ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ה/אב תשע"ז
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 146452
קריאת חירום לציבור הרחב.
ישנם לפחות כרגע בשלבי הכנה והגהה ששה ספרים מעשה ידיו של עטרת ראשינו שליט״א אשר כתבם במסירות נפש עילאית גם בימי חליו. השם ישמרהו.

הספרים ממתינים להגהות ועריכה והדפסה העולים ממון רב. כולנו עובדים ללא תמורה. כולל הרב שאינו מכניס לכיסו אפילו שקל אחד, אנא עם קדוש החלצו חושים ותתרמו עבורם, כי הם נחוצים לכל ישראל ועוסקים במועדים שונים במעגל השנה. וכן בענינים מרכזיים בחיינו.

כל המעונין להנציח יקיריו. או להתנדב לרפואת קרוביו ומכריו מתבקש לפנות בדחיפות לטלפונים אלירן 0522751-941. או למנחם בטלפון 05480-33-817.
תודה המערכת.

תשובה
תזכו למצוות וזכות התורה תגן בעדכם באלף המגן.
שאלה - 146592
רבנו שליט"א, נהנינו מאד מהתשובה על חומרת פריצת גדרות חז"ל.
אם יאבה רבנו לבאר מעלת חינוך הבנים בתלמודי תורה, ועד כמה צריך להתאמץ בכך. בפרט עתה ערב תחילת שנה"ל.

תשובה
זו מצוות עשה יקרה עד למאוד, ואנחנו אומרים אותה לפחות שלש פעמים ביממה "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם". ובתלמוד [מסכת קידושין כ"ט, א] איתא תנו רבנן: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה". עוד אמרו שם [קידושין ל, א] "והודעתם לבניך ולבני בניך? לומר לך, שכל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות".
ובספרי [פרשת עקב פיסקא מ"ו, י"ט] איתא "ולמדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם דברי רבי יוסי בן עקיבה, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, אביו מדבר עמו בלשון הקודש ומלמדו תורה. ואם אין מדבר עמו בלשון קודש ואינו מלמדו תורה, ראוי לו כאילו קוברו, שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, אם למדתם אותם את בניכם למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ואם לאו".......חס ושלום.

ובמדרש משלי (בובר) פרשה י"ט, סימן כ] "ואוהב את הבריות, ואוהב את התוכחות, ומודה על האמת, ונושא ונותן בשמועתו, ומייסר בנו לתלמוד תורה, ואז יש לו תקוה ואחרית, שנאמר יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך. ואמר ר' ישמעאל יסרהו בדברי תורה כדי שתצילהו מדינה של גיהנם לעתיד לבא".

ומור אבי ז"ל היה מזהיר את הלומדים שומעי לקחו לשלוח את בניהם לתלמוד תורה בלבד ולא לבתי ספר הנקראים "דתיים", כי המציאות מוכיחה שיוצאים משם עמי ארצות ואין בהם בבגרותם אפילו ריח של תורה ויראת השם. והיה רגיל להזכיר דברי

הזוהר הקדוש שכתב דברים נוראים על מי שאינו שולח את בנו ללמוד תורה טהורה וקדושה [רעיא מהימנא יתרו צ"ג, א] ואלו דבריו מפי משה רבנו עליו השלום "שכל אדם חייב ללמד בנו תורה ככתוב ושננתם לבניך. ואם לא לימדו תורה ותרי"ג מצוות, כאילו עשאו פסל ולכן הזהירה התורה לא תעשה לך פסל ועתיד להיות בן סורר ומורה ומבזה אביו ואמו וגוזל אותם, ואוכל בלי ברכה, והוא חשוד על הכל ואפילו על שפיכות דמים וגילוי עריות ועבודה זרה".

ובתלמוד [פסחים קי"ג, א] "אמר רבי יוחנן: שלשה מנוחלי העולם הבא, אלו הן: הדר בארץ ישראל, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והמבדיל על היין במוצאי שבתות". ונתאר לעצמינו איך ייראה אדם בעולם הבא כשכולם נכנסים להיפגש עם הצדיקים, והוא נשאר בחוץ בבזיון גדול בגלל שלא שלח את בנו ללמוד תורה.

וסיפר הרב שלמה לורנץ ז"ל מראשי אגודת ישראל, כי בערך בשנת תש"ך [1960] ראה את מרן רבנו עובדיה יוסף ז"ל נוסע ביום חול רגיל אחר הצהריים באוטובוס מירושלים לכיוון רחובות, והיה לבדו עם ספר בידו כדי ללמוד כדרכו בדרך. ושאל אותו מה כבודו עושה באוטובוס לכיוון דרום, הרי כבודו דיין ומכהן בבית דין? ומרן השיבו בפשטות כי שמע על כמה משפחות ספרדיות שם שאינם שולחים את בניהם למוסדות חינוך חרדיים, והוא הולך לבתיהם להשפיע עליה, והכל היה מיוזמתו האישית ללא שליחות ממאן דהוא. זיע"א.

וכמה ברכה ופרנסה מוצא האדם כששולח את בנו ללמוד תורה כי כך אמרו חז"ל במסכת ביצה [טו, ב] "תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה: כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה. שאם פחת - פוחתין לו, ואם הוסיף - מוסיפין לו".
ואני הדל באלפי ישראל זכורני בימי ילדותי ביהודי תם וישר צדיק וקדוש, מעולי פרס שגר בירושלים במחסן ליד השוק בשכונת הבוכרים, ואזכיר שמו לטובה שהיה נקרא "מולא ברוך", והיה מתפרנס בתור עגלון והיתה לו עגלה רעועה רתומה ל"נושא אדם" והיה מעביר עליה מטלטלים שונים ממקום למקום או ירקות לחנוונים, וימים רבים היה ללא עבודה ויושב בבית הכנסת ולומד תהלים וקורא בספר הזוהר הקדוש, והיו עיניו זולגות דמעות כנהר בקראו בהם, והיה עומד בסיום היום ליד ארון הקודש ובוכה בדמעות שליש ומתחנן לפני אבינו שבשמיים על בניו שילכו בדרך השם ומצטער ובוכה עליהם שיהיה לבם פתוח בתורה. וזכה שכמה מנכדיו ובניהם עוסקים היום בתורה, ומדי זכרי זאת המו מעי לו.
שאלה - 146565
שלום לכה"ר
בהיות וימי אלול בפתח ואחריהם עשרת ימי תשובה, מה נכון לנו יהודים פשוטים לעשות מהיום.

תשובה
אהובי ורעי, שימחת את לבבי מאוד שכבר היום ששה עשר לחודש מנחם אב אתה מתכונן לימי המשפט, כך נכון וכך ראוי לכולנו.

ואעתיק לך דברי רבנו יונה ז"ל מהספר שערי תשובה [הדרך החמישית יד] "בעשרת ימי תשובה, הירא את דבר השם, לבו יחיל בקרבו, בדעתו שכל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם אם טוב ואם רע, כי האדם נדון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק ביתר חפציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד אדמתו, ולא יפנה דרך כרמים, ולא יתרפה ביום צרה מהכין לב להנצל כצבי מיד. לכן מה נואלו היוצאים לפעלם ועבודתם עדי ערב, בימים הנוראים ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם! הלא להגותם יהגה לבם ביום שידובר בם, שנאמר (שיר השירים ח, ח): "מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה".
וראוי לכל ירא אלקים למעט בעסקיו ולהיות רעיוניו נחתים, ולקבוע ביום ובלילה עתים, להתבודד בחדריו, ולחפש דרכיו ולחקור, לקדם אשמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכשרון המעשה, ולשפוך שיח, ולשאת תפלה ורנה, ולהפיל תחנה, והעת עת רצון והתפלה נשמעת בה, כענין שנאמר (ישעיה מט, ח): "בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (יבמות מט ב, ישעיה נה, ו): "דרשו ה' בהמצאו" - אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים. ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכפורים, שנאמר (ויקרא טז, ל): "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו", על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני ה' בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו".

תודה לך.
שאלה - 142901
לכבוד הרב
בכל ערב שבת אני מאזינה לתוכנית של הרב ברשת מורשת.
מזה שבועיים שאינימצליחה לשמוע את התוכנית, ומאד מצטערת על כך, ואיני היחידה שלא מצליחה, האם השידור עבר לתדר אחר ?

תשובה
העורך. 100.7. 92.5. 90.5. תודה.
שאלה - 147081
לכבוד הרב שלום רב
אתמול רציתי לקיים....תהילים כבקשת סליחה מה'

תשובה
תאמר ספר תהלים ותלמד היטב הלכות פרישה.
שאלה - 147080
האיסור בשמיעת זמרים רק מי שמרקיד מעורב?
אלו ששרים פסוקים/ תפילה /שירים שלא נכתבו על ידי רבנים אך גם שרים פיוטים ולא במעורב- מותר לשמוע כששרים את הפיוט ?
איך נדע מי כשר פסול?

תשובה
מי בימינו שר פיוטים? אגדלך אלקי כל נשמה. שפל רוח שפל ברך וקומה. אודה לאל לבב חוקר. י-ה רבון עלם. ידיד נפש. ידידי השכחת. יפה נוף משוש תבל. ארץ הקדושה יקרה חמודה. אשאל אלקיך. יונה מה תהגי. ידך תנחני. יערת דבש על לשונך. שיר השירים בפי ישרים. יחיד ואין בלתו אחר. רוני יעלה בת איש חלק. יעוף חלומי וידד חזיוני. שלום לבן דודי. אבני אקדח שים שערי. דרור יקרא. צור משלו אכלנו. אשיר לא-ל אשר שבת. שמחים בצאתם. שער הרחמים לעם בך בוטח. יודוך רעיוני. חביבי יא חביבי. רפא צירי א-ל נאמן. ציון הלא תשאלי. אדון עולם. יגדל אל-הים חי וישתבח. אתה א״ל כביר רחום שמך. ישן אל תרדם. י-ה שמע אביוניך. אם ננעלו דלתי נדיבים.
ויש כאלה אלפים שלא שרים הטפשים. והם לא חשים. כי מלך נורא אומר אלה חדלי אישים. ודברי הבל וקשקושים. חגים סביב ולא דורשים. ידי רשים.

תשיר שירים קדושים ותשיג רוח הקודש.
שאלה - 147079
שלום לכבוד רבנו היקר והטהור
שמי שי שלום חיים , האם יש בעיה בשם שי האם כבוד הרב מכיר את הספרתודה רבה לרב היקר

תשובה
אין בעיה. תלמד שערי תשובה על הסדר בהבנה ובמתינות.
שאלה - 147078
שלום לכבוד הרב
האם יש אפשרות שהרב יעשה לי ולכל משפחתי התרת קללות היום?
מאחלת לרב אריכות ימים ושנים מתוך בריאות שמחה נחת וגדולה בתורה הקדושה ללא הטרדה

תשובה
אין צורך לבקש אני מכווין עבור כולם.
שאלה - 147077
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילמדנו רבינו אני משתדל לקום כל לילה לקרוא תיקון חצות אבל לפעמים אני מרגיש מאוד עייף וכמעט לא אומרה בכוונה מה עלי לעשות במקרה כזה?

תשובה
תשתדל מאוד. כי אתה שותף להקדוש ברוך הוא. והוא מצפה לך כל לילה ואתה מנחם אותו באמירתך.
שאלה - 147076
לכבוד הרב אני וחברותא שלי לומדים שעה לפני שחרית ועכשיו שיש סליחות אנחנו מתלבטים איך ומה לעשות כי לא רוצים לבטל את הסדר שלנו ואי אפשר לקום יותר מוקדם כי יהיה קשה לנו במשך היום
תשובה
תאמרו סליחות ואחרי שחרית תלמדו.
שאלה - 147075
שלום לכבוד הרב
דוד שלי נפטר ב י׳ד אב תשעז ונקבר למחרת ב ט׳ו באב מתי ההזכרה של החודש ומתי עולים לגילוי מצבה?
הרב מתי יגיד להוד השרון העיר זקוקה לחיזוק אני מוכנה לארגן מקום?

תשובה
האשכנזים עורכים גילוי מציבה, הספרדים לא. אלא עושים עליה לקבר ביום השלשים. ביום ט"ו באלול הוא יום השלשים יעלו וילמדו שם משנה ותהלים, ויאמרו קדיש והשכבה.
שאלה - 147074
לכבוד הרב שלום רב
מה המקור לחילוק ,של הכנסת הציציות טלית קטן ,והשארתם בחוץ בין העדותזה הלכה או מנהג?

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 147073
לכבוד הרה"ג שליט"א
האם יש סכנה או איסור בלבישת בגד תחתון או עליון שיש בו חור/קרע שלא נראה לעין מבחוץ, אלא רק הלובש רואה או שרואים בעשיית תנועה מסוימת.יש דין אחר לבגד של בית?

תשובה
לא סכנה ולא איסור.
שאלה - 147072
לכבוד הרב השלום והברכה
בהמשך לשאלה על האור הגנוז.הגאון יעקבעל העין יעקב. שהאור הראשון נגנז באגדותשבתלמוד

תשובה
מחילה מכבודך, אין הדברים הללו כפשטן, ואל תחשוב שהאור הנפלא והיקר הזה הוא דבר שניתן עתה להשיגו כלל, וכל המפרשים דיברו בכך, ואציגה נא לפניך כמה גרגירים קטנים שמצאה ידי יד כהה בענין, ואנא ממך התבונן בעומקן של הדברים ותמצא פלאות.

בתלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד א "דאמר רבי אלעזר: אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון - אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים - עמד וגנזו מהן, שנאמר וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו - לצדיקים לעתיד לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר אמרו צדיק כי טוב. כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח".

ובתיקוני זוהר תקונא שבעין דף קכ עמוד א "ואית אור לעילא לעילא דאתקרי אור הגנוז לצדיקייא לעלמא דאתי דעינא לא שליט עליה ואית חשך סתם דאתמר ביה ישת חשך סתרו ואית תהו ובהו לעילא דאתמר בהון קו תהו ואבני בהו".

ובמדרש תנחומא פרשת שמיני סימן ט ויהי אור הרי שמחה, אמר להם אף היא אינה של שמחה לפי שלא זכה העולם להשתמש באותו האור שכך א"ר יהודה בר סימון אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון היה אדם צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, כיון שראה הקדוש ברוך הוא מעשה דור אנוש ודור המבול עמד וגנזו מהם זש"ה וימנע מרשעים אורם (איוב לא) והיכן גנזו בג"ע לצדיקים שנאמר (תהלים צז) אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".

ועיין בפירוש רבנו הרמב"ן בראשית פרק א שכתב "ואם תוכל לדעת כוונתם באמרם בברכת הלבנה "עטרת תפארת לעמוסי בטן", תדע סוד האור הראשון והגניזה וההבדלה שאמר הבדילו לו, וסוד שני המלכים המשתמשים בכתר אחד, כאשר בסוף שיהיה אור הלבנה כאור החמה אחר שיהיה אור החמה שבעתים".

ועיין לרבנו יצחק אברבנאל [בראשית פרק א] שכתב "ולהיות האור ההוא בריאה אלהית העלו מעלתו באמרם שגנזו הב"ה לצדיקים לעתיד לבא ר"ל שאז תבא האומה במעלות השלמות כ"כ שלא ישתמשו בדברים וגם לא במאורות כפי המנהג הטבעי אלא בדברים נסיים נמצאים על צד ההשגחה והרצון הפשוט המוחלט כאור הראשון והוא ענין מאמר הנביא (ישעיה ל) והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים".

עוד ראה נא מה שכתב בספר מעשי ה' [מעשה בראשית פרק ג] לרבנו אליעזר אשכנזי ז"ל תלמיד מהר"י טאייצאק ז"ל "טעם למה כל היסודות מגולים אלינו וכל מי שיצטרך לאחד מהם הרי הם מגולים לפניו חוץ מן האש שאינו נראה וצריך להוציאו מן האבנים. והשיבו על זה שראהו היותו טוב לעסק התורה וגנזו לצדיקים שיוציאוהו מן האבנים שיזכו בו לעתיד לבא, ויועיל ענין זה לצדיקים כדי להמשיל התורה לאש שכמו שהאש הוא גנוז אינו יוצא רק ע"י הכאה באבנים ויגיעה כן התורה אין הנסתר ממנה מגיע רק ע"י יגיעה. וזהו שאמר הנביא בהיותו ממשיל התורה לאש אמר (ירמיהו כג, כט) וכפטיש יפוצץ סלע שר"ל שצריך יגיעה הרבה שכמו שהאש צריך יגיעה להוציאו מן האבנים כן הנסתר צריך יגיעה להוציאו מן הנגלה, ולכך ניתן כדי לעסוק בתורה לאורו. ולכך ג"כ גזרה חכמתו שיאיר ולא גזרה חכמתו ענין האור רק על היסוד העליון שבכולם, שאחרי היות כל יגיעת התורה להשגת שלימות הנפש רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה הנר לפניו למשל כמו שנאמר (משלי כ, כז) נר ה' נשמת אדם, והוא משל עמוק ויפה מאד כי כאשר יכבה הנר ישוב האש אל מקומו הטבעי כמו כן תשוב הנפש אל מחצבה הנכבד תחת כסא הכבוד כי הוא מקומו הטבעי לנפש כאשר יתבאר".

ובספרי הקבלה האריכו מאוד בעוצמתו וגדלו, וכתבו שגם לעתיד לבא לא יזכו בו רק הצדיקים המיוחדים ובודדים ולא רבים. ולא ראיתי להביאם הנה מפני אריכות הדברים ועומקן.
שאלה - 147071
שלום לכבוד הרב אמא ל2 בנים מרגישה ירידה רוחנית נוראית ביראת שמים ובצניעות.גם בעלי יורד בעקבותי אני מודעת אבל לחץ החיים והקושי בפרנסה גורם לי להתעלם מהמצב.איך לעצור את זה
תשובה
צריכים ללמוד מוסר. כי הפסוק אומר באין מוסר יפרע עם״. ולבכות בחצות הלילה על חורבן בית המקדש וגלות ישראל.
שאלה - 147070
שלום לכבוד הרב היקר והאהוב
איך ניתן לכפר על לשון הרע ממש חמור? תודה כבוד הרב

תשובה
בשתיקה תמורת הדיבור. ולשמוע עלבונות ולא להגיב.
שאלה - 147069
אחות בבית חולים, דברה עם קרובי משפחתי שהתפארו שאני אברך שהיה בצבא בעבר, והאחות אמרה שנפגעה ממישהי חרדית והחרדים לא מבינים חילונים, רק בעלי תשובה ואני לא מחיתי. כיצד אתקן
תשובה
לפעמים עדיף לא להגיב. משום שנאמר ״אל תען כסיל כאיוולתו״.
שאלה - 147068
כת"רמקבל עלי את מה שאמרת בלי נדר ההצעה הראשונה שתגיע ויהיה עניין מהצד השני אסגור.
תשובה
תבורך בהצלחה רבה דחוף.
שאלה - 147067
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאודה לביאור לגבי פיאות לחסידים ספרדים:
האם לפי ההלכה צריך לשים פיאות ארוכות מאחורי האוזן או לא(בשעת התפילה ובכלל)תודה.

תשובה
אודה לך אם תעיין באתר בתשובה מלפני שבוע בשאלתך.
שאלה - 147066
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי מפי רב תלמיד חכם שצריך להזהר לא לקבל מכל אדם פשוט ברכה כי יכול להזיק , וכן לא פשוט לברך כל אחד מחמת שבודקים בשמים מי המברך ומי המתברך ,האם יש לחוש

תשובה
לא יודע מקורו.
שאלה - 147065
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקיים מצוות....

תשובה
שאלה לא ראויה לפירסום.
שאלה - 147064
לכבוד הרה"ג
בקשירת חוטי ציצית על מה להקפיד שח"ו לא ייגרם פסול בציצית?האם ב-2 כריכות יש להקפיד לעשות קשר מלמטה למעלה או שלא זה לא מעכב?בזוהר רשום לעשות קשר בכל חוט ציצית?

תשובה
לא מובא בזוהר. אלא בדברי רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות.
מנהג הספרדים כל כריכה לקשור. בסיום לקצר את אורכן שיהיו החוטים המשוחררים ובלתי קשורים כפולים על הקשרים.
קושרים כל קצה חוט בראשו. חייב לומר בתחילה ״לשם מצות ציצית״.
שאלה - 147063
שלום לכבוד הרב,
האם הגעלה במים רותחים שהרב אומר, מספיק להרתיח מים בקומקום לשפוך על הכלי וישר לשטוף במים קרים?האם גם מחבתות וסירים זה אותוהפעולהתודה.

תשובה
חס ושלום. זה אסור. צריך ניקוי הכלי מכל כתם אפילו קל. שיפשוף וניקוי יסודי. הרתחת מים בסיר גדול שאפשר הכנסת הכלי להגעלה כשהמים מבעבעים!!! חלקו מצד האחד כל הידיות ושוב חלקו השני. שטיפתו במים צוננים.
מחבתות בעיה נפרדת בפני עצמה וקצת מסובכת.
שאלה - 147062
כת"ר

בן 29.לא נשוי לצערי.עברה עלי שנה לא פשוטה בעבודת ה' אני מנסה בכל כוחי לקיים הכל גם בלימוד.קהילה קטנה רוצה שאהיה שליח ציבור ותוקע אצלם בימים נוראים.יודע שאיני ראוי..

תשובה
תקבל עליך עכשיו. כי ההצעה הראשונה שתבוא תיקח.
עד מתי?
שאלה - 147061
שלום לכבוד הרב
האם יש מעלה יותר גדולה במברך או זה שווה לעונה שיוצא י''דח. כוון שהחודש רבים המברכים הגומל האם כדי למכור את הברכה שרק אחד יברך או שלא למנוע את הברכה?תודה!

תשובה
נוסח השאלה מטעה. המדובר הוא באדם שהתחייב בברכת הגומל יברך בעשרה אפילו בסתם יום של חול בכל שעה משעות היממה ואין צריך להמתין לשבת. והוא אינו אשה שיעשה שליח. אלא מצווה בו יותר מבשלוחו.
שאלה - 147060
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא שלי מכינה קציצות ומכניסה בהן פטרוזיליה ללא פיקוח על תולעים,
לאחר שטיפה יסודית,האם הקציצות מותרות באכילה?

תשובה
אסורות. כי בהכרח מכילות תולענם ויתושים זעירים.
שאלה - 147059
שלום לכבוד הרב

ברוך ה' בלי נדר אני מתכוונת לעבור לטלפון כשר. יש אפשרות להשאיר את הטלפון הלא כשר לדברים המסויימים ? כמו סידורי בנק
או שעלי להפטר ממנו בכלל?

תשובה
תבורכי על המהלך הנפלא. להיפטר ממנו לחלוטין ומיד.
שאלה - 147058
לכבוד הרב שלום רב
לפי ההלכה אסור לגבר נשוי לנשק לאישה ביחסי .... האם לאישה מותר או אסור האם זה אותו איסור?תודה רבה וסליחה על השאלה

תשובה
זה מוגדר דבר פרוץ ומכוער ומועתק מהגויים הפרוצים. וזה משום שנחשפים למראות אסורות.
שאלה - 147057
לרב מוצפי שלום וברכה. אנחנו 35 ימים לפני יום הדין. באיזה ספר/ספרים הרב מציע ללמוד את פירוש התפילות והפיוטים לימים הנוראים בכלל והיום ואיפה ניתן להשיג. בתודה מראש
תשובה
סליחות - תרחם ציון. ראש השנה - שופר בציון. יום הכיפורים - קדוש בציון.
שאלה - 147056
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני אוהבת לאפר א.האם מותר להיות מאפרת?.ב.אם תגיע אלי אישה חילוניה נשואה או רווקה שתבקש איפור לא צנוע ובולט מותר לי לאפר אותה לפי בקשתה?
תשובה
בהחלט לא, כי זה מוגדר בהלכה באישור חמור מדרבנן של ״מסייע בידי עוברי עבירה״.
שאלה - 147055
לכבוד הרב
מדוע כאשר מהגביהים את התורה מצביעים עם הזרת?
תזכו לשנים ארוכות דקדושה

תשובה
בהחלט לא, מצביעים באצבע הימנית הסמוכה לאגודל הוא הבוהן. והסברנו זאת באתר בעבר והוא סגולה לזכרון.
שאלה - 147054
לכבוד הרב שלום רב. האם מי שעושה 3 כריעות ב'עושה שלום' כדברי מרן הבן איש חי והזהר טוב הוא עושה? יורנו ושכמ"ה.
תשובה
בודאי. גם לפי ההלכה זה כך.
שאלה - 147053
שלום כבוד הרב ,
חוזרים בתשובה ,האם מותר לאבא לשחק עם
בניו בדמקה כדורגל וכו' ? הילדים מאוד רוצים ואני מפחד שזה
ביטול תורה ח"ו

תשובה
חצי שעה בלבד בשבוע.
שאלה - 147052
לכתר
הרב אמר לי שעדיף לעזור במניין מאשר נץ אם איפה שאני עוזר לפעמים בסוף אין מניין ויוצא שאני מתפלל יחיד עדיין עדיף בשביל כמה פעמים שכן אני עוזר לעזור במניין?
יהמל ושכמה

תשובה
אתה צריך לעבוד נכון לארגן רשימת מתחייבים של לפחות 15 איש ואחר כך להתחיל.
שאלה - 147051
הרב כתב שלמי שאין דירה לא יתן מעשר אלא יחסוך לדירה. אב ל7 ואין לנו דירה אך בדרך הטבע גם אם נחסוך לא נצליח לקנות, וצריך ישועה מעל גדר הטבע. מאז החתונה משתדל לתת מעשר רוצה להמשיך
תשובה
הצחקת אותי מאוד. אתה חושב שמישהו קנה דירה בדרך הטבע? היכן באמונה והבטחון? תמשיך להתגלגל ממקום למקום? מדוע אינך מסודר במגורים?
שאלה - 147050
לכבוד הרב
האם בעל תוקע שמגדל כלב ובניו מטיילים עם הכלב ברשות הרבים יכול להיות בעל תוקע ב.אדם שצופה בטלויזיה בביתו יכול להיות שצ בראש השנה ויום כפור.
תודה לכבוד הרב

תשובה
תברח משם כי הם קטיגורים ולא סניגורים.
שאלה - 147049
לכבוד מו"ר
ביום יארצייט כשהולכים לבית עלמין האם אפשר לנצל את האסיפה המשפחתית סביב הקבר לומר דבר מוסר לחזרה בתשובה? (בעניינים כגון סוף אדם למיתה ואין לנו אלא תורה ומצוות)

תשובה
מצווה רבה. ויהי רצון שהדברים יישמעו ויתקבלו. והלבבות ייפתחו.
שאלה - 147048
לכבוד הרב שליט"א אני בחודש תשיעי וחוששת שאם יצא לי בשבת ללדת איפה אשים את ילדי הקטנים,האם אפשר לנסוע בשבת לפני הבית חולים לבית הוריי לשים אותם שם??ואז לנסוע לבית יולדות
תשובה
בעזרת השם לא תלדי בשבת. כשיש סימנים ללידה בשבת תזמיני את האמא או אחותך לבית שהם ישמרו.
שאלה - 147047
לכבוד הרב השלום והברכהמובא במפרשים מסכת חגיגהשהאור הגנוז נגנזבאגדות שבש"סוכן מובא בזהר הקדוש. מדוע לא בכל הגמרא
ישועה בכל

תשובה
נא לצטט מקורות. ולא שמועות.
שאלה - 147046
שלום לכבוד הרב
האם אמירת הקרבנות היא חובה או רשות??

תשובה
כל סדר התפלה ניתקן על ידי גדולי ישראל בכל הדורות וזה אלף שנים שקיבלו אבותינו את אמירתו. וחס ושלום מי שמשנה עובר על דברי חכמים שהוא חמור משל תורה כפי שביארנו. ונקרא פורץ גדר.
גם עובר על תטוש תורת אמך.
שאלה - 147045
לכה"ר שלום
לגבי הלכות שנשתכחו
התכוונתי לדוג' לגבי כיבוד אח שנלמד מריבוי אתאיך נהגו לפני שמעון העמסוני ורבי עקיבא

תשובה
שוב הנני להשיב לך. ידעו את הכל ויותר ממה שכתוב במשנה. אלא שבזמן התנאים חרב בית המקדש והיה אסור ללמד תורה בגזירת הרומאים וכמעט השתכחה מישראל. ובאו הצדיקים דלעיל והתחילו ללמדם לפי נושאים.
שאלה - 147044
לרבנו, האם נכון שאדם לאחר הפטירה ילמד רק מה שהספיק ללמוד בעוה"ז? אם כן, אדם שנשאר לו שנה לחיות, האם נמליץ לו שילמד מסכת אחת או שניים בעיון או שילמד דף אחד מכל מסכת? תודה רבה!!
תשובה
אין בזה כללים, אלא שם דנים כל אדם בנפרד, לפי יכולותיו, הזמן שבזבז, הכשרונות שהיו לו, והכלים שעמדו לרשותו וכדומה.
שאלה - 147043
לכבוד הרב שלום! האם בימינו מותר לגבר לשאת 2 נשים כהלכה? ואם אסור היכן מופיע האיסור על כך.בתודה גדולה לרב שמאיר אורחותינו.
תשובה
בימינו הוא בודאי אסור, כי התנאי הזה מופיע בפירוש בכתובה עליה חתם החתן תחת החופה, וחתמו העדים, והרב אישר זאת באותו מעמד.
שאלה - 147042
לכבוד רבנו הגדול
נתחבטנו בדין ברכת הגומל שהמנהג לשער ע"פ זמן היינו 72 דקות מעיר לעיר.מהו הדין לאדם שמקורח פקקים או עיכובים שהה 72 דקות מעיר לעיר תודה רבה בברכת כל טוב

תשובה
אין כאן ספיקות כלל. כי לא אורך הנסיעה קובע לברכה. אלא שהות מחוץ לעיר ואפילו ברגל או באופן וכדומה של 72 דקות מצריך תפלת הדרך וברכת הגומל. ועיין ילקוט יוסף כל הפרטים ובשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 147041
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רבהאם בראש חודש אלול אומרים סליחות ?

תשובה
בהחלט לא. מתחילים ביום חמישי ב באלול הבא עלינו לטובה לפנות בוקר.
שאלה - 147040
שלום מתי מותר לחלל שבת לאישה מעוברת? האם ברגע שאשה מתאווה מאוד לאכול משהו אין בכך סכנה לעובר כל רגע ורגע? אמרו לי שאם כל הנסיונות לרצותה לא צלחו חייבים לחלל שבת. האם זה נכון?
תשובה
המציאות מוכיחה בימינו כי שום אשה לא מפילה בשביל כך ואפשר להרגיע אותה.
וכתבו הפוסקים ובראשם בעלי התוספות. הרוק. ומהרש״ל. כי בימינו נשתנו הטבעים ואין לפרסם ברבים התרופות והעניני בריאות שנזכרו בתלמוד שלא יתחלל שם שמים על ידי כך. והבאנו כאן באתר ציטוטים רבים בענין זה ועיין תשובה ארוכה בענין זה בשו״ת מבשרת ציון.
שאלה - 147039
לכב הרב!בעלי ירד מסמארטפון מוגן לאייפון פרוץ.בקשותי ובכיי לא עזרו,והוא לא מוכן להקשיב.לראשונה מזה שנות נישואין רבות,לא מסוגלת להתייחד איתו בגין המעשה.לעצתך,תודה
תשובה
תניחי לו כי לחץ מצידך ישיג תוצאה הפוכה. תתפללי עליו. ואת שלך עשית ואין עלייך שום אחריות כלל. תשמחי בחייך שאת עובדת את השם יתברך ולעומתך יש בנות שלא זכו לכך. בהצלחה.
שאלה - 147038
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה שאינה שומרת שבת.לגבי הדלקת נרות האם תדליקאו אישה ששומר שבת ידליק

תשובה
תדליק כדי שתשוב בתשובה.
שאלה - 147037
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זוג שלא עשה חנוכת בית וגרים כבר מספר שנים בבית יכולים לקיים עתה חנוכת בית?

תשובה
אין היום שום צורך בכך.
שאלה - 147036
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ביתנו נפטרה בגיל 6 רצינו לדעת האם צריך לומר קדיש ואם כן כמה
הרב כתב בספר שכל קדיש שאומרים חוץ שמציל את הנפטר מדינה של גהינם מעלה את נשמתו ממדרגה למדרגה

תשובה
כל מי שנפטר או נפטרה למטה מגיל 20 אין להם שם עונש. ועולים למקום מנוחתם בתום 30 יום ואינם צריכים ולא כלום. וכל מה שיש עושים זה להרגיע את המשפחה. אך הם שם מאושרים ואינם זקוקים לנו.
שאלה - 147035
שלום לכולם הרב הצדיק. כל ראש השנה הבת שלי מגיעה עם ילדיה ובעלה ויש בלאגן ולחץ בכל הבית. רציתי לדחות את הגעתה וכמעט בכתה. קשה לי. רוצה לנצל את הזמן לתפילה. מה אעשה.
תשובה
מתפלל עליכם.
שאלה - 147034
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת לאיזה שם כדי לי לשנות? ליאת מורי

תשובה
לא מבין בכך.
שאלה - 147033
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זקוק לעצתך הרב היקר.
אישתי רוצה שניהיה בראש השנה אצל הוריה,כשהתפילות שם לא הכי טובות בלשון המעטה,האם לוותר או להתעקש להישאר בבית ולהתפלל כהוגן?

תשובה
תנסה לפייס אותה במתנה יקרה.
שאלה - 147032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
את האפר ששמים במצח בתיקון חצות למעשה שמים אותו איפה שיש שערות נכון? ממש איפה התפילין של הראש?
הגבר מקבל הנשמה באפו בברכו של שחרית ואיך האישה?
תודה

תשובה
על קצה השערות וגם מעט במצח. האשה מקבלת מהאיש. ודווקא האיש כי הוא חייב בלימוד תורה ואשה פטורה.
שאלה - 147031
נהג אוטובוס שחברה פרסמה פרסום מאוד לא צנוע על האוטובוס. האם מותר לו לנסוע ברחבי העיר כשע"י זה מכשיל את הרבים או אסור לו להמשיך בעבודתו, כיון שעובר על לפני עור לא תתן מכשול?
תשובה
האחריות אינה עליו. אלא על החברה המפרסמת וחברת האוטובוסים. ואם תרצה אחראי הבג״ץ המתמנה על ידי.....
שאלה - 147030
לכבוד הרב
למה בכל התפילות אומרים ובא לציון אחרי תפילת עמידה ובמינחה של שבת לפני?

תשובה
כי צריכים בכל יום לאומרו. כדברי הגמרא במסכת סוטה. שמשחרב בית המקדש העולם עומד על אמירתו.
בשבת קודש ובימים טובים רצו לא להטריח את הציבור ולא להאריך את שחרית ודחוהו לתפלת מנחה. ולפי דברי רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות יש אור גדול ועצום המתגלה בפתיחת ההיכל ובקריאת התורה במנחה בשבת קודש ולא יתגלה רק למי שאמר בסמוך קדושת ובא לציון. ולכן כל יחיד ויחיד יזהר לאמרו.
שאלה - 147029
לכבוד הרב
ראיתי לאב שמביא את בניו הקטנים לטבול אתו במקווה והם ללא בגדים כלל ומחכים לטבול יחד הערתי לו ואמר שכך הרבה עושים במרכז בירושלים וכד' זה נראה ממש לא יפה, האם זה תקין?

תשובה
כתבו אחרוני זמנינו במאה שנים האחרונות כי בימינו לא חוששים לכך שאב ובנו ילכו יחד למקווה.
וכך מנהג ירושלים.
שאלה - 147028
שואלת בשם מישהו הבת מתחתנת מה נהוג בליוי הכלה ההורים של הכלה מלווים אותה או האמא והחמה ?
תשובה
אותנו לא ליוו. זה מנהג חדש המתחלף מדי יום. ויש עדות המחזיקות בו יותר משבת ויום הכיפורים.
שאלה - 147027
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לרב על תשובותיו המחכימות ובפרט על תשובתו המפורטת בעניין הכוונה בעניית אמן דקדישיםאוהבים את הרב בכל ליבנותודה

תשובה
תודה להשם יתברך שלמדתי סוגיא בזכותכם.
שאלה - 147026
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
.... זאת למרות שידע מכל מעשיו....
עכשיו מנסים להגדיל אותו כרב גדול.

תשובה
תודה על המידע.
שאלה - 147025
האם איסור הוגה את ה' באותיתיו לפי האריז"ל הוא גם בשמות עם המילואים ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, או שבשמות אלו מותר לקרוא את האותיות באופן זה: יו"ד וא"ו דל"ת ה"י יו"ד וכו'
תודה רבה

תשובה
הוגה את השם באותיותיו במשנה בסנהדרין צ"א, א. לסברת התנא אבא שאול אין לו חלק לעולם הבא. ובירשלמי אנר רבי מנא האומרו ביו"ד ק"א, ורבנו האר"י הזהיר לא להזכיר האותיות לפי סדר, כמו שאומר יעקב, וכן יוד עין קוף בית אסור. ולכך כשהיו לומדים פתח אליהו וכדומה היו אומרים אות יוד ואות הא אות ואו.... כפי שכתב הרב בן איש חי, ויש המכנים אותו קי במקום הא, אך מפורש בדברי הקבלה שאם הוסיף המילה "אות" בין אחת לחבירתה אין איסור. וראה מה שכתב מהרח"ו ז"ל בשם רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות פרשת שמום על פסוק זה שמי "לעלם".

ועיין בשו"ת חתם סופר חושן משפט סימן קצ"ב, שכתב לומר בלשם יחוד יוד קא ואו קא, ועיין להחיד"א ז"ל בדבש לפי מערכת ע, יב.

ולענין עם המילוי ראיתי שהיו רבותינו גם כן נזהרים בכך וגם כן היו אומרים קי יוד. ולא הי. וראיתי בספרים שהסתפקו והחמירו שלא למחוק גם כאשר נכתב במילוי עשר אותיות. ולמזהיר ולנזהר ירבה שלומם כנהר.
שאלה - 147024
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להשתמש במילה "יעה"(כף אשפה)לשימוש חול מאחר והיא מכלי המקדש?

תשובה
הערתך מוצדקת בהחלט, ובגלות אנחנו וגם לשון הקודש בגלות כי באו זרים וחיללוה, והיה בדורות לפניננו אחד ששנה ופירש והיה כופר גדול ומחלל שבת קודש, והמציא מילים וקשקושים. ועתה נגררים אחריו בעוונותינו הרבים.
כמו הטאמאטה היא "בנדורה". שהמציא לה מילה מטונפת, והמבין יבין.
ומי שלא הבין אשריו.
שאלה - 147023
מי שמצווה על עריות מפקיר את בנותיו שלא יודעות כלום חוץ מתורה צניעות ותפילה וגורם להם שירצו להתאבד
תשובה
אם את בטוחה בדבר כזה תפני לשלטונות.
שאלה - 147022
כבוד מורנו ורבינו שיאריך ימים בבריאות איתנה וימשיך להדריכנו, שאלה האם אשתי צריכה לקום כאשר מור אבי או מרת אימי נכנסים לחדר וכן להיפך האם אני צריך לקום מפני חמי או חמותי.
תשובה
בשלחן ערוך יורה דעה סימן ר"מ, סעיף כ"ד, כתב חייב אדם לכבד את חמיו. ולא פירש דבריו.
וגאון הרב בית חדש יורה דעה סימן ר"מ כתב "וחייב לכבד חמיו דכתיב אבי ראה גם ראה. והוא הדין חמותו וכ"כ להדיא בספר צידה לדרך (כלל ד פרק טו) ופשוט הוא. ומלשון רבינו יראה שאינו חייב כי אם לכבדו כדרך שמכבד הזקנים בקימה והידור וכיוצא".
שאלה - 147021
בעלי הגיע רעב הנחתי לו את צלחת האוכל על השולחן והכנסתי פיתה לחמם לו, הוא היה רעב והתחיל לברך על כל דבר ולאכול שהוא יודע שתיכף יטול ויעשה המוציא ויאכל פיתה זה מותר?
האם זה מותר?

תשובה
מי שבא מהדרך רעב, לא מעירים לו.
שאלה - 147020
שלום לכבוד הרב
בקדישים שלא פוסעים בסופם לפני עושה שלום (כגון קדיש יהא שלמא)
האם צריך לפנות לשמאל, ימין ואמצע באמירת עושה שלום וכו'?
תודה

תשובה
כדאי לפנות, כי אין בכך שום פגם.
שאלה - 147019
לכבוד הרב
מורנו הרב לימדנו בספריו שבעניית אמן של קדישים יכוין שילוב אדנות הוי"ה.
שאלתי האם גם בעניית אמן על תתקבל צלותנא, יהא שלמא, על ישראל - גם מכוונים שילוב זה?
תודה

תשובה
אמת הדבר שכן כתב רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות דרוש חזרת העמידה דרוש ה, דמ"א, ע"ד, כי באמן של הקדיש יכווין אדנו"ת הוי"ה, לסיבה נוגעת שם שההתעוררות מתחילה משם אדנו"ת. ואילו באמן בתפילה ובברכות כולם זה הוי"ה אדנו"ת. ועיקרו מדברי הזוהר הקדוש שדבריו באים ברמיזה כנודע.
ועיין בזוהר תרומה קע"ח, א. במעלת מי שמכווין באמן.

ועיין בראשית חכמה שכן כתב, וכן בדמשק אליעזר לרבי אליעזר בן שם טוב ז"ל מערכת א אות ט. ושות שמחת כהן סימן נ"ח, ושלום וצדק סימן כ"ג, ושו"ת דעה והשכל להגאון והמקובל רבנו עובדיה הדאיה ז"ל סימן כ"ג.

והנה כל זה נכון בקדיש לגבי חמשה אמנים הראשונים של הקדיש, אך לגבי שאר אמנים של על ישראל, תתקבל, יהא שלמא, ועושה שלום, היה נראה שאינו ענין לזה. וזכורני שלא היו מכוונים בהם לא לכאן ולא לכאן. ועדיין הוא אצלי בספק שמא ידמה לאמן דברכות שהם שבח ותפילה.

ושאלתי היום את פי המקובל הגדול הגאון רבנו מרדכי עטיה שליט"א שבנוסף הוא בנם של קדושים וטהורים, ואמר לי שהדבר אצלו בספק, וחיפשתי בספרו עטרת מרדכי על כוונות הקדיש, וראיתי לו שם בעמוד שט"ז, הערה 38 שהניח הדבר בצריך עיון, ולזה דעתי הפעוטה נוטה, ושב ואל תעשה עדיף ואין לכווין בהם.
שאלה - 147018
שלום לכבוד הרב
איך מותר להתגלח במכונת תספורת?

תשובה
מורכב ומסובך, ובקלות יכול להגיע לאיסור תורה, ובדאי שאינו ענין לתיאור כאן באתר.
שאלה - 147017
שלום כבוד הרב,
אחותי בת 30 וקוראים לה בת אל, הייתה אצל רבנית והמליצה לה לשנות שם.
מה נדרש בכדי לשנות שם? והאם יעל זו אפשרות?

תשובה
א, לא שמעתי ש"רבנית" פוסקת הלכות. ב,ולא שמעתי שמותר לשאול שנים אותה שאלה.
שאלה - 147016
לכבוד הרב שלום רב
קרובת משפחה כל הזמן טוענת שיש בעיית כשרות גם במהדורה ולא לקנות הלכנו באמת לנסות לקנות בסופרים המהדרין ולא מצאנו

תשובה
תקיימו את בקשתה.
שאלה - 147015
לכבוד הרב
בעיניים דומעות ובלב כואב עד מאוד מבקשת מכבוד הרב שיברך אותי למציאת זיווגיבת 30 בקרוב בע"ה משתדלת לקבל באהבה את העיכוב, אך לצערי נופלתלעצבותאיני עומדת בזה.

תשובה
מתפלל על כולכם יום יום ולא שוכח.
שאלה - 147014
אשתי מחוברת לרב מסויים. היא שואלת אותו שאלות , מביאה לו שם של מטפלת ושואלת אם היא טובה לבן, רוצה לשאול אם הבן צריך לעבור איזה חיסון ועוד . לא מחובר לאותו רב וזה גורם לבעיות בשלום בית.
תשובה
ואם אני אשיב יתווספו הבעיות בשלום בית. תשלח אותה שתלך לאחד מגדולי ישראל האמיתיים ואינם מאמינים לדברי הבל כאלה, וידברו על ליבה. או תשלח אליו שליח ישיר שיאמר לו כי התנהגותו פוגעת בשלום הבית.
שאלה - 147013
לכבוד מרן עט"ר , כתוב בשו"ע שאדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור מהנדר שנדר ,לכן אותם האומרים בלי נדר מיד אחרי הנדר אזי בטל הנדר ? "אתפלל בנץ בלי נדר "או לכתחילה לומר לפני הנדר ?
תשובה
בהחלט מועיל. כי זו ההלכה.
שאלה - 147012
לכבוד הרב
הרב אני סובל מפחד להתחתן להקים בית אני חוטא ומרגיש סוטה גם במחשבות שלי אני בוכה מהפחד להביא ילדים ואני ממש רוצה ואני לא רוצה עזרה פסיכולוגית היתי ונפגעתי מזה

תשובה
תחליף את הפסיכולוג. דחוף.
שאלה - 147011
לכבוד הרב בהמשך לשאלתי אתמול אם לילד יש קושי התנהגותי האם אני מחוייבת לומר זאת לת"ת החדש אם אינם שואלים אותי?
תשובה
לא חייבת. כי זה עלול לקלקל לו.
שאלה - 147010
לכבוד הרב שלום רב. אבי ע"ה נפטר לפני כ 9 חודשים. אימי במצב נפשי ירוד. בוכה ועצובה. האם הבנות יכולות לנסוע איתה יחד לדירה ריקה של משפחה בצפון לרומם את רוחה לשנוי מקום ואוירה?
תשובה
לה מותר כי אבלה הוא 30 יום בלבד, הבנות רק את אלו שהיא צריכה יסעו.
שאלה - 147009
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לי לקנות אוכל למי שאינה מברכת?
(אני קונה לעצמי והיא ביקשה שאקנה לה גם)
תודה רבה

תשובה
רק צרות יש כשמתחברים למי שאינו שומר מצוות ואינו בעל יראת השם.
שאלה - 147008
לכבה"ר שלום
הרב אמר עפ"י המפר' שנשתכחו הלכות בתקופות ההם שהיו מלחמות רבות.
כיצד נהגו הלכה למעשה מאז ועד תקופת התנאים?
לדוג' לעניין כיבוד אח או מורא ת"ח
האם נהגו מסברא?

תשובה
הלכת רחוק מדאי, חלילה לומר או להבין ששכחו את כל התורה, הרבה הלכות היו בידיהם מזמן משה רבנו עליו השלום שלימד את יהושע בן נון ואת הזקנים, אלא שחלק מעניני המסורת נשתכחו מהם במשך הזמן.
שאלה - 147007
בבקשת מחילה מכת"ר לצטט לנו הפוסקים שהתירו את עוף ההודו לפני כמאתיים שנה?
תשובה
בעזרת השם וישועתו אצטט לך על פי זכרוני הדל והנלאה.
אמנם המעיין בשו"ת האלף לך שלמה [סימנים קמ"ג וקמ"ד] להגאון העצום רבנו שלמה קלוגר ז"ל, ובשו"ת טוב טעם ודעת [חלק ג, סימן קמ"ט] להגאון הנ"ל, וכן הגאון האדיר רבנו חיים מצנז ז"ל בשו"ת דברי חיים [חלק ב, יורה דעה סימן מ"ה]. ימצא שאסרוהו בזמנם לפני כמאתיים שנה.

אמנם הגאון המפורסם רבנו יוסף שאול נתנזון בשו"ת שואל ומשיב [חלק ה, סימן ס"ט] כתב להתיר והביא ראיות רבות לדבריו.

וכן נראה בעליל דעת הגאון רבנו חיים פלאג'י ז"ל בשו"ת חיים ביד [סימן ו] שדעתו להתירא וכן פסק דודו הגאון רבנו חיים דוד חזן ז"ל אשר מכונה על ידי חכמי דורו "חד בדרא" חיים דוד ראשי תיבות חד. וכן בשו"ת ישועות מלכו [אורח חיים סימן מ"ו] להגאון רבי ישראל קרונק ז"ל מפולין. ובשו"ת מגן שאול [סימן ל"ה] לרבנו שאול קצנלבויגן ז"ל מליטא, ובשו"ת ישכיל עבדי [חלק א, יורה דעה סימן כ], ובשו"ת שמחת כהן להרב רחמים חי חויתה הכהן ז"ל מג'רבא, ובשו"ת אגרות משה [אורח חיים חלק ה, סימן כ] ובשו"ת משנה הלכות להגאון עטרת ראשינו מאונגוואר ז"ל [חלק י, סימן קט"ז] אסר לאכלו ביום חגם של הנוצרים.
וכן התירוהו הרב ערוך השלחן יורה דעה סימן נ"ו, סעיף י"ח. ועיין סימן מ"א, סעיף ב. והגאון הנצי"ב מוולוז'ין בשו"ת משיב דבר חלק ב סימן כ"ב.
שאלה - 147006
לכבוד הרב שלום רב

ילמדנו רבים מהו סדר הקריעה בעת שהולכים לכותל, כמה קורעים ואיזו חולצה עליונה/תחתונה, חבל לוותר על מצווה כה חשובה והלכה בש"ע

תשובה
החולצה הפנימית. וכן הגבר קורע החולצה ולא הז׳קט או המעיל העליון. והאשכנזים נוהגים לא כפי השלחן ערוך. וקורעים הבגד העליון מכולם.
ונזכה לבנין ציון וירושלים. ציון זה בית המקדש.
שאלה - 147005
לכבוד הרב שליט"א
א. כיצד הוגים שם הוי"ה, אדנות, ואלוהות באונקלוס? הכל מתורגם ב2 יו"דים
ב. האם ברכת נט"י שחרית היא מיד (לפני הניגוב) או בנפרד מהנטילה, בצמוד לברכות השחר?

תשובה
א, אלף דלת נון יוד. בתרגום בדרך כללל.
ב, יברך מיד קודם הניגוב כמפורש בהלכה.
שאלה - 147004
לכבוד הרב שלוםרב יש לי ברוך ה' תינוק האם כשאני קמה להאכיל אותו בלילה אני צריכה לנטול ידיים למרות שחוזרת לישון אחרכך?
אם מותר לי להכין ציציות של אחים הקטנים שלי?

תשובה
בהחלט לא. כי את מתכוונת לחזור ולישן.
שאלה - 147003
שלום לכבוד הרב לקחתי הבן בן 4 וחצי לאטרקציות מים מעורב
וכ"כ כואב לי על מה שראה..האם יש דרך לכפר?לתקן?רציתי שיהנה.חושבת על זה הרבה וכואבת.

תשובה
תסבירי לכולם שזה דבר שלילי גרוע ומאוס. ילד קטן יראה איברים חשופים של...
שאלה - 147002
שלום כבוד הרב ,
האם ראוי לאבא לקחת את בניו לבריכה ולהיות לידם ללא
חולצה ?

תשובה
לגבר מותר.
שאלה - 147001
לכבוד הרב שמות שנים האם אפשר להוריד אותם מהת.ז ? אפילו שנקראו בברית ובכתובה?
נכון להיום לא קראו לי בהם רק בשם הראשון

תשובה
תוציא לך אותו מהראש. התעודת זהות אין לה שום מעמד. גם לא הכתובה לגבי קביעת שם זה קשקוש גמור.
העיקר מה השם שהוא נקרא בו ביום יום.
שאלה - 147000
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם הבטחתי על קבר של צדיק מסויים שאקרא לבני על שמו האם אני חייב לקרוא את השם הראשון על אותו צדיק או שגם שם שני מספיק? לא פירשתי שאמרתי על קבר הצדיק.תודה!

תשובה
מסכן מי שמבטיח ולא מקיים. ועיין בתשובת הרדב״ז כי אם קרה הילד רק באחד משתי שמות לא קויימה ההבטחה ואסור לעשות כן.
שאלה - 146999
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת מה הסיבה שלגבי יהדות הולכים אחר האמא שאם האבא גוי
ואילו לגבי כהונה הולכים אחר האבא.???

תשובה
משנה ותלמוד מפורשים בכהן לוי וישראל הולכים אחר האב. בתנאי שהאם יהודיה כשירה מהטעם שכתוב בתורה ״למשפחותם לבית אבותם״. והסיבה רוחנית בהורשת מורשת אביו.
כשהאם גויה. אין קידושין וגם אם ירצו לא יחולו. והבן או הבת הולכים אחריה כיוון שהיו במעיה תשעה חודשים ושם נוצרו. והסיבה פיסית.
שאלה - 146998
שלום לכבוד הרב
1.רוצה לבקש סליחה מהרב לפני כמה שנים שאלתי שאלה לא במקום,מתנצלת. 2. מותר להגיד את שם השם בערבית או ביטויים בעברית שמכילים את השם אבל לא מתכוונים לפירוש הזה?

תשובה
מחול. כיוון שיש מהפוסקים המחמירים בכך יש להמנע. ועיין שו״ת יביע אומר.
שאלה - 146997
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
בספרך ארחות ציון כתוב שהכהנים יהפכו פניהם לדרום ואחר כך לצפון. לפי מה שאני מבין הכהן צריך לפנות קודם לשמאל ואחרי זה לימין. האם הבנתי נכון?
תודה.

תשובה
נכון תמיד הסדר הוא משמאל לימין.
שאלה - 146996
שלום לפעמים מתגבר עליי יצר הרע וכמה שמנסה בסוף הוא מפיל אותי רציתי לדעת האם יש מצב שאדם אנוס
תשובה
ד. ידידי, תתחיל ללמוד תורה ומוסר. ואל תבזבז זמנך לריק בכלים אלקטרוניים. תתעורר.
שאלה - 146995
לכת"ר
אני גר במושב שבקושי (אין) יש מנין איך אוכל לקרב אנשים שיבואו ואיך אפשר לעורר את אלה שנוסעים להתפלל בנץ בחוץ וחושבים שהם חסידים... רציתי גם שהרב יתן שיעור במושב ואין מענה

תשובה
לעורר על כך שהישוב זקוק לחיזוק והגנה. וכל אחד מהתושבים הוא איבר אחד מכלל גוף התושבים. ועוד איתא בתלמוד עניי עירך ועניי עיר אחרת עניי עירך קודמים ואסור להם ללכת למקום אחר. יאמרו קריאת שמע דקותיים לפני זמן הנץ ויקיימו מצוה מהמובחר. ואחר כך יתפללו כרגיל במושב בשמחה ובאהבה.
שאלה - 146994
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לישון לילה בבית חדש מקבלן ללא.שקבענו מזוזה.)נשארנו מאוחר כי היה פועלים וקשה לחזור לבית הישן עקב השעה מאוחרת

תשובה
לילה אחת בדיעבד מותר.
שאלה - 146993
חבר ילדות מתחזק בקצב יפה ערך "מסיבת ברית" לבנו שנמהל בשבת קודש לפני כשבועיים פייטן שר מול שולחן גברים והנשים מסביב ללא מחיצה להשתתף?? השאלה הלכתית כי מוסרית וודאי לנו שלא
תשובה
מספיק שגבר אחד ישא עיניו לנערה או כל שכן יביט בנשואה החריב עולמות.
שאלה - 146992
בריאות ושמחה לכבוד הרב שליט"א, חיפשנו באתר את התשובה של הרב לגביי חינוך הילדים ולא מצאנו. בבקשה אם זו לא טרחה האם ניתן להעלות את התשובה של הרב לראש הדף (כוספים ללכת בדרך ה')
תשובה
זה כן מופיע ולא הורידוהו. ואני נעשיתי גם טכנאי וגם מודיעין.
שאלה - 146991
(מרגישה שמידת הדין מתוחה עליי )שהשם ירחם מה אפשר לעשות ?
התנגשתי באוטו חונה נפלתי ממדרגות נקעתי את הרגל לשכת התעסוקה חוסמים ממני לקבל כסף מביטוח לאומי והזיווג עדין בהמתנה

תשובה
אסור לומר כך כי מגבירים חלילה קיטרוג. ואסור לפחד. וצריכים לקבל הכל בשמחה. מצבך טוב ואל תתייאשי.
שאלה - 146990
לכה"ר
לגבי השאלה על הליכה בבגדים קצרים לאיש,כה"ר הפנה לארחות ציון שם מצאתי רק לגבי בגדים לתפילה שכן פשוט הוא.אך הכוונה היתה בבגדים קצרים להליכה בחוץ,האם מר"ן השו"ע אסר?

תשובה
גבר שעובד מותר.
שאלה - 146989
לכבוד הרב -תודה !
ואחייני יוסף בן רחל ז"ל נהרגבת.דרכים בהודו לפני 6 שניםט' אלול.משום החשש שלא יהיה מיניין בגלל מרחק קבורתו קיבוץ גבולות הקדימו אתהאזכרהל ג' אלול זה בסדר?

תשובה
בסדר גמור.
שאלה - 146988
הרב!שאלו על לימודי תיווך. שימו לב יש נוכלים המבטיחים לימודי תיווך בסכומים גבוהים ועבודה אחרי ונעלמים. מנצלים אברכים תמימים!יש מקומות מסודרים ללימודים. לבדוק היטב!
תשובה
תזכה למצוות. קיימת מצוות לא תעמוד על דם רעך.
שאלה - 146987
לכבוד מו"ר.
במחילה שואל שנית. התעוררתי לפני עלוה"ש. נטלתי ידיים בברכה + ברכות השחר והתורה והתחלתי לעסוק בתורה. ברגע עלוה"ש עצמו, האם להמשיך ללמוד או ליטול שוב בלי ברכה?

תשובה
לא נוטלים שנית כלל.
שאלה - 146986
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, אדם שנמצא באמצע פסוד"ז או בכל מקום אחר בתפילה ושומע קדיש מהציבור האם עליו להמתין רק עד סוף ה' אמנים הראשונים או להמתין עד סוף כל הקדיש? תודה רבה
תשובה
חמש אמנים ראשונים שבקדיש. ולא הלאה. ברכו יענה. ״מודים אנחנו לך״ ולא עוד. קדוש. ברוך כבוד.
שאלה - 146985
לכבוד הרב שלום
מתלבטת מחדרה לאיזה ת"ת לשלוח את בני מאחר שבת"ת הקודם נגמרה השנה לא טוב. עם מי אפשר להתייעץ? הילד קצת עם קשיים התנהגותיים האם חובה לציין זאת בפני הת"ת הבא?

תשובה
תתייעצו עם אברכים שם לאן הם שולחים את בניהם.
שאלה - 146984
שלום לרה"ג,
האם כבוד הרב יוכל בבקשה לרשום איזה מוצרים יש להקפיד במיוחד על כשרות בד"ץ? (במיוחד אצל חוזר בתשובה שגר עם הוריו שהוא לא יכול להכריח אותם לקנות).
תודה.

תשובה
תשלח לי רשימה מדפי זהב. או מהלשכה לסימון מוצרים. הגזמת.
שאלה - 146983
ואם עברתי נדר שלא בלשון נדר מה התיקון שלי חוץ מלעשות תשובה?
תשובה
כמו שיש לחם בלי לחם. מים בלי מים. אש בלי אש. אויר בלי אויר. יכול להיות נדר בלי נדר?
שאלה - 146982
לכבוד מו'ר עט''ר שליט''א
מעל לעשור מנסה למצוא מקצוע לפרנסה ללא הצלחה. מבקש עצת הרב ממה כדאי להתפרנס. בע''ה רוצה להגיע לבחינת 'טוב תלמוד תורה עם דרך ארץ..',מבקש עצת הרב.

תשובה
לקרוא פרקים כ״ג וכ״ד בתהלים במתינות ובכוונה שלש פעמים.
שאלה - 146981
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני כל חודש מעביר בהעברה בנקאית את המעשר שלי לחשבון הישיבה בני ציון כבוד הרב האם זה נחשב שאני מאכיל תלמידי חכמים עניים?

תשובה
בוואי כן, כי זו המציאות, וזכות המצווה תגן בעדך ובעד בני ביתך ובעד כל ישראל.
שאלה - 146980
לכבוד הרב
מה שלומך מורנו ורבנו?
הורים שנפטרו ,והבן מגיע לתפילות, אומר קדיש.אבל לא שומר שבת.האם הקדיש מתקבל , היש נחת להורים בעולם הבא?תודה רבה

תשובה
נקרב אותו ונאהב אותו אולי יתקן דרכיו, אך צריכים לבכות על הוריו האומללים הסובלים בגללו באותו עולם סבל נורא איום השם ירחם.
שאלה - 146979
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.בקרוב חתונה רפורמית לבת דודה שלי.דודים שלי אמרו שזה מאד יפגע בהם אם לא אגיע ושבחתונה שלי הם עזרו לי.האם נכון להגיע לאחר החופה על מנת לכבד?
תשובה
והם החצופים מותר להם לפגוע בהקדוש ברוך הוא, בשכינה הסובלת עבורינו, בתורה הקדושה, בעם ישראל כולו הנאנק והסובל צרות ויסורים בגלל העוונות.
שאלה - 146978
לכבוד הרב: אחים ואחיות נשואות האם מותר להתנשק בלחי בשבתות ובימים טובים?
תשובה
חס ושלום, אסור מעיקר ההלכה וקשה יותר בנשואות כי היא אשת איש.
שאלה - 146977
בתהלים שברשותי במזמור הודו לה' קראו בשמו:
הודו לה' קראו (ס"ת וה"ו), לו שיחו בכל (וו"ל), דרשו ה' ועזו (ס"ת וה"ו), אשר כרת את (אכ"א), מגוי אל גוי (יל"י)
האם להוסיפם בתפילה?

תשובה
כדאי.
שאלה - 146976
שלום לכבוד הרב
האם אני ספרדי יכול ללבוש ציצית אשכנזי
תודה ורפואה שלמה

תשובה
רק בדיעבד.
שאלה - 146975
קיבלתי כסף מהעבודה לקניות עבור ארוע בעבודה
יש מצרכים לארוע שיש לי בבית שחלק מהם קיבלתי במתנה, האם אני יכול להביא את המצרכים מהבית ואת השווי בכסף של אותם דברים להשאיר אצלי

תשובה
רק אם המוצרים טריים.
שאלה - 146974
לכבוד הרב:
מה מברכים על קסטה?
מה מברכים על גלידה בגביע הנקרא טילון?

תשובה
עניתי על כך בימים האחרונים.
שאלה - 146973
שלום לכה"ר
שמעון/נחמיה העמסוני פרשו כשהגיעו לאת ה"א תיראעד שבא ר"ע (לרבות ת"ח)אבל מן הסתם מרע"ה קיבל זאת בסיניבאיזה שלב בהסטוריה זה השתכח?

תשובה
דוגמאות רבות יש לנו בתלמוד בענינים אלו, כמו אותיות מנצפ"ך וכתב אשורית ועוד. והמפרשים כתבו כי בתקופות ההם היו מלחמות רבות כנכר בספרי יהושע שופטים ומלכים א וב ונשתכחו.
שאלה - 146972
לכה"ר
א. מי שלוקח בידיו ירק טבול במשקה ושם אותו על קרקר ואוכל את הקרקר,האם צריך נטילת ידיים?
ב.מי שנאנס ולא אכל סעודה ראשונה בליל שבת והאונס עבר לפני עה"ש
האם חייב אז לסעוד?

תשובה
א, אם לקחו בידו שלא באמצעות כף צריך ליטול ידיו. ב, בהחלט כן. וצריך לעשות קידוש כי הקידוש בתחילת הלילה אינו מועיל אם לא אכל.
שאלה - 146971
לכבוד הרב שלום רב אם מקובל או ראוי לבנות ישראל ללכת לבריכה נפרדת עם מצילה אם כל הכיתה בישוב חרדי הבת שלי מבקשת ואני לא מרשה .
תשובה
תרשי לה.
שאלה - 146970
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
קניתי בית חדש מקבלן היכן צריך לעשות אמה על אמה זכר לחורבן?

תשובה
על יד דלת הכניסה במקום שיכול לראותו בכניסתו וביציאתו כדי שיזכור את חרבן בית המקדש.
שאלה - 146969
שלום לכבוד הרב
האם אישה שבגדה בבעלה עם גוי וספרה לבעלה מהפחד והוא מאמין לה והוא אברך יש להם ילד קטן בן 3 חייבים בגירושים? הם לא רוצים ומפחדים לשתף רב או בית דין רבני

תשובה
אינה נאמנת על פי ההלכה משום "שאין אדם משים עצמו רשע".
שאלה - 146968
שלום לכבוד הרב: שאלה חשובה
1. האם מותר לאכול מוצר המכיל חלב נוכרי?
2. האם מותר לאכול מוצר המכיל אבקת חלב נוכרי?
ואם אפשר לדעת מה ההבדל בין חלב נוכרי לאבקת חלב נוכרי? תודה רבה

תשובה
עניתי אתמול. תודה.
שאלה - 146967
לגאון הרב מוצפי שליט"א
שלום רב, ראיתי את התשובה של כבודו על ענין חינוך הבנים, זכורני שכבודו דיבר לפני שנים על מאמר חז"ל על מי שהוציא את בנו מתלמוד תורה, אפשר לצטט קצר אם איני מקשה?

תשובה
בעזרת השם אעשה זאת כי צדקת.
כך מובא בזוהר הקדוש פקודי רנ"ה, ב. על שבעה היכלות שבגן עדן, בהיכל הראשון נרשמים כל הפנויים והפנויות ומי יהיו בני זוגם בגלגול ראשון. בהיכל השני בו נרשמים היולדות באיזה רגע תילדנה וכן הנימולים לשמונה ימים דמם שם עולה ונרשם.
בהיכל השלישי נרשמים קולותיהם של הילדים הרכים הלומדים בתלמודי התורה וכל הגה המוציאים מפיהם נברא מלאך השומר עלינו ועל כל העולם מאסונות ופגעים. ושם 12 אלף מלאכים המכריזים על מי שמוציא את בנו מתלמוד תורה ואינו מסדרו במקום שעוסקים בתורה הקדושה, מכריזים עליו ואומרים אוי לו לאיש הזה שהוציא את בנו מללמוד תורה, אוי לו שעתיד להסתלק מהעולם הזה ומהעולם הבא.

ברביעי רשומים אותם שקובעים כל יום עתים לתורה ומענישים את אותם שיכולים ולא עושים כך.
בחמישי אותם ששומרים את השבת מענגים ומכבדים אותה ומקבלים שפע ברכות ממנו יתברך.
בשישי שומרי התורה והמצוות כשמגיע זמנם לעלות למעלה מקבלים אותם בשמחה ובצהלה.
בשביעי שם אותם שמסרו נפשם לקדש שמו בעולם וגם האומרים שמע ישראל בכוונה שלימה.
שאלה - 146966
מחילה מכה"ר הגאון מעולם לא שלחתי שאלה בכדי להתלוצץ.בריאותו וזמנו של הרב יקרי ערך.לא רציתי להכעיס את כה"ר אתה יקר לי מאד. אני מצטער על שאלתי, תסלח לי.אוהבך
תשובה
סלחתי כדבריך. כולכם אהובים ויקרים.
שאלה - 146965
שלום לכבוד הרב
האם מותר לשים על ארון הקודש פרוכת שרקומים עליה אריות?

תשובה
מרן הבית יוסף ז״ל כתב בשו״ת אבקת רוכל שהדבר אסור. וכשאנחנו מזדמנים לבית הכנסת שיש בה דמות אריות אנחנו עומדים בפינה הימית או שכנגדה כדי לא להשתחוות מולם כי הדבר אסור. ועיין בשו״ת יחוה דעת.
שאלה - 146964
שלום לכבוד הרב
הרב היקר,במעשה המפורסם של רבי מאיר ושכניו שציערו אותו;יש פסוק שאומר ואת כל הרשעים ישמיד...האם זה לא סותר את דברי ברוריה?

תשובה
הפסוק מדבר על אנשי דאעש אירן וחיזבלה ושונאי ישראל ימח שמם.
ברוריה הצדקת דיברה על יהודים שעשו מעשים לא טובים.
שאלה - 146963
שלום לכבוד הרב הרב לנדא עשה ביקור פתע ופסק עוף הבראקל עוף טמא ופסק שוחט ששוחט את העוף הזה מאכיל נבילות וטריפות מה עושים לא יודעים למי להקשיב
תשובה
אני חושב שהשבתי על השאלה, ואתה ברוך השם מבין בקריאה היטב. וכי כך פוסקים הלכות יש מאה רבנים גדולים שחושבים אחרת. ואצל הספרדים כן היתה מסורת.
ומדוע נותנים הכשר על תרנגול הנקרא הודו שאין עליו שום מסורת?
אני בזה חותם את סידרת התשובות בנידון. ובבקשה תפסיק לצרוך חדשות. בא ידידי ונעסוק בתורה.
שאלה - 146962
לכבוד הרב: מתי הכי נכון לקרוא את בריך שמיה לפני הוצאת ספר התורה מהארון או אחרי הוצאת ספר התורה מהארון. והאם על כל אחד מהקהל לומר לבד בריך שמיה או להקשיב לחזן ולצאת ידי חובה?
תשובה
כשהספר תורה מונח בארון כדי שכל הקהל יאמרוהו בכוונה.
שאלה - 146961
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב שלום וברכה.בעלי היה מהמר ונכנסו לחובות עקב כך.השאלה שלי היא האם להתגרש ממנו או להישאר ? אני די מפחדת שזה יחזור.תודה רבה.

תשובה
לא להתגרש, אדרבה תצילי את נשמתו ותהיה לך זכות גדולה. חזקי ואמצי.
שאלה - 146960
לכבוד הרב שלום רב
מהי משמעות המילה "אתה" בברכות הנהנין או בברכות התפילה שאנחנו מברכים.

תשובה
אתה השם, אתה הבורא, אתה אדון העולם.
שאלה - 146959
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אנא כבוד הרב תברך אותי לחיזוק בתשובה שלמה מבחינה רוחנית וצניעות ולשים כיסוי ראש.
תשובה
חזקו חזקו חזקו ואמצו, והשם יתברך עם כל פמלייא של מעלה יברכוך ואת כל הנשים המכסות את ראשן.
שאלה - 146958
הייתי חזן בתפילת שחרית כמה שניות לפני תפילת החזרה נכנס והתכונן לעבור בין המתפללים לקבץ מעות. רמזתי עם האצבע שילך ויבוא אחר כך הלך ולא חזר ואני מרגיש רע מזה.
תשובה
אל תצטער הוא עשיר וחולה במחלת הקבצנות, הוא אפילו לא מתפלל.
שאלה - 146957
לרב היקר- באופן ברור באמריקה יש הבדל בטעם שבין חלב וגבינות עכום לבין חלב וגבינות של ישראל.(לעכום יש טעם וריח לוואי) מהי הסיבה? תודה.
תשובה
זה כך בכל מקום כפי שאומרים מומחי טעם ואיח, כי יש מרכיבים למאות בתוכם!!!!!
שאלה - 146956
לכבוד מו"ר
מי שהתעורר לפני עלות השחר ונטל ידיו בברכה והחל לעסוק בתורה. האם בזמן שמגיע עלות השחר יש עניין שייטול שנית את ידיו? (ללא ברכה כמובן). ואם כן האם זה לא ביטול תורה?

תשובה
לא ולא , לא יברך. רק לפני לימודו יברך ברכות השחר ובעיקר ברכת התורה.
שאלה - 146955
לכבוד הרב שלום רב
מבדיקות אקו לב עובר נמצאו לדעת הרופאים מומים מסובכים בלב העובר. רבי דויד אבוחצירא והרב קניבבסקי ברכו אותנו ועדין לצערי חוששת מאוד אודה אם הרב יוכל לברך

תשובה
אני בהחלט מצטרף לברכות.
שאלה - 146954
שלום כה"ר מו"ר, אני יודע שאין הרב רוצה להביע דעה בעניין זה אז אם ירצה הרב לענות לי
תשובה
אבקשך להפסיק להתלוצץ אנחנו ימים ספורים לפני אלול. שמור את נפשך.
שאלה - 146953
שלום לכבוד הרב
1.האם צריך לעשות מים אחרונים בסעודה על מזונות?
2. האם המילוי מצטרף לברכה אחרונה?

תשובה
א, בהחלט לא. ב, גם לא,
שאלה - 146952
לכבוד הרב
מה כוונת הרב תפנה לרב הכי מפורסם?

תשובה
הכוונה לרב גאון בישראל הפוסק הלכות ורבים פונים אלי בתורה. ולא באבא וכדומה.
שאלה - 146951
שלום לגרב'צ מוצפי הי'ו
שמענו פעם מפי הרב שילד המגיע לגיל 13מקבל נשמהבאיזה שעה באותו יום כדאי ללמוד איתו ומהרצוי ללמוד עם הגיעו לגיל 13

תשובה
בצאת הכוכבים בלילה שקודם לכן שהוא כ - 15 דקות לאחר שקיעת השמש.
שאלה - 146950
לכבוד הרב
לגבי הבחור שאמרת להתפלל עליו בקבר רחל. היא התפללה שם לא מזמן ואמרתי לה את תשובת הרב והיא קיבלה בלי נדר ללכת שבוע הבא. היא ביקשה אם הרב יוכל לדבר איתו היא תשמח. מחילה

תשובה
כתבתי שאני מתפלל על כולם.
שאלה - 146949
לכבוד הרב
גנבתי לחבר של אמא שלי כסף מספר פעמים אני משער 600, אמרתי לו, הוא אומר לי שהכל בסדר מישהו אמר לי שהייתי צריך להגיד לו שאני רוצה להחזיר ולא לבקש ישר מחילה מה לעשות הרב ?

תשובה
אם הוא ויתר אתה בסדר. ותתוודה על זה הרגע, ותקבל עליך לא לעשות כן יותר.
שאלה - 146948
שלום לכבוד הרב
שידוך שירד לפני חצי שנה כמעט סגרנו הבחור הוריד, הרגשתי שזהו הזיווג הכל הסתדר רק שלא רצה להתחייב כמה יקבע עיתים לתורה האם לנסות להחזיר? אמרו שלומד יותר עכשיו

תשובה
בהחלט כן. בברכה רבה.
שאלה - 146947
שלום לרב ידוע שטוב לומר שיר למעלות לפני אלוקי נצור אם אני שומע קדושה ואני באמצע שיר למעלות אני צריך לענות קדושה או רק לשהות ולא להמשיך את התפילה תודה רבה ויישר כוח לרב ולעורך
תשובה
עניתי לך ואינך מקשיב.
שאלה - 146946
לכבוד הרב שליטא!
סיר חלבי שבושל בו בשרי מה דינו ?
בנקשישך לא מספיק לסיים תפילת עמידה מה אני אמור לעשות??

תשובה
א, חייב בניקוי יסודי מכל כתמי השומן ובהגעלה במים רותחים כולל המכסה את השתמשו בו.
שאלה - 146945
לכבוד הרב שליט"א שלום רב, רבנו הבא"ח ( ש"א פ" וישלח) כותב שבלילות מסוימים בשנה יכול האדם לפחות משש שעות שינה לצורך לתוה"ק ולא יגיע לו נזק מזה. מהי ההנהגה הנכונה? תודה רבה.
תשובה
מי אני שאחווה דיעה בעד או לא.
שאלה - 146944
לכבוד הרב שלום רב
אדם שאכל בטעות גבנצ חלב נכרי ומקפיד על בדץ האם
צריך לעשות תשובה חטאתי עויתי פשעתי או סוף כל סוף יש כשרות
של רבנות ויש על מה לסמוך?

תשובה
תתייעץ עם הרב הקבוע שלך.
שאלה - 146943
האם מותר לאישה לעשות רשיון נהיגה? 9 נפשות בעלי מנסה למצוא עבודה הולך לראיונות עבודה ולא מתקבל מצב כלכלי קשה וחובות מה לעשות כבר מיואשים השם ישמור אותך כבודו
תשובה
בלי נדר אתפלל עליכם.
שאלה - 146942
שלום לכבוד הרב
תודה לעורך על הפעילות לטובת הציבור. 5 חלקי נשמה יש באדם האם אדם יכול להרגיש אם עלה מנפש לרוח? איזה קבלה טובה לקבל לקראת אלול? תודה לרב

תשובה
א, אין מי שיודע כלל. ב, ללמוד הלכות תשובה להרמב"ם ז"ל.
שאלה - 146941
משפחה חרדית בעיר חילונית לגמרי אך שומרים על הילדים שלא יתקלקלו ויתמידו בדרך התורה? שיאהבו את התורה שירצו ללמוד תורה ושלא יתפתו לכל מה שיש בחוץ?
תשובה
אין בזה כללים. הכל תלוי בחינוך. במשמעת. ובאופי הילדים. והרבה תפלה.
שאלה - 146940
לכבוד הרב
אחי בן 32 רווק מילדות עובד בתחנת דלק חוסר בטחון מופרז רואה את כולם סביבו מתחתנים מקימים משפחות נכנס לצער עמוק ומרה שחורה הרב יכול לברך אותו?

תשובה
הוא זקוק לשיחות פסיכולוג חרדי.
שאלה - 146939
לכבוד הרב: רצינו לדעת את הכלל ההלכתי בנושא ברכות כאשר מעורב מעט מזונות
כגון: שניצל? קסטה? קרמבו? וכו' מה הכלל ההלכתי כאשר המזונות הוא הטפל האם עדיים נברך מזונות?

תשובה
כשבבצק מעורב 20 אחוז קמח דגן מזונות, קסטה מזונות. אך קרמבו גלידה שניצל שהכל.
שאלה - 146938
הרב אהוב נפשנו, התלבטתי אם לרשום אך אני יודעת שתבין אותי ..עוד מעט בחנוכה אהיה אי"ה בת 43 ופרי בטן בריא ושלם אבקש..משהו בי התיאש.במה אתחזק?
תשובה
בקבר שמואל הנביא שם נסתרת גם חנה אמו.
שאלה - 146937
1. אישה שטובלת האם צריכה להוריד מידה טבעת נישואים קבועה? ומה לגבי שרשראות קבועות ועגילים וכו' מה נקרא חוצץ?
2. אישה שנוטלת ידיים לסעודה ובבוקר מה לגבי טבעת נישואים?

תשובה
כל התכשיטים שהם קבועים אינם חוצצים.
שאלה - 146936
לרב שלום למה כל פעם שאני מצליחה להתגבר על ניסיון באלי ניסיון נוסף יותר קשה?אני לא רוצה לחטוא אני נופלת ונשברתמתפללת לזיווג בשבילי אין כרגע שום הצעה זה גורם לי ליפול לעצבות
תשובה
כשמפסיקים לחשוב על העבירה ניצלים ממנה.
שאלה - 146935
לכבוד הרב
אלפי תודות לכב' הרב על שהשכיל לבטא בצורה מיטבית את מה שכבר שנים אני מבין בלב ובמח, אך לא מצליח לבטא בפה את סיבת הערצתי וביטולי המוחלט לרב.ה' יברכך בכל מכל כל

תשובה
תבורך בכפל כפליים.
שאלה - 146934
אהבת נפש אוהבך הרב
אנא הרב בחכמתך המרובה תן לי עצה איך לא ליפול לייאוש ולעצבות ואיך להישאר בשמחה תמידית כי אני בן 26 רווק וכואב לי על הפספוס

תשובה
תלמד ספרי מוסר ותתעודד ותראה כמה אבא שבשמיים אוהב אותנו ומרחם עלינו.
שאלה - 146933
בע"ה יתברך
תבורך קדוש וצדיק אמת עמוד העולםמה לעשות שרבנים גדולים כביכול מתירים היום עבודה זרה ומינותהופעות טלוויזיה שידורי נשים ברדיו דתי וכו?הדבר גורם לרצח נשמות!!!

תשובה
השם יצילנו מהם.
שאלה - 146932
שלום לכבוד הרב
הייתי מקורב לרב מסוים והרב הזה שינה לי את השם ואחרי שנה הרב שינה לעצמו חזרה ולכל מי שהוא היחליף לו הוא טוען שהוא עשה טעות אז רציתי להחזיר חזרה כי אני אוהב תשם שלי

תשובה
למדנו שאסור לשאול שני רבנים אותה שאלה.
שאלה - 146931
לכבוד הרב
לגבי הבחור שאמרת להתפלל עליו בקבר רחל.האמא מתחננת אם תוכל לדבר איתו, אתה חיתנת את אחיו ויש לך תמונה איתו והוא היה בא קבוע לשיעוריך במוסאיוף. כואב נורא נשמח לעזרה

תשובה
ומדוע לא להתפלל בקבר רחל??????
שאלה - 146930
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בשיעור יא פנחס תשעז לעניין ביתם של שמעון בקומה א וראובן בקומה ב שנחרב, מה הוא הדין לגבי בית קיים כשאחד הצדדים מעוניין להתרחב? על מי עלות היסודות?

תשובה
פעם רביעית אתה שואל ואני עונה בשותפות. תתעורר.
שאלה - 146929
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ילד קטן בן שלוש כשעושה שטויות ולא מקשיב האם מותר להעניש לפעמים גם במכה או צביטה קטנה או שעדיף בכלל לא ליגוע פיזית בילד בגיל הזה.
תודה ויישר כח!

תשובה
להפעיל נגדו סנקציות שונות עם הרבה הסברה והדרכה.
שאלה - 146928
אשתי נפטרה לפני מס חודשים האם אני יכול לשמור על הטבעות והכתובה,לגבי קדשי הילדים לא קוראים האם זה בסדר שאני קוראה.קדיש מה אני יכול עוד לעשות לעילוי נשמת אשתי תודה כבוד הרב
תשובה
עניתי על שאלה זו לפני יומיים.
שאלה - 146927
שלום לכבוד הרב. אני מתגורר בבית מס' 7 והבנתי כי ע"פ הקבלה 7 מסמל שלמות אבל יכולים להיות בעיות של פרנסה בדוחק מריבות חוסר סבלנות וכו.. וזה קיים בביתי, מה עלי לעשות תודה רבה .
תשובה
שקר שקר ושקר. והדבר אסור להאמין מדאורייתא משום לא תנחשו ולא תעוננו.
שאלה - 146926
לכבוד הרב מה קורה לאדם שנפטר עשה תשובה אך לא הספיק לתקן והאם זה שייך לכמה פעמים הוא נפל
תשובה
אין יודעים חשבונות שמים.
שאלה - 146925
לכבוד הרב
השם יברך אותך!
אני מאושפזת עם ירידת מים יש לי שליית פתח וחוששים שהיא נעוצה ברחם
חייבים לנתח אם יסתבך חייבים לכרות את הרחם
אם הרב יכול בבקשה לברך עובר ורחם בריאים!

תשובה
יעבור בשלום.
שאלה - 146924
לכ' הרב מוצפי שליט"א
בשנת אבל על אבי, נפטר ג' אלול תשעו' . לאחותי נולד נכד,בסימן טוב ,בע"ה היום בצהריים ברית באולם .מוזיקת רקע שקטה. מה מותר?אם בכלל .במחלוקת משפחתית.

תשובה
פעמים אין ספור הסברנו לא סעודה ולא מוסיקה. וכמובן לא מדברים או מתווכחים. שותקים.
שאלה - 146923
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחול המועד גם צריך לעשות קריעה כשמגיעים לכותל?

תשובה
אסור לקרוע בחול המועד. כי אפילו על פטירת קרובים לא עלינו אסור חוץ מאב ואם שנפטרו שמנהג ירושלים לקרוע בצינעה ולהחליף הבגד. אך על הכותל וערי יהודה לא.
ויהי רצון שנזכה לראותן בקרוב בבנינן.
שאלה - 146922
כבוד הרב שלום,
מה דעת כת"ר בעניין השמעת כלי זמר בבית הכנסת בכלל ובשעת התפילה בפרט כמובן שהמדובר בימות החול. כמו כן מה דעת הרב לעניין סליחות שעושים עם זמרים וכלי נגינה

תשובה
זה זילזול חמוק בקדושת בית הכנסת זילזול חמור בשעת התפלה, בנוסף עובר שמעתיק מנהגי הגויים ימ״ש.
שאלה - 146921
לכבוד מו"ר הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה על כל החכמה שאתה מלמד אותנו ולאחרונה חזרתי ללמוד חק לישראל בעקבות תשובות הרב על חשיבותו. תודה וכל טוב. באהבה, הקטן שבתלמידך.

תשובה
ישר כוחך אוהבך מאוד.
שאלה - 146920
למורנו ורבנו
אני רוצה להתחיל ללמוד מסילת ישריםיש המון ספרים עם פירושים שונים.על איזה ספר עם פירוש כבוד הרב ממליץתודה רבה על הזמן שהרב משקיע בעם ישראל

תשובה
תלמד ללא פירוש. תחזור ותשנן ותבין הכל.
שאלה - 146919
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יום החודש של אימי ז"ל חל ביום י"ג באלוליום השנה של חמותי חל ביום י"ד באלולהאם ניתן לאחד לסעודה אחת משותפת של שתי המשפחות?

תשובה
לא סעודות אלא לימוד תורה לאחד יחד.
שאלה - 146918
לכבוד רבינו ומורנו
נעמן שר צבא ארם שבה נערה יהודיהמדוע אלישע הנביאלא בקש שישחרראותהתודה על הכand

תשובה
זה טבעי שהוא שחרר אותה מעצמו כי הצילה את חייו.
שאלה - 146917
לכבוד הרב
הצדיק. השם שלי מרים ויש לי הרבה קשיים לא חלילה שהכל לא טוב. השאלה אם להוסיף עוד שם. כמו אפרת או שם אחר.

תשובה
רבות בנות נושאות את השם מרים. והן מוצלחות ומבורכות. מרים הנביאה מוזכרת בתורה אמרה שירה. בזכותה היה לנו באר מים במדבר.
שאלה - 146916
לכבוד הרב שלום רב בבקשה חזק אותי עד שסוף סוף אחרי 14 שנים של בכי וכאב זכיתי להתארס בגיל 34 אימי קיבלה את המחלה הנוראית אין בי שמחה אני מתפללת שתלווה אותי לחופה מצבה ממש לא טוב.
תשובה
אסור להתייאש. לא מרימים ידים. תמיד יש תקוה.
שאלה - 146915
השבוע נפטר הרב מאיר שלמה זצוק"ל היה מקרב רבים לאבינו שבשמים שיעוריו היו במתק שפתיים ומחייה נפש מדוכאת. לא מעכלים, עזיבתו קשה לנו
כאשר צדיק כזה נפטר מה ה' רוצה לומר לנו?

תשובה
לא מכיר. כי אין פרטים. מאיזה עיר? מה מוצאו? מה היתה פעילותו היומית? האם מסר שיעורי תורה ובאיזה נושאים?
שאלה - 146914
לכבוד הרב שלום רב
מלבד ההנהגה הטובה והברורה שאיש צריך ללכת עם בגדים ארוכים,הן מכנסיים והן חולצה האם הדבר מוזכר בשו"ע?
תודה למו"ר

תשובה
נא עיין היטב בארחות ציון.
שאלה - 146913
לכבוד הרב
לפני ניתוח להסרת פוליפ רחמי,שגורם להכתמות.בהרדמה מלאה.בבקשה הרב יאמר לי איזה פרקי תהילים אקרא להפגת הפחד ושיעבור בשלום.תודה

תשובה
מזמורי מ״א וקי״ט.
שאלה - 146912
לכבוד הרב שליט"א
1. מה צריכה להיות כמות מים אחרונים ?2. האם אפשר לקבל בגדי ילדים מאנשים שאינם שומרים תורה ומצוותללא הדפסים של דמוית3.קדישבשידור לי ברדיו לענות אמן

תשובה
א, כמות קטנה שתוריד הזוהמה מהאצבעות. ואם הם מזוהמות הרבה תשטוף בסבון ותאכל חתיכה קטנה של לחם ותעשה מים אחרונים. ב, בגדי ילדים עם הדפסות שונות לא משתמשים. ילדים הם אינם לוח מודעות או מדור פירסומי.
ג, לגבי קדיש יש חילוקי דיעות ואינני מעונין ליכנס לזה.
שאלה - 146911
.....התייחס השבוע בשיעורו ל....ואמר שהוא לא מבין איך הרב.... פסק שאסור. ועוד אמר שהטענה שהרב... מבקשים דעת הרב
תשובה
אתה עתה עברת על לאו מפורש מהתורה של ״לא תלך רכיל בעמך״.
גם עברת על איסור לשון הרע, ועל איסור מלבין פני רבו ברבים. ועל איסור מבזה תלמידי חכמים וגדולי הדור. ועל איסור החולק על רבו כחולק על השכינה.

נוסף לכך בזית ישיבת ארץ ישראל עליה נאמר תמיד עיני השם אלהיך בה. ובזית את קברי האבות שבחברון ושאר הנביאים והתנאים שהיו לישראל, וזאת מפני דיעה נפסדת ורופסת שאינך יודע להבחין בין דבר גדול לקטן.

בנוסף לכך לא ידעת ולא למדת שאין מודדים מורה הוראה רק לפי קליטת הידע והספרים שקרא וזכר. כי יכול להיות גם אצל להבדיל אלה שאינם עובדים את השם. אלא פוסק ומורה הוראה נמדד לפי הוותק שיש לו בתורה, שימוש גדולי הדור, יגיעה של שנים רבות בתורה ולא קליטה אינסטנט, ועיין במסכת אבות שם מנו התנאים מ״ח דברים שהתורה נקנית בהם. וחלק ניכר מהם הוא לימוד אצל גדולים ומפיהם. גם דיבוק החברים ופלפול התלמידים המקצועיים ולא של בעלי בתים שאינם יודעים דברים בסיסיים בשלחן ערוך.

אין דרכי לכתוב בצורה ישירה. אך הפעם חצית את כל הגבולות. אתה מזכיר שמות של רבנים ענקים בתורה שזה 60 עד 70 שנה הוגים בה וקיבלוה מחכמי הדורות שלפני פנינו. והם בני גדולי הדורות ראשונים כמלאכים, ומביא דיעה נפסדת של אחד ש״שב בתשובה״ תמול שלשום ולא שימש את גדולי ישראל ומלעיג על דברי הגדולים. ובדבר המפורסם אצל כל הרבנים האמיתיים. שהוא טעות ומנהג משונה, ודוחה אותם בקש. כשדבריהם הגיוניים ומוסמכים.

אינני חלילה מזלזל בבעלי תשובה שהם בעלי דרך ארץ ועוסקים בתורה בהכנעה ובענווה ויראה אני אוהב אותם כנפשי. אך כואב שכל ריק ופוחז שדומה לטייפ ויודע לדקלם דברי תורה בלי רגש ובלי דרך ארץ הכתרת אותו לגדול מכולם. כי אצל שאינם בני תורה כל המדבר בפני עמי הארץ נחשב בעיניהם לגדול הדור ואינם יודעים להעריך את גדולי התורה האמיתיים והוותיקים.

אם אין ענוה אין תורה ואין יראה. ובתלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב "אמר רבי יצחק: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושוו קטן וגדול, שנאמר והיה כעם ככהן וכתיב בתריה הבוק תבוק הארץ". "א"ר יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא. מאי עד לאין מרפא? - אמר רב יהודה אמר רב: כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו".
וראה מה שכתב רבנו משה אלשיך ישעיהו פרק כד "כי בעון מה שוהיה כעם ככהן, שלא יכירו איש מקומו וישוו הנקלה בנכבד. על כן מדה כנגד מדה יביא נבוכדנצר שהוא עבד כאדוניו סנחריב, שימלוך ויחשוק החריב ירושלים כתאות סנחריב, וגם בחרבן שני תהיה שפחה גוברת כגבירתה, וזה הוא לענין היות הדבר על ידם".

אני מתבייש במה שעשית היום ערב חודש אלול. וחיללת את האתר הקדוש הלזה. ואיך העזת לכתוב דברים על גדולי דורינו שנאמרו בבלי דעת לחסרי הדעת.
שאלה - 146910
לכת"ר שליט"א
סיימתי ישיבה תיכונית ולומד בישיבה קדושה שנתיים.
השאלה שמפריע לי-פרנסה
ה' עוזר והאברכים מסתדרים, אך רואה רק מסתדרים ולא חיים בנוחות(גמחים, דקדוקי עניות)

תשובה
שכחת את המשנה ״כל המקיים את התורה מעוני. סופו לקיימה מעושר״. גם אסור ללמוד תורה לשם ממון או כבוד.
שאלה - 146909
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. מה גודל העון של מי שביזה תלמידי חכמים או גדולי הדור? ומה תיקון יש לו אם הרב יכול לכתוב המקומות שנעיין.תודה
תשובה
תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד ב א"ר יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין מרפא. מאי עד לאין מרפא? אמר רב יהודה אמר רב: כל המבזה תלמידי חכמים אין לו רפואה למכתו".
ועיין זוהר חדש מגילת רות דף לג עמוד א ו"אותם שאינן נוהגין כבוד בתלמידי חכמים. ואין דנין במקום הזה למבזה תלמיד חכם כי דנין אותו בטיט היון. ובמדור הראשון מורידין ודנין המבזה ת"ח בלבו אף על פי שכבדום לפני אחרים". ובשאילתות דרב אחאי גאון ז"ל פרשת וזאת הברכה שאילתא קסז
"תניא ר' אומר כל עבירות שבתורה יום הכפורים מכפר חוץ מג' דברי' הלועג על חבירו והמיפר בריתו של אברהם אבינו והמגלה פנים בתורה ר' יהושע בן לוי אמר אף המבזה תלמידי חכמים ור' יוחנן אמר אף המבזה את חבירו בפני תלמידי חכמים".
וכתב רבינו בחיי במדבר פרק טו "כי דבר ה' בזה", זה המגלה פנים בתורה ואפיקורוס. ולמדו רז"ל בכאן כי תלמיד חכם הוא "דבר ה'" מפני שהוא מגיד דבר ה' והמצדיק את הרבים, וכענין שכתוב: (תהלים קג, כ) "גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו", והאפיקורוס המבזה אותו הוא בוזה את דבר השם".
ורבנו יוחנן בן רבי אהרן לוריא ז"ל משנת ר [1440] כתב במשיבת נפש שמות פרק ב "כבר אמרו רז"ל ה' דברים מונעים התשובה ואלו מה' דברים, המבזה רבו או ת"ח או מנהיג מדינה, כי מאז לא יהיו נכנעים לראשיהם איך יגיע[ו] התשובה בהסכמה כי לא יוסכם ולא יצלח שום דבר בלתי ראשים ומנהיגים".

ובספר בית הבחירה למאירי מסכת קידושין דף ע עמוד א "כל המבזה תלמיד חכם חייב נדוי בין שביזהו בפניו בין שביזהו שלא בפניו והחכם עצמו יכול לנדותו לכשיודע לו שבזהו כמו שביארנו במקומו".

חיפשתי במיוחד עבור השאלה תיקון בספרים ולא מצאתי מפורש, אך בספר הרוקח כתב שיעשה "תשובת המשקל". דהיינו תחת אשר ביזה יזהר לכבד.
שאלה - 146908
כבוד הרב לפני שבעה חודשים אשתי נפטרה שאלתי האם את הטבעות בהם נשנו האם אני יכול לשמור אותם,או אני חייב למכור אותם לגביי הכתובה האם אני יכול לשמור אותה,או אני חייב לגנוז אותה
תשובה
אתה יכול ורשאי לשמור הכל.
שאלה - 146907
שלום לכבוד הרב במשפחתנו נולד אחייןעם מום קשה לזו"צ הרופאים לא נותנים הרבה סיכויי לחיות יש למשפחה צער גדול מאוד במיוחדמותר להתפלל שיגמור תפקידו מהר?
תשובה
זה אינו עסקינו להתערב בעבודת השמיים ומה שגוזרים מלמעלה, אנחנו יכולים רק לבקש שירחם על המשפחה ויתן להם מרגוע ומנוחה, וירחם על נשמת הילוד שלא תעבור צער ויסורים.
שאלה - 146906
הרב, אני בת 28 בפגישות עם תלמיד חכם כל פעם הפגישות הופסקו כי אני לא דתייה מספיק ואני מאוד משתדלת לסור מרע בכח וללהתאים השקפה אליו וכל פעם הוא מוצא עוד חסרונות וזה מתיש
תשובה
אז תשתדלי להיות יותר.
שאלה - 146905
אני כבר תקופה מתפלל יחיד כיון שהחזנים בשכונתינו כולם אוכלים שחיטה תעשייתית ולא מקפידים על מה מכניסים לפה חשד גדול של נבילות וטריפות מה דעת הרב איך אפשר בפה זה להתפלל לה'?
תשובה
אם אתה כבר נהגת כך. כלומר שאתה הרב של עצמך. ומי אני הקטן לחוות דעתי מולך.
שאלה - 146904
לכבוד הרב , אצלנו מהישיבה יוצאים לטיול של ארבעה ימים בבין הזמנים , הרמי"ם וכו' באים עם הנשים שלהן והמשפחה , לא באתי מכמה סיבות. עשיתי נכון ?
תודה לרב אוהב אותך המון.

תשובה
מצויין. אני אוהב אותך המון המון פי מיליון.
שאלה - 146903
לכבוד הרב שלום רב
האם קרטיב עשוי מפרי, מים וסוכר קנים אורגני בלבד צריך הכשר בד"ץ או מהדרין. או שניתן להקל אם זה כשרות רגילה. עבודת יד, רובו פרי קפוא.

תשובה
זה מה שאתה חושב ומה שאתה אומר. הוא מכיל עשרות!!! חומרים ומרכיבים שונים. תלמד כימיה מזון.
שאלה - 146902
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לכבוד הרב שליטא מקרר שפותחים דלת בשבת המאוורר הפנימי שמפזר את הקןר מפסיק לעבוד שסוגרים מתחיל לעבוד ללא השהיה כי שכחו ללחוץ על כפתור שבת מה הדין תודה

תשובה
תפעילו כפתור שבת לכל הימים.
שאלה - 146901
לכבודו
יש מראות לא טובים ולכן אני סוגר או משפילם האם קורא מקרה שאני רואה, ישר מסיט או משפיל האם חטאתי או עשיתי קידוש ה ומה התיקון ולפעמים אני משפיל אבל עדיין אני רואה זה בסדר?

תשובה
תפנה להרב הכי מבוגר ומפורסם אישית.
שאלה - 146900
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רב היקר ערב טוב. מתחת למיטה,בתוך "ארגז המצעים",אני מאחסן כמה יינות משובחים לשבת.האם זה בעיה משום אוכלים שתחת למיטה?

תשובה
זה לא מקום לאחסן דברי מאכל ומשקה.
שאלה - 146899
לכבוד הרב האם אישה שמגיעה לכותל המערבי צריכה לעשות קריעה?
תשובה
מעיקר ההלכה צריכה לקרוע כשלא היתה שם 30 יום. וכתבו הפוסקים שתיקח איתה לשם סיכות בטחון ולאחר הקריעה תסגור את הקרע בהם מטעמי צניעות.
שאלה - 146898
שלום לכבוד הרב
האם השם אביה הוא שם טוב לקרא לתינוקת שנולדה?

תשובה
שרה רבקה רחל לאה אביגיל אסתר אילה הרבה יותר טובים. כשתפתחו בוטיק לצעצועים תקראו לו כך.
שאלה - 146897
לכבוד הרב
רק רציתי להגיד שבלי האתר הקדוש הזהלא היתי מחזיקה חמש שנים בתשובהרק אתה מוסר נפשככה תמיד עונה ועוזרבכול עת השם יתן לך כחלהמשיך לעדבריאות לרב הקדוש ..

תשובה
אמן אמן ואמן.
שאלה - 146896
לכבוד הרב
39 סנטים רווח בין המיטות ושהבעל יושן עם הראש לכיוון והאישה
במיטה שלה עם הראש לכיוון אחר משום המרווח המועט זה בסדר באופן כזה?

תשובה
העיקר שלא יוכלו לגעת האחד בשני. לא מבין במרחקים, תתכננו נכון את המיטות, או שאתה תעבור לחדר אחר.
שאלה - 146895
שלום אשתי חודש שישי התאוותה מאוד לממרח בוטנים בשבת ולא נרגעה שמתי כובע והלכתי לחנות ואמרתי שאשלם במוצ"ש אך לא הסכים ואז גיסי הלך וקנה כשעתיים לפני צאת שבת האם עשינו נכון?
תשובה
לא מחללים שבת על זה, כי כלום לא היה קורה אם הייתם ממתינים למוצאי שבת קודש.
שאלה - 146894
לכבוד הרב,גרושה ללא,מרגישה בדידות משפחת לא שומרים אין על מה לדבר איתם,בעבודה כולם גברים-התרחקתי מהם,חברות כולן נשואות אין הרבה קשר. ואני נשארת לבד כל היום באינטרנט
תשובה
מותר לך להתחבר לחבירות טובות וישרות. לא להתרחק כי זה לא בריא ולא נכון. עוד יבואו ימים יפים וטובים מאלה. לא לפתוח את מכשירי התועבה אנחנו בפתח אלול. לקרוא תהלים וספרי מוסר.
שאלה - 146893
לכבוד הרב
עולה לישיבה קטנה, שתי אופציות אחת לינה במקום, לימוד בלי לחץ לימודי חזק. השנייה לינה בבית אך לחץ לימודי חזק יותר.
מדובר בילד טוב אך לא כ''כ חזק בלימוד.
מה עדיף?

תשובה
ישיבה עם צוות מסור ואחראי. וחברים טובים ויראי השם.
שאלה - 146892
כבוד רבנו שליט״א. ישר כוחכם על השיעור המאלף הלילה בספר שערי תשובה ועל תולדותיו שה רכב ישראל ופרשיו רבנו יונה ז״ל. ריגשתנו עד דמעות.
תשובה
תודה זה בזכותכם.
שאלה - 146891
לכבוד הרב היקר
האם לברך הגומל לאחר ניתוח עיניים ללא אישפוז

תשובה
בהחלט כן. כי הוא בגדר פיקוח נפש שמחללים עליו את השבת.
שאלה - 146890
אשתו של אחי שיחקה אותה לפני החתונה ביישנית ושקטה. לצערנו אחרי החתונה גילנו בדיוק להפך- שולטת עליו,לא מרשה לו לדבר אתנו-הוא מפחד, משקרת לנו מול הפנים של אחימה הרב מציע?
תשובה
סליחה יש לכם נטיה דווקא להחריף את המצב. את המקרה שלכם אני זוכר טוב מכמה פמים מתוך מאות פניות. וביקשתי והתחננתי. ואתם יודעים טוב מה הצעתי ואינכם שומעים ומקשיבים.
ובתלמוד אמרו על הפסוק תולה ארץ על בלימה. אין העולם מתקיים אלא על הבולם פיו בשעת מריבה.
שאלה - 146889
לחברי האתר הקדוש שלום
אני חושב שבמקום לתקוף את העורך יש ללמוד ממנו מהו כבוד חכמים ואיך הוא קנאי למנוחתו של מורינו הרב , מתי נפנים שכל מה שחסר לנו בדור זו אמונת חכמים בפשטות!!

תשובה
תודה.
שאלה - 146888
השגחה והתנהגות של אבא לבניו מופרכת הפקיר את בנותיו שלא יודעות בין ימינם לשמאלם וגם בשינה ולא הרגישו צנועות ויראות שמיים
תשובה
אם זה כך זה חבל.
שאלה - 146887
לכבוד הרב,
רציתי לשאול (עם) אם מותר לגבר לעשות ניתוח להסרת משקפיים?
אני מגיע בזמן האחרון בימי רביעי לשיעור בחולון ואני רוצה להגיד לכבוד הרב תודה רבה .

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 146886
שלום לכבוד הרב
האם ילד מתחת לגיל מצוות שנוסע מחוץ לעיר מעל 72 דקות גם יברך הגומל שחוזר הביתה בשלום?.

תשובה
להלכה ולמעשה מברך.
שאלה - 146885
תודה על הסנדקאות היום
תודה על ההקרבה שלך למען עם ישראל ולמען התורה.
אנו משתדלים כל יום להוסיף תורה והכל בזכות השיעורים והספרים של הרב.מתפלל שה ישלח שפע גשמי להוצאת ספרי הרב

תשובה
תודה להשם יתברך שהכיר לי אתכם מתיישבים מסורים ואהובים.
תודה על השמחה ההדדית כשנפגשנו היום.
תודה לכל יושבי השומרון.
תודה לכם תושבי הישוב הנפלא "עלי זהב".
תודה לשומרים המסורים, התושבים היקרים, לילדים הנפלאים, בעלי חכמה ודרך ארץ, יראת השם ואהבתו, כאן נחרב השומרון לפני 2450 שנה,
כאן באתם ובניתם ובונים אותו היום בכל יום ובכל שעה.

הרבה חכמה ומוסר למדתי בישוב היום. ושוב תודה.

דרישת שלום וברכות לעידו הגדול, להוריו, לסביו ולסבא רבא ולכולם.
שאלה - 146884
שלום לכבוד הרב הפסק בטהרה היה בסדר בדיקה ביום ראשון בסדר אך אחה"צ היה כתם
חום אדמדם בבגד צבעוני ובנייר.מה עושים?( יש לי התקן והבדיקה נערכה תשעה ימים מתחילת הוסת )

תשובה
לעשות היום מחדש.
שאלה - 146883
לכבוד הרב...
רציתי בבקשה לדעת מה נהוג היום לגבי פת של גוים
וכן מה הדין אם אני נוסע לחול,האם אוכל לאכול שם לחם?
תודה גדולה..

תשובה
יש בה בעיה חמורה של הכשרות כי מרבים חומרים שונים.
שאלה - 146882
לכבוד הרב שלום רב
סיר שיש בו לפת מבושלת מערב שבת ובשבת רוצה כל פעם לקחת קצת מותר לסגור את המכסה שוב לפי הבן איש חי, אני אוהב את הלפת בכל מצב - לבנה וגם כשהיא ללא נוזלים

יישר כח

תשובה
אך ורק אם הוא מבושל לחלוטין מותר לכסות הסיר.
שאלה - 146881
כבוד הרב עם בעלי עם גיסו עושה הובלה לאחיו ויודע שאחיו וגיסו עושים משהו שאסור זה נכון שבעלי יגיד שזה לא עניין שלו והוא רק עושה את ההובלה לאחיו שגם איתו ובלעדיו הם יעשו את האסור
תשובה
תבקשי ממנו לפנות אלי דחוף.
שאלה - 146880
הרב ענה ל2 שאלות גירושין אמר לא לוותר על כתובה אין לי כוח נפשי רוצה להשתחרר לא חתם עדיין על ההסכם המשותף אם לא עדיף ללכת לבית משפט כי מדובר באברך ואמרו לי שבית הדין מוותר לאברך
תשובה
כתבתי לקחת עורך דין חזק.
שאלה - 146879
קניתי לאשתי פאה וסיכמנו שהיא תהיה מוסכמת לשתינו.
היא קנתה פאה ארוכה יקרה והיא טוענת שהיא תלבש אותה עד שאני (יקנה) אקנה לה עוד פאה קצרה .ואני לא מעוניין ..אני לומד ואני בחובות

תשובה
דור קשה מאוד. האחת מקלקלת את השניה. אני בוכה בחצות הלילה שירחם עלינו ועליכם ויגאלינו.
שאלה - 146878
לכבוד הרב
חברה שהיתה דתיה לאומית,ירדה והתדרדרה לעבירה החמורה, דיברתי על לבה על החומרה של הדברים הפסיקה עם זה וחזרה שוב, רוצה להציל אותה לא יודעת איך, מה עצת הרב? תודה רבה

תשובה
אל תתייאשי. תמשיכי אתה את הקשר בדברי נועם ורכות.
שאלה - 146877
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לדעת בבקשה אם מותר ביום השבת להניח נקודתי מסביב לעניים מייק אפ נוזלי מאוד. כי יש לי כהויות מסביב לעניים ולא נעים לי איך זה נראה.

תשובה
יש מתירים. מציע להחמיר כמה שאפשר.
שאלה - 146876
13 שנה ניסיונות שלום בית שלא צלחו בתהליך גירושין+4 מוותרת הרבה בשביל לקבל את הגט ולהתחיל מחדש אני מתפללת לקבה שכסף שמגיע לי ולילדי שאקבל מהשם האם נכון לא להתעקש לקבל מהבעל
תשובה
לא לוותר לו. כי התחייב בחופה בשבועה. וזה בינו לבין השם יתברך.
שאלה - 146875
שלום לכבוד הרב שליט"א בעלי לעיתים קרובות לא קם להתפלל במניין ואף קם מאוחר בצהריים זה מצער אותי מאוד והיו לנו המון מריבות על זה.איך אני אמורה לנהוג או להרגיש במקום לכעוס?
תשובה
תפסיקי להעיר לו.
שאלה - 146874
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. האם ניתן להמשיך להגיד משניות לעילוי נשמת נפטר(אבא שלי ז"ל ) גם לאחר השנה הראשונה?
תשובה
להמשיך ללמוד בלי להזכיר את שמו. זה עובד באוטומט.
שאלה - 146873
בהליכי גירושין קשה לבעל לשחרר למרות שדעת תורה אמרה לו לשחרר אותי יש גם הסכם גירושין מוסכם ויתרתי לא מעט חוץ מתפילות וקבלות מה עוד הרב ממליץ לעשות אני ממש זקוקה למתיר אסורים
תשובה
ללחוץ על בית הדין שיפעילו עליו סנקציות. ותקחי עורך דין ממולח.
שאלה - 146872
לכבוד הרב אתמול הרב הורה שבקוצר זמן בשישי אז לטבול במקווה (ובערב) ובלילה לאחר סעודה לקרוא שניים מקרא האם לקרוא גם תתרגום ומתי הזמן מובחר יותר לקריאה ערב שבת או בשבת ביום תודה רבה
תשובה
ידידי דע, כי לפי ההלכה אין לאכול סעודת שחרית בשבת בבוקר עד שיקרא את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום. כי כך אמרו בגמרא שרבנו הקדוש ציווה את בניו אל תאכלו בשבת לחם עד שתשלימו פרשיותיכם עם הציבור.
וסדר המדריגות הם. א, המובחר ביותר ביום השישי לאחר תפילת שחרית וכן במשך היום. ב, ליל שבת אחר הסעודה, או בשבת קודם התפילה כפי שנהגו הגאונים ז״ל ועיין בשיבת ציון. ג, במשך יום השבת.
שאלה - 146871
כת"רמחילה על הטירחה אך יש עניין שהרב גם זעק עליו אבל אולי כדאי שוב. יש תופעה שאנשים מביאים ילדים קטנים למקווה ולא משגיחים עליהם.חובלים בנשמות ילדיהם סכנת טביעה ממש כך.
תשובה
הם לא שומעים, לא מקשיבים, לא אכפתיים. קול קורא במדבר.
שאלה - 146870
הרה"ג מו"ר יקירנו,מבקשים מחילה על שאנו מטרידים אותו רבות בשאלותנו. הרב יקר לנו מאד ולא נרצה שיכביד על עצמו יתר על המידה. ואולי ימעיט הרב בעבודת הקודש וינוח מעט לבריאותו
תשובה
תודה לכם, אך אני מרגיש שליחות קדושה בכך לשרת את הציבור בעזרת השם יתברך.
שאלה - 146869
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב,
האם ידוע בזמנינו היכן הוא קבר שאול המלך? חיפשתי גם בספר שפתי צדיקים של חכם סלמן מוצפי זצו"קל ולא מצאתי. אשמח לתשובה ותודה מראש

תשובה
לא נזכר בספרי מסעות.
שאלה - 146868
לכבוד הרב
תוכחות בתשעה באב ע''ז ואתחנן תשע''ז בשרת.

תשובה
תודה לך.
שאלה - 146867
לכבוד הרב
ראיתי שכבוד הרב ענה שמותר לרווקה לעשות בנית ציפורנים מלאכותית אם גוזזת והאם לשם נוי( רווקה) גם מותר?יש לציין שהציפורניים הטבעיות גודלות יחד עם הבניה
תודה מראש

תשובה
תודה על השאלה. כי היא זקוקה להבהרה רחבה יותר. אמנם אין איסור מפורש בעשיית בנית צפרניים. אך מטעמי צניעות ויראת שמים ומטעמים מוסריים מאוד מומלץ לא לבצע זאת כי יש בדבר משום משיכת מבטים וראיה אסורה.
שאלה - 146866
לכבוד הרב שלום רב
האם במקביל ללימוד התורה אני יכול ללמוד מקצוע קל, לא לימוד של שנים לשם פרנסה חשבתי על תיווך שזה רק ארבעה חודשים קורס אשמח לדעתו וברכתו של הרב

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 146865
שלום לכבוד הרב
האם הוידוי שאומרים לפני תיקון חצות יש לשבת על הריצפה באמירתו או לעמוד?
האם תיקון רחל כל פרקי התהילים גם יש לומר בבכי?או קול בכי?

תשובה
ידידי. כלל הלכתי זה יהא בידך. כל וידוי יש לאמרו מעומד כנזכר במסכת יומא עם שמואל האמורא וכמובא בקדוש בציון.
יש עדיפות לבכות ממש בדמעות.
שאלה - 146864
שלום לכבוד הרב יש לי שאלה לגבי רבינו תם האם שאני מניח תפלין של רבינו תם אפשר לברך על כוס מים או סוכריה ואז לכיוון לגבי רבינו תם
תשובה
באמצע ההנחה ודאי אסור להפסיק. אך כשהם עליך לזמן ממושך וברצונך לשתות או לטעום מותר.
שאלה - 146863
לכבוד הרב
הריני רוצה למחות בביזויו של העורך היקר שתורם מעצמו לכלל והריני רוצה לחזק את ידיו ולהגיד לו תודה רבה זה המעט שאני יכל שלא יבוש בפני אותם אנשים השם ישמרהו ויעלה מעלה

תשובה
תודה לך. אעביר לו את דבריך.
שאלה - 146862
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום, ילד פחות מגיל שנתיים שיש לו קילופים של עור האם מותר להוריד בשבת או על ידי שינוי? תודה רבה.
תשובה
אם הוראות הרופא להוריד. לעשות זאת בשינוי שהוא בכיוון הפוך.
שאלה - 146861
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
חו"ל אין ביכנס וכל שנה במלון לראש השנה לביכנס. צריכה ללדת קרוב לרה"ש. הוצאה גדולה ולנו תקציב לזה. קשה לנו במלון אך מחרדת יום הדין לנים שם. האם ללון?

תשובה
תעשו מה שמתאים וטוב לכם
שאלה - 146860
בתקופה האחרונה הילדה הקטנה שלי כבת 4 מרביצה לי אני נמנעת מלתת לה מכה בחזרה אתמול נתתי לה מכה על הייד אני מתחרטת יש לי רגשות אשמה על המכה שנתתי רציתי רק ללמדה שלא מרביצים לאמא
תשובה
לדבר אתה בשעת רצון ולשאול אותה איזה עונש היא חושבת שמגיע לה?
שאלה - 146859
לכבוד הגאון ברצוני למחות על אותו אדם שאמר לרב "אם לא ידוע לכבודו זה גם בסדר." עד לאן הגענו באי כבוד חכמים? על כך נאמר אם הראשונים הם בני אדם אז אנחנו...וכן לחזק את ידי העורך!
תשובה
דבריך התקבלו.
שאלה - 146858
היום הורה הגר"מ שטרנבוך שבמצב הנוכחי אין לנו מסורת להכשיר את העוף הבראקל ולכן לעת עתה אסור לאוכלו וכמבואר בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"ב סי' מ"ה) שבלא מסורת ברורה דינו כעוף טמא
תשובה
לא זכיתי להבין דברי כת״ר. הידעת שתרנגול ההודו הרבה יותר חמור לאשכנזים. כי מקורו ממכסיכו ולא היתה עליו שום מסורת. עד שכמה מגדולי אשכנז התירוהו ועיין בשו״ת דרכי תשובה ובשו״ת מי באר, והיום כולם אוכלים אותו ללא שאלות. ואילו התרנגול שהזכרת הוא ידוע ומפורסם ברוב ארצות המזרח ויש עליו מסורת.
שאלה - 146857
כבר 3 שנים יש לי תופעה שאני קמה בבוקר עם לחי נפוחה וכואבת.למרות כל הבדיקות הרפואיות שעשיתי הרופאים לא יודעים ממה זה נובע. אנא עצתך וברכתך לרפואה שלמה בע"ה.
תשובה
לפנות לרופא הומיאופת לנסיון.
שאלה - 146856
לכבוד הרב שליט"א
כבר כמה פעמים שהרב כותב שאשכנזיות ההולכות עם פאה מחטיאות הרבים, ובאוזני שמעתי ובעיני ראיתי למרן הגרי"ש אלישיב שהתיר באופן צנוע שאינו נראה שיער כגון קצר

תשובה
בעיני ראיתי ובאזני שמעתי ובלבי הקשבתי ובמוחי הבנתי מפה קדשו. כאשר פרצה השערוריה על הפיאות המגיעות מאירופה שמקורם בהודו מתקרובת עבודה זרה. והוא אסרם. ואמר לי ״לא שומעים בקולי. ומכנים אותי מורון״.
שאלה - 146855
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ה שבוע 38. האם יש היתר לעשות זירוז כשמשקל התינוק קרוב למשקל שבו שולחים לניתוח קיסרי כדי להימנע מהניתוח. תודה.

תשובה
זירוז כשהרופאים מצריכים אפשר לבצע.
שאלה - 146854
שלום לכה"ר, לעיתים רחוקות בעלי מתעצל ומתפלל יחיד ויש לי מזה צער. רציתי לבקש מהרב , אך ורק אם זה אפשרי ואין בזה טרחה רבה אם הרב יוכל לכתוב מעט על המעלה של תפילה במניין וחשיבותה
תשובה
בלי נדר אשתדל. רק תתפל שהעומס קצת ירד.
שאלה - 146853
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחזקים את ידי הרב והעורך שהוא ת"ח שבמשך שנים רבות עונים לנו ומורים לנו את הדרך בה נלך רק שתדעו מישפחות שלמות חיות מהתשובות הניפלאות

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 146852
לכבוד הרב,מתנצלת שלא הייתי ברורה,הבן מניח תפילין מר"ח אב,ביום שישי הקרוב יהיה בר מצווה וישמח להגיע לברכה מהרב ביום הכנסו למצוות.
תשובה
תגיע אתו ביום חמישי בערב למוסיוף.
שאלה - 146851
כבוד הרב
א האם אתה ממליץ על ישיבת אחינו בירושלים לשבים
ב האם אתה ממליץ לי ללכת לישיבה מכיתה ח' אני בן 14 פלוס אם אני לא (ילך) אלך לישיבה אני (יהיה) אהיה עם ילדים שיכולים לדרדרני
תהיה בריא

תשובה
אני לא מכיר את המקום. אך בהחלט כדאי ללכת למסגרת טובה בה נמצאים בחורים טובים.
שאלה - 146850
מחילה מו"ר שליט"א
איך יש אנשים שלפני חודש אלול לא עושים חשבון נפש ויש להם עוד מה לאמר על העורך.
זה ממש אי הכרת הטוב וחבל שכך כותב יהודי על העורך שבודאי ת"ח עצום ועובד בהתנדבות

תשובה
יש הכל בעולם שלנו. כשלא לומדים מוסר זה קורה והרבה.
שאלה - 146849
לכבוד הרב שלום רב
מה הבדל בין הרהור ומחשבה.
תודה רבה על כל מה שאתה עושה רבינו…

תשובה
מחשבה היא במח. הרהור בלב. וההבדל הוא כי מחשבה היא זיק של רעיון לרגע ממש מנצנץ. אך הרהור הוא תיכנון ומחשבה יותר ממושכת וניתנת לשליטה. ומעין ניתוח נושא מכמה מיני כיוונים.
תודה לך.
שאלה - 146848
אנשים יקרים, האתר הזה הוא כמו באר מים חיים,"ובור ששתית ממנו אל תזרק בו אבן"
אנא הקפידו בכבודם של אנשים יקרים אלו, שכל חפצם הוא לימוד תורה.
הרב והעורך תבורכו מפי עליון.

תשובה
תודה לך על מילים טובות. ישלם השם פעלכם.
שאלה - 146847
לכבוד הרב שלום, בת 26 רוצה להינשא לתלמיד חכם. הציעו בחור שעוסק במחשבים כחמש שעות ביום ובשאר לומד תורה. אומרים יראת שמים של ממש. חוששת ולא רוצה בעל שיש לו קירבה לתחום. צודקת?
תשובה
תקחי ואל תהססי. הצעה מצויינת. בהצלחה.
שאלה - 146846
שלום כ' הרב כתבו ששימוש ת"ח היום זה הלימוד בספריהם, יש מעלה לשימוש בפועל? ואם כן איך ומתי עושה זאת אדם שעובד/אברך בכולל? ומה מוגדר שימוש?
תשובה
עיקר שימוש תלמיד חכם. הוא לשבת וללמוד אצלו הלכה מעשית. מה נקרא צובע או סוחט בשבת. מה נקרא טריפה בעוף או בבהמה. מה הוא מראה אדום או נוטה לאדום. וכאלה רבות. ולא כוס קפה או קולה.
שאלה - 146845
כבוד הרב שלום.
היני עובד ובן 16. הנהלת החנות שכרה עובדת חדשה. כיום, היא צרחה עלי אז התלוננתי להנהלה (ופתרו) ופיטרו אותה. אך אני מרגיש לא נעים שפגעתי בפרנסתו של מבוגר. מה עלי לעשות?

תשובה
ומי שהיא שתצעק עליך.
שאלה - 146844
לכבוד הרב
בעקבות דברי הרב באתר, לאחרונה נפוצים סדרות שיעורים בנושא חינוך ילדים,מפי ראשי יש' המיועדים לשני ההורים, בשעות שונות לצורך ההפרדה.
האם להמנע מללכת?

תודה.

תשובה
ידעת גם ידעת שאסור לשמוע מי שמדבר בפני נשים. כי הבל פיו לא טוב.
שאלה - 146843
שלום לכבוד הרב קבעתי תור לטיפול ושכחתי ללכת האם אני מחוייבת בתשלום למרות שנעשה שלא בכוונה.
תשובה
תתפשרי אתם.
שאלה - 146842
עובר תקופה קשה לפני כשבועיים הרגשתי כאב חד בראש ומאז נמצא במצב רוח ירוד הרגשת דיכאון וחולשה נפשית פחדים קשה לי לתפקד בחיי היום מכל הבחינות קבלתי להתחזק ביראת שמים מה לעשות
תשובה
תיגש לרופא משפחה דחוף.
שאלה - 146841
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם אשה יכולה להגיד לפרוד שלה שהיא מוותרת לו על מחצית הכסף שהבטיח לשלם על שיפוץ הבית ובכך לשחררו מהנדר שהתחייב עליו בדיבור. ביקשתי שישלם אך הוא מסרב
תשובה
לא תאמר לו כלום. והוא עוונו ישא שהיפר הבטחתו.
שאלה - 146840
לכבוד הרב שלום רב
אשה אלמנה כאשר קונים לה מצרכים וכ"ורוצה לשלם עבורם ,והיא לאעשירה במיוחדכמה רצוי לבקש ממנה תשלום , בכדי לאלעבור על "לא תעשוק" יש כללים בזה?

תשובה
אין איסור לא תעשוק. והכלל הוא אם היא ביקשה לקנות שיהיה לה קל להשגה. תיקח תשלום. לא ביקשה תיקח רק סמלי שלא תרגיש כעניה חלילה.
שאלה - 146839
לכבוד הרב רצינו לשאול אם אמת הדבר מה שהרב אמר לנו בשיעור בשבת שאדם שאם ילך להתפלל במניין יהיה חייב לאכול לפני התפילה (שחרית) אזי יוותר על תפילה בציבור
תשובה
לא מאמין שרב יפסוק להתפלל ביחיד ולהפסיד קדיש קדושה ברכת כהנים וקריאת התורה ענית אמנים ועוד. זה מפחידדדדדדד.
שאלה - 146838
לכבוד הרב שליט"א
מתווך הציע לנו דירה וראינו אותה. בינתיים ראינו שבעל הדירה פירסם את הדירה ללא תיווך. האם מותר לנו לפנות כרגע ישירות לבעל הדירה ולקנות ממנו בלי המתווך?

תשובה
זה לא מוסרי.
שאלה - 146837
שלום לכבוד הרב.
כואב מאוד ויורדות דמעות ,לשמוע אנשים שמדברים בצורה כזאת אל העורך הקדוש תלמיד חכם עצום.
יהי רצון שהשם יתברך יחזק ויברך אתכם על פועלכם הקדוש, אוהב אותכם.

תשובה
ישר כח על דבריך היוצאים מן הלב.
שאלה - 146836
לכבוד הרב
אני גרה בגן יבנה אין לנו תלמוד תורה או בית ספר תורני מה ניתן לעשות כדי להקים יש לנו רק גנים של תורה וחסד בזה זה נגמר וצריך לחפש מוסדות מחוץ ליישוב

תשובה
או לשלחו בהסעה כל יום למקום תורה נטו. או לעבור לישוב אחר.
שאלה - 146835
לכבוד הרב,
יש בחור דתי נולד למשפחה דתיה גדל על חינוך דתי לאחרונה ירד מדת כמעט לגמרי, כל יום האמא בוכה עליו, הוא רוצה ללכת להתפלל אבל משהו מונע אותו.
מה הרב מציע לעשות?

תשובה
תתפלל עבורו בקבר רחל אמנו עליה השלום.
שאלה - 146834
עט"ר
מצפים ונלהבים לקראת ביאתו של הרב לעיר חדרה ביום שלישי הקרוב.
אוהבים את הרב אהבת נפש.הרב הוא האור לדרכנו!

תשובה
איש פשוט אני.
שאלה - 146833
מחילה רק להבין הרב שליטא כתב שלאבל המנהג להמנע מכל הסעודות מצוה, האם מותר להיות רק במצוה עצמה בלי לסעוד, בברית חופה פדיון? ובסיום מסכת זהר להיות בסיום עצמוובדברי התורה
תשובה
במצווה עצמה יהיה מותר בתנאי שאין השמעת מוסיקה. כי שני דברים אסורים לאבל. א, השתתפות בסעודה עם חברים או קרובים. ב, שמיעת מוסיקה.
שאלה - 146832
שלום לכבוד הרב היקר
מה עניין דווקא 40 ימים קודם (יציאת) יצירת הולד..או 40 ימים קודם כיפור או ר"ה וכו'..מדוע דוקא 40? תודה רבה ומחילה

תשובה
בספר חסד לאברהם לרבנו אברהם אזולאי ז"ל כתב שבהם מכניעים כוחות הטומאה רחמנא ליצלן. וכנגדם ארבעים סאה של מימי המקוה טהרה.
שאלה - 146831
לכבוד הרב שלום רב
שליח ציבור יכול להיות עם סנדלים ללא גרבים חוץ מכבודו ואם יש לזה מקור תבורך מפי עליון

תשובה
עיין בספר תרחם ציון סליחות שבמקומות שדרכם בכך יש מקילים.
שאלה - 146830
שלום לכבוד הרב
במשפחה הכניסו ספר תורה לבית כנסת,מפאת הצניעות בחרו שלא לערוך תהלוכה וסעודה,חודשיים אחרי האם יש ענין לערוך סעודה?

תשובה
אין חובה כלל.
שאלה - 146829
לכת"ר
הרב כתב בספרו שאם לא הגיע מניין עד ויברך דוד יהיה אפשר לומר שם קדיש אם הגעתי לפני ברוך ה לעולם אמן וכו אחרי מזמור הללו אל בקדשו האם לומר רבי חנינא או ישר קדיש בלי רבי חנינא

תשובה
לא אומרים "רבי חנניא".
שאלה - 146828
לכבוד הרה"ג,
האם צריך להשתחוות קצת או לקום קצת בעת שאומרים ברוך ה' מבורך לעולם ועד?
תודה.

תשובה
בהחלט לא, כנזכר בשו"ת יחוה דעת חלק ג, סימן ד. כל המקורות והנימוקים.
שאלה - 146827
לכבוד הרב,
שאלתי אותך על איזה שם הינך ממליץ לי להכניס כשם אמצעי לת.ז. מכיוון ששמי אינו תקין מבחינת היהדות. המלצת לי על השם נועה, האם תוכל להסביר לי מדוע נועה?

תודה

תשובה
חיפשתי שם המתחיל באות נ מהתורה.
שאלה - 146826
לכבוד הרב
בשבת בקריאת התורה המשלים אמר קדיש ואמר: בחייכול וביומכול ובחיי דכל בית ישראל (והמשיך טוב) האם היה עלי לענות אמן על קטע זה בקדיש?
תודה

תשובה
בדיעבד אפשר כי אין פה דבר שאינו אמת.
שאלה - 146825
כל הכבוד שהרב יזם את המהלך שהעורך לא יתערב בתשובות כי הוא פגע בהרבה אנשים והרבה לא רוצים לשאול שאלות יותר באתר מפני התשובות המזלזלות שלו בבקשה קצת רגש גם עם יש אנשים חוצפנים
תשובה
מאוד מאוכזב מדבריך על תלמיד חכם עצום העושה עבודת קודש בהתנדבות. והמבקש מינימום דרך ארץ ומקבל קיתונות של קללות וגידופים אשר לא פורסמו. וזאת על ידי גורמים מחבלים עויינים בזדון.

אני אוהב אותך אך נכשלת בלשון הרע והוצאת שם רע. הידעת שכינו אותו בשם רשע והוא עומד בפרץ. ועוצר בהרבה דברים איסורי תורה. ואני אוהב אותך ומתפלא עליך ששפטת בלי לדעת הפרטים והצדקת את הרשע והרשעת את הצדיק. וזה כואב מאוד. כי העורך צדיק וסובל את הבזיונות וזה לא גרם לך למחות. תודה.
הנני בוש ונכלם שאלה הפירות של שירות חינם לציבור במשך שנים רבות ודי למבין.
שאלה - 146824
שלום עליכם מו"ר ומחילה מראש, שמעתי כבר מכמה ״רבנים״ מטורפים, שאם האשה קוראת לבעל רשע זה אומר שכביכול הקב"ה מדבר איתו דרכה, ואין מה לבוא אליה בטענות כי היא לא אשמה , ככה זה עובד? תודה
תשובה
שטויות ודברי שקר.
שאלה - 146823
לכבוד הרב שלום רב
רצינו לברר עם הרב איזה שם מומלץ יותר עבור התינוק איתמר או ניתאי? נשמח אם הרב יענה דווקא עבור שמות אלו. סליחה על הטרחה!
מעריכים את הרב מאוד!

תשובה
איתמר נזכר בספר התורה הקדושה שלנו.
שאלה - 146822
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעליה לתורה שעושים לאדם מי שברך האם יש לנקוב בשם אימו או בשם אביו?
תודה לכה"ר

תשובה
בשם אמו. עיין במבשרת ציון.
שאלה - 146821
שלום לכבוד הרב הגאון,
האם בימי הקיץ החמים, כשעולים לקבר בבית עלמין ויש הליכה ארוכה עד לקבר, מותר לשתות בתוך הבית עלמין עצמו?
תודה רבה.

תשובה
תפני סכנת התייבשות התירו.
שאלה - 146820
לכבוד הרב
הצדיק. האם מותר בראש השנה לאכול דג כי שמעתי שלא כדאי משום דאגה. אני לא יודעת כיצד לנהוג. תמיד כן אכלנו. והיה ראש של דג על השולחן. תודה לרב

תשובה
מותר עיין שופר בציון כי הוא גורם פריה ורביה.
שאלה - 146819
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נשןאה בת 33 אם ל2 ילדים במשך 8 שנים אני חווה חרדות אני מתחזקת מאוד בדת אבל קורים לי הרבה תאונות לאחרונה האם צריכה לעשות תיקון כלשהו?

תשובה
לגשת לרופא המשפחה ולבקש תרופה נגד חרדה.
שאלה - 146818
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה הכוונה במילים "באדמת בני חם" בברכת ואמונה שבערבית.
תודה רבה לרב ולעורך שה' ישלח לכם כח להמשיך לעזור לעם ישראל

תשובה
על שם הכתוב ובני חם כוש ומצרים פוט וכנען.
שאלה - 146817
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לרווקה לעשות בניית ציפורניים שהיא גוזזת ציפורניים וזה ממש מפריע לה .

תשובה
לרווקה מותר.
שאלה - 146816
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום,
מה המקור של חכם סלמן זצ"ל להסרת האבנים מהקברים?אני מנסה לקבל תשובה במשך זמן. אם לא ידוע לכבודו זה גם בסדר. העיקר תשובה.מחילה. תורה היא..

תשובה
בבקשה ממך תפסיק עם האובססיה הזאת.
שאלה - 146815
לכבוד הרב ה ישמרך
יש רב מפורסם מאוד היום ראיתי שיעור שלו שנעשה מול נשים בלבד מותר לשמוע אותו?

תשובה
בודאי שאיו תלמיד. בודאי שאינו פוסק הלכה. בודאי שאסור לשמוע אותו והרי הוא כשאר הזמרים הפסולים.
שאלה - 146814
לכבוד הרב שלום רב
אנא מהרב, עורר נא על גנות מילוי טפסי הלוטו, ולא רק מהפן ההלכתי, אלא ההשקפתי.

תשובה
הבהרתי את עמדתי זה עשר פעמים בשיעורים באתר וגם בתשובות.
שאלה - 146813
לכבוד הרב שלום רב
חטאתי כבוד הרב. אני סכרתית ולוקחת תוספי תזונה, אחד מהם פרוביוטיקה. לא שמתי לב שתוסף זה הוא חלבי וכנראה שלקחתיו מספר פעמים לאחר ארוחה בשרית כיצד לכפר?

תשובה
מכאן ולהבא תיזהרי. מי שמכור לכך זקוק לגמילה.
שאלה - 146812
לכבוד הרב שליט"א
מאיפה הקולא של פאה נוכרית אצל נשים ספרדיות? בעוד שבשמיטה מדרבנן הם לא יתקרבו להיתר מכירה? האם יש להן על מה לסמוך?

תשובה
כך יצר הרע שלהן מורה להן. וכי לאשכנזיות מותר להחטיא את הרבים?
שאלה - 146811
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
1.האם מותר לפוצץ בלון בשבת (משחק לילדים)?2.לגבי עוף ברקל האם הוא כשר?תודה רבה ה' יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים אמן.

תשובה
אסור בהחלט. עיין באתר.
שאלה - 146810
שלום לגרב'צ מוצפי הי'ו
הערתי לבחור ישיבה שהחזן צריך לקרוא את קריאת שמע בקול ולא בלחש
(שלא לדבר עם טעמים) הוא ענה שבישיבה אצלם לא נהגומהם המקורות לכךת.ל

תשובה
חשבת ש״הוא״ ישמע בקולך. ואיזה מקורות אתה כותב? הרי כל יהודי המזרח מתקופת המשנה ועד ימינו היה החזן קורא בקול רך. הוא צריך להביא מקורות. אם בכלל יש לו. כל המשנה ידו על התחתונה.
שאלה - 146809
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצה להקים משהו גדול לזיכוי הרבים אם אפשר את ברכתך. תודה כבוד הרב

תשובה
אם הוא ללא תקלות שמצד ההלכה. וגם לשם שמים. זה יצליח.
שאלה - 146808
שלום לכבוד הרב
א. שיעור ד אמות הן ואלכסונן הוא 2.68.8 מטר?
ב. הדברים שציינתי בעניין זמן ק"ש האם הרב עיין בם האם נכונים הם?

תשובה
ארבע אמות ישרות בלי אלכסון. ב, לא ראיתי הזמנים.
שאלה - 146807
לכבוד הרב שלום יום שישי אני עובד ולצערי נותר זמן או ללכת לטבול במקווה או לקריאת שניים מקרא ותרגום מה עדיף מבינהם אם הזמן לא מאפשר את שניהם תודה
תשובה
תלך למקוה ובליל שבת תקצר בסעודה ותקרא שנים מקרא.
שאלה - 146806
שלום לכבוד הרב שמי ציון נעים אך יש לי בנוסף עוד שתי שמות שנתינו לי בברית וכתובות בת.ז
ואף פעם לא קראו לי בשמות האלה צחי.פרזי האם למחוק אותם מהת.ז מה לעשות עם השמות
הנוספים?

תשובה
ממילא הם בטלים ומבוטלים כי אינך משתמש בהם.
שאלה - 146805
כת"ר

בא"ח שנה 2 תולדות:1.החזרת ספר תורה סגור או פתוח כדעת מרן?
2.ילד בגיל חינוך רשאי לעלות לתורה

תשובה
מנהגינו כשיטת רבנו האר״י ז״ל להחזיר את ספר התורה סגור. מפני שעם סיום הקריאה נעלמים האורות שהגלו בפתיחתו.
וכן המנהג להעלות קטן אך ורק למפטיר. כי אינו מכלל השבעה עולים. גם כדי להרגילו לקרוא ההפטרה בציבור. וכן נהגו עמנו בהיותינו ילדים.
שאלה - 146804
לכבוד הרב שלום רב
ראיתי שמורנו רשם שהוא עובד לבדו באתר האם אני יכול לסייע באיזה דרך לכבודו ולהיות שותף? אשמח מאוד.

תשובה
תודה. אני יזמתי את המהלך כדי שתופסק מסע ההשמצה.
שאלה - 146803
לכה"ר
מוזכר בפוסקים שמי שקיבל שבת מבעוד יום יכול לומר לחברו לעשות לו מלאכה.מה ההבדל בין כך לבין מי שמקפיד על זמן ר"ת במוצש"ק שלא יכול לומר לחברו שנוהג כגאונים לעשות מלאכה?

תשובה
אנא כתוב מקור להלכה שכתבת בענין זמן רבנו תם ז״ל.
שאלה - 146802
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
תודה רבה לכבוד הרב על התשובה כך נעשה נלמד מה שהרב אמר רמב"ם ושו"ע וכו'. אם כל זאת תורה וללמוד אני צריך האם זה נכון להגיד תודה על כל הקורות אותנו? תבורך.

תשובה
״ועל כל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד שנאמר בכל מאודך״.
שאלה - 146801
בעלי חובב הלוואת כל פעם מצליח לשכנע אותי לחתום על הלוואה אני עצובה מזה אמרתי לו שאני נודרת יותר לא לחתום ואז הוא ביטל לי את הנדר זה ממש מתסכל האם אני יכולה לא לקבל את הביטול שלו
תשובה
אל תקבלי את התרתו כי הוא נוגע בדבר.
שאלה - 146800
לכבוד הרב השלום והברכהרואים לפעמים אנשים שלפני הכניסה למקווהנכנסים לבית הכסא ללא בגדיםהאם ראוי. תזכו למצוות
תשובה
בתלמוד מובא לא להתפנות ערום. גם הם חייבים להתקלח לפני כניסתם למקווה.
שאלה - 146799
שלום לכבוד הרב
בבית העלמין מפנים את כל (העטי) אתי חפירה הישנים קונים חדש אני במקצועי גנן האם יכול להשתמש בהם או שיש איסור? ומה כן מותר לעשות איתם

תשובה
מותרים בשימוש. אבקש מכם להיזהר בשגיאות כי הנני עובד לבדי.
שאלה - 146798
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כדאי לעלות להר המנוחות בערב ראש חודש אחר חצות יום.

תשובה
קהל רב ותערובת נשים וזה מסוכן לנפש האדם.
שאלה - 146797
הרב שלום רב
אבלים בשבעה מתפללים שחרית בבית הכנסתלאחר התפילה קוראים צידוק הדיןהאם האבלים צריכים לחלוץ תפילין כשקוראים צידוק הדיןלגבי המתפללים שעומדים סמוך לאבלים

תשובה
אין צורך בכך.
שאלה - 146796
לכבוד הרב שלום רב
שאלה בהיסוס, נודע לנו שרב בשכונה שמוסר שיעורים לנשים התגייר. אדם חסיד, ישר, הגון, שומר עיניים ותלמיד חכם. האם יש עניין לידע התלמידות או שאין בכך דבר.

תשובה
אתה סותר את עצמך. שומר עיניים - מלמד תלמידות....... חשבתי שתכתוב עליו הגאון הקדוש.
שאלה - 146795
לכבוד הרב שלום רב
ילדתי לפני שלושה שבועות בן ברוך ה' ומאז אני לא מוצאת זמן להתפלל ולקרוא את כל מה שקראתי בהריון כמעט בכלל ואני מרגישה שכל ההחלמה והגידול קשים לי בגלל זה

תשובה
את פטורה לחלוטין.
שאלה - 146794
לכבוד הרבהאם בקדושה שנמצאת ב. "ובא לציו" כשמגיעים לקדוש מגביהים את הרגליים כמו שבקדושה של חזרת הש"צ?
תשובה
אין כלל עומדים שם. ואדרבה יש לשבת באמירתו.
שאלה - 146793
לכבוד רבינו שליט"א אנחנו משפחה בעלי תשובה בני בע"ה בראש חודש עולה לישיבה קטנה אבל בני נ"י לפעמים עושה קטנים בלילה מה לעשות אני אובד עצות האם לשלוח ? תתפלל עבורו בבקשה בבקשה
תשובה
בהיותו שם הדבר ייפסק בעזרת השם.
שאלה - 146792
שלום לכבוד הרב. עט חול מבית עלמין ונושאים את זה זה משהו מוסמך?
תשובה
לא מתעסק בהבלים. התייחסתי כדי שלא תתלוננו מדוע לא מגיבים.
שאלה - 146791
לכבוד הרב שלום רב
שכונה חדשה גדולה הרוב דתיים אין ביה"כ ספרדישוחחתי עם גורמים בעיריה אמרו לי להקים עמותהלהתחיל תהליך קצת חושש מלהתחיב האם כדאי להיות הראשון שיפעל בנושא

תשובה
אמרו חז"ל במסכת אבות דרבי נתן פרק ל"ג "ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש". ותתכונן שכשתצליח יבואו אחרים ויחטפו ממך את המפעל כפי שקורה במקומות רבים.
שאלה - 146790
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בית כנסת שדורש "דמי חברות" למתפלל בסך 100 ש"ח לחודש (1200 לשנה) למתפלל קבוע ו250 לאורח בתקופת החגים -האם ראוי ומקובל?

תשובה
תעיין בדו"ח הכנסות והוצאות, מי מקבל מה וכמה.
שאלה - 146789
לכ' מו"ר שליט"א: כוס חד פעמית בשבת כשמחזיקים ביד ולפעמים קצת לוחצים, היא מתקמטת או נמעכת, האם מותר להחזירה למצבה הרגיל על ידי לחיצות עם היד בצדדים כדי למזוג ולשתות בנוחות
תשובה
מותר בהחלט, כמו בגד שהתקפל או נהפך.
שאלה - 146788
שלום למע"כ מרן שליט"א,יישר כח על דבריו המאלפים והמתוקים בענין חינוך הילדים.
האם בתענית שובבי"ם או ז' אדר, כשרבים מהציבור מתענים, נושאים הכהנים כפיהם?

תשובה
כתב רבנו ישועה שבאבו המכונה מהר"י זיין ז"ל בתשובה להרב אברהם הלוי ז"ל ראש רבני מצרים [ת"י - תע"ב] ודנפסה בספר שו"ת גינת ורדים חלק אורח חיים כלל א סימן לג "מנהג ברוך עמי מצרים להתענות החסידים ואנשי מעשה בז' באדר שהוא יום פטירת מרע"ה ומתקבצין בב"ה =בבתי הכנסת= ומרבין בתפלות וסליחות ותחנונים אך אין אומרין ענינו בין גואל לרופא אלא כוללין אותו בשומע תפלה אך תפלת המנחה מאחריו אותה עם שקיעת החמה ומברכין בה ברכת כהנים ושאלתי על הדבר הזה שהוקשה בעיני וא"ל שכן המנהג קדום ועתה לבי מהסם בדבר דכיון שעשאוהו כתענית יחיד לכל דבריו א"כ אין ראוי לברך ברכת כהנים דהא אין היחיד קובע ברכה לעצמו". ולמסקנת דבריו כתב בשם מהר"ש הלוי ז"ל "מבואר דדוקא היכא דאיקרו רבים לענין ענינו וס"ת הוא דיש בו ג"כ משא"כ בנ"ד דכיון דלא איקרו רבים לענין וס"ת ה"ה נמי דאין בו נשיאות כפים וכן הגידו לי מגידי אמת שבא"י תו' אין נושאין כפיהן במנחה ביום זה ולא בער"ח כיון שאינו תענית צבור וכן ראוי לעשות".

אלא שהרב אברהם הלוי ז"ל השיב על דבריו [שם סימן ל"ד] וכתב "ואשר אני אחזה לי לפום ריהטא דכיון דעיקרא דמלתא דאסור לכהן לישא את כפיו כשהוא שכור ליתיה אלא מדרבנן בעלמא כדדרשינן בגמ' בפ"ב דתענית שלהי דף כ"ו למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר לך מה נזיר אסור ביין גם כהן מברך אסור ביין הא אסיק בגמ' לקמן דאסמכתא היא מדרבנן ולקולא וכיון שכן כל דבר שלא כתוב ומפורש הרבה בדברי הפוסקים הראשונים אין לנו לחוש ולמחות בעושים אותו כיון דאין כאן איסור ברכה לבטלה דבכל תפלה ותפלה שתהיה ואפי' כמה פעמים יש לכהנים לברך את ישראל ואין כאן נדנוד עבירה כלל א"כ אין לנו למחות ביד הנוהגים כן ובפרט כשיהיה המנהג פשוט בעיר דגדול כח המנהג צא ולמד מכמה עובדי דמייתי בגמ' דלא מחינן במנהג' אפי' שיהיה המנהג כנגד הלכה ברורה ופסוקה ואפילו באיסורי תורה ואין להעבירם על מנהגם כיון שיש להם על מה שיסמוכו וכ"ש וק"ו במלתא כדנא דאין ראוי לבטלם ממנהגם דלית כאן איסורא כלל ויש להם על מה שיסמוכו ומאי דנקטינא בידאי כל כהאי גוונא ודכוותה להניח לצבור לעשות מה שיעשו ושב ואל תעשה עדיף טפי שאם יעלו לברך לא אמחה בידם ואם יתבטלו מלעלות לא אומר להם שיעלו לברך דב' צדדין הללו יש להם על מה שיסמוכו ומאן דעבד הכי לא משתבש ומאן דעבד הכי לא משתבש".

ואחר כותבי זאת מצאתי שבספר חזון עובדיה [תעניות עמוד צ"ט] והביא שם דברי הרב יד אהרן [סימן קכ"ט] שהזכיר מחלוקת הנ"ל בין הרב גינת ורדים להרב פרח שושן ז"ל, ושוב הביא עדות הרב תיקון יששכר שמנהג היה בצפת בין השנים שי"ט עד שנת שכ"ט שהיו בכל ערב ראש חודש עושית תענית וקוראים כל ספר התהלים, ובמנחה מוציאים ספר תורה וקוראים ויחל, והשליח ציבור אוצר עננו בין גואל לרופא, וכמה פעמים היה ביננו גדול דורינו הרב הגדול מורנו הרב יוסף קארו נר"ו, והביאו הכנסת הגדולה [תקס"ו, בהגהות בית יוסף] וכתב ולפי זה גם הכהנים נושאים את כפיהם, וכך הסכים הרב זקן אהרן סימן כ"א, והאריך בענין כיד השם הטובה עליו ז"ל ולמסקנת דבריו הכהנים נושאים כפיהם גם בתעניו כאלה הגם שאים מכלל חמש תעניות ציבור.
שאלה - 146787
שלום לכבוד הרב
האם מותר בשבת להוסיף מלח לתבשיל שנמצא על הפלטה
תודה רבה לרב על התשובות

תשובה
בהחלט אסור.
שאלה - 146786
אשמח להבין אם לא קשה לרב נאמר הכל מאת ה׳ יתברך! וכתוב הכל בידיי שמים חוץ מיראת שמיים, אז אדם שפוגע במשהו האם זה מה׳ יתברך או שזה מהאדם עצמו כי זה יראת שמיים.
תשובה
זה מעצמו, אלא שמגלגלים חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי.
שאלה - 146785
לכבוד הרב. האם מותר לבכות ביום כיפור שחל בשבת?
תשובה
מותר בהחלט מכיוון שהוא יום מחילה וכפרה. ועיין קדוש בציון.
שאלה - 146784
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה דעת ההלכה בעניין סעודת שבת בבוקר שעורכים אותה בשעה 2. ועד אז מסתפקים במזונות.

תשובה
ביטל סעודת שבת.
שאלה - 146783
כבוד הרב בנוגע להתרת נדרים קללות ועין הרע שהרב עשה 40 יום לפני ראש השנה, האם הרב כיוון גם עלינו למרות שלא הספקנו לבקש באופן אישי ולהעביר שמות?
(אבא לא מכוון על אמא ולא עלינו)

תשובה
הודעתי בפומבי כי אני מכווין על כולכם.
שאלה - 146782
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעלי נוהג להתפלל בנץ ב"ה אך בשבתות קשה לנו,הוא עייף וישן והילד בן 9 וחצי לא הולך לבית כנסת בבוקר ואין לנו זמן משפחתי האם זה בסדר לבקש שבשבת יתפלל רגיל?

תשובה
בהחלט כן, למען חינוך הילדים ואחדות המשפחה וגיבושה נכון יעשה שילך עם הבן לבית הכנסת בשעות המקובלות. לכשייתבגר יקום להתפלל בנץ החמה.