ליחצו לשליחת שאלה לרב
נס ציונה
בית הכנסת הגדול
רחוב תל אביב 17
יום ג ח' סיון 22/05/18 למניינם בשעה 20:40

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ו'/סיון תשע"ח
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 94818
לרב המקובל
תודה לך על כל האתר המבורך הזה שכל סוגיה ושאלה אפשר לקבל. תאריך ימים ושנים אתה ובני משפחתך תודה על הכל. אבקש לדעת בקצרה מה ההלכות לגבי חג השבועות שיחול במוצאי שבת.

תשובה
ההנהגה בשבת רגילה כמו כל שבת, 20 דקות אחרי השקיעה מותר להוציא מאכלים מהמקרר, להפשיר, לערוך השלחן ולהניח הצלחות והסכו״ם.
חצי שעה אחרי השקיעה יש לאשה לומר ״ברוך המבדיל בין קודש לקודש״ ולהתחיל הבישולים על ידי העברה מאש לאש , להדליק נרות החג, ולעשות כל הצריך כמו יום טוב רגיל.
בתפילת ערבית אומרים ״ותודיעינו״, והיא תפילת חג רגילה.
בקידוש של חג, ולהכין נר אחד עליו מברכים מאורי האש.
סדר הברכות סימנם יקנה״ז, בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, בורא מאורי האש, המבדיל בין קודש לקודש, שהחיינו. והם יין קידוש, הבדלה, זמן.
שאלה - 81250
לכבוד הרב היקר שליט"א
מה המיוחד בימים אלה של ערב חג השבועות ? ומה עלינו לעשות כדי לקבל את החג כהוגן וכהלכה ?
תודה וחג שמח על כל העזרה והעדוד ה' ישלם לכם בכפל כפליים.
צדיק רחמן.

תשובה
בכל הספרים הקדושים יש ים של מילות שבח וקדושה לגבי ימים אלה בכלל וערב חג השבועות בפרט . בספר סדר היום , בשל״ה , ביסוד ושורש העבודה , בדברי המהר״ל , בחמדת ימים , בדברי הגאון החיד״א זיע״א ועוד רבים וקדושים .

אלה הימים בהם אנחנו אמורים לצחצח את נשמתינו מכל העכירות והגשמיות שנדבקו בה במהלך הזמן , וגם ממה שנדבק בה מהגלגולים הקודמים , ויותר מהכל מזוהמת הנחש שבאה בעץ הדעת . כל תפלה , לימוד תורה , מעשה צדקה , שיעשה האדם בימים אלה יועילו לו מאוד מאוד .

במדרש אמרו חז״ל כי יעקב ועשו חילקו ביניהם את חדשי הקיץ , יעקב נטל ניסן אייר לפסח ראשון ושני , עשו לקח תמוז אב , נשארו סיון ואלול בנתיים , ומי שיתעורר יותר יקחם לעצמו , וזה הטעם שחודש זה מזלו תאומים , לרמוז על התאומים הראשונים בעולם יעקב ועשו , ההחלטה בידי כל אחד מאתנו לאיזה כיוון הוא יטה את סיון , והחכם ינצל זאת לטובתו .

יש להמנע בימים אלה קודם החג מטיולים , מבילויים, מאכילה ומשתיה מרובים , רק מה שצורך קיום הגוף . ולכוין בזה להחליש כח יצר הרע , ולהגביר כח התורה והנשמה , ויום ערב החג הוא זמן תשובה לכל ובפרט על עון ביטול תורה , ולימוד שלא לשמה חלילה . ובכח כל אחד מאתנו לעשות רבות לנחת רוח לבוראו , והבא ליטהר מסייעין אותו .

כל אחד מאתנו יעשה חשבון נפש וסיכום כמה שעות ביממה הוא נטו לומד תורה מתוך. 24. שעות שבידו , וירשום בפנקסו מה למד השנה , ומה עוד לא למד , היכן ידיעת התנ״ך עם הפירושים שלו , מה ידיעת ההלכה בשלחן ערוך , מה עם לימוד המוסר , האם הוא מסוגל ללמוג גמרא ואפילו מעט , ידיעת המדרשים , פירוש פרקי אבות , ועוד ידיעות כלליות בתורה הקדושה .
אשריכם עם קדוש שתורה יקרה ונפלאה ניתנה לו , מכ כעמך ישראל גוי אחד בארץ , נלמד אותה בחשק , נהגה בה באהבה , נעיין בה בהערצה , ונדקדק בה באימה וביראה .

חג שמח .
שאלה - 159000
לכבוד הרב אהובינו ומורינו שליט"א, נבקש מחילה היום ימים אחדים לאחר ל"ג לעומר לתאר לנו את מעלת רבי עקיבא הנערץ, ואם אפשר את שמות תלמידיו. מחילה מראש על הטירחה.
תשובה
משימה כבידה הטלתם על כתפי לתאר את האיש הענק שעמד לנו, ובשמיים הציבוהו בתקופה הכי קשה רוחנית ופיסית לעמנו הנרדף, בזמן חורבן בית ראשון, ואשר הציל את עם ישראל מכליה רוחנית, ושמר לנו על התורה הקדושה. והוא אשר הנחיל אותה לכל הדורות הבאים עד דורינו זה. עד שכתבו הראשונים פה אחד. כי משה רבנו עליו השלום נתן לנו ולימדנו תורה שבכתב. ורבי עקיבא עליו השלום נתן לנו את תורה שבעל פה.

וראה מה שכתב המהר"ל מפראג ז"ל עליו. בספרו תפארת ישראל פרק סג
"ומפני שהיה משה שולט גם כן בעולם הזה, כמו שאמרנו, לכך לא היה למשה רבינו עליו השלום חבור אל התגין. כי במה שהשגות דקות נבדלים מהתורה עצמה, אין למי שהוא בעולם המורגש שייכות בשלימות אל אותם השגות, והם נבדלים מאתו, ולא היה מוכן אל התגין. ולא כן היה לרבי עקיבא, שמדרגת ומעלת רבי עקיבא לא היה בעולם הזה המורגש, וכאילו היה מסולק לגמרי ממציאות עולם הזה, כאשר סרקו בשרו במסרקות ברזל, ואם כן אין לו עולם הזה כלל. ולכך היה לרבי עקיבא שייכות לגמרי אל ההשגות ההם, אשר לדקות השגתן נבדלים מעולם המורגש הזה. ודבר זה עיקר הטעם.
והיה תשש כחו של משה, כאילו היה מדרגת רבי עקיבא גדול יותר ממדרגת משה רבינו עליו השלום. וכשהיה משיג משה רבינו עליו השלום שכל ההלכות שהם הלכה למשה מסיני לא היה משיג רבי עקיבא, כי ההשגות ההם לא יושגו על ידי אדם, כי אם משה היה מוכן לזה דוקא. ואל יקשה לך, כיון שהיה משיג ההשגות שהם הלכה למשה מסיני, למה לא השיג השגות התגין. שכבר אמרנו, כי השגות התגין לדקותן רחוקים מעולם המורגש, ומשה שהיה מוכן אל התורה, דהיינו לעמוד על אמתת השגות התורה, ואליו נגלה התורה בשלמות. רק שלא היה מוכן אל דבר שהוא נבדל מן התורה, שמורה עליו התגין, והם ההשגות הדקין, כמו שהם ההלכות שהם בתורה. כי יש בהם הבדלים דקים וחלוקים דקים, ואלו ההלכות נדרשים מן התגין הדקין שהם על האותיות. גם היה משיג השגות דקות בסתרי החכמה. ולפיכך נתיישבה דעתו של משה רבינו עליו השלום, שהיה משיג דברים אשר לא יושגו לאדם.
ואז אמר משה 'יש לך אדם כמו זה ואתה נותן תורה על ידי'. כי סוף סוף במה שיש לרבי עקיבא שייכות אל השגות התגין, הרי הוא מוכן אל התורה יותר. שהרי אף לתגין שהם על התורה יש לרבי עקיבא שייכות, ולמה לא נתנה על ידו. והשיב לו 'שתוק, כך עלה במחשבה'. כלומר, סדר המציאות שסדר השם יתברך במחשבתו ובחכמתו כך חייב שלא תנתן התורה על ידי רבי עקיבא, כי אם על ידי משה".

רבותיו היו. רבי אליעזר.
רבי טרפון
רבי יהושע
נחום איש גם זו
רבן גמליאל
רבי נחוניא בן הקנה.

תלמידיו המובהקים.
רבי יהודה בר אלעאי
רבי יוסי בן חלפתא
רבי שמעון בר יוחאי
רבי מאיר בעל הנס
רבי אלעזר בן שמוע.
תלמידיו הנוספים. רבי יהושע בן קרחה
רבי יהושע הגרסי
רבי יוחנן הסנדלר
רבי שמעון השקמוני
נחמיה העמסוני
רבי אושעיא בו רבי יהודה הבשם
רבי אליעזר בן יעקב
רבי אלעזר בן מתיא
רבי אלעזר בן רבי יוסי הגלילי
רבי אלעזר חסמא
רבי חנינא איש אונו
רבי חנניה בן חכינאי
רבי יהושע בן הורקנוס
רבי יונתן בר רבי יוסי
רבי ישמעאל בן אלעזר בן עזריה
לוי הסדר
מונבז
מנימין גר מצרי
רבי נחמיה
עקילס הגר הוא אונקלוס
שמעון התימני

רבי עקיבא - מגדולי התנאים בכל הדורות. ראש הדור השלישי לתנאים. זמן פעילותו היה בין חורבן הבית לחורבן ביתר. חי 120 שנה. "סה"ד" כתב, שיש אומרים שנולד ג' תש"ס (1 לס') ונהרג ג' תת"פ (120). שם אביו היה יוסף. רבי דוסא בן הרכינס אמר על רבי עקיבא "אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו". ומסופר "אמר לו [הקדוש ברוך הוא למשה רבנו] אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות וכו'", אמר [משה רבנו] לפניו: "רבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?". דברים שלא נתגלו למשה רבנו נתגלו לו. ומסופר "ארבעה נכנסו לפרדס... רבי עקיבא יצא בשלום". וכן "ואף רבי עקיבא בקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא 'הניחו לזקן זה שראוי להשתמש בכבודי'. הרמב"ם (בהקדמתו ל"יד החזקה") כתב שיוסף, אבי רבי עקיבא, היה גר צדק וכתב רב נסים גאון: "מבני בניו של סיסרא למדו תורה וכו', ומאן אינון, רבי עקיבא". עד גיל 40 לא למד דבר ולא ידע אפילו צורת אות אחת. היה רועה אצל כלבא שבוע מעשירי ירושלים, ורחל בת כלבא שבוע אמרה לו שאם ילך ללמוד תורה תתחתן עמו. לאחר שהתחתנו הדיר אותה אביה מכל נכסיו. רבי עקיבא הלך ולמד תורה עשרים וארבע שנה, וחזר לביתו עם עשרים וארבעה אלף תלמידים, ואשתו יצאה לקראתו ונשקה את רגליו, וכשדחפוה תלמידיו מעליו, אמר להם 'שלי ושלכם שלה היא' (כלומר בזכות אשתו רחל שהשפיעה עליו להתחיל ללמוד והיה למה שהיה). את נחום איש גם זו, שימש עשרים ושתיים שנה. שלוש עשרה שנה שימש את רבי אליעזר. וגם רבי יהושע היה רבו המובהק, ואח"כ גדל רבי עקיבא והיה לתלמיד חבר לרבי אליעזר ורבי יהושע. גם רבי טרפון היה בתחלה רבו ואח"כ היה לו לתלמיד חבר, ואמר עליו "כל הפורש ממך כפורש מן החיים".
יסד ישיבה גדולה בבני ברק. לקח חלק בסנהדרין ביבנה, והיה אחד מארבעה שידעו 70 לשון. מחבריו הגדולים היו רבי אלעזר בן עזריה ור' יוחנן בן נורי. וחברו המובהק ביותר היה רבי ישמעאל. תלמידיו הגדולים היו רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בן יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע. ואמרו: "סתם מתני' רבי מאיר, סתם תוספתא רבי נחמיה, סתם סיפרא רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכולהו אליבא דרבי עקיבא". רבי עקיבא מוזכר 226 פעם במשנה ו - 564 פעם בתלמוד. עוד טרם החל ללמוד היו בו מידות תרומיות. הוא היה צנוע (כתובות ס"ב ע"ב) וירא שמים (עירובין כ"א ע"ב) וחסיד. ומסופר "וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזווית אחרת, וכל כך למה, מפני כריעות והשתחויות", והיה מעביר על מידותיו ונהג לומר "הכל לטובה". היו לו בנים חכמים, בנו ר' יהושע בן קרחה, ובנו שמעון שהוליכו לחופה ומת בחייו. וכן הוליך לחופה את בתו שניצלה בנס ביום חופתה. ושם חתנו היה ר' יהושע בן כפוסאי. בן עזאי תלמידו אירס לו לאשה את בתו. הרומאים הארורים תפסו את ר' עקיבא ועינוהו ביסורים נוראים והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. וכן מסופר שחתכו בשרו כמו באטליז, והמושל הרומי טורנוסרופוס לא יכול להאמין למראה עיניו כיצד ר' עקיבא מקבל את היסורין בשלוה ובאהבה ושאלו "סבא סבא או חרש [מכשף חלילה] אתה או מבעט ביסורין" וקרא "שמע ישראל" ונשמתו יצאה בקריאת "ה' אחד" ויצאה בת קול ואמרה "אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד". "משמת רבי עקיבא, בטל כבוד התורה. משמת רבי עקיבא, בטלו זרועי תורה ונסתתמו מעיינות החכמה".
תודה מיוחדת לפרוייקט השו"ת בר אילן.
שאלה - 153867
כבוד מרן שליט"א,
נבקש להודיע לציבור קהל קדשינו, כי ב"ה ובס"ד קיבלנו אישור סעיף 46 לקבל החזרי מס בתרומה לאתר ולספרי מורנו ורבנו שליט"א, זאת מלבד זכות עצומה לזיכוי הרבים.

תשובה
תזכו למצוות. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, וגם פטור ממס.
שאלה - 159585
שלום לרב. תודה רבה על הזמן שהרב מקדיש לנו בעניית התשובות לשאלות. בברכת שבת שלום וחג שבועות שמח לכבוד הרב ולצוות האתר.
תשובה
תודה לכולכם. נהנה ומחכים מדבריכם. אוהב אתכם כולכם. מתפלל עליכם. בלי נדר אתפלל על כולכם באשמורת הבוקר בחג בזמן גילוי הכתר המפואר בשמיים ושער החמישים אשר הוא אוצר הכל. כולכם ברוכים אתם אהובי. אתר רעי. עולם הבא שלנו משותף יחד.
שאלה - 159584
כת"ר
איני יודע מדוע 2 שאלותיי לא נענו (חלב ובשר בשבועות, ושמיטה כשבוע לפני כן) דעת תורה של מו"ר ביקשתי, וא"ש את"ם מחילה, יודע מסירות נפשו למעננו,תודה רבה חג שמח ושבת שלום!

תשובה
על חלב ובשר השבתי לך. על שמיטה לא הגיע לידי כלל ואל תחשדני. והיה עליך עתה לשאול שנית.
שאלה - 159583
שלום לכבוד הרב: מרן פוסק בשולחן ערוך סימן שכא סעיף יב
המחתך הירק דק דק חייב משום טוחן. שאלתי הרי הרא"ש וגם הרמב"ם שהם עמודי ההוראה לא פסקו כך אם כך למה מרן פסק במקרה הנ"ל כך?

תשובה
מכיוון שכך דרך העולם לטחון ירקות.
שאלה - 159582
לכבוד הרב: בחג כאשר הפלטה הפסיקה לעבוד (היא על שעון שבת) האם אני יכולה להחזיר את הפלטה למקומה או שיש איסור לגעת בה ולהוזיזה?
תשובה
מותר להזיזה לצורך מקומה.
שאלה - 159581
לכבוד הרב
אבי אישתי היה נשוי פעמים היום התבשרנו שאתה נפטרה מהאישה הראשונה שאלתי האם אישתי צריכה לשבת

תשובה
רק אם היא אמה שילדה אותה.
שאלה - 159580
שלום לכבוד הרב!האם אדם שכבר נטל ידיים וברך ענט״י מותר לו לענות אמן על מי שמברך אחריו?
2.האם מותר להוציא צ׳ולנט בשבת עם כף מחוררת?כי פשוט זו הכף הגדולה שיש לנו במגירת הכלים.

תשובה
אסור לענות עד שינגב ידיו ויהרהר אמן בלבו. ב, יש מתירים כל שאין כוונתו להוציא רק את האוכל המוצק.
שאלה - 159579
שלום לכבוד הרב
תחיבת רצועות תפילין של ראש בחגורה תיעשה לפני או אחרי שלוש הכריכות על האמה?
תודה רבה וחג שמח

תשובה
נוהגים לפני כריכות האצבע.
שאלה - 159578
שלום לרב
אימי אפתה בצק בתנור שאפו בו כמה שבועות קודם עוף ושכחה לנקות ולהבעיר לפני. על הבצק מרחה גבינה.
האם אפשר לאכול או לזרוק? תודה!

תשובה
תבדוק עכשיו את התנור ואם אין בו שיירי בשר או עופות, הבצק מותר.
שאלה - 159577
שלום לכבוד הרב האהוב.ביום חול מה עדיף לקום בחצות לילה ולאחר שעה שעתיים לישון עד הבוקר או לקום בסביבות 3 ולהיות ערים עד הבוקר ולהתפלל בנץ?
תשובה
העיקר שלא יהיה לך ביטול תורה, תעשה בדרך ובשיטה שלא תפריע לך מהלימוד.
שאלה - 159576
לכבוד הרב שלום רב
פיצה שעשינו בטאבון בתבנית נפרדת על המגש של הטאבון. ואחרי זה פיתות ישירות במגש של הטאבון.אש גלוייה. הפיתות בחזקת חלבי ?

תשובה
אתמול בלילה השבתי לך. תודה.
שאלה - 159575
שלום לכבוד מו"ר
רציתי לאחל לכבוד הרב ולבני ביתו שבת שלום וחג שבועות שמח. תודה רבה על מענה ההלכה התמידי ושהרב יהיה תמיד בריא ואיתן ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אמן.

תשובה
אמן ותודה.
שאלה - 159574
לכבוד הרב היקר,שבת שלום וחג שמח!
בקידוש של ליל שבועות השנה,האם צריך להבדיל על נר אבוקה ,או שאפשר על נר רגיל -למשל: הנרות שהדלקנו לכבוד יום טוב או הנר שהודלק כבר מערב שבת?

תשובה
נר רגיל, עיין בשאלה מאתמול.
שאלה - 159573
לכבוד הרב שלום רב,
מה הזמן הכי מוקדם שאפשר לטבול כדי לא להיות בלחץ ועם הרבה אנשים? ואם יש מקווה מים שאובים, האם זה מועיל?
תודה רבה.

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 159572
לכבוד הרב שלום רב האם לפני קניית בית חדש יש להקפיד על בית שאפשר לעשות בו סוכה?
תשובה
נכון.
שאלה - 159571
שלום לכבוד הרב
מתארחים בחג, אצל קרוביםהאשה הולכת אליהם עוד קודם זמן צאת השבתאיך לעשות לגבי הדלקת נר יו''טהאם בבית כשנחזור מאוחר, או אצל המארחים? (אם)[עם] ברכה?

תשובה
שם בחדר אחר או במטבח ע ם ברכה.
שאלה - 159570
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר להניח על פלאטה כבויה עם שעון שבת
שידליק אותה לפני צאת השבת את כל מאכלי החג?

תשובה
אסור.
שאלה - 159569
לכבוד הרב שלום רב
אכלתי אבטיח פעם אחרונה בסוכות השנה
האם צריכה לברך שהחיינו? (כיוון שאכלתי השנה)
תודה וחג שמח

תשובה
יבול חדש צריך שהחיינו.
שאלה - 159568
שלום לכבוד הרב היקר
האם יש עניין ללבוש מכנס ואח"כ חולצה .ו קודם חולצה ואח"כ מכנס?
ומדוע? תודה ובריא אולם מעריך ומןקיר

תשובה
מה שנוח.
שאלה - 159567
לכר
משום שאשתי חילונית אני והילדים נשארים שבתות וחגים לבד(זה קשה) והיא נוסעת לאחיה החילונים. היא רוצה שנצטרף אליה או שאסכים שהם יבואו בשבת. אך אני איתן בדעתי. נוהג נכון ?

תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 159566
לכבוד הרב שלום רב
אתמול בשאלה התכוונתי שנפלטה נמצאת מעל בתנור עם הכירייםהאם אני יכולה בצאת שבת לשים את הפלטה בצד על מנת להעביר מאש מאש או שזה מוקצה להזיז את הפלטה ?
תודה רבה

תשובה
עקרונית מותר אחרי שיצאה השבת. אך הכי נכון לבשל מהיום הכל.
שאלה - 159565
לכבוד מורנו ורבנו
אני ביאוש כמה שאני מנסה להשכין שלום ומתפללת הכול עולה בתהו
מה אני יכולה לעשות על מנת שיהיה שלום
אין לי כבר כוחות אין!חג שמח ומאושר שבת שלום לכל בני ביתך

תשובה
תתפלל בנחת.
שאלה - 159564
לכבוד הרב מורי ורבי שליט״א
בית חילוני, רוצים לאכול מוקדם בליל שבועות בגלל התינוקות. מתי אני יכולה, בתור בחורה, לקדש הכי מוקדם השנה כשיוצא ליל שבועות במוצאי שבת?

תשובה
בשעה 6.20 דהיינו 18.20.
שאלה - 159563
שלום לכבוד הרב
רציתי לדעת אים אפשר לקנות ירק לא של חסלט או גוש קטיף ואיך ניתן לנקות מחרקים העלים של חסלט המחיר יקר וחבילות לא יפים לצערי תודה על התשובה

תשובה
לצערי מהנסיון לא ניתן.
שאלה - 159562
לכבוד הרב שלום רב
מה עדיף? לסיים ספר תהילים שלם בחג שבועות...שזה לוקח לי בערך שעתיים או לשבת לקרוא בעיון זוהר..הלכה..גמרא וכ"ו..? מה שהרב יגיד לי אלמד!

תשובה
ללמוד בעיוןולקרוא תהלים לפחות מפרק קי״ט עד סופו.
שאלה - 159561
לכבוד הרב
האם מותר לכתחילה להיתפלל בעלות השחר בבוקר בסיום תיקון ליל שבועות?
משום שרבים נרדמים בנץ החמה בקריאת שמע וגם בקריאת ספר תורה...
שבת שלום וחג שמח לרב,השם ישמרך.

תשובה
רק אם הציבור מאוד עיף יש להקל.
שאלה - 159560
לכבוד הרב שלום רב
האם זה נכון לקנות לאישה תכשיט בערב חגהשבעות מה זה אומר?תודה לרב ..

תשובה
מי שיש באפשרותו זה כדאי.
שאלה - 159559
לכבוד הרב מוצפי שליט"אאם אני עושה בפלג המנחה קידוש למישהו אחר להוציא אותה ידי חובההאם אני יכול לנסוע ברכב לחזור הביתה או שאני כבר מקבל עלישבתתודה ושבת שלום וחג שמח.
תשובה
כשהנך עושה קידוש אתה מקבל את השבת ואסור לחזור ברכב.
שאלה - 159558
לכבוד הרב שלום רב
מחר בשבת יש ברית מילה.
האם עושים אחרי סעודת שבת של היום בלילה את הברית יצחק או שלא ?
יישר כח לרב

תשובה
בהחלט עושים ומצווה רבה היא ואשרי המשתתף בלימוד כי יאריך ימים.
שאלה - 159557
לכבוד הרב עט"ר שליט"א.
האם אפשר בע"ה ביום שבת קודש להוציא מהמקפיא מאכלים ומאפים עבור ערב החגכמובן להשימם על הפלטה רק לאחר צאת החג.

תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 159556
לכבוד הרב קראתי חובת הלבבות של הרב... הוא רושם שכל דבר ממש כל דבר שבשמחה יש בו יצר הרע אם אתה הולך למקווה בשמחה דע לך המקווה פסול האם זה נכון כך הרב?
תשובה
אני לא חושב שהוא כתב כך.
שאלה - 159555
לכבוד הרב קניתי בלילה להכנת עוגת גבינה ובבית קראתי שזה מכיל רכיבי אבקת חלב נכרי ולא רציתי לזרוק משום בל תשחית הכנתי עוגה האם מותר לטעום/להגיש למשפחה?הם אינם מקפידים בכך
תשובה
מותר.
שאלה - 159554
לכבוד הרב שליט"א שלום רב
לקרוא בתיקון חצי אדרא בגירסא ושאר הזמן עם פירוש זה בסדר, או שחשוב לסיים את כולו?

תשובה
מצויין.
שאלה - 159553
למרות שזה אתר הלכה, אם אפשר, כרגע אין מי לשאול זאת: מס' קידושין ב. תוס' ד"ה "וכתיב" - מה הקישור בין הפתיחה של תוס' ל"אם תאמר" שלהם בהמשך? לימדונו הרבנים שצריך לקשר כל א"ת.
תשובה
כי הוא מדבר על הפסוק כסף השדה "קח" ממני. ומדוע לא אמר האשה "ניקחת". כמו בפסוק כי יקח איש.
שאלה - 159552
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו טאבון הכנו פיצה בתוך תבנית והכנסו על גבי המגש של הטאבון ועכשיו אנחנו רוצים לעשות פיתות ומחר לאכול תפיתות מאכל בשרי.הפיתה בחזקת חלבי או פרווה

תשובה
פיתות חלבי לחלוטין. הם ספגו שומן של הפיצה.
שאלה - 159551
שלום לכה"ר
תרגום ירושלמי גם יונתן בן עוזיאל לס' דברים לג:ב
איך הציע הקב"ה לגוים אותה תורה שבה כתוב :אשר הוצאתיך מארץ מצרים כאשר הוא לא הוציא אותם משם אלא אך ורק את עם ישראל?

תשובה
היה סדר פסוקים אחר. ועיקר התורה הם תרי"ג המצוות.
שאלה - 159550
לכבוד הרב מקווה בשבת בצהרים לפני כניסת חג מה מכוונים ב2 הטבילות הרי אי אפשר לכיוון לפשוט בגדי חול ובשנייה לכיוון לקבל קדושת חג שאתה עדיין בתוך השבת זה להוריד בקודש?
תשובה
לא נהגו לטבול.
שאלה - 159549
לכבוד הרב מוצפי
אשתי בחודש תשיעי ובימים אחרונים לא מרגישה טוב מקיאה חלשה...אם תרצה שישאר איתה בלילה של חג שבועות לעשות את זה ולוותר על הלימוד? או ללכת ללמוד בכל זאת??

תשובה
מה נבהלת... תקח ספר קריאי מועד ותשב בבית ותלמד.
שאלה - 159548
כבר ידוע לכל מה שאמר בזוהר לגבי הלומד בליל שבועות שהקב"ה כותב אותו בספר הזכרונות והקב"ה מברך לו בכמה ברכאן.
השאלה היא האם כל זה נאמר במי שקורא התיקון בשלימותו כולל האדרא?

תשובה
בוודאי שיש מדרוגות שונות, והזוכה לסיים האדרא רבה מעולה על הכל.
שאלה - 159547
שלום כבוד הרבהאם יש חיוב לאכול דברי חלב בשבועות ? תודה .
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 159546
לכבוד הרב שלום אני נוהג לומר בכל מוצאי שבת את כל הפסוקים שמופעים בסידור אחרי ערבית להצלחה בכל השבוע וגם 130 אליהו הנביא זכור לטוב.מה אני עושה במוצאי שבת הזאת אין הרבה זמן
תשובה
אין נוהגים לאומרם.
שאלה - 159545
לכבוד הרב שלום רב (העם) [האם] מותר להניח על פלטה כבויה בשבת אוכל יבש לחימום לצורך סעודת החג אורך ימים ושנים יוסיפו לך שבת שלום
תשובה
אסור משום מכין משבת ליום טוב.
שאלה - 159544
לכבוד הרב שלום רב
אימי היקרה תח' בת 70 שנים בג' סיוון מה עליה לעשות עם כניסתה לגיל זה?

תשובה
תברכו אותה בחיים טובים.
שאלה - 159543
בביהכ החליטו השבת לבטל סעודה 3 ולעשות מנחה סמוך לערבית בעלי חוזר הביתה לסעודה 3 והשבת נאכול מאוחר ונהיה שבעים לסעודת החג הוא לא יכול ללכת לבית כנסת רחוק כי שבר רגל מה נעשה?
תשובה
לאכול מעט מאוד בסעודה שלישית. החלטת הגבאים שגויה מאוד.
שאלה - 159542
לכבוד הרב המיוחד שלנו, עם הארץ לא שומר תורה ומצוות ויש סיכוי שיקשיב לעיצה שלנו, מה נוכל להציע שילמד בליל שבועות,
תודה רבה לרב על כל ההכוונה והמסירות נפש חג שמח.

תשובה
לפחות תנ"ך. ותרי"ג מצוות.
שאלה - 159541
שלום לכבוד הרב,
הוריי יבואו אלי לשבת ושבועות. כיצד תנהג אימי עם הדלקת הנרות?
האם תדליק בלי ברכה? הם ישנים בשכנות אליי ולא יוכלו להדליק שם נרות.
שבת שלום וחג שמח

תשובה
את תדליקי בחדר האוכל בברכה, והיא תדלים בברכה במטבח או בחדר אחר ולא משנה איזה.
שאלה - 159540
שלום לכבוד הרב,
יום פטירתה של אמי ע״ה הוא בל׳ סיוון.
מתי עלינו לערוך את האזכרה והלימוד ומתי לעלות לבית העלמין.
תודה רבה לרב היקר וחג שמח

תשובה
הכל ביום כ"ט באייר.
שאלה - 159539
שלום לכבוד הרב
אני והילדים מוציאים שב לפי רבינו תם כך גם הוריי שמתארחים אצלי לשבת ולחג בעלי מוציא שבת רבינו תם איך לנהוג בשבת הקרובה תודה

תשובה
אין כל שינוי.
שאלה - 159538
שלום לכבוד הרב,
נתבקשתי לשאול את הרב האם עדיף בתיקון שבועות שאדם יגרוס זוהר לבדו או שיעביר שיעור לעד 10 איש בפשט?
תודה רבה.

תשובה
לא לשנות הסדר שקיבלנו מרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום.
שאלה - 159537
לכבוד הרב שלום רב
יהיה אפשר לטבול בין 2 ל-3 וחצי לפנות בוקר בליל שבועות ,
מפאת הלחץ של האנשים והזמן להגיע למקווה??
או שחייבים בשעה מסויימת?

תשובה
לפחות בשעה 3.30 לכל המוקדם.
שאלה - 159536
לכבוד הרב
מה הגיל המקסימלי שאפשר לתת לילד לנסוע אופניים?
אוכל כלי נסיעה למינהם. כמובן לא חשמלי ורק לילדים בשבת או יום טוב זה אותו אצה?פשוט ילד בן 4.5 לא מוותר על זה ?

תשובה
ברוך השם הגענו היום למדריגה שהילדים נותנים הוראות להורים. זה מתחיל מגיל 0. אין לי תשובה. תודה.
שאלה - 159535
לכה"ר אלף מחילות אם השאלה לא ראויה להישאל אצל מו"ר הגאון הגדול.
גרגירי פרג סגורים בכשרות מהודרת ויש בין הגרגירים גם גרגירים חומים ובהירים האם זה נגיעות? תודה ומחילה מכתר

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 159534
שלום הרב..ברצוני להחזיק אברך שילמד 7 שעות זוהק כל יום..ראש הכולל הציע ש21 האברכים שבכולל ילמדו כל אחד 20 דקות כל יום ןכך יהיה לימוד של רבים.כיצד ראוי לנהוג?
תשובה
תפקידו של אברך כולל הוא לדעת תלמוד ופוסקים. לאחר השתלמותו ילמד זוהר בעיון.
שאלה - 159533
לכבוד הרב שלום רב
האם נכון שלא טוב למחוק שם של בן אדם, ואם כן, מה עושים במקרה של רשימת שמות וכד'?

תשובה
אין ענין כזה.
שאלה - 159532
לכבוד הרב
יש לי מכשיר: קערה פלסטיק קטנה עם מכסה שיש בו חוט וקפיץ. בתוך הקערה מוט עם סכינים לטחינה.
שמושכים את החוט הסכינים מסתובבים וטחונים את תכולת הקערה.
מותר בשבת/חג?

תשובה
אם המכשיר טוחן טחינה דקה ודאי אסור. וצריכים לבדוק את אופן פעולתו ותוצאותיו.
שאלה - 159531
לכבוד הרב שלום רב
אין לי רב אני ספרדי חרדי רגיל שמסתפר

תשובה
אין יהודי בלי רב. או בבית הכנסת. או בשיעור תורה. או הולך בעניני הלכה על פיו.
שאלה - 159530
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האים יש ל... שלושת ימי ההגבלה לפני מתן תורה חג השבועות
תודה כבוד הרב

תשובה
נא עיין באתר תשובה בזה.
שאלה - 159529
לכבוד הרב שלום רב
האם נכון לנהוג (כרוב?) העולם הנוהגים לאכול דווקא מאכלי חלב בחג השבועות?או בכל זאת לאכול בשר ועוף?

תשובה
הספרדים מעולם לא אכלו מאכלי חלב בחג השבועות. תנובה ושטראוס הם לא "רוב העולם". ובודאי שיש חיוב מצד ההלכה לאכול בשר בחג השבועות כי הוא יום טוב.
שאלה - 159528
לכבוד הרב שלום אתמול בלילה בירכתי בטעות על ספירת העומר כשהייתי יושב, האם יצאתי ידי חובה? כי כל אחד אומר לי דבר אחר.
תשובה
יצאת ידי חובה בדיעבד כי ספרת. וכן כתב הרמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז הלכה כג "שכח ולא מנה בלילה מונה ביום ואין מונין אלא מעומד, ואם מנה מיושב יצא".
שאלה - 159527
לכבוד הרב החשוב. נעלמה התשובה של האותיות (שאומרים) להסיר מחשבות זרות אם כבוד הרב יוכל לכתוב לי. תודה וסליחהבתפילה. בבקשה הרב
תשובה
אסור לומר אותם. רק להביט!!! בהם. והם צ, מ, ר, כ, ד.
שאלה - 159526
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה נשואה סומא האם מברכת על נרות שבת ויום טוב? או מדליקה ללא ברכה?

תשובה
עיין ילקוט יוסף [סימן רסג, כה]. שכתב "סומא מדליקה הנרות ומברכת, שהרי יש לה הנאה במאורות על ידי שאחרים רואים ויורוה את הדרך אשר תלך בה, וכמו שאמרו כן לענין ברכת יוצר המאורות שהסומא מברך ברכה זו מהטעם האמור. ומכל מקום אם יש לה בעל פיקח שהוא רואה, נכון שהוא יברך וידליק נרות שבת".
שאלה - 159525
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זו הזדמנות בשבילי כעת לגדל פיאות ולא קצוץ לגמרי מה המלצת כבודו? להאריך כל שטח הפיאות? רק חלק? להשים מאחורי האוזן או מלפנים?

תשובה
אינני יודע מי הרב שלך.
שאלה - 159524
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
טבילה במוצ"ש, מוציאים רבנו תם המקווה פתוח מ19:10 עד 20:10 איך לנהוג? תודה לרב בריאות איתנה תבורך מפי עליון תאריך ימים ושנים לזכות את ישראל, חג שמח

תשובה
תעשה התרה.
שאלה - 159523
לכבוד הרב
בספרי הרב תמיד צועק שאין לנו אלא הרשש בדיברי האריזל אם כן למה בתספורת בספירת העומר השנה הרב כתב שאביך נהג (לא) כרשש והיסתפר ביום שישי ולא בצאת חג שבועת איך מתישב תודה

תשובה
כנראה אתה מחפש אותי במה להתקיפני. ואני לא עשיתי לך שום רע. ובחינם הנך מתגולל עלי. הרש״ש ז״ל כן הסתפר ביום השישי מ״ח לעומר כפי שהוא עצמו כותב בפירוש. חבל. גם שקר, גם עון שנאת חינם.
שאלה - 159522
לכבוד הרב שלום רבקבענו עם משפחתי לעשות אצלי את חג השבועותחלק דתיים וחלק לאהזמנתי את כולם כי איאפשר שלא ייפגעואמרתי לכולם שאני מזמין לכל היומייםזה בסדר?
תשובה
אינני לוקח אחריות. כי הפגיעה בתורה תמיד נמצאת בתחתית סולם העדיפיות לצערינו.
שאלה - 159521
שלום. אני סופר זתם מתחיל, עקב אי הבנה עם מגיהה,יצא שמחקתי אות משם השם. המליץ לי לשים צדקה. מה הקב חושב?
תשובה
לא מציע לך לעבוד במלאכת קודש זו. מהרבה טעמים.
שאלה - 159520
שלום לכבוד הרב
במחילה מכבודו, אשמח אם הרב יוכל לפרט על מנהג האותיות על הביצה הקשה לקראת הרגל.
אבקש מהרב לברך אותי לעוד בנות ב"ה ובן פורת יוסף 5 בנים ובת מיטל בת חנה.
תודה רבה

תשובה
אנא עיין באתר, וכן בספר תורה בציון.
שאלה - 159519
לכבוד הרבהאם מותר לענוד לתינוקת בת כמה חודשים שרשרת עינברים כדי להקל על כאבי השיניים שבוקעות בגיל זה?
תשובה
להשגיח מאוד שהוא לא מסוכן חלילה לתינוקות. כי כריכה על הצוואר יכולה להיות בעייתית.
שאלה - 159518
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לקלח ילדים מתחת לגיל מצוות לכבוד החג? תודה רבה לכבוד הרב שליטא

תשובה
זה יום השבת, רק מים מדוד שמש, חצי גוף ולנגב, חצי השני ולנגב.
במוצ"ש אחרי השעה 8 מותר כל הגוף.
שאלה - 159517
שלום לכבוד הרב
קניתי בשר 8 בהכשר של הרב בסופר רמי לוי אך אין הולגרמה, האם כשר?
תודה , שבת שלום וחג שמח!

תשובה
אם האריזה אטומה ואקום, ויש שתי סימונים או תויות של הבד"ץ זה בסדר לחלוטין. בכל שאלה תפנה למשגיח האחראי העושה עבודת קודש במסירות ובנאמנות הרב שי שליט"א 0548-48-1180.
שאלה - 159516
האם מותר גרמא בשבת לצורך הכוונה להוזיז את שעוני השבת לקצר או להאריך. ומה ההבדל בין השבת ליום טוב בדבר הזה
תשובה
בבקשה לעיין באתר.
שאלה - 159515
שלום לכבוד הרב
קניתי היום עוף בכשרות בד"ץ. תלמיד חכם העיר לי שאין מושג של חלק בעופות אלה רק בבהמה כיון שרק בבהמה יש סירחות הריאה ובעוף לא. דעת הרב בבקשה תודה

תשובה
תבקש ממנו אלף מחילות, כי הוא לא מעודכן, הוא מדבר לפני 30 שנה לא היה חלק בעופות. בימינו זה מאוד מצוי בעיות בריאה לרוב, השם ירחם עלינו.
שאלה - 159514
לכבוד הרב הגאון הי"ו.
ט"מ בג' ימי הגבלה, מקיימים או דוחים?
תודה לרב,
ויזכה לקבל את התורה מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא.

תשובה
אסור לדחות. עיין באתר.
שאלה - 159513
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעבודה לומד עם חבר כל יום קיצור שולחן ערוך הלכה ברורה לפי הסדר. האם ביום שהוא לא נמצא או אני לא נמצא להמשיך את הסדר או ללמוד הלכות אחרות?
תודה רבה חג שמח

תשובה
תחזור על מה שלמדתם ותסכם. החזרה חשובה מאוד.
שאלה - 159512
לכבוד הרב שלום רב
טבילה (אישה)בליל שבת האם ניתן לדחות בגלל שלושת ימי ההגבלה או לטבול רגיל?
אין מקווה קרוב בליל שבועות באזור המגורים מה יעשה במקום
בלי מקווה מפסידים הכל???

תשובה
הכל רגיל לא לדחות. ב, אם רוצים יכולים.
שאלה - 159511
לכבוד הרב מוצפי,
אדם שחטא בחטא הידוע וחזר בתשובה וכעת יוצא לשידוכים, כששואלים אותו האם חטא מה יענה? והאם בשידוך מתקדם הוא צריך לספר?
תודה רבה.

תשובה
אסור בהלט לספר לשום אדם וקל וחומר לאשה. ככתוב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. תשכח מכך לחלוטין, אתה אדם אחר וחדש לגמרי.
שאלה - 159510
לכבוד הרב שלום רב
מתפלל ערבית בפלג המנחה ומתחילים ערבית מס' דקות קודם הזמן ( לפי הלוח שמחשב לפי הגרא מתחילים אחרי הזמן שבלוח ), אך עמידה עומדים בזמן.השאלה אם ראוי לעשות כן?

תשובה
ידידי, עיקר ערבית בזמן הפלג אינו על תפילת העמידה אלא על קריאת שמע וברכותיה, ואם זה כן לפי שיטה אחת אפשר.
שאלה - 159509
לכבוד הרב שלום האם להסתכל בראי מותר לגבר כגון להסתרק וכודמ
תשובה
נא עיין באתר. מעיקר ההלכה אסור כמפורש בשלחן ערוך, אם כאשר רוצה לבדוק שאין לכלוך על בגדיו מותר.
שאלה - 159508
במוקד עריה חרדית עובד 1 בכל משמרת המנהל התקין טלויזה פתוח על ערוץ 1 אוסר לכבות תלויה מעל מול העובד, אני מטפס ומכסהו בבד דרשו בסיום משמרתי שאורידו, אם אוריד שותף ללפני עיור?
תשובה
אתה תסיים ותוריד, והבא אחריך יחזיר ויכסה.
שאלה - 159507
לכבוד הרב
האם ביום טוב יש איסור סחיטה ובורר כמו בשבת

תשובה
שווה שווה. ללא הבדל.
שאלה - 159506
תודה לרב על השות הנפלא הזה תודה רבה גם על התשובה המפורטת והמדהימה בעניין ההלל בכח באייר וכו
רציתי לדעת עד כמה אישה צריכה למסור נפשה למען לימוד תורה של בעלה וילדיה? תודה לרב

תשובה
כפי יכולתה, והשאר בשמיים ישלימו.
שאלה - 159505
לכבוד הרב
בעוד שבוע בדיוק אני חוגגת בר מצווה לבן שלי השאלה שלי היא האם אמא שלי שנמצאת באבל על אמא יכולה לבוא לבר המצווה שנחגג באולם
אפשר שהיא תבוא גם הדודים שלי יכולים להגיע?

תשובה
שני תנאים, ללא מוסיקה, לא יסעדו באולם.
מנהג הישרים לא להופיע.
שאלה - 159504
חמי במצב סופני לפי רופאים ימים שבוע
מה צריך לעשות אם נמצאים ברגע יציאת הנשמה?
האם שייך לומר ווידוי[אינו שומ"ת לצערי]? לא מודע לסובב אותו?
מה צריך לבקש עליו בתפילה?

תשובה
א, מצווה גדולה לומר כמה דקות קודם היפרד הנשמה "וידוי" באזניו. ב, יאמרו הנוכחים שמע ישראל כולו עד "אמת". ג, מזמור לדוד הבו תהלים כ"ט. ד, אנא בכח כולו. ה, מזמור יושב בסתר תהלים צ"א. ו, עלינו לשבח.

בשעה שהפרידה מסתיימת יש לומר "ברוך שמו חי וקיים לעולם ועד". כי כך אמר משה רבנו עליו השלום בעת פרידתו.
ויבולע המוות לנצח בקרוב.
שאלה - 159503
שלום לכבוד הרב, אם אני קונה צנימים בסופר מה ברכתם? אם אני מניח בטוסט פרוסות לחם והם נעשים קשות מה אני מברך עליהם?
תשובה
הבדל גדול ביניהם, דע ידידי, לחם שנאפה נשאר תמיד לחם וברכתו לעולם המוציא. ולכן פרוסות לחם שרכשתי וייבשתי והצנמתי אותם בתנור או בכל כלי אחר בבית ברכתם המוציא.
צנימים באריזה הנמכרים בשוק ברכתם מזונות, מכיוון והם מראש נאפו כצנימים ולא כלחם, גם טעמם שונה ומכילים סוכר ותבלין שטעמם ניכר בחיך.
שאלה - 159502
לכבוד הרב שלום וברכה, הרב כתב לטבול חצי שעה קודם עלות השחר של חג השבועות. שאלתי היא רק לפי איזה עלות הרב מתכוון. המוקדם או המאוחר ?
תודה רבה
וחג שמח

תשובה
הזמן בו אתה נוהג.
שאלה - 159501
לכבוד הרב
האם הרב יכול לכתוב על מעלת הטבילה בשבועות והאם מי שלא טובל כאילו לא סיים את התיקון

תשובה
עיין תורה בציון. ומקורו בזוהר הקדוש [אמור צח, ב] "אמרה לון הא אתקינת בי טבילה אתר דמיין נבעין וכל ריחין ובוסמין סוחרני אינון מיין לדכאה לכלתי ליתי כלתי מטרוניתא דברי ועולימתהא ויתדכון בההוא אתר דאתקינת בההוא בי טבילה דמיין נבעין דעמי לבתר תקינו לה בתכשיטהא אלבישו לה לבושהא אעטרו לה בעטרהא".

ובספר שער הכוונות [דרוש חג השבועות] כתב "ובהגיע אשמורת הבוקר מעט קודם עלות השחר בעת שמשחירין פני הרקיע במזרח אשר אז נקראת אילת השחר כנודע. אז צריך שתטבול במקוה ותכוין אל המקוה העליון שהוא כתר עליון הנמשך לו בלילה הזה והוא נקרא שער החמשים כמו שביארנו ועליו נאמר וזרקתי עליכם מים טהורים כו' ועי"כ אנו מקבלים תוספת קדושה מבחי' הכתר הזה. וטעם הדבר הוא לפי שאנחנו בלילה הזה עושים ב' דברים הא' הוא להמשיך את כתר העליון ע"י עסק התורה כנז' ואחר כך באשמורת הבוקר אנו נעשים שושביני' דמטרוניתא רחל ומוליכין את הכלה הכלולה לבית הטבילה וטובלת במקוה העליון הנז' שהוא הכתר הנז' וגם אנחנו שושבינין דילה טובלים עמה".
שאלה - 159500
לכבוד הרב ולעורך שלום רב ותודה
שאלתי היא האם מותר לי מבחינה הלכתית לסרב (לשוכר) למשכיר לחתום על חוזה שכירות לאחר ש8 שנים גרנו בדירה ללא חוזה
בתודה ומחילה מכבוד הרב. בריאות איתנה בעה

תשובה
הוא בעל הדירה וזכותו לדרוש מכם חתימה על חוזה.
שאלה - 159499
כת"ראני ואישתי העברנו תרומה לנזקקים לחג השבועות לחשבון הישיבה. מברכים אותך בחג שמח ובהוקרת תודה על הכל. באהבה רבה.
תשובה
תזכו למצוות.
שאלה - 159498
לגבי שבת ושבועות, הפלטה נמצאת אצלי על המכסה של הגז (מטבח קטן) האם יש אפשרות לשים שעון שבת ובמוצאי שב(ובזמן שהשעון שבת כבוי) להזיז את הפלטה הצידה (במעומד) ואף לנתק את השקע?
תשובה
מבשלים הכל לכבוד שבת וחג היום חמישי ומחר שישי ומקפיאים או שומרים בקירור. בחג מוציאים ומחממים, שימוש בגז הוא מסוכן. השם ישמור ויציל.
שאלה - 159497
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם נוהגים היום כמו לפני מעמד הר סיני בשלושת ימי הגבלה הכוונה לפרישה שלושה ימים תודה כבוד הרב
תשובה
העיקר לימוד תורה בעוז ותעצומות. פרישה טובה לחסידים ואנשי מעשה. אשריהם ישראל עם קדוש.
שאלה - 159496
שלום לכבוד הרב
לא על עם ישראל אבי נפטר כ"ט אייר כתבתי לרב והשיב שהשבעה מסתיימת יום א שבועות אחרי שחרית האם כאבל יכול ללמוד תורה/ תיקון שבועות כל הלילה? תודה לרב על הכל.

תשובה
אבקש סליחתכם כי לאחר העיון ההלכה ברורה כי החג מבטל שבעה, וכבר לפני כניסת החג מותר לכם לרחוץ ולטבול ולסיים את האבל.

[וגם אם לא היה מבטל, מותר לכם להשתתף בלימוד ככל השנים מכיוון וכך מנהגיכם כל שנה ואין להראות אבילות בחג. גם כיוון שלימוד זה נעשה חובה ולא גרע מקריאת שנים מקרא בשבת שלאבל התירו. ובהחלט תשבו ותלמדו ויהיה נחת רוח לכם וגם לנפטר]. בשורות טובות.
שאלה - 159495
לכבוד הרב
סובל ממגרנות קשות שפעמים שמשתקות אותי למיטה
האם מותר לי לקרוא את תחילת התיקון בבית.לישון כשעה ולקום בחצות לשאר התיקון ?
האם מותר לקחת כדור למגרנה בחג ?

תשובה
לפני ההתקף תקח כדור יעיל מהרופא, ותתחזק ותתגבר.
שאלה - 159494
לכבוד הרב סליחה על ההפרעה. כהן נוסע עם גויה לארץ היא מתגייר ומתחתנים שם ברבנות הראשית. הייתכן ? האם זה מותר ?
תשובה
מי שומע אותך? מי איכפת לו מה קורה?
שאלה - 159493
לכבוד הרב שליט"א
האם יש ענין היום לנהוג שלושה ימי הגבלה?

תשובה
בוודאי כן, ועיין תורה במיון, וצריכים ליזהר לא לאבד הזמן היקד 72 שעות קודם החג לא ביציאות לא דחופות ולא בשיחות בטילות.
שאלה - 159492
הרב שליט"א
טבילה יוצאת (בערב) בליל שבת קודש.האם הבעל יכול לקבל את השבת מוקדם ,כמובן במנין מסודר.והאישה אחר כך תלך למקווה בזמנה. כי אחר כך כבר מאוחר מאד מפני בשעון קיץ.

תשובה
בהחלט כן. וטוב מאוד.
שאלה - 159491
שלום לכבוד הרב מזכה הרבים!
האם ניתן להתחיל לקרוא שמו"ת במהלך השבוע ולסיים בשישי? או שבמהלך השבוע קוראים חוק לישראל וביום שישי קוראים שמו"ת והחלק של חוק לישראל?
תודה רבה!

תשובה
לכתחילה נכון מאוד ומצוה מן המובחר לקרוא כל הפרשה מתחילתה ועד סופה ביום השישי ולהשלימה לפחות עד שבת בבוקר קודם הסעודה, ומי שטרוד מאוד יכול להתחיל מיום רביעי, ואם הזמן שלו לחץ יתחיל מיום ראשון וכל יום יקרא חלק עד שיסיים ביום השישי.
שאלה - 159490
שלום לכבוד הרב בבקשה כבוד הרב היקר אנחנו קהילה גדולה בעיר לוד מתחננים בפניך שמתפלל על ילד בתלמוד תורה התגלה אצלו לא עלינו החיידק הטורף שמו חיים אבינר בן מאיה תודה
תשובה
מתפללים כולנו עליו בתוך שאר חולי עמו ישראל.
שאלה - 159489
אבא מציע שאחתום על משכנתא על דירה שלא ראיתי באיזור בדרום והוא ישלם ואנו כלל לא נגור שםאין לי שום יכולת כלכלית וגם לו אין(חובות)אמרתי לו שאיני מסכיםהוא מאוכזבמה דעת תורה?
תשובה
לא חותמים על חוב שאינך יודע מי מה ומהיכן תשלם.
שאלה - 159488
לכבוד הרב מוצפי שלי"טא הבנתי שהבעל
צריך לברך על הלידה מתי מברכים?

תשובה
לפני הלידה לא מספרים.
שאלה - 159487
שלום לכבוד הרב שליט"א
לצערי שכחתי שאין אומרים וידוי בחודש סיוון ואמרתי היום . כיצד לכפר?
תודה גדולה ובריאות לכה"ר.

תשובה
לא קרה כלום.
שאלה - 159486
לכבוד הרב אני רשומה בכמה קבוצות של אמירת תהילים כל קבוצה לחולה מסוים למשל התנדבתי לאמר פרק ו לכל קבוצה אפשר לאמר אותו פעם אחת ולכוון על כל הקבוצ׳ או לאמר לפי מס׳ הקבוצ׳
תשובה
אומרים תהלים לכבוד השכינה הקדושה הנמצאת בגלות וזקוקה לעזרתינו, ולא לשם שום אדם או ענין, אחרי הקריאה מבקשים עבור אנשים מסויימים.
שאלה - 159485
לכבוד הרב הגאון הגדול.
הרב סליחה שאני שואל,עכבתי אחרי אחד מגדולי ישראל ושמתי לב שמכל כוס שהוא שותה,הוא מוציא ממנה טיפה,מה הטעם לכך בבקשה?
חג שמח כבוד הרב

תשובה
עיין באתר. וכן מובא בספר ארחות ציון.
שאלה - 159484
לכבוד הרב שלום רב לקראת לידה בניתוח
בעוד שבוע בע"ה ,איזו ברכה מברכיםלפרסם את השם תודה רבה על כל הליווי לאורך הדרך

תשובה
לא מפרסמים מאומה לפני הלידה. כי הברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין.
שאלה - 159483
לכבוד הרב מה לעשות לזרע של קיימא. כבר שתי הפלות השם ישמור.
תשובה
לפני ההריון יאמרו גם האיש גם האישה את כל סדר הא - ב. מהאות א עד האות ת. 22 פעמים.
גם יקח האיש תפוח נאה ושטוף ויאמרו שניהם הפסוק ״תחת התפוח עוררתיך שמה חיבלתך אמך שמה חיבלה ילדתך. 3 פעמים. ויברך האיש עליו בכוונה עצומה ״בורא פרי העץ״ ויאכל חציו. ויתן בידו לאשתו החצי השני וגם היא תברך עליו ותאכלנו. ויהיה להם הריון בריא וקל.
שאלה - 159482
שלום הרב אני סובלת ממעי רגיז כבר 5 שנים ואין לי מה שעוזר יש מישהי שעושה דימיון מודרך nlp המעי רגיז התחילה לי בצבא כתוצאה מטראומה בצבא .. מבחינה הלכתית זה בסדר דימיון מודרך?
תשובה
להתאים תרופת הרגעה טובה והכל יסתדר.
שאלה - 159481
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום רב! מה הפירוש שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם? הכוונה שמי שהולך לקבר של צדיק מקבל יותר מברכה מאשר היה הולך לצדיק שהוא חי?

תשובה
הביאור הוא שהם מתפללים למעלה עלינו. ותפלתם עתה עושה פעולה יותר משמעותית וחזקה מאשר עשו בחייהם. הנה מה שמתרחש בשבועות האחרונים הנסים והנפלאות שעשה השם יתברך עם עם ישראל בכל המקומות והגזרות. נגד הטבע ונגד שונאי ישראל מאורן וסוריה. רוסיה וטורקיה. וגם הנלווים אליהם כולם ישאם הרוח. עם הגייס החמישי אשר בתוכינו.
שאלה - 159480
לכבוד הרב
מה דעת הרב בנושא גיים בוי לילדים?(מכשיר שדומה לטטריס שיש בו משחקים פשוטים ולא אלימים).. תודה לכבוד הרב שליטא

תשובה
אינני מכיר לא זה ולא זה.
שאלה - 159479
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום,בסיום קריאת שמו"ת ביום שישי קוראים מספר פסוקים מהפרשה הבאה.האם לקרוא רק פסוקי מקרא או שמו"ת.חזק וברוך ויישר כח .תודה רבה
תשובה
פסוקי מקרא בלבד.
שאלה - 159478
לכבוד הרב שלום רב
האם קובנה העשויה מבצק שמרים ובו 4\3 כוס עד כוס סוכר לקילו קמח נאפה בתנור בלבד. האם ברכתו המוציא? או מזונות?
תודה רבה

תשובה
אם הוא מתוק ברכתו מזונות.
שאלה - 159477
שלום למו''ר האם אפשר לטבול בליל חג השבועות במקווה של נשים?
נדגיש שפעם היה מקרה שם באותו מקוה שאשה שמעה שגברים טבלו אז היא לא רצתה לטבול משום כך מדובר באשה מסורתית. תודה.

תשובה
בהחלט לא. אסור בהחלט. וטוב שהבאת עדות כזאת וכבר היו דברים כאלה מעולם.
שאלה - 159476
לכבוד הרב/ שלום בעלי תשובה וותיקים הבת הגדולה התגרשה ירדה מהדרך אנחנו בקשר ועוזרים. לא גרה אתנו רוצה לבוא לשבת אבל בחג לנסוע מכאן אוי לי ליבי בוכה שכינה בוכה מה עושים?
תשובה
מתפלל עליכם. תאמרו לה בפירוש שמוזמנת בלי לחלל יום טוב.
שאלה - 159475
לכב'
הרב ענה להמתין 4ימים ולהתחיל 7 נק' (דימום תחילת הריון) ההינו היום אצל רופא ובדק והדם נבע מהשתרשות ואמר שיש להמנע בשבועים הקרובים. אמורה להתחיל 7 .האם לדחות מה עושים?

תשובה
תתחילי בעוד שבוע ותקשיבי לו.
שאלה - 159474
לכבוד הרב שלום אם יש לי אפשרות לטבול או
בערב חג או בעלות השחר אחר התיקון מה יותר כדאי

תשובה
חצי שעה קודם עלות השחר הכי חשובה בכל השנה.
שאלה - 159473
למדנו שכל גרמא ביום טוב מותרת. שאלתי לגבי השעון שבת אם כל גרמא מותרת האם יהיה מותר לי לגעת בזיזים של השעון שבת ביום טוב ולגרום למזגן להידלק מוקדם ממה שכיוונו או מאוחר?
תשובה
ביום טוב יהיה מותר בתנאי שישאיר ריווח מקדם בטחון של לחצי שעה קודם לכן.
שאלה - 159472
בעלי עזב אותי חודשיים לאחר חתונה כשאני בהריון בחודש ראשון התגרשתי שבוע שעבר, אני מכסה את ראשי במטפחת ולא בפאה, השאלה אם אפשר עכשיו כגרושה להחליף לפאה?
תשובה
תשמרי צניעות ותמצאי ברכה בכל מעשה ידייך.
שאלה - 159471
לכבוד הרב אם נוהג לצום בשני וחמישי במשך כל השנה איך הוא צריך לנהוג עד יב בבחודש סיון .תודה כבר ד הרב
תשובה
אמנם דעת הרב מגן אברהם שאין להתענות בהם ולא להספיד.
אך דעת מרן השלחן ערוך שקיבלנו הוראותיו שמותר להתענות הואיל והוא תענית יחיד.
שאלה - 159470
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הרב יכול לתת לי הגדרה לתאוות אכילה? האם זה בכמות של אוכל או במאכלים שונים הנחשבים כלא הכרחיים לקיום הגוף ? תודה רבה מראש לכבוד הרב

תשובה
לא מדובר באדם רעב המתאווה לאכול או נזכר ממאכל מסויים. אלא מדובר שאוכל כמויות מעבר לנדרש להשביע רעבונו, או שיש לפני אוכל מסוג ממוצע והוא מבקש את היותר משובח ויותר יקר והכל למלאת תאוותו.
שאלה - 159469
שלום לכבוד הרב
רב בית כנסת רוצה להפסיק מנהג שתית קפה בזמן התפילה ומבקש מחילה אם אפשר להביא מקורות איסור השתית קפה בזמן תפילה .
האם נחוץ בשבועות לסיים קריאת חלק תנך לפני חצות

תשובה
כשתיכנס לפני מלך וכוס קפה מקרטון בידך נדבר. הזריז הרי זה משובח. בהזדמנות תזכיריני כי אני כעת בדרכים.
שאלה - 159468
האיסור להדליק אש ביום טוב זה משום איסור מוליד ושיכולנו לעשות מערב יום טוב לכן מעבירים מאש לאש אבל כיון שהדלקנו מערב יום טוב ונכבה הנר ואין שכנים למה אסור יהיה להדליק אש חדשה
תשובה
אני מבין שאתה מסרב לשמוע לתורה. המצב לא טוב .......
שאלה - 159467
שלום לכבוד הרב
אני בשנת אבל על אבא שלי. חברה טובה שלי מתחתנת.
האם אוכל להשתתף בחתונה שלה באיזושהיא דרך?
תודה.

תשובה
תכבדי את אבינו שבשמיים. תכבדי את התורה. תכבדי את אבא ז״ל תכבדי את ההלכה ותצליחי.
שאלה - 159466
לכבוד הרב
תודה רבה לכבוד הרב וסליחה על הביטוי לקרוע...
נשמח אם הרב יוכל לומר במה עלינו להתחזק בעקבות המצב..

תשובה
חזקו ואמצו.
שאלה - 159465
לכבוד הרב שליט"א
חכיתי בשקיקה לתפילת השל"ה הקדוש ובכט אבי נפטר האם החמצתי? מתי במצבי אוכל לומר?האם המשמעות של אבל שהוא נזוף בעיני הקב"ה?
ג. יום א סיום השבעה מתי (הסעודה?) האזכרה.

תשובה
א, כיוונתי עליך ועל כולכם. ב, אהוב הוא על אבינו שבשבמיים כיוון שהצדיק עליו את הדין. ג, ביום ראשון לימוד תורה.
שאלה - 159464
לכבוד הרב
שלום רב שמעתי מכב' פעם את דברי החתם סופר שמי שלא מאמין אפי' בחלק קטן מהתורה או בספר הזוהר הרי הוא נחשב כאפיקורס, האם הרב יוכל לומר את המקור?
תודה רבה ויישר כח גדול

תשובה
הרמב״ם ז״ל הלכות ממרים פרק ג. והכופר בתורה שבעל פה. והזוהר הוא חלק ממנה כפי שהביא מרן הבית יוסף בארבעים מקומות. ועיין יביע אומר.
שאלה - 159463
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני בשירות לאומי נשאר לי עוד חודש לסיום האם לעזוב עכשיו או להישאר לעוד חודש ואקבל 10,000 ש"ח. אני רוצה לעזוב ושה' יביא לי כסף כשר ושלא ייפגע בשידוכים
תשובה
לפני שבועיים שאלת ועניתי. ולא שמעת.
שאלה - 159462
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום וברכה, לנוהגים את איסורי ספירת העומר כדעת האריז"ל עד שבועות. האם זה נכון שמותר לשמוע מזויקה מראש חודש סיון אין מילים להודות לרבבריאות ושמחה
תשובה
אינני שומע מוסיקה ולא חסר לי כלום רק בנין ירושלים והגאולה.
שאלה - 159461
לכבוד הרב היקר ה' יאירך שנותיך בטוב ובנעימים.
הרב לאחרונה חלה ירידה ברוחניות,אין לי חשק להתפלל ולא ללמוד
כיצד אוכל לעלות על דרך המלך בחזרה?.
תודה ורפואה שלימה

תשובה
עשה לך רב וקנה לך חבר בתורה.
שאלה - 159460
לכבוד הרב יסלח לי רבי על הטירחהאני איטר והיד החזקה ימין ואכתוב בשמאלאת תפילין של ימנים גם אצטרך להניח?יהי רצון שה' יתן לכבודו כוח רבאני נהנה מאוד מהתשובות המחכימות תודה
תשובה
להלכה נפסק שקובעת היד הכותבת. ויש ממידת חסידות שלאחר התפלה מניחים גם בשמאלם.
שאלה - 159459
לכבוד הרב האם יש ענין לעמוד בחזרת השץ
תשובה
בהחלט כן. כנזכר בדברי הרמ״א ז״ל בשלחן ערוך הלכות תפלה. וכן בדברי רבנו האר״י ז״ל בשער הכוונות ועיין בן איש חי.
שאלה - 159458
שלום למורנו הרב,
התבקשתי להחזיר ס"ת מבדיקה. האם מותר לי לבדי ברכב? האם מותר להשכיבו ולחגרוהאם כדאי להמנעתודה לרב על כל ההכוונה לדורנו!

תשובה
לצורך הספר תורה יהיה מותר לעטפו בשתי טליתות או סדינין ותבקש ממישהו שיחזיקו חזק.
שאלה - 159457
לכבוד הרב שלום רב שליטא
בבדיקת סקירת מערכות נמצאו ממצאים שהדאיגו את הרופא ושלחנו לבדיקות שונות למעקב הרב מה לעשות כדי להתחזק כדי לזכות לתינוק בריא ושלם תבורך

תשובה
לא לדאוג יעבור בשלום.
שאלה - 159456
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבקשה הדרכת הרב לדיני שבת הסמוכה לשבועות.
עד איזה שעה להתחיל מנחה ולאכול סעודה שלישית?
ומה קורה בבתי כנסיות שיש להם מנחה ושיעור שמסתיים בשעות 5-6 ?

תשובה
עם הגבאים אינני מתערב.
שאלה - 159455
לכבוד הרב מוצפי שליט"א ב לשם יחוד אומרים "י" ואת ה"ה" "ו" - "ה" כפי שזה נשמע או י קיי ו קיי ?
ושנזכה לקבל את התורה בשתי ידים (ארך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד)
תודה רבה וחג שמח

תשובה
עיין בארחות ציון. וכן באתר.
לומר אות יוד ואות הא.
שאלה - 159454
לכבוד הרב מאור עננו
אם צריך לקנות דירה יותר גדולה כי צפוף 4ל-5 נקרא שאני נהנת מהעולם הזה?וכמובן שצריך לשפץ

תשובה
אמרו רבותינו בתלמוד דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. תעשו ותצליחו.
שאלה - 159453
לכבוד הרב שליטא
ברוך ה בחודש רביעי האם מותר לקנות מוצרים לתינוקה ולהשאיר בבית לפני הלידה יש אומרים שאפשר לקנות אבל לא להכניס לבית מוצרים לתינוק לפני הלידה?תודה לרב על הכל

תשובה
מותר הכל וכרצונכם
שאלה - 159452
הרב שלום
הייתי מתעורר שעתיים +לפני הנץ לומד
בזמן האחרון יש קושי.עוזר המון וקשה להתעורר מוקדם בקושי לומד חוץ משיעור אחד ביום ופעם בשבוע חברותא?.מה הרב ממליץ ואיך זה תקין?

תשובה
מתפלל על כולכם וגם עליך.
שאלה - 159451
לכבוד הרב שליט"אאנו מדליקים נרות שבת וחג בשמןאיך נעשה במוצאי שבת קודש כאשר חל חג השבועות הבא עלינו לטובה? להכין עוד פמוטים בשמן? או אי אפשר להכין במוצאי שבת(כניסת חג)?
תשובה
בשעה 8 בערב תכינו הכל.
שאלה - 159450
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהריון שלישי עם בת. בבית יש לי 2 בנות נעה ואבישג.
איזה שם הרב ממליץ בע"ה לבת השלישית?

תשובה
לא מתערב.
שאלה - 159449
שלום לכבוד הרב
מאיזה שעה מותר להסתפר ביום שישי הקרוב למי שנוהג בתספורת על פי האריז"ל ומה לכוון בטבילה/ טבילות בעלות השחר שאחרי הלימוד של שבועותתודה רבה ואורך שנים לרב

תשובה
מרגע שספרת מ״ח לעומר.
שאלה - 159448
לכבוד הרב שלום רב, שמעתי שיש עניין ליטול ידיים ישר לאחר הלידה לרך הנילוד. האם יש עניין בכך?
תשובה
שקר וכזב. טהור הוא.
שאלה - 159447
לכבוד הרב
אני בשנה על אימי עליה השלום יש חלקאה לנכד שלי ומוזמנים רק אחים ואחיות משני הצדדים יש כיבוד קל לא המוציא
האם אני יכולה להשתתף

תשובה
כיבוד קל מותר.
שאלה - 159446
לכבוד הרב הצדיק והחשוב האם אפשר לאחר צפילת נץ בשבצ לעשות קידוש ולאכול תמר או תפוח להרגיע את הרעב וללמוד ורק לאחר שעתיים לעשות קידוש ולאכול לחם. תודה
תשובה
צריך לשתות או מיץ ענבים שברכתו הגפן כמות של 90 גרם. או מזונות 30 גרם. או תמרים ענבים רמון תאנים 30 גרם. והם נחוצים ברכת מעין שלש.
שאלה - 159445
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש איזה סגולה בדוקה לשלום בית שהרב יכול להמליץ -תפילה כל שהיא?

תשובה
כתב הגאון החיד״א ז״ל לומר כל יום אותיות ש ל ו מ מפרק קי״ט בתהלים.
שאלה - 159444
לכבוד הרב
אודה לרב אם יפנה אותי היכן לחפש שאלה 159400

תשובה
תודה.
שאלה - 159443
לכבוד מורי ורבי
מי שנוהג כמנהג המקובלים להתגלח בלילה של ספירת היום ה 49 . האם השנה מתגלח בליל שישי או בערב שבת ? ואם מתגלחים בלילה האם יש את אותה הארה כמו בשנה שלא יוצא בשבת ?

תשובה
אחרי שספרת מ״ח יום השנה מותר ללא חשש
שאלה - 159442
שלום לכבוד הרב
מה ההבדל בימנו בין חלב נכרי ולבין אבקת חלב נכרי מה יותר חמור ממה והאם מותר לאכול את שניהם או שזה אסור בדיעבד?לצערי הרבה מוצרים היום מכילים חלב נכרי

תשובה
אינני מכיר. הראשון לציון שליט״א מתיר.
שאלה - 159441
לכבוד הרב
צריך לעשות חנוכת בית להרחבה של עוד חדרים בבית הקיים? ושיפוץ בבית ?

תשובה
תלמדו שלשה גברים את הלימוד מהספר ברית עולם. לחנוכת הבית בהצלחה.
שאלה - 159440
לכבוד הרב שלום רב
הכורדים נוהגים לאכול ״דולמה״ (עלי גפן ממולאים באורז). יש דרך להכשיר את העלי גפן לכתחילה (יש שהקפיאו את העלים למשך שנה) ? ואם כן, בכל זאת עדיף להחמיר?

תשובה
רבני חלב בסוריה לפני למעלה מ - 100 שנה הטילו על כך חרם והוא הנקרא יברק.
שאלה - 159439
שלום לכבוד הרב
נהוג לומר שהגאולה תבוא הרחמים , ובמדבר קדמות מערכת ג' אות ז"ך , משמע שאם הגאולה תבוא ברחמים אז מדת הדין יכולה לקטרג , ואילו אם באה בשם אלוקים אז זה גאולה שלימה .

תשובה
סליחה, לא זו הכוונה. אלא פירוש הדברים על פי מה שאמרו רבותינו במדרש רבה שיר השירים מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ מידת הדין מאליה. כלומר מידת הדים כבר תסכים שאנחנו ראויים אחר כל הצרות הללו ליגאל. וזהו ברחמים שלא ישאר למידת הדין יותר מה לטעון עוד נגדינו.
שאלה - 159438
לכבוד מרונו ורבנו הקדוש והטהור בבריאות איתנה מה דעת הרב בכל הנוגע לטלפונים "החכמים" והסמאטפונים ומחילה אבל אם אפשר בבקשה תשובה מפורטת שאוכל להראות אותה לעוד אנשים לז"ה
תשובה
ידידי היקר, אני תמה עליך, אנא ממך עיין באתר יש עשרות!!! תשובות בנושא על המגיפה הנוראה הזאת. ואין רב בישראל המתיר זאת. נא עיין באתר.
שאלה - 159437
לכבוד הרב יהיה ב׳ בעזרך תמיד,(עיקר?) התיקון בליל שבועות הוא קריאת התנ״ך והאדרא, האם מה שהוסיפו כמו עין יעקב ותרי״ג לדלגלא מצאתי סידור שמשמיט או מזכיר עניין התיקון כהלכתו
תשובה
עיין בתורה בציון. ותראה שהנחתך שגויה.
שאלה - 159436
לכבוד הרב שלום רב
חברות של אשתי לעגו לה על שהיא מתחתנת איתי, היתה עוגמת נפש אך מחלנו להן בלב שלםלאחרונה התברר לנו שבצרוף מקרים הן התגרשו אחת אחרי השניה.מה אנו צריכים לעשות

תשובה
בנפול אויבך אל תשמח. ומה מקום לשאלתך? ואחר כך מתלוננים החכמים מחוכמים שלא משיבים על ״שאלותיהם״.
שאלה - 159435
לכבוד הרב. שמעתי שאומרים בשם הבן איש חי שמומלץ לנקבה לעולם לא להסתפר האם זה מדוייקהאם הרב יכול להרחיב ולבאר את העניין כי הוא לא ברור לי בכלל. מה גם שלשיער בריא לגוזרו
תודה

תשובה
מקורו בדברי הזוהר ורבנו האר״י ז״ל. והוא על פי הקבלה.
שאלה - 159434
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין לקיים את סועדת יום השבועות מיד לאחר שחרית?
מה העניין ומה המקור?
תודה

תשובה
בבוקר עושים קידוש. ואין קידוש אלא במקום סעודה. ולכן נוטלים ידים ואוכלים כזית לחם חם עם מעט ירק ומוצרי חלב קלים מברכים ברכת המזון והולכים לישן. ובצהריים ארוחה בשרית חגיגית. וליהודים היתה אורה ושמחה.
שאלה - 159433
לכבוד הרב שלום רב
אישתי בטעות ביום שבת גירדה עגבניות בפומפייה שאלתי האם מותר לאכול בדיעבד או שיש איסור ולהשאיר במקרר ולאכול במוצ"ש בלבד

תשובה
אסור לאכלו בשבת כלל.
שאלה - 159432
שלום לכבוד הרב.
רציתי לשאול מה תיקונו של מי שלא הניח תפילין באונס גמור.האם יש הבדל מתי טובלים בליל שבועות בהתחלה או בסוף הלילה(באמצע התיקון).
תודה רבה.

תשובה
אין לו עון. ב, כמה שסמוך יותר לעלות השחר הרי זה משובח.
שאלה - 159431
לכבוד הרב: האם מותר להשתמש בפומפייה ביום טוב. ובמכשיר הקוצץ סלט דק?
תשובה
אסור כמו בשבת.
שאלה - 159430
לכבוד הרב שלום רב אדם שלועס גת וברצונו לברך ברכההאם יכול לברך עם הגת בפה והאם יכול להתפלל עם הגת בפה ?
תשובה
אסור בהחלט. כי כתוב בפסוק ימלא פי תהילתך.
שאלה - 159429
לכבוד הרב שליט"א, נהיה באיסלנד בפרשת פנחס.השמש שוקעת שם ב-00:15 בלילה וזורחת ב-2:00 לפנות בוקר.כלומר אורך היום כמעט 22 שעות.מתי צריך להכניס שבת ומתי להוציא?תודה רבה.
תשובה
לפי השמש.
שאלה - 159428
שלום מו"ר שליט"א האם אפשר לעשות הבדלה בשבועות על הנר שהיה דולק ולהוסיף גפרור כדי ליצור אבוקה. ומה לגבי טלטולו לאחר ההבדלה. ת"ל.
תשובה
אין בכך צורך. די בברכה על הנר לבדו.
שאלה - 159427
לכה"ר עט"ר שליט"א
אשה שהתפללה ערבית ואחרי זמן קצר הלכה לישון, האם תקרא שוב ק"ש? האם יש חילוק אם היה הפסק כגון מקלחת או אחר בין התפילה לשינה?
2. מה אם מיד אחרי ערבית פנתה לישון

תשובה
מי שאמר קריאת שמע שעל המיטה נרדם והתעורר. אינו צריך לקרוא שנית אם חוזר לישן.
שאלה - 159426
שלום עליכם מורנו הרב! האם ניתן בליל שישי הקרוב מ"ח לעומר להסתפר לכתחילה? בברכת חג מתן תורה שמח תתברכו בכל הברכות אוהבים מאוד
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 159425
לכבוד הרב, אחי משה הי"ו נקרא ע"ש סבנו שנפ' בן 54, מעוניין להוסיף שם, שואל אם השם גד יהיה טוב להוסיף לשמו?
תשובה
תוסיפו לו כי כך צריך. ואיני מחווה דיעה על שם מסויים. העיקר צדיק מהמקורות.
שאלה - 159424
לכבוד הרב: אדם שהדליק נר בערב יום טוב ונכבה הנר ביום טוב עצמו ואין לו מאיפה להדליק כל השכנים חילונים האם יהיה מותר לו להדליק לכתחילה את הנר מאש חדשה גפרור או מצית?
תשובה
חס ושלום.
שאלה - 159423
שלום למו"ר האם מועיל טבילה בלילה של תיקון שבועות במקווה ארבעים סאה של מים שאובים או דווקא מקווה כשר לטבילת אשה לטהרתה?
תודה למו"ר על כל המסירות נפש של ממש

תשובה
יש עדיפות מיוחדת על מקוה מהודר.
שאלה - 159422
שלום לרב. בליל שבועות בקריאת ה"אדרא" באות לי מחשבות... וקשה להתעלם מהן. לכן קורא את הזוהר שיש בסוף התיקון ולאחריו תהלים. האם אני עושה נכון?
תשובה
תצייר מולך שם קדוש צ-מ-ר-כ-ד. ותכתוב אותו בסידור ותסתכל בו והמחשבות יתבטלו.
שאלה - 159421
לכבוד הרב
לאור דברי הרב בס' שיבת ציון, האם נכון לנהוג לקרוא פ' מזמור לדוד ד' רועי קודם סעודה שלישית בשבת? לא ראיתי בסידורים שמביאים זאת, ולכן אני שואל.
תודה.

תשובה
בהחלט כן וענינו רב ונשגב.
שאלה - 159420
שלום לכבוד הרב
נתבקשתי לשאול, ברשות הרב,
הרי (בכל? מלחמות ישראל) (חשמונאים וכו') היו אבידות בנפשמה ההבדל במלחמת ששת הימים? בסופו של תהליך התוצאה היתה חיובית?
תודה.

תשובה
ידידי היקר, חבל חבל וחבל מאוד שהנך מושפע מאוירת הרחוב ומאווירת התקשורת ומדיעות עמי הארצות, ולא מדיעות של גדולי התורה. ואסביר לך לך מדוע כך התבטאתי, והוא משום שבפורים לא נפלה אפילו ציפורן משום יהודי בעולם ובכל זאת הלכתית לא תיקנו לנו אמירת הלל וכנזכר בתלמוד [מגילה י"ד, א] "רבא אמר בשלמא התם הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה, אלא הכא הללו עבדי השם ולא עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן".

ומה שכתבת על החשמונאים תמה אני עליך מאוד, הרי שם כל החג נתקן על מציאת פך השמן, טיהור המקדש, ובניית הפרצות, ולא על המלחמה כלל. ועתה בוכים אנחנו מדי חצות לילה על החורבן ושריפת ההיכל, על טמאים שבאים במקום טהורים, על צדיקים המסורים בידי רשעים. ואפילו סעודות לא נתקנו אלא הדלקת נרות הלל והודאה כנזכר בהלכה.
כתבת תוצאה חיובית, כמה דם יהודי נשפך מאז? ספרת? כמה מלחמות? כמה פיגועים? וכבודו שכח משום מה את חורבן הבית, ואת חצי מיליון שונאי ישראל הבאים במקדש הטהור ומטמאים אותו ונושאים דברי בלע עלינו על נשינו וטפינו. והכל ברשות השלטונות ואומות העולם השולטים עלינו.

זאת ועוד אחרת, כל התאריכים שנקבעו על ידי אנשים שאינם מזכירים את השם יתברך אלא רק מתהללים בכוחי ועוצם ידי, הכל מזוייף. ה' באייר תש"ח לא אירע בו שום נס מלבד שאיש יקר ונכבד הכריז על עצמו כראש ממשלה. והמלחמה באותה לילה פרצה במלוא עוזה, ירושלים התנתקה מכל הארץ, והיתה מופגזת במשך תשעה חודשים רצופים, מים לא היה, מזון לא היה, יש שמתו ברעב ובמחסור, רבים מהאזרחים נפצעו ונהרגו, ערים שלימות היו תחת הפגזות נוראות. גם ביום כ"ח באייר תשכ"ז לא הסתיימה המלחמה, היא התחילה בבוקר יום כ"ו באייר והמשיכה עד יום ג בסיוון, בשלש חזיתות, בדרום, במרכז, ובצפון, ביום כ"ז באייר הורחקו הטנקים והתותחים מסביבות ירושלים בחסדי השם על ידי החיילים שחירפו נפשם ורבים מהם נמסרו להריגה. ובו ביום נכנסו הצנחנים לאזור הכותל המערבי, ועדיין היו קינים של צלפים ירדנים יורים עליהם. ביום כ"ח באייר הכריזה הממשלה על שחרור הכותל. המלחמה בדרום המשיכה עוד כמה ימים. ורק ביום א בסיוון הצבא פנה לצפון להילחם בסורים שפלשו לתוך ארצינו.

ולעצם חובת ההודאה, אנחנו מקיימים זאת יותר מכל הטצדקנים למיניהם, כי בכל יום אנחנו מקפידים שלש פעמים לומר "מודים אנחנו לך". ומכוונים על כל הנסים הנפלאות הישועות החסדים העצומים שאנחנו עוברים אלפי אלפים פעמים בכל יום. אך שיבואו אנשים שאינם מכירים בהשם יתברך ויכתיבו לנו "חגים" זה נשמע רציני???
שאלה - 159419
לכבוד הרב
רציתי לדעת אם מותר לקנות או לקבל חפצים יד שניה?ואם יש אנרגיה בחפצים שיכולים לעבור לאדם שקנה את החפץ?

תשובה
אין שום בעיה. תהנו ותשמחו.
שאלה - 159418
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר ללמד קבלה לנשים

תשובה
גם לגברים אסור וכל שכן נשים.
שאלה - 159417
שלום לכבוד הרב הגאון מוצפי שליט"א.
פנו אליי בהצעה האם אני יכולה לעבוד בגן ביום שני שזה יוצא איסור חג האם מותר לעבוד באיסור חג או שאפשר ואקח את העבודה ? תודה רבה.

תשובה
מותר בהחלט. בהצלחה רבה.
שאלה - 159416
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם הסגולות באיה חלות בשבועות כמו בראש השנה וכיפור יזכה רוח הוקד עשירות ובנים צדיקים
תודה לרב

תשובה
המדובר הוא על ראש השנה ויום הכיפורים. בחג השבועות יש לכווין בכתר מוסף בשמע ישראל למסור נפשו במילת אחד על קידוש השם ויכתב בספר החיים.
שאלה - 159415
בננו בן 7.5 כיתה ב' בת"ת חרדי לאחרונה לא מעוניין ללמוד בבית , להתפלל ורוצה רק לשחק. גם התנהגותו השתנתה נהיה ילדותי יותר בהשפעת אחיותיו הקטנות (3,1)
איך להחזיר לו את החשק ?

תשובה
לפנות לפסיכולוג ילדים חרדי.
שאלה - 159414
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי ביצוע אנילהציה לתינוק בשבתמכוונים את המכשיר לפעול ע"י שעון שבת. אך עדיין יש לתת את התמיסה לתוכו בשבת. אין כאן משום בישול?
תודה

תשובה
הבנתי שהמדובר במי מלח. והם מותרים.
התשובה הנוספת רשומה מאתמול אליך.
שאלה - 159413
שלום לכבוד הרב
בלי נדר מוציאה שבת לפי רבנו תם (לפני שהתחלתי אמרתי בלי נדר )
בליל שבועות האם מותר חד פעמי להוציא לפי הגאונים ואם לא האם מותר לי לבקש מבנותי שמוציאות רגיל? תודה

תשובה
תאמרי לבנות לבצע מלאכות.
שאלה - 159412
לכבוד הרב שלום קב
יב' ימים של סיון לא אומרים אשכבות לנפטרים. אסור לקרוא בשמו של אדם לעליה של [הקללות] תוכחות בחוקותי.ללוי אסור להשאר ליד החזן אחרי שסיים עלייה לתורה?

תשובה
הספרדים לא קוראים בכל עליה לתורה. י"ב ימים אלה עושים השכבה לנפטר תוך י"ב חודש. ומותר לעמוד שם ולא צריך לדאוג.
שאלה - 159411
לכבוד הרב

האם שייך לקצר באמירת קטעי סליחות בחודש אלול ועשרת ישי תשובה? ואם כן איזה קטעים חייבים לומר?
יישר כח

תשובה
עד אלול יבא המשיח יהי רצון.
שאלה - 159410
בבקשה איך להתגבר ולהזדרז להתפלל שחרית לפני סוף זמן תפילההשמיעו והקריאו לי היום תמיכה בישראל ובבירתם ירושלים שאמר כומר.בעיה לשמוע ולקרוא? ואם כן איך לתקן
תשובה
א, לישן מוקדם. ב, לקבל עלינו לא לשמוע דברי כופרים מכל אומה שתהיה. כולל הנקראים ישראלים.
שאלה - 159409
לכבוד הרב
שלום וברכה. טבילה לאחר שבעה נקיים בליל שבועות,כיצד עלי לנהוג לגבי התיקון של הלילה .
תודה רבה.

תשובה
תלך בחצי הלילה.
שאלה - 159408
יש לי חברה חרדית שקוראת ספרים סיפוריים שלא ברוח היהדות. ניסיתי לדבר איתה אבל לא הצלחתי להסביר לה כ"כ.
אם הרב יוכל לכתוב על כך בהרחבה וטעם האיסור וודאי לי שהיא תקבל מהרב.

תשובה
בבקשה ממך גברת יהודיה נכבדה, תני לה לקרוא את תשובה 1578-50
שאלה - 159407
שלום לכבוד הרב ראיתי שכבודו מביא הרבה פעמים את הגר"א, האם הוא הגאון מווילנא ז"ל? ואם אפשר לכתוב קצת על תקופתו ומקום מולדתו? אם לא קשה אודה לו במאוד, ובודאי גם הצופים ייהנו.
תשובה
לכבוד עטרת ראשינו הגאון מווילנא ז"ל ולכבודכם שהנני אוהב אתכם במאוד אציין כמה מילים אחר מחילה ממעלתו, כי בודאי לא אצליח לתאר את גדלו ואת עוצמתו. הוא רבנו אליהו בן רבי שלמה בעיר ווילנא שבליטא. נולד בליל פסח שנת ת"פ [1720] ומילדותו ניכרו בו כשרונות עצומים, כתבו עליו כי בהיותו בן שש שנים נשא דרשה בפלפול עצום בפני כל הקהל בבית הכנסת הגדול שבווילנא, ועיקר כוחו היה בהתמדתו בתורה ביום ובלילה, והיה נוהג בקדושה וטהרה מבהילים מאוד וקראו לו גדולי דורו בתואר "החסיד רבי אליהו". היה מכסה את החלונות ביום ובלילה כדי שלא יסיח דעתו מלימוד תורה ובכדי שלא ידע אם יום אם לילה מרוב דביקותו בתורה. בין חביריו נמנו הגאון בעל ה"שאגת אריה ז"ל, והגאון רבנו יעקב קרנץ ז"ל הוא ה"מגיד מדובנא".
הוא יצא לגלות ונדד בכמה ערים במדינות אירופה כשהוא מסתיר את עצמו ועסק בתורת הקבלה, עלה ונתעלה וכתב פירוש לספר הזוהר הקדוש. העיד עליו תלמידו הגאון רבנו חיים מוולוז'ין ז"ל כי כשהיתה לו קושיא בדברי חז"ל מנע מזון מפיו במשך ימים אחדים והיה כחוש ורזה עד שמצא את הישוב לקושיתו. היה נוהג לישן בליל שעתיים בלבד, וכל חצי שעה מתעורר כדי לא לטעום טעם מיתה.

על כל אלה כתב הגהות לכל הש"ס, לשלחן ערוך, ולעוד ספרי יסוד בתורה הקדושה. גם פירושים לתנ"ך, בהיותו בעל ידע עצום ומקיף בכל ספרי חז"ל, והיה דייקן מאוד במקורות והגיה כל אות ואות בבקיאות עצומה, חשקה נפשו לעלות לארץ ישראל, אך באמצע הדרך חזר מסיבות נסתרות, תלמידיו אחר פטירתו עלו אליה והתיישבו בעיקר בירושלים העתיקה ובטבריה. השאיר אחריו יבול מבורך של חיבורים, הגהות, וחידושי תורה, כל חכמי ישראל מכל העדות העריצוהו והעריכו את דבריו.
העמיד תלמידים רבים, תלמידו המובהק והמפורסם היה רבנו חיים מוולאז'ין ז"ל ועוד רבים אחרים. ביום שלישי לחול המועד סכות שנת תקנ"ח [1791] הלך לבית עולמו והוא בן ע"א שנה.
זכותו תעמוד לנו ולכל ישראל בכל מקום שהם. כתבתי זאת למען יעמוד עתה בתפילה עלינו ועל כל ישראל שהשם יתברך יחיש לגאלינו, ויברך אתכם בכל מילי דמיטב, חודש טוב ומבורך. א בסיוון התשע"ח.
שאלה - 159406
לכבוד הרב. מי שהוא איטר יד באיזה יד יחזיק את כוס הקידוש בימין או בשמאל. תודה כבוד עט"ר נר"ו.
תשובה
פסק מרן ז"ל בשולחן ערוך [אורח חיים תרנ"א, ג] "איטר נוטל לולב בימין כל אדם, ואתרוג בשמאל כל אדם. דבתר ימין ושמאל דעלמא אזלינן, ולא בתר ימין ושמאל דידיה". ואילו דעת הרמ"א ז"ל שם, "ויש אומרים דאזלינן בתר ימין דידיה, ויש ליטול הלולב בימין דידיה והאתרוג בשמאל דידיה וכן נהגו, וכן עיקר".
ויסוד מחלוקתם עיין בבית יוסף שם כי הטור הביא דעת בעל העיטור ז"ל חלק ה דנ"ט ע"ד שכתב שיטול בימין כל אדם, וכן כתב הרב הלבוש, ועיין בעטרת צבי שכתב שהטעם שבתפילין מניח בימין שהוא דאורייתא אבל לולב בימין הוא מדרבנן, וכן דעת הגר"א ז"ל שהולכים אחר החביבות שהימין יותר חשובה גם באיטר.
אולם הרא"ש ז"ל [סוכה סימן כ"ה] כתב נוטל בשמאל כל אדם שהוא ימין שלו, וכן כתב רבנו ירוחם ז"ל [נתיב ח, חלק ד ד"ס, ע"ד] וכן הוא באליה רבה [י"א] ובפרי מגדים [משבצות זהב ד] ועיין עוד בשערי תשובה ובערוך השלחן ובאשל אברהם מבוטשאטש ז"ל.
ולכן האשכנזים נוטלים בשמאל של כל אדם, אך הספרדים בימין כל אדם וכן נכון גם על פי השלחן ערוך וגם על פי הקבלה.
שאלה - 159405
שלום לכבוד הרב האם כדאי לקרוא כל יום את תיקון מ"ח בראשית תמן או עדיך במקום זה ללמוד גמרא וכדו'?
תשובה
וכמה זמן זה לוקח שמינית שבשמינית משיחת פטפוט סרק בטלפון עם.....
שאלה - 159404
לכבוד הרב שלום רב
ובמה עלינו להתחזק כדי (לקרוע) אסור לומר כך. שערי שמיים שבורא עולם יגאל אותנו במהרה?
שנתבשר בשורות טובות תודה וחודש טוב

תשובה
אסור להתבטאת במלים כאלה כלפי השמים. צריך לקרוע את הלבבות ולסלק את יצר הרע מתוכינו. וכן כתוב [יואל ב, י"ג] וְקִרְעוּ לְבַבְכֶם וְאַל בִּגְדֵיכֶם וְשׁוּבוּ אֶל יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם כִּי חַנּוּן וְרַחוּם הוּא אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וְנִחָם עַל הָרָעָה".
ובתלמוד [תענית ט"ו, א] "הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין. אחינו, לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא האלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, ובקבלה הוא אומר וקרעו לבבכם ואל בגדיכם".
גם זה נשמע כחוצפה כלפי שמיא לומר לקרוע את השמים כי אמרו "אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם" [אבות א, ג]. וכן עוד שם [אבות ד, י"ב]
"רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חבירך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים". והיעלה על הדעת לומר לרבו אקרע חס ושלום.
ומה שאמרו פירשו לקרוע את המסך והמחיצה של ברזל המפסקת ביננו לבין אבינו שבשמים. שהם העוונות ככתוב [ישעיה נ"ט, א - ב] הֵן לֹא קָצְרָה יַד יְקֹוָק מֵהוֹשִׁיעַ וְלֹא כָבְדָה אָזְנוֹ מִשְּׁמוֹעַ. כִּי אִם עֲוֹנֹתֵיכֶם הָיוּ מַבְדִּלִים בֵּינֵכֶם לְבֵין אֱלֹהֵיכֶם וְחַטֹּאותֵיכֶם הִסְתִּירוּ פָנִים מִכֶּם מִשְּׁמוֹעַ:
שאלה - 159403
כב' הרב

ישנה תכנית להסעה ברכבל עם מסלול מעל הקברות בהר הזיתים. מה אומרת ההלכה באשר לקדושת המקום וערכי נוף? האם יש להתנגד לה- .. או שמא, הבעיה הינה אך לכהנים בלבד?

תשובה
צריך לברר את תכנית הבניה שם.
שאלה - 159402
שלום לכבוד הרב
האם בזמננו יש לברך על פרי המלון "שהחינו"?

תשובה
בהחלט כן, עתה זו העונה של המלון האמיתי העונתי.
שאלה - 159401
לכבוד הרב שלום רב
נשאלתי על ידי חברים מהכולל אם אפשר להתפלל בציון של
רשב"י שחרית מנחה וערבית?

תשובה
עיין במבשרת ציון יורה דעה, בחדר בו נמצאת המציבה אסור מצד ההלכה, בחדרים הסמוכים מותר.
שאלה - 159400
לכבוד הרב שלום רב
שאלתי את הרב מה דינו של חזן לפנה לערכות משפטיות ?

תשובה
עניתי לך עיין באתר תשובה מנומקת.
שאלה - 159399
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישתי קיבלה כספי ירושה מעיזבון הוריה ותרמה סכום נכבד לצרכי צדקה ללא הסכמתי. האם יש לי את הזכות לדרוש את הכסף בחזרה ממנה או מהמוסד שאליו נתרם הכסף?

תשובה
קרן הממון אינו שלך אלא שלה. הפירות והרווחים במידה וישנם אתה נהנה מהם.
שאלה - 159398
האם מותר לכוון את השעון בבית שימהר בכמה דק' בודדות על מנת שבני הבית יהיו זריזים או שמא יש חלילה גנבת דעת בדבר?
תודה רבה על המסירות של הרב,משמיים תבורך.

תשובה
תקנה שעון מעוררררר עם כמה פעמונים.
שאלה - 159397
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הייתי נוהגת לשמוע ברכו בבית הכנסת היום כבר לא מתאפשר לי האם אני יכולה לפני עלינו לשבח בשחרית וערבית להגיד את הבראיתא "אמר רבי עקיבא" במקום ברכו תודה

תשובה
אשה פטורה.
שאלה - 159396
שלום לכבוד הרב
א. האם ר"ח סיון מכוונים את צירוף הוי"ה בתפילת מוסף?
ב. הרב הביא בתורה בציון את שמי שמצד הדין לא יאריך את שיערו, מצד שני הרב אמר שטוב לאישה להאריך את שיערה?

תשובה
א. כן. ב, אין אצלך הבדל בין אשה לאיש????? תראה את גדולי ישראל כולם מסתפרים.
שאלה - 159395
מה כדאי ללכת עם הילד ללימוד שבועות בב"כ רחוק מאוד מהמקווה ולא אטבול או ללכת לבי"כ קרוב למקווה (אוכל ללמוד לבד את התיקון ואטבול) אך בלי הילד כי הם לא עושים התיקון אלא הרצאות
תשובה
לימוד עם הילד. ובסיום תלך למקווה.
שאלה - 159394
האם אני רוצה להכין דיסת שיבולת שועל בקערה מעט חלב סוכר ומים רותחים האם מותר בשבת?
תשובה
אסור כי זה מבשל. ניתן להכין קודם השבת דייסה ולהוסיף מים רותחים בשבת.
שאלה - 159393
לכבוד הרב, האם בתפילת שחרית לשים את הז'קט של החליפה, או שמספיק הטלית גדול?
*סליחה שהטרחתי את הרב לגבי העובר כנגד האומר קדיש אתמול ראיתי עם אשתי שזה מפורש בילקוט יוסף.

תשובה
מומלץ מאוד ללבוש את הז'קט כעומד לפני המלך וזה כשאפשר. לא הטרחתם, תבורכו.
שאלה - 159392
שלום חמותי נפטרה בגיל 45 מהמחלה. שם שלה פטריציה אסתר. היו קוראים אותה פטריציה. לבת ה2 שלנו קראנו אותה אסתר פטריציה. וקוראים אותה אסתר. אני מחול ואין מי לשאול חוץ מהרב.
תשובה
מספיק השם אסתר.
שאלה - 159391
לכבוד הרב שלום רב
כידוע חג שבועות אין לו מועד קבוע(ה-ז בסיוון)?????
אם ככה איך יכול להיות שפטירת דוד המלך יוצאת תמיד ביום שבועות ?

תשובה
מזמן החורבן יש לו זמן קבוע והוא לא משתנה לעולם וחל ביום ו בסיוון, צא ובדוק.
שאלה - 159390
שלום למורנו ורבנו.
האם בליל חג השבועות שחל במוצ"ש בהבדלה בקידוש שאומרים מאורי האש צריך להדליק נר של של הבדלה עם כמה פתילות או שאפשר לברך על הנר ששבת מלפני השבת שיש לו פתילה אחת.
תודה לכבוד הרב.

תשובה
די באותו נר עצמו ואין צורך בנר אחר.
שאלה - 159389
שלום לכבוד הרב
לא על עם ישראל אבי נפטר אתמול לפנות בוקר נקבר במשך היום. רבים הדיעות ואני סומך על כבודו.מתי מסתיימת השבעה ומתי השלושים סליחה על הטרחה. תודה הרב.

תשובה
אתמול היה יום שני כ"ט באייר, [אמנם היה אמור להיות סיום השבעה הוא ביום ראשון בבוקר, שהוא יום חג השבועות חצי שעה אחרי נץ החמה, דהיינו בסיום תפילת שחרית] אלא שהחג מבטל שבעה, ושעתיים קודם מותר לכם לרחוץ ולטבול ולהחליף בגדיכם.

יום שלישי כ"ט לחודש סיון הוא יום השלשים, בלילה שלפני כן לימוד תורה!!! לעילוי נשמתו, תעלו לציונו.
הבנים והבנות לא מסתפרים ולא מתגלחים רק ביום רביעי ראש חודש תמוז.
תנוחמו מן השמיים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
שאלה - 159388
לכבוד הרב
מוכר באתר מכירות של גויים תוספת מזון חוקית שעוזרת לחולים במחלה הקשה אך האתר לא מסכים שימכרו בו את זה.
עשרות כן מוכרים שם, האם עובר על הלכה כלשהי אם אני ממשיך למכור?

תשובה
איני בטוח כלל שה"תרופה" עוזרת בפועל.
שאלה - 159387
לכבוד הרב
איך אני יכול לכפר על כך תיקון משהו ..טעיתי כבודו טעיתי

תשובה
הודעתי לך ששאלות מעין אלה לא מעלים בפומבי אלא בשיחה סגורה עם גדול בישראל.
שאלה - 159386
לכבוד הרב שלום רב
ביום שאין בו תחנון, האם עדיין יש לקרוא בקול בכי את מזמור "בבוא אליו" שבסוף תיקון חצות?
תודה רבה

תשובה
ללא בכיה.
שאלה - 159385
כת"ר חודש טוב ומבורךהאם לפני חצות לילה בחג השבועות בלימוד צריך לומר ק"ש על המיטה עם ברכת המפיל בשם ומלכות?
תשובה
נוהגים ללא שם ומלכות מכיוון ואין מתכוננים לישן.
שאלה - 159384
לכבוד הרב שלום רב
האם כשאני אומרת 30 פעמים לישועתך קויתי ה' אני אומרת אדוני או השם? תודה

תשובה
פסוק הוא ואומרים באדנו״ת.
שאלה - 159383
לכבוד הרב מוצפי
מדוע שבועות בשונה מפסח וסוכות אין חול המועד שבוע אלא יום אחד הוא?

תשובה
כי הוא קודש קדשים ואין בו טיולים ומלונות.
שאלה - 159382
קראתי את תשובת מורנו הרב בעניין שמות המלאכים בקריאת הזוהר, בהמשך לכך אם יורשה, בהקדמת הזוהר מופיעים שמות 2 מלאכים המתחילים ב: עז.. האם לומר 2 אותיות ראשונות או "כך וכך"?
תשובה
טוב ויפה שאלת. אלה מלאכים טמאים שאסור להזכירם. והיו נמנעים מלאומרם אפילו באותיותיהם. והיו מזכירים ״כך וכך״, והם על שמם נקרא ״עזאזל״ שהוא חיבור של שניהם. כמו בקריאת הגדה לרבי שמשון מאוסטרופולי השם יקום דמו ז״ל. שמגיעים לשמות מלאכי החבלה אומרים אחד נקרא...כך. ואחד נקרא... כך. רחמנא ליצלן.
שאלה - 159381
לכבוד הרב, למדנו מפי כבודו כי כדי להוסיף על העיר בארץ ישראל צריך לקדשה במיוחד על ידי נביאים ובסנהדרין, כדי שתחול עליה קדושת הארץ למעשרות וכו' איך לעתיד ירושלים תתרחב עד דמשק?
תשובה
אמת דיברת ככתוב בספר נחמיה פרק יב פסוק לא "וָאַעֲלֶה אֶת שָׂרֵי יְהוּדָה מֵעַל לַחוֹמָה וָאַעֲמִידָה שְׁתֵּי תוֹדֹת גְּדוֹלֹת וְתַהֲלֻכֹת לַיָּמִין מֵעַל לַחוֹמָה לְשַׁעַר הָאַשְׁפֹּת". ופירש רש"י ז"ל בהשלמת חומת העיר לקדש את העיר. והלכו השרים ובית דין והכהנים והלוים עם שתי תודות סביב לעיר הכל כמפורש במסכת שבועות כדי לקדש את העיר".
והמהרש"א שם בחידושי אגדות אומר: "ויש לפרש בזה עפ"י המדרש שירושלים דלעתיד יהיה גדול כל כך כמו ערי כל ישראל בארץ ישראל דהשתא, ובית המקדש שבתוכה יהיה גדול כל כך כמו ירושלים דהשתא". ומכאן ברור שלזה המאמר וההסבר התכוון הראב"ד באמרו שעתידים להשתנות, היינו בית המקדש יתפוס כל שטחה של ירושלים של עכשיו וירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל, ולפי הספרי בפרשת דברים תתפשט ירושלים עד דמשק". וראיתי במפרשים שביארו כי אותה מידת ארץ תתפשט מירושלים גופא על סביבותיה עד כל שטח ארץ ישראל וכולה היא ירושלים עצמה. ולא שחלקים מבחוץ יודבקו ויסתפחו אליה, אלא מגוף הארץ ממש.
שאלה - 159380
שלום לכבוד הרב שליט"א.
שמעתי היום מפי רב מפורסם שאמר כי השם יתברך עדיין לא שמח עד שיראה ירושלים בנויה ורק ישראל בתוכה. זה נכון?

תשובה
אמנם לא אכחד כי גם עתה שיש תורה בירושלים, יש בתי כנסת ויש ישיבות מליאות לומדים בה הוא שמח. אך השמחה השלימה לפניו תהיה בקרוב לעתיד, ולא אוכל הרבה לפרט, למה ומדוע, ואתה תבין מעצמך. כי כך כתב המדרש בילקוט שמעוני [איכה רמז תתר"ט] "אמר רבי יהושע בן לוי מיום שחרבה ירושלים וחרב בית המקדש כביכול אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שיבנה את ירושלים ויחזיר את ישראל לתוכה, שנאמר [ישעיה ס"ה, י"ט] וְגַלְתִּי בִירוּשָׁלִַם וְשַׂשְׂתִּי בְעַמִּי וְלֹא יִשָּׁמַע בָּהּ עוֹד קוֹל בְּכִי וְקוֹל זְעָקָה, אמן וכן יהי רצון".
שאלה - 159379
לכבוד הרב שלום רב
יש ארגון שמפרסמים שאברכים מתפללים בימים מסוגלים כמו היום ער"ח סיוון, במקומות קדושים וזוכים לישועותהאם נכון לתרום להם לזיווגתזכה למצוות

תשובה
הוא שאמר שלמה החכם [משלי יד, טו] "פֶּתִי יַאֲמִין לְכָל דָּבָר וְעָרוּם יָבִין לַאֲשֻׁרוֹ". ופירש הרמב"ן שמות כב, ט"ו."האנשים אשר אין דעתם שלימה להשכיל ויטעה לבם בדברים בתחלת ענינם יקראו פתאים, וכמו שאמר פתי יאמין לכל דבר".
שאלה - 159378
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחור ישיבה, נוהגים כאן ללמוד גמרא במקום תיקון
מה הכי חשוב לעשות בתיקון?

תשובה
עיין היטב בספר תורה בציון והתבונן מה כוחה של לילה קדושה זו.
שאלה - 159377
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אימי צריכה לעבור ניתוח ביום חמישי הקרוב, לצערי היא לא נימנת עם שומרי המצוות. בתפילת שמונה עשרה אומרים "כדי שתהא בריאה לעבודתך" האם להשמיט את זה?

תשובה
ככן כן, תאמר והיא תשוב בתשובה שלימה.
שאלה - 159376
לכבוד הרה"ג. לפי החשבון,יוסף הצדיק כיסה את אמו רחל מפני עשיו כשהיה מאוד קטן ,בן....? האם זה נכון ואם כן הכיצד?
תשובה
איש פלא הנך, איזה חשבון ומהיכן? עיין בפירוש רבינו בחיי בראשית פרק לד
"ותדבק נפשו בדינה. היתה דינה באותה שעה בת שמונה שנים וחדש אחד, שכן דרשו רז"ל: (ב"ר עב, בסופו) דינה קודם יוסף נולדה, ויוסף נולד בסוף י"ד שנה לביאת יעקב לחרן ועבד ללבן בצאנו שש שנים, ויצא, עשה בסוכות י"ח חדש ובא לשכם, נמצא יוסף בן שבע שנים וחצי, ודינה היתה גדולה ממנו שבעה חדשים, נמצאת דינה באותה שעה בת שמונה שנים וחדש אחד".
ועיין בראשית רבה וישלח פרשה ע"ח. "וביוסף כת' ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו אלא אמר יוסף זה הרשע עינו רמה שלא יראה את אמה וגבהה קומתו וכיפת אותה הוא דאמר ליה בן פרת יוסף".
שאלה - 159375
לכבוד הרב בחורה עובדת בתור צלמת אירועים עם צלם נוסף,בסיום האירוע (בלילה) הצלם מחזיר אותה לביתה, היא שואלת האם יש בעיה הלכתית בזה? ואם להמשיך לעבוד איתו?
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 159374
לכבוד הרב שלום רב
שיעור לבנות ונשים בשבועות-איזה נושא עדיף שאלמד-גדולת מעמד הר סיני או ביאור עשרת הדברות או מגילת רות או דוד המלך ירושלים ובית המקדש או על ביכורים?

תשובה
ביאור עשרת הדברות עם פרטים הלכתיים.
שאלה - 159373
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב האם מותר לדבר לשון הרע על גויות מהעבודה?
תשובה
בהחלט לא, כי אפילו על בעלי חיים ועל דומם כתב הרמ"ק ז"ל שאין לעשות כן.
שאלה - 159372
לכבוד הרב
בתי חילונית ואני מעוניינת לארח אותה בביתי בשבתות. היא מתנה את הגעתה בכך שתוכל להתעסק בטלפון בחדרה. האם מותר לי לארח אותה בביתי? אם לא אסכים לתנאי היא לא תגיע.

תשובה
חס ושלום שבביתכם יחללו את השבת.
שאלה - 159371
לכבוד הרב שלום רב
נודע לי על מקרה חמור שנעשה ע"י "מקובל" שמקבל ביום עשרות אם לא מאות אנשים. מה עלי לעשות בעניין.

תשובה
לפנות בתלונה אישית. בוקר טוב לכולם.
שאלה - 159370
לכבוד הרב שלום רב אני מכבד אותה
תשובה
הרב אינו מתערב בעניני משפחה.
שאלה - 159369
לכבוד הרב
קיבלתי ג'לביה ממרוקו, האם צריך לשלוח אותה לבדיקת שעטנז?

תשובה
לא הייתי שם.
שאלה - 159368
לכבוד הרב שלום רב
סליחה מהרב היום הופקד לישיבה עבור סעודת עניים ללדיה קלה ועובר בריא ב"ה אפשר שאם יכול הרב שזה יעשה בקרוב תודה והמון המון בריאות

תשובה
בעזרת השם הלילה.
שאלה - 159367
לכבוד הרב
הבת שלי רוצה מתנה לבת מצוה שרשרת עם תליון מזהב שנחרוט בו את שמה. אך שמעה בכיתה מאחת חברותיה שאסור לחרוט זה נכון?

תשובה
מותר מותר ומותר.
שאלה - 159366
לכבוד הרב שלום רב
אדם בתענית יכול כבר עכשיו להתפלל ערבית ולאחר מכן לשתות ולאכול?
או שחייב לחכות עד השקיעה? או צאת הכוכבים?

תשובה
הכל תלוי מה שאמר בשעת קבלת תענית, יש נוסח עד שקיעת החמה, ויש נוסח עד צאת הכוכבים.
שאלה - 159365
לכבוד הרב היקר בית ספר דתי לקח בנות כיתה לים מעורב לפיעילות ספורט
בה הילדהשלנו לא הלכה החברות שלהאמרו שהיא ״ מסכנה״ אבקש מכבודו אם יוכל לתת לה מילותברכה שהדפיס לה בגדול תוד

תשובה
אשרייך ששמרת על צניעותך. חברותייך מקנאות בך שהן לא נהגו לפי כללי הצניעות. כי בת החושפת את עצמה נעשית זולה. וההבטה בה מזיקה והיא שורש לכל הבעיות ומכשולים לאורך החיים. ראי נא כמה בנות כותבות כאן וחלקן אינן מתפרסמות ברבים. וכולן מתחרטות ומצטערות על אשר נהגו קלות ראש בנושא הצניעות.
דעי בת יקרה. נערה השומרת צניעות השכינה הקדושה אתה. מלווה אותה. והיא נושאת חן וחסד בעיני הבריות. ומתברכת ונשמרת מפי פמלייא של מעלה. ואם היו לך עיניים לראות היית רואה עתה רבבות מלאכי עליון שומרים אותך. מברכים אותך. מלווים אותך. כי חלילה זו שאיננה נזהרת בצניעות מלאכים לא טובים הולכים סביבה ומזיקים למי שמביטים בה. ואת לא כן. ברוכה תהיי לעד. מוקיר ומכבד את צניעותך מאוד.
שאלה - 159364
לכבוד הרב. בת 32.5,בעלת תשובה, רווקה. בשידוכים כ-4 שנים.לפני כשלושה שבועות חלמתי.....
תשובה
הכל בטל ומבוטל. ועשינו לכולכם התרה.
שאלה - 159363
שלום לכבוד הרב
האם בחג השבועות ניתן לחמם על הפלטה של שבת'שהיא בשרית, מאכל חלבי. אם אשים נייר כסף על הלפטה. ואחמם בתוך תבנית חד פעמית?

תשובה
החלבי יהיה בתוך צלחת. והצלחת בקערת אלומיום.
שאלה - 159362
לכבוד הרב,
מה לעשות עם שקית המלח שבירכתי עליה במשך כל ספירת העומר ב"ה? תודה רבה.

תשובה
תשמור אותה והיא מועילה לכל מי שישא אותו עליו ואפילו פירור ומציל מכל מיני מרעין בישין ומסכנות.
שאלה - 159361
לכבוד הרב
אשתי כל חודש שולחת אותי לרב לגבי כתמים שיפסוק אם כשר או לא ואני נורא מתבייש כל חודש באפן קבוע לבוא לרב בשאלות אלו.מה כה"ר מציע לעשות?

תשובה
אסור לפחד. כמו ששואלים שאלה בברכות או בתפלה או בבשר וחלב.
שאלה - 159360
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני ברוך השם בהריון בחודש חמישי וחוששת שדרכתי על ציפורן גזוזה
מה עלי לעשות?

תשובה
הכל בטל ומבוטל. לא לחשוש.
שאלה - 159359
שלום לכבוד הרב
אברכים בעלי מחשב ללא אינטרנט . מאז העדכון האחרון של התוכנה עברו שנתיים האם נוכל לקבל בקרוב גרסה עם השאלות של השנתיים האחרונות?
בנוסף יש וירוס בקובץ ההורדה.

תשובה
ידידי. שוב כאן זה רק שאלות בהלכה. פנה לטלפון.
שאלה - 159358
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשקוראים בזוהר בקדוש ומופיעים אזכרות של שמות קדושים האם יש כלל שלפיו אפשר לדעת אלו שמות מותר לומר בפה ואלו שמות רק בהרהור הלב?

תשובה
הכלל הוא כשאתה קורא פסוק אתה קורא שם השם כמו בתפילה.
כשזה לימוד אני אומר בכינוי כמו הוי״ה. אדנו״ת. אקי״ק. א״ל. שד-י כפי שכתבתי.
כשאתה פוגש שם מלאך אם הוא כשם אדם אתה אומר מיכאל. גבריאל. רפאל. מלכיאל. ללא חשש
אם שם שאינו אדם אתה אומר מם טית. סמך נון. שתי אותיות ראשונו בלבד.
שאלה - 159357
לכבוד הרב שלום רבבלנ"ד אנו קוראות ספר תהילים בשבועות,
האם אפשר לנשים ובנות להתחיל בקריאת התיהילים בשבת? או רק ממוצ"שתודה, תזכו למצוות.

תשובה
אפשר משבת. תזכו למצוות ותבורכו. כמוכן ירבו בנות בישראל.
שאלה - 159356
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נוהגת לפי שיטת רבינו תם ליציאת שבת.מתי אני יכולה להדליק נרות לכבוד יום טוב ולחמם את האוכל לסעודה .בהערכה רבה

תשובה
רק בזמן רבנו תם. נא עיין שאלה דומה באתר.
שאלה - 159355
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמשיית שמש מקובעת בתוך שולחן במרפסת מותר או אסור לפתוח או לסגור בשבת
האם זה דומה לעגלת תינוק שיש בה צילונית שניתנת לפותח ולסגור בשבת
תודה מורי ורבי

תשובה
אם היא פתוחה ברוחב טפח. שהוא 8 סנטימטר. מותר לפרוס אותה. ולכל לפני שבת להכין פריסה בגג של שיעור זה. וכן בקיפול לא עד הסוף שלו.
שאלה - 159354
לכבוד הרב שלום רבהאם ליל שבת שהינו חלק מימי ההגבלה ושבמוצאו חג השבועות מותר בו...
תשובה
כן.
שאלה - 159353
שלום לרב אני גר בשרון וסומך על הרב ובלי נדר רוצה לתת צדקה לעניים לכבוד שבועות. א. האם יש בזה בעיה של "עניי עירך קודמים"? ב. האם אפשר להעביר את התרומה לחשבון "בנק מסד" שבאתר?
תשובה
בהחלט כן כי הם תלמידי חכמים מובהקים וזקוקים באמת.
שאלה - 159352
לכבוד הרב שלום רב.לאחרונה אני מתפלל שחרית במנין אשכנזי .כיצד עלי לנהוג בימי ב.וה שהם לא אומרים בתחנון יג מידות כלל?
תשובה
תמשיך על הסדר שלך ואת י״ג מדות תקרא בטעמים כקורא בתורה.
שאלה - 159351
לכבוד הרב
בביהכנ"ס אצלנו שחרית של שבועות תהיה לפני הנץ (פועלים). אני חייב לקרוא בתורה במניין זה. מניין שני יהיה רק ב7:00. האם לחכות למניין שני כדי לא להתפלל לפני הנץ?
תודה

תשובה
תתפלל מוקדם ותזכה את הציבור.
שאלה - 159350
לכבוד הרב
אבי סובל מסכיזופרניה ומהמר באלפי שקלים בחודש, באופו כללי אדם קשה וחולה מאוד, אין אדם שמסוגל להתמודד איתו
מה צריך לעשות בנושא ריסון ההימורים תוך שמירה על כבודו?

תשובה
תתענין במרכז הרפואי אודות מרכז גמילה המתאים בשבילו.
שאלה - 159349
לכבוד הרב
לגבי העובד סוציאלי החילני אני רוצה לתקן הוא אמר לי לעבוד מינימום 3 חודשים בלי ללכת לישיבה בגלל שקשה לי ואני מרגיש לחצים ובלבולים שאני הולך ואחרי זה לחזור זה בסדר ?

תשובה
בסדר. בתנאי שתעמוד בקיום התכנית במילואה.
שאלה - 159348
למו"ר ע"ר הרה"צ מחילה מכתראפשר להשתמש במנגל (גריל) גז ביום טובתודה ויישר כוח גדול.
תשובה
מבשלים בשישי הכל ושומרים בקירור.
שאלה - 159347
לכבוד הרב שלום רב
ביום טוב חייבים ששתי הסעודות יהיו עם בשר או שמספיק סעודה אחת? אם אוכלים ביום חלבי בקידוש צריך עוד סעודה עם לחם ובשר?

תשובה
ביום בודאי. לכן בבוקר אוכלים ארוחה חלבית קלה. וישנים. ובצהריים סעודה בבשר.
שאלה - 159346
אשתי הרהרה בשעת מדורת לג בעומר שאם תוולד לנו בת בזכות רשבי היא תקרא לה זוהר.
לא אהבתי את ההתחייבות ואמרתי שאיני יודע אם ההרהור נחשב אך אם כן אני מפר לה את ההתחייבות.מה הדין?

תשובה
הגם שהרהור אינו תופס כנדר. אך טוב עשית שהפרת אותו.
שאלה - 159345
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שהרמבם כותב שאסור לטעום כלום משיעלה עמוד השחר האם יוצא שהרמבם מחמיר יותר משו"ע ולפיו אסור אפילו מים ?
יישר כח

תשובה
בהחלט לא. כי לטעום פירושו מאכל.
שאלה - 159344
שלום לכבוד הרב האם צריך לבקש סליחה בחבר לכיתה שהעלבתי אותו לפני כ 12 שנה עוד לפני שהיינו ברי מצווה
תשובה
מאוד כדאי מכתב התנצלות עם דברי פיוס. ואולי מתנה סמלית גם.
שאלה - 159343
לכבוד הרב שליט"א
קיבלתי על עצמי תענית אתמול במנחהלא שמתי לב שזה ערב ראש חודשהאם מותר לי להתענות היוםוהמזמור להפסקת התענית מזמור לדוד ד' רועי לא אחסר בנאות דשא ירביצני?

תשובה
זה לא קשור איזה יום, קיבלת תתענה.
שאלה - 159342
לכבוד הרב
ראיתי באתר שיש דרגות בצדקה. אני תורם באופן קבוע 101 ש"ח
אני נוהג טוב או לשנות ?
תודה וכל טוב

תשובה
לא מכיר מה קורה שם ולאן הכסף הולך.
שאלה - 159341
לכבוד הרב שלום רב
מתי לכתחילה אפשר להתחיל להכין את הכנות יום טוב שבועות השנה,הכנות כגון:סידור השולחן,שטיפת כלים,הכנת נרות יום טוב להדלקה ועוד?
תודה לכה"ר.

תשובה
עיין באתר כל הסדר.
שאלה - 159340
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני ספרדיה האם הברכות שבתפילה שאני לא מזכירה
את שם שמיים אני יכולה לכוון שם בלב "אדון הכל היה הווה ויהיה" וכו" תודה כבוד הרב

תשובה
הכוונה מיוחדת אך ורק להזכרת שם אדנו"ת כשהוא כתוב בהוי"ה. ובברכות בעיקר כשאומר ברוך אתה...
שאלה - 159339
6ילדים אישה 3000 שח הבעל מקבל נכות 1300 הוצאות רבות אין עזרה הבעל רוצה לעבוד אבל לכל מקום שהולך לא מקבלים. רוצה ללמוד משגיח כשות ב לאומי עושה לו בעיות כל הזמן בעיות עם הילדים
תשובה
ומה השאלה?
שאלה - 159338
לכבוד הרב הי"ו.
אמר לי חבר בכולל (ת"ח אשכ' בן לרב מפורסם) שאף אחד מחניכי הישיבות לא אומר מי שברך ל כפי שהספרדים עושים בפתיחת ההיכל בשבת.
האם גדולי הספרדים כן נהגו לעשות?

תשובה
אנחנו אומרים מי שבירך בנוסח מיוחד, ועיין בספר תפלות אורח צדיקים.
שאלה - 159337
שלום לכבוד הרב, מה שכתב בילקוט יוסף שגם אין לעבור כנגד מי שאומר קדיש. בקדיש יהא שלמא,תתקבל, דרבנן - האם צריך להמתין עד עושה שלום או עד חצי קדיש?
תשובה
מפורש בהלכה שכל האיסור הוא בחצי הקדיש הראשון עד "דאמירן בעלמא ואמרו אמן". תודה.
שאלה - 159336
שלום רבינו אחי מתחתן (חילוני) רק אני ובעלי הולכים אבל הוא "בורח" אחרי החופה, לגבי חינה מעורבת החלטנו לא ללכת אבל יש חשש שההורים יפגעו כי גם ככה קשה להם. ללכת עם האמת?תודה רב
תשובה
ייפגעו ייפגעו וייפגעו, ואולי תהיה להם כפרה על כך שהם מחזיקים ידי עוברי עבירה. נגד השם יתברך אין בעיה? נגד השכינה? נגד התורה הקדושה? ומה הלאה? במה מתבטאת יהדותינו?
שאלה - 159335
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש איסןר לא תגודדו ש3 מתפללים מתעטפים בטלית במנחה של שבת והשאר לא?

תשובה
אסור אסור ואסור מכמה סיבות הלכתיות, ועל זה אמרו "ולא עם הארץ חסיד". כי הם לא למדו הלכה ולא שימשו גדולים.
שאלה - 159334
בבית אחי יחממו את האוכל לארוחת ערב שבועות על הפלטה כבר משבת אחה"צ, יערכו ויארגנו למרות שיודעים שאין כך (המנהג) ההלכה!. האם לנו כאורחים בעיה לאכול שם?(יש אפשרות לאכול אצל ההורים)
תשובה
בהחלט לא לאכול שם, ובאופן כללי יש ספק מה עם הבשרים, התבלינים, הירקות, ושאר מרכיבי המזון, מי מבשל, ומה כשרות הכלים.
שאלה - 159333
לכבוד הרב מוצפי שליט"א.
שמעתי שכתוב שכל יום שישי לפני חצות היום הצדיקים נמצאים בקברם.
האם זה אכן כתוב בזוהר או בספרים אחרים?
תודה

תשובה
לא ידוע היכן מוזכר.
שאלה - 159332
כת"ר.מותר להעניק את התכשיט לאישה ביום שבת שיהיה ניכר לכבוד החג או בערב שבת?אדם שרגיל לטבול ביום שבת קודש בבוקר באופן שלא מכווין לכבוד החג מותר לו לטבול בשבת הבעל"ט?
תשובה
א, תעניק בערב שבת. ב, טובלים בשבת בבוקר כבכל שבת.
שאלה - 159331
לכבוד הרב
האם זה אמת שהזכרת שם הלל סגולה להעביר את הכעס?

תשובה
כך לימדונו רבותינו ז״ל לומר ״הלל לא יקפיד״ והשומע לא יכעס. וזה אינו מועיל דווקא באדם חכם וחסיד ובעל מידות טובות.
שאלה - 159330
כבוד הרב השלום והברכה
בנוגע להנחת תפילין במנחה לנוהגים כן כיצד יש לנהוג בערב ר"ח ובר"ח האם מניחים ??
ברוכים תהיו תודה על האפשרות לשאול בריאות ואורך ימים אמן

תשובה
אסור להניח בפני אחרים משום איסור יוהרא. ומה שלפני כמאה שנה היו מניחים בירושלים היה בבית הכנסת סגור שכולם היו מניחים ולא שייך יוהרא. ועיין זבחי צדק שבחודש אלול הוא והגאון הבן איש חי היו מניחים בחדר נפרד באין רואה. ולא ביום ראש חודש אלא בתענית כגון כ״ט לחודש.
שאלה - 159329
לכבוד הרב שליט"אהאם מדבקה שמכילה אינסולין לחולי סוכרת ונמצאת באופן קבוע על גוף האישה נחשבת לחוצץ במקווה במקרה והיא נמצאת עם זה כל הזמן ומחליפה אחת לכמה שבועות את המדבקה?
תשובה
לכתחילה תסיר את המדבקה ותטבול.
שאלה - 159328
לכבוד הרב
אשתי בהריון האם עדיף לא לענוד תכשיטי זהב מאחר שזהב זה דין..?
חוששת לענוד זהב.
מחילה מכבודו

תשובה
שקר ודמיון פרוע. אדרבה חכמינו שיבחו את תכשיטי האשה. והתורה בכמה מקומות מזכירה את תכשיטי הזהב.
בראשית פרק כד וַיִּקַּח הָאִישׁ נֶזֶם זָהָב בֶּקַע מִשְׁקָלוֹ וּשְׁנֵי צְמִידִים עַל יָדֶיהָ עֲשָׂרָה זָהָב מִשְׁקָלָם:
בראשית פרק מא וַיָּסַר פַּרְעֹה אֶת טַבַּעְתּוֹ מֵעַל יָדוֹ וַיִּתֵּן אֹתָהּ עַל יַד יוֹסֵף וַיַּלְבֵּשׁ אֹתוֹ בִּגְדֵי שֵׁשׁ וַיָּשֶׂם רְבִד הַזָּהָב עַל צַוָּארוֹ
שמות פרק יב וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּשְׁאֲלוּ מִמִּצְרַיִם כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב וּשְׂמָלֹת
יחזקאל פרק כח בְּעֵדֶן גַּן אֱלֹהִים הָיִיתָ כָּל אֶבֶן יְקָרָה מְסֻכָתֶךָ אֹדֶם פִּטְדָה וְיָהֲלֹם תַּרְשִׁישׁ שֹׁהַם וְיָשְׁפֵה סַפִּיר נֹפֶךְ וּבָרְקַת וְזָהָב מְלֶאכֶת תֻּפֶּיךָ וּנְקָבֶיךָ בָּךְ בְּיוֹם הִבָּרַאֲךָ כּוֹנָנוּ
יחזקאל פרק טז וַתַּעְדִּי זָהָב וָכֶסֶף וּמַלְבּוּשֵׁךְ ששי שֵׁשׁ וָמֶשִׁי וְרִקְמָה סֹלֶת וּדְבַשׁ וָשֶׁמֶן אכלתי אָכָלְתְּ וַתִּיפִי בִּמְאֹד מְאֹד וַתִּצְלְחִי לִמְלוּכָה:
שאלה - 159327
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם אדם שנצרך לנקביו יכול לענות אמן על ברכות, קדיש, ולענות לקדושה?
תודה.

תשובה
עונה מיד ויוצא להתפנות.
שאלה - 159326
לכבוד הרב
שלום לכבוד הרב ,חדר 3 מטר על מטר עשרים האם חייב במזוזה. חדר משמש למחשב אינטרנט לצערי הרב. תודה לרב.

תשובה
כל חדר שיש בו ארבע אמות רבועות. שהם 2 מטר בריבוע חייב במזוזה.
שאלה - 159325
לכבוד הרב , בכאב רב ובדמעות אני בהריון ראשון ,סובלת ממצבים נפשיים קשים מלפניי ההריון ועכשיו זה משפיע עליי יותר חושבת על לסיים את ההריון אני מרגישה בסיכון מוחלט,מה דעתך?
תשובה
מתפללים עליכם. תחזיקו מעמד.
שאלה - 159324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ערב ראש חודש סיון מתחיל מהיום לאחר צאת הכוכבים ומתי הזמן הטוב ביותר להתפלל את תפילת השל"ה על הילדים ?
תודה ורפואה שלימה לרב

תשובה
נכון מהלילה. והעיקר ללמוד תורה כמה שאפשר במשך כל ה 24 שעות הללו.
שאלה - 159323
לכבוד הרב שלום רב
כבוד הרב שלום, האם בתור אישה רווקה עליי לברך על נרות שבת או להדליק בלבד?

תשובה
על פי ההלכה באותה דירה בה שוהה האדם בשבת. בין איש בין אשה. בין רווק בין נשוי. וכן גברת. צריכים להדליק נרות שבת בברכה. ואם אין מי שידליק את מדליקה בברכה.
שאלה - 159322
לכבוד הרב,
בעל שלא שב בתשובה,ומכך לא ניתן לרשום הבן לתלמוד תורה,ולא יושב ללמוד עם הבן לדוג' לימוד אבות ובנים או ביכנ"ס-למרות בקשותיי.השתדלותי וכוונותיי כאם מספיקות?

תשובה
עשית מה שמוטל עלייך.
שאלה - 159321
לכבוד הרב שלום רב
גר בישוב ספר, אין מקווה. הקרוב ביותר נמצא כ-40 דקות הליכה לכל כיוון. כיצד נכון לנהוג בשבועות? ללכת לטבול או ללמוד? האם מועיל רחצה בבריכת מים או מקלחת
תודה

תשובה
עיין באתר.
שאלה - 159320
לכבוד הרב שלום
אדם חילוני "מתנחל" בכולל בנוסף גם לוקח לביתו קפה וכד'
(מעשן ושותה אלכוהל בשבת) אמרנו שלא לשמה .. עברו כבר שנתיים ויותר האם מותר לגרשו ובאיזה אופן. הילדים??

תשובה
העורך. אנחנו יודעים מי אתה. בבקשה להפסיק להטריד את האתר בהבלך.
שאלה - 159319
לכבוד הרב
בכולל אומרים תחנון בכה באייר .עולה חזן שלא נמנה מהכולל ולא אומר תחנון. (מקרה הנ'ל גם ביום העצמאות). יש לציין שהוא "קופץ" להיות חזן. האם מותר להוכיח על מנהג המקום

תשובה
תשאל את ראש הכולל.
שאלה - 159318
לכבוד הרב
שלום רב! הספרדים נוהגים לא להוציא את החוטים של הציצית החוצה מחוץ לבגד השאלה אם גם בבית עם בני המשפחה יש להקפיד שהציצית לא תהיה מחוץ לבגדים?

תשובה
נכון. והטעם על פי הקבלה.
שאלה - 159317
לכבוד הרב שלום רב
האם השנה אפשר להסתפר כבר ביום שישי?

תשובה
נא לעיין באתר.
שאלה - 159316
לכבוס מו"ר שליט"א. אדם קנה חפץ מחבירו בהקפה האם צריך לזה עדים או שטר כדין הלוואה. ת"ל וישר כח על הכל.
תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 159315
שלום לרב. באחת התשובות הרב פוסק לברך על הר הכרמל "עושה מעשה בראשית". האם
צריך לברך רק איפה שההר גבוה ממש או מספיק שרואים את תחילת ההר שאינו גבוה כל כך כמו בהמשך כדי לברך? תודה

תשובה
כשיגיע למכסימום שאפשר. יהיה השבח יותר גדול.
שאלה - 159314
ילד קטן אליה רפאל חיים בן חן מזל נמצא בטיפולים בחו"ל בגלל גידול בראשו. הרב דיבר על השם זה שהוא חסר. האם זה בסדר שאומר לאמו שתקרא לו אליהו? מה יכולה האמא לקבל על עצמה לרפואתו?
תשובה
אליהו מצויין. להזהיר על הצניעות.
שאלה - 159313
לכבוד הרב שלום. לגבי סגולת מלח העומר: א. האם מותר להיכנס לבית הכסא כשהוא בכיס? ב.האם אפשר בסוף.הספירה לחלקו לכמה שקיות כדי לחלקו בין הקרובים. תודה לרב.
תשובה
כן בהחלט הוא משום שמירה וגם שם צריכים שמירה.
שאלה - 159312
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני בחודש רביעי,שואלים אותי האם אני בהריון מה להשיב לה?

תשובה
לרכלנים ורכלניות אומרים מה זה עסקך.
שאלה - 159311
היכן אפשר לשלוח לרב שאלה ארוכה יותר מ-140 תווים?
תשובה
אתה יכול לקצר אבל קצת מתעצל.
שאלה - 159310
לכה"ר עט"ר שליט"א
מחילה מכבודו אם השאלה לא מתאימה נבין אם הרב לא יענה.
האם מותר לאשה להיות בביתה בלי כיסוי ראש , לא באופן תדיר אלא למשל כשעושה הליכה בהליכון.שוב מחילה ותודה

תשובה
בזכות שתשמור עצמה יהיו לה בנים צדיקים וראויים להיות כהנים גדולה כמו קמחית.
שאלה - 159309
לכבוד הרב שלום רב
יש עדה שנוהגים בליל שבועות ובליל הושענה רבה לעשות השכבה לנפטרים של כל אחד ואחד מהציבוראם יש לזה מקור

תשובה
זה רק מעורר קיטרוג על הנשמות ואין לעשות כן.
שאלה - 159308
לכת"ר מו"ר הגאון האדיר שליט"א
האם כדאי לעורר להתפלל מנחה מוקדמת השבת על מנת שיאכלו ויסיימו סעודה שלישית קודם שעה עשירית ויאכלו סעודת חג לתיאבון?
תודה רבה על הכל.

תשובה
יאכלו מעט לחם ומעט אוכל.
שאלה - 159307
לכבוד הרב עטרת ראשנו,
שואלת בשם בן משפחה חוזר בתשובה
שמעוניין לחוג את שבועות בבית מלון באילת עם משפחתו הקרובה.
האם זה נכון ושייך לעשות כן ?

תשובה
חג כזה קדוש. שכולו קודש קדשים. לכן אין לו חול המועד רק יום טוב. וכולו עסק התורה ולא מצאנו יום יותר ״מתאים״ לטיולים ולבילויים רק אותו.
שאלה - 159306
לכבוד הרב
האם זה בסדר ללכת כל ערב ראש חודש לקבר של נפטר כדי לקרוא תהילים לעילוי נשמתו, לאחר שעברה השנה הראשונה או עדיף לקורא תהילים בבית?
תודה כבוד הרב

תשובה
חשוב מאוד להמעיט ככל האפשר מללכת לבתי עלמין. כי יש שם רוחות רעות. מלאכי חבלה הנדבקים בנכנסים לשם.
שאלה - 159305
לעט'ר האם הענין לאכול מאכלי חלב בשבועות הוא בלילה או ביום והאם אפשר לעשות סעודה שלמה חלבית או צריך שהסעודות יהיו ממאכלים בשר לכבוד החג תודה וחג שמח
תשובה
עיין תורה בציון ובאתר.
שאלה - 159304
כת"ר.למדנו בשבת בח"ע יו"ט שאדם שמקל לכבות/להדליק חשמל ביו"ט
תשובה
כואב כואב כואב מאוד, לאן הגענו? את כל התורה למדנו! את כל ההלכות המוטלות עלינו ידענו! התפילה בכוונה, התורה בהירה וברורה, המצוות מקויימות כהלכה, אנחנו נעשינו בין רגע בקיאים בכל הפרטים והחידושים, ומה שנשאר זה להדליק חשמל ביום טוב? ומה עם עון ביטול תורה? ומה עם הצניעות? ומה עם שמירת העיניים? הכל בסדר אתנו?

סליחה על הבעת הכאב, דע ידיד נפשי, כי ישבו על מדוכה זו גדולי דור שעבר ואסרו זאת בהחלט. עיין בשו"ת ציץ אליעזר חלק א סימן כ. בשו"ת אור לציון חלק ב סימן ל"ו. וחלק ג סימן כ. ובשו"ת יביע אומר חלק ב סימן כ"ו, ובשו"ת יחוה דעת חלק א סימן ל"ב. ובילקוט יוסף מועדים דיני האש ביום טוב.
ומדוע לא חוששים להכניס עצמם לאיסור הבערה וכיבוי ביום טוב, הרי הזהירונו חכמים בספריהם כי טוב לו לאדם ליזהר מלהכניס עצמו למאה טעמים של ספק היתר מאשר לשער אחד של ספק איסור.
שאלה - 159303
לכבוד הרב שלום רב מה עדיף לאישה שתלך בפאה או בגילוי ראש? הרב בכולל התיר לאישה בגילוי ראש אמר שככה היא אולי תשים מטפחת בעתיד אם תשים פאה עכשיו הוא טוען שבחיים היא לא תשים מטפחת
תשובה
אין לי כתפיים כאלה רחבות לומר כך או כך.
שאלה - 159302
כבוד הרב,
בני בן 14 אמור לעבור ביופסיה עקב תשובה לא מספקת, הנני בפחדים ובחרדות, מתפללת עובדת על מידותיי ומבקשת מכבודך מה עליי לעשות יותר בשביל בריאות משפחתי וכל עם ישראל

תשובה
אסור לפחד, זה לא טוב, צריכים להיות שקטים ושלווים כי הכל יסתדר.
שאלה - 159301
שלום לכבוד הרב, ראיתי שיש עניין לטבול בערב שבועות לפני כניסת החג אך ערב החג השנה יוצא בשבת. האם טובלים בשבת לכבוד חג השבועות או בגלל שזה יוצא בשבת אין צורך לטבול בערב החג?
תשובה
אין בזה ענין, והמקובלים היו נמנעים מכך.
שאלה - 159300
שלום כבוד הרב,
בקריאת שמע ישנם תיבות כמו ואהבת ואכלת ודיברת
שצריך להגות אותם במלרע (להורות על הווה ועתיד)
האם אדם שלא דקדק וקרא במלעיל ושינה את המשמעות
בכל זאת יצא י"ח ק"ש ?

תשובה
יש מקומות שלא יצא ידי חובתו. ויש שכן יצא.
שאלה - 159299
שלום לכבוד הרב
בני הבכור בן 5 למד לקרוא לאט. בבקשה הדרכתך איך לקיים בפועל בן ה למקרא וכו' האם להמתין שילמד בת"ת ולשנן או לעקוף ולהתחיל ללמד במקביל בבית ואיך.

תשובה
תן ללמוד לפי כוחו, והעיקר שהוא מעצמו יאהב את הלימוד והקריאה. הרבה עידוד, הרבה מחיאות כפיים, הרבה דברי שבח.
שאלה - 159298
לכבוד הרב שלום רב
ממצוות מעשר בהמה, וכן בגמ' סוכה יא - עולה כי בהמות הן גידולי קרקע. מדוע עופות לא בכלל זהרפואה שלימה ובריאות איתנה לרבתודה העורך,ואשר לשאלה

תשובה
עופות אין להם דין בהמה כלל. הן לגבי קרבנות, ושל מצוות סעודה בשבת ויום טוב, ועוד. והטעם שהן גדלים יותר באוויר ומעופפים בשמיים.
לגבי שאלתך הנוספת שחדרה למחשב ועוסקת בהשלכות מדיניות, כתבתי לך תשובה מפורטת, אלא שאינני רוצה לעורר דיבורים לא כשרים, השארתי אותה לזמן אחר. לכשיתאפשר ויהיה רגוע יותר. תודה.
שאלה - 159297
לכבוד הרב, אני נשואה ב"ה ומשתדלת בלי נדר בעז"ה לשמור על צניעות כשאני יוצאת החוצה. שאלתי היא מה עושים בשבתות, חגים וכשהולכים לאירוע שאני מתאפרת ואני יוצאת בחוץ? תודה רבה.
תשובה
מותר לאשה להתייפות במסגרת המקובל והנהוג ולא באופן בולט וצעקני.
שאלה - 159296
לכבוד הרב שלום רב, רציתי לשאול על מנהג שנוהגים, כשחברים שותים כוס עם משקה כמו יין, עארק וויסקי וכדומה, הם מצמידים יחד זה לזה את הכוס ומברכים את השני לחיים. זה מנהג נכון?
תשובה
לא נהגנו בזה, הגויים נוהגים.
שאלה - 159295
לכבוד הרב שליט"א שלום רב .
ביום ירושלים קראנו חצי הלל . איזה קדיש צריך לאמר אחריו-קדיש תתקבל או חצי קדיש?
אם הש"צ אמר קדיש תתקבל , איזה קדיש צריך לאמר אחר "ובא לציון...?
תודה

תשובה
רק שכחתם את קריאת מגילת העצמאות והדלקת משואות על הגגות. ומה עם תרועה גדולה?????
שאלה - 159294
לכבוד הרב
אשתי ילדה לפני חודשיים והפסיקה לראות , ספרה שבעה וטבלה ורציתי לדעת איך מחשבים את שלושת העונות?

תשובה
לא לחשוש, עד שיחזור הווסת.
שאלה - 159293
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לא יותר משבוע 5 להריון ראתה הרבה דם שפסק באותו יום..ממתי.. בודקים/סופרים.
תודה לרב

תשובה
ארבעה ימים לאחר תחילת הראיה, תעשה הפסק טהרה, ותתחיל ספירת שבעה נקיים.
שאלה - 159292
לכת"ר בן 35 נשוי + 5 עובד בגוף ביטחוני משכורת ב"ה טובה מנהל או"ח חרדי מעל 10 שנים בנים בת"ת וכ' אישה עובדת כמורה חצי משרה רוצה לעזוב את העבודה ולהיכנס לכולל מה כת"ר ממליץ?
תשובה
לא כל "כולל" הוא כולל.
שאלה - 159291
לכבוד הרב שליטא
תודה לרב על הכל שאלה לגבי אבל על אימו שנפטרה ב- ה' באייר. יום השלושים בשבת ערב שבועות שואלים לגבי תספורת וגילוח ביום שישי האם מותר?

תשובה
בנים ובנות אסור רק ביום ה -31. שהוא ביום שני לאחר החג, שאר קרובים מסתפרים ומתגלחים ביום השישי.
שאלה - 159290
לכבוד הרב:
האם מותר בשבת להתקלח במים קרים כל הגוף?מה הדין במים פושריםמה הדין במים חמים שהוחמו מאליהם מדוד שמש?

תשובה
א, מים קרים כל הגוף מותר, ב, מים שהוחמו בדוד שמש רק איבר איבר, כלומר רוחץ ידו האחת ומנגבה ואחר כך השניה, וכן חזהו ומנגבו, וכן רגלו. ג, יזהר מסחיטת השיער שאסורה, ויקח מגבת ויכרוך בעדינות על שערותיו עד שתספוג את המים שבשיער.
שאלה - 159289
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להדליק בויילר, דוד חשמל בערב חג כדי להתקלח ביום טוב?

תשובה
איך תדליק והשנה זה שבת קודש?
שאלה - 159288
לכבוד הרב: האם יהיה מותר בחג להוציא את שקע החשמל של הפלאטה מהשעון שבת.
2. והאם יהיה מותר לגעת בשעון שבת כדי להאריך או לקצר את זמן חימום הפלאטה

תשובה
הוצאת השקע אך ורק כאשר השעון כבוי!!!
להאריך מותר, לקצר לא.
שאלה - 159287
לכבוד הרב: האם מותר להתקלח בשבת הקרובה ולהחליף בגדים או שזה איסור הכנה לחג?
לשטוף כלים אחרי סעודה שלישית האם מותר

תשובה
שוטפים במי דוד שמש חלקים מהגוף, מותר להתלבש לכבוד החג, אסור לשטוף כלים בשבת עד השעה 8 בערב, ורק בניילונית מיוחדת לשבת.
שאלה - 159286
לכבוד הרב שלום רב
מאיזה גיל חל איסור נגיעה הן אח לאחות?

תשובה
בן מגיל 9, ובת מגיל 12.