עמוד הבית
עמוד הבית
שאלות ותשובות בהלכה
שאלות ותשובות בהלכה
רדיו
רדיו
ערוצי שידור
ערוצי שידור
ראה טבלה בדף הבית
ספריית שיעורים
ספריית שיעורים
הצדיק הרב סלמן מוצפי זצ"ל
הצדיק הרב סלמן מוצפי זצ"ל
לוח שיעורים
לוח שיעורים
יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
תרומות
תרומות
ספרי הרב
ספרי הרב
שליחת שאלה לרב
שליחת שאלה לרב
כשרות בד"צ בני ציון
כשרות בד"צ בני ציון
גלריה
גלריה
הזמנת הרב לשיעור
הזמנת הרב לשיעור
הזמנת הרב לברית
הזמנת הרב לברית
שידוכים
שידוכים
צור קשר
צור קשר
שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     
דורש ציון - שאלות ותשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 
כ"ה/תמוז תשע"ד

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 122257
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול איזה קינה נכון לומר בחצות הלילה אחר תיקון חצות?

תשובה
המקובל רבנו חיים הכהן מארם צובה ז״ל כתב אותה.
קול ברמה נשמע ביללה, קול נהי מציון המהוללה,
חישבתי ימים הייתי גברת, ביד אדוני עטרת תפארת, ועתה אני שחרחורת, טבעתי בבור ביוון מצולה.
יחידה רעיה אזי הייתי, וכבוד עליון אני נקראתי, ועתה לתחתיות ירדתי, ודודי ורעי לרום עלה.
יחד יודעי בתולותי ורעותי, בכו נא עמי כי רבות אנחותי, אין נוטה עוד אהלי ומקים יריעותי, כי דודי ממני ניסע ונגלה.
ממרום הושלכתי ברוב מגינה, שלח אש בעצמותי וירדנה, ויצאתי בגולה בדד כאלמנה, הגלה יהודה הגלת שלומים כלה.
הייתי כלה בתוך נוה אפריון, וענן יומם על מכון הר ציון, הושלכתי לחוץ כעני ואביון, בגדי לקח צר ואני אומללה.
כהני וזקני טבחו אויבי, מחזיקים בבריתי זרע אוהבי, בני היקרים ובחורי, הלכו בשבי ועוללי בגולה.
הן כל אלה אין דורש לנפשי, אמלאה החורבה ואל עמים ארים ראשי, ואויבי אמר לא תקראי עוד אישי, כי נפלתי לפני בני עוולה.
נא אב רחמן תשוב לציון, עין בעין נראה בבנין אפריון, והבית הזה יהיה עליון, ואז גאולים יפצחו צהלה.
שאלה - 122218
שלום לכבוד הרב
האם זה נכון שישנה הוראה שלא מתחתנים בבית כנסת?
אם כן מדוע והאם זה נפסק להלכה?

תשובה
כתב הגאון רבי יצחק הלוי הרצוג ז"ל שלא היה נמנה עם החוגים הקנאים או המחמירים בארץ ישראל, וכיהן כהרב הראשי לישראל בספרו שו"ת היכל יצחק אבן העזר ב סימן כז

"כאן בארצנו הקדושה הרי תהלות לאל אין לנו מנהג רע זה וכל המשנה ידו על התחתונה. לא מיבעי אצל האשכנזים שאין לשנות ממנהגם לעשות החופה תחת כיפת השמים, אלא אפילו אצל הספרדים שאינם מקפידים על כך ועושים החופה בבית, ודאי שעלינו להתנגד לחדשות לעשות החופה בבית מקדש מעט.

והנה אין להאריך בדבר זה שכבר האריך בזה הגאון הצדיק ר' חיים מדיני ז"ל בשדי חמד מערכת חתן וכלה וחופה וכמעט שלא הניח מקום להתגדר בו, ופשוט וברור שעלינו למנוע דבר זה מכמה טעמים המפורטים שם.

ואני מוסיף, שהרי אפילו בנים קטנים אסור לנשק בבית הכנסת (או"ח סי' צ"ח), ובחופה אי אפשר למנוע מהתנשקות מגונה, שלא רק החתן והכלה מתנשקים אלא גם הקרובים וידידים אנשים ונשים, וכדי בזיון וקצף ואיסור ממש של קרבה דעריות ונדה בבית המקודש לעבודת ה'. ואני הייתי מזהיר תמיד בחוץ לארץ בכתב ובעל פה שלא יתנשקו, ופעמים שהיו שומעים לי, אבל פעמים רבות לא שמעו והייתי מיצר על זה מאוד.

וגם כן הפרצה גדולה שמתערבים אנשים ונשים, ואם בימים הראשונים שהיו טובים מאלה היה אפשר לסדר שלא יכנסו אלא האמהות של החתן והכלה, או בהעדרם שושבינות במקומם, כמובא במהרי"ל, אבל היום אי אפשר לגדור בזה גדרים, ובטל התיקון הגדול שתיקנו באותה שעה כבר בימי הבית, ובית מקדש המעט מתחלל ע"י כך.

אבל בשום אופן לא תהא החופה בבית הכנסת ממש. ומקדש עמו ישראל יקדשנו בקדושה של מעלה ויטהר לבנו לעבדו באמת. ידידו עוז המצפה לישועה קרובה החותם בברכת כל טוב סלה. מוקירו ומכבדו כערכו הנשגב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

גם עיין בשו"ת שיח יצחק סימן תפז להגאון רבנו יצחק וייס תלמיד השבט סופר, לפני 120 שנה, שבין דבריו כתב "והנה אין צריך להיות סופר מאריך להעריך איסורים הנעשים אם עושים החופה בביהכ"נ חוץ מטעם סימנא טבא דאית בי' (ומצינו ברז"ל שהקפידו וחפצו בברכה בריש כתובות ה' ע"א) באשר כבר ספרי' פתוחים בדבר זה כבר כתוב בספרן של גדולי שו"ת ונשנה בספרים ומשולש באחרוני', ובבא לציין הנה הנם. הב"ח כותב באה"ע סי' ס"א מברכין ברכת חתנים ברחוב העיר לפני בית הכנסת ופורסין יריעה ע"ג כלונסאות, ועיי' מטה משה פ"א מהכנסת כלה סוף אות א'. ושאסור לשנות ולעשות החופה בבית הכנסת, עשו"ת ח"ס אה"ע ח"א סי' צ"ח אמריו בזה, והביאו ג"כ להלכה בפתחי תשובה אהע"ז סי' ס"א ס"ק י"ב, והאריך למעניתו לברר שאסור עפ"י הגמרא בשו"ת אמרי אש או"ח סי' ט' וי' ע"ש. ובשו"ת יהודה יעלה או"ח [סי' ל"ח] לגאון ישראל מהרי"א ז"ל החל לסדר האיסור עפ"י י"א טעמים, שמנאם איש איש על דגלו בסוף תשובה ההיא, והוסיף בו אמרים בהג"ה מבהמ"ח שם, ובנועם להסבר דבר ג"כ בשו"ת מהר"ם שיק אהע"ז בסי' פ"ז גם בשו"ת כ"ס אהע"ז סי' מ"ז דיבר גם הוא בשו"ת אחת מתוקף האיסור, ומלא על כל גדותיו ס' מחולת המחניים בזה.
ותודה לאל שזיכני להעתיק דבריהם כאן וזכותם תעמוד לנו ולכל ישראל ולחיילים העומדים בקווי האויב שהשם יתברך ישמרהם.
שאלה - 122118
לכבוד הרב
איך אפשר באמת להרגיש ולהצטער מעומק הלב בימים אלו שאנחנו נכנסים,איך אפשר באמת להבין ולהרגיש מה זה ׳ צער השכינה׳,איך מורידים דמעות מהלב על חורבן בית המקדש?

תשובה
לזכור את החולים הרבים הנאנקים והסובלים יסורים קשים. את המשפחות העניות שאין להם לחם. את הלידים הרעבים וחסרי ביגוד מתאים. את הרווקים והרווקות ללא בני זוג. את התושבים החיים בפחד ובדאגה מאימת המחבלים הארורים.

לזכור את היהודים הרחוקים מתורה. את אותם שלא מבינים מהי שבת. את הצער הנורא שיש לאבינו שבשמים והשכינה שהשרה בתוכינו הסובלים מאותם שאינם שומרים טהרה. את העלבון הנורא לשכינה שיש ההולכים עם גויות ומטמאים את נשמותיהם ובמקומם נשארות בנות ישראל היקרות ללא בן זוג.

לזכור את שבת קדשינו המחוללת והנרמסת וזועקת בכאב נורא כי היא הברית ביננו לבין אבינו שבשמים. לזכור את האומללים שאינם מניחים תפילין. את הגברים האומללים המבטלים זמנם לריק ואינם עוסקים בתורה. את אותם עניים החיים בלחץ ובמצוקה ולעומתם עשירים נוגשים ולוחצים ומתעשרים על חשבונם.

לזכור את בית המקדש הנשרף והחרב, את בית קודש הקדשים השומם ושועלים מהלכים בו, את ערי ישראל הנרמסים ומחוללים בידי הגויים, את ארץ ישראל שיושבים בה נכרים רבים ועובדי אלילים. את ערי יהודה החרבים והשוממים.

לזכור את מיליוני היהודים המפוזרים בארבע כנפות הארץ ללא רועים ומנהיגים רוחניים אמיתיים, את אלה השוכחים יהדותם ודתם, והשכינה היא אמנו בוכה ומייללת בעבורם, בני יצאוני ואינם. את האסורים בכלא מעם ישראל והתדרדרו לעפר, איך נהפכנו מעם אחד ושפה אחת לכתות שונות ומשונות, וכל אחד מחזיק במוצאו וברבו ומזלזל בכל השאר.

לזכור את התורה הקדושה הנעלבת באין עוסק בה, ואין מי שמבארה ומפרשה כהוגן, בבהירות ובעוצמה, בלי מחלוקת ובלי קושיה, אין לנו את משה רבנו עמנו שילמדה לנו, ולא נביא שיגידה לנו, ואין לנו מלכות בית דוד הנוהגת על פי התורה הקדושה, ולא שבעים סנהדרין המפרשים אותה לאמיתה של תורה. על פיזור עם הקודש למחנות שונות ומשונות, ועל כל כך שהתורה הופכת לפעמים בידי אנשים שונים כקרדום לחפור בה.

לזכור את צערו של אבינו שבשמים, את צער השכינה הקדושה אמנו הרוחנית, את צערו של משיח המתייסר בעבורינו. את צער הצדיקים שבגן עדן הבוכים וכואבים עלינו. את צער האבות והאמהות הקדושים במערת המכפלה עלינו. את צער המתים הממתינים בבתי העלמין ומצפים מתי ניגאל והם יקומו לשמוח עמנו.

את קולה של רחל אמנו הבוכה כל לילה ברום השמיים עלינו. חזקו ואמצו ובקרוב ניגאל.
שאלה - 96507
לגאון שליט"א היקר
אנא כבוד הרב זה בנוגע לטילים בדרום,
אנו גרים בבאר שבע יש חשש שהמתקפה תבוא לאזורנו
מה כבודו ממליץ להתפלל לשמירה והגנה על כל אזור הדרום כולו ועל כל עם ישראל?

תשובה
לקרוא פרשת העקידה בכוונה עם התפלה שלאחריה רבונו של עולם עד והארץ אזכור.
כמו כן לקרוא מזמור יענך תהלים פרק כ.
מזמור יושב בסתר עליון תהלים צ״א. והשם יתברך ישמור עמו ישראל לעד.
שאלה - 122270
שלום לכבוד הרב עשיתי הפסק טהרה ומוך דחוק בשעה 7:55 האם זה בסדר או עלי לעשות הפסק למחרת שוב?
תבורך מפי עליון

תשובה
יש לעשות הפסק בטהרה מחר מחדש, כי הזמן עבר. השם ישמרכם תמיד.
שאלה - 122269
שלום לכבוד הרב'
גרושה +2 רוצה לדעת מה אני צריכה לתקן כיוו שכל כמה שנים אני מפוטרת מעבודתי למרות שאני חרוצה, אמינה וישרה והפיטורין תמיד לא באשמתי מהלתקן ואיך

תשובה
תאמרי כל יום שלש פעמים מזמורי תהלים פרק כ״ג השם רועי לא אחסר, ופרק כ״ד להשם הארץ ומלואה בכוונה, ותבקשי רחמים מאבינו שבשמיים.
שאלה - 122268
אישה נשואה שאבלה עדיין בתוך החודש האם יהיה מותר לה לעשות גבות,שפם,להוריד שערות ברגליים,ידיים, ומה לגבי לק בציפורניים?תודה ומה לגבי לאחר החודש במשך השנה מה המגבלות
תשובה
לאשה נשואה התירו לה הפוסקים לעשות כל הצריך למצוא חן בעיני בעלה.
שאלה - 122267
לכבוד הרב
מספר נשים עורכות בשכונה כנס חיזוק לנשים עקב המצב
ביקשו לשאול את מו"ר שליטא באיזה נושאים לדבר/לחזק
ובנוסף האם ישנה תפילה שהרב ממליץ לקרוא בכנס או לחלק למשתתפות

תשובה
לומר לנשים שיעודדו את הבעלים והבנים ללמוד תורה, ושיזהרו לא לבטל את הזמן היקר בפטפוטי סרק, כי הזמן והחיים יקרים מאוד.

הנשים ישתדלו לעודד את בנות ישראל ללכת בצניעות, כי זה הדבר העיקרי כמעט בשמירת חייהם של בחורי ישראל שישמרם השם יתברך מכל צר ואויב ומכל נזק ומכשול.

תפלה עיין בספר אורח צדיקים להנצל ממלחמה וכדומה.
שאלה - 122266
במסעדת יאלה אש בירושלים בשרים של בני ציון אולם בדקתי באתר לא ראיתי את המסעדה.שאלתי אם היא תחת כשרותך מתוך רצון לבדוק
תשובה
אין לנו שום השגחה על מסעדה זו, ולא שום פיקוח על הנעשה בה.
שאלה - 122265
חשוב לכל עם ישראל לקבל מהרב הוראה מה עלינו לעשות/להתפלל להצלחת חיילנו בפעולתם הקרקעית ושכולם יחזרו מהרה חיים בריאים ושלמים למשפחתם ושה' ילחם את מלחמתם וישמיד אוייבנו
תשובה
א, ליזהר מכל דבר עבירה ואפילו קלה. ב, לעשות חסד עם כל יהודי שהוא בדיבור בממון ובמעשה. ג, להתפלל תפילת העמידה מעומק הלב. ד, בימים אלה עד תשעה באב לבכות בחצות היום 12.45 על חרבן בית המקדש באמירת תיקון חצות, וכן בשעה זו בלילה.
שאלה - 122264
אני בתשובה אשתי לא.בני בן 3.5 בפער התפתחותי של חצי שנה ושובץ לגן 4-5 כשבשנה שעברה היה עימם ולא הבין כלום. הגן היחיד לגילאי 3-4 שקיים בישוב הוא ממלכתי.מה אעשה אני אובד עצות.
תשובה
תפנה להרב שמואל כהן שליט״א בטלפון 02538-2226.
שאלה - 122263
שלום לכבוד הרב , אני רוצה כל כך את דרך התורה אבל הבעיה היא בעבר שלי , יש לי עבר שום דבר לא מצליח לנחם אותי הרבה זמן למרות התשובה אני כל רגע עצובה וכעוסה מה עליי לעשות
תשובה
עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה, חייבים למצוא דרכים לחיות בשמחה.
שאלה - 122262
לכבוד הרב שלום רב
הבחורים מגיעים לשבת מהישיבה, מבקשת מהם להצטרף לאבא לתפילות באותו בית כנסת 07.00.
אחד מתנגד, רוצה ללכת לתפילה מאוחרת יותר.(טוען שהוא עייף)

תשובה
תניחי לו.
שאלה - 122261
שלום לרה"ג,
האם סוכה בגודל 2 על 2 מטר כאשר מעל הסכך יש תיקרת בטון באורך 120 ס"מ וסכך תחת השמים של 80 ס"מ יכולה להיות כשרה למהדרין?
האם בשינה רק הראש חשוב שיהיה תחת השמים?
תודה

תשובה
כל השטח של 2 מטר על 2 מטר אינו נחשב מכלל הסוכה, רק הריבוע הפתוח מתחת כיפת השמים בגודל 70 ס״מ על 70 ס״מ מינימום נחשב למקום הסוכה, לאכילה ולשינה.
להעדיף בשינה את הראש והחזה מתחת לחלק הכשר.
שאלה - 122260
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: מה ברכת הקווקר (משום סב"ל האם הקווקר הוא באמת שבול"ש), אם אפשר לאכול בחו"ל קווקר ספק חדש, האם קווקר חמץ, ומה דין מצה מקווקר?

תשובה
ברכתו בורא מיני מזונות.
שאלה - 122259
אדם דתי שנקרא 'חסיד' בקש שאשתי תלמד נשים בכלא לסרוג כיפה למטרת פרנסתו אני לא הסכמתי ואחרי כמה ימים הגיע אלי וביזה אותי ובייש אותי בגלל שלא הסכמתי האם הייתי צריך להסכים?
תשובה
הוא אינו דתי, בודאי אינו חסיד, וספק יהודי.
שאלה - 122258
לכב
הפסקתי לאכול יותר סעודות מצוה לגמרי כי כמו שאמרת האוכל באולמות ובשאר מקומות גם אם הוא כשר גלאט וחלק, מי יודע מי בישל אותו ואיך בישלו/ אפו ועוד כל כך הרבה תקלות
נוהג נכון?

תשובה
אשריך, כמוך ירבו בישראל.
שאלה - 122256
לכבוד הרב מוצפי!אני חרדית. בעלי בהרבה פחות-לא מתפלל וכמעט לא קובע עיתים.ביתי מתחנכת בבית יעקב.כיצד אדאג לבני התינוק שבבוא העת יתפלל במניין בבהכנ"ס? אם אביו לא עושה כן?
תשובה
מהיום תתפללי עליו שיצליח ויהיה ירא שמים, והוא יהיה ירא שמים.
שאלה - 122255
שלום לכתר
בזמן הזה שאומרים תיקון חצות ביום
1-האם אומרים רק תיקון רחל ולא תיקון לאה?
2-האם מוסיפים עוד דברים או רק תיקון רחל?
3-והאם יושבים בקרקע כמו בתקון של הלילה?

תשובה
בלילה תיקון חצות רגיל תיקון רחל ותיקון לאה, ביום תיקון רחל בלבד ולא תיקון לאה. הן ביום הן בלילה יושבים על גבי קרקע בפריסת מחצלת או מגבת. אפשר להוסיף קינה אחת או שתים זה טוב ומועיל.
שאלה - 122254
לכבוד הרב
כל רודפיה השיגוה בין המצרים- האם זה תופס גם בעת הזו? לפני י"ז בתמוז לא היה אף ניפגע לכוחותינו ,יום אחרי אנו סופגים אבדות גדולות בנפש פצועים יכלנו למנוע את הצרה?

תשובה
ירחם השם יתברך על עמו ישראל ויראה בעניינו ויחיש לגאלינו.
כולנו נתחזק בלימוד התורה ובשמירת הצניעות.
שאלה - 122253
לכבוד הרב
בני, משרת כחייל גולני במערכה בעזה. נודה מאד לכ' הרב שליט"א אם יוכל לברכו ולהתפלל עליו כל יום עד סוף המלחמה,בתוך שאר החיילים. תודה.

תשובה
מתפלל בדמעות כל רגע מחיי על כולם.
שאלה - 122252
לכבוד הרב שלום רב אם שכחתי לשים את השעון שבת של המזגן במצב שבת שעון מכני האם מותר לשימו בשבת באופן שהוא לא יכבה מיד מאחר שכבר הוא היה מכוון משבת שעברה ואם זה היה אסור מה התיקון
תשובה
יש להבא להכין הכל קודם כניסת השבת.
שאלה - 122251
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בהמשך למכתב.הרב אמר שנשלח לישיבה ת.ד. 50227 ירושלים ולשם שלחנו.תודה רבה לכבוד הרב
תשובה
הדואר עובד לאט, עדיין לא הגיע מכתבכם.
שאלה - 122250
אישתי מורה בממד בנים בנות כיתה ה-ו (גיל 10-12) האם זה מותר?
תשובה
אם היא מצילה אותם מעוונות, ונותנת להם דברי אמונה ויהדות, עד גיל 12 מותר.
שאלה - 122249
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בבין המצרים לערוך סעודת הודיה ללא תזמורת

תשובה
עד ראש תערכו סעודה, אך בגלל המלחמה הקשה תעשו זאת בעשרה בלבד, עד ירחם עלינו אבינו שבשמים.
שאלה - 122248
לכבוד הרב שלום רב
האם הרב יכול לתת פסוק לשם אושרת לאמירה בסוף תפילת שמונה עשרה?
תודה לרב !

תשובה
אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה, ופקוד גפן זאת.
שאלה - 122247
מור שליטא,
בבתי כנסת בשכונה מצויים סידורים של עדת מרוקו,איש מצליח, ליבורנו וחזון עובדיה
בחזון עובדיה ואיש מצליח תיקון רחל שונה בהרבה מליבורנו ועדה מרוקו.
באיזה לקרוא?

תשובה
אסור להכנס למחלוקת, בפרט בימים אלה.
שאלה - 122246
לכבוד הרב, ב"ה הריון בסיכון בת 41 אחרי 10 שנות נישואים- אחרי טיפולים, הרופאים ממליצים לקבוע תור לקיסרי, בגלל הגיל והנסיבות, האם לגשת לכתחילה לניתוח? תודה רבה לרב.
תשובה
רק בלית ברירה.
שאלה - 122245
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,ישנה בחורה שבזמן הצבא השתמשתי לה בפלאפון ללא רשות וגם לבשתי גופיות שלה מתחת למדים ולא החזרתי. אני לא מוצאת את הבחורה.איך לכפר?כמה להחזיר?למי לתת
תשובה
תתרמי תמורתם לאתר זה הנותן שירות לכלל הציבור חינם אין כסף.
שאלה - 122244
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב בבקשה,מה מברכים על סמבוסק כשבתוכו מכיל רוטב פיצה עם גבינה. וכן מה ברכה אחרונה.
תודה לכבודו.

תשובה
אם הוא מטוגן במחבת, או לחילופין הבצק מכיל מרגרינה או שמן או תבלין, ברכתו מזונות ואחריו על המחיה.
שאלה - 122243
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נהגו מאז ומתמיד בקהילתנו עדת "בני ישראל" של יוצאי הודו ששמש בית הכנסת מדליק נרות שבת בברכה.
האם יש להם על מה לסמוך?
לא ידועה לי מקורה של הנהגה זו

תשובה
האשה מברכת בבית, לא בבית הכנסת ולא הגבר כשיש לו אשה המברכת.
שאלה - 122242
לכבוד הרב שלום וברכה! בתי בת 21 קבלה הצעה לבחור ירא שמים ובעל מידות טובות בן 30. בע"ה מסיים הסמכה לרבנות. היא חוששת שהפער ביניהם עלול להיות גדול מידי. האם לקבל את ההצעה?
תשובה
עיקר העיקרים אם הוא בעל רגישות, דרך ארץ ומידות טובות.
שאלה - 122241
אמי נפטרה ואני הייתי איתה לבד בבית החולים באותה שעה
האם שנכנסתי להיפרד ממנה היה לי מותר לגעת בנפטרת?האם היה מותר לי לנשק אותה ומה היה עליי לעשות האם לקרוא משהו?

תשובה
מותר גם מותר, ויש לומר שמע ישראל ווידוי.
שאלה - 122240
המצב הביטחוני מראה שאנו חיים פה בנסי ניסים עם כל השונאים שסביבנו, אנו שבורים על הרוגינו ולא יכולים לשאת זאת, מבקשים שתורה לעם ישראל מה לעשות ע"מ שיישמדו כל אויבינו מהרה
תשובה
להתפלל שיבוא המשיח והגאולה תופיע מהר, ויהיה סוף וקץ לכל צרותינו תחילה וראש לפדיון נפשינו.
שאלה - 122239
לכבוד הרב
אשרי העם שאלו הם בניו
כל משתתפי האתר חייבים הכרת הטוב רק על שהאתר הזה מציל אותנו מלהיכנס לאתרים אחרים ר"ל ואולי זו הסיבה שהבעל דבר נלחם עם הצדיק הרב תמיר בן מלכה ז"ל

תשובה
תודה רבה לכולכם.
שאלה - 122238
לכבוד הרב: קראתי את תשובת הרב לגבי קריאת שמע ושאלתי
כל אדם או כל ילד שמתפלל בתמימות ולא מכוון את הכוונות שצריך בפסוק הראשון של שמע האם הוא לא יצא ידי חובה?

תשובה
פסוק ראשון צריך לכווין כל בן מגיל 13 שנה, וכל בת מגיל 12 שנה.
שאלה - 122237
אני אמא לשלושה ואת כולם ילדתי בניתוח קיסרי רק שאחרי הניתוח השלישי אמרו לי שהאיברים נדבקו לי אחד לשני ויש סיכון אם יכנס להיריון שוב. ואני שוב בהריון מה עליי לעשות עם ההריון?
תשובה
להתייעץ עם רופא מנוסה נוסף.
שאלה - 122236
לכבוד הרב
בס"ד
כבוד הרב
היה לפניו יין וענבים או צימוקים. האם יכול לברך על היין בורא פרי הגפן ולכוון ולפטור את הענבים מברכה?

תשובה
בהחלט לא, זה ברכתו הגפן, וזה ברכתו העץ.
שאלה - 122235
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
לקראת שנת השמיטה (הרב הורא אותי להחתים שני עדים לגבי הלוואה )לאחי שלא חושב להחזיר
אם נוות ביתי ובני יוכלו להיות עדים
בידי דף חתום על ההלוואה בידו

תשובה
לא ולא, לא עתה, אלא בסוף השנה הבאה היא שנת תשע״ה שנת השמיטה, לא השנה.
שאלה - 122234
שלום לכבוד הרב
מי שנטל ידיו ועדיין לא ברך המוציא ושמע ברכת המוציא מאדם אחר האם צריך לענות אמן? אם כן, האם יצא ידי חובת ברכת המוציא ואין צריך לברך בעצמו?

תשובה
אחרי שניגב ידיו יענה אמן ויוצא ידי חובתו ויכול לברך המוציא בעצמו.
שאלה - 122233
שלום לכבוד הרב
רצינו לשאול : זקן שצריך להגיד קדיש ואינו יכול לעמוד, האם יכול להגיד בישיבה?
תודה רבה לרב על השיעור ברשת מורשת ועל דברי החיזוק

תשובה
ימנה במקומו אדם שיאמר קדיש, כי אין לומר קדיש מיושב.
שאלה - 122232
לכבוד הרב: לפני הקבורה בבית העלמין לאחר שהכינו את הנפטר וטיהרו אותו מבקשים מ-2 אנשים מהמשפחה להיכנס ולזהות את הנפטר
האם מותר לגעת בנפטר?ומה הדין של מי שנגע או נישק נפטר

תשובה
מצווה לזהותו ומותר לגעת בו ולנשקו. רק בן או בת לא עלינו שנפטרו אסור להורים בלבד לנשקם, כמבואר ביורה דעה סימן קט״ז.
שאלה - 122231
לכבוד הרב
שלום רב אדם שחטא עם גויה והתחרט ועשה תשובה האם יהיה לו "ער בחכמים ועונה בתלמידים"?

תשובה
אם יתענה וישים כבלי ברזל בידיו וברגליו ויעסוק בתורה יימחל לו הכל.
שאלה - 122230
לכבוד הרב, ספרדי שמתארח אצל אשכנזי יכול לאכול עוף בהכשר בד"צ ...ל? והאם יכול לכתחילה לקנות לביתו בהכשר זה?
תשובה
יכול בהחלט. אני מכיר מקרוב.
שאלה - 122229
אני ובעלי חוזרים בתשובה תקופה ארוכה שבעלי ידרדר בתשובה עד כדי כך שהוא לא לובש ציצית ובקושי לומד תורה האם בגללו לא יהיה לי גן עדן? והאם להתגרש? פניתי לכל הגורמים שינסו לעזור
תשובה
תפני לאחד הרבנים הגדולים המכירים אותו שישוחחו אתו.
שאלה - 122228
שלום לכבוד הרב
מאכל שעשוי מקמח הטף( לא מחמשת מיני דגן)ושמו אנג'רה.לוקחים את הקמח ,מערבבים עם מים ולאחר כמה ימים מכינים מהבלילה את המאכל. מה מברכים עליו?
תודה מראש

תשובה
שהכל נהיה בדברו.
שאלה - 122227
לכבוד הרב שלום רב
שאומרים תיקון חצות ביום, עד איזה שעה אפשר לומר את זה

תשובה
בימי בין המצרים עד השקיעה אפשר.
שאלה - 122226
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם נהג אמבולנס פרטי שמעביר נפטר מביתו לטהרה ולבית העלמין ונמצא רק עם הנפטר האם יכול לשמוע שיעור תורה בדיסק ? והאם אפשר לכוון לעילוי נשמתו של הנפטר?
תשובה
לשמוע מותר, לכווין אין צורך כיוון שעדיין לא נטמן.
שאלה - 122225
שלום לרה"ג,
האם ישנה בעיה בימים אלו ללכת ברחוב עם מכשיר MP3 המחובר לאוזניות ולשמוע שיעור תורה מחשש מראית עין שאולי יחשבו שאני שומע מוזיקה בימים אלה?

תשובה
מותר בהחלט, כיוון שיש רבים המאזינים לדיבורים ולא למוסיקה.
שאלה - 122224
שלום לכבוד הרב

מיבנה פורשים מהעבודה,מבחינה כלכלית נח ביבנה יש לנו שתי נשואות בירושלים, בת רווקה ברחובות בן רווק שלומד רשל''צ ושלוש ילדי אומנה בביה''ס ביבנה האם לעבור לי

תשובה
אם נוח ביבנה תישארו בה בהצלחה.
שאלה - 122223
כתוב במדרש
הלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו שהמאור שבה מחזירם למוטב
וזה קשה , כי איך אדם יכול לעזוב את ה' ולשמור את התורה בד בבד

תודה רבה לרבנו שה' יחזק אותך ואת כל עמו ישראל
אמן

תשובה
כך מובא במדרש איכה רבה (וילנא) פתיחתות "ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב (ירמיה ט"ז) ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב, רב הונא אמר למוד תורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה".
והכוונאיכה רבה (וילנא) פתיחתות

ור' ירמיה בשם ר' חייא בר אבא אמרי כתיב (ירמיה ט"ז) ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב, רב הונא אמר למוד תורה אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה,
שהיו לומדים תורה ללא הפסקה ואפילו שלא לשמה, כי בסוף הדרך היו מצליחים וניצלים. ועיין מצודת דוד ירמיה ט, י"ב.

ורבנו חיים אבן עטר זיע"א כתב אור החיים דברים פרק יא "לפי שהשומע דברי אלהים חיים התורה מטיבה נפשו ומישרתו כי יש בה סם חיים כאומרם ז"ל (פתיחתא איכה רבתי) וז"ל המאור שבה מחזירו למוטב, לזה תלה הכל בשמיעה".
שאלה - 122222
שלום הרב
1-קריאת שמע מדוארייתא הכוונה רק לפסוק ראשון? אם כוון בפסוק ראשון אך ב3-הפרשיות לא כיוון יצא ידי חובה?
2-תרמנו היום לסעודת עניים,לישועת השכינה ועם ישראל

תשובה
יצא ידי חובתו בדיעבד, וישתדל להבא לכווין כמה שאפשר, חוץ מפסוק ראשון שבכל מקרה שלא כיוון חייב לחזור עליו בכוונה.
ב, תזכו למצוות, כמוכם ירבו בישראל.
שאלה - 122221
שאלתי בשם בחור ישיבה בן17.5 לגבי סיום ש"ס בהכנסת ס"ת,והרב הפנהו לרב שטיינמן שליטא,
הבחור מאוד רציני וכחודשים לא יצא מהישיבה,אף לא הביתה.והבחור רוצה את דעתך מו"ר שליטא

תשובה
ישתדל להתחמק, אך אם ראש הישבה לוחץ עליו ביותר יסכים, בתנאי שיעשה זאת בצניעות רבה.
שאלה - 122220
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבת שלי נתנה לחברתה מכשיר MP להקליט לה שירים. המחשב של החברה היה נגוע בוירוס וקילקל את ה-MP. האם חברתה חייבת לפצות אותה על המכשיר שהתקלקל.
תודה לרב.

תשובה
אם לא ידעה ולא היה בדעתה שהמחשב נגוע, והמחשב מוגן מווירוסים, היא פטורה.
שאלה - 122219
שלום כבוד הרב,
האם הלכה מתירה שימוש בשבת קודש ב:
1.ג'ל סיכה פנימי(ללא הורמונים) על בסיס מים לצורך המצווה?
2.משחה פנימית למניעת דימום מטתחורים לאחר היציאה?
תודה רבה,

תשובה
שתי השאלות מותרות. רפואה שלימה לכל ישראל.
שאלה - 122217
לכבוד הרב
אמש נשכחה בתנו בהסעה בחסדי השם חולצה בשלום ע"י עוברת אורח.
1. הנהג זועם עלינו על שהגשנו תלונה במשטרה.
2. האם אפשר לתרום לצדקה במקום ס.הודיה.
3. ברכת הגומל?
תודה

תשובה
מבחינה הלכתית מפורשת אחריות כבידה רובצת עליו, ואם אינו יכול למלאתה, אסור לו לבצעה, ואתם חייבים להתלונן עליו, לבל יקרו אסונות חלילה בישראל.
ב, כדאי לתרום באתר ויבצעו סעודה לעניים,
ג, ברכת הגומל אין צורך, אלא אם נסעתם 72 דקות ביום אחד כולל הלוך ושוב ופקקים מחוץ לעיר.
שאלה - 122216
לכבוד הרב שליט״א אני בהריון חודש רביעי ב״ה ויש לי סיכון רב בהריון ללדת ילד עם תסמונות דאון הפנו אותי לבדיקת מי שפיר דחוף כדי לדעת וודאי מה הסיכונים גם המליצו על הפלה
תשובה
הפלה בשום אופן לא, בדיקות כן, תפני במקביל לאנשי אגודת אפרת.
שאלה - 122215
מובא בזוהר ועוד שחודשי תמוז אב כנגד העיניים. לעומת זאת מובא בספר יצירה (פ"ה) שצר אות ח וחודש תמוז בשנה והמסס בנפש וכ. וכן צר אות ט וחודש אב וכוליא ימין וכ. הכיצד? מורנו המורה
תשובה
שני ענינים שונים הם לחלוטין, בזוהר הקדוש מנה באופן פרטי ישיר את חדשי הקיץ הם כנגד שבעה נקבי הראש, ניסן כתר גולגולת, אייר אוזן ימין חסד, סיון אוזן שמאל גבורה, תמוז עין ימין נצח, אב עין שמאל הוד, ועליהם אמר עיני עיני יורדה מים. שני עיניים, אלול יסוד חוטם ותהלתי אחטום לך. ומקביל להם ששת חדשי החורף.

בספר יצירה מנה י״ב איברים מרכזיים ובעלי תפקיד חשוב בגוף האדם, שיש להם השפעה על תפקוד הגוף באופן כללי, והם כנגד י״ב מזלות ברקיע , וי״ב חודשים בשנה.
שאלה - 122214
שלום לכבוד הרב
אני רוצה לפרסם עלונים לזיכוי הרבים באוניברסיטה, האם אני אמורה לבקש רשות מההנהלה? זה לא משהו פרסומי, רק לחזק ואיני רוצה שידעו שזאת אני. תודה רבה

תשובה
מותר לך בהחלט.
שאלה - 122213
שלום לכבוד הרב
אם בחורה נמנעת מלענות לאימה במשך שנים וסופגת וסופגת, בגין כבוד הורים ומשום שהאם טובה רק לא מסוגלת ליצור קשר טוב עם הבת. אם המצב בלתי נסבל האם מותר לענות ?

תשובה
להשיב רק באיפוק ובדרך כבוד בלבד.
שאלה - 122212
שלום לרה"ג,
האם בשנה הבאה ניתן יהייה לאכול פירות וירקות שייקנו בסופרים הגדולים או שיש לחשוש לפירות שביעית?
האם ניתן לברך ברכות התורה לפני עלות השחר לצורך תיקון חצות?

תשובה
א, פירות ניתן יהיה עד שיצמחו החדשים לקראת הפסח, ירקות עלים 4 ימים אחרי ראש השנה יש לרכוש יבול נכרים, שאר ירקות כל סוג כשתגיע העונה שלו.
שאלה - 122211
שלום לרב המיוחד, חתונה שנערכת בעז"ה באלול, האם ניתן להתכונן לחתונה כולל קניות לחתן ולכלה ולבחור תקליטן וכו בימים אלה? נר של שבת שכבה מיד עם הדלקתו האם ניתן להדליק שוב תכף?
תשובה
א, מותר הכל בהחלט עד יום א באב, בסימן טוב. ב, עושים תנאי שאין מקבלים שבת בהדלקת נרות ואז מותר לחזור ולהדליק. ואם קיבלתם כבר שבת, מותר לבקש מאחד מבני הבית או השכנים שהוא ידליק את הנר.
שאלה - 122210
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
האם אפשר לקנות מצלמה בימים אלו?

תשובה
עד ראש חודש אב מותר.
שאלה - 122209
לכבוד הרב רציתי לשאול אם מותר להכניס מי בידי(מכשיר שמכניס מים ) בצום כי אולי זה כמו אינפוזיה ומדוע?
תשובה
מותר בהחלט, כי רק שתיה ואכילה באופן טבעי דרך הוושט נמנעים. ובחולה מתירים נוזלים דרך הווריד.
שאלה - 122208
לכבוד הרב
מצטערת מאוד להטריד את כבוד הרב לאחרונה.
אם הרב יכול לעשות לאמי
תודה רבה

תשובה
כנ״ל דברי העורך.
שאלה - 122207
מחילה מכבוד הרב,
אמא שלי מאושפזת עם חום

תשובה
העורך, לכל המבקשים ברכה אנחנו חוזרים ומדגישים כי הרב מזכיר את כולם, ואנא לפנות ללפונים שבאתר ולא למדור ההלכתי.
שאלה - 122206
בשם כל ישראל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון אנא את ברכתך עבור כולנו שלא יהיו יותר נפגעים וחטופים והרוגים מכוחותינו ותהיה לנו רק הצלחה ושמירה בזכות אביך רבי סלמן מוצפי זצוק"ל
תשובה
מתפללים יומם ולילה כל הציבור בכל השיעורים.
שאלה - 122205
באם אין מקום על פלטת שבת, האם מותר לכתחילה
להניח קדירה בשרית על גבי המייחם, והאם ניתן לשתות את המיים
החמים עם חלב ?
תודה רבה

תשובה
קדירה בשרית נקיה מבחוץ ניתן להניחה על המיחם, והמים כשרים לחלב למהדרין.
שאלה - 122204
בשם בחור ישיבה.
טרח ויגע וסים ש"ס בעיון.רה"י רוצה לצרף זו להכנסת ספר תורה בישיבה.בטו באב.
הוא מתבייש כי רק בן 17.5 נ"י ולא רוצה את כל השמחה שתהולל לכבודו.
מה ימליץ הרב שליטא

תשובה
תתייעץ עם הגאון הרב שטיינמן שליט״א.
שאלה - 122203
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנו קונים בדר"כ חלות מהשופרסל ארוזות בשקית של חברת גידרון בהשגחת בדצ וכתוב שלאחר היציאה מהחברה הכשרות לא בשליטתם האם ניתן לסמוך? תודה

תשובה
לא ידוע לי. תבררו במשרדי אותו בד״ץ.
שאלה - 122202
לכבוד הרב
אני לומדת בסמינר מעולה אשכנזי ואני ספרדיה-בתיכון הייתי רגילה להתפלל עם כיסוי ראש,ועכשיו אוסרים עלינו לכסות את הראש בתפילה ובברכות כי זה לא מנהגם-כיצד לנהוג?

תשובה
כפי מנהגם, והעוון בצווארם.
שאלה - 122201
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מור אבי האכמ נפטר בט בתמוז מתי עולים לקבר ומתי עושים אזכרה של שלושים.

תשובה
ביום ראשון בערב תעשו לימוד והשכבה, ביום שני ח׳ באב תעלו לציון.
שאלה - 122200
מש' חרדית.
ברוך השם בעירנו לא מרגישים מלחמה.
בנותי הקטנות רואות ילדי שכנים בבריכה בגינה ומתחננות שאקנה להם.
אני לא רוצה גם בין המצרים והמלחמה ובגלל צניעות.
האם אני צודק

תשובה
צריכים לספר להם על מקרי טביעה קשים שקרו השבוע לא עלינו, לומר להם יהודים אנחנו ומשתתפים בצער החיילים הנמצאים במערות ובמחילות מסוכנות השם ישמרהם.
שאלה - 122199
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם כבוד הרב קיבל את מכתבנו מ... שנשלח לפני יותר משבוע?ענין זה הינו דחוף לנו ביותר.
תשובה
ולאיזה כתובת שלחתם?
שאלה - 122198
אמא שלי נפטרה לפני 3 שבועות האם הרב ממליץ לי לעלות פעם בחודש כדי לנקות את המציבה? והאם יש עניין לשמור ולנקות את המציבה כל כמה זמן?או שלא צריך להקפיד בזה
תשובה
לא מקפידים בכך.
שאלה - 122197
לכבוד הרב: מה הם השעות שאסור לעלות לבית העלמין?והאם אחרי השקיעה או אחרי חצות לילה מותר
תשובה
מתחילת הלילה ועד חצות בלבד יש להמנע, וכן בשבתות ראשי חדשים ומועדים.
שאלה - 122196
לרב שליט"א
1.האם חלב שחלב אותו גוי ויהודי ראה נקרא חלב נוכרי?
2.היום חולבים חלב בשבת וסוחרים אותו לחברות והוא כשר האם מותר לשתות אותו?

תשובה
א, מפורש בשלחן ערוך שהוא מותר בהשגחת היהודי. ב, אסור בהחלט בשימוש.
שאלה - 122195
כב הרב שלום
רווקה 32 מדליקה מדי שבת בלי נדר 2 נרות אמרו לי שצריך 1 זה נכון ואם כן צריכה התרת נדרים
אבא נפטר ב ו חשוון תשעד המשפחה אומרים לעשות 11 ח' האם יש טעם ואם לא מתי האזכרה 12 ?

תשובה
א, תמשיך להדליק שתי נרות בלי ברכה. ב, יעשו ו׳ בתשרי וגם ו׳ חשון.
שאלה - 122194
לכבוד הרב
אני נתקלת בזרמים של חסידויות שטוענים שהרבי שלהם הוא המשיח, ואליו מכוונים בקריאת שמע, רק הוא יכול לגאול אותם,נשים שלומדות ספרי חסידות וקבלה-איך להתייחס לזה??

תשובה
חשש עבודה זרה השם יצילנו.
שאלה - 122193
שלום לכבוד הרב
מה לעשות? גרים בב"ב יש לילד טיפול רגשי בבית שמש כל יום שני בערב, הטיפול חשוב מאוד לילד אך עם כל המצב הבטחוני אני חוששת מנסיעה. האם לוותר או לנסוע? תודה

תשובה
לא לבטל, בהצלחה.
שאלה - 122192
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום. ילדתי בב' תמוז ובתשעה באב התינוק יהיה כבן חודש וקצת
אני מניקה בלעדית ללא שימוש בתחליפים מה אעשה בצום?
שבת שלום ומבורך

תשובה
אם תרגישי יובש או סחרחורות תוכלי לשתות מיצים טבעיים.
שאלה - 122191
כבוד הרב
האם נוהגים לומר ביוכ"פ
1 בחזרת מוסף וידוי: רבונו של עולם בראותי בחורותי סר הילם ויצורי..
2 בחזרת מנחה וידוי: רבונו של עולם ויהי בעלות המנחה בהעלותי..
תודה וסליחה

תשובה
כתבו הפוסקים שיש שלא היו אומרים אותו כי נחשב ללא אמת. המחבר התכווין לכך באמת.
שאלה - 122190
שלום לכבוד הרב
בעלי מעשן חשיש הרב שלו ואני דברנו איתו , מה אעשה??האם לוותר ולהשלים שזו כפרת עונות שלי הוא גם מבטל תפילה במניין כשלא עובד ועצבני מהרגיל בייחוד בשבת

תשובה
תתנהגי אתו בסבלנות ובחיבה ויתרפא.
שאלה - 122189
שאלה הלכתית לגבי אבלים
האם יש חובה על האבלים להתגלח מיד בתום ה-30 יום והילדים מיד ביום ה-31,והאם מי שרוצה להתגלח כמה ימים אחרי או מי שרוצה להאריך זקן האם רשאי או שיש איסור?

תשובה
מותר להמתין יום יומיים בלבד.
שאלה - 122188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר ללכת לים מופרד אך יש מציל בים והוא בגדר רופא

תשובה
הוא אפילו לא פרמדריק, איך בנות ישראל חושפות עמצם מול גברים, לאן נעלמה הצניעות?
שאלה - 122187
גרה בדרום שבוע וחצי עם הילדים בבית מהלחץ והמריבות ביניהם הכיתי את בני - איני נוהגת לעשות זאת. ידוע שבתקופה זו לא מכים ילדים. איך לכפר?
כיצד לשחרר לחץ נפשי

תשובה
השם יתברך יברככם ויצליחכם, בלי נדר בפתיחת ההיכל אתפלל עליכם.
שאלה - 122186
כב הרב.מה תעשה אשה שלא עלינו,נפטר אחד ההורים בעיר אחרת.
האשה לא בקשר עם משפחה החילונית,לא נכנסת לבתים שלהם.ולא יכולה לשבת שיבה בינהם בסביבה של פריצות,רכילות וקלות ראש?

תשובה
תשב בביתה ותתנחם.
שאלה - 122185
לכבוד הרב
מי שלאביו שנפטר היו שני שמות והוא היה נקרא בשניהם האם כשבנו רוצה לקרוא לנכד ע"ש אביו יקרא שני שמות או רק אחד?
שבת שלום

תשובה
יקרא השם העיקרי.
שאלה - 122184
לכבוד הרב שלום
התעניינתי לעשות פדיון נפש והיה מודעה שזה עולה 10 שקל ואחרי זה הופנתי לרב אחר הוא ביקש 160 ועכשיו אני לא מעוניין לעשות וגם בגלל המחיר השאלה שלי אם זה נקרה נדר?

תשובה
אין כאן נדרים, יש כאן סחטנים.
שאלה - 122183
לרב היקר, עברתי לצערי 2 הפלות אחת לפני 14 חודש השניה לפני 17 חודש.ברו״ה אני בהריון חודש 4 וקצת יש מידי פעם כאבי ראש קצת בחילות. לא יכולה להעמיס אוכל. מה לגביי ט באב קצת חוששת?
תשובה
לרגל ההיסטוריה הרפואית שלך, תאכלי ביום תשעה באב, והשם יתברך ירפאך.
שאלה - 122182
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: בבר מצוה האם מותר שאב יעלה לתורה אחר בנו, או סב אחר נכדו, או שני אחים אחד אחר השני (כולם ממשפחת בחור הבר מצוה)?
(רוצה מקור אם אפשר)

תשובה
אב אחר בנו לא, סב אחר נכדו כן, אח אחר אחיו לו, אחר גיסו כן. דרגה א לא, דרגה ב כן.
שאלה - 122181
1 ליל שבת ובוקרו, האם לפתוח את ההיכל ולומר - לעולם ה' דברך.. והתפילה שאחרי? אם לא, מה להתפלל בציבור?
2 בחזרת מנחת כיפור "רבונו של עולם בראותי בחורותי סר הילם" - נהגו לומר?

תשובה
תאמרו גם תאמרו ויקובלו ברצון.
שאלה - 122180
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: האם מותר להעיד בפני הערכאות על נהג שפגע וברח?
שאלה: היה רב אחד שאמר שהבחורים נהרגו כי יש להם כיפה סרוגה נכון שזה שקר גמור?

תשובה
א, לענין זה מותר בהחלט להעיד, כדי להעניש את עברייני התנועה. ב, לא להתייחס לדבריו כלל. כולנו בכינו עליהם.
שאלה - 122179
האם למי שיש אזכרה יש עניין:
1. לעלות בשני וחמישי לעליית שליש ע"מ להגיד קדיש
2. לעלות מפטיר בשבת
3. להיות חזן ביום של האזכרה או בשבוע שחל בו.

אני גבאי שרוצה לדעת מי קודם למי

תודה

תשובה
בהחלט אם יש אדם כזה יש לתת לו זכות קדימה, ואם יש שנים תבצע תור יום זה ויום חבירו והשם ישמרך לעד.
חזן רק מי שבקי לקרוא נכון ללא שיבושי לשון.
שאלה - 122178
לכבוד הרב
גרושה עם ילד צעירה ב"ה שומרת תו"מ
המשקל שלי גבוה מאוד, ניסיתי לעשות הרבה דיאטות וכן עשיתי ניתוח טבעת בקיבה בעבר- ללא הצלחה
האם כדאי לבצע ניתוח של קיצור קיבה? תודה

תשובה
לא לבצע, כי זה כרוך בסיכון לטווח ארוך, השם ישמרכם ויחייכם.
שאלה - 122177
שלום לכבוד הרב
הייתי אמורה להיפגש עם בחור היום לראשונה,היתה אי הבנה היום וגם לראשונה כשדיברנו לבסוף הוא החליט שהוא לא רוצה להיפגש. האם לנסות לשכנע אותו? חבל לי לוותר.

תשובה
לא להתייחס, כי הוא לא אמיתי, ולא משמיים, תניחו לו.
שאלה - 122176
לכבוד הרב איך החתן צריך לחתום את שמו בכתובה. שם פרטי ומשפחה . וגם שם אביו. חתימה בכתב מחובר או לכתוב לא מחובר
תשובה
מעיקר ההלכה אין חתימת החתן על הכתובה מעכבת, אלא חתימת שני עדים כשרים בלבד, וכך היה המנהג בחו״ל ברוב המדינות כפי שתראה בכתובות שלהם ושל אבותינו.
והטעם כי כל נוסח הכתובה פותח במילים ״אנן סהדי איך החתן״ שתרגומו אנחנו מעידים. אלא שתיקנו לנו שהחתן יחתום כדי שלא יבוא ויאמר לא מיניתי אותם לעדים ולא הרשיתי להם.
ולכן כל שחתם בחתימתו המיוחדת לו הכתובה כשירה.
שאלה - 122175
לרב מוצפי שלום רב:
1) האם כהן שלא צם יכול לעלות לתורה בתעניות ציבור?
2) האם כהן שלא צם יכול לעשות ברכת כהנים?
ומה קורה אם ב-2 המקרים הוא הכהן היחיד בבית הכנסת

תשובה
מפורש בשלחן ערוך שאין לו לעלות לתורה ביום התענית, וישראל יעלה במקומו, וכן לעלות לדוכן לברכת כהנים במנחה לא, ובשחרית כן.
שאלה - 122174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה אפשר לעשות לגבי מחשבות רעות? פחד גדול וחשש לשלומם של הבעל והילדים?
תודה כבוד הרב השם יאריך ימייך. הרבה בריאות.

תשובה
אסור לפחד, תאמרו מזמור צ״א בתהלים יושב בסתר עליון.
שאלה - 122173
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מעוברת- הריון בסיכון- גיל 41 - לידה ראשונה-בשמירת הריון- שבוע 32 - האם לצום בט' באב?(ויהי רצון שלא נצטרך, ויתהפך עלינו לששון ושמחה) תודה רבה לרב.
תשובה
לא תתענה.
שאלה - 122172
שלום לכבוד הרב ברצוני לשאול 2 שאלות .
השאלה הראשונה היא האם מותר לשמוע מוזיקה בחוג בזמן בין המיצרים?
השאלה השנייה היא : אבי נפטר לפני כחצי שנה האם מותר לשמוע מוזיקה בחוג ?

תשובה
בשני המצבים, התשובה היא אסור.
שאלה - 122171
מזמן שכחנו איך נראה הספד על אדם כשר. זה נדיר.
האם חכם שיש לו אלפי תלמידים אנונימים ונפטר אחד מהם ושהיה מסייע בהפצת התורה וכו' נחשבים כבני חבורה אחת וגם אז תדאג כל החבורה כולה

תשובה
אבשרך, כי ברוך השם נולד לו בן הבן שיחיה ונרפאה כל המשפחה וגם כל בני החבורה נרפאו.
שאלה - 122170
לרב מוצפי שליט"א רוב בחורי הישיבות הטובים דורשים דירה או חצי דירה אני בחורת סמינר בת 20 להורים שלי אין כסף לחצי דירה ואפילו לא לשכירות האם יש טעם בכלל לצאת לשידוכים ?
תשובה
תצאי לשידוכים, כי ישנם בחורים טובים וצנועים הלוקחים בת לא לשם ממון.
שאלה - 122169
לכבוד הרב מוצפי שליט"א רציתי לשאול שאלה בנוגע צניעות,האם מותר לי (בחורה בת 16 וחצי) להביא חברות לבריכה שנמצאת בביתי בזמן שבעלה של אמי נמצא והוא אינו רואה כלום?
תודה רבה.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 122168
לכבוד. הרב. האם. בתיקון. רחל שאומרים בחצות היום. צריך. להוריד. נעליים ואם אני חייב להגיד תחנון לפני התיקון אם אחכ אני מתפלל תפילת מנחה
תשובה
תיקון חצות של שעות היום אין צורך לחלוץ מנעלים, ואם מתפללים מנחה אחריו אין לומר ןידוי לפני תיקון חצות שהרי אומרים במנחה.
שאלה - 122167
לדוגמא שיורים טיל אז אפילו אנשים שלא נגזרה עליהם גזרה יכולים להיפגע אם אדם הסתכל על הטיל האם הוא יכול להנזק בחולי מלבד זה שהוא מסכן את עצמו
תשובה
חלילה וחס, לא יאונה לישראל שום דבר רע.
שאלה - 122166
לכבוד הרב
האם אני יכול לישון 5 שעות בלילה בשביל לקום בנץ ולסמוך על מה שכתב הבן איש חי זצל שמי שישן פחות מ 6 שעות ויקום לסליחות באשמורת הבוקר לא ינזק בגופו

תשובה
צריך להקפיד לישן שש שעות בימים רגילים שאינם בחודש אלול.
שאלה - 122165
שלום לכבוד הרב
האם אפשר להגיד תיקון חצות בשעה 3:45 .הרי יש שתי שיטות לעלות השחר או 3:50 או 4:30.

תשובה
אפשר.
שאלה - 122164
לכבוד הרב: אימי נפטרה ויום חמישי הבא זה ה-30, וכולם עולים ביום זה לבית העלמין, האם אני יכולה לעלות ביום שישי הקרוב לבד כדי שלא העלה ביום ה-30 בערבוב נשים וגברים?מה דעת הרב
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 122163
לכבוד הרב שליט"א שלום בין מנחה לערבית לומדים הלכות ברכות
בענין שעיקר פוטר הטפל אם שהיעקר רוב וכוונתי עליו ואז במקרה זה יפטור הטפל תודה .

תשובה
מדובר כשהם מעורבים ואינם יחד, מברכים על העיקר ופוטרים הטפל.
שאלה - 122162
אתמול מוצאי התענית שמענו דברים נוקבים של חשבון נפש. במקביל דברי הערכה מדהימים על ראש האתר הרב ארביב תמיר ז״ל, ראינו את דמעות הרב הכנים והטהורים, מה צריכים לעשות?
תשובה
להתקרב לאבינו שבשמים בכל כוחינו, ללכת באותו קו של האיש הצדיק הזה, שקיבל באהבה גזירת מלך מלכי המלכים, אהב אותו ועבד אותו בכל לבבו ובכל נפשו, דבק במטרה, ביצע את משימותיו באופן מלא ושלם, אהב את התורה בכל נימי נפשו ו ב א מ ת.
הרים קרנה של תורה , למעלה ממאה ועשרים ושתים תשובות בהלכה, במנהג, בהשקפה וביהדות אמיתית. אלפים רבים של שיעורי תורה הפיץ בכל העולם, דאג לכל יהודי בכל פינה בעולם לדעת את השם ואת התורה, נאמן למטרה עד הסוף, עבד השם אמיתי.
שאלה - 122161
לכבוד מורנו ורבנו שליט״א
בימים אלה מלחמה חיילים מגוייסים, תושבים בורחים, אזרחים מפוחדים, מרכז חילוני בירושלים, נערך ערב קונצרט זמרים מארה״ב וירושלים מתאים?

תשובה
הם לא שומעים בקול התורה, הם לא אומרים תיקון חצות, הם לא מתאבלים על חורבן בית המקדש, ואפילו לא איכפת להם מתושבי הדרום, ומהמצב הבטחוני.
דור יתום אנחנו, אומלל, מסכן, הכל מותר.
שאלה - 122160
לכבוד הרב
שמועות שרבנים אמרו שמשיח צריך להגיע, ואמרו שרב אחד סרב לתת אישור להוצאה לאור של ספר הלכות בין המיצרים השנה כי לא נזקק לזה יותר כי המשיח צריך להגיע עד ט באב, זה נכון?

תשובה
תפסיקו עם כל מטר הפצצת השמועות, כל רגע אנחנו מאמינים בביאת המשיח, ואסור באיסור מוחלט לתת גבול ותאריך לביאתו כנזכר במסכת סנהדרין, כי זה יכול לגרום שאם עבר התאריך ולא בא יכפרו בביאתו חלילה. והנביא אומר אם יתמהמה אחכה לו.
שאלה - 122159
שלום לרב
רבי מאיר אומר בנ"י נקראים בנים גם שחוטאים רבי יהודה אומר שחוטאים נקראים עבדים
" והלכה כרבי מאיר"
מזותומרת "הלכה כרבי מאיר" איפה זה נפסק בשולחן ערוך ראשונים וכו.

תשובה
בשלחן ערוך נכתבו רק הדברים והנושאים האקטואליים והמעשיים ביותר השייכים בפועל, נושא זה שייך לעניני שמים ולא לנו להנהגתינו.
שאלה - 122158
אחותי בקשר עם בחור ישיבה צריך לספר להורים? הם יודעים דברים בערך מפעמים קודמות שתפסו אותה ולא ממש עזר כל מה שעשו היא עוזבת ושוב חוזרת לזה מתפללת עליה ולא יודעת איך לעזור עוד
תשובה
צריך לעשות הכל בחכמה רבה ובתבונה, ואת מכירה אותם ויודעת איך יגיבו, תשוחחי תחילה עם מי שנראה יותר מתון ורגוע האבא או האמא, ותסבירי שהצעירים של היום זה לא של פעם וצריכים לטפל בחכמה.
אלא שהדבר צריך להיעשות דחוף ובנחרצות ולא בהיסוס, כי יש כאן איסורי תורה חמורים ביותר, וצריכים להציל הנפשות בכל היכולת, בהצלחה.
שאלה - 122157
לכבוד הרב
אני בחורה ומתפללת 3 תפילות ביום רק בבוקר אני מתחילה לעבוד ליפני הזריחה אני יכולה כמו גבר להתפלל תפילת עובדים?
תודה רבה כבוד הרב על הזמן שאתה מגיש.

תשובה
בהחלט את יכולה, ותבורכי מהשמיים.
שאלה - 122156
לכבוד הרב שלום רב
האם במצב הנוכחי ראוי לבקש תמיכה מהמשרד לשירותי דת
הרי למרות עומדים שם בראש אלו הם כספי משלמי המיסים כלומר אנחנו.

תשובה
כל מה שבמסגרת החוק מותר לקחת, ויש המחמירים שלא לקבל מהם. ולכן לכל הספרים שזיכני בוראי להוציא לאור לא לקחתי מהם אגורה.
שאלה - 122155
שלום לכבוד הרב
בחורה בת20 חוזרת בתשובה, 3 שנים, שנה וחצי אחרונות ממש מקיימת הכל בלי נדר. הציעו לצאת לשידוכים, מרגישה עוד לא מוכנה. האם שייך להתחיל לצאת?

תשובה
שייך גם שייך, בהצלחה.
שאלה - 122154
שלום לרב הגאון!
מה ההגדרה של עשיית "השתדלות"?- אם נגיד אדם קיבל דוח האם ינסה לבטלו או יבין שזה משמים. וכן במצב שצריך לקבל משהו

תשובה
השם יתברך העניק לאדם דעת כדי להשתמש בו בדרכים ישרות ומועילות, ומותר וצריך להשתמש בזה לכל מה שמועיל לו, ועיין חובות הלבבות שער הבטחון.
שאלה - 122153
לכבוד הרב
האם מותר לחגוג יומולדת 60 עם המשפחה -אחים וילדים בבית בימי בין המצרים??

תשובה
בלי השמעת מוזיקה, ורק לפני ראש חודש.
שאלה - 122152
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחי עורך אירוסין לביתו שבוע הבא מותר להשתתף תודה

תשובה
בלי כלי זמר מותר.
שאלה - 122151
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקנות כלי בית כמתנה לזוג שעברו דירה?

תשובה
רק עד ראש חודש אב.
שאלה - 122150
לכבוד הרב ביום שישי בבוקר ובצהריים קיבלתי מחזור יום אחד בלבד . האם אני יכולה לשטוף במים חמים + ניקוי כפי שרשום בטהרת הבית חלק ב' ,אני ספרדיה,ולעשות הפסק בטהרה למחרת
תשובה
מותר בהחלט כי זו דעת מרן הבית יוסף זכותו תגן עלינו.
שאלה - 122149
מבקשים את ברכת הרב שליט"א לחיילנו היקרים שעושים ללילות וימים בתנאי שטח ללא תנאים ובחסדי ה' יתברך שומר ומגן עליהם, ישנם דברים שלא ניתן לפרסום וחשוב לנו לקבל את ברכת הרב.
תשובה
אנחנו יודעים זאת מפי כמה אנשים בשטח, ולא ניתן לדבר בנושא, וברוך השם ובעזרת השם הרבנים האברכים כולם מתפללים עליהם מכל הלב יומם ולילה בכל הזדמנות. וכאן המקום לבקש מהציבור להתפלל בעד כולם, ונשמע בשורות טובות.
שאלה - 122148
לכבוד הרב שלום רב
יש היתר הלכתי לסמינר לחילונים ובנוסף ביקור בקברי צדיקים בחו"ל?כאשר המדובר שהמשתתפים אמורים להיות תושבי א"יהאם יכול להיות שמישהו מג"י סמך ידיו על הדבר

תשובה
אין היתר לגברים לדבר בפני נשים, וזו פירצה חמורה בחומת הצניעות, וכבר כל גדולי דודינו הזקנים אסרו את הדבר.
שאלה - 122147
לכבוד הרב שלום אני נשאר ער כל הלילה והולך לישון אחרי עלות השחר אם אני רוצה ללמוד אחרי עלות השחר לומר ברכות התורה בעלות השחר? ואם כן כאשר אני קם משינה לומר שוב?
תשובה
אל תהפוך יום ללילה ולילה ליום, תתנהג כמו רוב העולם.
שאלה - 122146
לכבוד הרב
אדם שכח אוזנייה (בלוטוס) במסעדה באיזור חילוני, שווה 200-300 ₪, לא בא לקחת, תלינו מודעה ותלשו אותה. עבר חודש.
האם ניתן להשתמש?

תשובה
לתלות שנית מודעה במקום.
שאלה - 122145
לכבוד הרב
איך עושים קידוש והמוציא ללא יין?

תשובה
לא נימקת מה הסיבה.
שאלה - 122144
לכבוד מורי ורבי היקר
סימתי כבר פעמיים בילקוט יוסף עד הלכות שבת
האם אני יחזור - אחזור על זה וגם יקרא -אקרא את כל הלמטה של כל
הלכה או שאני יתחיל - אתחיל שע אם כמה מפרשים ביחד אם
הילקוט יוסף מה הרב ממליץ

תשובה
תחזור עם שלחן ערוך. כדאי לתת את הדעת על שפה נכונה.
שאלה - 122143
שלום כבוד הרב ,

מה יעשה אדם עם מגבלה פיזית (לא בכסא גלגלים ,אך אינו יכול לרוץ ),שאחיינו מתחתן מחר באחד מישובי הדרום ,ולאביו חשוב שבני המשפחה יגיעו למרות המצב ?

תשובה
ללכת ללא פחד.
שאלה - 122142
לכבוד הרב
אנחנו משפחה בת 7 נפשות ובעלי עובד מחוץ לישוב אנחנו מתלבטים אם כדאי לקנות רכב חדש או רכב יד שנייה.
האם אפשר להקים גינה בשלושת השבועות להספיק לשתול לפני שנת שמיטה?

תשובה
א, לא יד ראשונה קובעת, יש שרכב יד שניה מוצלח פי כמה מיד ראשונה . ב, מותר. רק בשבוע שחל בו תשעה באב כדאי לעצור.
שאלה - 122141
לכבוד הרב
בת 22 גרושה שנה וחצי ללא ילדים. מפחדת להתחתן ואין כח לצאת
לפגישות וגם רוצה ללמוד ולחסוך, אבל מפחדת לחכות מדי הרבה שמא אפסיד את הזיווג שלי מה הרב ממליץ?
תודה רבה

תשובה
אמר התנא במסכת אבות ״ואם לא עכשיו אימתי״.
שאלה - 122140
שלום לכבוד הרב
א.בערב שבת אני משתדלת לאכול מברכות העץ,אדמה,מזונות,גפן,שהכל. מה הברכה האחרונה שאני מברכת לאחר האכילה והשתייה ? תודה!

תשובה
סליחה, ראשית שתי הערות בונות.
א, לא אומרים ערב שבת, אלא ליל שבת. כי ערב שבת זה יום השישי לפני קבלת שבת, ברחוב החילוני שלא יודעים על קבלת שבת את כל הלילה מציינים ערב שבת.
ב, אחרי הקידוש לא עוסקים בשום כיבוד או טעימה, על פי ההלכה יש ליטול ידים, ולברך המוציא ולסעוד סעודת הלילה. בתוך הסעודה מגישים פירות טריים שברכתם העץ והאדמה, לאחר ברכת המזון אפשר להגיש פירות ירקות ממתקים מסוג נוסף ולברך עליהם מחדש.

לשאלה עצמה, אם אכלתם 30 גרם תמר או ענבים או רימון, או תאינה או זית, מברכים על העץ שהיא ברכת מעין שלש. אכלתם שוב קרקר או עוגה וכל מין מאפה שברכתו מזונות מברכים על המחיה לבסוף.
אכלתם פירות העונה כאבטיח או מילון, או תפוח, או מלפפון, או כל פרי לא משבעת המינים בכמות של 30 גרם מברכים נפשות.
שאלה - 122139
לכבוד הרב שלום רב
עד מתי מותר להסתפר בימים בין המצרים לספרדים?

תשובה
עד ראש חודש. ויש מקילים עד ערב שבת חזון.
שאלה - 122138
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אכלתי בטעות בצום -וופלים, ופתאום נזכרתי שזה צום והפסקתי מיד.

תשובה
להמשיך התענית, ולבכות בחצות היום והלילה על חורבן בית המקדש.
ל ה ת ע ו ר ר.
שאלה - 122137
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשתמש בכספי צדקה לצורך עצמי, אם זקוק לו,תודה לכבוד הרב

תשובה
אסור בהחלט, אפשר ללוות ממכרים משהו פעוט.
שאלה - 122136
לכבוד הרב היקר.
בת 22 כבר מחכה ומצפה ומתפללת לה' שישלח לי את החתן שלי.
בבקשה הרב ברכני לזיווג הגון השנה. בחור טוב באמת.
צדיק גוזר והקב"ה מקיים..
תודה לרב!!

תשובה
אין מי שיכול לגזור בדורות הללו.
אברך שתמצאו בן זוג טוב והגון.
שאלה - 122135
שלום לכבוד הרב
בתוך כרעיים עוף בד"צ לרוב אני מוצאת שאריות של כבד שלא נוקו, בטוחני שרוב הנשים הצעירות אינן מודעות שצריך לנקות את השאריות לפני בישול כי כתוב מוכשר
תודה וה' עמך

תשובה
אם אלה פירורי כבד מועילה שטיפה, אך אם זה ״צרירות דם״, שזה אומר נקודות דם בדופן החזה והחלקים יש בעיה בהכשרה, כי בבד״ץ רציני מעמידים משגיח מיוחד ופועלים שתפקידם להסיר כל נקודות דם לפני ההכשרה.
שאלה - 122134
1 יוצא רק לקנות אוכל ולמקום העבודה הוא ממוגן בתי הכנסת באיזור לא ממוגנים
אני כבר שבוע מתפלל יחיד זה בסדר? אם הרב יאמר אתפלל בציבור ב"נ
2 בת 6 בבית ספר מרוחק אפשר סלולרי כשר?

תשובה
א, תתפלל בבית הכנסת בציבור ואל תחשוש. ב, אין צורך בטלפון אישי לפעמים זה מוסיף על החרדה.
שאלה - 122133
שלום לכבוד הרב
האם בשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה יהיה מותר לכסח את הדשא(מכונה) אמרו לי שרק מה שישמור על הצמח מותר לעשות לו. אינני יודע אם קיסוח שומר או לא בעצים אני לא אגע
תודה

תשובה
אמת אמרו לך, כל מה שרק מציל את הדשא שהוא כיסוח קל מותר כי הוא שומר על טריות הדשא, אך כיסוח יותר מעמיק וצפוף אסור, כי הוא גורם לפריחת הדשא ותוספת בעבודת האדמה.
תתייעץ עם מומחה ויסביר לך.
שאלה - 122132
לכבוד הרב
א.ילמדנו רבנו לפי הזוהר מתי בתפילה יש לכוין להיות חסיד ומתי עבד?
ב. בהקפת השולחן בשבת, אם אין הדס אפשר נענע? האם בשעת ההקפה השנייה מחזיק בבשמים?

תודה.

תשובה
א, בזוהר פרשת בלק קצ״ה עמוד ב, כתב שבשלש מקומות בתפילת שחרית צריך להרגיש עצמו עבד של הקדוש ברוך הוא, א, כשאומר הללויות. ב, בתפילת העמידה בסיומה כשאומר מודים וכו׳. ג, כשמסיים כל התפלה ויוצא משם.
חסיד באמירת שומע תפלה, עני באמת ויציב כשאומר ״עוזר דלים״, וימסור נפשו על קדושת השם יתברך בקריאת שמע.

ב, נענע תברך עשבי בשמים. בהקפה ראשונה מקיף בשתיקה ובלי בשמים, בסיום הקפה ראשונה תברך על הבשמים ותקיף בהם את השלחן הקפה שניה.
שאלה - 122131
אח חרדי.אחות אחראית חילונית ולא צנועה.ב3שנ שעובד שם הפכה אותו לאוזן קשבת לדברי הבל וריק שלה.
כשבוע מדבר איתה רק בעיניני עבודה.מאז משפילהו ומשמיצהו בלי הרף.
קשה!
עצת הרב

תשובה
לא להתגרות בה ולא להעיר לה.
שאלה - 122130
לרבנו הקדוש
נשואה בבית שרק אני שומרת תו"מ ובלילי שבת ושבת בכל הבית פועלים מחשבים וטלויזיה דבר שגורם לי צער מה הרב מציע לעשות?
האם אני יכולה לעבר על מצוות דרבנן למען שלום בית

תשובה
יתן השם יתברך לך כח עוז ותעצומות להתמודד בחכמה בתבונה ובדעת בכל מיני מצבים כאלה, וישמור אותך שלא תעברי אפילו על איסור דרבנן.
שאלה - 122129
שלום לרה"ג,
זוג מעורב (הבעל דתי)והאשה נותנת לילדים מאכלים שאינם כשרים/כשרות מפוקפקת האם יש לעמוד על כך שיאכלו רק כשר?
האם ניתן לאכול בשר בבין המיצרים?
תודה לרב הגאון.

תשובה
תנהג בחכמה ותרכוש מאכלים כשרים לבית. בין המצרים מותר לאכול בשר, והמנהג להחמיר רק מיום ב׳ לחודש אב עד י׳ בו, ועל קטנים ונשים הרות ומניקות אין להחמיר.
שאלה - 122128
לכבוד הרב חמותי נפטרה ב כ"ו סיון ונקברה לאחר השקיעה כ"ז
שאלתנו מתי יוצאים מהאבל
מתי יוצאים האחים של הנפטרת, מתי הבעל,מתי הילדים
והאם כולם מותרים בתספורת וגילוח לכבוד שבת

תשובה
יום חמישי הוא יום 30. בו יוצאים מהאבל האחים והבעל.
יום השישי הוא יום 31. בו יוצאים הבנים והבנות מהאבל ומותר להם להסתפר להתגלח ולגזוז צפרנים.
שאלה - 122127
הרב כתב לנו לעשות ב כ"ו תמוז יום חמישי את ה-30 שאלתנו אם
נעלה ב 18:00 לבית העלמין ולאחר מכן מנחה וערבית
ונעשה את הדברי תורה לאחר ערבית האם זה לא ייחשב כבר מעבר ליום ה-30?

תשובה
להקפיד על הזמנים, 18.00 בית עלמין. 19.00 תפלת מנחה. 19.20 דברי תורה. 20.15 תפלת ערבית.
שאלה - 122126
שלום לכבוד הרב הגאון
האם אפשר להזיז מאוורר פועל ממקום למקום או לשנות את הכיוון שלו בשבת ? תודה לכבוד הרב

תשובה
א, רק כאשר יש צורך חיוני ישיר. ב, ורק כאשר אין שום פעולה חשמלית נוספת הכרוכה בכך.
שאלה - 122125
לכבוד הרב
חמותי ז"ל, נפטרה לפני 8 חודשים,י"ג חשוון ונקברה למחרת. מתי יש לערוך לה אזכרה?

תשובה
י״ג בתשרי, כי השנה היתה מעוברת.
שאלה - 122124
לכבוד הרב שלום
האם מותר להלביש ילדה בת שנתיים וחצי שכרגע במעון וגם שנה הבאה תהיה שם (לא עולה לגן בנות), בשמלות קצרות שהרבה מעל לברך? בעלי מתנגד ולדעתי היא עדיין קטנה. תודה

תשובה
כדאי להקשיב לבעלך.
שאלה - 122123
לכבוד הרב שלום רב
יש לי בעיות עם האישה שלי, היא מרבה לצעוק ולהשפיל אותי בפני חברים ומשפחה, מקללת אותי ועושה מה שהיא רוצה בבית בלי בכלל להתייעץ, דיברנו מס' פעמי וכלום לא עוזר

תשובה
השם יתברך יחזירנה בתשובה שלימה בקרוב.
שאלה - 122122
לכבוד הרב הגאון
רוצה להודות שהמליץ לי ללמוד בספר ראשית חכמה זה פשוט מדהים ממלא אותי ביראת השם ועוזר להתקדש בעבודת השם תודה רבה רבי ומורי שאזכה לגדל ילדיי בדרכך אמן

תשובה
תבורך מן השמיים.
שאלה - 122121
שאלה של ציבור שלם עקב המצב הבטחוני במקרה של אזעקה
1) אדם שבאמצע תפילת 18
2) אדם שבאמצע ברכת המזון
3) אדם שבאמצע קריאת שמע וכו' אם הרב יכול להרחיב מה לעשות ואיך לנהוג במקרה כזה

תשובה
א, מותר בין ברכה לחבירתה לעקור רגליו ללא דיבור ולגשת למקום מוגן ולהמשיך מיד התפלה. ב, כנ״ל. ג, יסיים פרשה ראשונה עד ובשעריך ויצא למקום מוגן.
במקומות הסמוכים לקיני מחבלים פראי האדם מותר לעקור מיד הרגליים ולהסתתר.
שאלה - 122120
שלום לכבוד הרב שליט"א, יש לי אפשרות לעשות קורס פסיכומטרי במועד הקרוב בלבד ללא תשלום, לקורסים במועדים הבאים אצטרך לשלם כרגיל. לעשות בע"ה? תודה ובשורות טובות.
תשובה
אפשר.
שאלה - 122119
שלום לכבוד הרב: מחר אנו נכנסים לבין המיצרים שאלתנו לגבי
קניית בגדים חדשים האם מותר לקנות ועד מתי?ומה לדבי ברכת שהחיינו האם מותר לברך בתקופה זו בימי החול או בשבתות?

תשובה
עד ראש חודש מותר לקנות בגדים וכלים הנחוצים ואינם סובלים דיחוי. ברכת שהחיינו בשבת מותר לכתחילה.
שאלה - 122117
בחור שנמצא במילואים צו 8 נמצא בתנאי שטח מה עליו לעשות בנוגע לצום י"ז בתמוז (בפרט במזג האוויר החם)
1.האם עליו לצום או פטור?
2.במידה ופטור האם אוכל ושותה רגיל איך עליו לנהוג?

תשובה
יש להרבות היום בשתיה, כל חצי שעה, ומחר במידה והוא בתפקיד צבאי או רפואי וצמא, יכול לשתות. ואת הוא חש בחולשה ישתה מרקים מזינים ומיצים טבעיים.
שאלה - 122116
לרב מוצפי שלום: בירכתי מזונות,עץ, ואדמה בירכתי על בננה
אחד המתפללים העיר לי שברגע שיש 2 מיני אדמה כמו בננה ומלון
יש לברך על המילון כי הוא וודאי אדמה ולפטור את הבננה
מה דעת הרב

תשובה
יש הנוהגים כך.
שאלה - 122115
אם הרבנות תתחייב לתת הכשר לחנויות הפתוחות בשבת הרי שיאסר לאכל מהם גם בדיעבד גמור מפני שאין יותר את המושג "נאמן כשרות"?
ואם כן הדבר אולי על לרבנים הראשיים עצמם לאמר כך בפיהם

תשובה
איני נותן הוראות לרבנים הראשיים כיצד עליהם לנהוג.
שאלה - 122114
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראינו את המודעה באתר על פטירתו של ר' תמיר ארביב ז"ל ומשתתפים בצערכם.
אם הרב יוכל לכתוב מס' מילים על הנפטר למען אלו שלא מכירים אותו ולא יודעים מיהו?

תשובה
העורך, לכל ציבור המנחמים היקרים. הרב ישא דברי הספד והערכה לנפטר במוצאי יום שלישי ליל השבעה, והדברים בעזרת השם יוגשו באתר.
שאלה - 122113
לכבוד הרב שלום
הייתי בערב התרמה לישיבה מסויימת ושם אחד ממחזיקי הישיבה "לחץ" את הקהל לתרום.ולי לא היה נעים אז התחייבתי לתרום 500 ש"ח ואמרתי בלי נדר
חייב לתרום?

תודה רבה

תשובה
פטור בהחלט.
שאלה - 122112
אחרי ט באב עוברים לדירה חדשה שהיה גר בה אברך.בעקרון באותו יום שמקבלים מפתח כך גם מוסרים את הדירה לקונה שלנו.לחוץ.האם אפשר חנוכת הבית לעשות ביום אחר.
תשובה
לא מה שקוראי חנוכת בית, אלא לימוד תורה בעשרה יש לעשות כבר מהיום לפני שתיכנסו ללון בדירה.
שאלה - 122111
שלום לכבוד הרב שליט"א
קרוב משפחה שמצוין למעלה נמצא בטיפול נמרץ אחרי ניתוח ראש עקב המחלה הארורה
האם צריך להוסיף לו שם?
הרב יכול לעשות לו פדיון נפש בבקשה?

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 122110
שלום לכבוד הרב
בתי נתבקשה ע"י אב בית הספר ביום האחרון ללימודים לקחת פלאפון של חברה ששכחה.הפלאפון נרטב מבקבוק מים שהיה בתיק והתקלקל(מת).האם בתי חייבת לקנות פלאפון חדש?

תשובה
רק אם היא בגיל 12 ומעלה, מוגדרת כ״שומרת חינם״, ואם הצניעה אותו כדרך כל השומרים והיכן שהיא מניחה את חפציה פטורה, אך אך זילזלה בכך וגם לא הקפידה לסגור היטב הבקבוק והיא בת 12 עליה לפצותה לפחות בחצי מחירו.
שאלה - 122109
לכבוד הרב
1- האם מותר ללכת לבריכה בנים בלבד כאשר יש מצילה לבושה במכנס וחולצה?
2- האם מותר להחזיק תוכי בבית וכן לקצוץ משערות כנפיו שלא יוכל לעוף?

תשובה
א, חס ושלום, ולא תתורו אחרי עינכם. ב, לא לקצוץ לו משום צער בעלי חיים.
שאלה - 122108
מורנו ורבנו,
בשבת, בארון ישנן מגירות בהן צעצועים שונים . מותר לילד להוציא את המגירה מתוך המסילה ואח"כ להחזירה למקומה ?

שהשם יתברך יברך את הרב וישמרהו,אנו כל כך זקוקים לו.

תשובה
מבן שש ומעלה יש להסביר לו שהדבר אסור בשבת.
שאלה - 122107
לכבוד הרב שלום רב
האם יש לומר אבינו מלכינו בתפילת שחרית ומנחה בתקופה זו?

תשובה
כל עוד והטילים מתעופפים והחיילים מגוייסים יש להרבות בתפלה.
שאלה - 122106
שלום לכבוד הרב
מי הם נחשבים הרוגי מלכות על קידוש השם שאין יכולים לעמוד במחיצתם כר' עקיבא- פסח' נ', או כאלו שנהרגו על יהדותם ויש כפרה במותם- סנהד' מ"ז?

תשובה
כתב הר״ן ז״ל שיש בזה שלש מדריגות. האחת היא יהודי שלא עלינו נהרג על ידי גוי מכל סיבה שהיא. גדולה ממנה יהודי שנהרג בגלל היותו יהודי. גדולה מכולם יהודי שנהרג כשסירב לעבור על דברי תורה וקידש שמו ברבים.
שאלה - 122105
לכבוד הרב שלום רב
רכשתי דירה מקבלן. האם מותר לי לחתום על משכנתא עד ר"ח אב? וכן הלוואה ולבצע עסקאות הנוגעות לדירה ? מציין שיכל להפסיד כסף אם לא תילקח משכנתא כרגע
תבורך !

תשובה
מותר. עד ראש חודש כרגיל.
שאלה - 122104
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מעוניינת בעז"ה ללכת למערת המכפלה באוטובוס אגד, האם זה בסדר בגלל המצב הבטחוני או שעדיף לדחות את הנסיעה לזמן רגוע יותר?
תזכה למצוות.

תשובה
לא לחשוש, ולא נמנעים מללכת אל קברי אבותינו שבחברון.
שאלה - 122103
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני ספרדיה מוזמנת הערב לחתונה של אשכנזים,החופה לפני השקיעה. האם מותר להשתתף בריקודים כאשר נכנס לליל י"ז בתמוז? תודה רבה.

תשובה
לספרדים מותר הלילה ליל י״ז בתמוז לרקוד בחתונות, האשכנזים מחמירים.
שאלה - 122102
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
ראשית, שתדעו רק בשורות טובות וכל טוב.
האם מותר לברך חודש טוב בראש חודש אב?

תשובה
בהחלט מברכים.
שאלה - 122101
שלום לכבוד הרב,
ישנם שיעורים שאני הולך מידי פעם והדורש טוען שהוא חש שרוח הקודש מדברת מפיו ובקדיש בסיום מדבר עם הנוכחים ואינו עונה "אמן".האם להמשיך ללכת לשיעורים?

תשובה
תברח משם מהר.
שאלה - 122100
לכבוד הרב שלום רב
גרה באשדוד,בהריון.חוששת מאוד כשבעלי יוצא בערב לתפילת ערבית מהאזעקות.האם זה בסדר לומר לו להתפלל יחיד בבית?

תשובה
לא תפחדי, כי לא יאונה לך כל רע.
שאלה - 122099
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם אפשר להגיד השכבה על אדם יקר ללבנו הגם שאינו קרבת משפחה ?

תשובה
יש בכך מצוה בודאי.
שאלה - 122098
לכבוד הרב שלום רב, האם בשבת מותר לאנשים גדולים לא לילדים לקנח בנייר טואלט לח? תזכו למצוות .
תשובה
לרחוץ תמיד במים ולנגב ביבש.
שאלה - 122097
שלום לכבוד הרב,

בחלק מספרי התהילים מצוי לחש של מרן החיד"א זיע"א להשבעת עין הרע.
1. מה זה לחש זה?
2.האם מותר לכל אדם לקורא לחש זה?
3. באיזה זמן מותר לקרואו?

תודה לכהוד תורתו

תשובה
מותר, כי אין בו השבעת מלאכים.
שאלה - 122096
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לעבור לחנות חדשה שנסגר עבורה חוזה מלפני שבוע בימי בין המצרים?

תשובה
מותר.
שאלה - 122095
לכבוד הרב שלום רב
מה עדיף כבוד הרב מנחה גדולה בשבת ולאחריה סעודה שלישית
או סעודה שלישית לפני מנחה?
תודה לכבוד הרב הגאון

תשובה
מנחה גדולה בשבת מעלתה גדולה. בכל מצב סעודה שלישית לאחר מנחה.
שאלה - 122094
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אחרי עבודת לילה חד פעמי חזרתי חצי שעה לפני עלוה"ש ועשיתי תיקון חצות, המתנתי 20 דקות אחרי עלוה"ש והתפללתי שחרית ביחיד סיום עלינו לשבח בנץ מה היה עדיף

תשובה
לא מתפללים יחיד.
שאלה - 122093
לכבוד הרב שלום,
האם נכון הדבר שכולם קמים בתחיית המתים לדין של עולם הבא, מי כן ומי לא יזכה לעוה"ב?
ובמידה וכן האם בדין כלולים גם המעשים בגילגולים קודמים?
תודה לרב הגאון

תשובה
עיין מסכת סנהדרין פרק כל ישראל יש להם חלק, ואלו שאין להם חלק לא עלינו.
שאלה - 122092
לכבוד הרב. לרגל הולדת הבת שרה חיה בת לימור הועבר היום לחשבון הישיבה למטרת סעודת תלמידי חכמים עניים בישיבת הרב. תודה רבה על עזרתך.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 122091
כבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: שמעתי פעם שיש סגולה בהחזקת ספרי רבנו המבי"ט כנגד שריפה בבית, האם זה נכון? (לא זוכר אם שאלתי כבר (גם לא מוצא את התשובה) וא"כ סליחה)

תשובה
ספרים קונים כדי ללמוד בהם ולא לשם סגולות.
שאלה - 122090
אבלים שקמו מהשבעה השאירו את הסוכה שנה כל ליל שבת ומוצאי שבת מתפללים בבית האבל לפעמים בדרכי לבית הכנסת מבקשים ממני להתפלל שם כי אין מניין האם אני חייב או יכול ללכת לבית הכנסת
תשובה
טעות ושיבוש, צריכים להתפלל בבית הכנסת.
שאלה - 122089
לכבוד הרב שלום רב אני גר ברכסים בתפילה בבוקר בא מידי פעם אדם עם בעיה כזאת או אחרת ומבקש צדקה צריך לציין שהם מבקשים אחרי עלינו לשבח והם נראים חרדים האם לתת להם?
תשובה
אם אינך מכיר את המקרה אישית, אל תתן. כי מי שזקוק מתבייש לבקש.
שאלה - 122088
לכבוד הרב שלום רב
.שלוחי מצווה אינם נזוקים, איך חילים היוצאים למלחמת כיבוש הארץ (מתים ) מתו ?

תשובה
הרב ענה לך, העורך. ותכתוב מתו ולא מתים.
שאלה - 122087
שלום לכבוד הרב
משפחה שגרה בקומה 14 מדי פעם בשבת רוצים שאני יבוא לבקר, מה עדיף לעלות במדרגות ולהזיע ולבטל עונג שבת או מעלית שבת ?

תשובה
עדיף שתשאר בביתך ותעסוק בתורה, כי עון ביטול תורה חמור יותר מהכל.
שאלה - 122086
לכבוד הרב
הציעו לי חרדית בת סמינר גיורת מה דעת הרב?
אשמח לקבל תשובה ברורה מה שלא נתנו לי... תודה רבה

תשובה
אם אינך כהן מותרת לך.
שאלה - 122085
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום אם תנאי לכל דבר שארצה :יועיל לתיק שאני מעונין להשתמש בו לציצית, ותפילין,סידור ,ומידי פעם לדברי אוכל משקפים ,ספר קודש לקריאה בדרך. תודה.
תשובה
תיק רגיל אפשר לעשות תנאי מראש על הכל.
שאלה - 122084
לכבוד הרב
בקבלת שבת לאחר לכה דודי כשאומרים מזמור שיר ליום השבת הציבור מסתובב ממערב למזרח, האם נכון להישאר כשפניי כלפי מערב אע"פ מה שמובא בדרך ארץ רבה (ז,ה) וזוטא (ה,ז)

תשובה
נוהגים כרבנו האר״י ז״ל להשאר עם הפנים לצד מערב עד השם לאורך ימים.
שאלה - 122083
שלום לכבוד הרב
אני רוצה ללמוד שולחן ערוך, אבל אני לא מבין את הפירושים הרבים והשונים. אני יכול ללמוד את השולחן ערוך ללא מפרשים, גם ללא הרמ"א? או שאסור/לא כדאי?
תודה רבה.

תשובה
תלמד עם תלמיד חכם כמו שאמרו עשה לך רב וקנה לך חבר.
שאלה - 122082
שלום לכבוד הרב
האם בסיום מסכת או בחתונה צריך להגיד שיר המעלות בשוב ה ... לפני ברהמ"ז

תשובה
אנחנו הספרדים מנהג אבותינו בידינו כמנהג רבנו האר״י ז״ל לומר בין בחול בין בשבת ובמועדים, למנצח בנגינות מזמור שיר.
שאלה - 122081
לרבי בן ציון שיחיה
יהודי שהיה עוסק בתורה והושמעה הזעקה
וכן רבים שעוסקים בתורה יש להפסיק?
ועיר של תורה כמו בני ברק אבל צריכים לתקן צניעות ועוד גם יחושו ויפסיקו. מ"ונשמרתם"

תשובה
משום ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, צריכים לשבת במרחב מוגן כמה שאפשר.
שאלה - 122080
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

האם מותר להשאיר טלביזיה דלוקה בששי שבת, לנוכח המצב הבטחוני?

תשובה
אסור בהחלט, כי הם מחללים שבת שלא לצורך, בנוסף לכך שיש אזעקות כאשר יש התראה, ואין צריכים יותר מכך כלום.
שאלה - 122079
לכבוד הרב שלום רב
א.האם אשכנזים גם נוהגים לעשות מה שמכונה זוהר ואם כן מה המקור לכך?
ב. האם הסנדק צריך לטבול ואם כן מה המקור לכך?
תודה רבה

תשובה
אמת הדבר.
שאלה - 122078
לכבוד הרב שלום רב
נישואים שניים האם אפשרי להתחתן בתקופת בין המצרים-חתונה צנועה.
האם הילדים הנישואים של בן הזוג יכולים להיות בחתונה.
תודה

תשובה
יכולים להיות נוכחים.
שאלה - 122077
לכבוד מורנו עטרת ראשנו
תינוק שמל ו"נאמר" שמל כראוי לאחר מכן חזר העור וחופה על העטרה
ומכסה חוט הסובב האם חייב לתקן או מומלץ יסביר לנו הרב ויפסוק (בעיה שחוזרת ללא גבול)

תשובה
צריך שמוהל ירא אלקים ומומחה יראה אותו, תפנו לאחד הטלפונים באתר.
שאלה - 122076
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: האם חייב ליטול ידים אם נגע בנעל או רק אם נגע תחתית הנעל היכן שנוגע בקרקע?

תשובה
יכול לשפשף ידו במטלית או במגבת.
שאלה - 122075
הגמרא אומרת שלוחי מצווה אינם ניזוקים, אז איך נהרגים במלחמת מצווה של כיבוש הארץ? היה קשר משפחתי בין הרמב״ם לרמב״ן?
תשובה
בספרי יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, מוזכרים מלחמות מצווה וחלק מהם היו אבידות לצערינו. והגמרא אמרה על הפסוק ״חיבור עצבים אפרים הנח לו״, לומר לך כי במלחמות דוד היו נופלים במלחמה כי היה בינהם לשון הרע ודלטוריא, אבל באפריים שהיו בהם עובדי עבודה זרה היו נלחמים ומנצחים כי חיו בשלום ביניהם.
אין קשר משפחתי, הרמב״ם ז״ל נולד בקורדובה, והרמב״ן ז״ל בגירונדי.
שאלה - 122074
לרה"ג הי"ו,
קראתי ב"יעלזו חסידים" (מאמר הכבוד) היכן צריך לעמוד בתפילה והוא מציין את הפיוט "(לכה) לך אלי תשוקתי", האם כך נהוג היום?

הרב הקדוש יוכל לעשות מי שברך לכלל ישראל.

תשובה
לא נהגו לעמוד.
שאלה - 122073
לכבוד הרב היקר שלום רב
מוסר דרשה בסעודה שלישית (10-15ד')
מצד שני סיום מסכת שאני שותף לו, מה העדיפות?
סליחה על הטרחה.

תשובה
לקבוע הסיום בשעה אחרת.
שאלה - 122072
למו"ר שליט"א שלום רב...
1.אם עשה מצוה ולאחר מכן התחרט, האם יש לו מצוה בעולם הבא?
2.ומה הכוונה של מרן שכותב "ודברי טעם הם"וכן שכותב "ובעל נפש"?

תשובה
א, הפסיד, עד שיתוודה על כך, ולא ישוב לעשות כל כל חייו. ב, מסכים עם הביאור והטעם. ג, אדם המדקדק במצוות.
שאלה - 122071
הרב היקר אמא טוענת שלא רוצה לחיות יותר עם אבי ורוצה למכור את הבית לחלק חצי חצי ולקנות לי ולה בית יש להם בית גדול מה לעשות הם מערבים אותי וקשה לי
תשובה
אם התערבותך תתרום להורדת הוויכוחים, זה כדאי.
שאלה - 122070
לכבוד הרב מוצפי! ביתי בכתה ג' לומדת בבית יעקב.מתקשה בחשבון והיא מקבלת עזרה ומתקדמת ע"י מורה להוראה מתקנת בתשלום שלנו.השאלה שלי האם בכלל חשוב להשקיע בלימודי החשבון שלה?
תשובה
למען הרגשתה הטובה וחשיבותה בחברה, בודאי שכדאי.
שאלה - 122069
לפעמים אני לומד בעזרת נשים בזמן שהציבור מתפלל מנחה, יש לי 2 שאלות: 1. אני עונה עד יתברך וחוזר ללמוד, האם לענות עד בעלמא? 2 האם אמנים שאחרי החצי קדיש אפשר שלא לאמרם?
תודה לרב

תשובה
תענה עד בעלמא, והאמן עליו, ולא יתר.
שאלה - 122068
לכבוד הרב..רציתי לדעת האם גבר יכול להתחתן שוב עם גרושתו לאחר שהיא הייתה במערכת יחסים עם גבר אחר כמובן לאחר הגירושים וכמובן שהם לא כוהנים?
תשובה
ענין זה זקוק התייעצות אישית עם רב מוסמך.
שאלה - 122067
שלום לרה"ג,
האם אדם מעל גיל 40 חוזר בתשובה סיים 5 מסכתות ולומד כל יום מעל 5 שעות יכול ללמוד זוהר?

תשובה
כן, כדאי ללמוד עם ביאור אור החמה להרמ״ק ז״ל, וכן כתם פז לרבנו שמעון לביא ז״ל.
שאלה - 122066
לכבוד הרב
מטפלת אצל רופאת שיניים בכללית. עקב נסיגת חניכיים צריכה להיבדק ע"י מומחה חניכיים וכן טיפול שורש אצל רופאים, אין נשים במרפאה לטיפולים הנ"ל, הנחה משמעותית במחיר

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 122065
לכבוד הרב
מצאתי ברצפת האוטובוס מתחת/ליד כסא ריק 20 ש"ח על הרצפה והנחתי שזה היה של מישהו שכבר ירד מהאוטובוס ולא הכרזתי.
האם ניתן לקחת או להעביר לחברת אוטובוס בה נסעתי?

תשובה
על פי ההלכה הכסף שייך לך.
שאלה - 122064
לכבוד הרב מוצפי
בן 9 בת"ת, מסרב ללכת עם האבא לתפילות, לעיתים רחוקות מסכים בשימחה, מה הרב ממליץ לשכנע שיבוא ברצונו?
השם יברככם ושגם לכם תושבי ירושלים עיר הקודש יהיה שקט

תשובה
ביום שהוא מסרב, מותר גם לכם לסרב לו בענינים מסויימים.
שאלה - 122063
שלום לכבוד הרב
בחורה דתיה הכירה בחור חרדי במסגרת העבודה. הבחורה בת 26 והבחור בן 21, רוצים לדעת אם אפשרי להתקדם? שני הצדדים מרגישים רצון גדול אך השאלה אם ייתכן?
תודה לכבודו

תשובה
אם תסכים להעניק לילדים חינוך חרדי, בהצלחה.
שאלה - 122062
לכבוד הרב: לגבי שבע ברכות מה הכלל אומר
האם יש לומר בבית החתן והכלה בלבד האם יש לומר גם בבית אחר
ומה התנאים לומר האם פנים חדשות וכו' ואם אין תנאים כמה ברכות יש לומר ואיך לנהוג?

תשובה
בבית אחר או כשאין פנים חדשות מברכים הגפן וברכת אשר ברא ששון ושמחה.
שאלה - 122061
לרב שלום רב: אני קמתי משבעה על מות אימי רציתי לדעת מה האיסורים שיש בחודש ומה לשנה? והאם זה נכון שאסור לאבלים לגזוז ציפורניים כל החודש הראשון של האבל?
תשובה
שלשים יום אסור להסתפר, לא גוזזים צפרנים, בגדים לבנים לא מגהצים, צבעוניים מותר.
12 חודש אסור להשתתף בסעודות ולא מקומות המשמיעים מוסיקה.
שאלה - 122060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,בברכות השחר "משכן רע",מה יעשה אדם ששכר דירה במקום של בני תורה ועם הזמן גילה שבבנין גר שכן רע מאד,האם מעשיו הרעים נדבקים בנו?האם הרב קיבל את מכתבנו?
תשובה
לא משפיע עליכם, העיקר שאינו מציק.
שאלה - 122059
שלום לכבוד הרב
אני עוזרת לדוד שלי שעובד לבד עם משפחה מרובת ילדים בקניות של בגדים.אני לא רוצה תמורה ולכן אני אומרת לו שאני לא משלמת אלא יש לי זיכויים כדי שלא ישלם. האם זה אסור ?

תשובה
מותר, אשרייך,
שאלה - 122058
1) האם מותר לכתוב במציבה למעלה אמנו היקרה בעלת מעשים טובים
ואם לא מה אפשר ונהוג לכתוב לנפטרת במציבה למעלה
2) האם יש לכתוב ליד שם הנפטרת את הראשי תיבות ע"ה או ז"ל

תשובה
א, אמנו היקרה אהובה על הבריות. ב, לא משנה.
שאלה - 122057
שלום לכבוד הרב
בבחרותי הייתי נכשל המון בעוון הברית.
יום אחד נדרתי שלא אפגום יותר ומאז המשכתי לפגום, וגם היום לאחר שנישאתי
אני מתבייש להתייעץ עם רבי מה עלי לעשות?

תשובה
תקבל תענית, ותוריד דמעות בתפילת העמידה.
שאלה - 122056
שלום לכבוד הרב ,
קנינו ספרים לבית הכנסת . רוצים לעילוי נשמת אבא .
האם כך נכון לכתוב ?
לעילוי נשמת פלוני בן פלונית שנפטר ב....צריך לכתוב רק שם אמו ,או גם שם אביו ?שם משפחתו ?

תשובה
העיקר לרשום שמו ושם אמו, פרטים נוספים לא חשובים.
שאלה - 122055
לכבוד הרב שלום רב
האם יש לומר שובה ויהי נועם רגיל לפי הסדר כאשר מתפללים במוצאי שבת בבית האבלים

תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 122054
שלום לכבוד
אתמול במנחה קיבלתי תענית על חטא מצער ביותר.
מתחרטת מאוד. ברכני שזה יקובל לפני הקב"ה.
מתי התענית מסתיימת, בשקיעה או בצאת הכוכבים?
תודה רבה מעומק הלב לכבוד הרב

תשובה
בצאת הכוכבים בשעה 20.12 כיום.
שאלה - 122053
כבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה על האפשרות לקבל מענה שבזכות כבוד הרב אנו מתחזקים.
נולד לנו נכד ראשון ביום שני בשעה 19:37.מבקשים ההורים את עצת הרב לגבי השם:
אריאל,אליאב,נועם.

תשובה
אריאל עדיף.
שאלה - 122052
כבוד הרב
בהמשך לתשובה,
ב3 הפעמים בסדר העבודה שיש וידוי שאומרים "אנא בשם"
האם זה אותו "סט" של הוי"ת או שיש הבדל בניהם? (בדגש על השורות האחרונות שלגביהם הרב ענה מה נכון)
תודה

תשובה
הלוח של תשע המערכות בכולם זהה. וכן אקיק הויה שבראש, ואקיק הויה שמתחת, שהם כתר ומלכות אותיותיהם ונקודותיהם זהות בכל שלשת המקומות.
שאלה - 122051
שלום לכבוד הרב היה ויכוח קטן בבית הכנסת ולא היה תשובה,
אם קטן עולה למניין שבעה,אז למה כהן קטן יחיד בבית הכנסת או לוי קטן יחיד בבית הכנסת לא עולים לתורה בשבת?מה הסיבה

תשובה
שאר שבעה עולים כן, אך כהן ולוי שהם חשובים שבציבור לא.
שאלה - 122050
לכבוד הרב שלום רב
א. מהי הגדרת ״ חמר מדינה״?
ב. בפסחים איתא אמימר בת טוות, ודרשו שעשה כן מטעמי חסידות. כיצד ביטל סעודה רביעית ?
ג. מחפש ספר המבאר כביכול ״חטאי״ הגדולים.

תודה

תשובה
משקה המכיל אלכוהול.
שאלה - 122049
שלום כבוד הרב, האם הסיבה שהרב כותב שלא להאריך יותר מידי בתפילת העמידה היא בשביל שאדם יספיק לענות קדושה? או שיש סיבה אחרת?

תודה!

תשובה
יפחה כתבתת. כדי שיענה.דושה כי היא מצוה רבה.
שאלה - 122048
שלום לכבוד הרב ותודה רבה על כל החסד שאתה עושה עימנו.האשה לוחצת מאד לצאת לחופשה עם הילדים הקיץ.מה אעשה שהחופשה נופלת מ:ב'-ד' באב .האם אפשר לצאת לצימר בזמן זה?
תשובה
או לסיים לפני ראש חודש, או אחרי תשעה באב.
שאלה - 122047
לכבוד הרב..
בני בן חודשיים רגישות קשה לחלב.צורך אוכל במרשם רופא מיובא מהולנד בשם נוטרמיגן. החברה שלחה לי תעודת כשרות(חלב נוכרי)באנגלית אך על הקופסא אין. יש לסמוך על כך?

תשובה
מותר לו בהחלט.
שאלה - 122046
לרב שלום
האם אשה יכולה לצאת לבחוץ עם בושם שמורגש מעט כגון שאם היא הולכת ועוברים לידה יריחו ממנה, אבל אם היא עומדת ללא הליכה אין מרגישים?
ומה הדין למשקפיים גדולות אופנתיות?

תשובה
הכל בעדינות.
שאלה - 122045
לכבוד הרב
בצבא מדי פעם בצהרים אני תופס כמה חברה ונותן להם להניח בתפילין שלי,לפעמים הם צוחקים בהם ומדברים איתם בזמן ההנחה,האם להביא להם להניח בשלי או בתפילין של בית הכנסת ?

תשובה
תן להם את הכי כשירות.
שאלה - 122044
לכבוד הרב שליט"א שלום וברכה!
כבר תקופה ארוכה שאני עושה בביתי מנין של ערבית במוצש"ק, לכל דיירי הבנין, ואמרו לי שעדיף להתפלל בביהכ"נ. האם אני צריך לבטל את המנין הזה?

תשובה
יש אמנם עדיפות להתפלל בבית הכנסת, אך כשיש סיבות מוצדקות כגון אנשים מבוגרים, או כאלה שלא ילכו להתפלל, או שיש טירחא דציבורא מצד עיכוב הזמן אפשר להמשיך.
שאלה - 122043
לכבוד הרב
אמא שלי מכסה את הראש עם מטפחת ובימי הקיץ החמים היא מזיעה מאד בשיער. השיער שלה צבוע, ובשבת הצבע עובר לה למטפחת ומשאיר כתמים במטפחת. מה ניתן לעשות ?

תשובה
אין דבר, לפי צערה כך גודל שכרה.
שאלה - 122042
מהי "משום איבה" היום?
הרי דורסים כלכלת לומדי תורה,רומסים חינוך ילדינו,לועגים לצניעות,הופכים דברי חז"ל,מבזים גדולי דור,עוקרים תורה מהעם.
ממה עוד לחשוש?מה כבר נשאר

תשובה
ואני שואל, ומה בידך לעזור ולהועיל?
שאלה - 122041
לכבוד הרב
בספר "עוד יוסף חי" פרשת בלק, כותב הרב בנושא הקללה, שהמעטת אותיות מחלישה.. והוספת אותיות מחזקת..
האם יש דרך שנוכל לפעול במעשה,בדיבור נכון, כדי להחליש את אויבנו

תשובה
רק על ידי לימוד תורה ועוד תורה.
שאלה - 122040
לכבוד הרב
באמצע קדושת כתר נעמד לידי מבוגר שנדף ממנו ריח של שתן, מה היה עליי לעשות באותו רגע?

תשובה
ללכת לפינה אחרת מבלי לגלות סיבת הדבר.
שאלה - 122039
לכבוד הרב היקר שלום
רק רוצה לברך אותך על כל הדברים שאתם עושים למענינו
ה ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידך ובבניין ירושלים נתנחם
חזק וברך תהייה.

תשובה
רק בבוא הגאולה האמיתית נתנחם ונשב בטח.
שאלה - 122038
לכבוד הרב מוצפי
אומרים שמי שמתגיירת בגלל אינטרס אז הגיור לא נחשב לה השאלה לגבי שלמה המלך שגייר את נשותיו

תשובה
ומי סיפר לך את השקרים הללו על שלמה מלך ישראל קדוש שבקודשים? הוא שכתב ברוח הקודש את שיר השירים? שלי נעלייך כשאת מזככירה את שמו.
בסליחות אנחנו אומרים ״רחמנא אידכר לן צלותיה דשלמה מלכא״.
העורך, הרב ציווני למחוק את הדברים שכתבה עליו.
שאלה - 122037
מה כבודו מציע לכל עם ישראל לעשות/להתפלל בעקבות ההסלמה בכל רחבי הארץ על מנת שתהיה שמירה והגנה הרמטית על כולנו ושכל מה ששונאינו רוצים לראות עלינו שיהיה אך ורק עליהם?
תודה

תשובה
להרבות לימוד תורה, ולהרבות צניעות בבנות ישראל כולל שירת נשים, וגברים המדברים בפני נשים.
שאלה - 122036
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תנור שלפני שנה פעם השתמשתי בו לבשרי ומאז כל הזמן פרווה.השאלה אם מותר לי לחמם לחם שם ולאכול עם מאכל חלבי אח"כ?עד עכשיו מה שחיממתי לא אכלתי עם חלבי

תשובה
מותר בתבנית אחרת.
שאלה - 122035
לכבוד הרב
אחרי שנדרתי לתת סכום כסף (500), כבודו אמר לי לעשות התרה בפני 3.
לא עולה בידי לעשות כן ואני מעדיפה לתת הכסף בכל זאת.
(חצי לאתר לזיכוי הרבים וחצי לטהרת הבית)
מותר?

תשובה
אפשר.
שאלה - 122034
סדר העבודה
"אנא בשם" שיש 3 פעמים בוידוי כה"ג
לאחר "סט" ההוי"ת עם הניקודים האם מסתיים ב:
אְהָיֹה אְהָיֹה יְהָוֹה יְהָוֹה
או ב:
אְהָיֹה יְהָוֹה
כיון שראיתי הבדלי נוסחאות

תשובה
כמו הדוגמא הראשונה.
שאלה - 122033
לרב
בנוגע להתרת נדרים.
אפשר לעשות התרת נדרים גם על נדרים ממש שאמר לשון נדר וזוכר אותם וגם על קבלות שקיבל אך לא אמר לשון נדר אלא נהג בהם יותר משלוש פעמים ויתירו לו הכל ביחד?

תשובה
את הנדרים הידועים יש לומר בסתר לאחד המתירים לפני ההתרה.
שאלה - 122032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמי רחל חנה מהו הפסוק אותו אני צריכה להגיד בתפילת 18.תודה לרב

תשובה
שמות פרק ל"ט, ט. רָב֧וּעַ הָיָ֪ה כָּפ֖וּל עָשׂ֣וּ אֶת־הַחֹ֑שֶׁן זֶ֧רֶת אָרְכּ֪וֹ וְזֶ֥רֶת רָחְבּ֖וֹ כָּפֽוּל:
משלי פרק ט (א) חָ֭כְמוֹת בָּנְתָ֣ה בֵיתָ֑הּ חָצְבָ֖ה עַמּוּדֶ֣יהָ שִׁבְעָֽה:
שאלה - 122031
לכבוד הרב
בוידוי של סדר העבודה:
1. חטאתי - ופגמתי בנהי"ם וגרמתי לסלק וכו' - או בנה"י?
2. כפר נא לחטאים - להפריד... מנהי"ם דנהי"ם או מנהי"ם דנה"י?
תודה

תשובה
נהי״ם, כי ביאר רבנו שאול דוויק הכהן בספרו איפה שלימה כי המלכות נכללת בנה״י וגם לפעמים נקראת על שמם.
שאלה - 122030
לכבוד הרב שלום וברכה
שתלתי עצי פרי בגינה שלי באייר תשע"ב .מתי נוכל לאכול מהפירות? זיתים. תפוזים ועוד .
תודה רבה לרב על כל השקעתו.

תשובה
כל מה שיחנוט באילן החל מיום ט״ו בשבט תשע״ה.
שאלה - 122029
לכבוד הרב מוצפי שלום רב: מה הדבר שאפשר לתרום לבית הכנסת שהוא במעלות הכי גבוהות בשביל הנפטר אם הרב יכול להגיד לנו כמה דברים שהכי חשובים ולדרג אותם?תודה?
תשובה
א, בנית ארון הקודש.
ב, פרוכת לארון הקודש.
ג, התיבה לספר התורה.
ד, הפרוכת לתיבה.
ה, תאורה מעל התיבה בשעת קריאת התורה.
ו, תאורה מעל ארון הקודש.
ז, תאורה כללית בבית הכנסת.
שאלה - 122028
לכבוד הרב

פסוק לשם יוסף, לא מצאתי אחר מלבד תהלים קלח פסוק ח האם זה מעכב העובדה שאומרים שם אדנות במקום הויה ואז יוצא שהאות א ראשונה במקום י?

תשובה
כלל אינו מעכב.
שאלה - 122027
לכבוד הרב מוצפי שליט"א

1.בחור בשם יוסף שאומר את הפסוק מתהלים קלח ח באלוקיי נצור האם זה מעכב שהוא אומר את שם השם באדנות ולא בהויה ואז האות הראשונה היא א במקום י?

תשובה
אינו מעכב בהחלט, כי אסור בהחלט להזכיר אות יו"ד ושם הוי"ה כלל.
שאלה - 122026
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת על שרשרת עם שם האם זה באמת עוזר לשמירה ומזה קמע והאם מותר לכנס לשירותים עם זה תודה

תשובה
דמיונות.
שאלה - 122025
כבוד הרב,אבא שלי נפטר ונקבר בי"ב אלול תשע"ג-האזכרה ביום רביעי הזה בערב?אחרי השנה הראשונה אזכרה כל י"ב באלול?
תשובה
כל השנים אחר יום הפטירה י"ב באלול. אזכרה בי":ב אלול. השנה מעוברת מלאת י"ב חודש ביון י"ב באב.
שאלה - 122024
אני ב"ה מתחזקת ממש כבר שנתיים(אני בשידוכים) אתמול נפלתי ליצר הרע נפילה חזקה נפגשתי עם חבר מהעבר ואני כ"כ בצער גדול ומרגישה שאין לי תקנה ולמה שיגע לי בחור צדיק עכשיו ה סולח?
תשובה
תבכי ותתחרטי על מה שעשית, ויבוא לך בחור טוב והגון.
שאלה - 122023
לכבוד הגאון הרב מוצפי
האם עם הצימוקים שיש בשוק בימינו מותר לעשות מהם יין?
כי נאמר לי ההלחלוחית שלהם היום זה הכל תעשייתי ולא בא מעצמם.
תודה לרב על כל החיזוק אוהבים אותך

תשובה
העורך, הרב כבר כתב שאפשר להשרותם שלשה ימיפם, לסחוט ולסנן ולברך הגפן.
שאלה - 122022
לכבוד הרב
אמא שלי נפטרה ב כ"ו סיוון לפני השקיעה ונקברה ב 11 בלילה
השאלה שלי מתי האזכרה של החודש ומתי של השנה

תשובה
בשנה ראשונה הולכים אחר הקבורה, והיא ביום כ"ז בסיון, ויום השלשים יחול ביום חמישי כ"ו בתמוז, ובו תעשו עליה לקבר, תפלת מנחה ולימוד תורה וערבית, ולמחרת יוצאין מהאבל.
שאלה - 122021
ביקשנו מהרבנות העתק כתובה הם כותבים תל אביב יפו.
המילה יפו מיותרת ?
לאבא של הכלה קראו ראחים רחמים. ראחים בתעודת זהות ורחמים על המצבה. ברבנות אומרים כתוב אצלנו ראחום רחמים

תשובה
המילה יפו אינה מיותרת, כי יפו קדמה להקמת תל אביב, תכתבו את שמו בכתובה כפי שהם מכנים אותו ראחים, ולא שום ענין אחר.
שאלה - 122020
לכבוד הרב שלום רב
האם יש תפילה או סגולה לגמגום.

תשובה
לגשת לפסיכולוג מקצועי.
שאלה - 122019
לרב שלום
האם בשבת מותר לחמם על פלטה חשמלית דולקת עוגה שנקראת "סופלה"? זה עוגה שמבחוץ קשה ובפנים מלאה שוקלד נוזלי וגם העוגה בפנים רכה ולא מוכנה כמו בחוץ?

תשובה
אם אינה מוכנה לא לחמם בשבת קודש.
שאלה - 122018
שמעתי שבביכ"נ מסוים אב"ד ופוסק, ישיש וצדיק ופוסק האיזור נפל עם ספר התורה,אך הספר לא נפל,תפסו באוויר והוא לא נפל, אנחבט מאוד.
האם המטפללים חייב לעשות תענית בגלל הרב או לא?

תשובה
הם ישאלו רב פוסק, אתה אל תכנס לנושא.
שאלה - 122017
כדי להסיע את הבנות לפגוש אביהן מונית עולה 40 שח קבענו שנשלם חצי חצי,אני ואבא של הבנות לפעמים דוד שלי יכול לקחת אותי ברכבו האם מותר לקחת את החצי של הנסיעות מהאבא כשבאה עם דודי
תשובה
מותר.
שאלה - 122016
בשם בן ישיבה.הוריו חרדים חוזרים בתש'.המשפחה לא בקשר איתם.
האם יש חיוב להזמין לחתונתו את הדודים ובני דודים חלונים?
הורי הבחור לא רוצים להזמינם.
אם מותר להסתפק רק בסבים

תשובה
אם אינם בקשר אין חובה להזמינם. ואם יש חשש לשנאה כדאי לשלוח בדואר.
שאלה - 122015
שלום לכבוד הרב האם הרב יכול להגיד לי מה המעלה של אישה המנקה בית כנסת?
תשובה
בזוהר הקדוש דימה אותה לכלי המקדש, שהם כלי שרת לשרת בקודש, ויש לה שמירה מעולה מלמעלה.
שאלה - 122014
למו"ר
1.האם מותר לאשה לצאת לבחוץ עם משקפי שמש גדולות?
2.והאם מותר לנהוג כמנהג הידוע לעמוד בקבלת שבת למערב כאשר כל הקהל עומד לצד מזרח?

תשובה
א, מותר. ב, מותר.
שאלה - 122013
1) האם אפשר והרב ממליץ לכתוב על המציבה פסוקים כגון: פיה פתחה בחכמה... או עוז והדר לבושה...
2) האם נכון לכתוב בראש המציבה את המילים המדוכא בייסורים
על הנפטרת?מה דעת הרב

תשובה
לא כותבים פסוקי תנ״ך על המציבה. על מי שסבלו יסורים יוצאי דופן, על אשה כותבים המדוכאת ביסורים, על גבר המדוכא ביסורים.
שאלה - 122012
בעלת תשובה התחתנתי עם בעל תשובה ובעלי התרחק מבחינה דתית ויש ילדים מיואשת התחתנתי לבנות בית לה' הכל מתמוטט לי מול העיניים למה זה מגיע לי משתוקקת לה' איך אפשר לגדל ילדים ככה?
תשובה
אסור להתלונן על מה שבשמים עושים, הוא בבחירתו מתנהג כך.
שאלה - 122011
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום
ביקשו ממני לומר שיחה שמחברת לפרשת השבוע ובה קצת תוכן לחולים
החולים מבוגרים מעורבבים האחראית גם מבוגרת ללא כיסוי ראש ועם מכנסים מבקש פסיקת הרב

תשובה
מותר בהחלט, כי זה יחזק אותם מאוד.
שאלה - 122010
לכבוד הרב
בחור שבעברו היה דתי ונפל, עובד בחו"ל ומקיים קשר עם גויה. המשפחה כבר היתה בכל קברי הצדיקים ואצל רבנים בכל הארץ. מתפללים ללא הפסקה בדמעות שליש. מה עוד ניתן לעשות ??

תשובה
השם יתברך ירחם על נשמתו, צריך לגדל ילדים בחינוך ללא פשרות.
שאלה - 122009
לכבוד הרב מוצפי שליטא אני יוצאת עם גר,בחור שומר תו"מצ קובע עיתים לתורה,רציתי לדעת מה יחס התורה לנישואין עם גר?האם זו זכות ??האם זו עבירה לא להתחתן איתו רק מפני שהוא גר?
תשובה
מצווה גדולה מהתורה לאהוב אותו. שנאמר ואהבתם את הגר.
שאלה - 122008
לכבוד הרב שלום
בע"ה אנו עולים לארץ מארהב ביום שלישי ומתכוונים לגור בע"ה בירושלים
קצת חוששים מהמצב.
האם הרב ממליץ לחכות עוד שבוע?
אנו משפחה חרדית
אפשר להתייעץ בקשר לחנוך?

תשובה
לא לחכות לעלות יום קודם, לשלוח לתלמוד תורה חרדי בלבד.
שאלה - 122007
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: האם אפשר להניח סידור על גבי חומש (מודפס), או גמרא על גבי חומש כיום?
שאלה: האם מותר לומר תהילם לאחר צאת הכוכבים. (ומה לאשה)?

תשובה
א, לא. ב, לאשה מותר.
שאלה - 122006
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: איזה פסוק יותר טוב לומר לפני "עשה שלום" בשביל השם משה "מי זה מלך הכבוד ה' עיזוז וגבור וכו'" או " מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות וכו'"?

תשובה
מי הוא זה מלך הכבוד...
שאלה - 122005
למו"ר שליט"א
1.איזה דיבורי חול מותר לדבר בבית הכנסת לאברכים שרוב היום נמצאים בבית המדרש? ומה הדין לבעל בית?

תשובה
שום דברי חול לא מותרים כלל.
שאלה - 122004
לכבוד הרב האם יש בעיה לחגוג יום הולדת לאימי בת 54 ביום שני הבא ערב י"ז בתמוז עם מוזיקה? תודה לכבוד הרב אוהבים אותך מאוד.
תשובה
תקדימו ערב קודם, כי יש פוסקים שמחמירים.
שאלה - 122003
מורנו ורבנו שליט״א.
היה ויכוח בביהכנ״ס כשהחזן עשה השכבה לשלשת הנרצחים, כי טענו נגדו שכתוב הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן? והשכבה מדוע?

תשובה
שאלה חשובה שאלת, רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות דרוש הקדיש חקר אם יש לומר בשבת ובמועד קדיש על הנפטרים, כי ידוע בזוהר הקדוש כי בשבת ובמועד אין גהינם שולט ואם כן קדיש למה?
והשיב כי לקדיש שתי מטרות יש, האחד להציל הנפטר מעונש גהינם וממקטרגים, וזה שייך בחול ובנפטרים טבעיים ורגילים.
אך השני הוא להעלותם למדריגה יותר עליונה ממה שהם עתה, וזה שייך גם בשבת ובמועד, וגם בצדיקים גמורים, וגם בנהרגים על היותם יהודים.

ודע ידידי שמובא בזוהר הקדוש ובמדרש גן עדן ועוד, שאין סוף למעלות, למדריגות, לאורות המרהיבים, לתענוגים הנצחיים, שיש לנפטרים למעלה, ולעולם הם אינם נשארים במקום אחד, אלא כל יום עולים מדריגה יותר גבוהה מאתמןל וכן הלאה. גם התענוגים הנצחיים שם מתחדשים כל שניה, והם שם ככל שעולים יותר מתאווים למדריגות יותר עליונות כמבואר בספרי וחיבורי מאות גדולי ישראל בענין זה. ולכן ככל שנזכירם כך נגרום עילוי גדול לנשמתם.
תודה לך על שגרמת להם נחת רוח.
שאלה - 122002
לכבוד הרב שלום.
האם לברך שבע ברכות אם הסעודה אינה בבית החתן? (לספרדים)

תשובה
דעת מרן השלחן ערוך אין לברך שבע ברכות אלא בבית החתן והכלה, ויש נוהגים שבשבת שכולם מתקבצים במקות אחד ושם לנים בחדרים, יש על מה לסמוך אם מברכים.
והאשכנזים נוהגים לברך היכן שיהיה.
שאלה - 122001
לאור המצב המתוח בארץ בעקבות התפרעויותיהם של הפלסטינאים וטילים מעזה, יש פחד וחרדה שחס ושלום המצב יצא מכלל שליטה.
מה הרב ממליץ לבחורה לעשות ברוחני שתהיה שמירה מאת ה'?

תשובה
לשמור צניעות למען הכלל, ולקרוא תהלים. הבחורים יעסקו בתורה הרבה. ובפרט לרגל הצרת צעדי בני הישיבות הקדושות.
שאלה - 122000
לכבוד רבנו היקר , ראשית תודה על למוד התורה שזכינו והתחזקנו בזכותו.
מהי מעלת ומצוות פדיון פטר חמור לעושיה ולמשתתפים בה?
תבורכו מכ״ב צנורות שפע מבריכה עליונה ותשקו הצמאים בתורה.

תשובה
תודה על הברכות והאיחולים, ישלם לכם השם יתברך בכפליים.
שאלה עמוקה שאלתם ממני, ואם אשב כל היום וכל הלילה לא אספיק לפרשה ולבארה כפי שלימדונו חכמי ישראל.

א, התורה הקדושה ציוותה אותנו לקיים כל התרי״ג מצוות בשלימותן, והם מכוונות כנגד תרי״ג איברים שבאדם, ״רמ״ח״ מצוות עשה כנגד רמ״ח איברים, ושס״ה לא תעשה כנגד הגידים, המפרשים שאלו ורבנו האר״י ז״ל בראשם הרי איך יתכן שאדם אחד בגלגול אחד יקיים את כולם? והרי יש מצוות מיוחדות לכהנים, ויש ללוויים, ויש לישראלים. ויש מצוות הנוהגות רק בזמן שבית המקדש קיים כקרבנות עולות מנחות ונסכים, פרה אדומה, יובל, ומינוי מלך וסנהדרין.

ב, יש שתירצו זאת שעל ידי לימודינו באותם עניני המצוות אנחנו מקיימים ונשלמה פרים שפתינו, אך כל זה כיום שבית המקדש חרב, אך בזמן שהוא בנוי היעלה על הדעת שנקיים הקרבנות בקריאה בלבד? ועוד כלל בידינו שכל מצווה יש לקיימה בחמש בחינות. מעשה, דיבור - שיאמר הנני בא לקיים מצוה זו, מחשבה - שיחשוב לשם מצווה. כוונה - שיכווין לשם שמים ולא לשם כבוד. רעותא דליבא - הוא רצון ושמחת הלב בעשיתה יותר מאם היה מרוויח אלפי אלפים אבנים טובות ומרגליות.
ובפרט היות מצוות נדירות כגון פדיון הבן, הפרשת תרומות ומעשרות, כלאיים, זרוע לחיים וקיבה ודומיהם שלא כל אדם זוכה לכך.

ג, רבנו חיים פלאג׳י ז״ל בספרו נפש כל חי מערכת ר, אות א. כתב כי המשתתף ורואה את עשית המצוה יש לו חלק כאילו עשאה בעצמו. והראיה ממצוות הביכורים שהיו מביאים לבית המקדש וכשהגיעו תושבי האיזור החקלאי לירושלים, כל בעלי האומניות שבירושלים היו קמים לפניהם ואומרים להם, אחינו תושבי מקום.. ברוך בואכם לשלום. ועוד מצינו שיש מעלה גדולה למצווה הנעשית ברוב עם הדרת מלך, ואפילו יחיד המקיימה, כי בזה מתקדש שמו של אבינו שבשמים בעולם. וכדאיתא במסכת זבחים י״ד, א. שהיו מוסרים דם הקרבן מכהן לכהן ולכל אחד יש חלק בקיום המצווה.

ד, גם כלל גדול הוא מהר סיני שם עמדו נשמותינו כולן וקיבלו את התורה, וקיבלנו שותפות מליאה וערבות הדדית בשמירת התורה ובקיום מצוותיה, וכדאיתא במקומות רבים ומהם במסכת שבועות ט״ל, א. והפסוק מכריז אתם נצבית היום כולכם... לעברך בברית השם אלהיך. וכך איתא בפסיקתא עקב ט״ו, א. ״ללמדך שכל ישראל ערבים זה בזה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את תורת אלהינו״. ולכן משתתפים יחד באותו מעמד ובזה כאילו קיימנוהו.

ה, על כל אלה ידוע הוא מה שמובא בזוהר הקדוש ובתיקוני הזוהר, כל ישראל נשמותינו מחוברות ויונקות מאילו ענק אחד, ובו למעלה משבעה מיליארד נשמות, והן מחולקות באילן לשרשים שונים, שורש כללי משה רבנו עליו השלום, שלשה גזעים שלשה אבות, י״ב גזעי משנה י״ב שבטים, שבעים ענפים שבעים נפש למצרים ושבעים זקנים, שש מאות אלף נשמות כלליות מאירות בעוצמה, כל אחת מהם בשרשה שש מאות אלף נשמות פרטיות ומספקת להם אור החכמה והשפע, כל אחת מהפרטיות יש בה שש מאות אלץ ניצוצי נשמות פרטיות. כל מי ששייך לאותה קבוצה מהשש מאות אלף יכול במעשיו הטובים להועיל ולקדם, לתקן ולהאיר בכל הנשמות שמשרשו. ולכן באותו מעמד אם יהיו נוכחים אנשים או נשים שנשמותיהם שייכות לאותו שורש, אור עצום ורב יאיר בנשמתם. וכך שמעתי ממור אבי ז״ל פעמים רבות.

ו, מצוות נדירות, פדיון הבן, פדיון פטר חמור, לא תחרוש בשור ובחמור, יבום, חליצה, זרוע לחיים וקיבה לכהן, פיאה בשדה, שחיטת עוף ובהמה, ראשית הגז, ועוד. כשמקיים המצווה הנו אדם צדיק וירא אלקים יכול הוא לכלול בתוך נשמתו באותה שעה את כל אותן הנשמות שלא קיימו מצווה זו בפועל, ובפרט אם אותם בני ובנות ישראל יהיו נוכחים שם באותו מעמד.
וכתב רבנו האר״י ז״ל בספרו שער המצוות דף ג, עמוד א. ״ודע כי בהיות האדם מחפש ומקיים המצוות שאינן נוהגות תדיר, כמו מצוות זרוע לחיים וקיבה, גורם אל השארת רוח הקודש אל האדם להשיג ידיעה וחכמה, ובפרט ביום ההוא עצמו שקיים איזה מצווה מהם״.

ז, ומה טעם בחמור: רוב ככל המפרשים כתבו שהיא גזירת הכתוב, במסכת בכורות דף ה, ב. כתבו שהוא שכר להם וחשיבות על שעני שבישראל הצאתו ממצרים לקח עמו שלל לא פחות ממשא 90 חמורים לובים, וזה חשיבותם. ובספר החינוך מצווה כ״ב כתב הטעם כי בכורי מצרים נמשלו לחמורים ואותם הרג ואותנו הציל, לכן נפדה החמור הבכור. ובזוהר הקדוש כתב כי החמור מסמל את החומריות ההון העושר והתאוות בהיותו כלי למשא מסחר ולתחבורה.

ח, ובמדרש בראשית צ״ט, י. כתב ״יששכר חמור גרם, חמור גרם אותו, וכי מנין היתה יודעת לאה שבא יעקב? ( כי כתוב ותצא לאה לקראתו, ואמותינו צנועות באהליהן היו ואינן יוצאות החוצה) אלא נהק החמור ושמעה קולו ויאצת לקראתו, דבר אחר, כשם שהחמור טוען את המשא, כך יששכר טוען את התורה, ועוד מה החמור עצמותיו ברורים, (חזקים) כך יששכר תלמודו ברור עליו״ . ובמדרש תנחומא ( ויחי סימן י״א) ״ויט שכמו לסבול עולה של תורה והיא היפך החמור של הקליפה, וכתב רבי צדוק הכהן מלובלין ז״ל שהוא כחמור למשאוי והמשא מבטל רצון התאווה.

ט, ומור אבי ז״ל בעשותו מצוה זו ביום ל״ג לעומר תשכ״ב לפני 52 שנה קיים מצווה זו לראשונה, ואמר לי סודו להנצל ממה שכתב הזוהר הקדוש כי יש לומד תורה ולא לשם שמים, וגם אם בקי בה הרה הוא בגדר ״חמור״ נושא ספרים, ורעיא מהימנא הוא משה רבנו עליו השלום אמר עליו (כי תצא ער״ה, על המלעיזים שאסתר הלכה לאחשוורוש בעצמה) ״חשוב ח׳כם מ׳חוכם ו׳רב ר׳בנן ראשי תיבות חמור, כי מביט רק לחיצוניות הוא הפשט ולא מעמיק בפנימיות״. ועל ידי כן זוכה שיאירו עיניו בתורה ויעלה מהחומריות לפנימיות.

י, עוד טעם נפלא הגיד לי ז״ל כי ירמוז לסוד ביאת משיח צדקנו במהרה עליו נאמר ״עני ורוכב על חמור״ בזכריה ט, ט. ועל ידי קיום מצווה זו יזרז ביאת המשיח שהוא יכניע כל סוגי החמריות הזדון והרשע, התאוות הבהמיות, והקושיות והשכחה בתורה, ונהיה כולנו טהורים וקדושים.
שאלה - 121999
לכבוד הרב:
חמותי נפטרה והמשפחה רוצים לעשות פעם בשבוע משניות בביתה?
מה דעת הרב והאם זה מועיל לנפטר?

תשובה
לכתחילה יש לערוך כל הלימודים שלאחר השבעה רק בבית הכנסת כדי לזכות את ההמונים והעוברים ושבים, וכן לימוד במקום קדוש, חשוב שבעתיים.

רק במידה ותדע נאמנה כי יש מבני המשפחה שלא יבואו לבית הכנסת, אך אל הבית ירגישו מחוייבים להגיע, וילמדו שם, ויקשיבו לדברי תורה, בדיעבד תערוך בבית.
שאלה - 121998
לכבוד הרב שלום רב איך יודעים מהו זמן יציאת שבת לפי רבינו תם מאחר שכמעט בכול עלון או לוח שנה יש זמן אחר ליציאת שבת לפי רבינו תם
שאלה שנייה האם מותר למכור לגויים מכשיר טלוויזיה

תשובה
א. זמן רבנו תם הוא 72 דקות לאחר השקיעה באותה עיר או ישוב, 72 אלו אינן נחשבות כדקות רגילות שלנו, רק בהשוויית העונות דהיינו בחדשים ניסן ותשאי בהן היום והיילה שוים בשעותיהם, באמצע החורף הם מצטצמים לכדי 60 דקות בגלל קוצר שעות היום, ואילו באמצע הקיץ כחודש תמוז הם נפרשים יותר מפני אריכות היום, יתכן ויש שינויים לפי איזורים שנים בארץ, אתה תקח את הזמן הקצר יותר.
ב, מותר למכרו לגוי גמור.
שאלה - 121997
נתבקשתי לשאול את הרב האם הנפטרים רואים/יודעים מה נהיה עם החיים??
ובבקשה ומחילה מראש אם אפשר לקבל מקורות לדבר.
שה׳ יברך את הרב בכל מילי דמיטב ולהרביץ תורה עד ביאת המשיח

תשובה
הנפשות שלהם כאן בגן עדן תחתון יודעות, אך הנשמות בגן עדן עליון אינן יודעות עד שמגיעים אליהם ומודיעים להם, ונזכר בזוהר הקדוש ובשער רוח הקודש לרבנו האר״י ז״ל, ועיין שפתי צדיקים.
שאלה - 121996
לכבוד הרב שלום רב
לצערי הרב בשבת בטעות (מתוך הרגל) התחלתי לצייר עם עפרון בעין (להתאפר), איך לכפר?
תזכה למצוות
תבורך מפי עליון

תשובה
תני מטבע לצדקה.
שאלה - 121995
לכבוד הרב שלום רב רצינו לדעת אם הרב יכול לפרט מה צריך לכתוב על המציבה של הנפטר
האם צריך לכתוב בן האמא או בן האבא האם איפה נקבר או נפטר וכו'

תשובה
מספיק שם האם. והאשכנזים נוהגים לכתוב שם האב.
ותאריך הפטירה בלבד, היהודי ולא הלועזי.
שאלה - 121994
יש בית כנסת בשכונה מזה 50 שנה שפועלת רק בשבתות ולפעמים היתה פועלת באמצע שבוע פתחו במקלט ליד בית מדרש שלומדים בו הציבור רוצה לעשות מניין מנחה וערבית האם במקלט או בבית הכנסת?
תשובה
בהלכה יש עדיפות על בית הכנסת קבוע על פני מקלט הנקרא אינו קבוע, ועוד מפני שיש בבית הכנסת חלונות הפונות לרקיע.
שאלה - 121993
כבוד הרב אני בחור בן ח"י בחו"ל לומד בהתמדה מזה שנים בבהכ"נ וכרצון אבי מורי רב בהכ"נ הי"ו, וב"ה רואה ברכה בעמלי, ולאחרונה אברך אחד בקשני לבא ללמוד בישיבה, האם יש צדק בדבריו?
תשובה
בהחלט כן, טוב תעשה אם תכנס לישיבה מסודרת ללמוד אצל רב, עם חברים. ובזה תתקיים התורה בידך, כי כך הורונו רבותינו בעלי התלמוד כי הלומד עם חבר מחכים, והזהירו לא ללמוד לבד.
שאלה - 121992
לכבוד מו"ר הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א
שאלה: האם אדם שסיים מסכת משניות חייב לומר תחנון (המסיים לא הציבור)?

תשובה
כדאי לומר. כי רק ריווח יש מכך שלא יכולים לקטרג על תפלתו.
שאלה - 121991
שלום לכב' הרב,
א, האם תרגום השם "אכרם" הינו "נדב"?
ב, אדם ערירי נפטר ולו רק אחיינים. כיצד יש לנהוג בימי השבעה ובכל השנה?
ג, האם נהגו לעשות אזכרה ביום הכ"ב לפטירה?

תשובה
א, הכי קרוב לשם זה. ב, מצווה להתפלל בביתו כל השבעה, ואחרי השבעה יאמרו עליו קדיש בבית הכנסת. ג, זה מיותר.
שאלה - 121990
ע״וס תקבע הסדרי ראיה של האבא עם הבנות היא מציעה מפגשים במרכז קשר כי שם נוח האם להסכים לדבר זה חדר שבו הבנות עם האבא כשעה ויש ע״וס שצופה בהן אנא אשמח לדעת מה הרב מציע לטובתן
תשובה
אפשרי לנסות.
שאלה - 121989
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
.האם כאשר לאדם יש שני שמות הוא צריך גם שניי פסוקים ?

תשובה
רק במידה ומשתמש בשניהם יחד.
שאלה - 121988
לרה"ג,
א. בני שאל כמה הוא רגע - ולאחר שהסברתי שאל מדוע מצות נקראות ח"י רגעים?

ב. האם יש לחוש למגורי 4 אחים או אחיות באותו עיר
השם ישמח אותך וכלל ישראל

תשובה
א, כי נהוג לכנות דקות בשם רגעים, כנזכר בפוסקים. ב, אין כל חשש, וכך נהגו דורות רבים וטובײַם…
שאלה - 121987
כת"ר שליט"א שלום בשיעור על תפילין לא הבנו מדוע רצועת ראש עד הקשר קדושתה יותר מעבר לקשר וא"א לחברה בקום הקרוע שקרוב לקשר שאלנו עוד רבנים ולא הניחו דעתינו תודה ובשורות טובות
תשובה
כי עד הקשר היא עיקר המצווה, ומעבר לכך היא התוספפת.
שאלה - 121986
שלום לכבוד הרב. לרגל הולדת הבת רוצים לתרום לסעודת
תלמידי חכמים עניים בישיבת הרב. כמה להעביר לחשבון הבנק שלכם? תודה רבה

תשובה
300 שקל. בעזרת השם.
שאלה - 121985
לכבוד הרב
בני בן שנתיים ועדיין יונק מעט. האם זה בעייתי בגיל כזה מכל בחינה שהיא

תשובה
אין בכך בעיה כלל.
שאלה - 121984
לכבוד הרב
קיבלנו מטרנה מחלב נכרי ואנחנו תמיד נותנים לתינוק רק חלב ישראל, האם ניתן לתת לו את החלב נכרי באופן חד פעמי?
האם יש לדבר כזה השלכות על התינוק?
תודה

תשובה
מותר חד פעמי.
שאלה - 121983
כתבתי שבעבר ניכשלתי בעוון גויה נידה ואשת איש בכיתי הרבה על זה והיתחרטתי מעומק הלב הרב כתב שנימחל אני טהור מעיניין זה וראיתי שהרב השיב לשואל על קשירה בשרשרת ו52 טבילות וצום
תשובה
אם יש באפשרותך עשה זאת ותצליח.
שאלה - 121982
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סדר העבודה: "ופנה גחלים שמחציתן להבת ומחציתן שלהבת (אילך ואילך) וחתה.."
ברוב הסידורים מופיעים הסוגריים.
האם אומרים או מדלגים?
תודה וסליחה

תשובה
אנחנו נוהגים לאמרו.
שאלה - 121981
שמי שי לפני מספר שנים רב פוסק הוסיף לי חיים . לפני שנתיים הלכתי לקבל ברכה מרב גדול אמר לי לקרוא ישי אני מבולבל .
האם מאבדים את המצוות אם מורידים שמות
ואיך אכתוב את שמי בכתובה ?

תשובה
תפסיק ללכת לכל מיני ״רבנים״, תלמד תורה והכל יסתדר.
שאלה - 121980
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לערבב סחורה ישנה (ישנה במספר ימים) עם חדשה? (פיצוחים, פירות יבשים וכו׳)

תשובה
עבירה חמורה בהחלט.ונקראת אונאת ממון.
שאלה - 121979
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מתי הכי נכון לדעת הרב לומר פסוק של השם בסוף שמונה עשרה?
(ראיתי באחד ההרצאות של הרב שהוא אומר שהכי מדויק לומר לפני למען יחלצון ידידך לפי הארי)

תשובה
איך שנוהגים יש על מה לסמוך.
שאלה - 121978
שלום לרה"ג מוצפי
האם ניתן לאכול לחם בארוחת הצהרים בעבודה ואח"כ להתפלל מנחה שזמנה קבוע בעבודה?
האם ישנם פס' נוספים שהדגש לא קים בראש מילה כמו "מי כמכה באלים" בתחילת הפסוק?

תשובה
אם זו ארוחת עראי כמו סנדבצ׳ים וכדומה יש להקל, ובפרט כשיש לו זמן קבוע לתפלה.
שאלה - 121977
שלום לכבוד הרב ,
מה עלינו לעשות בחודש תמוז כדי לעבור אותו בשלום ?

תשובה
ללמוד תורה הרבה.
שאלה - 121976
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפעמים אני יוצא מהשירותים ומיד שומע מישהוא שמסיים ברכה אפילו עוד לפני שאני מספיק לשפשף את ידי בחולצה וכד', האם בכל זאת לענות אמן?
יישר כח

תשובה
תשפשף ידיך בבגד ותענה אמן.
שאלה - 121975
שלום לכבוד הרב מוצפי, איזה מעלות צריכות להיות לאישה אשר רוצה להתחתן עם בן תורה תלמיד חכם אמיתי? אם כבוד הרב יכול לפרט.. תודה רבה שהרב מאיר כך את עיניינו!!!
תשובה
מספיק שהיא בת ישראל, צנועה וטובה.
שאלה - 121974
לכבוד הרב שלום רב
לגבי כוונות בטבילת מקווה: האם לכוון לפני או בזמן הטבילה והאם באופן כללי מותר לכוון ללא כיפה?

תשובה
לא מכוןנים במקווה, טובלים ויוצאים.
שאלה - 121973
לגביי תוסף מזון/וויטמין אומגה 3 - שמן דגים (לספרדים)
1.האם מותר לשתות את האומגה 3 לאחר/עם ארוחה חלבית?
2.האם מותר לשתות את האומגה לאחר/עם ארוחה בשרית?
אנא את מענה הרב

תשובה
מותר.
שאלה - 121972
לכבוד הרב- האם ניתן לרכוש סוכר ומלח בחנויות בחו"ל ללא הכשר? תודה רבה.
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 121971
לכבוד הרב
1. לגבי מציבה האם מאבן חברון או מציבה משיש מה עדיף
2. האם היא צריכה ליהיות פלטה שלמה או אפשר כמין כרית מאבן על המציבה

תשובה
ככל שתהיה פשוטה וזולה, כך יהיה טוב לנפטרים שם.
שאלה - 121970
לכבוד הרב שלום רב
1.מאיזה גיל חל חיוב לחצאית?
2.האם ע"י כוונות מסויימות בטבילה מקווה יש צדיקים שיכולים לראות דברים מעל השכל האנושי?

תשובה
א, מגיל שמתחילה להבין. ב, לא שמעתי.
שאלה - 121969
אני משפחת אזולאי אמרו שלי שסבא רבה שלי היה עושה ברכת כהנים אבל אין ראייה לעומת זאת סבא שלי ואבא שלי לא עשו
רצמתי לגעת מה הדין שלי לגבי ברכת כהנים ועלייה לתורה?

תשובה
תברר אצל כמה רבנים וכמה זקנים מעיר מוצא המשפחה, כי יש הרבה ענפים הנקראים אזולאי. גם תברר שלא היו נשואים לגרושות.
שאלה - 121968
לכבוד הרב שלום רב
א.האם יש מי שכתב שיש לעמוד בנשמת כל חי?
ב. יש להאריך בערבית דמוצ״ש משום נשמות הרשעים שחוזרים לגהנם.והרי יש עדיין מניינים שמתפללים מאוחר יותר ומה מועיל?

תשובה
א, רבנו האר״י ז״ל לא כתב בזה מאומה. ב, המנין שלך יאריך מעט בדקה נוספת.