ליחצו לשליחת שאלה לרב
אשקלון
בית הכנסת אך טוב וחסד
שדרות יוצאי אפריקה 69
יום שלישי א' טבת 19/12/17 למניינם בשעה 20:40 מכירת ספרי הרב במקום במחירי הקרן

שיעורים הבאים בימי שלישי
טלפון
079-9271320, שמיעת שיעורים / פדיון נפש
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


כ"ח/כסלו תשע"ח
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 152159
כת"ר אוי לנו כי איבדנו גדול דור. כיצד עלינו לנהוג היום עם הבשורה המרה הזאת?
תשובה
אוי כי ירד אש מן השמים. כבה הנר המערבי. גלה כבוד מישראל.

המומים שבורים ורצוצים עם כל עם ישראל היום בארץ ובגולה, על סילוקו של זקן הדור, גדול חכמי ישראל, מנהיג על העדה, איש תבונה, גאון בתורה, חכם ונבון, איש האשכולות, מלא חכמה ומדע, בעל לב רחב ואהוב, רחום וחנון לכל אדם מישראל, רועה ומנהיג דגול מעם.
רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל.

היום כ"ד בכסלו תשע"ח ירדה אש מהשמיים, "היום נשרף בית המקדש" שלנו. כפי שהורונו חז"ל בתלמוד מסכת ראש השנה [י"ח, ב]"צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלהינו. ואמאי קרי ליה חמישי? חמישי לחדשים. צום השביעי זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו".

וי דאבדא ארעא דישראל גברא רבה.

ורבנו המהר"ל ז"ל כתב בספרו נצח ישראל פרק ח "ואמר שנמנה עם שריפת בית אלקינו, לומר שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו. ודבר זה ידוע, מפני כי מעלת בית אלקינו שהוא קדוש, והצדיק נשמתו קדושה. הרי כי האדם הצדיק, שהוא קדוש נבדל מן הגוף, ובית המקדש שהוא קדוש במעלתו, ענין אחד. ושקולה סילוק ומיתת הצדיקים כשריפת בית אלקינו, כי שניהם הם קדושים נבדלים מן הגוף, וזה מבואר למבין".

ובספרי [דברים פיסקא ל"א] "צום החמישי זה תשעה באב שבו חרב הבית בראשונה ובשניה ולמה נקרא שמו חמישי שהוא חדש חמישי, צום השביעי זה שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו ישמעאל בן נתניה ללמדך שקשה מיתתם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא כחורבן בית המקדש".
והשל"ה ז"ל כתב [מסכת תענית פרק תורה אור קלה]. "הנה, בתוכחות לא כתיב רק 'פלא' אחד, ובחורבן בית המקדש, שנים, כי 'פלאים' תרתי משמע, ובסילוקן של צדיקים כתיב שלשה פלאות. ואין זה סותר למה שאמרו לעיל, שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינו, ובמדרש זה משמע שהוא ביותר. כי הנה, הצדיק הוא גם כן בית המקדש ממש, כמו שכתוב 'ושכנתי בתוכם'. כי הנה היו שני מקדשות שחרבו, וכל אחד הוסיף יגון ואנחה. כי לאחר חורבן בית שני נסתלקה השכינה ביותר למעלה למעלה, ואין לנו אלא התורה הזאת, וסילוק הצדיק הוא חורבן שלישי. וזהו ענין שני פלאות במקדשות, כי היו שתים, ובצדיק שלשה, כי הוא חורבן השלישי. מכל מקום נשמע מכאן, הצדיק הוא כמו המשכן והמקדש".

אוי, מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו.

דורנו זה הולך ופוחת, בשנים האחרונות איבדנו מנהיגים גדולים בעלי שיעור קומה, ענקי רוח, גדולי תורה, בעלי יראה, גדולים רחמנים, אנשי בינה, שעסקו בתורה כל ימיהם והאצילו מרוחם על כולנו, בבת אחת נחשפנו ונתייתמנו, הדור מתדרדר והרחוב פרוץ, והתקיים בנו הפסוק [דברי הימים ב' טו, ג] "וְיָמִים רַבִּים לְיִשְׂרָאֵל לְלֹא אֱלֹהֵי אֱמֶת וּלְלֹא כֹּהֵן מוֹרֶה וּלְלֹא תוֹרָה". תורה במובן של מסירות ויגיעה, מניעת הנאות עולם הזה, ויתור על חיים גשמיים, "כהן מורה" זה מנהיג המדריך בדרך התורה ללא מורא ופחד, ניצב מול הפרצות, גודר גדירות, עוסק גם בפרטים הקטנים של כל איש ואשה, ללא אינטרס, לא כבוד ולא ממון.

ובתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד ב "כתיב הכא וישוכו המים, וכתיב התם [אסתר ז] וחמת המלך שככה. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ, מה טיבם של שבעת הימים? אמר רב: אלו ימי אבילות של מתושלח. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבא".

הכאב גדול, המכה אנושה, לא נוכל עתה לעכל את גודל השבר של האומה, האיש אשר הגן עלינו בתורתו, בחכמתו ובתבונתו, נסתלק מאתנו. סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות. תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים. כי גדול כים שברנו מי ירפא לנו.
שאלה - 151919
מורנו הרב שליט״א. שלום רב.
סליחה אפשר מכבודו מי כתב להדליק נר חנוכה בטפח הסמוך לפתח?

תשובה
בתלמוד שבת כ"ב, א.
מדרש שכל טוב בשלח פרק ט"ז.
שאילתות דרב אחאי וישלח כ"ו.
רבנו חננאל שבת כ"ב, א.
הרי"ף שבת ט, ב. בעמודי הספר.
הרמב"ם חנוכה פרק ד, הלכה ז.
הרא"ש שבת פרק ב, סימן ה.
מרדכי שבת רמז רס"ו.
מחזור ויטרי סימן רל"ו.
סמ"ג עשה דרבנן ה.
סמ"ק מצוה ר"פ.
רבנו פרחיה מפרש הרי"ף שבת.
ספר המנהיג עמוד תק"ל.
ראבי"ה חלק ג, סימן תתמ"ג.
שבולי הלקט סימן קפ"ה.
רבי דוד אבודרהם חנוכה.
שו"ת מהרש"ל סימן פ"ה.
מטה משה סימן תתקע"ט.
השל"ה תמיד נר מצוה ד.
לבוש תרע"א, ז.
פרי חדש, שם.
ברכי יוסף להחיד"א שם.
טורי זהב תרע"ו, ו.
הגר"א מווילנא ז"ל תרע"ו, ה.
הגהות מהריק"ש.
חיי אדם חלק ב כלל קנ"ד, י"ג.
ערוך השלחן תרע"א, כ"ג.

שלחן ערוך תרע"א, ז.

רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות דק"ח ע"ג.
שאלה - 151503
לכבוד הרב שלום
אני מתענג בשעות אלו על הספר ״יסוד ציון״ בליל ישועה בן תודה לרב על המתנה הנפלאההשם יברכך בבריאות איתנה ורפואה שלימה

תשובה
זה היה חלק בתוך ספר חנוכה. והחברים הרבנים הגאונים שערכו את הספר בימים שאושפזתי. והייתי מחובר ששה שבועות למטה ולי״ג צינורות. לקחוהו מתוך ספר ״חנוכה בציון״ שהיה בכתב יד, ועשוהו כרך בפני עצמו והחודש כתבתי לו בס״ד הקדמה ויצא דבר נאה ומשובח.

ושמחתי שהציבור יקרא בענין השובבי״ם ת״ת. וידע כי מעבר למה שההמון חושבים שתיקון השובבי״ם עיקרו תעניות או ״תענית דיבור״ על פי 1-800 ומתקנים למעלה. לא כן הדבר, אלא על פי דקדוק וקיום מאות!!!!!! מצוות ומדות והנהגות לכפר על פגם הברית והמצויות תחת ידינו יום יום. והכל מפי סופרים וספרים קדושים.

זו ההזדמנות לברך אתכם צוות של ששה גדולי תורה שערכו הגיהו וסידרו כל הספר. ועל צבאם המשביר לכל הארץ חתני הגאון הדיין המצויין, חכם ונבון. איש האשכולות. זריז ומהיר. הרב עובדיה יוסף טולדאנו שליט״א יחשל״א. יבורך הוא ובני ביתו בכל מכל כל. ועמו יתברכו כל החברים שעסקו במלאכת העריכה וההגהה. ושכרם כפול מן השמיים.
שאלה - 150950
מגבית חירום.

בתודה על העבר בעיניין התרומות להוצאת ספרי רבינו
אנו פונים בבקשת עזרה נוספת לחברים היקרים
יש ספר נוסף שצריך עזרתכם להעלותו לדפוס
תבורכו מפי עליון לתרומות חירום 0548033817 מנחם

תשובה
תודה לכולכם.
שאלה - 148691
לכבוד הגאון שליטא
מאד קל ולא מסובך לתרום לאתר באשראי.יש חלון מצד ימין באתר שכתוב עליו תרומות לוחצים עליו ויש אפשרות דרך אשראי ממלאים את פרטי הכרטיס ולוחצים על כפתור שלח

תשובה
שנה טובה ומבורכת.
שאלה - 152315
לכבוד הרב
מה ענין לעלות לקבר אבא בשנה 30 ובשבעה והאם יש ענין לעלות אחר השנה בפטירה? תודה רבה

תשובה
אין שום חובה בכך. ולכן כהנים אינם עולים כלל.
שאלה - 152314
הוזמנו להדליק נרות אצל סבא עם הנכדים.
האם כדאי ללכת? אם מדליקים אצלו וחוזרים הביתה צריכים שוב להדליק בבית? מה עדיף - להדליק בבית בזמן ולצאת או להדליק בזמן אצל סבא עם כולם ?

תשובה
מדליקים בבית בזמן. והולכים להדליק אצל סבא.
שאלה - 152313
בחופת ציון (עמ' שז) בעניין 'המקדש במעות', כ' בשם הגרי"ח בחוקי נשים שיחזיק מעות הקידושין בידו הימנית, ויחזיק יד ימין האשה בידו השמאלית.
האם כוונתו כפשוטו? אין בזה איסור?

תשובה
איזה איסור?
שאלה - 152312
לכבוד הרב שלום רב
אדם שהוא בשנת אבל על אימו האם הוא יכול
לגרוב גרביים חדשות?

תשובה
כן.
שאלה - 152311
לכבוד הרב
שאלה בנושא ריבוי קדישים.
בעבודה לאחר תפילת מנחה אומרים הלכה ולאחר מכן קדיש על ישראל האם יש בדבר הנ"ל ריבוי קדישים מאחר ואמרנו קדיש יהא שלמה כבר בתפילת המנחה.

תשובה
זה בהחלט מיותר. אם יש פעמים שאנחנו נעלים עין מכך. כאשר יש בחורים חילונים המתקרבים בגלל פטירת הוריהם. והקדיש יעודד אותם לבא להתפלל ולשמור מצוות.
שאלה - 152310
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מדוע מפסיקים לומר קדיש במשך שבוע לאחר 11 חודש
ומדוע דווקא שבוע?

תשובה
שלא יחזיק את אביו כרשע. כי משפט רשעים בגהינם הוא י״ב חודש. כנזכר במסכת אבות דרבי נתן. ושבוע שלם על פי הקבלה.
שאלה - 152309
רבינו היקר,תודה על התשובה על תפילות בקברי צדיקים, לא ידעתי זאת ואני הולכת הרבה לקברי צדיקים בצפון ומנצלת את ההזדמנות להתפלל שם שמו"ע, מהיום והלאה רק תהילים.
שבת שלום!!

תשובה
כמוכן ירבו בישראל.
שאלה - 152308
לכבוד הרב
סגרנו חופשה להפלגה ולאחר ההזמנה גילינו שהתאריך יצא על תשעה באב. ביטול החופשה היא בעלות כספית גבוהה. אמנע מכניסה למים אך עדיין אהיה על האונייה
מה עליי לעשות?

תשובה
תעמוד מול השטן ויצר הרע וכל הכת שלהם. תבטל. ותרוייח פי אלף אחר כך. מהר, פן תתחרט.
שאלה - 152307
לכבוד הרב
הרבה זמן לא מוצאת שידוך הגון, אפשר להירשם לאתר שידוכים אפילו שיש שם תמונות אבל אני לא אשים תמונה שלי?

תשובה
תקחי את ההצעות שעברו את הכי טוב מביניהם, כי חבל על כל יום בחיים.
שאלה - 152306
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רוצים לקנות בית. כרגע גרים בבית ששייך להוריי שיחי וצריכים לפנותו לאחותי. איזה תפילות או פרקי תהילים נכוון שהקבה יזמן לנו בית מבורך בקרוב?

תשובה
מתחילים עם דירה קטנה, משתפרים ועוברים למקום גדול יותר, ככה זה בחיים עובדים.
שאלה - 152305
לכבוד הרב תודה על כל הטירחה והאהבה ומסירות הנפש שלך לכלל ישראל
אבי תלמיד חכם שעוסק בתורה נקלע לקשיים כספיים האם ניתן לתת לו ממעשר כספים?

תשובה
השאלה אם הוא עני ואין לו רכוש, ומה פירוש קשיים כלכליים, גם טייקונים הם בעלי קשיים כלכליים.
שאלה - 152304
מי שאחר לתפלת ערבית בפלג המנחה והגיע בדיוק בעמידה והתפלל איתם. שאלתי לעניין בדיעבד עכשיו מה יעשה. האם בסיום התפילה יחזור על ק"ש עם ברכותיה או ימתין לצאת הכוכבים?
תודה

תשובה
מיד יאמר קריאת שמע וברכותיה. ועשה שלא כהוגן.
שאלה - 152303
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לא ידעתי שאסור ללכת לבית עלמין בחנוכה. והלכתי אתמול להגיד תהילים בקבר של סבא שלי . נר שלישי של חנוכה. ועכשיו קראתי בתשובות שזה אסור. מה לעשות עכשיו

תשובה
אם לא בכית, עון לא עשית. ובאופן כללי לא טוב ללכת לבית עלמין. במקום זה לישיבה ולבית הכנסת או לכותל המערבי.
שאלה - 152302
לכבוד הרב
האם מותר להשים ביצים מבושלות כל צרכן בבוקר שבת בתוך הסיר של החמין או שיש בזה בעיה של הטמנה?

תשובה
המיקל יש לו על מה שיסמוך.
שאלה - 152301
שלום לכבוד הרב,
אם אדם רוצה להתפלל שחרית בציון הרשב"י זיע"א. האם מותר ליסוע בבוקר השכם מאזור המרכז? או שזה בכלל יציאה לדרך לפני התפילה שאסור?

תשובה
בקברי צדיקים לא מתפללים שחרית, מנחה, ערבית, לא קוראים בתורה, לא מניחים תפילין, לא מתעטפים בציצית, לא מוציאים ציציות בחוץ, כמן בכל בית עלמין.
בקברי צדיקים אומרים סליחות, תהלים, משניות, מתחננים, מתפללים, בוכים על עם ישראל, על הגלות, על הבעיות הרוחניות, על הפרנסה, על חינוך הילדים, על שידוכים, על הכל מבקשים.

להתפלל שחרית מנחה ערבית אפשר רק בחדרים הסמוכים או בחוץ.

בתלמוד ברכות יח, א "לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו"! ופסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרשת חיי שרה פרק כג "תנא לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא בו, משום שנא' לועג לרש חרף עושהו (משלי יז ה), דכיון דאינהו לא מצי לאיעסוקי במצות, דכתיב לא המתים יהללו יה (תהלים קטו יז), חלשא דעתייהו".

וכן הוא בשאילתות דרב אחאי גאון ז"ל שאילתא י"ד. ובהלכות גדולות ברכות פרק ג. רבנו יצחק אבן גיאת ז"ל הלכות אבל עמוד רנ"ח, הרי"ף ז"ל שם, הרא"ש ז"ל שם, הראבי"ה, הרמב"ן בתורת האבל, הסמ"ג סימן כ"ב, רבנו יונה, נימוקי יוסף, המאירי, המרדכי, השל"ה, ווי העמודים פרק כ"ג. ועוד. ועיין ילקוט יוסף ביקור חולים סימן כ"ב.

וכן פסק הרמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ד הלכה כג
"לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו, ואפילו בתוך ארבע אמות של מת או בתוך ארבע אמות של קבר צריך לחלוץ תפיליו עד שירחיק ארבע אמות". וכל החדר בה המציבה הוא נידון כארבע אמות. וכן נפסק בשלחן ערוך יורה דעה סימן שס"ז, והלבוש שם והבית חדש ועוד. ובשו"ת יביע אומר חלק ד, יורה דעה סימן כ"ט, ובחלק י יורה דעה סימן נ"ח. ובשו"ת יחוה דעת חלק ו, סימן ה.

ואנא, אל תאמרו לי הנה ראינו בני ישיבות, אברכים, רבנים, מתפללים שם. האם ראית את מרן הרב עובדיה שהתפלל שם שחרית? או מנחה או ערבית? הרב עזרא עטיה? האם הרב אלישיב? הרב בן ציון אבא שאול? הרב שך? מישהו מהפוסקים? מהמלמדים הלכה?
שאלה - 152300
שלום לכבוד הרב שליט"א הנשים מצוות להדליק נרות כיון שהיו בנס ,בסוכות הנשים גם היו בנס מדוע פטורות מהסוכה?
תשובה
סוכות הוא קשור לחפסח וליציאת מצריים.
שאלה - 152299
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מכניסה את השבת 20 דקות לפני,מתי עלי להדליק נרות חנוכה?

תשובה
נרות חנוכה מדליקים לפני נרות שבת. אני לא בטוח שנכול לכתחילה להדליק נרות שבת מוקדם כל כך.......
שאלה - 152298
שלום לכבוד הרב
מה ברכתו של החלאבה שהרב הזכיר בתחילת חנוכה בציון? עשוי מקמח, שמן וסוכר מטוגן בסיר

תשובה
אם הוא סמיך כדייסה ברכתו מזונות, דליל שהכל.
שאלה - 152297
שלום לכבוד הרב שליט"א,
אדם שמתפלל בחנוכה בפלג המנחה, ואחר למניין זה, והגיע בתחילת העמידה והתפלל איתם. האם יש עניין לחזור על ק"ש עם הברכות או שכבר ימתין לצאת הכוכבים?
תודה

תשובה
נא לציין אם המדובר בתפלת מנחה או ערבית. כי מנחה יתפלל אתם, ערבית לא.
שאלה - 152296
בהמשך לאחת התשובות שראיתי.
אני אברך לומד ומלמד כמעט רצוף מ9 בבוקר ועד 21:00 בערב.
יש לי פעמיים-שלוש בשבוע חוג כושר גופני לגברים בלבד למשך שעה. זה מותר? או נקרא תרבות יון?

תשובה
למי שמוגבל או סובל מבעיה כלשהי מותר.
שאלה - 152295
שלום לכבוד הרב
אני חוזר בתשובה 7 חודשים והשם שלי יאן האם אני צריך להחליף את השם ??

תשובה
בנתיים זה בסדר, תחליף רק אם הוא מפריע לך.
שאלה - 152294
שלום לכבוד הרב
אני מתעורר מוקדם, ועובד שעות רבות ורצופות, כך שאין לי פנאי ללמוד חוק לישראל לאורך היום - לימוד שאורך 45 דק' בממוצע. אני לומד בערב. האם זה בסדר? מה לעשות?
תודה

תשובה
אתה בסדר, תמשיך בכך.
שאלה - 152293
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם ניתן להשלים השלמות מתפילת שחרית גם בערב (למשל היום - אם דילגתי הבוקר, האם אוכל להשלים גם בלילה)?
תודה.

תשובה
ביום כן, לא בלילה.
שאלה - 152292
לכבוד הרב שלום רב מדוע צריך לחזר על הפתחים לנר חנוכה שזה מצווה מדרבנן. ולא ראינו שום מצווה מהתורה שצריך לחזר על הפתחים
תשובה
פירסומי ניסא הוא דבר יקר שראוי לחזר עליו על הפתחים.
שאלה - 152291
רבינו היקר, מה הכוונה "המבקר את החולה נוטל אחד משישים" אם יבואו 60 איש לבקרו האם יבריא? או שמדובר במשהו אחר ? שאין אנו רואים או מרגישים.
חג אורים שמח לרבנו ולכל היהודים

תשובה
בתלמוד [בבא מציעא ל, ב. "אמר מר ילכו זה ביקור חולים, היינו גמילות חסדים? לא נצרכה אלא לבן גילו. דאמר מר בן גילו נוטל אחד מששים בחליו, ואפילו הכי מבעי ליה למיזל לגביה". וכיוצא בו במסכת ברכות דף מג עמוד ב. פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. והקשו המפרשים אם כן אם יפסע 500 פסיעות יאבד מאור עיניו? ופירשו שכל פסיעה לוקחת אחד מחמש מאות מהנשאר, והוא הענין כאן, שכל ביקור מוריד אחד חלקי שישים מהנשאר.
שאלה - 152290
לכבור הרב,
התחלתי תהליך של חיזוק ברוך השם יציב מאוד. אשתי לא באותו קצב לצערי. האם אני צריך להמשיך בשלי? או שאהיה מתון יותר על מנת שהיא תעקוב אחריי? איך לנהוג במצב כזה?

תשובה
תתנהג במתינות, אך כל מה שקשור להלכה אל תזוז מההלכה אפילו לא כמלא נימא.
שאלה - 152289
חנוכה שמח לכל עם ישראל
יש רוקח תרופות ערבי באיזור שאני גרה שמוכר תרופות ללא מרשם רופא שהתרופות מחייבות מרשם רופא האם צריך להתלונן עליו במשטרה האם זה סכנת נפשות???

תשובה
מיידית עם מסמכים.
שאלה - 152288
הדלקתי היום נרות עם הילדים ללא ברכה,בערב,על מנת שיראו וישמחו וישירו שירים.כיון שבעלי עבד עד מאוחר עשיתי זאת.בעלי טוען ששאל רב ושאסור לו להדליק בגלל שאנו הדלקנו האומנם?
תשובה
בעלך צריך להדליק עכשיו בברכה, כי לא כיוונת עליו, והראיה שלא בירכת.
שאלה - 152287
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום וחג חנוכה שמח. ממתק שיש בו גלוקוז מי וורדים פיסטוקים סוכר וביצים הכשר הוא? תודה רבה!

תשובה
מי הוא ומה שמו ומה שם אמו, מי היצרנית ומהיכן הגיע, ומספר הזהות שלו מהי?
השאלה מתאימה לפורים ולא לחנוכה.
שאלה - 152286
שלום לכבוד מו"ר
שמתי לב שבהרבה מקומות עבודה בצביון חילוני מדליקים נרות חנוכה עם ברכות.
א. האם ברכותיהם לבטלה
ב. האם באופן מסויים בהצטרפות תנאים מסויימים מותר יהיה לברך?

תשובה
תניח להם בכך. זה טוב ממשחקי כדורגל וכדור עף ועוד.
שאלה - 152285
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בני בן 19 לומד תורה. מתפלל אך טוען שלא מתחבר לתפילות

תשובה
אם היה מקבל מינקותו תורה טהורה מפי רבנים צדיקים, הוא היה היום גדול בתורה.
שאלה - 152284
שלום לכבוד הרב
אכילת דג וגבינה.
חבר טוען בתוקף שזה אינו איסור לספרדי וזה בגדר "טוב להימנע" ואין לומר שזה איסור!!!
מה דעת מרן עובדיה יוסף זצל ובכלל הפוסקים הספרדים בנושא?

תשובה
יפה ונפלא, התורה נמסרה בידי חברים וכל הבא ברוך הבא, כך עשו הרפורמים.
שאלה - 152283
לכבוד הרב
האם ניתן להשתמש באותו בקבוק שמן זית שמשתמשים לצורך האכילה/בישול לטובת מילוי כוסיות החנוכיה?

תשובה
אומרים בפה בתחילה ששמן זה מותר לכל שימוש ואינו מיוחד רק לנרות חנוכה.
שאלה - 152282
הרב אמר לגבי הישיבה לטפוס מה שיש למרות שחשבתי שבישיבה הליטאית אני יתעלה יותר בלימוד אבל יש חסם להיות שם בגלל שהיא ליטאית אני הולך לישיבה פחות ברמה אך ימצא במסגרת עושה בשכל ?
תשובה
ועדיין לא הלכת לישיבה, ברוך אומר ועושה.
העורך, אנא ממך תתקן את שגיאות הכתיב כי התעייפתי.
שאלה - 152281
לכבוד הרב
יש מחבר נכבד שאני מכיר שהאריך בספרו בראיות עפ"י פרד"ס התורה וראיות מפוסקים שעדיף טבעת זהב, יש איזו אפשרות להראות לרב את הדברים שהרב יביע דעתו?

תשובה
תמשיכו לערער על דברי רבותינו הקדושים והטהורים שקטנם עבה ממתנינו, על זה ראוי לבכות ולהספיד על הגדולים שעזבו אותנו.
שאלה - 152280
לכבוד הרב
האם מותר להדליק נרות חנוכה בציבור לפני שכולם התפללו ערבית
חג שמח

תשובה
ההלכה אומרת שבבית הכנסת זמן הדלקתץ נרות חנוכה הוא קודם תפילת ערבית, חוץ ממוצאי שבת שמדיקים מיד בסיום התפלה.
שאלה - 152279
כבודו,
שמעתי את דעתך בלימודי קבלה אך לא ברור לי מהו לימוד קבלה.
זוהר יומי עם פירוש נקרא ספר קבלה ?

תשובה
ספר הזוהר עצמו יש בו סוגיות הנלמדות לכל ומכילות עניני מוסר, יראת השם, מדרשים ואגדות. לעומתם יש סוגיות עמוקות מאוד ובהם מעשה בראשית, מעשה מרכבה, סודות מהעולמות העליונים הבלתי נץפשים בשכל אנוש.
שאלה - 152278
לרב היקר
רוצה ללכת שבוע בא לכותל 3 ימים רצופים להתפלל לרפואתי
האם נשים חייבות גם בקריעה כשמגיעות לכותל? אף פעם לא קרעתילא הייתי בכותל המון זמן
תודה וחג שמח

תשובה
צריך לקרוע בצניעות, וללבוש חולצה פשוטה, ולכסות אחר כך בבגד.
בימי חנוכה לא לקרוע.
שאלה - 152277
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
רוב הפעמים בצהריים אני נוטל ידי לאכול לחם, ואוהב לאכול אתו תמרים, כי איני אוהב אוכל מבושל, האם עלי לברך בורא פרי העץ על התמר גם כשאני אוכל אתו לחם?

תשובה
תברך המוציא בלבד, ותאכל התמר עם לחם, וכן בסיום תאכלנו עם לחם. באמצא אתה יכול לאכלו לבדו כמו שכתב הרב בן איש חי שנה ראשונה פרשת נשא ח. "כדי לצאת ידי המחלוקת כתבו האחרונים ז"ל אם רוצה לאכול קצתם בפת וקצתם בלא פת יעשה כך, יאכל תחלה מעט בלא פת ויברך עליהם ואח"כ יאכלם בין בפת בין בלא פת, ודין זה אינו אלא בקובע סעודתו על שאר דברים אלא שרוצה ללפת הפת גם עם קצת פירות, אבל אם הוא באמת קובע סעודתו על הפירות ללפת בהם הפת אז יאכל תחלה פת עם הפירות ולא יברך על הפירות ואח"כ אם יאכל קצת מהם בלא פת ג"כ לא יברך. מיהו טוב להזהר שילפת הפת בהם גם לבסוף ועיין אחרונים ז"ל".
שאלה - 152276
לכבוד הרב שלום וברכה.אני מתפלל במנין קבוע בכולל בתשע בערב האם בחנוכה כדאי להשתדל לכתחילה להתפלל במנין מוקדם יותר (בשקיעה) לפני ההדלקה או שאין צורך?
תשובה
בודאי הגמור, תקדים תפילתך.
שאלה - 152275
כת"ר

יש "רב" שעושה "עליית נשמה" ומפרסם את זה לרבים. אין סכנה בדברים

תשובה
שלא יוציא לנוכחים אצלו את הנשמה. תשלח אותו לקטאר, שיופיע שם בשידור חי. העולם מענין מאוד בכל יום.
שאלה - 152274
לכבוד הרב
בהמשך לתשובתך על כך שאני כבר בת 24 בעלת תשובה והשידוך עדין לא הגיע האם צריך איזה סגולה כלשהי על מנת שהזיווג יגיע?

תשובה
השבתי לך שההצעה הראשונה שתבוא תחטפי.
שאלה - 152273
לכבוד הרב שלום
אני לומד בפלא יועץ והגעתי בחנוכה לערך עצרת
האם יש קשר ישיר בין עצרת(שבועות) לימי החנוכה?
האם לשמחת תורה שנקרא יום שמיני חג העצרת גם יש קשר ישיר ל8 ימי החנוכה?

תשובה
אשריכם ישראל שאתם עוסקים בתורה. דורשי רשומות אמרו שבסוף פרשת אמור נזכרו החגים ובסיומם שמחת תורה, מיד מתחילה פרשה בפרק כ"ד, ואומרת "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך". וכן בפרשת הנשיאים בסוף פרשת נשא שקוראים בימי החנוכה, מיד סמוך לה "בהעלתך את הנרות".
שאלה - 152272
לכבוד הרב
מה המקור שקברו של רבנו הקדוש הוא בציפורי ולא בבית שערים ? בספר "אורחות צדיקים" לא מצאתי

תשובה
עיין היטב.
שאלה - 152271
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, האם מותר לגבר לשים טיפה בושם לכבוד שבת קדש ולהרגשה?. לפני כניסת שבת? איני שואל מצד איסור מוליד ריח בבגדים אלא מצד הנהגה של בן תורה?
תשובה
למי שגופו נושא ריח לא נעים מותר.
שאלה - 152270
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב פעמים שעוזרים להורים ונותנים כסף לאות תודה.האם זה בסדר לקחת?

תשובה
תשתמש רק להוצאות לילדים.
שאלה - 152269
לכבוד הרב מה מברכים על 3 פריקסה על המחייה או ברכת המזון
תשובה
עיין באתר.
שאלה - 152268
רבינו אהוב ליבנו השי"ת ישמרך ויברכך,ילמדנו רבינו מה הכי כדאי לעשות בחצי שעה הסמוכה להדלקת הנרות, איזה סוג לימוד הכי מומלץ ללמוד וכו'.
תשובה
כל עניני חנוכה, מדרשי הנסים, והלכות. עיין חנוכה בציון ותלמדהו.
שאלה - 152267
לכבוד הרב שלום רב
כששמענו על פטירת הגראי"ל זצוק"ל, מתוך תחושות קשות וכואבות, ברכנו 'דיין האמת' בשם ומלכות. לאחר מכן קראנו שהגר"ח קנייבסקי אמר ללא שם ומלכות. האם טעינו?

תשובה
הכרתי הרבה תלמידי חכמים שבירכו. גם אם לא קרעו.
שאלה - 152266
לכבוד מורנו היקר שליט״א. בשנים שעברו שמעתי מפי הרב רמזים לחנוכה לפי סדר א - ב. היכן אוכל למוצאם. תודה.
תשובה
א ב ג ד ה ו ז ח . סך הכל 36 כמספר כל הנרות בשמונת הימים. ט טפח י עשירי הוא המצווה. כ 20 אמה גובה. ל לחי, מ מזוזה, נ נרות חנוכה, ס סכך, ע עירוב. = פ פסולים. צ ק ר ש ת. צורך קדושה ראוי שמש תדליק.

ואכתוב לכם דבר נוסף בשם הגאון החיד״א ועוד. על הפסוק שקוראים בתורה ״כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת״. כ"ף (20) אמה פ פסולה. אח"ת א - ח ת-דליק. עשר"ה ע ד ש תכלה. ר גל. ה שוק. זה"ב, זמנה בין השמשות. מלא"ה מצוה להדליקה אצל הפתח. קטר"ת קרוב טפח רוחב תדליק.
שאלה - 152265
שלום לכבוד הרב
בספרו חופת ציון (עמ' רפז) כתב שטוב שהטבעת תהיה מכסף ואות ה' חקוקה כלפי פנים. אני קונה בקרוב טבעת זהב לקדש בה בע"ה, האם גם בזהב תועיל האות ה' או שאוותר על כך?

תשובה
תקנה גם כסף גם זהב ובשתיהם תחרוט אות ה.
שאלה - 152264
שלום לכבוד הרב, אברך ששומר על הילד שלו(תינוק לא רגוע) ולא יכול להתפלל מנחה במניין האם יכול להתפלל יחידי? [או לקחת את הילד להתפלל איתו בעגלה שיש אפשרות שהילד יצעק בבהכנ"ס]
תשובה
תקנה בבית מרקחת טיפות להרגעה ותקח אותו לבית הכנסת בעגלה.
שאלה - 152263
לכבוד הרב
קודם כל להודות לה' יתברך. ומודה לרב על התפילות - בסימן טוב בן בא לנו.
הרב, אם במצב שנוצר מתאפשר לעשות את הברית לא על הבוקר אבל כן לפני חצות היום זה בסדר?

תשובה
תשתדל מאוד קודם חצות בכל מחיר.
שאלה - 152262
לכבוד הרב
אני משלם לצפייה בשיעורים בימים מוסימים באינטרנט.הסכום לא קטן ומכביד
ישנם שיערים בימים שונים בתשלום נוסף
האם מותר לי לצפות בהם בצורה "פיראטית" ללא תשלום נוסף ?

תשובה
לא מכיר ולא ידוע לי. באתר דורש ציון חינם אין כסף.
שאלה - 152261
שלום לכבוד הרב
האם הרב יוכל לכתוב בנוגע לנושא שז"ל מפריע לי מאוד שגם נשוי מרשה לעצמו לעשות כך

תשובה
לצורך זה יצא ברוך השם הספר ״יסוד ציון״ ובו כל הפרטים הנחוצים.
שאלה - 152260
לכבוד הרב שלום רב
ביקשו ממני לתרום 100 שח לסעודת מצוה ודברי תורה והסכמתי אך בינתיים עברו הימים ועברה הסעודה ולא תרמתי. רציתי לדעת האם אני יכול להשאיר אצלי את הכסף ולא לתרום

תשובה
אין לי פרטים, גם מהי סעודת מצוה? וכי יש מצוה לזלול?
שאלה - 152259
לכבוד הרב.
אדם שיש לו בעיות חברתיות האם יש בעיה שיתפלל בביתו ביחיד בקביעות?
אדם שמתפלל מנחה קטנה ביחיד האם אומר תחנון? ומה הדין למנחה גדולה?
תודה.

תשובה
ראשית כל חייב על פי דין תורה לגשת לטיפול רפואי בדחיפות. סעיף ב אין התייחסות מפני שאינו מובהר.
שאלה - 152258
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בתי נישאה השנה ב"ה לאברך, היא עובדת ובעלה לומד תורה, אני עוזרת להם בתשלום השכירות של הדירה, האם אפשר לשלם את החלק של השכירות מכספי מעשר? תודה, חג שמח

תשובה
תלוי בכמה תנאים, א, שיש להם חובות, ב, שקשה להם לכלכל כלכלה "מינימלית". ג, מצבם באמת דחוק. ד, הבעל לומד תורה ברצינות.
אם חסר אחד התנאים אין לתת להם כספי מעשרות.
שאלה - 152257
כבוד הרב אתמול נר שני לא הדלקתי נרות חנוכה מה עליי לעשות?
תשובה
תדליק היום בלי ברכה.
שאלה - 152256
לכבוד הרב
אזכרה יום פטירה (לא שנה ראשנה)יוצא בנר שמיני,האם מותר לעלות לבית העלמין??תודה
תבורך מפי עליון......

תשובה
אסור בהחלט, יעלו למחרת.
שאלה - 152255
לכבוד הרב שלום רב
מה לגבי אכילת טוסט/פיצה עם טונה לספרדי?האם מותר מה ההלכה אומרת?ומה לגבי ציפסר שטיגנו בו דגים ואם אותו שמן מטגנים גבינצ לספרדי?
תודה אוהבים את הרב עד מאוד

תשובה
ספרדים צריכים ליזהר בזה. משום שאין לאכול חלב עם דגים.
שאלה - 152254
במוצ"ש בביכ"נ יש שעור עד 18:15 כ15 דקות אחר (זמן) רבנו תם ואח"כ ערבית - אם עדיין לא התפללתי ערבית וכבר יצא זמן רבנו תם, האם מותר לי לסוע ברכב לביהכ"נ לצורך תפילת ערבית?
תשובה
כשר אך לא חלק. כשר כי השבת יצאה ואם לא התפלל ולא אמר ״אתה חוננתנו״ אומר ״ברוך המבדיל בין קודש לחול״ ומבעיר.
אך לא חלק, כי למדנו וציינו באתר שעל פי הזוהר הקדוש צריך להבעיר רק אחרי שאמר ״ואתה קדוש״. עיין שם הטעם.
שאלה - 152253
כת"רימי חנוכה אסורים בהספד ובכי. אבל לפני השינה עיני יורדה מים על מרן הרב שטיינמן זצוקל שבעוונתי הרבים בין היתר הסתלק מאיתנו מותר להגיע לידי בכי בימים האלו?
תשובה
רק כאשר הבכי בא מאליו. בלי לעורר אותו.
שאלה - 152252
שלום לכבוד הרב
בת 24+ בעלת תשובה ולא מוצאת את הזיווג פוחדת שהמזל נחסם ע"י מישו וכתוצאה מכך עצובה מאוד, מה ניתן לעשות ואיך אפשר לקרב את הזיווג?
אשמח שהרב יברך אביטל בת שרה

תשובה
לא נחסם ולא חסמו. תבטחי באבא שבשמיים ותקבלי את ההצעה הראשונה שתבוא בקרוב.
שאלה - 152251
לכבוד הרב
האם מותר להלוואת ברבית לגוי ?תודה לרב ..

תשובה
מותר.
שאלה - 152250
לכבוד מו"ר הרה"ג הרב בן ציון מוצפי שליט"א
האם גידול תוכי בבית זה גורם לבעיות בשלום בית, ואם ישנו הבדל בן תוכי מדבר ללא מדבראשמח אם כבודו יוכל להשיב לנו בעניין

תשובה
המציא זאת ״האדמו״ר מפלסטין״ והוא מאוד משועמם.
שאלה - 152249
אני אדם די קופצני.
אשתי ביקשה שאלך להיבדק, עשו לי אבחון, טוען שאני סובל מהפרעת קשב וריכוז ורשם לי ריטלין. הוא אומר שזה גם יעזור לי להתרכז יותר בכולל.
מה הרב אומר?

תשובה
כדאי לטפל. כי ברוב הפעמים יש תוצאות טובות.
שאלה - 152248
שאלתי את הרב בענין בעלי שהתחיל לעשן סם קל והרב ענה לי להניח לו שיתעורר לבד, אני מנסה להניח לנושא אך זה קרוב אלי ובתוך ביתי יש לנו 3 ילדים ואני בוכה כל היום על המצב הזה
תשובה
תתחילי להתגבר. והשם יתברך יעורר אותו וכך יהיה.
שאלה - 152247
שלום לכבוד הרב
האם מותר לטבול במקווה בשבת שהמים במקווה חמים מאוד ?אם מתענים בימי שני וחמישי בשובבים האם צריך לקבל תענית יום לפניתודה רבה לרב אוהבים אותך מאד מאיר דיין

תשובה
אסור לטבול במים חמים בשבת אלא בטמפרטורת הגוף. בתענית שובבי״ם צריך קבלת תענית יום לפני ואפילו בשבת. כי היא נקראת ״תענית יחיד״ שצריכה קבלה מראש.
שאלה - 152246
לכבוד הרב
שמן למאכל שעבר טיגון (ציפס וכדומה)כשר להדלקת הנר? תודה

תשובה
יש בעיה של ״הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך״. כי לאדם נכבד לא מגישים זאת.
שאלה - 152245
הרב...... אמר על הלוויית מרן רה"י כאשכבתיה דרבי-המשתתף מזומן לחיי עוה"ב. הגעתי לפאתי ב"ב ב1. הלכתי עד לחוץ בית העלמין. הייתי שם עד שהאבלים חזרו מהקבר נחשב שהשתתפתי?
תשובה
כל מי שהוריד עליו אפילו דמעה אחת נמחלו עוונותיו והוא בן עולם הבא. אם כן מה החידוש?
שאלה - 152244
לכבוד הרב מזכה הרבים!
רצינו לשאול מדוע לא מברכים שהחיינו על מכנסיים, שהרי בימינו יש מכנסיים ששווין כסף רב ואף יותר מחולצות. תודה רבה יה"ר שתזכהלאריכות ימים ושנים.

תשובה
אני מברך עליהם שהחיינו.
שאלה - 152243
לכבוד הרב שלום רב
האם כבוד הרב מכיר את

תשובה
המערכת. נא להמנע משאלות אישיות. להקפיד לשמור על מסגרת תורנית של שאלות בהלכה.
שאלה - 152242
לכבוד רבנו האהוב שליטא, בלי נדר קנינו בסד רכב הסעות, נשמח לשמוע מכבוד הרב אפשרויות לשם, כדי להדביק על הרכב מסיעי... או מטיילי...
תשובה
אינני מבין בענינים אלה.
שאלה - 152241
(בן 34 ) רווק בת 30) רווקה לוחץ לחתונה כבר ורוצה תשובה והיא חוששת ומפחדת .היא רוצה ברכה ועצה מהרב
תשובה
למי ולמה מחכה. הזיווג הגיע לא לדחות.
שאלה - 152240
לכבוד הרב,
האם זה נכון שאסור לענוד אבןאמטיסט(אחלמה)בשיבוץ עם זהב או שאסור לענוד אותה כלל על הגוף? האם נכון שאסור לענוד אבן זו כיחידה, אלא מותר רק בזוג?

תשובה
פעם ראשונה בימי חיי המעניינים שאני שומע פטנט מוזר. מותר הכל. ואבן אחלמה בצבע סגול טובה לבריאות והחלמה. וגם לחלומות נעימים.
שאלה - 152239
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה המינהג/הדין באכילת זיתים האם מספר זוגי או אי זוגי

תשובה
תאכל בלי לספור. תשרה הברכה.
שאלה - 152238
לכבוד הרב שלום רב
מה העדיפות בימים אלה ללכת לתפילת שחרית שמתחילה לפני (עלות השחר) נץ החמה (5:15) או להתפלל ביחידות.

תשובה
תפילה בציבור. להניח תפילין בשעה 5.30. להתחיל יוצר דקותיים אחר כך.
שאלה - 152237
לכבוד הרב
האם ניתן להדליק נרות חנוכה בשמן זית - אך לצורך השמש להשתמש בשמן זול יותר (לאורך שמונת הימים), או שמוטב להדר גם בשמש?

תשובה
שמש אינו צריך הידור.
שאלה - 152236
שלום לכבוד הרב
האם מור אביו זצ״ל היה מכווין בברכת נרות חנוכה? וכן היה מדליק אחר ברכה ראשונה?

תשובה
מור אבי ז״ל כל ימיו כיוון בברכת הדלקת הנרות. ולא הדליק אלא לאחר סיום כל הברכות כפי ההלכה משום הפסק. ואין לשנות.
שאלה - 152235
לכבוד הרב שלום רב
בעצת הרב אנו זוכים בלי נדר לסיים בשבת הקרובה לימוד משניות מסכת יבמות עם ילדי רמות היקרים.
נשמח לדברי ברכה של הרב על מנת שנקריא לילדים היקרים בסיוםתודה!

תשובה
שבת שלום ומבורך לרבנים הנכבדים, לתלמידים היקרים והאהובים.
שמחתי ועלץ לבי לשמוע שמועה טובה, שהנכם מתמידים מדי שבת בשבתו בלימוד המשניות עם הבנה רחבה ומקיפה. ובפרט את משניות מסכת יבמות שהיא אחת המסכתות המורכבות והנפלאות בתורתינו הקדושה.

אשריכם ילדי ירושלים, אשריכם ילדי רמות, שזכיתם היום בשבת חנוכה לסיים מסכת זו, ובדברי חכמי הקבלה מובא שלימוד תורה בשבת חנוכה יש בו סגולה נפלאה להגנה על כל עם ישראל, מכיוון והיוונים הרשעים רצו לעקור את התורה ואת השבת מאתנו, והשם יתברך היפר את עצתם, והנה עם ישראל קם ומתייצב ועוסק בתורה ושומר את השבת קודש היא לנו.

ובעיקר לימוד המשנה כמה ערך נפלא יש בה ודורשי רשומות אמרו כי בתלמוד במסכת ביצה כ"ח, ב. מובא "וסימנך מתניתין מלכתא". ומשנה אותיות "נשמה". ומאירה לנשמות, ולכן יש לנו שישים מסכתות במשנה כנגד שישים גיבורים הם המלאכים המקיפים את הנשמה ושומרים אותה. ולכן "הנה מטתו שלשלמה" ראשי תיבות "משה". הוא השומר אתכם ואותנו ואת כל ישראל בזכות לימוד המשנה שאתם לומדים. חזקו ואמצו ותזכו להיות מורי הוראות בישראל. אוהבכם ומברככם בן ציון בן טובה.
שאלה - 152234
שלום לכבוד הרב ותודה על עזרתך הרבה!
יצאתי לשידוך היה מאוד טוב אבל גיליתי בפגישה שאביה אינו יהודי וזה קצת מציק ליה הרב מייעץ ליתודה מראש לכבוד הרב

תשובה
שאלות כאלה נדונות בשיחות סגורות ולא בפומבי.
שאלה - 152233
שלום לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
האם אדם שמשלים מניין צריך לעמוד כל החזרה או שיכול לשבת וללמוד ?

תשובה
יכול לשבת ללמוד. ויקפיד לענות אמן.
שאלה - 152232
לכבוד מורנו שליט"א.
עד מתי נשמע דברי ליצנות. וודברים הגובלים בכפירה תחנת ה״חרדיות״?

תשובה
תפנה לרבנים ה״ליברליים״ המאזינים להם.
שאלה - 152231
לכבוד הרב שלום רב
איך להסביר לבנותי 12 ו-9 גודל אבידת הצדיק שנפטר (הרב שטיינמן זצ"ל) ולהסביר להם על ביטול אירועי חג החנוכה שהם כה חיכו ללכת?

תשובה
מספיק נבונות חדעת שהאבא של עם ישראל נפטר. ולא הסברת מה זה "אירועי חנוכה". אם זה במסגרת בית הספר מותר, ואם ב"מסגרת" הרחוב וכל הבא, גם בימים כתיקונם זה אסור כי זו תרבות יון ועל זה מדליקים את הנרות.
שאלה - 152230
מה עושים עם אחרתי לתפילת מנחה והם התחילו עמידה בדיוק שהגעתי ..
האם לומר אשרי או להיכנס מיד לעמידה ואח"כ להשלים?

תשובה
אנחנו מתחילים למנצח על הגתית ועוד הרבה לפני התחלת זמן העמידה, ןגם אשרי. כך תימנע מתקלות כגון אלו.
שאלה - 152229
לכבוד הרב
אמרתי לאנשים שלפי המבואר בהליכות שבא לר"ש אלמולי ועוד מדקדקים, טועים אלה שאומרים ה' מלך במנגינה של מלרע כי הוא מנוקד בשני סגול וצריך מלעיל, הדברים נראים לרב?

תשובה
לא ברור אם הכוונה לשם השם או "מלך".
שאלה - 152228
לכבוד הרב שלום רב
האם אני יכולה לברך על הדלקת נרות חנוכה ביחד עם בעלי כיוון שלאחרונה יש לו בעיות ראיה והוא לא רואה את הכתוב בסידור האם זה בסדר

תשובה
תקראי לפניו בלי הזכרת שם השם.
שאלה - 152227
שלום לרבנו היקר. בעניין השינה מיטות מסודרות באופן שהראש במערב צמוד לקיר. במזרח יש ארון גדול וקשה לישון כשהראש במזרח כי הכריות נופלות בריווח. להפוך כיוון
תשובה
אפשר, ואין זה לעיכובא.
שאלה - 152226
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
נשים/בחורות שעשו קריעה בדבר הבשורה הקשה על פטירתו של גדול הדור הגאון הרב שטיינמן זצ"ל, הן עשו בסדר ע"פ ההלכה ?
בשורות טובות

תשובה
רק מי שלמד אצלו אישית קרע.
שאלה - 152225
האם מותר לפנות כנגד חברת התחבורה דן או אגד לבית משפט.
תשובה
רק ברשות בית דין.
שאלה - 152224
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
למה מורידים תפילין אחר קדיש של מוסף? תודה רבה

תשובה
כי מצווה להשאר עם התפילין כמה שיותר. ולא מחפשים איך להיפטר מהם. אוהבים את המצוות.
שאלה - 152223
לכבוד הרב
הרב ביקש דוגמאות מהבחור שהכרתי אחת מהן זה שהוא ממש דיבר קשה על כמה רבנים שנחשבים גדולים ספרדים שהתירו פאה, הוא אמר שאסור לגמרי ושאין הפליות בעולם הבא, זה באמת כך?

תשובה
מוזר שבחור מבזה רבנים. לאן הגענו? הוא צריך שיחת מוסר.
שאלה - 152222
לכבוד הרב, אשתי תחזור מאוחר היום ב23:00 הביתה (לומדת). האם לחכות לה ולהדליק איתה ביחד? (שנה ראשונה) (מדליקים בכניסה)
תשובה
תמתין לה ותדליק בפנים.
שאלה - 152221
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בחסדי השם לאחר שהמליצו במרפאה על הפלה המשכנו וילדתי תינוק בריא, אנחנו מעוניינים לערוך סעודת הודיה לפרסום הנס, אנא תנחה אותנו כיצד לקיימה

תשובה
סעודת המילה היא ההודיה.
שאלה - 152220
לכבוד הרב שלום רב
מוזמנים אלי אורחים לבית כל האורחים הדליקו נרות בביתם בזמן ומגיעים אלי לסעודה האם עדיף שאדליק בזמן או שעדיף לחכות עד שכל האורחים יגיעו ואז להדליק
תודה

תשובה
תדליק מיד. למי לחכות ? הזמן הגיע.
שאלה - 152219
לכבוד הרב שלום רב,
רווקה גרה לבד. להדליק חנוכיה בחלון כדי שיהיה פרסום הנס? אמרו שלא כדאי להדליק לבד.
חנוכה שמח לרב, בריאות טובה ואיתנה.

תשובה
להזמין חבירה להדלקה.
שאלה - 152218
לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליטא.
חג שמח ובשורות טובותשאלה: אשה האבלה על אמה בתוך 30.האם יכולה לארגן ערב משפחתי בחנוכה למשפחתה (ילדים נשואים, ומשפחה קרובה)תודה רבה

תשובה
בהחלט לא. זה לא זמן לחגוג. יש את טו בשבט.
שאלה - 152217
לכבוד הרב, בשנת אבל על אבי האם מותר ללכת למסיבת חנוכה בערב בגן של הבן? זהו ליל הטבילה האם אפשר ללכת לטבול ואז לבוא להדלקת נרות (הולכת ישר מהעבודה למקוה כדי להספיק למסיבה).
תשובה
בהחלט כן. ובמסיבה כשיהיו כלי נגינה תצאי למדרון.
שאלה - 152216
לכבוד הרב בתפילת 18 בחג בהתרגשות בכיתי כשאמרתי את הקטע שמוסיפים בחנוכה מתוך תחינה שגם אצלי למרות שנראה לי שאין סיכויים תהיה ישועה, האם זה מותר ? תודה לרב על הכל וחג שמח
תשובה
יהי רצון שיתקבלו תפילותכם ברחמים וברצון.
שאלה - 152215
מו"ר
אנחנו הולכים לארוחת (יום שישי) ליל שבת קודש!!! אצל חמותי וחוזרים לבית לישון.
מה הכי מוקדם שניתן להדליק נרות חנוכה ואז נרות שבת ולנסוע לחומותי ומבחינת החצי שעה ליד הנרות האם מחייב
תודה

תשובה
לא ללמוד מהחילונים האומרים "ארוחת ליל שישי". כתבתי לכם השעה המוקדמת להדלקה היא עשרה לארבע בערב. והנרות יהיו דולקות עד שתחזרו.
שאלה - 152214
כת"רחנוכה שמח. חבר ביקש לשאול אותך האם הוא יכול להכין כרטיסיות עטופות בניילון עם הפסוק "נפשי איויתיך בלילה.." ולחלק לרבים שיאמרו לפני השינה.
תשובה
תאמר לו שיחלק כרטיסים על עון ביטול תורה.
שאלה - 152213
לכבוד הרב שליט"א
אתמול גיסתי ברכה הגומל בברית של בנה האם הוציאה אותי ידי חובה, או שגם אני הייתי צריכה לברך על לידות קודמות
הא לצום בימי חנוכה לעילוי נשמת הגאון הגדול שנפטר?

תשובה
צריכה היית לברך אחריה מיד. אסור להתענות בימי החנוכה.
שאלה - 152212
שלום ומחילה מכה"ר, בקשר לשאלתי על הזמנת חבר שהוא אבל על אמו, לפני ה30.
לא התכוונתי לארוחה המונית או מסיבה אלא רק להזמינו לביתי -בלי אנשים זרים כלל!הוא מחו"ל ונוסע לאחר ה30

תשובה
אבל על אמו בתוך השלשים לבקר אצל חבר. זה נוגד את ההלכה.
שאלה - 152211
שלום כבוד הרב. אני מתפלל בבי״כ מורוקאי בארה״ב כאשר גם בסוף
עלינו לשבח של מנחה וערבית אומרים חצי קדיש. אני עירקי וידוע לי שזה לא ממנהגינו. האם עליי להצטרף לקדישים הללו?

תשובה
לא קשור לאיזה עדה, אחרי עלינו לשבח לא תיקנו לנו קדיש. אין לומר.
שאלה - 152210
לכבוד הרב שלום רב
האם אני מדליק נר חנוכה ב10 בלילה אוסרת עלי לאכול סעודת קבע מצאת הכוכבים עד זמן ההדלקה שלי ב10 או רק מ9:30 בלילה אסור לי לאכול סעודת קבע אם יש מקורות אשמח תודה

תשובה
שני עוונות, גם לא להדליק בזמן העיקרי, גם לאכול לפני ההדלקה, ואתה מחפש מקורות.
שאלה - 152209
לכבוד הרב
שלום
האם לעדות המזרח מותר לקבוצה של אנשים להגיד את נוסח הברכות של הדלקת נרות חנוכה ביחד בשירה [אם] עם שם ומלכות

תשובה
חס ושלום ברכה לבטלה עוון נורא ואיום הוא, השם יכפר ויסלח לנו.
שאלה - 152208
לכבוד הרב שלום רב
מה שכתב במועד לכל חי (ז"ך, ח') זה גם לשבת חנוכה? תודה.

תשובה
אין לו מקור בדברי רבנו האר"י ז"ל, ולא נהגו בזה כלל.
שאלה - 152207
לכבוד הרב
בעלי כל חג בעצב במקום בשמחה. רק בחגים..במקום לשמוח ולשמח אותנו אדיש ומחכה שהחג ייגמר
גם החג הזה, הילדים מצפים שישיר איתם מה עוז צור.. וכו׳ לא קל
מה עצתך מה יעזור ?

תשובה
תשירו אתם ותרקדו סביבו. קחו יוזמה.
שאלה - 152206
שלום לכבוד הרב התחתנתי בה לפני שבוע והכיסוי ראש עושה לי כאב ראש ואני מרגישה פחות יפה וזה קשה לי.. תעזור לי בבקשה
תשובה
תכסי ראשך כהלכה והשם יתברך יפתח לך צינורות השפע מלמעלה ותתברכי ותצליחי כפי שעו רבות בנות מישראל ומצאו ברכה.
שאלה - 152205
לכבוד הרב שליט"א. שמעתי את כבודו פעם בשיעור שיש פוסקים הסוברים שרב גדול בישראל שציווה לא להספידו, אין חייבים לשמוע לו כי הוא על כבודו יוותר, אך על תורתו לא נוותר. יודיעינו
תשובה
בפתחי תשובה יורה דעה סימן שד"מ. כתב "עבה"ט של הרב מהרי"ט ז"ל שכתב בשם תשו' בית יעקב סי' פ"ג דגדול הדור שמת וצוה שלא להספידו המיקל שלא לשמוע לחכם הלז לא הפסיד ע"ש. ועי' בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קע"ד שהאריך בזה והביא בשם רבי הגאון בעל נודע ביהודה ז"ל שאמר בעת שהספיד להגאון בעל פני יהושע אף שצוה שלא להספידו אין שומעין בזה למי שהוא רבן שכבה"ג ושקיל וטרי בהא וסיים שאין לו היתר ברור לבטל דברי המת ולהספידו במקום שאמר אל תספידוני וע"ש בסי' ר"ז עוד מזה". וכן הוא בערוך השלחן שד"מ, ז.
ועיין בשו"ת מנחת אלעזר חלק ב סימן סג שכתב "גם ראיתי בתשובה מאהבה (ח"א סי' קע"ד) כ' שמצא בכת"י ידידו בשם הגאון בעל נודע ביהודא זצ"ל כשהספיד להגאון פני יהושע זצ"ל אמר בזה"ל ואף שרבינו הגדול בעל פני יהושע צוה שלא להספידו אין שומעין לו בזה שהוא רבשכה"ג מדאז"ל בסנהדרין (דף ס"ח ע"א) דרע"ק הי' מכה בבשרו על ר"א הגדול וכו' וכ' התוס' דמשום שרט לנפש ליכא דמשום תורה קעביד כדאמר הרבה מעות יש לי לרצות ואין לי שולחני לרצותן ואי משום שרט לנפש ליכא כ"ש דליכא בזה מצוה לקיים דברי המת עכ"ד. ואמנם מסקנת דבריו שונים אך הנה לנו עובדא דגברא רבה בזה. ועיין בשו"ת מנחת יצחק חלק ט, סימן קל"ה. ובשו"ת יביע אומר חלק ט, יורה דעה סימן ל"ג.

ורבנו חיים פלאג'י ז"ל כתב בספרו שו"ת חיים ביד סימן קה "מעשה שהיה במורינו הרב הכולל כמוהר"ר יאושע אברהם קריספין ז"ל שציוה בצואות שלו שלא ידרשו עליו שום דרוש כלל אלא תכף אחר מיתתו יוציאוהו לבית הקברות והמנהג בעירינו אזמיר יע"א שלכל רב מרביץ תור' בהוליכו לבית הקברות מכניסים אותו בארונו לתוך ביה"כ ומניחים את ארונו ע"ג ספסל לפני ההיכל,אם יכולים לשנות מצוואתו שציוה הרב ז"ל או לא".

והאריך בתשובתו ובסוף דבריו כתב "נראה לע"ד כי כיון דמצינו ס' הרב לב שלמה כי קודם קבורה איכא יקרא דחיי וגם בהיות רב העיר איכא כבוד צבור במה שעושים לו הספד ודרוש א"כ ההספד והכנסתו לתוך ביה"כ והדרוש בתוך ביה"כ ע"ג ארונו ובבית הקברות שהוא קודם קבורה שמסתמא הולכים ללוותו רבים מישראל מסיבת היותו רב שלהם ואיכא משום כבוד צבור אין שומעין לו ומ"ג כי בדרוש ע"ג מיטתו בביה"כ ובבית הקברות כתבו המקובלים ז"ל כי היא סגולה נפלאה בדרוש שדורש על מיטתו גבר חכם בעוז ירא ה' כי בזה תעלה ארוכה לעלות כל הניצוצות בכח ד"ת הנאמרים עליו [ועיין בזה בספר מגיד מישרים למרן הבית יוסף ז"ל בפרשת שמות בתחילתו. ובסה"ק תוכחת חיים ס' שמות די"א ע"ב וד"ך ע"א יע"ש בס"ד אכן עיקר התקנה לזה תהיה לדרוש אחר איש ירא אלקים נבון וחכם לדרוש על המת ובכן בכח סגולת ד"ת שאומרים בדמע בוקע חלוני רקיע ומגרש אלו החיצונים ובכן להמת יהיה לו נחת רוח יתירה והטומאה השורה עליו מתבטלת בסגולת ד"ת וכו' כמ"ש הרב ז"ל יע"ש כי כל אלו הב' דרושים הם קודם קבורה וגם שייכי לצבור המוליכים אותו לקוברו ברוב היחידים עם כל הראשים הוא כבוד צבור ברם אחר הקבורה שהדרושים של ז' הימים הוא בביתו של הרב הנפטר כי הגם כי אלו הדרושים המה נתקנו לרב שבעיר דוקא ומשום כבוד הצבור עכ"פ כיון שהדרושים הם בביתו של רב הנפטר והוא המצווה ובניו ובני ביתו אינן רוצים לעשות הפך צוואתו בזה בודאי דאין כח לצבור להכריחם ושב וא"ת עדיף ומצאתי ראיה לדברי דהיכא דאיכא משום כבוד צבור הוי יקרא דחיי ואין שומעין לו ממ"ש הרב יקרא דשכבי דרוש ו' ד"ח ע"ג שכתב דאע"ג דקימ"ל דהספידא יקרא דשכבי מ"מ אם המת אינו חשוב אבל הקרובים חשובים צריכים לעשות יותר בעבור כבוד וחשיבות הקרובים יע"ש וכ"כ בס' קידש ידיד ס' משפטים דח"ן ע"ד יע"ש וכ"ש בנ"ד כי בלא"ה המת עצמו חשוב במאד מאד וגדול כבודו אלא דמשום ענוה יתירה דאית ביה ציוה שימעטו בכבודו תינח שנשמע לו כשאינו נוגע בכבוד צבור משא"כ בדבר הנוגע בכבוד הצבור דאין שומעין לו וכן נעשה מעשה כי דרשתי בקהל רב ק"ק אלגאזי יב"ץ על גבי ארונו ועיקר הדרשה היתה בענין זה ברב שציוה שלא יספידוהו".
שאלה - 152204
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
רציתי לדעת האם הורה חרדי יכול להכריח את בנו שהוא בן 13 להיות חרדי כאשר בנו מתנגד לכך ומסביר להוריו יפה שהוא לא רוצה בכך?

תשובה
לא אתם תטפלו בכך, אלא אנשי מקצוע הבקיאים ויודעים כיצד להתנהג ולהתנהל, וחייבים לעשות הכל כדי להציל את נפשו מרדת שחת. ויפה שעה אחת קודם.
שאלה - 152203
לכה"ר מו"ר, האם מותר להזמין לארוחת ערב בבית חבר כשהוא אבל על אמו עדיין בתוך החודש הראשון אך אחרי השבעה? והאם זה קל יותר בימי חנוכה?
או שמא אסור לו לצאת לאחרים?
תודה לכ' מו"ר

תשובה
אל תעשה זאת ואל תכשיל אותו. כי אין מצווה בסעודות ומסיבות אלו.
שאלה - 152202
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם אני נוהג כמנהג הספרדים ויש לי תפילין של אשכנזים האם אני צריך להחליף אותם ולקנות חדשים או שזה בסדר ? תודה רבה

תשובה
תחליפם למנהג הספרדים.
שאלה - 152201
לכבוד הרב מורנו שליט"א.
היום חנוכה, ואסור להספיד. ומרן הרב שטיינמן ז"ל הסתלק היום מאתנו, וגם ציווה לא להספידו, אך אם אפשר כמה קווים להזכיר לעצמינו לתועלתינו.

תשובה
אני אפס כדי לתאר איש ענק כזה. אך אכתוב לך מה שלמדתי ממנו לעצמי.

צורת תנאי חייו, מיטת ברזל. עליה ישב ללמוד. עליה אכל. עליה קיבל את אורחיו שועי עולם. עליה ישן. שלחנו עתיק מתפרק ויציב. קירות בלתי צבועות רצפות ישנות. סירב לשפץ או להחליף דבר ושמח בחלקו. מאכלו דל. תפוחי אדמה מבושלים. דייסא ומאכלים רכים בלבד. לא התאונן ולא התלונן על מצב גופו ודלות משקלו. יושב ללמוד תורה כארי. עירני ונבון. קולט כל מי שבא אליו מה חפצו. מה מטרתו. ומשיב בחכמה לכולם. בקי ומתמצא בכל דבר וענין. כל התורה כולה מונחת במוחו בכל רגע נתון. בה לא התעייף כי היא היתה חייו כולם. איש תורה אמיתי עבד השם. זה חכם של הדור הקודם.

צוואתו מעידה עליו יותר מכל, והיא ההיפך הגמור מהלך הרוחות היום בכל מקום. בשנים האחרונות כל מי שנפטר לו מי מקרוביו בטוח ויכול לישבע בנקיטת חפץ שקרובו הנפטר נמצא למעלה ברקיע השביעי והוא יש בידו הכל, והוא שומר עליו, ומשפיע עליו, ובידו נמסרו כל המפתחות וכל האוצרות ללא מעצור. וזה מחשבות עמי הארץ אשר אינם לומדים תורה, וגם ספר לא פותחים ולא יודעים צורתו. ואינו יודע איזה דין יש בשמיים וכמה מרחק יש במדריגת מי שמקיים מצווה בדקדוק ובעומק לבין המקיים בשטחיות כמצוות אנשים מלומדה. וכמה מרחק בין המקיים תורה מתוך דוחק וקושי ובין המקיים בהרווחה ובנחת.

כתב שלא יאמרו עליו שבחים. לא תוארים. לא יקראוהו צדיק. לא יספידוהו. לא יפרסמו מודעות. לא יקיימו עצרות. יטמנוהו במקום פשוט כאיש פשוט. לא יכתבו תארים על המציבה. ולא מאמרים עליו. לא יקראו תינוקות שנולדו על שמו ולא יעשו ממנו קדוש כי חושש הוא מהדין שם בשמים. כי שם מדקדקים על כל מילה הנאמרת על הנפטר אם מדוייקת היא. ומה התכווין בביצוע אותה מצווה. ואם היתה לו הנאה או כבוד ממנה.

ראה גם ראה כמה מגדולי ישראל ציוו שלא להספידם כי חששו פן יפרעו מהם על השבחים הנאמרים עליהם. כך נהגו הפני יהושע. רבי יהונתן אייבשיץ. רבי עקיבא איגר. הגאון השדי חמד ועוד רבים וטובים. כי שם מודדים בפלס כל מילה ושוקלים כל תואר כי הוא עולם האמת. ואם חלילה מילה אינה מדוייקת מדקדקים עם הנפטר כפל כפליים רחמנא ליצלן.

כמה חשש בצוואתו לבזבוז אפילו דקה אחת בלי לימוד תורה. וציווה לבניו לא לחפש מנין ולבזבז הזמן כדי להתפלל ליד העמוד כמנהג האשכנזים בשביל מנוחת הנפטר כלל. כמה דקדק שהאנשים ילמדו משניות והנשים יקראו תהלים לעילוי נשמתו כל אחד בתפקידו. בלי עירבוב רשויות.
הכל על פי ההלכה ללא הנחות ועיגול פינות. אשרי דורנו שהוא היה מנהיגו. ינוח בשלום על משכבו ותורתו תהא מגן בעדינו.
שאלה - 152200
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הדלקתי נר ראשון בצד הלא הנכון של החנוכייה לא יצאתי ידי חובת המצווה ובירכתי ברכות לבטלה?

תשובה
יצאת ידי חובתך. בטוח. תהיה שש ושמח.
שאלה - 152199
שלום לכבוד הרב היום התפללתתי במניין של פלג המנחה ושנים קודמות בירכו על ההדלקה כשהגיע הזמן היום אמרו שאמרו להם כמה ת"ח לא לברך על ההדלקה האים זה נכון שלא מברכים ?
תשובה
לא נכון. אלא כמגיעה שעה 15.50 מדליקים בברכות ומתפללים ערבית. כך נפסק להלכה.
שאלה - 152198
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מורי ורבי נבצר ממני מלהגיע היום לחפץ חיים אני מרגיש עצבות שלא זכיתי לראות את כבודו שטרח והיגיע למרות הקשיים. אוהבים אותך המון!!! חג חנוכה שמח!!

תשובה
אל דאגה. הכל בסדר.
שאלה - 152197
לכבוד הרב מוצפי
הרב קנייבסקי אמר לבטל את כל מסיבות החנוכה במשך כל ימי החנוכה בגלל האבל הכבד
איך עלינו לנהוג שמסיבות הילדים וכו'? ומה לגבי ברכת שהחיינו של היום האם מותר לברך

תשובה
שהחיינו כתבנו לברך. מסיבות מה שאפשר לבטל מבטלים. מה שאי אפשר מצמצמים.
שאלה - 152196
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב אמר בתשובותיו שיש לשים בחנוכייה נר גדול יותר ביום שישי שאלתי האם צריך לשים את כל הנרות גדולים יותר הכוונה גם את נרות ההידור או רק את נר המצווה?

תשובה
כדאי לכל הנרות.
שאלה - 152195
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, גר בקומה ראשונה בדירה עורפית
יש חנייה קטנה לכמה דיירים ועוד 2 בניינים קטנים ממול.
האם להדליק בחלון או בכניסה לבית?

תשובה
בכניסה.
שאלה - 152194
הרב כתב בספר חנוכה דרגות בחנוכיה מאיזה חומר לעשות אותה ובכף החיים ניראה מדברו שהדרגות הללו נאמרו על המחזיק של הפתילות דהינו הכוסיות בעצמם אגוז רימון וביצים אינם ראוים וכ
תשובה
והם קבועות בבסיסם. וכן ראויות.
שאלה - 152193
לרה"ג חג שמח שלום עליכם,
האם מותר לכבות את הנר או הגפרור איתם מדליקים את החנוכיה? או לתת להם להתכבות לבד?
אוהבים את כה"ר תודה רבה על המסירות.ה' יאיר ימי הרב באור החג כל השנה

תשובה
בהחלט לכבותם שלא יתלקחו חס ושלום ואים בהם שום קדושה.
שאלה - 152192
לכבוד הרב מוצפי שליט"א חנוכה שמח.
אני גר זמנית אצל אמא שלי,ואני מדליק את החנוכיה האם זה בסדר? והאם הילד שלי בישיבה יוצא על ידי למרות שאני לא בעל הבית?

תשובה
לספרדים מועיל לחלוטין.
שאלה - 152191
לכבוד הרב, היה לי וויכוח עם דודי הוא טוען כי כתוב שאסור להדליק אש בשבת שזה נכון אבל הוא אמר שאני מדליקה נרות שבת הנר עדיין דולק בשבת ולכן אני עוברת עברה
אשמח לתשובה
תודה מראש.

תשובה
תגיד לו שזו היתה טענת הקראים המשובשים. כי התורה עצמה אמרה ״לא תבערו״ עצם ההבערה ביום השבת הים האסורה אל לא שנשב חלילה בשבת בחושך כפי דעתם המשובשת.
שאלה - 152190
שלום לכבוד מו"ר
מרגיש נבוך. נודע לי על האבידה הנוראית זמן קצר לפני ההדלקה. וכמעט ולא זכיתי לבכות. מנסה להתאפק. האם במהלך ימי חנוכה יש זמן כלשהו שכן מותר להוריד דמעות בבכי?

תשובה
יחיו המתים. ובלע המות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים.
שאלה - 152189
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הזמנתי הרבה אורחים למחר להדלקת נרות חנוכה.חלקם הודיעו שייאחרו.האם עליי לחכות להם או להדליק בזמן?

תשובה
אם בטוח שיגיעו, מצווה להמתין להם.
שאלה - 152188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לאישה לעבוד בחנות נעליים שיש בה נעלים גבוהות עם עקבים ואני צריכה להחמיא ללקוחות ולמכור( מן הסתם )..?עבודה עם נשים בלבדתודה רבה על התשובות
תשובה
כן, ותעשי בחכמה שתזרקי לה מילה יפה שכמה בעלה יאהב את זה, וכמה חשוב להיות נאה בפני בעלה.
שאלה - 152187
הכרתי בחור שעושה כל מה שכתוב בספרים הקדושים בלי פשרות, יש דברים שאמרתי לו שסותרים רבנים שנחשבים גדולי הדור, הוא אומר שעליהם הראיה אם הם עושים הפוך מהספרים, איך להתייחס?
תשובה
נא להציג דוגמאות.
שאלה - 152186
לכבוד הרב
היכן מדליקים חנוכייה לכתחילה ? האם בחצר הבית ?או בתוך ביתו
בברכה

תשובה
שלומילה, בוקר טוב, איפה היית, עיין בצד ימין של הגליון.
שאלה - 152185
עטרת ראשנו ותפארתינו, אני מבולבל ולא יודע מה לעשות היום בגלל השבר הגדול בפטירת גדול הדור, כיצד להדליק נרות חנוכה? האם מותר לשיר שירי חנוכה לאחר ההדלקה? מה אעשה כבוד הרב?
תשובה
גם אני בוכה עם כולם, אלא כשמגיע יום חנוכה הלילה בערבית צריכים לשכוח הכל, לשמוח באבינו שבשמים ולהדליק נרות בשירה ובשמחה, כי השכינה אמנו צריכה שנשמח אתה ונשמח אותה.
שאלה - 152184
לכבוד לכבוד הרב
מי שמתפלל היום ערבית בפלג מנחה צריך להגיד על הניסים?

תשובה
בהחלט כן, כי היא תפלה ששייכת לחנוכה.
שאלה - 152183
עבדתי באיזו חברה ושכחתי המחשב דלוק ופטפטתי עם העובדות ומאותה חברה הזמנתי יותר מדי דוגמיות התנסות ואני רוצה להחזיר את הגזל ושירות הלקוחות אמרו שלא מקבלים כסף ושאתרום
תשובה
תתרמי לאתר זה שכולו התנדבות.
שאלה - 152182
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אדם שלא היה בבית ביום הראשון של ההדלקה ולא שמע ברכת שהחיינו אבל בביתו בירכו
האם יצא ידי חובה או שיש עליו לברך ביום השני את ברכת שהחיינו?

תשובה
אם שמע בבית הכנסת יצא. לא שמע כלל יכול לברך שהחיינו בלילה השניה.
שאלה - 152181
הרב אני נמצא זמנית בקורס בתל אביב אני החרדי היחיד בכיתה כולם ההפך מעולם התורה. השאלה איך עדיין אפשר להאיר פנים ולכבד, בפרט שאתה שומע שאנשים כופרים ומדברים דברי ליצנות וכו
תשובה
מרחם עליך ומתפלל לשלומך הרוחני. נורא ואיום. אני במקומך הייתי קם ובורח.
שאלה - 152180
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ביקשו ממני להיות שליח ציבור קבוע בבית הכנסת של עמי הארץ.עברתי לגור אצל חמותי ויש להם את המכשיר הטמא בבית יש לציין שהם שומרי שבת (ומקימים מצוות ?).תודה

תשובה
העורך, הרב השיב לך ואינך צופה בתשובות.
שאלה - 152179
שלום לכבוד הרב
אשת אברך בעלי לא מעונין לעזור בשום מטלה בבית חוץ דברים קטנים קשה לי מאוד עם כל הנטל בפרט בהריון בוכה וכלום לא משתנה שוחחנו הרבה פעמים ואין מספיק עזרה
מה לעשות?

תשובה
צריך רב גדול שישבר את לבו, ויפתח לו את השכל להבין כמה זה חשוב לעזור בבית.
שאלה - 152178
שלום לכבוד הרב
מצינו שהתורה חסה אפילו על ממונו הבזוי של אדם. מה הסיבה שלמרות זאת, חכמים אסרו לכבות דליקה בשבת?

תשובה
שבת נדחית מפני פיקוח נפש, אך לא מפני ממון, שבת שבת שבת.
היא קדש קדשים.
שאלה - 152177
לכבוד הרב
אברך . כולל נץ קבוע כולל רגיל 8:30-1/4-08:45 לפעמים כולל חצות (היה קבוע) לא מאחר ומחסר לא מתארכים שבת וחג אין רשיון מבקש הרבה זמן להיתאורר שומר עיניים יש פריצות

תשובה
לא ברור מה השאלה. כל אדם חייב לקבוע לו שעתיים רצופות ביממה עתים לתורה.
שאלה - 152176
לכבוד הרב
בפניי האופציה לגיוס בשב"ס (גיל 38), אך ישנה אפשרות שאצטרך לעשות תורנויות שבת מה שאומר לענות לשיחות טלפון/לחיצה על כפתורי שערים וכו, האם מותר לי לנסות להתגייס?

תשובה
יש עדיפות למצוא עבודה שאינה כרוכה במשמרת בשבת.
שאלה - 152175
לכבוד הרב
אני עובד קשה במקצוע שאני מתקשה לסיים לימודיוהיו לי כל הלימודיםהתלבטויות לגביו או לפנותלתחומים אחרים בהם אני מוכשרמה יכול להנחות אותי לכיוון בו תהיה ברכה

תשובה
אתה צריך גדול בישראל שינחה אותך אישית.
שאלה - 152174
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ספרדיה,א)האם יכולה לברך הלל מלא עם ברכה? ב)האם יוצאת לידי חובה בהדלקת נרות הנוהגים להדליק בשקיעה כליטאים? תודה רבה.

תשובה
אשה אומרת הלל כמו האיש. ולדעת מן השלחן ערוך לא תברך על ההלל, ובנות אשכנז מברכות. ב, הספרדים צריכים להקפיד כדעת השלחן ערוך שקיבלנו הוראותיו כנדר. ומדליקים בצאת הכוכבים לא לפני השעה 16.55.
שאלה - 152173
שלום לכבוד הרב
מדוע עדיין מסתמכים על חמדת ימים בנושאי הלכה ?

תשובה
כתבתי לך לטובתך, אנא, אל תתעסק בענין זה, זו סכנה.
שאלה - 152172
שלום לכבוד הרב, אני לומדת היום עד שעה 9 בערב
האם עדיף לא ללמוד כדי להדליק נרות בזמן או שאפשר להמתין עד שעה זו?
מתבצעת בדיקת נוכחות בלימודים כי יש מס' שיעורים שניתן להחסיר

תשובה
יש עדיפות להיות נוכחים בשעת ההדלקה, ואור גדול מאיר שם בנשמות.
שאלה - 152171
לכבוד מורנו עטרת ראשינו שליט"א, היום ערב חנוכה ועתה הלווית הרב שטיינמן ז"ל, ולא הצלחתי ללכת ולהשתתף, האם כשאני יושב בכולל ובוכה זה נחשב משהו?
תשובה
אשריך ואשרי חלקך, בעל נפש טהורה, יהודי מהר סיני, הדור הפסיד, הדור חסר, הסתלק האיש שהיה מגן עלינו, מי שמוריד עליו דמעות מתכפרים לו העוונות. מי שמוריד עלי דמעות מכפר על עם ישראל, המוריד עליו דמעות הוא כמו מי שעומד אצל המזבח ומנסך יין, כפי שכתב המקובל רבנו יעקב שאלתיאל חי ניניו ז"ל מעיר הקודש טבריה תבנה ותכונן. כי הצדיק הוא הקרבן שלנו היום ומכפר עלינו, והדמעות הם הנסכים.

גם בתלמוד מסכת שבת ק"ה ב, מובא "אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן, ומניחן בבית גנזיו, שנאמר [תהלים נ"ו, ב] נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך". ופירש המהר"ל ז"ל שם, כי דמעות אלו שייכות לאבינו שבשמיים, כי הצדיק שייך לו, ולכן הוא סופרן ומניחן אצלו.
שאלה - 152170
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
האם צריך לקרוע ולהתנהג במנהגי אבלות בשל פיטרתו של מרן ראש הישיבה?
וכן מה הדין לאישה?

תשובה
רק תלמידיו שלמדו אצלו תורה.
שאלה - 152169
לכבוד הרב: האם יש לקרוע את החולצה בגלל מותו של מרן הרב שטיימן? והאם צריך לברך דיין האמת בשם ומלכות
תשובה
תלמידיו יקרעו בברכה.
שאלה - 152168
שלום לכבוד הרב
אני גר בקריות. רוצה ללכת ללווייה של גדול הדור זצ"ל.
יכול להיות שעקב כך אתעכב בחזרה ואאחר קצת את הדלקת הנרות.
האם לסוע בכל זאת?

תשובה
אם בשעה זו עדיין הנך בקריות, אל תגיע כי הכל סגור.
שאלה - 152167
לכבוד הרב
קי"ל אבל מברך שהחיינו בלילה הראשון האם בכל זאת גם היום נברך
למרות האבל הכבד שארע לנו ?

תשובה
נברך, כי כך גזר אבינו שבשמים.
שאלה - 152166
מורנו היקר כל שנה אנחנו מאבדים מכח האמת והיום רצה השם והסתלקה מאיתנו נשמת הגאון החסיד הישר רבי לייב אהרון שטיינמן זצל
ינחמנו רבנו כי הוא לנו אחרון המגדלורים שנשארו בדור

תשובה
עיני עיני יורדה מים, מאנה הנחם נפשי, לן יאות למבכי, לן יאות למספד. נשים לילות כימים על משים לילות כימים.
שאלה - 152165
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום,בעלי קנה שמן למאור שכתוב עליו שמן להדלקת נרות ולמאכל. מכיל שמן זית ושמנים צמחיים.האם אפשר להדליק איתו נרות חנוכה?

תשובה
אפשר להדליק בו, ויש עדיפות לשמן זית טהור.
שאלה - 152164
לכבוד הרב שלום רב רציתי בבקשה לדעת מאיפה מודדים את גובה הנחת החנוכיה מקרקע הבית מבסיס החנוכיה או מהשלהבת? תודה אוהבים את הרב מאוד
תשובה
מהשלהבת.
שאלה - 152163
הכנות גדולות לקראת הגעת הורי הארוסה, בישולים וסידורים לאין מספר. הבוקר התודענו על פטירת הרב שטיינמן. נמצאים בדרום. יש ייסורי מצפון על שלא נגיע להלוייה. מה עלינו לעשות?
תשובה
תשבו לקרוא תהלים על עם ישראל שהשם יתברך ישיב חרון אפו מעלינו.
שאלה - 152162
שלום לכבוד הרב

האם יש חובה להגיע להלווית הרב שטיינמן זצ"ל?

תשובה
למי שיש לו אפשרות.
שאלה - 152161
לכבוד הרב
אנחנו מדליקים חנוכיה בתוך הבית למשפחה ועוד חנוכיה מחוץ לשער הבית שיש בו מזוזה הפונה לשביל הולכי רגל לפרסום הנס ,באיזה מהם אשים שמן זית ועל איזה מברך בבית או בחוץ?

תשובה
העיקר בבית.
שאלה - 152160
לכבוד הרב
מתי אשה טובלת בחנוכה לפני הדלקת נרות או אחרי? תודה לרב

תשובה
אחרי ההדלקה.
שאלה - 152159
כת"ר אוי לנו כי איבדנו גדול דור. כיצד עלינו לנהוג היום עם הבשורה המרה הזאת?
תשובה
אוי כי ירד אש מן השמים. כבה הנר המערבי. גלה כבוד מישראל.

המומים שבורים ורצוצים עם כל עם ישראל היום בארץ ובגולה, על סילוקו של זקן הדור, גדול חכמי ישראל, מנהיג על העדה, איש תבונה, גאון בתורה, חכם ונבון, איש האשכולות, מלא חכמה ומדע, בעל לב רחב ואהוב, רחום וחנון לכל אדם מישראל, רועה ומנהיג דגול מעם.
רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל.

היום כ"ד בכסלו תשע"ח ירדה אש מהשמיים, "היום נשרף בית המקדש" שלנו. כפי שהורונו חז"ל בתלמוד מסכת ראש השנה [י"ח, ב]"צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלהינו. ואמאי קרי ליה חמישי? חמישי לחדשים. צום השביעי זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו".

וי דאבדא ארעא דישראל גברא רבה.

ורבנו המהר"ל ז"ל כתב בספרו נצח ישראל פרק ח "ואמר שנמנה עם שריפת בית אלקינו, לומר שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלקינו. ודבר זה ידוע, מפני כי מעלת בית אלקינו שהוא קדוש, והצדיק נשמתו קדושה. הרי כי האדם הצדיק, שהוא קדוש נבדל מן הגוף, ובית המקדש שהוא קדוש במעלתו, ענין אחד. ושקולה סילוק ומיתת הצדיקים כשריפת בית אלקינו, כי שניהם הם קדושים נבדלים מן הגוף, וזה מבואר למבין".

ובספרי [דברים פיסקא ל"א] "צום החמישי זה תשעה באב שבו חרב הבית בראשונה ובשניה ולמה נקרא שמו חמישי שהוא חדש חמישי, צום השביעי זה שלשה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו ישמעאל בן נתניה ללמדך שקשה מיתתם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא כחורבן בית המקדש".
והשל"ה ז"ל כתב [מסכת תענית פרק תורה אור קלה]. "הנה, בתוכחות לא כתיב רק 'פלא' אחד, ובחורבן בית המקדש, שנים, כי 'פלאים' תרתי משמע, ובסילוקן של צדיקים כתיב שלשה פלאות. ואין זה סותר למה שאמרו לעיל, שקולה מיתת צדיקים כשריפת בית אלהינו, ובמדרש זה משמע שהוא ביותר. כי הנה, הצדיק הוא גם כן בית המקדש ממש, כמו שכתוב 'ושכנתי בתוכם'. כי הנה היו שני מקדשות שחרבו, וכל אחד הוסיף יגון ואנחה. כי לאחר חורבן בית שני נסתלקה השכינה ביותר למעלה למעלה, ואין לנו אלא התורה הזאת, וסילוק הצדיק הוא חורבן שלישי. וזהו ענין שני פלאות במקדשות, כי היו שתים, ובצדיק שלשה, כי הוא חורבן השלישי. מכל מקום נשמע מכאן, הצדיק הוא כמו המשכן והמקדש".

אוי, מי יתן לנו חליפתו, מי יתן לנו תמורתו.

דורנו זה הולך ופוחת, בשנים האחרונות איבדנו מנהיגים גדולים בעלי שיעור קומה, ענקי רוח, גדולי תורה, בעלי יראה, גדולים רחמנים, אנשי בינה, שעסקו בתורה כל ימיהם והאצילו מרוחם על כולנו, בבת אחת נחשפנו ונתייתמנו, הדור מתדרדר והרחוב פרוץ, והתקיים בנו הפסוק [דברי הימים ב' טו, ג] "וְיָמִים רַבִּים לְיִשְׂרָאֵל לְלֹא אֱלֹהֵי אֱמֶת וּלְלֹא כֹּהֵן מוֹרֶה וּלְלֹא תוֹרָה". תורה במובן של מסירות ויגיעה, מניעת הנאות עולם הזה, ויתור על חיים גשמיים, "כהן מורה" זה מנהיג המדריך בדרך התורה ללא מורא ופחד, ניצב מול הפרצות, גודר גדירות, עוסק גם בפרטים הקטנים של כל איש ואשה, ללא אינטרס, לא כבוד ולא ממון.

ובתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד ב "כתיב הכא וישוכו המים, וכתיב התם [אסתר ז] וחמת המלך שככה. ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ, מה טיבם של שבעת הימים? אמר רב: אלו ימי אבילות של מתושלח. ללמדך שהספדן של צדיקים מעכבין את הפורענות לבא".

הכאב גדול, המכה אנושה, לא נוכל עתה לעכל את גודל השבר של האומה, האיש אשר הגן עלינו בתורתו, בחכמתו ובתבונתו, נסתלק מאתנו. סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות. תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים. כי גדול כים שברנו מי ירפא לנו.
שאלה - 152158
לכבוד הרב רווקה שנמצאת בשעת ההדלקה בעבודה האם תוכל להדליק חנוכיה בברכה בעבודה לצוות הנשים? בנוסף כשחוזרת הביתה מדליקה בביתה להוריה (המבוגרים) האם גם שם תדליק בברכה?
תשובה
מישהי אחרת שאינה מדליקה בביתה תדליק בברכה, ואת תדליקי להורים בברכה.
שאלה - 152157
לכבוד הרב
אני בעל בית עובד משרה מלאה ומשתדל ללמוד בנסיעות בתח"צ ובזמן הפנוי בעבודה מכבודו ומהרב יצחק יוסף ודוד יוסף. מתי להתחיל ללמוד הלכות פורים ופסח או שזה מוקדם?
תודה!

תשובה
הלכות פסח תתחיל מהיום.
שאלה - 152156
כת"ר
סליחה על שאלת התם. לגבי התבוננות בנרות ,קורא תפילות ובקשות (אורח צדיקים ועוד) ומביט רק לפרקים מחוץ לספר, האם 'מפספס' לכאורה? או עדיף לבקש בע"פ ולהשתדל שלא להסיר מבט

תשובה
להתבונן די בכמה שניות. ותקרא בספר מול הנרות הדולקות ותכוין כי נשמתך תאיר מהם.
שאלה - 152155
שלום לכבוד הרב
האם מותר להדליק חנוכיה בחדר השינה ליד הדלת ?
בבית אין חלונות מתאימים להנחת החנוכיה
ובכניסה הראשית לבית לא הכי נוח כי יש רוח והכי בטוח
בחדר השינה בבית .

תשובה
בכל מקום בבית הוא מתאים להדלקה. ויש עדיפות בפתח שיש בו מזוזה ולהניח החנוכיה ממול המזוזה.
שאלה - 152154
כבוד הרב
תודה לרב על התשובה והחיזוק בעניין לימוד נ"ך ומפרש אחד כל שנה
הרב ענה לי בעבר שלימוד נ"ך ייעשה עם רש"י ומצודות
האם בשביל הבנת פשט (שנה ראשונה) כדאי רק מצודת דוד?
תודה

תשובה
תלמד מה שאתה מרגיש שמתאים ומובן.
שאלה - 152153
לכבוד הרב היקר. האם יש בעיה לחתן בתוך ה 7 ימים(שבע ברכות) ללכת לחתונה של משפחה? אני שואל בגלל שהלכתי לחתונה ומישהו מהמשפחה אמר לי שזה לא טוב. האם באמת יש בעיה בדבר?
תשובה
יש נשים המאמינות בכך. והעתיקו זאת מהמוסלמים בארצות מגוריהם.
שאלה - 152152
מחילה הרב אני עפר לרגליך, אבל ההתבטאויות של הרב בענין השטרות וכדו' מאירות את עיננו, ואם יש רעש תקשורתי זה מצוין, שגם הם ישמעו קצת דעת תורה אמיתית, האמת כואבת להם!! חזק ואמץ
תשובה
אמת דיברת.
שאלה - 152151
לכבוד הרב שלום רב'
רציתי לדעת באיזה כיוון המיטה צריכה להיות מזרח או למערב
הראש לא יכול להיות במזרח האם עדיף שעדיין יהיה בין מזרח למערב.

תשובה
לפי הקבלה הראש למזרח, לפי הפשט הראש לצפון, ויש אומרים הראש לדרום.
שאלה - 152150
כאשר אני מכינה לבעלי וכו' אוכל אורז , סלט חסה, קציצות ירק ועוד דברים הנגועים בתולעים ואני עושה את כל שביכולתי לנקות. אם בכל זאת נשאר תולעים האם אני או מי שאכל עובר על איסור
תשובה
אורז לבדוק, ירקות עלים וחסה וכדומה לקנות בהשגחה.
שאלה - 152149
כבוד הרב
משתדל ב"נ בכל שבת ללמוד נ"ך לפי החלוקה לשבתות (כמובא בסידורים עתיקים) כך שאלמד כל הנ"ך בשנה
האם כדאי כל שנה ללמוד עם מפרש אחד? (וכל שנה מפרש אחר) שלא יהיה תפסת מרובה

תשובה
נכון מאוד, כמוך ירבו בישראל, אשריך ואשרי חלקך.
שאלה - 152148
לכבוד הרב, מגיד שיעור שמעביר שיעור גמרא עם קצת הלכה ומוסר ,האם צריך לקום כשעולה לספר תורה או כשנכנס לד' אמות של התלמיד ?
תשובה
מספיק הידור.
שאלה - 152147
לכבוד הרב שלום רב
מוכרים היום בחנויות קמח שכתוב על האריזה שהקמח עבר ניפוי שאלתי האם אפשר להשתמש בקמח ללא ניפוי?

תשובה
צריך ניפוי.
שאלה - 152146
לכבוד הרב
שואל מה הסדר שעליי לעשות לגבי הדלקהמסיים ב 17.30 לעבוד ערבית ישרק ב 20.00הדלקת חנוכיה ב 17.00 בעבודהדלקת להורים המבוגריםהדלקה בביתי עם האישה והילדים

תשובה
עיקר מצוות ההדלקה היא בביתך, תדליק אצל ההורים בברכה ותדליק אחר כך בביתך בברכה.
שאלה - 152145
לכבוד הרב שלום רב
אין לי אקווריום של חנוכייה אם בשבת אני יכול להניח את החנוכייה סמוך לפתח הבית או שאסור שמה היא תתכבה אם יפתחו תדלת?

תשובה
ביום השישי לפנות ערב אנחנו מניחים החנוכיה על איצטבא או בחלון.
שאלה - 152144
שלום לכבודו
אנו מרחובות בעלי ביקש ממני שנחליף רב ואני מבינה את סיבותיו.אך מצבינו לא קל..האם הרב יכול להפנות אותנו לרב-דחוף??

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 152143
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר להתפלל בטלית של שבת בימי החנוכה??
תודה רבה

תשובה
ישאר בטלית של חול.
שאלה - 152142
לכבוד הרב
אדם שמתארח בשבת אצל חמיו ויוצא י"ח בהדלקת חמיו האם הוא חייב להיות נוכח בשעת ההדלקה?

תשובה
מצווה להיות שם בשעת הברכות משום פירסומי ניסא.
שאלה - 152141
לרה"ג
האם כדאי להדליק גם בחלון הפונה לרשות הרבים וגם בטפח הסמוך לפתח מבפנים על איזה מהם לברך מנין פועלים האם ידחו את ההלל לסוף התפילה אחרי הזריחה או במקומו לפני הנץ ?
תודה

תשובה
א, מספיק בטפח הסמוך לפתח בלבד. ב, תאמרו הלל על הסדר במקומו.
שאלה - 152140
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שנת האבל על מות אבי מסתיימת בכו'טבת מתי צריך להפסיק לומר קדיש לשבוע ?

תשובה
ביום רביעי כ"ה בכסלו במנחה תאמר, בערבית אל תאמר במשך שבוע אחד עד יום שלישי במנחה א' בטבת. בלילה בערבית תתחיל לומר.
שאלה - 152139
שאלה דחופה לכבודו פתח הבית שלי יש חלון ממטבח אם אני יכול להדליק על החלון הזה את חנוכיה וזה יחשב לי שהדלקתי בפתח הבית? החלון נמצא ליד המשקוף של דלת בצד שמאל של המזוזה
תשובה
מצויין.
שאלה - 152138
לכבוד הרב שלום רב ספרים לא כשרים שהשאלתי מהספריה והצבא לפני שחזרתי בתשובה וזרקתי מזמן אין ניתן לתקן מפני הגזלתודה רבה
תשובה
תקנה ספרי תנ״ך ותשלח לשם.
שאלה - 152137
לכבוד הרב: אחותי בהיריון והרבה מהחברות ובני המשפחה שואלים אותה האם היא בהיריון אין עדיין בטן גדולה. אחותי שואלת האם מותר לה לשקר ולהגיד שהיא לא בהיריון? פוחדת מעין הרע
תשובה
רכלניות טיפשות, חסרות דעת, נמוכות השכל, התוחבות אפם בכל מקום. דוחה ומסליד ביותר. איזה חבירות מצאתם?
שאלה - 152136
לכבוד הרב: שבת חתן של אחי תפילה מתחילה בשבת בבוקר בשעה 7:30 האם להתפלל בשעה זו עם אחי אבי וכל המשפחה. או ללכת להתפלל בנץ ואז להגיע למניין שלהם לאחר שהתפללתי כבר? דעת הרב
תשובה
תתפלל אתם ותכבד אותם, רק תיזהר לומר קריאת שמע לפני השעה 8 בבוקר. כי היא מצווה מהתורה.
שאלה - 152135
לכבוד הרב: אני ובעלי מדליקים נרות חנוכה בנר שעווה שאלתי לגבי יום שישי הקרוב
הנבתי שהנרות צריכים להיות דולקים יותר זמן מה עליי לעשות הרי נר השעווה דולק רק 35 דקות האם זה בסדר

תשובה
תדליקו נרות הדולקות שעתיים לפחות.
שאלה - 152134
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חוזרת בתשובה 16 שנה .משתדלים שבית על אדני התורה.
מה תיקון בזמן רווקות חיללתי שבת .לא שמרתי איסור נגיעה.
כואב לי למרות שעברו שנים.
תבורך משמים

תשובה
עברו עליכם כמה ימי הכיפורים, וסר עונך וחטאת תכופר.
שאלה - 152133
לכבוד הרב מוצפי שליט"אהאם יש קשר בין ויפקד פקידים -ויקבצו שבפרשתנו (מא פסוק לד) לויפקד המלך פקידים ויקבצו שבמגילת אסתראם לא אז לא חייב לפרסם את התשובה מחילה ותודה
תשובה
עיין בדברי בעל הטורים בראשית מ"א, ל"ד.
שאלה - 152132
שלום לכבוד הרב
האם יש הבדל בין הדרגה של ר נחום איש גמזו שאמר גמזו לטובה לבין רבי עקיבה שאמר כל מאן דעביד רחמנא...
או שזה זהה?

תשובה
עיין במאגר.
שאלה - 152131
שלום לכבוד הרב, האם מותר להכניס לבית מוצרים לתינוק לפני הלידה? כמו ריהוט תכשירים וביגוד.. כרגע בחודש שמיני.. תודה רבה לרב
תשובה
מותר.
שאלה - 152130
שלום לכבוד הרב שליט"א,
שמעתי באחד השיעורים מכבודו אודות הנסים שהתרחשו להגאון היעב"ץ ז"ל, אפשר לציין היכן הם כתובים? תודה לרב על הכל.

תשובה
עיין בספרו מור וקציעה סימן רי"ח. ותרווה צמאונך. ורב רצוני להעתיק לך אך מפאת הטרדות הרבות אני מתנצל.
שאלה - 152129
לכה"ר, ק"ל מעלין בקודש ולא מורידין אם כך מה הדין במקרה שאדם זקוק לכסף להצלת נפשו ואין לו רכוש שיכול למכור מלבד ס"ת שיש ברשותו.האם יוכל למכור הס"ת ובכסף שמקבל להציל נפשו?
תשובה
עיין במבשרת ציון שאין למכור ספר תורה אלא לצורך נישואי אשה. או פדיון שבויים.
שאלה - 152128
לכבוד הרב שלום רב,
ב"ה פתחתי עסק העונה לשם אספקלריה, שאלתי לכבוד הרב האם יש בעיה שבסוף השם כתוב יק?

תשובה
כדי לצאת ידי חובת המחמירים או מחפשי הערות. תניח או א בסיום. אספקלריא.
שאלה - 152127
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בסימן שיא לגבי טלטול מת- אם הוא הסריח למה לא נדון אותו כמו גרף של רעי ולא נצטרך כיכר או תינוק וכו? התקשינו בשאלה זו בכולל ואם יש מקור נשמח לשמוע
תודה לרב

תשובה
חלילה וחס. הרי הוא חשוב וצריכים לקברו. ומתייחסים אליו בכבוד.
שאלה - 152126
לכבוד הרב
יורנו כת"ר איזה ספר על מידות ומשקלות בהלכה
המתאים גם לספרדים וגם לאשכנזים ,תודה

תשובה
שלחן ערוך יורה דעה.
שאלה - 152125
שלום לכבוד הרב
רעייתי נמצאת בחודש שמיני,הבדיקות גבוליות,ויש חשש שיעשו לידה מוקדמת מחמת הסכנה.מה נעשה הרב?

תשובה
אל תאמין שיש סכנה. ואל תדאגו.
שאלה - 152124
טלית קטן לימות החול ואחרת לשינה שמתאווררת ביום. בערש"ק מברך על מצות ציצית על טל"ק מיוחד לשבת. בבקרים מברך על טל"ג ומזכיר להוציא טל"ק שעליי. האם לכוון גם על הטל"ק של הלילה?
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 152123
לכבוד הרב שליט"א אני נוהגת לא לעשות מלאכה כמו כיבוס וכדומה כל ימי החנוכה האם זאת הנהגה נכונה תודה כבוד הרב
תשובה
לא. זה לא טוב להניח בגדים בלתי נקיים לזמן ממושך. כמו כן כתבו הפוסקים שלא טובה הבטלה אלא התעסוקה. ובזמנים המותרים לא ימנע עצמו ממלאכה.
שאלה - 152122
שלום לכבוד הרב
א. שנה שעברה ניסיתי צמר גפן בתור פתילה וזה לא צלח- פתיל צף זה בסדר?
ב. האם יש עדיפות לקנות למשל פתיחת ההיכל בשבת מאשר ביום חול?

תשובה
הפתילות נעשות מצמר גפן מיוחד. אפשר פתיל צף.
שאלה - 152121
לכבוד הרב שלום. אבי ע"ה נפטר בכ"ד כסלו התשע"ז. א. אני לאחר ניתוח. האם יועיל לי לצום מחר ( כ"ד- יום הפטירה) עד חצות היום? ב. מתי מסתיימת שנת האבל?
תשובה
יועיל בהחלט.
שאלה - 152120
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כשמתארחים בשבת חנוכה ובמוצ"ש אמורים לחזור לישון בבית, האם מותר לקיים סעודה רביעית במקום שמתארחים או אסור משום קביעת סעודה לפני הדלקת נרות?

תשובה
בהחלט אסור לסעוד לפני ההדלקה.
שאלה - 152119
לכבוד הרב
שלום כבוד הרב הנכבד !
אני יתומה מהוריי ואין לי אחים או אחיות אני ילדה יחידה להוריי שאלתי היא אם מותר לי לומר עליהם קדיש יתום?
תודה כבודו !!!

תשובה
אין צורך שתאמרי. אני אומר בלי נדר.
שאלה - 152118
לכבוד הרב שליט”א אחרי הפרישות לא ראתה בעונה האם מותר וצריך לבדוק אחרי תודה כבוד הרב.
תשובה
כדאי לבדוק לפני.
שאלה - 152117
לכבוד הרב שלום וברכה,
פסוק לשם איתיהאם עדיףאם א-שכחך י-רושלם ת-שכח י-מיני(בו מופיע גם הר"ת של השם אואשירה לה' בחיי...

תשובה
מצויין.
שאלה - 152116
לכבוד מו"ר הגה"צ שליט"א שלום רב
אם אפשר לשמוע דעת תורה אודות השטרות החדשים עם דמויות של נשים. יש איזה מניעה, הגבלה, עדיפות? חן חן.

תשובה
לרגל ה״רעש התקשורתי״ סביב התטאותי על שטר 50ש״ח. איני מביע דעתי. בין כך המדינה ומוסדותיה אינם מחפשים יהדות. אפילו לא מתייחסים להלכה
שאלה - 152115
לכבוד הרב
קמח מלא מנופה בואקום כשרות בדץ ע"ח האם ניתן לסמוך חזקה שנקי?
סעודת ברית בקדושה, האם חובה להשאר לסעודה? גם לאישה? נאמר לנו שאליהו הנביא מקלל מי שלא משתתף אמת הדבר?

תשובה
א, יש נפה מיוחדת לקמח מלא. ב, כשיש מנין בלעדיך מותר לך ללכת לעסקך אין קללות. יחולו על ראש המחבלים.
שאלה - 152114
לכבוד הרב
בכינרת יש דג בשם דג הביינית האם הדג הזה כשר למאכל ?

תשובה
בעקרון הוא סוג כשר. כי יש לו קשקשים ואפילו גדולים במיוחד. ונזכר בתלמוד. אלא שיש לבדקו היטיב מן התולעים. כי הוא ניזון מהם.
שאלה - 152113
לכבוד הרב שלום רב
לוי רוצה ליטול ידיו של כהן לפני ברכת כהנים אולם מסרב ליטול את ידיו שלו תחילה. כיצד ינהג הכהן?

תשובה
אפשר.
שאלה - 152112
שלום לכ' הרה"ג
אדם שהתעורר באמצע הלילה ורוצה לקרוא דברי תורה כמו למשל לקרוא ולהקריא שאלות מהאתר שהם ממש בגדר לימוד תורה. יכול בלי ליטול ידיים? כיוון שמתכוון להמשיך לישון

תשובה
צריך נטילה וגם ברכת התורה.
שאלה - 152111
לכבוד הרב
אשה לא יכולה לעמוד בדרישות בנושא שלום בית....הוא דורש כל כמה ימים
מותר לדחותו?

תשובה
להשתדל לפי היכולת.
שאלה - 152110
שלום לכבוד הרבהאם זה נכון שאין צורך לעשות סקוץ של כלים
לבשר לבד וחלב לבד אפשר באותו אחד תודה לרב

תשובה
בהחלט לא נכון. מפרידים ביניהם. כי יש הרבה שומן ספוג בהם.
שאלה - 152109
כת"רסיפוק עילאי לראות ולקרוא איש אלוקים ששומר על הגחלת של בני אברהם יצחק ויעקב. שמעתי את הפיוט יה הצל יונה כפי שכתב מורנו בספרו והדמעות ירדו.בבקשה תמשיך לגלות לנו עוד.
תשובה
תודה לבורא עולם.
שאלה - 152108
לכבוד הרב שלום רב
אני גר בקומה שניה ויש מולי רק שכן אחד אם להדליק את חנוכיה פתח הדלת מבחוץ בתוך הבית ליד הפתח?

תשובה
כתבתי לך בתוך הבית ליד הדלת.
שאלה - 152107
אחי היקר נפטר בכ״ג בחשון עשו את הסעודה בערב ביום א׳ ומחר שני בבוקר עולים לבית עלמין ויוצאים מהשלושים?? נוהגים נכון ?
אני לקראת סוף המחזור אני יכולה ללכת לגילוי מצבה

תשובה
תלכי אחרי חנוכה.
שאלה - 152106
לכבוד הרב שלום רב, האם בלבישת טלית קטן מצמר אבל
פחות משיעור של 48 ס"מ ברוחב האם מקיימים מצוות עשה
מהתורה?

תשובה
לא בהחלט ואסור לברך עליו. רק לקטן משום חינוך.
שאלה - 152105
שלום רב,
כתוב בהלכה מדליקין נר חנוכה מנר חנוכה ודווקא להדליק זה מזה בלא אמצעי,אבל להדליק זה מזה ע"י נר של חול-אסור משום בזיון.
איך ניתן להדליק כוסיות שמן בלי נר שעווה?
תודה

תשובה
זה לא נאמר על כוסות שמן. אלא על נרות מוצקות קשיחות.
בכוסיות שמן זה שייך שאם נכבה אחד הנרות אסור יהיה לקחת נר והדליקו מאש אחת הנרות כדי להעביר לנר חנוכה אחר. משום שהנר המתווך הוא חול. ומותר ישירות מקודש לקודש אך לא מקודש לחול וממנו לקודש.
שאלה - 152104
שלום לכבוד הרב מו"ר, האם לסנדק כשר יש זכות להמשיך ולברך גם לאחר הברית? ועד מתי נמשך אור המצווה הזו שעוד הוא נחשב סנדק?
תשובה
יש מהפוסקים שכתבו מכיוון שהסנדק נמשל למזבח שעליו מקריבים וזורקים את הדם. ואחרי כן מנסכין יין. לכן הוא יברך וישתה היין.
שאלה - 152103
שלום לכבוד הרב,
אני בכיתה ח'. בכיתה התחלנו לומר כל יום 'נשמת כל חי' בין ברכות השחר לפסוקי דזמרה לזכות מורה רווקה. האם מותר לנו לומר ביום חול? ובמקום הזה בתוך התפילה? תודה!

תשובה
מותר.
שאלה - 152102
שלום לרב
אני אשת אברך ומאוד אוהבת טיפוח.רציתי לדעת האם יש בעיה למרוח לק שקוף בציפורני הידיים?הציפורניים רק נראות מבריקות אבל נראה שיש לק וזה לא מטבען והאם יש בעית חציצה?

תשובה
מנהג לא טוב ולא כשר ולא כדאי רוחנית לגדל צפרניים, יש תחומי טיפוח אחרים טובים ויעילים. וגם מועילים.
שאלה - 152101
שלום לכבוד הרב אבא שלי לא דתי 1. האם מותר לארח אותו בשבת, כאשר הוא צריך לנסוע בשבת כדי להגיע אלינו? 2. האם מותר לנו להזמין אותו בעצמנו לשבת או לחג בתקווה שזה יחזיר אותו בתשובה
תשובה
לא להזמינו אלא אם כן בא מאליו, מהנסיון אין חזרה בתשובה על ידי חילול שבת בפרהסיא.
שאלה - 152100
לכבוד הרב שלום רב, אנחנו ממשיכים את שיעורי התורה כרגיל אצלנו בבהמ"ד,כולל ערב.האם אפשר להדליק נרות עם ברכה בשביל פרסום הנס?(לא מתפללים שם מנחה וערבית)
תשובה
זה לא לכתחילה.
שאלה - 152099
שלום לכבוד הרב היקר,
המשנה של שבת הידועה :״המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני.. רוח רעה״א. על איזו רוח רעה מדוברמה לכיבוי נר ולרוח רעה ? מה הקשר בינהםתודה.

תשובה
המדובר לא עלינו בחולה נפש שאחזתו רוח רעה, וכתב הרמב"ם ז"ל כי האור מפריע לו מאוד, ובורח אל מקומות חשוכים, כי רוח רעה אחזתו לא עלינו. והוא חולה שיש בו סכנה.
שאלה - 152098
לכבוד הרב
חיללתי שבת בידיעה ראיתי ברחוב שטר של 200 ש"ח ואמרתי לביתי לשים בעגלה מרגישגואל נפש לא יודע מה לעשות מרגיש שחרב עולמי!כל כך רחוק מלחזור בתשובה מרגיש שכולי תחפושת

תשובה
תתן 20 ש"ח לצדקה ויתכפר לך. עוון המוקצה.
שאלה - 152097
לכבוד הרב שלום רב תודה קיבלתי תשובתך לגבי בעלי שעושה קידוש בבית הכנסתביקשת שיגיע אלייך .היכן הישיבה שלך והאם יש טלפון שיוכל לשוחח איתךאולי יתבייש לבוא...
תשובה
שיגיע לאחר השיעור במוסאיוף בימים ראשון שני וחמישי, או ברביעי בחולון.
שאלה - 152096
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לאכול ירק של (גוש) קטיף מלכתחילה או שיש להחמיר ולא לאכול כלל ?

תשובה
אפשר בהחלט, לאחר שטיפה במים זורמים.
שאלה - 152095
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנחנו מתפללים תפילת ערבית בעבודה בשעה 16:00 האם אפשר להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת עם הברכות בשעה 15:58 ?
חג חנוכה שמח

תשובה
זמן ההדלקה הוא בפלג המנחה שחל בימי החנוכה בשעה 15.50.
שאלה - 152094
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היזם תרם לנו ביה"כ בהתחלה אמרו שיהיה ספרדי כי הרוב ספרדים היגיעו כ 15 אשכנזים ודורשים שיהיה נוסח אשכנזי כי אין ביה"כ אשכנזי יש רק חב"ד האם הם צודקים?

תשובה
ההלכה קובעת שנוהגים על פי הרוב.
שאלה - 152093
שלום לכבוד הרבמיחם עולה 250 . בקניה מעל מאהה יעלה המיחם מאה. האם מותר לקבל את ההנחה שלקוח אחר קונה ואני לידו?
תשובה
רק ברשות המוכר.
שאלה - 152092
לכבוד הרב שלום רב
א. האם מותר לברך "הנותן ריח" על אתרוג הנמצא בשקית וואקום,אך מפיץ ריח?

ב.המתפלל בשבת במניין שעומדים אחר "ברוך שאמר",יעמוד עמם בכל זאת?
תודה רבה וכל טוב!

תשובה
אינו צריך לעמוד.
שאלה - 152091
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לגבי הדלקת נרות חנוכה כמה זמן נמשך צאת הכוכבים?

תשובה
עד 20 דקות מהשקיעה.
שאלה - 152090
שלום לכבוד הרב הייתי בסופר ומישהי שאיני מכירה ביקשה שאצרף לקניה שלי מוצר שבמבצע מסכום מסויים ובמקום לשלם לי על המוצר 25 שילמה לי 45-שאלתי מה עליי לעשות עם הכסף (20)הנותר?
תשובה
להבא לא לבצע עיסקאות מסוג זה.
שאלה - 152089
שלום לכבוד הרב ביתי לומדת בבאר שבע משכירה שם דירה מגיע לבית ההורים פעם בשלוש שבועות לשבת העם צריכה לברך על נרות חנוכה או יוצאת יד חובה בהדלקת ההורים יש עמה עוד שתי שותפות
תשובה
ספרדיה יוצאת ידי חובה בהדלקת ההורים. ובכל זאת אחת הבנות תדליק בדירה בברכה ותכווין על כולם.
שאלה - 152088
לכבוד הרב
נתבקשתי לשאול במצב שמישהו התארס וביטל את האירוסין וגרם צער ואיבוד כספים לכלה ומשפחתה,וכיום ניסה לבקש מחילה וליצור קשר ע"י מכתב וטלפונים ולא צלח מה עליו לעשות ?

תשובה
ישלח דרך תלמיד חכם הגון וניטראלי. את הסכום שעשה נזק ויפצה אותם.
שאלה - 152087
לכבוד הרב שלום רב
עם הרבה ס"ד והם הרבה השתדלות , זכיתי לקבל היום
את ספרו החשוב של כת"ר "יסוד בציון " ישר כח עצום
תודה רבה .לרב מזכה הרבים .

תשובה
תודה לך.
שאלה - 152086
שלום לכבוד הרב
האם עדיף להדליק נרות בזמן עם הילדים או לחכות לאשה שמגיעה מהעבודה בשש וחצי ולהדליק ביחד.

תשובה
כדאי לחכות לה.
שאלה - 152085
כבוד הרב. ש"ץ בשנת אבל בערבית, אמר עלינו לשבח ודילג על "ברכו את ה' המבורך" ולכן אחד המתפללים אמר ברכו והקהל ענו. לטענת הש"ץ האשכנזי בשנת אבל נוהגים לאמרו לאחר עלינו לשבח?
תשובה
יפה עשה זה שאמר.
שאלה - 152084
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,ב"ה,אתחתן ב כד'כסליו,אמא של השכנה נפטרה ב כב' כסליו, האם מותר לנחם, או עדיף לא?
תשובה
לפני החתונה כן.
שאלה - 152083
שלום לכבוד הרב, האם כשאני מארח את אחותי הנשואה גם כן יש צורך בשתי שולחנות והפרדה? יושבים בשולחן אני ואשתי אחותי ובעלה ועוד כמה תינוקות. תודה לכבוד הרב
תשובה
זו המשפחה המצומצמת ומותר באותו שלחן. אלא שגברים לא ישבו מול נשים בעיקר נשואות.
שאלה - 152082
לכבוד הרב שלום רב
קנינו תירס פלחים מהשוק , האם אפשר לאכול , ואם צריך בדיקה איך בודקיםתודה רבה לרב על התשובות והדברי תורה באתר ושלא באתר

תשובה
לא שייך "לבדוק". פלחי תירס מלאים בתולעים גם נסתרים.
שאלה - 152081
לכבוד הרב שלום רב
אדם שרוצה להדליק נר חנוכה במקום עבודה (הרוב נשים ואין עשרה)
לא מדליקים עליהם בביתם.
האם מותר להדליק בברכה לזכות אותן?

תשובה
מצווה להדליק שם בברכה.
שאלה - 152080
כבוד הרב
ראיתי השאלה על הבאבא, אני בוכה על זה, אני יודע במי מדובר, אם הרב מגלה עמוקות היה רואה את התספורת שלו, היה שורף אותו, אפרש דברי הרב, מגיע לו "פי מאה", פי ס"מ של הסט"א

תשובה
ואם מרן הרב עובדיה ז"ל היה רואהו היה עושהו אבק.
שאלה - 152079
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כל ערב ראש חודש מתענה
אמרתי שבוע שעבר שיום שני כ"ג הפעם אתענה.כל הזמן חשבתי על זה אתמול אבל משום מה היום במנחה שכחתי לקבל על עצמי.
מה אני אעשה?

תשובה
להתענות ביום שלישי.
שאלה - 152078
לכבוד הרב שלום רב . אחי נפטר כ"ג בחשון והתחלתי לשבת שבעה ביום
כ"ד בחשון. היום עושים סעודה לחודש. מתי עלי להתגלח תודה וברכה

תשובה
בעריכת הסעודה יש הרבה מכשולים ואיסורים הלכתיים. בואו נחזור למנהג המקורי. ללמוד כמה שעות זוהר ומשניות לעילוי נשמה עם כיבוד קל.

יום שלישי כ"ד בכסלו הוא יום השלשים, לך בתור אח מותר להתגלח בו, לבנים רק למחרת יום רביעי כ"ה בכסלו לאחר שחבר יגער בהם ויאמר להל להתגלח ולגזוז צפרניים.
שאלה - 152077
לכבוד הרב האם הרב יוכל להסביר את חשיבות קריאת שמע על המיטה? בעלי דתי שומר מצוות, אין טלוויזיה או אינטרנט אבל לקרוא שמע על המיטה, מסרב.. גם כשביקשתי בנועם.
תשובה
אינך אחראית עליו. את שלך עשית.
שאלה - 152076
לכבוד הרב שלום,
אף פעם לא ביטלתי מצוות שלוש סעודות בשבת
אבל השבת האחרונה, היו לי כאבי בטן ושלשולים, ולא קיימתי סעודה שנייה ושלישית. האם כדאי לצום יום אחד בכדי לכפר?

תשובה
אל תצום ואל תיחלש. תלמד הלכות שבת בדקדוק.
שאלה - 152075
שלום לכבוד הרב
יש איזה באבא נולד חדש שמובא בתקשורת ,והוא יעני מדבר עם מתים ורואה אותם ,וגובה סכום מאוד גבוהה לתיקון כמדומני 1500
ואמרתי לו שזה דימיוני ,האם ח'ו יכול להזיק

תשובה
מגיע לו סכום פי מאה.
שאלה - 152074
לכבוד הרב שלום
האם ההידור כדי לזכות בהבטחות של חז"ל רק אם מכין בעצמי את הפתילות או שאני שם פתיל צף?
האם נכון לומר לציבור כשהנרות דולקים מכבים טלויזיה טלפונים עיתונים וכו?

תשובה
ידידי היקר. אנחנו היהודים לא עושים מצוות בשביל שכר. אלא לענג את אבינו שבשמיים. העיקר שתהיה פתילה.

וכל ענין חנוכה הוא לעקור את ״תרבות יון״ שהיא לשכחם תורתך. ולכן כל אירועי הבידור למיניהם ומופעי הליצנות המארגנים עתידים ליתן את הדין. ולא יראו פני משיח צדקינו אשר בקרוב יבוא.
שאלה - 152073
לכבוד הרב האם הקהל צריך לעמוד בשני המזמורים שאחרי ברוך שאמר ביום שבת במזמור שיר ליום השבת ובמזמור ה' מלך תודה רבהיום ניפלא
תשובה
עיין בשיבת ציון ובארחות ציון כי מנהג הספרדים על פי הקבלה והכתוב בשער הכוונות לשבת מיד בסיום מלך מהולל בתשבחות. ומנהג מרוקו לעמוד ולא ידעתי מדוע. כי בזוהר הקדוש החמיר מאוד בקטעי התפלה לשבת. שאם לא כן כמעט התפילה אינה עולה כי היא בעלמא דנוקבא. עיין שם.
שאלה - 152072
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ב"ה עם 4 בנים ( הקטן כמעט בן שנתיים ) ואשתי לא מוכנה לשמוע כרגע עוד . האם יש היתר? מה ניתן לעשות ?

תשובה
בת נחמדה וטובה מי לא רוצה.
שאלה - 152071
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי ילד בן 9 והוא מאוד רוצה שתהיה לו חנוכיה ושהוא גם ידליק עם חנוכיה משלו האם מותר? אנחנו ספרדים
ה' יברך אותך כבוד הרב, תודה רבה לה' שיש לנו אותך

תשובה
בברכה אסור, ידלים בלי ברכה ויאמר הנרות הללו וישיר.
שאלה - 152070
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר להשאיר חצי בצל בשקית במקרר אם אני לא צריכה את כולו לבישול? -האם זוג עם ילדים המתגורר בשכירות,הלוואות בבנק,ותשלומים שטופים, חייב במעשר?

תשובה
א, אם נשארה הקליפה מותר. ב, אם יש חובות פטורים.
שאלה - 152069
לכבוד הרב שלום רב
לאמא סרטן במעיים....
אמור לעבור בדיקת קולונסקופיה וגסטרו ביום ראשון המשמעות שלא שלא לאכול סעודות שבת וגם תפילות.
האם לקבוע לתאריך אחר באמצע שבוע?

תשובה
אל תתערב, כי עלולים לדחות לתקופה לא סבירה.
שאלה - 152068
שלום לכבוד הרב
אישה בהריון אכלה בשר...מתחשק לה אחרי נגיד שעתים שלוש משהו חלבי אם מותר לה לא להמתין 6 שעות?

תשובה
תוך שש שעות תשתה חלב סויה, ומוצרי פרווה.
שאלה - 152067
שלום לכבוד הרב,
בן ואמא שנמצאים בבית משעה חמש ומחכים לאבא שיחזור לערך בשעה שמונה מהעבודה, ורוצים לאכול סעודה עם פת יהיה להם אסור? הרי הם תלויים באבא שיחזור כדי להדליק.

תשובה
יכולים לאכול.
שאלה - 152066
לכבוד הרב שלום רב
במיקום החנוכיה בטפח של הכניסה - היא אמורה להיות מאונכת לדלת או מאוזנת?
תודה

תשובה
לפי מבנה הכותל בבית.
שאלה - 152065
לכבוד הרב שלום רב
עד איזה שעה בנות יכולות להגיד "שמע ישראל" בברכות השחר?

תשובה
שמע ישראל פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. ברכות השחר וברכת התורה צריכות כל שעות היום. בלילה לא.
שאלה - 152064
בעלי מעשן חשיש ואני מאוד שוברה דיברנו הוא מתבייש ללכת לגמילה וקשה לו להפסיק שהוא לא מעשן הוא עצבני וזה משפיע על הבית אולי עם הרב ידבר איתו הוא יפסיק
תשובה
שיחה אתי לא תתרום כלום, הוא זקוק לטיפול גמילה מקצועי.
שאלה - 152063
היום ה30 לאחי מה נכון לעשות במשך השנה האם מותר לעלות לבית העלמין במשך השנה כולה מה אני כאחותו יכולה לעשות לעילוי נשמתו ולגמול לו בטוב על מה שנתן לי במהלך חייו
תשובה
אחת לחודש, ובמשך השנה לקרוא תהלים ופרקי אבות.
שאלה - 152062
לכבוד הרב הי"ו
מחר אי"ה צריכה לבצע בדיקת הריון לאחר טיפולים, חוששת מאוד לקבל תשובה שלילית(בשל דימומים שהיו) ולהתחיל הכל מהתחלה. מה לעשות?(משתדלת לא להפריע לרב בשאלות)

תשובה
לקרוא תהלים.
שאלה - 152061
שלום לכבוד הרב
כאשר אומרים תדיר ושאינו תדיר בהדלקת נרות חנוכה כאשר ישנה אפשרות להדליק את הנרות בזמן שהרמב"ם אמר להלכה ולא התפללנו ערבית מה עדיף? תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
עיין חזון עובדיה חנוכה.
שאלה - 152060
לכבוד מו"ר.
אנחנו נמצאים בגלות אדום עדיין בעוונותנו ואנחנו סובלים בגלות זו דווקא מבני ישמעאל, יש הסבר לכך כבוד הרב?

תשובה
זה בגלל עוונותינו, הם סך הכל המקל.
שאלה - 152059
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמי יוסף ואני רוצה לקנות את הספר יסוד בציון לרב שלי שטרם נפקד (כבר 15 שנה),, רציתי לכתוב לו הקדשה על הספר ובקשתי לשאול את כבודו מה אפשר לכתוב לו?

תשובה
תברכהו בבנים זכרים זרע של קיימא בקרוב.
שאלה - 152058
לכבוד רבנו האהוב שליטא, בעל חזות חרדית נהג הסעות, האם מותר לעבוד על רכב בו מותקנת טלוויזיה, אעפ שאיני רואה וקשור בזה, אבל ב"ה אוזניי עובדות ושומע הכל, וכן האם יש חילול ה'?
תשובה
תנתק אותה.
שאלה - 152057
לכבוד הרב שלום וברכה
קראתי כאן באתר שהמחבר של פיוט "ארץ הקדושה יקרה חמודה", הוא רבי אברהם סלאמה ובספר חרדים של רבי אלעזר אזכרי כתוב שריה"ל. האם זה פיוט אחר או שיש גרסה כזו?

תשובה
נכון כך כתב בספר חרדים פרק ב, וכן השל"ה ועוד, וכולם נשענים על הרב ספר חרדים, לעומתם יש משוררים וחוקרים הטוענים כי חיבר רבי אברהם סלאמה ז"ל ולא רי"ה. גם מסגנון הכתיבה נראה בעליל שאינו לרבי יהודה הלוי ז"ל, לכל מי שמתבונן בסגנון כתיבתו המיוחדת.
שאלה - 152056
לכבוד הרב שלום רב
משתכנים במלון בירושלים באחד מימי החנוכה. אין אפשרות להדליק בחדרים אולם בלובי יש הרבה חנוכיות לטובת דיירי המלון. לאור האמור כיצד ננהג.

תשובה
תלכו למלון אחרי החנוכה.
שאלה - 152055
בסד שבוע טוב לכבוד הרב וברכה על הספרים החדשים שיצאו שאלה אותי אלמנה שבנה לא רוצה לעשות לה הבדלה האים היא יכולה לעשות ולישתות מהיין כי שמעה שאסור לאשה לשתות מהיין של ההבדלה
תשובה
מותר לאשה לעשות הבדלה לעצמה.
שאלה - 152054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מעוניינים לקנות ספרים של הרב ,גרים בקחובות איפה אפשר למצוא?

תשובה
0522-751-941.
שאלה - 152053
לכבוד הרב שלום רב
אני חוזר מהעבודה בין 18:19. האם אישתי צריכה לחכות לי להדלקת נרות או להדליק בצאת הכוכבים

תשובה
כן יש עדיפות שתחכה לך ותדליקו ביחד ויהיה פירסום הנס, אך אם חלק מהילדים ילכו לישן, יש לה להדליק בברכה לה לך ולהם ולכווין עליך.
שאלה - 152052
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב ומבורך,
מה יעשה אדם שבעברו הלבין אנשים ברבים והעליבם, חזר בתשובה ולא זוכר את האנשים שהלבין פניהם, ואיפה נמצאים היום, כיצד יכפר?
תודה.

תשובה
השם יתברך יזכה אותו ויזמין לו אותם במשך חייו ויפייס אותם וימחלו לו.
שאלה - 152051
לכבוד הרב
בשנים שעברו הדלקתי המנורה מול החלון(בתוך הבית).אם אני מדליק בשנה הזאת בצד הפתח יש לחשוש למראית עין מצד השכנים שלא יראו אותה בחלון? תודה רבה!

תשובה
לא עיניים ולא אזניים. תדליק הכי מהודר ליד הפתח.
שאלה - 152050
לכבודק הרב
הנוסע למספר ימים לחנוכה עם אשתו וילדיו ואחד מבניו הגדולים נשאר בבית .האם עליו למנות את בנו שנמצא בבית להדליק את החנוכיה או שעליו להדליק בעצמו עם אשתו ושאר ילדיו

תשובה
מצווה בו יותר מבשלוחו, והוא בהחלט ידליק היכן שיהיה בברכה, מכיעוון והוא עצמו וגם בני ביתו צריכים לראות הדלקת נר חנוכה.
במקביל הבן ידליק לעצמו בבית כדי לצאת ידי חובה, מכיוון והוא מתגורר בדירה.
שאלה - 152049
לכבוד הרב האם מותר לי לקנות לחברה שלי שהיא חילוניה מתנה מכונה שעושים איתה לק
ג'ל בציפורניים והיא לא דתיה אז היא תעשה גם לק בצבעים עזים .תודה

תשובה
תקני לה ספר תהלים מהודר.
שאלה - 152048
שלום לכבוד מו"ר
עד היום הייתי קורא את נוסח 'הנרות הללו' של ה49 תיבות. כעת ראיתי מה שכתב הרב בחנוכה בציון בעניין הנוסח של ה36 תיבות. האם אוכל מעתה לקרוא בנוסח של ה36 ללא התרה?

תשובה
בהחלט כן. כי הוא נכון ומדוייק.
שאלה - 152047
לכבוד הרב
שיבת ציון חלק ב שער יב אות נא בענין פרשת וישלח עד סוף חמישי במוצש"ק , על איזה זמן נאמר לאמרו? הרי במוצש"ק בחושך אין זה זמן למקרא האם הכוונה היא לאחר חצות לילה?

תשובה
לכבוד מוצאי שבת קודש, ולצורך גדול מותר.
שאלה - 152046
לכבוד הרב שלום רב
הרב אמר לי השבוע ללמוד כל ספרי מוסר
ברצוני לדעת איזה ספרים הרב ממליץ???

תשובה
ארחות צדיקים, פלא יועץ, שבט מוסר, ראשית חכמה.
שאלה - 152045
לכבוד הרב שלום רב
למה פני הכרובים בדמות תינוק

תשובה
כתב רבנו יעקב בעל הטורים ז"ל שמות כה, י"ח. "כרובים. כרביא (סוכה ה ב). כי נער ישראל ואוהבהו (הושע יא א).
שאלה - 152044
שלום לכבוד הרב
גר שהתגייר בצבא ואחרי תקופה עשה גיור לחומרה מתי היום הולדת שלו?

תשובה
מי חוגג יום הולדת? רק פרעה.
שאלה - 152043
לרב הגאון!
רווק שגר עם הוריו, יוצא ידי חובה בהדלקת אביו. אם כן מדוע הוא צריך להשתתף בפריטי ? (השתתפות של כמה שקלים בהדלקה)
והאם זה משנה אם הוא אשכנזי או ספרדי
תודה מראש.

תשובה
כיוון שאוכל ושותה שם אינו צריך לשלם עבור הנרות.
שאלה - 152042
לכבוד הרב שליט"א האם מותר בשבת למלא מים רותחים מהמיחם לכרית חימום מגומי,שבפנים יש טיפות של מים קרים מהשימוש הקודם.אי אפשר לייבש לגמרי אחרי שימוש.שבוע מבורך
תשובה
לנער היטב ולמלאת, כי אינו מתכווין לבשל את הטיפות שנשארו.
שאלה - 152041
שלום לכבוד הרב,
האם זה בסדר לשים בנטלה קצת מים חמים כדי שהמים לא יהיו כל כך קרים בנטילה? אני סובלת מקור באצבעות. הכוונה לימות החולתבורכו מן השמים.

תשובה
מותר.
שאלה - 152040
לכבוד הרב
בעלי נוהג לעשות קידוש בבוקר בבית הכנסת למרות שכעסתי על זה מאוד .הוא אוכל שם וכשיששבת חתן הוא חוזר לגמרי שבע והיכן חינוך ילדים?דיברתי איתו המון כלום לא עוזר ! עצוב

תשובה
תשלחי אותו אלי בבקשה.
שאלה - 152039
לכבוד הרב
הבת שלי מוריה סובלת מחרדות בגלל שאני לא הרגשתי טוב תקופה ארוכה עכשיו ברוך השם יש לי שיפור אבל היא לא יוצאת מיזה יש לציין שהילדה מטופלת בפרחי באך ונשימות מה לעשות?

תשובה
דחוף לרופא משפחה, לקבל תרופות יעילות נגד חרדות.
שאלה - 152038
שלום לכבוד הרב.בעלי מגיע לישון בבית רק בסופ״ש.האם מותר שבני בן ה4 ישן איתי בחדר ההורים?במיטות מחוברות? ( יש לבני חדר לבד,אך הוא חושש לישון לבד,ומגיע בלילה למיטתי)תודה.
תשובה
מותר בהחלט.
שאלה - 152037
שלום כה"ר מו"ר, אם זו לא חוצפה ואפשר לבקש מכבוד הרב בבקשה שיכתוב לנו מה ראוי לעשות הסנדק ביום המילה החל מזמן שקםאם זו טרחה לא כמובןתודה גדולה למורנו הרב.
תשובה
העורך, בבקשה לחפש במאגר שיעור מיוחד של הרב בענין.
שאלה - 152036
שבוע טוב הרב! בעזרת השם, בליל שלישי אדרש להראות את הדירה למכירה לאלמנה ובתה הרווקה; אהיה לבד, בניין נעול ואין זמן אחר. מה עדיף, לצרף את אמי או אחותי הגדולה כדי למנוע ייחוד?
תשובה
תזמין את מי שקל יותר בשבילה.
שאלה - 152035
לכבוד מורנו ורבנו שלומו יסגא לעד סלה.
כת"ר כתב לגבי אשה שמתפרסמת תמונתה ולאחר פטירתה נידונת בשמים, אם אפשר שוב את מקור הדבר במחילה.

תשובה
עיין בספר רב ברכות שנכתב בשנת תרע"ח, [לפני 150 שנה בדיוק], להגאון רבנו יוסף חיים ז"ל שכתב במערכת צ, ערך "צורת אדם". ומכיוון שאין הספר הנ"ל מצוי בידי כל אדם אעתיק לך לשונו. "והנה ודאי כי האשה הלוקחת צורתה על ידי "המאכינה" [המצלמה] ועושים ולקחים צורתה כל כמה ניירות ומחלקים אותם לכמה בני אדם, הנה הם מכשילים את הרבים, כי הצורה הזאת הולכת ממקום למקום, מעיר לעיר, וממדינה למדינה, ועיני הכל שולטים בהם, בין אותם שהם בני ברית, ובין אותם שאינם בני ברית, וגם כל טמא לנפש, והכל מסתכלים בה ובאים לידי הרהורים לא טובים, כי היצר מכשילן להביט ולחשוב בתוארה ויופיה.

וזאת הצורה תישאר קיימת לדורי דורות, כי האשה לקברות תובל והיא בתוך העפר, ועם כל זאת המכשלה הזאת תעשה פעולתה. ולכן ודאי ימנעו הנשים מזה המכשול לבלתי יקחו צורתם על ידי המאכינה, ואם היא לוקחת ונותנת לחבירתה, מי יודע ביד מי תיפול אחר כך צורתה. ובפרט לאותם הלוקחים על כמה ניירות ומחלקים אותם, ולפעמים האשה במערב ואיש בליעל יראנה במזרח, מחק שנה או יותר וחוטא במראיתו. ואין זה ראוי והגון לזרע אברהם יצחק ויעקב זכותם יגן עלינו אמן, אשר שם השם נקרא עליהן, וזהו דרכן של הגויים הפרוצים, אל לא כאלה חלק יעקב זרע ישראל [ירמיה י, ט"ז], ברוך אלהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, הוא יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו תמיד אמן כן יהי רצון". עד כאן דברי קדשו.
שאלה - 152034
שלום לכבוד מו"ר
אישה שהדליקה בברכה נרות שבת בביתה והלכה לסעודת ליל שבת במקום אחר וידעה שכאשר תחזור באותו לילה, שבוודאי הנרות יהיו כבר מכובים. האם בדיעבד זה בסדר? תודה רבה

תשובה
במצב כזה שתי ברירות לפניה. א, תתעכב קצת ליד הנרות סמוך לזמן השקיעה בשעה שהשמש נחלש אורה, והיא תיהנה מאור הנרות, ואחר דקותיים תצא. ב, שיהיו הנרות מספיק ארוכות שידלקו כשתחזור.
שאלה - 152033
לכבוד הרב שלום
האם מותר לאישה לחטט לבעלה בפלאפון שלו ולראות עם מי מדבר ובמה צופה ולראות את ההתכתבויות שלו?בעלי אומר שאסור והוא שם סיסמא לנייד שלו ואומר שאני חטטנית וקנאית

תשובה
מצד הגינות. ודרכי שלום בית ואמינות הדדית, זה לא טוב שמגיעים למצב שמחטטים בחפצים של השני. לעשות הכל יחד מתוך הבנה ואימון הדדי.
שאלה - 152032
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שבוע טוב. בעת שטיפת
כלים בשריים במים חמים (עד רותחים ?) שפכה בתי הקטנה חלבלכיור ונשפך על צלחת חרסינה ועל סכוםובצלחת שניה אולי נגע מגבה. מה לעשותתודה

תשובה
המים בברז אינם מגיעים לרתיחה. וקשה לשטוף במים רותחים. אך בכל זאת הם כן מגיעים לחום ״שהיד סולדת בו״ שהוא 45 מעלות צלסיוס.
ולכן יש את הכלים לשטפם שנית בסבון. והם מותרים.
שאלה - 152031
לכבוד הרב שלום רבאחותי רווקה עוד מעט בת 36לא עשו לה זבד הבתיכול לעזורמה עוד יכול לעזורתודה רבה כבוד הרב תזכה להגדלת התורה בישראל
תשובה
אנחנו הספרדים לא נהנגו לעשות לבת לא זבד ולא מסיבה. ורבות בנות נישאו והשיאו את בנותיהן.
שאלה - 152030
לכבוד הרב אנחנו נשואים 9 חודשים ועדיין לא נקלטנומה לעשות?
תשובה
לא להיבהל. זה קורה אצל הרבה זוגות. אל תילחצו מההורים.
שאלה - 152029
הרב, בשחרית בחורף לובש גופיה חולצה וסוודר. קשה להניח תפילין של יד במקום. לכן פושט הסוודר מתעטף בטלית. לאחר ההנחה אני מוריד הטלית ומתלבש ושם הטלית. העיר לי אדם שיש בעיה כך?
תשובה
הסדר הוא להתעטף בטלית ואחר כך להניח התפילין. ואם אירע מאיזה סיבה שהאדם הוצרך לפשוט הטלית ולהניח התפילין רשאי. כי בירך והתעטף תחילה בטלית.
שאלה - 152028
לכבוד הרב שלום רב
אנו מדליקים נרות חנוכה בשמן. מה ההלכה אומרת מבחינת ההידור האם צריך להיות 100 אחוז שמן זית או שניתן 90 אחוז שמן קנולה ו-10 אחוז שמן זיתשבוע טובוחג שמח

תשובה
ההלכה מתירה כל שמן שהוא ראוי להדלקה ודולק יפה. אך ״מצווה מן המובחר״. להדליק בשמן זית.
שאלה - 152027
לכבוד הרב שלום רב האם מותר ללכת לישון עם גרביים? ומה לגביי תינו שבליל נופל השמיכה וקר האם מותר להם לישון עם גרבים שמעתי שזה פוגע בר4יה האם נכון? תודה לרב
תשובה
מותר לישן עם גרביים. בתלמוד נזכר לא לישן עם נעליים.
שאלה - 152026
כבוד הרב
רופא צעיר (סטאז׳ר) שצריך לעבוד במיון וקיים נוהל בבית החולים שכול חולה שנכנס למיון צריך לעבור בדיקת דם מה יעשה בשבת ?

תשובה
זה חלק מהנוהל כשמתעסקים ברפואה. ויש לקחת זאת בחשבון מראש.
שאלה - 152025
שבוע טוב לרב
אני בשבוע 41 וסכרת הריונית. אין צירים והרופאים אומרים שעם סכרת זה מסוכן כבר בשלב הזה לחכות ולכן רוצים שאבוא היום או מחר לזירוז.
אני חוששת מזירוז מאד. מה לעשות?

תשובה
לא לפחד. ללכת בבטיחה בהשם יתברך שהכל יעבור בשלום והוא ישגיח עלייך.
שאלה - 152024
שלום לכבוד הרב.ביקשו ממנו להיות שליח ציבור קבוע בבית הכנסת
שכולם שם עמי הארץ.עברתי לגור אצל (חמתי) חמותי. ולצערי יש את המכשיר הטמא אצלהם.האם אני ראוי?
שה' יברך אותך בכול מכול כול.

תשובה
השאלה אם הם שומרי שבת. ומחנכים את בניהם חינוך של תורה.
שאלה - 152023
לכבוד הרב
אדם שרוצה לקבל נשמה יתרה בשבת במוסף ולא מספיק לקדושה. האם עדיף שיתחיל העמידה לפני כולם או שיתחיל עם כולם כך שכשיגיע למחיה המתים הציבור יגיע לקדושה ויגיד עמהם?

תשובה
הכי נכון שיתפלל בקצב רגיל ולא יאריך.
שאלה - 152022
לכבוד הרב מוצפי שבוע טוב.בתפילת מנחה של שבת בחזרת ש"ץ כל הקהל אומר יחד עם שליח ציבור בקול רם ובנגינה נעימה אתה אחד ושמך אחד... האם יש היתר הלכתי לכך או שזה שייך לשליח ציבור.
תשובה
ראוי ונכון שהשליח ציבור יחזור ויאמר בקול רם לבדו כל הסדר.
שאלה - 152021
כת"רוהחוט המשולש לא במהרה יתנתק. איזה עונג שבת אמיתי לעשות סדר עד השעות הקטנות של הלילה עם הספרים החדשים שלך.ה' יתמיד בריאותך ותזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה אמן.
תשובה
תודה לבורא עולם. תודה למתפללים לשלומי.
שאלה - 152020
לכבוד הרב שלום רב,
בעלי החילוני בשבת בבוקר , כעס על הילד שלפי דעתו הרעיש וזרק עליו סידור בכל הכח. הסידור עף על הריצפה ונקרע. איך אפשר לחיות עם בן אדם כזה ? מובן שהוא לא מתחרט..

תשובה
להתפלל שישוב בתשובה שלימה.
שאלה - 152019
לכבוד הרב שלום רב
למדנו שלב מלכים ביד השם יתברך וגם יש שר לכל אומה למעלה אז מה אפשר להבין מההחלטה להכיר בירושלים עלידי טראמפ הרי הוא "בובה " ביד הבורא וגם הוא תחת המלאך הממונה

תשובה
להתפלל יותר בכוונה על בנין בית המקדש וירושלים עיר קדשינו.
שאלה - 152018
לכבה"ר שליט"א
כתב לי הרב שהתשובה תמיד מכפר. אבל אני חולה ועני ויצה"ר דוחף ר"ל אחר שהייתי מוכרח ממש ללחום עם הורי ומשפחה. גם ביטול ת"ת גזל ועוד. אפשר תשובה?

תשובה
לחולה ועני יש יצר הרע חלש מאוד. תשובה ודאי מועילה.
שאלה - 152017
רציתי להעיר הערה קטנה לשמח הרב כי נאה לקרוא לספר החדש "יסוד ציון" שראיתי בספר ברכת חיים לרבינו יוסף חיים הפטרה וישלח שציון היא גמטריא יוסף וכנודע שיוסף הוא כנגד היסוד.
תשובה
כל אחד מהם הוא שש פעמים הוי״ה. ועם ״בן״ הוא שמונה הוי״ה.
שאלה - 152016
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לכבוד כת"ר ראיתי בכמה ספרים שאין חיוב ללבוש טלית קטן בלילה , ואילו יש כאלו שכן מחיבים ? תודהמאוד נהנתי לקרוא בספר "חנוכה בציון" תודה

תשובה
אמת. על פי ההלכה טלית נקראת ״כסות יום״. ככתוב וראיתם אותו ולילה לא זמן ראייה הוא. ולכן אין לברך על לבישת טלית בלילה. מכל מקום כתב רבנו האר״י ז״ל ללבוש בלילה ולא לברך משום שמירה. ולכן נוהגים לישן עם הטלית קטן בלילה.