכשהיה כהן גדול יוצא מבית קדשי הקדשים היה יוצא לו דרך אחוריו, לא סוף דבר בכהן גדול כשיוצא מבית קדשי הקדשים, אלא כל הכהנים כשחוזרים מעבודתם ולוים מדוכנם וישראל ממעמדם רצוני לומר זקנים שהיו ממונים לעמוד בעזרה על הקרבנות לשם כל ישראל, כולם אין מחזירים פניהם מיד דרך הדיוטות אלא מצדדין פניהם לעומת ההיכל ויוצאים. ואף התלמיד כשהוא זז מלפני רבו מצדד פניו כנגדו עד שיעלם רבו מעיניו או שימחול רבו על כבודו בכך ואם רבו זז ממנו ואינו רוצה בו שילוהו צריך לעמוד וישהה במקומו בעמידה ובכניעת פנים לרבו עד שיעלם ממנו בסוגיא זו העידו על רבה כשנפטר מרב יוסף שהיה רבו היה הולך לאחוריו עד שיצא מן הבית אף על פי שהיה רבו סגי נהור ולא היה יודע בזה כלום, והיו לפעמים רגליו מתנקפות עד שהיתה האסקופא של בית רבו מלוכלכת בדם. וכשהודיעו לרב יוסף שכך היה הוא עושה בירכו להיות ראש ישיבה אחריו ונתקיימה בו".

וכן הוא בשו"ת מהרי"ק החדשים [סימן מ"ט] ועיין בשו"ת יחוה דעת חלק ג, סימן י"ט. וביד מלאכי כללי התלמוד כלל תרס"ד.
לסיכום, אין להצטלם עם הגב לכותל אלא או שפניו לכותל או מהצד עומד לכותל. וכן כשיוצא מהכותל יצא בקו אלכסון כשצדדיו לכותל ולא יפנה את גבו עד צאתו מרחבת התפילה.
שאלה - 148644
לכבוד הרב שליט"א שלום
מחילה מכבודו, שאלתי לגבי שימוש במסננת ביום טוב והרב השיב כמו בשבת. האם כבודו יוכל להסביר.
שנה טובה, בריאות איתנה וכוח"ט ותודה לרב היקר שמאיר את הדרך

תשובה
בשבת אסור להשתמש במסננת להכנת מזון, אם זה להוריד נוזלים, אם להפריד בין חלקים שונים או גדלים שונים, להוציא המותרים הם שימוש במסננת הקבועה בברזים המונעת יציאת גופים זרים ומסננת בתחתית הכיור המונעת סתימתו על ידי גושים שונים. כיוון שנעשה מאליו ולא בידים, וגם אינו מתכווין להפריד שני חלקים זה מזה. והוא הדין ביום טוב.
שאלה - 148643
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב מחילה שאני מטריד אותך זה אני הבחור עם הדוח תנועה רשמתי דיירקט במקום קרדיט.
האם מותר לי לשלם בתשלומי קרדיט את הדוח?

תשובה
רק כשאין לך ברירה.
שאלה - 148642
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה על התשובה בנוגע לתחנון בשחרית (אבי הבן) לא אמרתי תיקון רחל אלא רק תיקון לאה. האם נהגתי נכון?
תודה רבה למורי ורבי ועטרת ראשי על הכל! אוהבים המון!

תשובה
יפה עשית.
שאלה - 148641
שלום לכבוד הרב,
מה עדיף, לסיים פעם או 2 תהילים בר"ה אך בגריסה או לנסות כמה שאספיק, אפילו פחות מפעם 1, אבל יותר בכוונה לאט וברגש?
שנה טובה לרב!

תשובה
בכוונה ברגש ובתחנונים.
שאלה - 148640
לכבוד הרב שלום רב
אשה שהיא חשוכת ילדים האם יכולה לקנות את עליית ההפטרה בראש השנה ( ויהי איש ) וכמובן יקרא אותה אחד האנשים. ( וזאת הן מבחינת ההלכה והן מבחינת כח הסגולה )
תודה

תשובה
הסגולה בראש השנה זה להתפלל על בנים, כי עיקר הכל הוא התפלה, כמו שרה רבקה רחל לאה וחנה וצללפונית.
ההפטרה מה שמוזכר זה כדי שתלד בנקל ללא צער או עיכוב. וזה שייך לבעל.
שאלה - 148639
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהריון נתקפתי רעב אכלתי חטיף אנרגיה בעבודה
כשסיימתי ראיתי תולעת חיה בתוך העטיפה , זרקתי את הקופסא
מה עושים? בבקשה ברכה מהרב לשנה טובה

תשובה
להבא לבדוק היטב.
שאלה - 148638
לכבוד הרב
א.רימון - שהחיינו למרות שנמצא כל השנה?
ב.גדלתי בעדה שבשבת וחג עונים את האמן מלעיל כך: אה -אה- מאאן וכן בהדלקת נרות חנוכה אה- אה -מן .האם צריך להוכיח למי שעושה כך?

תשובה
א, עיין במאגר. ב, זה לא אמן.
שאלה - 148637
שלום לכבוד הרב
מתי קוראים שניים מקרא ואחד תרגום והאם קוראים חוק לישראל בחג?

תשובה
בליל שבת או ביום שבת בבוקר, ביום טוב לא אומרים חק לישראל, תקרא תהלים הרבה.
שאלה - 148636
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אם אין בליל ראש השנה את כל הסימנים, האם מותר לומר את היהי רצון השייך לאותו סימן החסר?

תשובה
רק על סימן שישנו תחת ידך אתה אומר את היהי רצון השייך אליו. בין אם תאכל אותו בין אם לא, כלומר אתה רק רואהו. כי לפי הגירסאות בתלמוד במסכת כריתות ו והוריות י״ד אפר או לראותם על השלחן או לאכלם. אך כשאינם אין לומר את היהי רצון.
שאלה - 148635
למורי ורבי ועטרת ראשי, ירום הודו ויתעלה כבודו, יפוצו מעיינותיו חוצה ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ויהיה השם יתברך עם פיהו, תזכה ותחיה לשנים רבות נעימות וטובות ומבורכות!
תשובה
הזקו ואמצו. ויהי השם יתברך עמכם.
שאלה - 148634
לכבוד הרב
לפני שנה ביציאה מחניה נכנסתי ברכב. מהלחץ צילמתי את מס' הרכב ואחכ ביררתי פרטי הבעלים כעת חוששת מהתגובה של בעל הרכב ומחשיפה. לא יודעת מה סכום הנזק. כיצד להחזיר?

תשובה
מכתב התנצלות דרך אדם שלישי יעשה הרבה.
שאלה - 148633
שלום לכבוד הרב
האם יש עניין או מעלה על פי ההלכה שהטלית גדול יהיה כולו צמר כולל הכנפות והעטרה שבראש. וללא כל תוספות אחרות?

תשובה
כתבתי אמש.
שאלה - 148632
לכבוד הרב בשיעור כבודו אמר שאין בעייה של מתנות כהונה בחו'ל בגלל השותפות עם הגוי ולא הבנתי איך מועיל התנאי שהרי כאשר נמצא הבשר כשר היהודי קנה אותו כתיבה וחתימה טובה לעט'ר
תשובה
יותר משותפות, זה שייך לגוי ורק לאחר הפירוק וההכשרה זה עובר לרשות הישראל, והבהמה מתחייבת במתנות מיד בשחיטה. נמצא שהיא היתה של הגוי. אך בבשר טרי בארץ יש בעיה שהבעלים יהודי ואינו מפריש מתנות כהונה והוא גזל רחמנא ליצלן.
שאלה - 148631
היוצא מהסוכה שבה אכל אכילת קבע של פת ועדין לא בירך ברכת המזון (עלה להפתנות) וראה את משפחתו אוכלים פירות האם נדון זאת כסילוק סעודה ואם כן האם רשאי לטעום דברים אלו מחוץ לסוכה?
תשובה
כתב רבנו הגדול הרמב"ם ז"ל [הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ו, הלכה ו] "ואין ישנין חוץ לסוכה אפילו שינת עראי, ומותר לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה, ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובח".

מי לא מעוניין בברכה מהרמב"ם עטרת ראשינו???
שאלה - 148630
הבטחנו לילד פרס על התנהגות טובה הוא עמד בכך והודענו לו שנקנה לו את הפרס בהזדמנות קרובה. אחרי כמה ימים הילד התנהג לא טוב. האם מותר למנוע ממנו את הפרס שהיה צריך לקבל בגלל זה?
תשובה
תקיימו את הבטחתכם בתוספת הערה עדינה.
שאלה - 148629
ביושב בסעודת קבע בסוכתו שאסור לו לאכול באמצע סעודתו אף שאר דברים שאינם נאכלים עם הפת אם סילק שולחנו והביא שולחן אחר של פירות וכבר אין פת לפניו רשאי לאכול מפירות מחוץ לסוכה?
תשובה
כל עוד שלא בירך ברכת המזון עדיין מעמדו נקרא תוך הסעודה.
שאלה - 148628
לכבוד הרב,
האם המחמיר לאכול חלק גלאט, רשאי לאכול חלק ריאה בהשגחת הרבנות הראשית לישראל?

תשובה
לא יודע מה זה.
שאלה - 148627
שלום לכבוד הרב
אחי קנה לאימי מכשיר נייד זול. גילינו שיש גישה לאינטרנט שם. ניתן להשתמש בו עם כרטיס סים ללא אינטרנט? הטלפון מיושן ללא מסך מגע.
תודה

תשובה
כל שיש כלי לא כשר לא להשתמש.
שאלה - 148626
לכבוד הרב,
מי שאין לו סוכה האם נחשב למצטער כהולכי דרכים וכדו' ורשאי לאכול סעודת קבע בביתו כדין שינה או שיש חילוק בדבר ומהיכן ראיה לכך?

תשובה
חס ושלום, זו מצווה מהתורה. בסוכות תשבו שבעת ימים, תשתדל לעשות הכל להקים סוכה.
שאלה - 148625
יש לי חסכון שאני לא בטוח אם נתתי ממנו מעשר
משתדל תמיד להפריש מעשרות מהכל,גם מחסכון או מענק שפעם קיבלתי.
הפעם לא זוכר אם הפרשתי, כנראה שכן אבל חושש להחליט
האם להפריש בכל זאת?

תשובה
מה שהנך מרגיש.
שאלה - 148624
שלום לכבוד הרב
הרב שאלתי לגבי תשלום דוח תנועה בכרטיס אשראי בתשלומי דיירקט
האם מותרהרב אני אוהב אותך מאוד.

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 148623
שלום לכבוד הרב
מאחל לכת"ר כתיבה וחתימה טובה שהקב"ה יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים ויתן לך כח להמשיך לעשות עימנו חיל ולהגדיל תורה ולהאדירה בריאות איתנה ורוב ברכות!

תשובה
אמן ותודה.
שאלה - 148622
הרב בעלי חולה כל הזמן והילדים תברך את בעלי לרפואה שלמה חי יצחק בן סוליקה.לגבי הוצאת עין הרע אני מעדיפה לתרום כסף לאתר לאיפה אני מעבירה. רוצים לעביר אותי תפקיד אפדר ברכה
תשובה
השם יברככם.
שאלה - 148621
שלום לכבוד הרב,אמרתי לפקידה במקום מסוים,שאעשה הוראת קבע למשך שנה.אני לא זוכר אם אמרתי בלי נדר. עשיתי 7 חודשים וביטלתי.היא מצלצלת ומנסה לשכנע על המצפון שלי. מה הדין?
תשובה
אל תתייחס, חבל על הכסף.
שאלה - 148620
לכבוד הרב שליט"א
1.מסננת ביום טוב מותר?2. דגים של תשליך טוב להחזיר לחנות או לבית 3. הוספת מים למייחם מועיל לעירוב בברכה?4. ליל טבילה , יום ה' - מותר חימום אוכל בשקיעה
תודה

תשובה
א, כמו בשבת. ב, אין בהם בעיה ולא עוונות וחטאים. ג, בהחלט זה בישול. ד, לצורך מצוה כן.
שאלה - 148619
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתי בליל השני של החג וכן בין יום החג השני לשבת ניתן לסדר את השולחן ולהכינו לסעודת הלילה?
תודה לכה"ר

תשובה
בשעה 18.53 לכתחילה.
שאלה - 148618
שלום לרב תקופה שאני לוקחת תרופות טבעיות לחיידק אליקובקטרולא הועיל וכעת לקחתי אנטיביוטיקה ויש. לי תופעות לואי פטרת בלשון והפסקתי בהוראת הרופא אם אפשר לקבל ברכה מהרב
תשובה
רפואה שלימה.
שאלה - 148617
שלום לכבוד הרב.
יהי רצון מלפני השם יתברך שישכון שלום אחוה ורעות בין כל עם ישראל ובין כל חכמי ישראל.

תשובה
אמן ואמן.
שאלה - 148616
לכב' הרב מוצפי אני שוחט כפרות במשחטה של גויים שלא יארע תקלות ומדי פעם הגוי נותן לי לשחוט תרנגולים שלא קניתי ובכך אני עוזר לו, האם אפשר לי לשחוט אותם בתור כפרה או רק ממה ששלמתי
תשובה
תרנגול לכפרה לכתחילה צריך להיות שייך למכפר.
שאלה - 148615
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחר הבן אי"ה יכנס בבריתו של אברהם אבינו ע"ה קניתי חליפה האם מברך עליה שהחיינו בברית או לפני הברית?
והאם בשחרית אומרים תחנון? הברית בצהריים
תודה רבה

תשובה
כשתתלבש לברית תברך עליה שהחיינו, כי יש לך שוב ברכת שהחיינו על מצוות המילה. בשחרית אין אומרים תחנון.
שאלה - 148614
רבי אהובי.
כפי שהמלצת זכינו לבקר בחברון בקברי האבות והאמהות הקדושים. עשינו לימוד בספר תרחם ציון והתפללנו עליך. בעה שנזכה השנה לקבל איתך את משיח צדקנו.אוהב אותך כתר.

תשובה
אמן נצח סלה ועד, תודה רבה. כתיבה וחתימה טובה.
שאלה - 148613
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבת שלי יצאה עם בחור שעזב אותה פעמיים וכרגע לא מוצאת את עצה מרגישה אבודה גם מקור פרנסה לא מוצאת ומרגישה שהכול קורס עליה אני שואלת מה יהיה איתה

תשובה
תתפללי עליה בפתיחת ההיכל ביום ראש השנה.
שאלה - 148612
שלום לגרב'צ מוצפי הי'ו
ספרדי"יתום" הנמצא בביה'כ אשכנזי ישאר עם אותו קדיש שמנהג אבותיומה דעת כבודו על"המנהג"להפריע לחתן הבר מצוה בדרשה הרי זה ביטול תורה?תז' לש.ר.וט

תשובה
יאמר כמנהג אבותיו. אם נוכיח לא ישמעו, והם מתכוונים כדי שלא יתרגש או יתבלבל.
שאלה - 148611
לכבוד הרב שליט"א שלום
כמה שנים שהרב מלווה אותי בשיעוריו ובתשובותיו הנבונות תודה לך הרב מעומק הלב על הכל שנה טובה ומתוקה כתיבה וחתימה טובה בריאות טובה ואיתנה לרב וכל אשר לו

תשובה
תודה להשם יתברך ותודה לכם.
שאלה - 148610
שלום לכבוד הרב
העברתי סכום לחשבון הישיבה לצורך פדיון נפש,
נברך את הרב בבריאות איתנה ,לכתיבה וחתימה טובה ושנזכה ללמוד מכבוד הרב ומתורתו לאורך ימים ושנים

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 148609
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אבינו נפטר ונקבר ביום חמישי כג אלול, השלושים יוצא בתשרי כיצד יש לנהוג לגבי האזכרה והעליה לבית העלמין? שבוע טוב ותודה רבה לרב.

תשובה
במוצאי שמחת תורה ילמדו פרק משנה לעילוי נשמתו, וביום ראשון כ"ה בתשרי יעלו לפקוד אותו.
שאלה - 148608
שלום לכבוד הרב
אנו מעוניינת בלי נדר להעביר פדיון נפש לראש השנה איך עושים זאת?
שנה טובה

תשובה
לאתר דורש ציון בית ים רחוב העמל.
שאלה - 148607
לכבוד הרב
שלום כבוד הרב כתוב בחזון עובדיה עמוד תה מים שהוחמו בבויילר חשמלי טוב להחמיר שלא להשתמש בהם בשבת מה דעת הרב עובדיה זצוקל האם זה חילול שבת שפותחים או לא

תשובה
חשש מבשל בשבת למאן דאמר.
שאלה - 148606
לכבוד הרב
כתיבה וחתימה טובה,אתמול בערב השמיים היו כתומים,
אמרנו שהמשיח מגיע, והילדים שמחו, האם נכון שאלו סימני גאולה?

תשובה
יהי רצון.
שאלה - 148605
לכבוד הרב: האם האבלים צריכים לעמוד או לשבת
1. בצידוק הדין2. באשכבה3. מה לגבי הציבור?

תשובה
בהשכבה כולם עומדים, צידוק הדין הציבור עומד האבל יכול לשבת.
שאלה - 148604
שלום לכבוד מו"ר
1. לגבי כרתי. האם אפשר לאכול את צמח הלוף שהוא מעט חריף? ואם לא אז מה כן לאכול?
2. האם בתור קרא אפשר לאכול גזר אם אין דלעת או קישוא?
תודה רבה וחג שמח ושנה טובה לרב

תשובה
כל ירק הוא טוב.
שאלה - 148603
שלום לכבוד הרב
קראתי בספרך שטוב לתת צדקה בערב ראש השנה אבל לא הבנתי כמה יוכל כבודו לפרט?אוהב אותך ומתחזק כל יום מספריך ודרשותייך ומתפלל עלייך תמיד מורי ורבי !!!

תשובה
פדיון נפש כיום הוא בסך 10 שקלים.
שאלה - 148602
אני צריך לתרום לזיכוי הרבים ,למי אפשר לתרום כדי לצאת ידי חובה.
תשובה
לאתר הקדוש הזה המזכה את כל ישראל בעולם, וכולם עובדים בהתנדבות, ואחזקתו עולה ממון רב.
שאלה - 148601
לעט"ר שליט"א.
באיזה חלק של התקיעות צריך לכוון את העשר כוונות שהביא
הרב סעדיה גאון? (כתוב גם בכמה מן הסידורים)

תשובה
לפני או אחרי.
שאלה - 148600
לכבוד הרב בשבת- סיר מרק שהורד מהפלטה אל השיש ועדין חם מאוד.מותר לשפוך לתוכו בחזרה שאריות מרק מהקערה שהילד לא סיים? תודה ושנה טובה ובראות מעולה!
תשובה
עד שירד לטמפרטורה של 45 צלסיוז.
שאלה - 148599
שלום לכבוד הרב,
ציצית חדשה שלא נלבשה עוד מותר לקצר את החוטים במספריים? אם כן כמה אורך יש להשאיר?
האם יש עניין לעשות קשר בכל חוט למטה?
תודה.

תשובה
מותר לקצר, ויש לקפל החוטים על שנים כנגד הקשרים, והשאר גוזזים. כנזכר שליש קשר ושני שליל גדיל. וכתב רבנו האריז"ל לקשור קצה כל חוט, והוא רמז לאורות עליונים.
שאלה - 148598
לכבוד הרב שלום רב רציתי לשאול לגבי אישה שיש לה שיניים תותבות והיא חייבת להדביק אותם על מנת לאכול בנוחות מבלי שהשיניים יצאו החוצה האם מותר לה בראש השנה להדביק אותם בחג עצמו?
תשובה
מותר, כי זה נדבק זמנית.
שאלה - 148597
לכבוד הרב הי"ו יש מאכל מזרחי העשוי מזנב פרה, האם מותר לאוכלו בראש השנה? שנה טובה ומתוקה רבנו.
תשובה
מותר.
שאלה - 148596
לרב אהוב נפשנו..אקדים בברכת שנה טובה ומתוקה .בריאות איתנה שמחת הנפש והגוף.הקבה לא יסיר אהבתו ממך לעולמים,אבקש לשאול האם מותר להכין קוסקוס בחג כי אסור לגלגל את הסולת??
תשובה
מותר בהחלט, כי ביום טוב מותר לבשל, לאפות, לעשות עיסה וכל צרכי אכילה ושתיה, חוץ מקצירה וטחינה שיש לעשות קודם החג.
שאלה - 148595
לכבוד הרב שלום רבשאלתי אם ביוט מותר להדליק להבה כמובן מאש לאש ועי"ז נוצר מעגל חשמלי של האלקטרו מגנט.?
תשובה
קודם יום טוב יש לנתקו מחיבורו לזרם החשמלי.
שאלה - 148594
לכבוד הרב שלום רב
האם בשידוך הבן שלי חייב לספר שיש לו אח בתסמונת דאון. או שהכלה תגיע ותראה שיש אח כזה. שלא תיפגע ותאמר מדוע לא סיפרו לה

תשובה
תתייעצו עם איש חכם ונבון המכיר את שתי האבות ותתנו לו חוות דעת רפואית שאין בעיה גנטית חלילה. וכך תניחו הכל גלוי. ובהצלחה.
שאלה - 148593
שלום לכבוד הרב
האם בעל תוקע צריך לפרוש שלשה ימים קודם? תודה ושנה טובה

תשובה
אינו חובה אלא חומרא וחסידות שרבנו שמעון בר יוחאי זכותו תגן בעדו ובעדכם נהג.
שאלה - 148592
לכבוד הרב האם טוב שחזן סליחות תוקע בי"ג מידות, מכוון בהם אך לא אומרם. האם מפסיד את אמירתם או שזוכה להעלות את התפילה של הקהל ע"י תקיעות השופר?
תשובה
המדקדקים היו נוהגים להאריך באמירת י"ג מדות, והתוקע היה אומרם בזריזות ומיד תוקע. וכך הורו לנו רבותינו לנהוג. ואין התקיעות מעכבות כלל אלא באו לעורר הלבבות לתשובה. ואשריהם ישראל.
שאלה - 148591
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי קופת צדקה בבית ללא יעוד מסוים
האם מותר לקנות בכסף הזה עליה לתורה ?

תשובה
רבים מהפוסקים גבכך והעדיפו לא להשתמש, ודעת הרב בית דינו של שלמה ז"ל בהידור מצוה עד שליש. כלומר שני שליש יהיה מכיסך, ושליש בדיעבד תקח משם.
שאלה - 148590
חלילה לי אני לא חושד ברב אני אוהב את את הרב אהבת נפש ונהנה מאוד להחכים ואשרנו בדורנו זה מורה דרך כמו הרב
הרב שאלתי איך בבא בתרא לז התוס' כותב פרש הקונטרס והרי אין רש"י אלא רשב"ם

תשובה
רבות ישבו החכמים והחוקרים לברר היכן ובאיזה פירוש מסכת נפטר רש"י ז"ל, כי גם במסכת מכות אנחנו מוצאים אותו הדבר.
מה שנראה הוא כי רש"י כתב כמה מהדורות על פירושו לתלמוד, וכתבם לא דווקא לפי סדר המסכתות, גם הרשב"ם ז"ל הלך בעקבותיו וכתב פירושו לתלמוד בקונטרסים. ואת החסר בדברי רש"י ז"ל הוא השלים במסכתות הללו, וגם הם נקראים "קונטרס".
כמו כן כתב פירוש על כל המקרא כמו סבו רש"י ז"ל אך לנו לא נותר אלא פירושו לתורה.
שאלה - 148589
לכבוד הרב מוצפי שליט"א:האם יש ענין לא לילבוש בגד חדש בראש השנה?
תשובה
לא מקפידים בכך כלל, אם כי יש עדות מסויימות הנמנעות מלחדש בגד.
שאלה - 148588
לרה"ג
מוחה בתוקף על סילוף כוונת דברי הרב וכל בר דעת מבין שהרב יצא נגד אותו סורר וברור למה אסור לצרוך תקשורת תשקורת.
זה מים האחרונים של תשע"ז.
תזכה לשנים רבות ארוכות ונעימות

תשובה
אני מודה שצריך זהירות יתירה כדי לרדת לסוף דעתם של הבריות עד היכן לוקחים את כוונת הדברים למרחוק, ושוב אבקש מחילה ממי שראה עצמו נפגע.
שאלה - 148587
שלום לכבוד הרב שליטא
אכל כזית לחם ולא שבע אך לא רצה להוסיף לאכול. מותר לברך ברכת המזון?

תשובה
תקנת חכמינו ז"ל היא כי האוכל כזית לחם צריך לברך ברכת המזון כי בזה מתיישבת דעתו של אדם כשהוא רעב. ועיין בשו"ת רב נטרונאי גאון ז"ל אורח חיים סימן נ. שכתב כן בשם רבנו האיי גאון ז"ל הסובר שהוא מדרבנן, כי מדאורייתא עד שישבע.
שאלה - 148586
שלום לכבוד הרב
א.בא"ח ראה:ג אם ברך שהחינו על תמרים בהיר לא יברך על השחורים.האם בימנו נברך על הצהוב מפני שמג'הול נמצא כל השנה טרי ולא מיובש?
ב.מה דין העונה אמן כך: אה-אה-מן?

תשובה
חילוקי דיעות בין הפוסקים בענין הפירות שיש בהם מינים או צבעים שונים, כגון ענבים, שיזיפים, תמרים ועוד. ומשום ספק ברכות מברכים רק על מין אחד.
שונה היא שאלתך לגהתמרים הנמצאים כל השנה בשוק, והמנהג בירושלים וראיתיו במקומות רבים, כי על מין תמר הגדל באשכולות ומגיע בימים אלה בעיקר לקישוט הסוכה בצבע אדון או חום, מברכים עליו שהחיינו מכיוון שאינו מצוי רק בתקופה זו.
שאלה - 148585
שלום למורנו עטרת ראשנו
בלי נדר אני רוצה לצום בערב ר"ה כפי שהרב כתב בספרו הקדוש.
מתי אני צריך לקבל את הצום ומה צריך להגיד
תודה רבה לכבוד מורנו ורבנו

תשובה
בעזרת השם יתברך מחר יום שלישי בסוף תפילת מנחה או לפני שקיעת החמה, קח בידך סידור ותאמר ממנו "נוסח קבלת תענית". ותזכיר "מעלות השחר ועד שקיעת החמה". וביום התענית מיד בשקיעת החמה תצא חוץ לבית הכנסת ותאכל עוגיה או תמרה, כדי לא להכנס ליום טוב כשאתה בתענית.
שאלה - 148584
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב רציתי לדעת היכן משה עמד במעמד הר סיני אם זה היה על ראש ההר או תחתית ההר אשריך מה טוב חלקך

תשובה
עיין בפרקי דרבי אליעזר [פרק מ] "אמר לו הב"ה למשה רד אל המחנה ואחר כך אני משמיע את תורתי רד העד בעם משה היה רוצה להיות שם, אמ' לו כבר העידותי בעם, אמ' לו לך וקרא לרבך, ירד משה אל המחנה לקראת אהרן, והב"ה משמיע תורתו לעמו, שנ' וירד משה אל העם וכו', מה כתיב אחריו וידבר אלהים את כל הדברים האלה". ועיין בפירוש הרמב"ן ז"ל בתורה שם.
שאלה - 148583
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בהמלצת רופאים אני צריך להרבות בשתיה עקב חול בכליות ואחרי חסימה של דרכי השתן האם מותר.לי לשתות בשחרית של ראש השנה.התפילה ארוכה מאד.מה עלי לעשות?
תשובה
מותר לך מפני הסכנה, וטוב אם תוכל בסיום שחרית לעשות קידוש על מיץ ענבים באיזה פינה או חדר ולשתות.
שאלה - 148582
לכבוד הרב
האם נשים חייבות לשמוע את כל התקיעות או שיכולות לשמוע רק את התקיעות שלפני מוסף ולחזור לביתם להמשך הכנות לסעודה ולהתפלל מוסף בבית
תודה רבה ושנה טובה לכבוד הרב

תשובה
המנהג הוא ששומעות את הברכות ואת שלשים הקולות של מיושב, וחוזרות לבתיהם לשלום, וגם אם לא שמעו הברכות אין בכך ולא כלום.
שאלה - 148581
הבהרה.
שמעתי כי לקחו תשובה תמימה שכתבתי לליצן ששאל שאלה, בענין חמור מאוד, והשבתי לו על דרך שכתוב עם נבר תתבר, ובזחיחות כי יפנה "לאירגון השפנים". ויש לצערי אנשים שלקחו זאת כאילו חס ושלום התכוונתי לפגוע ברבותינו חלילה וחס.

הנני להבהיר כי לא עלתה על לבי מחשבה כזאת כלל, אלא כתבתי על פי דברי רבנו האר"י ז"ל שכתב בשער הגלגולים הקדמה כ"ב "הבא על הזכר, יתגלגל בשפן או בארנבת, כפי מה שחטא או בועל או נבעל.
וכן הוא בדברי המקובל הריקאנטי ז"ל קדושים כ, כ"ה. ובספר חרדים [מל"ת פרק ז, נ"ו] שכתב "וכך נמצא כתוב למקובלים הנזכר הבא על זכר יתגלגל בשפן וארנבת".

ואמנם כתבתי תיבה אחרת כי כך דרכי לציין בדברי הבאי לשואלים בעניני הבאי, כפי שיש אירגוני עיריות, פועלים ועוד, ושגגה היא.
והריני בזה לבקש מחילה מכל מי שמצא עצמו נפגע מנוסח הדברים, כי לא היתה בי שום כוונה של ביקורת על מי שיהיה חלילה. הכותב בהכנעה רבה בן ציון.

תשובה
ואתפלל להשם יתברך כי לא תצא תקלה מתחת ידי לעולם וגם לא בשגגה.
שאלה - 148580
כבוד הרב היו'
מתשובות במאגר, הבנתי שקניית טלית צמר היא מן המובחר
בחנויות נמכרת טלית 'בית יוסף' שכולה צמר רחלים (גוף,עטרה,פינות,כנפות,פסים)
האם כזו דווקא או כל צמר?

תשובה
לפני שנים ראינו את רבותינו שלא היו מקפידים על כך, אך בימינו אכשור דרי ויש המהדרים בכך ואשריהם ישראל.
שאלה - 148579
מורי רבי ועטרת ראשי.
רק רציתי לאחל לרב שנה טובה, מתוקה ומבורכת, תכתבו ותחתמו לחיים טובים ארוכים ולשלום.
כאן מהעיר חדרה שאוהבת מאוד מאוד את הרב.

תשובה
תודה לכולכם. תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים.
שאלה - 148578
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

הרב למה השאלה שלי על תוס' בבא בתרא לא הועלתה
לא שאלתי בסדר? רק שאני יידע כבוד הרב במחילה אמיתית

תשובה
ומדוע אתה חושד בי לחינם? וכי אני טכנאי? ומעלה את השאלות. וכבר נאמר עמי בעצו ישאל ומקלדו יגיד לו.
שאלה - 148577
לא לפרסום
הרב שלום לאדם היה גמח לתח הלואות כספים
רוצה לסגור את הגמח ומעוניין לתרום את הכסף להוצאת הספרים .
האם מותר ?

תשובה
מותר. כי מעלין בקודש כשתורנים לספרים שמעלתם ככתיבת ספר תורה, כפי שפסק הרשב״א ז״ל בתשובה.
שאלה - 148576
שלום לכבוד הרב
אשה שהחמירה על עצמה ואכלה רק משחיטת חבורה במשך כשנה וחצי. ובעלה שכנע אותה בעקבות דברי הרב שתאכל משחיטה רגילה כמובן בדץ האם צריכה התרת נדרים?

תשובה
אינה צריכה כי פעמים שראינו בעיננו שחיטה של חבורה שחשבו שהחמירו ואדרבה הקילו.
שאלה - 148575
לכבוד הרב
האם בצהרי יום שישי, ערב שבת, ניתן להזיז את זיזי השעון שבת כדי שבשבת ידלק בשעות שונות מאשר היה בחג?
תודה לכה"ר

תשובה
תעשה תנאי לפני החג וכשאתה מכווין תרחיק חצי שעה ואל תצמצם.
שאלה - 148574
לכבוד הרב
מחזקים את ידי הרבנים שאזרו אומץ ויצאו כנגד אותו אדם. אנו מחזקים ידיכם. הוא מבייש אותנו, ולא בפעם הראשונה.

תשובה
השם יעזור לעמו ישראל. וישיב אותנו בתשובה שלימה לפניו ושיהיו כל מעשינו לשם שמים.
שאלה - 148573
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני גבאי בבה"כ יש לי חזן שיכול לעלות אבל הוא לא בן תורה אבל מדקדק בתפילה יודע ויש תלמיד חכם בן תורה אבל הוא לא מדקדק כ"כ מי עדיף

תשובה
אם המדקדק הוא ירא שמים ונזהר בקלה כבחמורה, תעדיף אותו.
שאלה - 148572
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה פירוש הביטוי גומל חסדים טובים. איזה חסדים אינם טובים?. מה צריך לכוון בברכה זו בתפילת 18?. תודה רבה שנה טובה ומתוקה ובריאות איתנה לרבינו.

תשובה
יש חסד שעושים לך אחרים, ואחר כך עולה לך ביוקר, אבל השם יתברך לא מבקש תמורה, רק שנהיה טובים.
שאלה - 148571
לכבוד הרב שלום!שתיהיה לך שנה טובה, מבורכת ומתוקה!תבורך בכל הברכות שבתורה!תודה על עבודת הקודש שאתה עושה,תודה על העזרה והסבלנות.אוהבים אותך
תשובה
תודה לכם.
שאלה - 148570
שלום לכבוד הרב ,הרבי מברדיטשוב אמר לפני 200 שנה "בורא עולם שלח את המשיח כי אחרת לא ישארו יהודים", מתי הרב בא המשיח?נשבר הלב!
תשובה
נורא מאוד.
שאלה - 148569
שלום עליכם מו"ר, זוג ו2 ילדים, גרים כ4 שנים בדירה מחולקת קטנה 35 מ"ר,משלמים 3000 , רוצים לעבור לדירה יותר מרווחת אבל השכירות תגדל ב1200 ,ויש מינוסים והלוואות בבנק, עצתך?
תשובה
תפנה דחוף לרב האישי שלך הנמצא לידך ומכיר אותך שיטפל בנושא דחוף, ויקיים לא תעמוד על דם רעך.
שאלה - 148568
לכבוד הרב
בזמן האחרון אני ובעלי רבים המון תמיד מול הילדים וכל פעם מרגישה שבא לי להיתגרש כי כבר נמאס לי מהמצב הזה לא עוזר שאני מסבירה לו לא לריב ליד הילדים מה אני אמורה לעשות?

תשובה
לשתוק ולהבליג.
שאלה - 148567
לכבוד הרב
האם מותר להעביר רוטב מסיר לסיר בשבת ששני הסירים נמצאים על הפלטה?
האם אומרים חצי קדיש לאחר עלינו לשבח?

תשובה
בתנאי שהסיר אליו אתה מעביר את הרוטב עומד על האסבסט או על פח.
שאלה - 148566
לכבוד הרב ביום כיפור אהיה בשבוע 14 להריון מה דיני לגבי הצום??
תשובה
הכל יעבור בשלום.
שאלה - 148565
שלום לכבוד הרב, הופץ סרטון שניתן לכבות את הגז ביום טוב ע"י הנחת כפית על הקונוס שמספק את הגז לכיריים , הכפית חוסמת את אספקת הגז ונגרם כיבוי, האם מותר ביום טוב
שנה טובה ומבורכת

תשובה
עיין במאגר, ותפסיק לצרוך תקשורת ולהביט בסרטונים חודש אלול.
שאלה - 148564
שלום לכבוד הרב,
1. מתי כדאי לספר בשידוכים על בעיות תורשתיות? נאמר לי לספר בפגישה שלישית והשידוך ירד בגלל זה.
2. האם יש מקרים שרב פוסל שידוך בגלל בעיה תורשתית?

תשובה
לא מספרים על בעיות בכלל, אחרת לא מוצאים שידוך.
שאלה - 148563
לכבוד הרב שלום רב
אם אני סובלת ממועקה לעיתים איזה מידה צריך לתקן
תודה ושנה טובה

תשובה
לגשת לרופא.
שאלה - 148562
שלום לכבוד הרב
אני עובד עם צוות מצומצם הכולל גברים ונשים אשר רחוקים מהדת ולאחר בקשה מאחד מהם נהגתי לדבר על פרשת השבוע בימי חמישי. האם להפסיק לעשות זאת. ואם כן האם צריך התרה?

תשובה
תמשיך בכך זו מצווה.
שאלה - 148561
שלום לכם.
בלי נדר תועבר תרומה לחג עבור תלמידי חכמים עניים,אשריכם שאתם שליחים נאמנים.
למדנו מכבוד הרב את החשיבות לתת צדקה לפני כל חג.
שנה טובה ומבורכת ,כתיבה וחתימה טובה.

תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 148560
לכבוד הרב שלום רב
באתי להורים הזקנים וחולים לשמח בשבת ניצבים,היו אורחים מחו"ל,דודי כיבה אורות ושיחק במזגן,קיללתי אותו בכעסי שימות השנה הזאת,מצטערת ופוחדת,מה לעשות?

תשובה
הוא רשע, אך גם רשע לא מקללים.
שאלה - 148559
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שעון יד, שהרצועה שלו רובה כסף, יש עליו פסים מזהב, האם יש ענין לא ללבוש אותו בראש השנה ויום כיפור, מכיוון שזהב מזכיר חטא העגל?

תשובה
לובשים תכשיטי זהב בין גברים בין נשים, בין בראש השנה ובין ביום הכיפורים. רק הכהן הגדול, ורק ביום הכיפורים, ורק כשהיה נכנס לבית קדש הקדשים היה פושט בגדי זהב.
ועיין בספר המנהגים [טירנא, הגהות המנהגים יום כיפור קנ"ט] שכתב "ואין ללבוש תכשיטי זהב ביו"כ משום שאין קטיגור נעשה סניגור, ויש לפקפק דהא כהן גדול לא נאסר בהם כי אם בפנים ולא בחוץ".
ובספר תיבת גומא הביאו רבנו עקיבא איגר ז"ל בהגהותיו סימן תר"י וכן באלף למטה. ויש מקהילות האשכנזים המקפידים להמנע מהם.
שאלה - 148558
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת האם אסור לברך או להתפלל כשיש ריח רע זה נחשב רק כמו ריח של טיטולים או אשפה או כל ריח רע שיש לפעמים גם מאנשים?תודה רבה

תשובה
ריח שיש לו עיקר אסור, והוא ריח הבא מאשפה, מטיטול וכדומה, אך שאין לו עיקר אלא הנפלט מאדם מותר.
שאלה - 148557
לכבוד הרב שלום רב
א. אם אני אהיה בר"ה עם הורי שמבקשים זאת ובכך אני מוותר על תפילה עם רב ובעל תוקע תלמיד חכם - נחשב כיבוד הורים?
ב.אנו נוהגים בכרתי בעירית, האם בסדר?מה עדיף

תשובה
העיקר שיהיה תוקע הכי תלמיד חכם וירא שמים אמיתי, ולא כממציאים החדשים. ב, עירית בסדר.
שאלה - 148556
לכבוד הרב,
בקרבנות אנו אומרים ״יין קפריסין..״, מה זה ? האם זה יין מהאי קפריסין של היום או יין מסוג אחר ?תודה וחתימה טובה.

תשובה
עיין בתוספות ביצה כה, ב. שכתבו בשם ר"י דעזותו הוי ממה ששורין ביין מן הקפריסין [מין צמח] שהיא עזה כדאמר בפטום הקטרת יין קפריסין למה הוא בא ששורין בו הצפורן כדי שתהא עזה ולא כפרש"י שפירש בכריתות (דף ו.) שהוא יין הבא ממקום קפרס.
שאלה - 148555
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אישה חייבת לעשות התרת נדרים

תשובה
הגבר עושה בשבילה. או החזן בבית הכנסת.
שאלה - 148554
כה"ר שליט"א
האם יש עניין להיות בציון הרשבי בראש השנה? האם כדאי ויש מעלה בכך? בנות משפחה משכירות שם דירה ויש אפשרות להצטרף.
תודה לכה"ר מו"ר, מחילה על הטרחה. חתימה טובה.

תשובה
יש עדיפות להתפלל ליד הבית בנחת ובשלוה, ולאכול בבית.
שאלה - 148553
לכבוד הרב קראתי בספרו של הרב שאין זה כבוד לתלמיד לפני ר"ה לאחל לרבו שנה טובה ואני מבקש מכבודו למחול לי שבשאלה הקודמת טעיתי בזה איפו כתוב שהדין של ר"ה יכול להיות לכמה שנים
תשובה
סליחה בכלל לא נכון, כתוב שאפילו שבסתם ימים אין לקטן לברך את הגדול, בימים אלו אדרבה יש לו לברך.
שאלה - 148552
שלום רב לכבוד הרב האם יש בעיה לאכול אגוזים בראש השנה
תשובה
כתבו הפוסקים להימנע מלאכול.
שאלה - 148551
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב יש לבני בן 2.5תאריך לניתוח שקדים ושקדהשלישי עקב הפסקות נשימה בלילה ,מאוד פוחדת מתופעות כמו דימום ,הניתוח ב ז׳ בתשרי תודה רבה רבה

תשובה
לא לדאוג, יהי רצון שיעבור הכל בשלום.
שאלה - 148550
שלום לכבוד הרב היקר מדוע בתחילת הוידוי מזכירים הפסוק חטאתי אודיעך.
תשובה
עיין בפרקי דרבי אליעזר פרק כ "באחד בשבת נכנס אדם במימי גיחון העליון עד שהמים הגיעו עד צוארו והיה מתענה שבע שבתות ימים עד שנעשה גופו כמין ירוקה, ואמ' אדם לפני הב"ה רבון כל העולמים העבר נא חטאתי מעלי וקבל את תשובתי וילמדו כל הדורות שיש תשובה, מה עשה הב"ה פשט את יד ימינו וקבל את תשובתו והעביר את חטאתו מעליו, שנ' חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי סלה מן העולם הזה והעולם הבא".
שאלה - 148549
לכבוד הרב שלום
במחילה מכבוד הרבמדוע אסור לישראל לגזום עצי פרילא תמיד ניתן למצא גוי וגם משתדל מאוד לא לפרנסםתודה על הסבלנות ירבו כמותך בישראל

תשובה
עיין בבא קמא צ"א, ב. ותקח פועל מהמזרח הרחוק.
שאלה - 148548
מהיכן למדנו שיש להכות באמירת הוידוי באגרוף על הלב?
תשובה
עיין מדרש קהלת רבה פרשה ז. על פסוק והחי יתן אל לבו. וכן קהלת רבה א, ט"ז. הלב מתגאה, הלב מסרב, הלב מתבדה, הלב מהרהר, הלב מרחש, הלב מחשב, הלב מתאווה, הלב סוטה, הלב נסעד, הלב נגנב, הלב נכנע שנאמר או אז יכנע לבבם הערל. לפיכך כותשים על הלב.
שאלה - 148547
לכבוד הרב
המעסיק פנה בטענות למנהל החנות על הוצאות רבות של החנות. מנהל החנות מצא שחלה טעות שהחשבת הכפילה שכר של עובד. זה כבר תוקן, האם לדווח למעסיק, החשש שהוא יכעס על החשבת

תשובה
אם תוקן לא לדווח.
שאלה - 148546
לכבוד הרב שלום רב

האם מותר ביום טוב ושבת,לעשות בדיקת הריון ביתית? (מבוצע כבדיקת שתן והמקלון משנה צבעו)

תשובה
כשיש בעיה רפואית מותר.
שאלה - 148545
לכבוד הרב שלום רב אני עובד שכיר בבנק חוזר בתשובה אני חייב להכין דוחות כספיים בחול המועד סוכות האם להדפיס כרטיס ולעבוד בשלום או לעבוד בימים האילו בחינם ?
תשובה
בלית ברירה תכין.
שאלה - 148544
לכבוד מו"ר עט"ר הרב מוצפי שליט"א
לומר את התשליך יחיד מהמרפסת שרואים את הים או ללכת עם ציבור לחוף הים כאשר יש גם נשים שם...?
לשנה טובה תכתבו ותחתמו

תשובה
תאמר ביחיד.
שאלה - 148543
שלום לגרב'צ מוצפי הי'ו

לפי קטנות מוחי הבנתי שלפי הזוהר מעלת תפילת ערבית גבוה ביותר
מדוע נאמר על תפילת מנחה שדוקא בה נענה אליהו הנ'
ספרדי בשיבה'כ אשכנזי ישאר עם אותו קדיש

תשובה
כתב הטור שתפילת מנחה חשובה, בגלל הקושי בקיומה בזמנה. כי תפילת ערבית לפני השינה יזכור אם לא התפלל, תפילת שחרים כשמשכים משנתו יודע כי עליו להתפלל, אך מנחה נמצאת באמצע, ולכן המתפלל אותה מעלתו חסובה.
שאלה - 148542
לכבוד הרב שלום רב
במקום בו אני גרה ישנם דגים ( מושט קפוא) בכשרות בדצ מחזיקי הדת האם ניתן לכתחילה לאכול?
תודה לכה"ר

תשובה
לפי המידע שברשותי, דגי האמנון הקפואים המיובאים מסין כשרות אחת להם.
שאלה - 148540
שלום לכבוד הרב
שנה טובה כתיבה וחתימה טובה!
בד״כ אנו מבשלים דג עם לימון האם אפשר לבשל כרגיל ( עם לימון) גם לראש השנה? ( זה מאוד משנה את טעם הרוטב ללא לימון די תפל...)

תשובה
הרבה פחות מכל השנה. יש מתכונים נפלאים. בלי לימונים. אכלו משמנים. ושתו ממתקים. ישראל קדושים. תזכו לרבות בשנים. טובים ונעימים. אתם עם כל הבנים. והבנות עם הנכדים. וכל הצאצאים. בשירים וברננים. היו מאושרים ומוכנים. לקבלת התפלות ברננים. ברוב ששונים. בפרנסה רחבה עם הונים. ותקיעת שופר בראש ההרים. מבשר גאולת עם ישראל בני אבות נבונים.
שאלה - 148539
כת"רעשיתי העברה לישיבה עבור פדיון נפש גם עבור ראש השנה וגם עבור יוםכיפור.
תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148538
שלום אימי חולת אלצהיימר במצב קשה מטופלת בבית, חלק מהזמן ע"י מטפלת וחלק על ידי אבי ועל ידי. אבי שבר את הברך אתמול .לא מצליח לעשות סליחות. האם היסורים מכפרים במקום סליחות??
תשובה
מכפרים בודאי. חזק ואמץ. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148537
שלום לכבוד הרב הצדיק בעלי חוזר מתפילה בנץ. ויעשה קידוש בבית. ולאחר מכן אני יוצאת לשמוע שופר. האם מותר לי לאכול פירות למרות שאני לפני תפילה שמע ועמידה.כתיבה וחתימה טובה
תשובה
לפני שיגיע תאמרי ברכות השחר. קריאת שמע. תפילת העמידה של שחרית. סך הכל 22 דקות.
שאלה - 148536
שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה במצחו, יש לכך אסמכתא?
תשובה
כן, עיין מסכת שבת כ"ח, ב ועוד. וראה בפירוש הגאון החתם סופר ז"ל על מסכת חולין ס, א.
שאלה - 148535
שמעתי אתמול בדרשת הרב שאמר שהכלב כולו לב. זה מאמר מוסמך?
תשובה
כן מוזכר בספרי קודש רבים, ומקורו בספר אלפא ביתא של בן סירא סימן י"ג. ובספר בן יהוידע סנהדרין צ"ז, א.
שאלה - 148534
שלום כבוד הרב,
העברתי הבוקר לישיבת בני ציון א. האם זה בסדר
במקום בערב החג ?ב. ריבה העשויה מדלעת האם מברכים עליה באמצע הסעודה ?תודה וכתיבה וחתימה טובה .

תשובה
א, תזכה למצוות. ב, בתוך הסעודה לא מברכים על ריבה, סלט ועוד. הפתרון לקחת פרי העץ כגון תפוח, תמר וכדומה ומברכים העץ, וכן חתיכת אבטיח או גרגרי חומוס קלויים ומברכים האדמה ופוטרים את כל הסוגים.
שאלה - 148533
לכבוד הרב שלום רב:
נשלח בהרבה קבוצות וסרטון קצר שבו מישהו מכבה את הגז על ידי שהוא.... לאחר 10 שניות הגז מתכבה.
האם זה מותר בחג? יש לציין שזה פיתרוןלחגז.

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 148532
לכבוד הרב הגאון שלום,קיים בשטח ביתי יחידת דיור שעברה שיפוץ ביחד עם כול הבית, עוד לא קבעתי מזוזה ביחידה,בבית כן,
האם צריך לקבוע עם ברכה? תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

תשובה
אם בתוספת יש 2 מטר מרובע לקבוע בברכה.
שאלה - 148531
לכ' הרב האם אפשר לבקש בתפילות ראש השנה בקשות אישיות כמו פרנסה בריאות זיווג וכו ואם כן באיזה שלב של התפילה אפשרי בנוסף בזמן המנוחה בבית מה מומלץ לקרוא
תודה

תשובה
כתבתי כמה פעמים זה מיותר, הכל מופיע בתפילת העמידה עצמה, באבינו מלכנו, בתפילה ויפתח השם.... שערי אורה... בפתיחת ההיכל, בתפלת מוסף, בתשליך ואין סוף.
כל רגע פנוי קוראים בספר תהלים על הסדר.
שאלה - 148530
שלום לכבוד הרב
בתפילת שחרית העשרי הגיע בתוך המזמורים בין
ברוך שאמר לישתבח האם אפשר לומר קדיש על
ישראל?

תשובה
עיין במאגר.
שאלה - 148529
שלום לכבוד הרב

האם זה בסדר לאשה לקום בשעה 8 בראש השנה? אם הבנתי נכון כבוד הרב כתב שזה לא יכול להזיק לאשה

תשובה
אפשר בהחלט לאשה.
שאלה - 148528
שלום הרב,
אני בהריון בחודש 7 ורציתי לשאול לגבי צום יומה"כ,
ישלי נטיה להתייבש במהירות וכתוצאה מכך -חולשה וסחרחורות ולפעמים זה מגיע לכדי אינפוזיה..
האם מותר לי לצום כך?

תשובה
48 שעות לפני כניסת הצום לשתות כוס מים כל חצי שעה וצמים מצויין. כמו כן בערב יום הכיפורים להרבות באכילת ענבים.
שאלה - 148527
יש לי כיריים חשמליות
האם אוכל לבשל ביום רביעי את כל צורכי החג והשבת?
או עלי לקנות כירה גז ולבשל עליה.(או כירה חשמלית עם טיימר)
תודה לרב שמזכה אותנו עם הספרים המדהימים שכתב.

תשובה
לחבר לה שעון שבת. הכי נכון.
שאלה - 148526
לכבוד הרב שלום. ביום ראש השנה אחר ברכת התקיעות ושמיעת התקיעות מותר לדבר לפני מוסף או יש לשתוק עד סיום התקיעות?
תשובה
מפורש בפוסקים שעל כל הגברים מגיל מצוות אסור להפסיק בדיבור כל עוך ולא סיימנו כל התקיעות גם של תפילת מוסף, ויש להזהיר את הרבים על כך.

וכתב הרב מטה משה סימן תת"י, בשם רב סעדיה גאון. ווהגאון החיד"א ז"ל בספרו ברכי יוסף סימן תקצ"ב, ב בשם רבנו סעדיה גאון ז"ל בכתיבת יד "הסכת ושמע ישראל, נוטריקון "הסכת ושמע", הלל, ספר תורה, כהנים (ברכת כהנים), תפלה, וידוי, שופר, מגילה, עומר". הסכת היינו שתוק, כי בכל אלה אסור להפסיק בדיבור.
שאלה - 148525
לכבוד הרב שאלה לגבי עירוב תבשילין
אני מבשלת הכל מערב חג מבשלת מראש גם לחג וגם לשבת ואז רק מחממת את האוכל האם עליי לברך על העירוב תבשילין או לעשות ללא ברכה?

תשובה
דעת הטורי זהב שבכל זאת מברכים על העירוב בשביל שמדליקים נרות לשבת, וטוב תעשי שביום שישי תוסיפי ביצה בלתי מבושלת לסיר של סעודת שבת.
שאלה - 148524
לכבוד הרב שלום רב
מחילה שאני מטריח, כבודו אמר שבשמע ישראל לכווין לכפר על עשרת הדברות, איפה ואימתי?

תשובה
כתב בתלמוד ירושלמי [מסכת ברכות פרק א, הלכה ה] "רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן. [שמות כ ב] אנכי ה' אלהיך [דברים ו ד] שמע ישראל ה' אלהינו. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ה' אחד. לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא ואהבת את ה' אלהיך. מאן דרחים מלכא לא משתבע בשמיה ומשקר. זכור את יום השבת לקדשו למען תזכרו. רבי אומר זו מצות שבת שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה דכתיב [נחמיה ט יד] ואת שבת קדשך הודעת להם ומצות וחוקים ותורה צוית וגו' להודיעך שהיא שקולה כנגד כל מצותיה של תורה. כבד את אביך ואת אמך למען ירבו ימיכם וימי בניכם. לא תרצח ואבדתם מהרה מאן דקטיל מתקטיל. לא תנאף לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם א"ר לוי ליבא ועינא תרין סרסורין דחטאה דכתיב [משלי כג כו] תנה בני לבך לי ועיניך דרכי תצרנה אמר הקדוש ברוך הוא אי יהבת לי לבך ועיניך אנא ידע דאת לי. [שמות כ יג] לא תגנוב [דברים יא יד] ואספת דגנך ולא דגנו של חבירך. [שמות כ יג] לא תענה ברעך עד שקר [במדבר טו מא] אני ה' אלהיכם וכתיב [ירמי' י י] וה' אלהים אמת מהו אמת אמר רבי אבון שהוא אלהים חיים ומלך עולם. אמר רבי לוי אמר הקדוש ברוך הוא אם העדת לחבירך עדות שקר מעלה אני עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי שמים וארץ. [שמות כ יד] לא תחמוד בית רעך [דברים ו ט] וכתבתם על מזוזות ביתך ביתך ולא בית חבירך".
שאלה - 148523
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי ברוך ה' תינוק בן חודשיים שקם הרבה בלילה ואני לפעמים חוזרת לישון איתו בבוקר האם זה בעיה בראש השנה?אני לא ככ מצליחה לתפקד בלי שינה
תודה לרב

תשובה
שום בעיה, את פטורה מהכל. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148522
שלום לכבוד הרב

דברים שקורים לאדם בראש השנה עצמו , האם נגזרו עליו מראש השנה הקודם או שמא כבר בראש השנה החדשה ?

תשובה
בלילה הראשונה רבע שעה לאחר השקיעה, כל המתרחש הוא מהשנה החדשה. שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 148521
לכבוד הרב,
ביקשתי ממנהלת המשרד חבילת שקיות לבית שאלתי אותה לגבי המחיר כדי לשלם אבל היא אמרה ששקיות הם חלק משרות הניקיון במשרד ושהחברה לא משלמת על זה מה עלי לעשות? תודה

תשובה
בפעם הבאה תקני בסופר.
שאלה - 148520
רבי ומורי שבוע טוב.
ח"ע י"נ עמ קעה סימן ג מה הכוונה שם "הנודר מזרע אברהם/יצחק מותר בזרע ישמעאל ועשיו"?לא הבנתי גם בביאור..

תשובה
הכוונה פשוטה כנדר לא ליהנות מזרע אברהם ויצחק, מותר ליהנות מזרע ישמעאל ועשו, כי אינם מתייחסים אליהם רק אנחנו.
שאלה - 148519
לכה"ר שליט"א
א. אדם הכניס לפיו פרי חדש בלי לברך שהחיינו,נזכר ומיד הוציא. יכול לאחר מכן לברך שהחיינו?
ב. מגבת שרקום עליה בתאל, מותר להכניסה למקלחת? ולהשאירה שם להתייבש?

תשובה
א, יכול בהחלט, כנזכר בשלחן ערוך והמפרשים סימן רכ"ה, ואפילו אכל חלק מהפרי ועדיין נהנה ממנו יכול לברך.
ב, מותר כי זה חול כמו שם ישראל מיכאל ועוד.
שאלה - 148518
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היה פנקס שכתוב בו לכווין בברכת כהנים שבעה מיני אושר מה הם?

תשובה
הוא מופיע באתר, וחבל שאינך מעיין בו. ואעתיק לך מספר חסד לאברהם.
במלת יברכך צריך לכוון שהאל יתברך ישפיע חכמה לכל ישראל, ובמלת וישמרך צריך לכוון לברכה שיתן האל יתברך בנים לישראל, ובמלת יאר צריך לכוון שהש"י יוסיף לישראל חיים טובים של בריאות כי מי שהוא חי ובריא יש לו מאור פנים, ובמלת ויחנך צריך לכוון שהאל יתברך יברך את ישראל בנשיאות חן, ובמלת ישא ה' פניו אליך צריך לכוון שהאל יתברך יברך את ישראל בעושר ובמנהיגות, דהא בהא תליא שאין מנהיגות אלא בעושר,
שאלה - 148517
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם בלילה השני אם שמים פרי חדש לאחר הקידוש האם מברכים עליו שהחיינו או שעדיף לשים את הפרי החדש לפני הקידוש ואז ברכת שהחיינו בקידוש תפטור את הפרי החדש

תשובה
איך שתרצה.
שאלה - 148516
שלום לכבוד הרב
יש לנו מטהר אוור אוטומטי שאחר כמה דקות מפיץ ריח בצורה אוטומטית
זה עובד עם בטריה
האם מותר להשתמש בזה ביום טוב או שבת?

תשובה
הוא עובד בלי שנוגעים בו ומותר.
שאלה - 148515
שלום לכבוד הרב,
שלום למאור עיננו
רצינו לשאול, האם מותר להכין ביום טוב ראשון אוכל לליל י"וט השני? כמו להפשיר לחם, לטגן דגים להכין סלט וכו'
תודה

תשובה
להפשיר מותר, לבשל לא.
שאלה - 148514
לכבוד הרב שלום
הבית קטן והרבה נפשות יש מנסים לקחת משכנתא להרחיב את הבית ולא מקבלים
מה אפשר לעשות בשביל לקבל אישור

תשובה
תתפללו ותפעלו.
שאלה - 148513
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם צריכים להשאיר את הספר תורה על התיבה בזמן שתוקעים בשופר?

תשובה
כן, עד לפני תפילת מוסף. ועיין בשופר בציון, עמוד רמ"ו. כדי שזכות התורה תגן עלינו, כי אותה לומדים כל החיים ושומרים על מצוותיה. ועוד כדי להזכיר לאבא שבשמים שכאשר ביקש לתת תורה לנו הסכמנו מיד, וכל הגויים סירבו, ובזכותה ירחם עלינו.
שאלה - 148512
לכבוד הרב
אני אמא לילדים והולכת לשמוע תקיעת שופר, איזה תקיעות אני צריכה לשמוע?

תשובה
מספיק לך בהחלט התקיעות שלאחר קריאת התורה שהם 30 קולות ומיד על החזרת הספר תורה, תלכי לביתך לשלום.
שאלה - 148511
לכבוד הרב
תבורך בשנים בריאות מזה שנים אני עוברת קשים בחיים מה אני יכולה לקבל על עצמי בלי נדר לשנה החדשה תבורך

תשובה
לברך בכוונה.
שאלה - 148510
8 נפש כל הזמן יש בבית בעיות פרנסה, ילדים לא רגועים הבעל כל זמן חולה והילדים האם יכול להיות שיש עין הר חברה נתנה לי מישהו מירושלים שמוציא עין הרע לוקח 50 שח לנפ מה כבודו אומר לעש
תשובה
הביאה לך גנב שודד אכזרי, ספק יהודי. לא ללכת אליו. אתפלל עליכם חינם אין כסף.
שאלה - 148509
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.אני משגיח כשרות בעסק קטן לפנו שבוע בעל העסק הכניס סוכריות ומסטיקים ללא כשרות התלוננתי לרבנות כמה פעמים ולא עשו לו כלום הוא ממשיך למכור מה עושים?
תשובה
את שלך עשית, הם עוונם ישאו.
שאלה - 148508
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תשובה
שלום.
שאלה - 148507
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפני שלושה שבועות עברה ביתי תקיפה ע"י בחור ברחוב וסיפרה לי רק היום .אינני יודעת מה לעשות ,לחשוב , לומר .אני לחוצה איך לטפל? תודה

תשובה
תתייעצי עם מומחים.
שאלה - 148506
לכבוד הרב שליט"א! הרבנים אמרה כי על הנשים להגיע עם הילדים לביהכ"נ בר"ה,בפרט בתקיעת שופר ונימקה זאת. האם ראוי לנהוג כך?
תשובה
מפורש בהלכה לא להביא תינוקות המפריעים. נשים אינן חייבות בשמיעת תקיעות, יכולות לשמוע מהרחוב.
שאלה - 148505
לכבוד הרב שלום רב! האם מותר בשבת לכוון את רצועות המנשא של התינוק בהתאם למידות האם? כשברור שזה ישאר ככה לתמיד.
תודה מראש!!

תשובה
מותר, כי אני צריך אותו לעכשיו.
שאלה - 148504
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תכתם ותחתם לחיים טובים ובריאים ואריכות ימים..כשאין אפשרות לכל הסימנים על השולחן בר"ה האם חובה? ומה עושים?
תודה ושנה טובה ומתוקה

תשובה
רק מה שיש זה טוב.
שאלה - 148503
שלום לכבוד הרב
כיירים של גז.האם מותר לעשות פעולה שתגרום לאש להיכבה מאליה לאחר 5 שניות מביצוע הפעולה? הפעולה היא חסימת חישן מסוים על הכירה של הגז

תשובה
להשתמש בשעון מיוחד לכך.
שאלה - 148502
שלום לכבוד הרב
1- מה דעתו של הרב שמכינים מסמני החג מיני פשטידות ותבשילים?
2- עניין אותי למה לא תקנו את יום כיפור לפני ראש השנה שנבוא טהורים ליום הדין
שנה טובה ומבורכת

תשובה
א, הכל אפשרי. ב, כדי לתת ארכה לחתימה.
שאלה - 148501
שלום לרב שליטא
בשבת נעצבתי מאוד והראתי פנים זועפות בשל כך שבני הגדול לא קם לתפילה בצבור. וידוע שיש להתגבר על מידת הכעס והקפידה. ואני בצער על כך כיצד אנהג אם חלילה יקרה שוב

תשובה
מותר לכעוס מעט על עניני עבודת השם.
שאלה - 148500
שלום לכבוד הרב
עצת הרב בשבוע שעבר יושבים בישיבה עם מנהל בכיר ועוד מנהלים
ואחת המנהלות באמירה שקרית על הניהול שלי. אני בהריון. פגועה. היא יושבת משרד לידי..

תשובה
תרשמי מכתב על פעילותך למנהל. בלי להשמיץ.
שאלה - 148499
שלום כבוד הרב
כמה צריך לתת עבור פדיון נפש לראש השנה וכיפורים לאדם אחד ?
תודה
שנה טובה

תשובה
עיין במאגר.
שאלה - 148498
לכבוד הרב
בר"ה אני מתפללת בישיבה נוסח אשכנז מתפללים עד שתיים וחצי,האם זה בסדר לא לעשות קידוש לפני התקיעות ורק אחרי התפילה? (לא מפריע לי לחכות)
תודה רבה לרב שה' יאריך ימיו

תשובה
תתפללי במנין מוקדם.
שאלה - 148497
כבוד הרב אני ואמא גרושות גרות באותו בית, האם אנו מדליקות נרות שבת ויום טוב בברכה
תשובה
כל אחת מדליקה כחדר אחר, או אפשר אחת במטבח והשניה בסלון.
שאלה - 148496
שלום לכבוד הרב הגאון מוצפי
שנים מקרא ואחד תרגום של פרשת האזינו מתי אפשר לקרוא

תשובה
בליל שבת או ביום שבת.
שאלה - 148495
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום.הטבילה יוצאת ביום שישי השבוע. לא יודעת איך להתנהל מה מותר ואסור בהתארגנות ביום טוב. האם לדחות ביום אחד? איפה אפשר לתת פדיון לראש השנה דרך האתר

תשובה
חפיפה וסירוק לפני החג, הטבילה בלילה כשנכנסת שבת, אפשר לדחות את הטבילה למוצ"ש בהסכמת הבעל.
שאלה - 148494
שלום לכבוד הרב
אבלות.אימא נפטרה ה באלול השנה מתי עושים האזכרה, ומתי אפשר להתגלח

תשובה
קובע אימתי נקברה, אם ביום ראשון קודם השקיעה השלשים ביום שני ה בתשרי ומסתפרים ביום ה - 31 שהוא בשלישי, ואם נקברה אחר השקיעה או למחרת, בהתאם נדחה למחרת.
שאלה - 148493
שלום לכבוד מו"ר
מי שעושה תשליך על קערת מים, מה עושים עם המים בסוף, לאן לשפוך? והאם רביעית מים זה מספיק? תודה רבה לכבודו ושבוע טוב

תשובה
אין בהם שום חשש, זה רק זכר. תניח בקבוק שלם לפחות ליטר. הטוב ביותר אקווריום עם דג.
שאלה - 148492
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אבינו נפטר ונקבר ביום חמישי כג אלול, השלושים יוצא בתשרי כיצד יש לנהוג לגבי האזכרה והעליה לבית העלמין? שבוע טוב ותודה רבה לרב.

תשובה
ביום ראשון כ"ה בתשרי תעלו לציונו. ותערכו אזכרה.
שאלה - 148491
לכבוד הרב
אישה בהריון והבעל כהן. איך ניתן לבעל להיות נוכח בזמן הלידה (מחוץ לחדר) ולראות בע"ה את הילד שיוולד?

תודה רבה ושנה טובה ומבורכת!

תשובה
אין בכלל צורך שהבעל יהיה נוכח בתוך החדר בשעת הלידה ממש, הוא יצא למקום סמוך 10 דקות קוןדם לכן גם אם הוא ישראל.
שאלה - 148490
שלום לכבוד הרב
האם הברכות על הסימנים בראש השנה וכן שהחיינו על הסימנים האם ראוי שהמברך יכוון לפטור רק את עצמו כדי שאחרים יוכלו גם לברך?
תודה

תשובה
אם המשתתפים יודעים לברך ומקפידים לברך, יש עדיפות שכל אחד מהם יברך בעצמו.
שאלה - 148489
לכבוד הרב: יש הרבה משפחות שמתכוונים לעשות על האש בראש השנה גם בערב וגם ביום עצמו
רציתי לדעת מה דעת הרב על מנגל בראש השנה ובשאר הימים טובים עם הרב יכול לכתוב דברים נוגעים ללב

תשובה
נא עיין במנוע החיפוש.
שאלה - 148488
לכבוד הרב שלום
בבית הכנסת בקשו להכניס ס"ת חדש לתקופה של שנתייםוהסכמתי מחר אמור להיכנס הספראך מתברר כי בעל הספר מחלל שבת בפרהסיה
מה לעשותתאריכו ימים ושנים טובים ונעימים

תשובה
מה בידך לעשות?
שאלה - 148487
לכבוד הרב
בלילה השני של ראש השנה יש גם ברכת שהחיינו בקידוש שאלתי כיון שאוכלים את התמר ואת הרימון בלילה הראשון אין פרי חדש האם בכל זאת יש לברך שהחיינו בקידוש הלילה השני?תודה

תשובה
כן, כתבנו זאת.
שאלה - 148486
לכבוד הרב
1)מה עדיף ללכת ביום רביעי לקברי צדיקים ולבקש שיתפללו עלינו או לשבת ללמוד ולהרויח תורה?
2 שצמים ביום רביעי מותר יהיה לי אחרי צאת הכוכבים לשתות מעט או שצריך קידוש ?

תשובה
א, לעסוק בתורה. ב, לא ולא, כתבנו וחבל שלא עיינת, לקבל התענית עד השקיעה, ובשעת השקיעה תצא חוץ לבית הכנסת ותאכל עוגיה או תמרה.
שאלה - 148485
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם נפסק להלכה כי התשובה היא מצוות עשה מן התורה?

תשובה
עיקרה הוידוי כפי שפסק הרמב"ם ז"ל בהלכות תשובה פרק א, א.
שאלה - 148484
שלום לרב. האם אפשר לעלות לציון של סבא ואבא ז"ל ביום שלישי אחרי הצהריים?? או רק ביום רביעי ערב ר"ה
תשובה
אפשר גם ביום ראשון, ויש עדיפות כשיש פחות אנשים ובעיקר פחות נשים, והתפלה עושה הרבה יותר פירות כי יש פחות הפרעות למעלה.
שאלה - 148483
שלום לכבוד הרב
התחלתי לשמור שבת ואישתי חילונית איך נכון להתנהג כאשר היא מחללת את השבת או נותנת לילדים לעשות מלאכות האסורת מהתורה היא לקחה את ההתחזקות שלי בצורה קשה.

תשובה
בהדרגה ובסבלנות לאט לאט.
שאלה - 148482
לכבוד הרב שלום רב
האם שערי תשובה פתוחים רק בראש השנה ויום הכיפורים או בכל עשרת הימים?

תשובה
בתלמוד ראש השנה יח, א. "אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם? והכתיב נכתם עונך לפני. אלא, אף על גב שנחתם נקרע, שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו. והכתיב דרשו ה' בהמצאו? התם ביחיד, הכא בצבור. ביחיד אימת? אמר רבה בר אבוה אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים". נמצא כל עשרת ימי תשובה שערי התשובה פתוחים, אלא שבראש השנה ויום הכיפורים זה בציבור הנמצאים כולם יחד התשובה מועילה עשרת מונים.
שאלה - 148481
שלום למעלת כת"ר, תודה שכבודו דואג לציבור, וכותב את הפרטים המעכבים את התשובה, כדי שנתעורר. השאלה אם אלה הדברים שבית דין מנדין עליהם?
תשובה
אחרים הם וכבר כתבם הרמב"ם ז"ל בהלכות תלמוד תורה פרק ו. א, המבזה את החכם ואפילו לאחר מותו. ב. המבזה שליח בית דין. ג, הקורא לחבירו עבד. ד, מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא. ה, המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים. ו, מי שלא קיבל עליו את הדין מנדין אותו עד שיתן. ז, מי שיש ברשותו דבר המזיק כגון כלב רע או סולם רעוע. ח, המוכר קרקע שלו לגוי. ט, המעיד על ישראל בערכאות של גויים והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין. י, טבח כהן שאינו מפריש המתנות. יא, המחלל יום טוב שני של גליות. יב, העושה מלאכה בערב פסח אחר חצות. יג, המזכיר שם שמים לבטלה. יד, המביא את הרבים לידי חלול השם. טו, המביא את הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ. טז, המחשב שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ. יז, המכשיל את העיור. יח, המעכב הרבים מלעשות מצוה. יט, טבח שיצאה טרפה מתחת ידו. כ, טבח שלא בדק סכינו לפני חכם. כא, המקשה עצמו לדעת. כב, מי שגירש את אשתו ועשה בינו ובינה שותפות או משא ומתן. כג, חכם ששמועתו רעה. כד, המנדה מי שאינו חייב נידוי.
שאלה - 148480
לכבוד הרב
אנו נוהגים לשים על השולחן ברה בלילה הראשון את התמר הצהוב פרי חדש ובלילה השני את התמר והרימון פרי חדש האם ברכת שהחיינו בקדוש בשתי הלילות פוטרת שהחיינו על הפרי החדש

תשובה
בלילה הראשונה אין צורך כלל להניח פרי חדש על השלחן, אנחנו מביאים אותו לאחר התחלת הסעודה, כי אם הפרי יהיה לפניך בשעת הקידוש הפסדת את ברכת שהחיינו על הפרי וחבל. גם אם יש יותר מפרי אחד חדש, מביאים את הראשון ומברכים עליו שהחיינו, ואחר כך את השני לברך עליו וכן הלאה. ואין מניחים את כולם יחד.
שאלה - 148479
הרב בבית כנסת בשבת אמר שספר חסידים לא פוסקים ממנו הלכות ושמותר לצאת לכתחילה מארץ ישראל לראות פלאי עולם לנסוע לקברי אבות וכו ולא כמו שפסק הרב יצחק יוסף דעת הרב בנושא
תשובה
לא לכל פליטה טפשית אני אמור להגיב.
שאלה - 148478
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב
כבוד הרב במה צריך להתמקד בימים שנותרו עד ראש השנה בעבודת השם?

תשובה
בלימוד ספרי מוסר.
שאלה - 148477
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם צריך לומר הנוסח של הכפרות/פדיון נפש "הרי זו חליפתך... תמורתך..." אם תורמים באשראי לישיבה? או שכבוד הרב עושה זאת?
שבוע טוב ושנה טובה!

תשובה
בלי נדר אני עושה זאת, ועוד יותר טוב שכל תורם יאמר "התרומה שהעברתי תהיה חליפתי תמורתי כפרתי, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום".
שאלה - 148476
לכב' הרב
א. נתן לצורך תיקון פדיון ביום הצום בהעברה לחשבון בנק והלה לא ידע מזה
ב. הכסף הופיע אצלו בחשבון רק לאחר יומיים האם יצא ידי חובת פדיון
ג האם צריך ליתן ביום הצום דווקא ?

תשובה
בהחלט יצא ידי חובה בכך, ואין צריך באותו יום שמתענה דווקא. אשריכם עם קדוש ואהוב, בזכות מעשיכם תבוא לנו הגאולה.
שאלה - 148475
לכבוד הרב
בימים אלו מגיעים הרבה אנשים לכותל המערבי. האם כדאי לתרום כסאות לצרכי רבים?ברכת כתיבה וכתימה טובה עם בריאות איתנה

תשובה
היכן שאין מחזורים לתפילה מצווה רבה לקנות להם. ולא לתת כסף אלא מחזורים.
שאלה - 148474
לכבוד הרב: מתי נעשה רגע הכתיבה עצמה בראש השנה הכוונה באיזה שעה ביום? ובאיזה יום האם ביום הראשון או ביום השני של ראש השנה? תודה
תשובה
אין בכך דבר קבוע, אך מדברי רבנו האר"י ז"ל בספרו שער הכוונות, אם נופלת על האדם באיזה שעה משתי היממות בכיה או התרגשות, סימן שבאותה שעה הוא נידון, ומיד יחהרהר תשובה בלבו ויתחרט על שציער את בוראו.
והרש"ש זיע"א כתב בנהר שלום כי בשעת בתקיעות הוא עיקר הזמן שבו המשפט למעלה. כתיבה וחתימה טובה.
שאלה - 148473
לכבוד עטרת ראשינו, שמעתי הלילה שיעור של מעלת כת"ר שליט"א בענין התקיעות והרמזים שיש לכווין בהם, ואני לא זוכר ולא מבין אותם, יש עיצה לזכות בהם?
תשובה
העיצה הפשוטה ביותר לומר לפני התקיעות "אני מכווין בכל על דעת רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, ועל דעת רבנו האר"י ז"ל ודעת רבנו שר שלום שרעבי ז"ל". וכך כתבו רבנו החיד"א וכל חכמי הקבלה ויועיל בעזרת השם יתברך.
שאלה - 148472
מחילה גדולה היכן נמצא את כ"ד דברים המעכבים את התשובה?
תשובה
לכבוד השם יתברך אכתוב לך ולציבור אותם, כפי שהביאום הרמב"ם ז"ל והפוסקים. א', רכילות. ב', לשון הרע. ג', בעל חימה. ד', בעל מחשבה רעה. ה', המתחבר לרשעים. ו', הרגיל בסעודה שאינה מספקת לבעליה. ז', המסתכל בעריות. ח', החולק עם גנב. ט', האומר אחטא ואשוב. ובכלל עון זה, האומר אחטא ויום הכפורים מכפר. י', המבזה את רבותיו. י"א, המחטיא את הרבים. ובכלל עון זה, המונע את הרבים מלעשות מצוה. י"ב, המטה את חבירו מדרך מצוה לדבר עבירה. י"ג, המשתמש בעבוטו של עני. י"ד, המקבל שוחד להטות את הדין. ט"ו, המוצא מציאה ואינו מכריז עליה עד שיחזירנה לבעלים. ט"ז, הרואה בנו יוצא לתרבות רעה ואינו מוחה בידו. י"ז, האוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות. י"ח, הפורש עצמו מן הצבור. י"ט, העובר על דברי חכמים. כ', המתכבד בקלונו של חבירו. כ"א, החושד בכשרים. כ"ב, השונא תוכחות. כ"ג, המלעיג על המצוות. כ"ד, המקלל את הרבים. כל אלו הדברים, מעכבין את התשובה.
שאלה - 148471
האם להקפיד על מלעיל ומלרע בפיוטים בסליחות?
בית כנסת ביקשו ממני שלשום להיות חזן ותוקע. האם להסכים למרות שלא התכוננתי עדיין? הייתי שם כבר בימים נוראים מספר פעמים
תודה רבה

תשובה
בודאי שיש להקפיד, כי לפעמים זה משנה את המשמעות.
שאלה - 148470
רבנית אמרה שהרב אמר לפני רה לשים צדקה במעטפה לכבוד תח לסוכות ולעשות כך גם לפני יוכ. לא הבנתי. האם לתת פעמיים צדקה עבור תח בסוכות (אחד לפני רה ואחד לפני יוכ).
תשובה
נכון, יפה אמרה.
שאלה - 148469
שלום לרה"ג שליט"א
כה"ר ענה לגבי הפס "ויאמר אליהם" לפני תנא דבי אליהו שהוסיפוהו המדפיסים בתקופה האחרונה נגד דעת האר"י ז"ל האם התכווין הרב שהוסיפו בשער הכוונות שיש לאמרו?

תשובה
לא עיינת במקור כלל, ולא התבוננת בקשר למה זה כתוב.
שאלה - 148468
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבי נפטר לפני 4 חודשים..ואחיינית שלי מתחתנת בעוד 3 ימים
שאלתי 1. האים מותר להשתתף בטכס המקווהם
2.מותר לקנות מתנה
3.האים מותר להשתתף ביום חתונתה?

תשובה
תוך 12 חודש לאבל על אחד ההורים, אסור להשתתף בשום אירוע שמושמעת שם מוסיקה, ובשום סעודה או ארוחה שיש בה התכנסות.
שאלה - 148467
לכבוד מורנו ורבנו שליט״א.
משבחים את הבורא שנתן לנו מנהיגים קדושים וחכמים כמו הגאונים הרב שלום כהן שליט״א והגאון הרב משה צדקה שליט״א וכבוד רבינו שליט״א. לאורכם נלך.

תשובה
איני ראוי לכתרים שקשרת לראשי. ואיני מעונין לשאת את משא האחריות הכבידה שהיטלת עלי. אך בהחלט מצטרף לכל הברכות וההודאות על מנהיגותם של הגאונים החכמים והנבונים בעלי דיעה צרופה ואמיתית, המצילים את דורינו מדיעות פסולות ומשובשות. יאריך השם יתברך ימיהם בטוב ונמשיך לדבוק בדרכם ובמנהיגותם.
שאלה - 148466
לכבוד כבוד הרב בן ציון מוצפי שליט״א
כבוד הרב האם אפשר לעשות סינון טוב לפלפון רק בישביל שיעורי תורה של כבוד הרב וגם שאלות ותשובות של דורש ציון תודה רבה רבה

תשובה
אם יש אפשרות טכנית כזאת בטוחה לחלוטין מותר.
שאלה - 148465
שלום לכבוד הרב
האם ביום חמישי או ביום שישי לחג ראש השנהמותר לשטוף את הבית ניגוב השולחן עם מגבונים בנחת האם בהבדלה חייב לשבת שנה טובה וחיים ארוכים לרב היקר ..

תשובה
אסור לשטוף עם סמרטוט ולא במגב ספוג. במצב קיצוני של לכלוך מותר לשטוף עם מטמא ומגב מבלי להעביר סמרטוט.
את השלחן במגבת קטנה יבישה ולא במגבון.
שאלה - 148464
שלום לכבוד הרב שליט"א.
מבחינת רוביה מה עדיף מבחינת כשרות . את הרוביה הטריה או היבשה מבחינת תולעים ואיך מכשירים ודואגים שלא יהיה תולעים.

שנה טובה

תשובה
לבדוק ודאי צריך בין לחים בין יבשים.
שאלה - 148463
שלום לכבוד הרב - יש לנו טיול מאורגן לגמלאים לירושלים כולל להגיע לכותל המערבי. הטיול ביום רביעי שלפני יום הכיפורים. האם כדאי או להימנע מלצאת בשבוע של יום כיפור? כל הברכות.
תשובה
אם יתנהגו בצניעות ולא יבואו בפריצות זה כדאי.
שאלה - 148462
לכבוד הרב נפלה לי חתיכת שניצל( לא זוכרת חם או קר)לכוס חרסינה והכוס חלבית בת יומה מה דינה של הכוס? תודה ושנה טובה
תשובה
ומה היה בכוס? אם היתה ריקה מותרת בשטיפה. מליאה במשקה חלבי חם צריכה הגעלה, ולחרסינה לא מועיל הגעלה אלא לנטרל אותה.
שאלה - 148461
כבוד הרב! יש לנו תינוק בן שנה וחצי ועוד תינוק בן 4 חודשים והם ישנים בחדר שלנו אבל במיטות שלהם,האם יש בעיה הלכתית או בעיה אחרת לקיים את המצווה כשהם שם? האם זה פוגע במשהו?
תשובה
באותו חדר אין בעיה, רק לא במיטתכם.
שאלה - 148460
לכבוד הרב שלום רב
תכתב ותיחתם לשנים בריאות ושמחה אני זאת שביקשתי שתתיר לי את הנדר ביום חמישי לפני השיעור האם אני יכולה כבר להפסיק את הנדר תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 148459
לכבוד הרב
אבא שלנו נפטר אתמול יום חמישי ונקבר לפני השקיעה. מתי האזכרה ומתי עולים לבית העלמין? והאם במצב שאין אף אחד בבית חוץ מהאבלים מותר לנו לעשות דברים? תודה רבה לרב

תשובה
תנוחמו מן השמים. ביום רביעי בבוקר תקומו מהשבעה, ותעלו לבית העלמין אם אפשר ותניחו בלוק על כיוון הראש לציון המציבה.
במשך השבעה אסור לעסוק בשום מלאכה, רק אם נקלעתם למצב שאין מי שיבצע מותר, ובעל נחמות ינחמכם.
שאלה - 148458
לכבוד הרב
בעת המתנה בתור נתקלתי בעשרות ערבים=פורעים שכולם מסביבי וכל אחד מנסה להכות בלי שישימו לב וחסמו לי את המעבר ,ואיני מבין איך אבותינו הצליחו להתמודד באכזריותם

תשובה
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ובזוהר הקדוש הוסיף ״משבעים זאבים״.
שאלה - 148457
שלום לכבוד הרב
האם אפשר כששמה צדקה בקופה או כשמעשרת כספים לומר ולכוון גם לרבי מאיר בעל הנס וגם לכיפור עוונותי הרבים? כי אני רוצה שהצדקה תהיה גם כפרה ומחילה,תודה

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 148456
לרה"ג האם הרב מכיר סגולה.....
תשובה
לא להתעסק בסגולות, ללמוד תורה היא מצילה מהכל, ולדעת הלכה.
שאלה - 148455
לכבוד הרב,
אני בהריון בסיכון וצריכה להזריק בכל יום באיזור הבטן "קלקסן" לקרישיות יתר. ביום כיפור מותר להזריק? לכל חודשי ההריון בכל יום לפי הוראות הרופא וגם לאחריו. תודה

תשובה
יש להזמין מראש לא יהודי או לא יהודיה שתזריק.
שאלה - 148454
ערב שבת שלום לכבוד הרב האם יש בעיה ללכת לקברי צדיקים ביום שישי אחרי חצות וכן במוצאי שבת
תשובה
על פי הזוהר הם אינם נמצאים על הקברים אלא עלו למעלה, וכן בלילה אין ללכת.
שאלה - 148453
שלום לכבוד הרב
תרמתי כסף למטרה מסויימת, האם מותר להשתמש בכסף
הזה לעוד שימושים? (הכוונה למטרות צדקה אחרות)

תשובה
השאלה המכרעת היא, לאיזו מטרה התנדבת, ולאיזו מטרה אתה רוצה לשנות?
כי על פי ההלכה מעלין בקודש ואין מורידין, והמטרות רבות ושונות ובעלות מדריגות גבוהות זו מזו, לדוגמא לימוד תורה הוא הראשון במעלה, ואין להורידו למטרה אחרת. למטרה זהה כן.
ועיין בשולחן ערוך יורה דעה [סימן רנ"ט, ב.שפסק "צדקות שהתנדבו לצורך בית הכנסת או לצורך בית עלמין, יכולים בני העיר לשנותם לצורך בית המדרש או תלמוד תורה, אפילו אם הבעלים מעכבים, אבל לא מתלמוד תורה לצורך בית הכנסת".
שאלה - 148452
כבוד מורנו ורבנו שליט״א.
שמחנו אתמול לראות פניכם היקרים בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה מקבל את פני מרן ראש הישיבה שליט״א. היש בשורות טובות?

תשובה
המצב רגיש מאוד וכל מילה מיותרת כרגע. זכיתי לקבל פני קדשו של עטרת ראשינו מרן ראש הישיבה שליט״א שדעתו צרופה וטהורה. על כולנו לציית לדבריו כי הם דברי אלקים חיים. וצריכים כולם להתלכד תחת הנהגתו.
שאלה - 148451
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להכין שמן להדלקה מיום טוב אחד לשני. ומיום שישי שהוא יום טוב לשבת
תודה.

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 148450
לכבוד הרב
שלום יש לי עץ לימון בבית והוא גדול מאד מפריע ללכת בגינה, האם אפשר לקצץ ממנו ענפים?

תשובה
רק באמצעות גוי.
שאלה - 148449
שלום לכבוד הרב,
אדם שאין לו מרפסת או חצר ורוצה לעשות על האש קודם החג מתחת לבניין מגורים משותף בו הוא גר בכדי להקל על אשתו בבישולים לחג, האם יש בעיה הלכתית בדבר?

תשובה
זה בהחלט מפריע לעוברים ושבים ולדיירי הבנין. גם זה לא צנוע לבשל לטגן לצלות לעין כל. צניעות משתלמת.
ומעשה מובא בשם תלמוד ירושלמי על נער יהודי שהיה הולך בחוצות ירושלים ובידו סיר המכיל תבשיל מכוסה. ושאל אותו רומאי אחד מה יש בסיר? והנער השיב אם הייתי רוצה שתדע לא הייתי מכסהו.
שאלה - 148448
לכבוד הרב
לאחר שלמדתי בשו"ע אני רואה שעשיתי דברים נוראים של הונאת דברים וממון, אני מצטער בכל ליבי אך אין לי כסף להשיב את הכל אלא מעט שיראה מגוחך למי שאחזיר מה אני יכול לעשות?

תשובה
תחסוך ותתחיל לשלם בהפסקות.
שאלה - 148447
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להתקין על גג מערכת סולראית לייצור חשמל לשימוש ביתי, החשמל מיוצר על ידי קרני השמש (הותקן בישיבת פונוביץ')
כולל בשבת מבחינת ההלכה?

תשובה
אם לא קיימת סכנת קרינה זה מותר. כי זה אינו שונה ממערכת קולטי שמש.
שאלה - 148446
מורנו ורבנו שלום, קראתי היום ב... החרדי..... וכתבו על.....
תשובה
אני מאוד מתפלא עליך ידידי ויקירי, אני אוהב אותך ואת כל יהודי כנפשי ומאודי, עשרות פעמים כתבתי באתר, ביקשתי, התחננתי, הפצרתי, ונדנדתי לכולם, אני אוהב אתכם, את נשמותיכם. אנא, אל תצרכו תקשורת, היא מליאה חטאים, מכשולים, עבירות, השחתת המידות, קנאה ושנאה ותחרות, אנחנו נמצאים עתה פחות משבוע ימים לפני יום ראש השנה, הוא יום הדין, בו השם יתברך מביא במשפט את כל יצורי עולם. מדוע לזלזל בתורה ובחוקיה, במשפטיה ובמצוותיה, זה כואב, זה נורא, זה קשור לכולנו. איך לא ייחרד לבנו ויפחד מאימת המשפט? איך נעמוד מול סיאת העוונות?

דע ידידי היקר, שאם יהודי בקצה העולם חוטא הוא גורא כאב ויסורים חלילה לכל עם ישראל? כי כל ישראל ערבים זה לזה! בוא יחד נחשוב ונתבונן, כמה חולים מישראל מוטלים על ערש דוי, כמה צעירות מישראל בודדות ומצפות לשידוכים, כמה בחורים רווקים בישראל מתענים ומצטערים למצוא בת זוג, כמה עקרות בישראל עוברות יסורים וטיפולים קשים, והכל כדי להרות, כמה נשים בישראל בהריון וסובלות ומרותקות למיטה, כמה הורים בישראל בוכים על בניהם ובנותיהם שלא התקבלו למוסדות חינוך, כמה הורים בישראל לא ישנים בלילות מרוב צער ובכיה על ילדיהם שנשרו ויצאו לרחובות, כמה עניים בישראל שאין להם לחם להביא לביתם.

איך יש לנו זמן בדיוק הלילה ליל כ״ד באלול יום פטירת מורנו החפץ חיים זכר צדיק לברכה, לקרוא לכתוב, להעתיק דברי לשון הרע, קנאה ושנאה. ואלה עוד נקראים ומכונים בשם כלי תקשורת חרדים..... איזה לעג זה לאינטלגנציה.

תסלח לי אהובי היהודי, הידעת כמה עבירות ציטטת במשפט אחד שכתב לי? הלא הם מנויים בדברי התורה וחכמינו ז"ל,
א, לא תשנא את אחיך בלבבך.
ב, לא יהיה כקורח וכעדתו.
ג, לא תשא שמע שוא.
ד, לא תלך רכיל בעמך.
ה, לא תקום.
ו, לא תטור.
ז, לפני עיוור לא תתן מכשול.
ח, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו.
ט, שתו בשמים פיהם ולשונם תיהלך בארץ.
י, חץ שחוט לשונם יחליקון.
יא, כת ליצנים אינה מקבלת פני שכינה.
יב, עון ביטול תורה כנגד כולם.
יג, מלבין פני חבירו ברבים.
יד, מתכבד בקלון חבירו.
טו, עון דאורייתא של אונאת דברים. ועוד רבות מאוד.

והשם הטוב יכפר בעדינו ובעד כל קהל ישראל ויחיש לגאלינו גאולת עולמים, ויכתבכם ויכתבנו בספר חיים טובים אמן.
שאלה - 148445
לרב היקר
יש הצעת שידוך טובה לאחר שדיברנו בטלפון לפי הפרטים שסיפר הוא כנראה אח של בחור שניסתי להכיר במשך 3 חדשים ולא הצליח
נא עצתך
לספר לבחור על כך או להפגש בלי לספר ?
תודה

תשובה
לא לספר, ולא להפסיד, כל מילה מיותרת, ושתיקה שווה זהב.
שאלה - 148444
לכבוד הרב
שלום. אני מתקשר מארצות הברית. בתי כרגע נמצאת בסמינר בירושלים והיא תשאר לשנת הלימודים. האם היא צריכה לנהוג יו'ט שני או רק יום אחד? תודה רבה

תשובה
ישבתי לבירור הלכתי עם כמה תלמידי חכמים, וכיוון שאנחנו מבני עדות המזרח ונוהגים כשיטת מרן הבית יוסף, הגאון החיד"א ועוד ז"ל, מעמדה של הבת הוא כמעד בחור בגילה שההלכה מתייחסת אליו בעיקר, והוא הענין גם לבנות שהגיעו לפירקן.
ומכיוון ואם תוצע לה הצעה בשידוך טוב ומוצלח, ויבקש אותה להתגורר בארץ, היא ואתם תסכימו. בהיות וחבל להפסיד הצעה טובה כזאת, אם כן היא מעמדה כבת ארץ ישראל, ותנהג בהיותה בארץ כמנהג ארץ ישראל. אך כשתיסע לחו"ל תנהג יומיים.
שאלה - 148443
שלום לכבוד הרב
אם אדם נאנס ובידו רק 15 דקות לתפילת שחרית יכול להתחיל מ"ישתבח"?
או שאסור להתחיל מ"ישתבח"?

תשובה
אני לא מאמין שנאנס, זה לא נורמלי שלא הלך לישן בלילה ומזלזל בזמני התפלות במזיד, וצריך טיפול יסודי בנשמתו, וכן לגבי השאלה השניה שכתבת בשם בדוי ולא פורסמה בגלל התקלות שיש בה.
שאלה - 148442
שלום לרב, אחותי גרושה הביאה תינוק מאדם נשוי, מה צריכה לעשות בכדי לכפר על מעשה זה? בעז"ה אראה לה את תשובת הרב, תודה רבה כתיבה וחתימה טובה לרב ובני משפחתו.
תשובה
מעשה נורא, קשה ומסובך, ומסכן הילד הנולד, כי לא ידוע בעולם מי אביו מטעמים מובנים, ויכול כשיתבגר להיכשל חלילה באחותו או באחת מקרובותיו. וכאן צריכים רבנים גדולי הדור לטפל בנושא לאחר חקירת כל הפרטים.
וכל זה בעדיפות לפני ה"תיקון" שהיא מבקשת.
ובראש השנה יש לבכות על דורינו זה, ממש דור המבול נורא ואיום.
שאלה - 148441
לכבוד הרב שלום רב
יהודי שמעוניין לרכוש חלקת קבר בחיים,בחלקת שומרי שבת חרדים,
האם הרב יכול להמליץ על חברא קדישא בישראל
שאצלה אפשר לרכוש חלקת קבר ושהכל מתנהל שם לפי ההלכה?

תשובה
ידידי היקר, אם בקולי תשמע, תימנע מכך כי חבל על הכסף, עדיף שתחלק אותו בין משפחות ברוכות ילדים וקשי יום.
והסיבה לכך שמע בקולי, כי בדורינו זה אנשים רבים הנראים לכאורה כקדושים וטהורים, יש בהם מלאים עבירות חמורות שלא אוכל לפרטן, ועונש קשה הוא להטמן לידם. לעומתם הרבה פשוטים יש והם צדיקים.
שאלה - 148440
לכבוד הרב שלום רב
אדם שרוצה לתת שם לבתו חביבה על שם אימו ע"ה
ולהרויח כבוד אם,או עדיף לתת לה שם כמו אמותינו הקדושות
יש לציין שבחייה רוב הזמן השתמשו בשמה הלועזי ולא בשם חביבה

תשובה
הצלחת לבלבל אותי, לא השתמשו וקראו לאמך חביבה, זה לא היא.
שאלה - 148439
לכבוד הרב שלום רב
קנו לנו מיניבר שם מס' כשרויות לגבי שימוש בשבת,האם הרב מכיר?בר"ה אנחנו נוהגים לעשות שיעורי תורה,האם עדיף לקרוא תהילים כול אחד לעצמו?

תשובה
א, לא מכיר כלל. אנחנו מהדור הישן משתמשים כשצרים בדוד חשמלי רגיל. ב, גם וגם, ללמוד תהלים בכל רגע פנוי, וגם שיעור תורה ללא שום שיחה בטילה, בראש השנה מכריזים על תענית דיבור.
שאלה - 148438
לכבוד הרב מוצפי שליט"א גרושה הולכת עם כיסוי ראש מלא ,האם לצורך מציאת זווג אפשר כיסוי ראש חלקי ? מתקשה במציאת זווג מתאים והגון .
תשובה
תמשיכי עם כיסוי ראש מלא, ובזכות זאת ימציא לך אבינו שבשמים בן זוג הגון בקרוב.
שאלה - 148437
לכבוד הרב
האם מותר להכניס בשבת לתוך סיר החמין שנמצא על פלטה בשר או קציצות מבושלים לחלוטין מהמקרר שיתחממו עם החמין?

תשובה
עיננו בנושא עם כמה תלמידי חכמים גדולים ומפורסמים ולא מצאנו כל סיבה לאסור את הדבר, אלא הוא בהחלט מותר כאשר הוא מבושל צרכיו ואינו מכיל רוטב כגון חתיכת דג או עוף בשר וקציצות.
כי משום "מיחזי כמבשל" אין כאן כי הכל מבושל כל צרכו. וכן אין כאן חשש "הטמנה" כי בסיר בישול אין בו משום מטמין כפי שהובא בשו"ת יביע אומר.
שאלה - 148436
לכבוד הרב שלום רב
הלועס גת לריכוז בלימוד ועבודה ובתפילה.

תשובה
מנהג שטות. ואסור הוא בברכות בתפילה ובלימוד. משום שנאמר ״ימלא פי תהלתך״. היינו שחלל הפה צריך להיות פנוי בשעת עבודת השם יתברך.
שאלה - 148435
שמחתי מאוד מאוד להיות בשיעור של הרב בכפר סבא שאלה: מחר יש נסיעה לקברי אבות שבחברון האם בחורה.... יכולה לנסוע להתפלל בקברי אבות?? יש הרבה על מה להתפלל
תשובה
יכולה.
שאלה - 148434
שלום,אנו אמורים בעז"ה להיכנס לדירה אותה קנינו מרוסים שכנראה לא היו יהודים (מצאנו עץ אשוח בארון). האם יש בעיה רוחנית לגור שם? האם צריך לבצע איזו פעולה ? תודה , שנה טובה !
תשובה
אין בעיה. תעשו לימוד לחנוכת הבית והכל יסתדר.
שאלה - 148433
לכבוד הרב מוצפי שלום.
אני עושה תסרוקות בשיער לבנות, ובזה אני עובדת, ויש מצבים שמגיעות בנות בלבוש לא צנוע לביתי, האם להמשיך את העסק הזה? תודה.

תשובה
אם יש לך בנים או בנות בבית זה בהחלט לא מוסרי.
שאלה - 148432
במחילה גדולה מכת"ר, קיימנו אישות, ולפתע קלטתי שהתינוק שלנו, בן שנה וקצת, במיטתנו, נבהלתי קשות, אני מפחד שהדבר עלול לפגו בקדושתו, אנא הדריכנו.
תשובה
לא קרה ולא כלום. נא להירגע.
שאלה - 148431
לכבוד הרב:
חזן שלא שומר על כשרות ואוכל חשש נבילות וטריפות האם יכול לשמש שליח ציבור בימים הנוראים?

תשובה
דברים בלתי ברורים מה החשש.
שאלה - 148430
כתר
א שמעתי בשיעור שלא כדאי ללבוש הכל חדש לר''ה
מתחדש בטלית בחליפה כדאי גם או לחכות לסוכות
ב- רצוני לרשום הנהגות לקבל פעם בשנה כגון שפרורי הלחם יהיו כחלה
האם לרב עוד דוגמאות

תשובה
אין במנהג זה ממש כלל ולא הובא בפוסקים האחרונים.
שאלה - 148429
לכבוד הרב מוצפי שליט"אתזכה לשנים טובות נעימות ואריכות תודה על פועלך להצלחת וגאולת ישראלהאם צריך לתת פדיון עבור עובר במעי אמו? והאם מי שנתן פדיון בער"ה נותן גם בערב יוה"כ
תשובה
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים טובים ונעימים. אין צריך לתת עבור העובר. ואפשר לכווין בפדיון גם עבורו. ויש נותנים פעם שניה בעשרת ימי תשובה. אך אין בכך צורך או מנהג. כי רבנו חיים ויטאל ז״ל כתב שהרב העורך הפדיון יחזור עליו שנית בערב יום הכיפורים.
שאלה - 148428
שלום לכבוד מו"ר
רציתי לציין בפני כבוד הרב וצוות האתר, שמאגר החיפוש של השותי"ם הקודמים מאד עוזר ומאד יעיל ובעזרתו אני מוצא תשובות רבות במקום להטריח את הרב לחינם. תודה רבה

תשובה
תודה לכם.
שאלה - 148427
האם אשה חייבת להיות בבית כנסת ולשמוע שופר ביום א' או יום ב'של ראש השנה אין לי ילדים קטנים
ואם יש עניין של להרבות זכויות בזמן שהותי שם .או שיש את אותם זכויות עי תפילה בבית ברוגע

תשובה
לא חייבת. אך כל הנשים נהגו לשמוע קול שופר. ולכן תלך לה לבית הכנסת תשמע התקיעות 30 קולות ותחזור לביתה. ותקרא בספר תהלים. קריאתו מצילה.
שאלה - 148426
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א. האם מותר לקרוא תהילים בליל ר"ה?
ב. איזו קבלה טובה הרב ממליץ לקבל לשנה החדשה?

תשובה
בהחלט כן. בשתי הלילות מותר לכתחילה. וכן בליל שבת קודש.
תקבל לברך בכוונה. ברכות השחר מתוך הסידור. חודש ימים לא להביט ולא להאזין לאתרים בחדשות.
שאלה - 148425
שלום לכבוד הרב אני 3 חודשים אחרי לידה ראיתי על מגבון הפרשה בצבע בורדו שחור ואחר כך במשך יום ראיתי על נייר מה אני צריכה לעשות אני מניקה חלקית תודה רבה לכבוד הרב
תשובה
מגבון העשוי מחומר סינטטי ולא אריג. אינו מטמא כלל.
שאלה - 148424
שלום הרב.
שבוע הבא חל יום זכרון הראשון של אבא ז"ל.
יש מעלה לצום ביום זה,נכון הדבר?
וכן,איך לקבל זאת לפני הפעם הראשונה שלא יהיה עלי בנדר ואם בעתיד לא אוכל לצום לא יהיה עוון?

תשובה
תאמר בפיך מראש לפני קבלת התענית ״הריני מתנה שאנהג כן בלי נדר ובלי מנהג. ואימתי שארצה אבטלנו״.
שאלה - 148423
שלום לכבוד הרב
תיזכו לשנים רבות נעימות וטובות. טבילה של אשתי תחול בליל ראש השנה האם לקיים מצות עונה כרגיל?ואם מותר לי לטבול לפני שחרית ולהתקלח לפני הטבילה במים חמים.

תשובה
מותר לקיים המצווה בליל ראש השנה. מותר לאיש לטבול בשחרית ראש השנה. להתקלח במי דוד שמש מותר.
שאלה - 148422
לכבוד הרב שאלות לגבי החג והשבת
1. האם יהיה מותר ביום חמישי להתקלח לבשל ולהכין את כל צרכי חג שני?
2. האם יהיה מותר ביום שישי להתקלח לבשל ולהכין את כל צרכי השבת? אם הרב יכול לפרט

תשובה
בשני ימי ראש השנה ביום הראשון אסור לבשל לצורך יום השני. אלא עד רבע שקיעה משקיעת החמה.
ביום השני שהשנה הוא יום השישי בשבוע מותר יהיה לבשל לכבוד שבת קודש כי אנחנו עושים עירוב מיום רביעי לתבשילים.
שאלה - 148421
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם נכון שאדם שמקיים מצות חכמים מקיים 2 מצוות
1.ככל אשר יורוך2והמצווה דרבנן

תשובה
מצוות לא תעשה של ״לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל״.
ומצוות עשה של ״ועשית ככל אשר יורוך״.
שאלה - 148420
לכבוד הרב: יש חזן שמביאים לבית הכנסת שלנו כל שנה לימים שנוראים אלא שהשנה אותו חזן הוא גם פייטן והוא הופיע באירוע מעורב ושר עם פייטן מוסלמי שאלתי האם יש להתפלל בבית כנסת זו?
תשובה
אין קטיגור נעשה סניגור. תברח.
שאלה - 148419
לכבוד הרב שלום רב
אבל בתוך יב חודש לאביו האם רשאי לקנות חולצה לבנה חדשה לחג ?
ואם כן האם צריך שמישהו ילבש לפניו את החולצה?
ואם לא האם יש דרך אחרת בהלכה לקנות חולצה חדשה לבנה לחג

תשובה
יפה אמרת, חבירו יחדש אותה לחצי שעה.
שאלה - 148418
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ישנו מקור של ההיתר לדין של גרמא לעניין הבערה ביו"ט?
שנה טובה למורינו.

תשובה
עיין חזון עובדיה הלכות יום טוב.
שאלה - 148417
לכבוד הרב שלום רב
האם אנחנו נזכה לראות את רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בעולם הנשמות ? מי שהשתתף בשיעוריו וגם למד ולומד בספריו

תשובה
בודאי ובודאי, כי מימיו אנחנו שותים, והוא היה מנהיג הדור.
שאלה - 148416
שלום לכבוד הרב
בשישי הבא בחג...שזה ערב שבת קודש..יש מצווה להתקלח לכבוד שבת במים חמים?
ואם מותר לקרוא את שיר השירים בצהרי יום שישי הבא כמו שקוראים כל שבוע??

תשובה
מותר יהיה בעזרת השם יתברך להתקלח במים רגילים שהוחמו בדוד שמש.
שיר השירים הוא דברי תורה ומותר.
שאלה - 148415
לכבוד הרב
אני בעל תפילה בימים נוראים, האם מותר לי לקחת בראש השנה טיפות טבעיות לשיפור הקול? וא"כ האם ניתן לקחת טיפות אלו בשבת ?

תשובה
אפשר שכן, כי זה צורך מצוה, וגם אינו תרופה אלא נקרא "מאכל בריאים".
שאלה - 148414
לכבוד הרב שלום רב
אם בשבת הקרובה יום בריאת העולם מותר לקרוא את התפילה שתיקן הבן איש חי בספרו לשון חכמים??

תשובה
כתבתי בס"ד אתמול, כי הכל אפשר חוץ מהקטע האחרון בו מוזכר פגמים וחטאים.
שאלה - 148413
שלום לכבוד הרב מבקשת מכבוד הרב בכל לשון של בקשה,לכוון עלי הערב בהתרת קללות,שאזכה שהקב"ה יקבל את תשובתי ברצון,נמצאת בנסיון שהשתיקה יפה. תודה רבה מראש. שנה טובה ומבורכת.
תשובה
אין צורך להזכיר, אני מכווין על כולכם. כתיבה וחתימה טובה.
שאלה - 148412
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למה סעודת ליל שבת כנגד יצחק ולא אברהם? תודה רבה

תשובה
עיין בשיבת ציון, כי סעודה זו של הלילה מגינה מחבלי משיח והמציל הסניגור הוא יצחק אבינו. וכנזכר במסכת סוכה נ"ב, ב.
שאלה - 148411
לכבוד הרב שלום רב הפקדתי סכום כסף לישיבה לחג לאברכים.
שאלה הרב מה לגבי חריף לראש השנה מותר?תודה שנה טובה ומבורכת

תשובה
תזכו למצוות, עדיפות להימנע, רק כשאי אפשר מותר.
שאלה - 148410
כתוב בהליכות עולם שיש דבר כזה שנעקר נדר שלא בלשון נדר ורק בגלל שלא ינהגו קלות ראש בנדרים צריך התרה .האם לנדר כזה חל עליו כל הלכות נדרים או רק שצריך התרת נדרים או שיגידו לו מחול?
תשובה
התרת נדרים מליאה על פי כל הכללים.
שאלה - 148409
שלום לכבוד הרב שליט"א
אשה שהועזבה ממקום העבודה בהשפלה וללא פיטורין
עמדה על זכויותיה, בעלי החנות מפצים מעט - לא מה שמגיע באמת
האם לשכור עורך דין ולהיכנס על זה למשפט? או לא?

תשובה
תבקש היתר מאב בית דין.
שאלה - 148408
לא לפרסום
אני מנהל מכספי גמ"ח ב"ה של 10000 שח לתלמידי חכמים.
כרגע יש 2000 שקלים ואברך מחזיר כל חודש 500.
רוצה לתרום 10000 להוצאת ספר.
איך אפשר להתקשר לרב על מנת שיפסוק לי?

תשובה
תתקשר לאלירן.