ליחצו לשליחת שאלה לרב
טלפון
079-9271320
רכישת ספרים
שמיעת שיעורים / פדיון נפש

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
Doresh Tzion
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


י"ח/שבט תשע"ט

     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 172000
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א שלום רב, הלילה ליל י"ז בשבט תשע"ט ליל פטירת רבנו חיים פלאג'י ז"ל, אפשר כמה פנינים ממנו.
תשובה
א, כתב רבנו ז"ל בכף החיים שחיבר [י"ד, כ"א] מנהג ישראל כשרואים דבר סכנה קוראים קריאת שמע, וכתב גם שיש אומרים שתי תיבות אלו "שמע ישראל". וכן ראיתי לכמה מרבותי ז"ל עוד בהיותי ילד, כשהיו רואים אפילו אדם מהלך ברחוב ומתקרבת אליו סכנה שהיו אומרים "שמע ישראל" ומיד ניצל. ומקורו במגילה ג, א. האי מאן דמבעית מאי תקנתיה ליקרי קריאת שמע.
ב, כתב בספר ברכת מועדיך לחיים חלק א דרוש א לס"ת, "שמעתי מפי קדוש אבינו מלכינו הגאון הקדוש הגאון המפורסם מרן זקיני ז"ל [הוא הגאון בעל חקרי לב], דקבלה בידם, דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל, על ידי שקיימו מצות כתיבת ספר תורה, זכו להבנות, והולידו בנים ובנות". והענין הוא כי מצוה ראשונה שבתורה היא פריה ורביה, והאחרונה היא כתיבת ספר תורה.
ג, בספרו רוח חיים כתב "וכבר העידו על האריז"ל כי פעם אחת שכח והניח ידו על זקנו ביום השבת, ולא הוציאו עד שחשכה, שמא יתלוש איזה שער ביציאת היד מעל זקנו. ופירש בזה שומר שבת מחללו. ושומר ידו מעשות כל רע. ושומר ידו לשון המתנה שממתין ידו שלא לחלל את השבת".
ד, בספרו ראה חיים פרשת לך לך, חקר אם יש לעשות מצווה בצינעא או בפרהסיא, והביא דברי דעת זקנים שכתבו בעלי התוספות שאברהם אבינו מל את עצמו בפרהסייא, ותירץ שרצה שילמדו ממנו אחרים, וזה רמוז בפסוק "והצנע לכת עם אלקיך, היינו לבדך עם אלקיך אז הצנע לכת, אך אם יש ללמד לאחרים תעשה בפרהסייא.
ה, עוד כתב מה שנתן יוסף הצדיק לבנימין אחיו חמש חליפות בגדים, הוא בשביל א, שבת, ב, יום טוב, ג, ראש חודש, ד, חול המועד, ה, חנוכה ופורים. כי ימים אלה צריכים בגדים מיוחדים.
ו, הביא ראיה מדברי זוהר הקדוש תצוה קפ"ג שכתב שאם ישראל יהיו שומרים את חג המצות כהוגן לאכול מצות, היו נפטרים מהדין ביום ראש השנה, וכתב בספרו חיים לראש [בתיבת נרצה] "ועוד אני נוהג לשמור מהמצות כדי לאכול בר"ה מהמצה שנעשית לשם חג הפסח".
ז, בכף החיים שחיבר [א, ט] כתב "יתר על כן אזהרה שמענו דאל יקלל אדם לכליו ומלבושיו כדרך שיש אנשים שמקללים את חפצי ביתם כשלא באו על נכון או שהם בכעס, ולפעמים אומרים יקחם השטן או ילכו לאבדון וכיוצא מאלה הדברים, כי עושים פעולה ועל זה נאמר ונשמרת מכל דבר רע, פירוש דבור רע שלא לקלל את עצמו ואת כלי ביתו, כן אמרו בזוהר הקדוש סדר תזריע נ"ב, א".
ח, בספרו רוח חיים רפ"ח, א. כתב שהיה מייעץ למי שחלם חלום לא טוב בליל שבת, שלא יתענה אלא יענג עצמו באכילה ובשתיה ולא ישיח שיחה בטילה ויקרא כל ספר התהלים.
ט, בספרו רפואה וחיים פרק י"ב כתב מי שאחד מקרוביו חולה, ישתדל לוותר אפילו עם עופות השמים, ובדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים. וכן כתב ברוח חיים תר"ה, ב. "וכן נהגו במי שהוא חולה, ומבקש רחמים, שמשליכים מאכל לעופות על הגגות, כדי לרחם על הבריות. ובזה יזכה שירחמו עליו מן השמים".
י, בספרו כף החיים [כ"ז, ל"ה] כתב ליזהר מאוד ביום השישי ובליל שבת שלא לעשות מחלוקת בביתו חלילה ובזה יהיו כולם שמורים כל אותו השבוע.
יא, בספרו רוח חיים כתב שהנזהר במצוות תפילין כתיקנה עליו נאמר לא תקח האם על הבנים, והיינו שיאריך ימים. בשם הקדמת תיקוני הזוהר ד"ג.
יב, בספרו לב חיים א, סימן ס"ח פסק שאם נגע בגוי אינו צריך ליטול ידיו, ובכל זאת החמיר לעצמו והיה נוטל ידיו.

יג, בספרו רוח חיים יורה דעה קע"ח, ב. אסר על שליח ציבור ללבוש בגד דוגמת הכמרים, והוא מנהג רע ומכוער מאוד, שרוצים להידמות למלבושי הכמרים בשעת עבודת המקום ברוך הוא, ואפילו שיש קצת שינוי ביניהם למראית העין דומים הם, וגם לדעת מהר"י קולון שרש פא, והרמ"א בהגה סימן קע"ח.
יד, שליח ציבור שעבר עבירה אפילו באקראי פסול מלהיות שליח ציבור, ואם עשה תשובה מתקבל, ואין צריך לעשות הסיגופים והתעניות שכתב רבנו האר"י ז"ל ונקבלהו.
טו, כתב בכף החיים שלו י"ג, י. אסור למנות את ישראל, ואם רוצה לדעת את יש מנין, נכון לומר הפסוק ואני ברוב חסדך וכו', או הושיעה את עמך, או ויתן לך וכו'.
טז, פועלים המשכימים להתפלל קודם הנץ, יזהרו לומר פרשת את קרבני לחמי לאחר עלות השחר. לב חיים חלק א, סימן י"ב.
יז, כשמתפלל על החולה הנמצא לידו, לא יזכיר שמו כדי שלא יקטרגו עליו בהזכרת שמו, רק כשלא בפינו יזכיר. רוח חיים תקס"ט, א.
חי, כשמברך את בנו או חתן וכלה ומניח ידו על ראשו, אין להקפיד אם בידו הימנית, או בשתי ידיו. כף החיים כ"ח, ל. ונפש כל חי ב, ל"א.
הרב נולד באיזמיר שבתורכיה י"ז טבת תקמ"ח, נפטר י"ז שבט תרכ"ח.
נפטר לפני 151 שנה, בן פ' שנים.

זכותו תגן בעדינו ובעד כל ישראל.
שאלה - 171650
לכבוד מו"ר היקר מכל
אני ואשתי בתשובה ורשמנו בתנו היום לבית יעקב בשעה טובה אשתי עדיין בהיותה באה מרקע אחר לא קל לה העניין אנא מכת"ר אם אפשר לתת לה מילות חיזוק שעושה הצעד הנכון

תשובה
אשריכם אשרי חלקכם, יום שמחה היום הזה הוא לעם ישראל כולו. כי כל ישראל ערבים זה לזה, והיום נכתבנו בספר זכיות על אשר נוספה בת מיוחדת שלא גדלה בחממה של יהודים חרדים ומדקדקים במצוות, למעגל הבנות השומרות מצוות, בת זו תגדל ותהיה צדקת ובעלת מעשים טובים ונפלאים, היא תעשה חיל בלימודיה, היא תהפך למחנכת מפורסמת בכל הארץ, אליה ינהרו אלפי בנות ישראל לשמוע את דברי התורה, היא תינשא לבחור תלמיד חכם ותעמיד דורות של גדולי ישראל שירביצו תורה לאלפים, שיחברו ספרים בהלכה, ביראת השם, במוסר, בדרך ארץ, וכל זה ייזקף לזכות מי???
לזכותך אמא יקרה.

תחשבי רק רגע אחד, מה קורה בגן עדן עתה עם האמא של מרן הרב עובדיה, האמא של הבן איש חי, האמא של הגאון מווילנא, האמא של רבנו האר"י, האמא של מרן השלחן ערוך, זכר צדיקים לברכה, האמהות של הרמב"ם, הרי"ף והרא"ש, והאמהות של רשב"י, רבי עקיבא, וכל התנאים והאמוראים שם בשמים, איזה תענוגים, איזה טיולים, איזה כתרים, איזה שבחים יש להן, היש מי שיכול לתאר בכמה מילים את גודל זכותם ושכרם שם, שהביאו בנים כאלה לעולם? היש מי שיכול לתאר לנו כמה אושר יש להם שם? הרי לא אגזים עשרות מיליוני יהודים בעולם לומדים ולמדו את חיבוריהם והולכים לאורם.

בואו נחשוב לרגע איזו אכזבה יש לאותם שם בעולם העליון שלא זכו לכך, בראותם שבניהם או בנותיהם אינם בדרך הישרה? איזה מפח נפש, אכזבה, תיסכול, כאב, צער, בזיון, עגמת נפש, חרטה ותמהון לבב, על כך שלא דאגו מספיק לחינוך ילדיהם. כי היתה להם הזדמנות חד פעמית, ובגלל רגע של כניעה ליצר הדמיון של תענוגי עולם הזה איבדו עולם ומלואו.

לעומתם האמהות וגם האבות של גדולי ישראל איך הם מאושרים שם, ולא רק פעם אחת, אלא כל יום, כל שעה, כל רגע, מישהו לומד בספריהם, מזכיר את תורתם, והם מקבלים אושר בלתי נתפס בשכל שלנו, עטרות זהב ומעדנים נפלאים, אשרייך שעשית את הצעד הגדול הזה. הוא שכתבתי יום ששון ושמחה היום לכל עם ישראל, כי פנינו בזכות העבר, אל העתיד הזוהר והקיים. תודה ושוב תודה. חותם ברגשי כבוד.
שאלה - 170616
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אנא מורינו ורבינו, יכתוב לנו עצות והנהגות לימי השובבי"ם במקום התעניות, כפי שכת"ר מבקש. וכפי שכתב לנו בימים הנוראים. תודה.

תשובה
עזבתי את כל עיסוקי התורניים ביום הקדוש הזה יום פטירתו של מור אבי ז"ל וזיע"א. כדי לכתוב לבקשתכם כמה גרגירים חשובים לתיקון המעשים בימים אלה.
א, בראש הסולם הגדול, יזהר מעוון ביטול תורה, לא לבטל אפילו רגע מחייו בדיבורים מיותרים.

ב, קביעת עתים לתורה, כל יום וכל לילה שעה מינימום קבועה ללימוד תורה בחברותא או עם שיעור מפי רב, או לפחות לבדו.

ג, שמירת העיניים. לצאת לרחוב כמה שפחות, וכן לאירועים. ואם מוכרח ישמור את העיניים. לא יסתכל בעבודה זרה וסמליה, לא בפני אנשיה ראשיה ותמונותיהם. לא יביט בתמונות של אנשים העוברים על התורה.

ד, שמירת הפה. לא להוציא קללות, ניבול פה, שמות גנאי וזילזול, לשון הרע, רכילות, נדר, שבועה, לא לבייש אחרים, לא לבשר בשורות לא טובות, שקר, כזב.

ה, שמירת האזניים. לא ישמע שירי חול כולל שירים של שדרנים כי אינם בני תורה, רק שירים שחיברום גדולי ישראל. לא ישמע רכילות, לשון הרע, דברי גנאי, דברי כפירה וכדומה.

ו, קדושת בית הכנסת. יהיה מעשרה ראשונים, יקבע מקום מושבו ועמידה בתפלה, יקבל עליו לשתוק בבית הכנסת, שום דיבור רק תורה ותפילה, לא לאכול שם מאומה, לא לשתות, לא לשבת בדרך שחץ וגאוה, יתהלך בתוכו באימה וביראה, כשנכנס ילך אל מול ארון הקודש וישתחווה.

ז, אכילה. יזהר בנטילת ידים, יברך בכוונה, יבדוק היטב הכשרות, תולעים, אם זה גזל או אינו שלו, מעושר, מי בישל, מה עורב בהם, מהיכן הכלים, לא אוכלים בחוץ. לא יאכל בגסות, חתיכות גדולות, שבע ואוכל עוד.

ח, זהירות בברכות. יברר היטב מה מברכים על כל מוצר. יאמר הברכה בנחת ובדקדוק, לא לבלוע מילים או אותיות, יכווין בהזכרת השם לכווין היה הוה ויהיה אדון הכל, לא לשכוח ברכה אחרונה.

ט, פתיחת פה לא לטובה. לא יאמר "לא מרגיש טוב" אלא מרגיש לא טוב. לא יאמר לילד "אתה תפול", אלא תיזהר שלא תפול. לא "שכך יהיה לו", לא יספר דבר לא טוב בלשון נוכח, "אתה נפצעת" אתה... אלא הוא, לא תתאר לך שאתה הולך ומישהו יורה בך, אלא יאמר בו, עליו, הוא.

י, קיום מצוות. בזריזות, להזיע בעשייתה מכפר עוונותיו, בשמחה ובאהבת השם, יכבד חכמים והורים, יכבד אנשים אחרים, לעזור, לסייע, לתמוך בחלשים, משפחות חסרות ישע, עידוד אנשים במצוקה. לקום מפני זקן.

כל אלה ועוד יעשה ברצון ובאהבה לכפר עוונותיו וייטב לו. והשם יתברך ידריכנו בדרך התורה ודרך הישרה לעבדו וליראה אותו כל ימינו לעולם.
שאלה - 169566
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, מה קול הרעם סביב האירגון... הרי הוא מחזיר בתשובה? ויש להם תמיכה מרבנים חשובים?
תשובה
ידידי הצעיר עלום השם, אכתוב כאן חלק מהפרטים, והגם שאתה שייך לצד הרפורמי, אני כותב ליהודים היקרים הנאמנים להשם יתברך ולתורתו תורת אמת.
א, אין מי ששב מדרכו הרעה על ידם ויושב ועוסק בתורה, ונזהר בקלה כבחמורה.
ב, יש גם יש, מאות משפחות שנהרסו, התפוררו, התקלקלו יום אחר יום בשיטת ה"סלמי" והגיעו לעברי פי פחת ושחת.
ג, שאלתי את גדולי ישראל שהם מתהדרים בתמיכתם, ומעולם לא פנו אליהם בשאלה אם לקיים או לא פעילות שונה ומשונה של פריצת גדר היהדות ויראת השם במחנינו. כולם כאחד הגיבו "בתדהמה" לנוכח הקלקול הנורא של מעשיהם.
ואכתוב לך כמה מדרכיהם הנלוזות והרפורמיות המזעזעות.
ד, אחד מה"כוכבים" המשונים זמר החצר, מתהדר בהופעותיו הפומביות, שהוא "זכה" לשורר בפני אבי אבות הטומאה, ראש העבודה זרה אשר ברומא, והיא שהחריבה את בית השם ושרפה את היכלו.
ה, אחד מפעיליהם, גידל שערות בפנים, "ליצן החצר התורן", מופיע במשך שעתיים בערי השדה רחוק ממרכזי החרדים השפויים, ומשמיע דברי ליצנות נטו ללא שמץ יראת השם, באותה מסגרת מופיעה זמרת מתהוללת נודעת כדי לפתות לבות נשות ישראל התמימות ולהוציא מהם הוראות קבע וממון שלא כדין.
ו, ברוב חוצפתם לקחו בית הכנסת קדוש על שם הצדיק רבנו חומני עלוש זצוק"ל ושם עורכים את מופעיהם, ומחללים כל הקדוש לנו. [ודע, כי הרב הקדוש הנ"ל היה רבה של תוניסיה וכינוהו "סיני ועוקר הרים", ועלה לצפת ושם הנהיג את הציבור בחכמה ובתבונה, והגאון רבנו רחמים חי חויתה הכהן ז"ל כתב עליו שבחים נוראים].
ז, והנורא מכל, יש להם אתר היכריות מלווה בתמונות נוראות ומבהילות של גברים ונשים, שחץ ותועבה, וידענו כי גם נשים נשואות נכנסות אליו ומכירות כל מיני ארחי פרחי. לאתר אין פיקוח, ואין מעקב, לא תעודת גירושין, לא תעודת זהות, ולא שום מסמך. והרי אלה מחטיאי הרבים.
ח, ליצן אחד מהחבורה, מכריז בפומבי כי ה"יהדות הוא פלורליסטית נחמדה". והוא אינו מאמין בשכר ועונש.
ט, ברוב טפשותם מכריזים כי אני הצעיר קיבלתי "מידע שגוי". בעוד שאני מצטט את דבריהם המפורסמים ברבים, והם מפארים ומרוממים מקדישים ומעריצים כל דמות חילונית מעלה מעלה.
י, ירעשו אמות הסיפים ותרעש הארץ בטרם יקום השם יתברך לתבוע את עלבונה של תורה, על עריכת נופש באילת כשגם אנשים חרדים נרשמים במוצהר לבילוי ובידור, והם מפרסמים בעיתונם "לא לציבור הדתי". כי השקר נר לרגליהם.

עד מתי יתקלסו בנו ויחריבו כל הקדוש לישראל, הם עצמם חסרי תקנה כי אינם מעוניינים לשוב מדרכם הרעה, אך דברי מכוונים לציבור הישר בני ובנות ישראל הצדיקים הישרים והתמימים, הם קידשו על עמנו מלחמה, ובתים רבים נהרסו כתוצאה מפעילותם, די לראות כי בעיר ביתר עילית החרדית בשנה האחרונה חלה עליה של 61 אחוז בגירושין, ותופסת מקום ראשון בערי הארץ.
החותם בצער בדמעות ובכאב, בן ציון בכמוהר"ר סלמן מוצפי.
שאלה - 168622
הודעת המערכת.
הרב שליט"א יושב ועוסק בתורה ברוב שעות היממה, עסוק בכתיבת תשובות חמורות בהלכה.
האתר מיועד לשאלות אקטואליות בהלכה, שהינם דחופות ולמעשה בלבד.
לא יתקבלו שאלות בענינים אישיים, כגון עבודה, שלום בית, חינוך, מראה מקומות בנושאים שונים. אתכם הסליחה.

תשובה
תודה.
שאלה - 172062
אזכרה 5 שנים לאמא שלי נפטרה כו' בסיון נקברה כז' בסיון. שאלתי מתי לעשות את האזכרה האם ביום ראשון כז' בסיון האם אין בעיה שתעבור השקיעהאו האם להקדים ל- כד' סיון יום חמישי?
תשובה
בשבת תביאו מעט כיבוד לבית הכנסת וילמדו לעילוי נשמה.
שאלה - 172061
לכבוד הרב
קנינו סט צלחות מחומר הנקרא "אוֹפָּל". מה דינם לעניין בשר וחלב? האם דינם כדין זכוכית? (שלפי מרן זצ"ל שלאחר שטיפה ניתן לשנות מבשר לחלב)
תודה רבה

תשובה
כפי הנראה כי יש יצרנים שונים והתרכובות מתחלפות בהתאם. ולכן יש לייחד לבשר ולייחד לחלב. ושיהיו בצבעים שונים לבלתי יתערבו.
שאלה - 172060
לכבוד הרב שלום רב
פדיון נפש בסכום 20.000 להקים אדםממות מוחי מבטיח רבשמסתובבבבית חולים יתכן ??

תשובה
לפנות למשטרה. כי גנב מקומו בכלא.
שאלה - 172059
לרב היקר הבת שלי רווקה, גזרה היום את השיער ורוצה לתרום אותו לחולי סרטן, השאלה שלה אם זה בסדר, כי אולי זה יהיה לחולת סרטן נשואה והיא תהיה שותפה לעברה?
תשובה
יכולה לתת אותה ובלבד שלא יסתחרו בשיער אלא יתנוה לחולה.
שאלה - 172058
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כב הרב ד יברך אותך על השיעורים כמה אסונות ממש לבכות ועוד מחלל שבת בטבריה אני ירושלמית עיר קדושה

תשובה
ישמור השם יתברך את כל עמו ישראל תמיד.
שאלה - 172057
בני, עומר בן איילת בן 13 אובחן אתמול כחולה בסוכרת נעורים. האם השם עומר טוב לו כי אומרים שם לא הכי טוב, האם כדאי להוסיף לו שם נוסף רפאל? ושהרב יברך רפואה שלמה ויצא מהמחלה אמן.
תשובה
אמנם אינני מתעסק בשמות. אך מכיוון שזו שאלה הלכתית אתייחס אליה ותוסיפו לו רפאל.
שאלה - 172056
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עקרת בית כמעט 3 שנים, הילד בגן חצי יום, הייתי רוצה לצאת לעבוד כמה שעות ביום בעבודה המותרת ומתאימה לאישה האם יכולה?תודה
בריאות איתנה לכבודו

תשובה
במקום שיש צניעות טוב מאוד.
שאלה - 172055
שלום לכבוד הרב
קראתי את מה שהרב אמר על השובבי"ם . בנוסף עשיתי תיקונים מסויימים (לשון חכמים) וסיפרתי לחבר לחזק אותו שהכל בר תקנא ושה' לא סוגר דלת לשבים.האם עלי לעשות תשובה?

תשובה
אשריך.
שאלה - 172054
לכבוד הרב מוצפי שליט"א תודה לרב על הכל .אם היינו במנחה רק 6 שלא התפללו ו 4 השלימו לנו מניין והם התפללו כבר .האם תפילה כזאת נחשבת תפילה בציבור?כי בעצם היינו 10 אבל רק 6 התפללו
תשובה
מועיל רק לענין חזרת השליח ציבור.
שאלה - 172053
שלום לכבוד הרב, האם מותר לקנות חלקת קבר לזוג ,קבורה בקומות תודה,
תשובה
מותר. עיין במנוע החיפוש קבורה בקומות.
שאלה - 172052
לכבוד הרב
האם יש בעיה לאכול שום קלוף שנשמר במקרר בקופסא סגורה?

תשובה
יש לשמור אותו מכוסה בפליפות שום מלמעלה.
שאלה - 172051
לעט"ר הגאון והאהוב
ראיתי היום את שיעור פ'בשלח תשע"ז הרב מחזק אותנו.אני לא יודע איך היהדות שלנו הייתה נראית בלעדיך
אוהבים אותך מעומקא דליבא ומתפללים לרפואתכם תדיר

תשובה
הכל מלמעלה. אנחנו עבדי השם יתברך.
שאלה - 172050
לכבוד הרב שלום רב בספר תלמיד הגרא הביא שאחד דאג ששם משפחתו מאלין ובגי' ס"מ בר מנן האם יש לחשוש למשפחה שהיא בהיפוך אתווין ס"מ כגון (אמסלם )
תשובה
ספר זה שלטו בו ידי זרים ואינו מהמחבר עצמו.ומאימתי קובעים לפי גימטריא, בא ואראך גימריאות של שמות פרטיים ושמות משפחה לרוב, והקטן שבהם גימטריא "ממזר" וכי הוא נעשה ממזר? וכן שם אותו האיש ועוד, די לדמיונות.
שאלה - 172049
שלום וברכה.
מה מועיל יותר לשכינה, קופה של שכתוב עליה........, איפה לתת?

תשובה
הרבה שקר וסחיטת ממון יש בעוונותינו, ואשים מחסום לפי בעוד אלה לנגדי.
שאלה - 172048
לכבוד הרב שלום רב! מנהג ירושלים (הקדמון) ללכת פעמיים בשנה לקברי צדיקים השאלה מתי בדיוק בשנה באיזה תקופה? ומחילה באיזה תאריך עברי?
תשובה
כ"ט באדר, וכ"ט מנחם אב.
שאלה - 172047
כבוד הרב, דיברתי עם מדפיס ספרים שאמר לי שהוא שולח לסין ומדפיס שם בזול יותר, האם להעדיף דפוס של ארץ הקודש וגם כדי להימנע ממדפיס גוי או שאין עניין בזה מחמת המחיר? תודה
תשובה
הכסף הכסף והכסף הוא נעשה היום המנהיג, קובע ההלכה, מורה הדרך. כל הסידורים שלנו מודפסים שם בשבת ובמועד וגם ביום הכיפורים, והחצופים מוכרים את הסידורים פי שש ממה שהוציאו.
שאלה - 172046
אנוס התפלל שחרית ביחיד; בתפילת מנחה, האם ישנה עדיפות שיהא שליח ציבור כדי לומר את הקדישים בעצמו? כמו כן, האם מותר לו לפני עלינו לשבח לומר "ברכו" לתועלת נשמתו? ואם עבר ואמר?
תשובה
א, אין לך לומר ברכו היכן שלא תיקנו חכמים. ב, שליח ציבור צריך להיות מהודר במצוות, ולא מי שהתפלל ביחיד. ג, אין הבדל בין מי שאומר הקדיש בעצמו לבין מי ששומע את הקדיש לענין שמיעת קדישים בל יום.
שאלה - 172045
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני עובד במקום עבודה עם גויים האם מותר להגיד להנהלה שהם מתבטלים משחקים במחשב שעות או בפלאפוןאו שעדיף שלא תודה

תשובה
מצווה להודיעו, ותעשה בחכמה, תשאיר הודעה אנונימית.
שאלה - 172044
לכבוד הרב מה נוהגים מצד הזמן לגבי אכילת בשר,לאחר מאכל חלבי
תשובה
שטיפת הפה, רחיצת הידים בסבון. אכילת דבר מה ניטראלי, ואחר כך הבשרי.
שאלה - 172043
כבוד הרב
עוזב מקום עבודה בגלל ייחוד עם אישה נשואה
אשתי עזבה מקום עבודה מסודר בבנק לפני כשנה ומאז לא מוצאת עבודה ומצבה הנפשי לא משהו האם עליה להמשיך לחפש ,אוהבים אותך הרב

תשובה
תברר עם רב מוסמך את הפרטים מה נקרא יחוד.
שאלה - 172042
שלום לכבוד הרב
בבית כשאני באמצע לימוד תורה וההורים קוראים לי כל רגע באמצע הלימוד האם מותר לי לסרב ולהגיד שאני באמצע הלימוד ולא פנוי עכשיו כדי לא להפסיק באמצע הלימוד?

תשובה
בהחלט אתה רשאי לסרב, כי צריכים להבין שכשאדם לומד תורה לא מפריעים לו.
שאלה - 172041
שלום לכבוד הרב
רק עם הרב זוכר בעל פה הרב לא יטרח בשביל זה
היכן נימצא המקור הרב אברהם אזולאי שאם לא אומרים תחנון לא עולים לבית קברות? תודה רבה וסליחה

תשובה
בבקשה חברים יקרים, מי שלא מאמין לי, מוזמן לא לשאול. האתר בנוי על אימון.
שאלה - 172040
לכבוד הרב
האם נכון הדבר שהיה הרב... חדשן בלימוד הקבלה? והאם הרב הכיר אותו?

תשובה
מחילה הנך עובר על איסור לשון הרע, ומוציא שם רע, ובפרט ברבים. אבקש קצת זהירות. ובכלל מה יתן לך ומה יוסיף לך ומה נפקא מינה בזה???
שאלה - 172039
שלום לכבוד הרב
1 מה הבדל בין יתרומם ליתנשא? 2 (משכתב)מה שכתב בא"ח שאפשר להתענות ביום החופה הכוונה עד צאת הכוכבים? תודה רבה

תשובה
א, יתנשא מעל כל הרוממות. ב, אם החופה קודם מיד בסיומה, או צאת הכוכבים.
שאלה - 172038
לכבור מורנו הרב אימי נלב"ע וכרגע עסוקים בהכנת המצבה האם אפשר להניח מעין כרית על המצבה או שיש עם זה בעיה כל שהיא
תשובה
כמה שפחות ופשוט זה טוב לנפטר.
שאלה - 172037
לכבוד הרב
צריך לעלות פעם בחודש לתורה, האם גם הקורא בתורה צריך לעלות או שעצם זה שהוא קורא בתורה יצא ידי חובה?
אמירת ברכי נפשי-האם משנה אם אומרים אותה לפני צאת הכוכבים או אחרי

תשובה
א, הוא הראשון לכולם לעלות. ב, אומרים גם בלילה.
שאלה - 172036
שלום לכבוד הרב
שלום רב האם אדם שקורא את השאלות ותשובות של הרב בהלכה וכו נחשב בזה שהוא שונה הלכות בכל יום מה שכתוב ?

תשובה
רק שאלות בהלכה נחשבות.
שאלה - 172035
לכבוד הרב שלום רב
אני עובדת במטבח של מרכז יום לקשישים האם הכלים שם טעונים טבילה? אנחנו מכינים גם לעצמנו אוכל שם?
תודה רבה על ההדרכה

תשובה
בודאי כן, תארגנו רכב עם פועלים או מתנדבים יהודים ויקחו כלי האוכל והבישול ויטבילו במקוה.
שאלה - 172034
שלום לכבוד הרב
האם ראוי, רצוי, לאישה ללמד בנות אנגלית?תבורך מפי עליון הרב בכל מכל כל! תודה

תשובה
לצורך מקצוע כן. ולא לצרכים אחרים.
שאלה - 172033
בבי"כ מתפללים מנחה וערבית סמוך בסיום מינחה לאחר עלינו לשבח אומר אחד המתפללים חצי קדיש
האם ש"צ צריך לומר קדיש נוסף לפני תפילת ערבית?
כשעושים שיעור ואומרים קדיש על ישראל?

תשובה
שאלה חוזרת. אומרים מזמור אחרי הקדיש ושוב חצי קדיש.
שאלה - 172032
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב .נעזרים בגמח מסוים אנשים יראי שמים האם אפשר לתת מעשרות לאותה עמותה שנותנת לאנשים עניים. אף על פי שגם אנחנו נהנים ממנו וזה לא בעיר שלנו.

תשובה
לא מכיר עמותות.
שאלה - 172031
לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי
בברכת כוהנים אם אני עומד משמאל או מימין לכוהנים האם אני צריך להטות את הגוף לכיוונם או לעמוד ישר לכיוון אליו אני מתפלל ?

תשובה
תעמוד בקו ישר, בתנאי שאתה יותר פנימה בקו מהם.
שאלה - 172030
לכבוד הרב שלום, אשתי השתחררה באותו יום של הניתוח. האח בבית חולים אמר לה שיכולה לתפקד כרגיל רק לא להרים דברים כבדים. בטופס שחרור רשמו לה שבוע ימי מחלה, האם צריכה לברך הגומל?
תשובה
רק כשחוזרת לתפקד תברך. כי יש ויכוח הלכתי בזה ועיין חזון עובדיה ברכות.
שאלה - 172029
לכבוד הרב,
בת 33 בעלת תשובה חרדית 7 שנים, רווקה. תואר ראשון בחינוך. מעוניינת להמשיך לתואר שני בחינוך במכללה חרדית. האם יש חשש לירידה רוחנית בעקבות הלימודים? האם מומלץ?

תשובה
יש מכללות הטעונות זהירות. אך בפיקוח רבנים חרדים אפשר.
שאלה - 172028
שלום לכבוד הרב
בתאריך של מחר לפני שנה..התחילה לנו צרה גדולה.האם יש משהו לעשות מחר כדי שהתאריך יתהפך לנו לטובה?(התחזקנו מאוד בשנה זו )

תשובה
תענית מעלות השחר עד צאת הכוכבים.
שאלה - 172027
לכבוד הרב
לאחד הלימוד בבא"ח ש"א פקודי, נשאלת השאלה - אם אדם מכוון את מה שכתוב שם בק"ש שעל המיטה, האם תיקן את מה שמתקנים בתיקונים עם התעניות וכו' או שמא יש הבדל וצריך גם וגם?

תשובה
בזוהר הקדוש בלק רי"א כתב שבכוונת אחד בקריאת שמע שעל המטה הורג לפחות אלף וקכ"ה מחבלים.
שאלה - 172026
לכבוד הרב שלום האם אבל במשך שנה ומחלל שבת יכול להגיד קדיש לבד
תשובה
מסכן ואומלל.
שאלה - 172025
לכבוד כבוד הרב שליט"א.כיצד הסדר הנכון יותר לעשות תשובה?-עזיבת החטא,וידוי,חרטה וקבלה לעתיד(עוח"ק).תודה רבה
תשובה
נכון מאוד כך בדיוק.
שאלה - 172024
הרופאה אמרה לי אתמול שיש לי חשד לצאליק כל היום אני בוכה המצב הכלכלי מאוד קשה בעלי לא מוצא עבודה לומד כל היום תורה ברכה מהרב מה לעשות בשבת? איך לברך על לחם? לחם ללא גלוטן ברכתו ש
תשובה
על מה הבכי, יש עשרות אלפים האוכלים לחם ללא גלוטן ומאושרים, לחם המוציא, מצה מזונות.
שאלה - 172023
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש למסור בגדים לא צנועים (מכנסיים לספורט/ חצאית צמודה) או לזרוק לפח?

תשובה
לגזור ולהשתמש כשטיח, כסמרטוט נקיון, ריפוד חפצים, ועוד מאה פטנטים.
שאלה - 172022
לכבוד הרב שלום רב, ראיתי שכת"ר התעלם מספר... בעניני אבילות, ולא הגיב על הדברים, ואבקש לדעת היש ממש בדבריו שגדולי המקובלים בירושלים אסרו על הבנים לצאת אחר מיטת אביהם?
תשובה
הספר שהזכרת, יש מחכמי דורנו מחזיקים ממנו כתורה מסיני, ואמנם הוא ספר חשוב ומכיל בתוכו פרטים חשובים רבים, אך לפעמים יש בו דברים שאינם מקוריים כלל. וכמו בענין שכבודו הזכיר שמנהג ירושלים שאין הבן יוצא אחר מיטת אביו, וכבר הרחבתי בזה בס"ד בספר מבשרת ציון חלק ד עמוד פ.
ובספר שכבודו כתב עליו, הזכיר בשם חכמי הקבלה כמו רבנו חיים אבן עטר, הרש"ש, החיד"א, מהר"ח פלאג'י, והרב בן איש חי, שכאילו הם אסרו על הבנים מלצאת אחר מיטת אביהם, וזה לא מוזכר אפילו ברמז דק בספריהם, אלא נזכר בספרי מקובלים מסויימים ובעיקר בדברי רבני האשכנזים, שהם ציוו שזרעם אחריהם לא יצאו אחריהם. וביקשו שיחרימו לכל צאצאיהם החיים עמנו, וגם אחרים. וכוונתם לניצוצות שיצאו ממנו ונבראו מהם המזיקים לא עלינו הבאים לנקום מהמת.
אך כאשר לא מחרימים ומונעים מהבנים מלצאת, ומזיקים כן יוצאים כי אין מונע, מה הועילו בזה ויצא שכרת בהפסדם, כי הנפטר ניחא ליה שבניו יתעסקו בו, ורק אותם המזיקים הוא דואג וחושש מהם.
ועד שהם מרעישים את העולם, שכל זרעו לא יצאו אחריו, הנה המנהג החדש שיצא בימינו שהבנים מספידים, וצועקים "אבא, אבא", הוא הכי מסוכן לנפטר, כי גם ההם צועקים אתה אבינו. וראה מה שכתב הגאון השדי חמד בצוואתו הנוראה בחלק ד, שלא יצעקו אבא. והיה עליו השלום הצדיק רבי יוסף שלוש ז"ל מונע זאת ביד רמה בעוז ותעצומות.
והשם יתברך יגדור פרצותינו ולא ישמע שוד ושבר בגבולינו יחיו מתינו יקיצו וירננו וכו'.
שאלה - 172021
לכבוד הרב שלום רב,
בשבת הקרובה הוא יום פטירתו של אשר בן יעקב נזכה לסיים בלי נדר את מסכת נזיר שנלמדה בחודשים האחרונים עם ילדי שכונת רמות היקרים. נשמח לדברי קודשו של כבוד הרב.

תשובה
ילדי השכונה היקרים שלום לכם וברוכים תהיו.
יום גדול הוא היום הזה שבת יתרו, מתן תורה, ואתם ילדים יקרים מתכנסים מדי שבת ללמוד תורה, כל יום אתם מקבלים את התורה, כמה נחת רוח הנכם עושים לאבינו שבשמים, כמה שמחה לשכינה הקדושה המצטערת בגלות, על שיש אנשים שלא שומרים מצוות, על שיש חולים הנאנקים וכואבים, על שיש אסורים בכלא מעם ישראל, על שיש יתומים ואלמנות, על שיש עקרות שלא נפקדות, על המצפים לזיווגים טובים.
אתם בתורתכם מגינים על כל עם ישראל!!! על כל העולם!!! מאסונות, ממלחמות, משפיכות דמים, מתאונות, מחבלות, ומכל מיני מקרים רעים.
בזכותכם ובזכות לימודכם בתורה הקדושה יורדים לנו גשמים, אנחנו בכלל חיים, זוכים ללמוד תורה ולקיים את המצוות. אנא מכם, הכפילו את מאמציכם בלימוד, הגדילו את השקעתכם, אמצו את כוחכם, כשרונות יש לכם, חכמה ובינה השם יתברך נתן לכם, יראה טהורה נטע בלבכם.
הרבו בלימוד התורה בכל רגע פנוי, כי על התורה העולם קיים, בזכות לימוד התורה העולם עומד ולא נחרב. אבינו שבשמיים שמח בכם, וכל יום מספר למלאכי השרת בגן עדן את הנחת שהוא רווה מכם. בכל לילה בחצות הוא קורא לכל הצדיקים שבגן עדן ומתאר להם את מעשיכם וקורא עליכם "ישראל אשר בך אתפאר".
תוסיפו כח, תוסיפו עז, הגבירו לימוד, הכפילו מאמצים, יש בכם כח וגבורה, היו חיילים אמיצים בתורה והיא תגן עליכם לאורך ימים ושנים.
תבורכו משמים בכפלי כפלים, יבורכו הרב, המארגנים, התומכים והמסייעים, יבורכו הוריכם על המאמצים המשקיעים בכם. גדולים בתורה וביראה תהיו, תעשו ותצליחו. בברכה מעבד השם בן ציון מוצפי יצ"ו.
שאלה - 172020
שלום לכבוד הרב.סמבוסק שאופים בתנור (וקעקעים)כעכעים מה ברכתםתמרים בוואקום ללא חרצנים למהדרין אפשר למלא בעוגיות.אימתי הבצק מזונות ומתי המוציא
תברך מפי עליון

תשובה
א, סמבוסק מבצק לא מתוק ממולא במיני מאכל ו"אפוי" ברכתו המוציא, ממולא במיני מתיקה וכדומה מזונות.
ב, תמרים צריך לבודקם. ג, עיין במנוע החיפוש. תודה.
שאלה - 172019
לכבוד הרב: קניתי רכב חדש האם אני צריך על פי ההלכה לברך עליו שהחיינו?
תשובה
המנהג לקנות חולצה חדשה לברך עליה מול הרכב.
שאלה - 172018
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לומר על גוי שהוא מכוער שלא בפניו או שבגלל שהן יצירה של הקדוש ברוך הוא אז יהיה אסור תודה לכבוד הרב

תשובה
ומה הצורך בכך? יפה שתיקה לחכמים.
שאלה - 172017
לכבוד הרב: נולדה לי בת לאחר חמישה בנים האם אני יכול לברך ברכת שהחיינוואם אין לי פרי או בגד חדש האם עדיין אני יכול לברך את ברכת שהחיינו או שיש לחשוש?
תשובה
ידידי, בברית המילה אתה מברך שהחיינו, מה, שכחת?
שאלה - 172016
לכבוד הרב
שכמה בני משפחה, אחד את הדביק השני בשפעת ועדיין אחד מהם חולה, רוצים לבוא, אם מבקש לא לבקר מחשש להידבק (רגיש) יש פה חוסר אמונה או מידה לא טובה, או אדרבא קיום מצווה?

תשובה
חובה עליך מהתורה מצד "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", למנוע מהם מלהכנס לביתכם, כי זו סכנת חיים.
שאלה - 172015
לכבוד הרב
כאשר אני בשדה תעופה ואין פינה שקטה לתפילת מנחה או ערבית האם עדיף לעשות תפילת העמידה שאעלה למטוס בישיבה בכסא או בכל מקרה עדיף לעמוד למרות שאין מקום לעמוד לבד באולם

תשובה
קודם שמגיעים שם, יש להתפלל גם ביחיד. שנאמר צ'דק ל'פניו י'הלך וישם לדרך פעמיו. ובעלי רשומות דרשו ראשי תיבות "צלי". בארמית תתפלל.
שאלה - 172014
שלום לכבוד הרב.
חוב למורה לנהיגה לפני 10 שאבא שלי לא רצה לשלם לו על עוד 3 שיעורים כי היה מחלוקת בינהם בהבנת המושג קבלנות כתוצאה מכך עברתי מורה והוא לא שילם לו מה עליי לעשות ?

תשובה
בהלכה יש לעשות פשרה ותשלם מחצית מהסכום אם יסכים.
שאלה - 172013
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב כתב שבסוף טו מותר ללכת לשמחות אבל החתונה בליל טו ומא ניפטרה בטו אדר א אז [טסור]אסור ללכת לשמחות נכון?

תשובה
השלחן ערוך לא אסר.
שאלה - 172012
שלום לכבוד הרב מזכה הרבים! קיבלתי שוקולדים המכילים חלב נוכרי, האם ניתן להעבירם לאדם אחר יהודי או גוי? או שעדיף לזורקם?
תודה רבה אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך!

תשובה
אתה יודע שאסור לזורקם, כי יש גדולים המתירים אותם. חבל שהנך ממשיך עם השאלות הללו.
שאלה - 172011
לכבוד הרב מוצפי שליט״א בבית הכנסת שלנו יש אדם הנשוי לגויה, והוא עולה לתורה ולפעמים נעשה חזן, מה עלינו לעשות?
תשובה
צריכים להרחיקו מכל מעמד ואינו מצטרף למנין, והוא מוגדר בתור "מומר". ואם לא תוכלו לסלקו תעברו למקום אחר.
וכתב בשו"ת החכם צבי ז"ל סימן ל"ח "דינו שייהרג ואל יעבור ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם גדול עונם מנשוא, וביחוד המחלל שבת בפרהסיא שהוא כגוי גמור, כדאמרינן וכו' ואיך יתכן שיעלה לקרות בתורה בצבור והלא אין לך חלול השם וכיבוי מאור הדת גדול מזה וכל העומד ונמצא שם באותו פרק באותו מקום ואינו מוחה ילכד בעונו ובחבלי חטאתו יתמך ואם רוח טהרה עברה על מקצת אנשים בקנאם קנאת ה' צבאות לצאת מן המקום ההוא בל יסופו בעוונם עליהם תבא ברכת טוב".
שאלה - 172010
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב יש לי בעיה חמורה של עצלות אני בן 23 חוזר בתשובה רווק כבר לא קם לתפילות בבוקר בזמן הרבה יושן. אני לא רוצה במצב הזה מה כבוד הרב יכול לעזור לי?

תשובה
א, תתחיל לישן מוקדם בלילה, ותרגיל עצמך להתעורר בזמן. ב, תקבע לך חברותא כל בוקר בלימוד מעניין ומרתק.
שאלה - 172009
לכבוד הרב
אני ב"ה מעוברת ולפעמים מרגישה חולשה באמצע תפילת 18 האם אני יכולה להשען על משהו שבקירבתי באמצע העמידה?(בלי להזיז את הרגליים כמובן) תודה רבה לכב' הרב שליטא

תשובה
תתפללי כשהנך יושבת. ותוכלו לכווין כהוגן.
שאלה - 172008
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב אם יש רב שלא מוכן שיפרסמו אותו באיטרנט ובכול זאת מעלים שיעורים שלו לאיטרנט מותר לי לשמוע את השיעורים שלו (הם מחזקים אותי מאוד) תודה

תשובה
אם כבר זה כן מפורסם, יש היתר בזה על פי התלמוד, מה גם שיש פוסקים רבים הסוברים כי אין בעלות על דברי תורה, כפי שהביא דבריהם בשו"ת יביע אומר חלק ז חו"מ סימן ט. הגם שפסק לאסור על פי המנהג והשלטונות.
שאלה - 172007
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הרב אור החיים ז"ל כתב שמי שלא לומד את כל הש"ס ייענש בעונשים קשים, אז מה נעשה?
תשובה
קצת הגזמת בתיאורך, והרב עליו השלום התכווין לתלמידי חכמים שחנן אותם השם יתברך חכמה בינה ודעת.
שאלה - 172006
לכבוד מורנו הרב שליט"א, בערב ראש חודש וכן בשבעה באדר שנוהגים להתענות ומבקשים להוציא ספר תורה במנחה ולקרוא ויחל, כמה מתענים צריכים להיות כדי לקרוא בתורה?
תשובה
עיין בשו"ת מהר"ם בן חביב, ובשו"ת קול גדול סימן י"ד, והביאם הגאון החיד"א ז"ל בברכי יוסף תקס"ו, ב שאם יש ששה או שבעה מתענים מצרפים עמהם עוד להשלים המנין וקוראים ויחל במנחה. והגאון רבנו חיים פלאג'י ז"ל בשו"ת לב חיים חלק ב, סימן קס"ז הביא דבריהם הקדושים, ופסק "מיראי הוראה אנוכי וצריך שבעה, כיוון שהרב חיד"א מסופק אם ששה או שבעה. ועיין בשו"ת יביע אומר חלק ח או"ח סימן י"ד שפסק כן שצריך שבעה מתענים כדי לקרוא בתורה. ועיין שיירי כנה"ג סימן ת"ע הגהב"י א.
שאלה - 172005
שלום לכבוד הרב. ספר הלכות ופסקים של אחד הגאונים שאינו ניתן להשגה והודפס לאחרונה בשנת תשמו לערך והמדפיס כתב הזהרה חמורה שאין להדפיסו שוב. האם יהיה מותר לצלם ממנו לשם לימוד
תשובה
קטעים מסויימים לא למסחר אלא לצורך לימוד מותר.
שאלה - 172004
לכבוד הרב, יש חטיף בריאות המכיל 50% תמרים והשאר: צימוקים, בוטנים ועוד. התמרים ממש מרוסקים- מה מברכים על החטיף הזה? . תודה רבה לרב.
תשובה
אם התמרים ניכרים, ואינם מעורבים לבלילה אחת, ברכתו העץ. אך אם רק טעם תמר יש ואולי הרוב חומרים חומרים ברכתו שהכל, שהרי אפילו הקוקוס אסבעות הנמכר בתור ממתק מברכים עליו שהכל שהרי נטחן ומעורב.
שאלה - 172003
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר ללמוד תורה בלי טבילה כשצריך לטבול?
תשובה
מותר בודאי, וחלילה להתבטל אפילו רגע אחד. כי בטלה תקנת עזרא כמו שהסכימו בתלמוד ובפוסקים, ואל תעשה חומרא שבאה לידי קולא. וכן כתבו גדולי הפוסקים הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ועוד.
ורבנו האר"י ז"ל כתב שהטבילה בימינו היא מידת חסידות. לכן אל תבטל תורה בשבילה.
שאלה - 172002
לכבוד הרב
יש לי מעביד שקשה לי לעבוד איתו האם להשאר איתו ולהשלים את התיקון שלי או לחפש מקום עבודה אחר

תשובה
אין דבר, תמשיך לעבוד ויהא לבך סומך בהשם יתברך.
שאלה - 172001
לכבוד הרב שלום רב
אני רוצה להתחתן אבל אני לא יוצאת מהבית הרבה ואין לי חברות קרובות מה לעשות. איך אכיר מישהו ?

תשובה
אפשר לברר דרך הטלפון עם מכרות.
שאלה - 172000
לכבוד מורנו ורבנו שליט"א שלום רב, הלילה ליל י"ז בשבט תשע"ט ליל פטירת רבנו חיים פלאג'י ז"ל, אפשר כמה פנינים ממנו.
תשובה
א, כתב רבנו ז"ל בכף החיים שחיבר [י"ד, כ"א] מנהג ישראל כשרואים דבר סכנה קוראים קריאת שמע, וכתב גם שיש אומרים שתי תיבות אלו "שמע ישראל". וכן ראיתי לכמה מרבותי ז"ל עוד בהיותי ילד, כשהיו רואים אפילו אדם מהלך ברחוב ומתקרבת אליו סכנה שהיו אומרים "שמע ישראל" ומיד ניצל. ומקורו במגילה ג, א. האי מאן דמבעית מאי תקנתיה ליקרי קריאת שמע.
ב, כתב בספר ברכת מועדיך לחיים חלק א דרוש א לס"ת, "שמעתי מפי קדוש אבינו מלכינו הגאון הקדוש הגאון המפורסם מרן זקיני ז"ל [הוא הגאון בעל חקרי לב], דקבלה בידם, דכמה חשוכי בנים שלא הולידו כלל, על ידי שקיימו מצות כתיבת ספר תורה, זכו להבנות, והולידו בנים ובנות". והענין הוא כי מצוה ראשונה שבתורה היא פריה ורביה, והאחרונה היא כתיבת ספר תורה.
ג, בספרו רוח חיים כתב "וכבר העידו על האריז"ל כי פעם אחת שכח והניח ידו על זקנו ביום השבת, ולא הוציאו עד שחשכה, שמא יתלוש איזה שער ביציאת היד מעל זקנו. ופירש בזה שומר שבת מחללו. ושומר ידו מעשות כל רע. ושומר ידו לשון המתנה שממתין ידו שלא לחלל את השבת".
ד, בספרו ראה חיים פרשת לך לך, חקר אם יש לעשות מצווה בצינעא או בפרהסיא, והביא דברי דעת זקנים שכתבו בעלי התוספות שאברהם אבינו מל את עצמו בפרהסייא, ותירץ שרצה שילמדו ממנו אחרים, וזה רמוז בפסוק "והצנע לכת עם אלקיך, היינו לבדך עם אלקיך אז הצנע לכת, אך אם יש ללמד לאחרים תעשה בפרהסייא.
ה, עוד כתב מה שנתן יוסף הצדיק לבנימין אחיו חמש חליפות בגדים, הוא בשביל א, שבת, ב, יום טוב, ג, ראש חודש, ד, חול המועד, ה, חנוכה ופורים. כי ימים אלה צריכים בגדים מיוחדים.
ו, הביא ראיה מדברי זוהר הקדוש תצוה קפ"ג שכתב שאם ישראל יהיו שומרים את חג המצות כהוגן לאכול מצות, היו נפטרים מהדין ביום ראש השנה, וכתב בספרו חיים לראש [בתיבת נרצה] "ועוד אני נוהג לשמור מהמצות כדי לאכול בר"ה מהמצה שנעשית לשם חג הפסח".
ז, בכף החיים שחיבר [א, ט] כתב "יתר על כן אזהרה שמענו דאל יקלל אדם לכליו ומלבושיו כדרך שיש אנשים שמקללים את חפצי ביתם כשלא באו על נכון או שהם בכעס, ולפעמים אומרים יקחם השטן או ילכו לאבדון וכיוצא מאלה הדברים, כי עושים פעולה ועל זה נאמר ונשמרת מכל דבר רע, פירוש דבור רע שלא לקלל את עצמו ואת כלי ביתו, כן אמרו בזוהר הקדוש סדר תזריע נ"ב, א".
ח, בספרו רוח חיים רפ"ח, א. כתב שהיה מייעץ למי שחלם חלום לא טוב בליל שבת, שלא יתענה אלא יענג עצמו באכילה ובשתיה ולא ישיח שיחה בטילה ויקרא כל ספר התהלים.
ט, בספרו רפואה וחיים פרק י"ב כתב מי שאחד מקרוביו חולה, ישתדל לוותר אפילו עם עופות השמים, ובדוק ומנוסה שיבקשו עליו רחמים. וכן כתב ברוח חיים תר"ה, ב. "וכן נהגו במי שהוא חולה, ומבקש רחמים, שמשליכים מאכל לעופות על הגגות, כדי לרחם על הבריות. ובזה יזכה שירחמו עליו מן השמים".
י, בספרו כף החיים [כ"ז, ל"ה] כתב ליזהר מאוד ביום השישי ובליל שבת שלא לעשות מחלוקת בביתו חלילה ובזה יהיו כולם שמורים כל אותו השבוע.
יא, בספרו רוח חיים כתב שהנזהר במצוות תפילין כתיקנה עליו נאמר לא תקח האם על הבנים, והיינו שיאריך ימים. בשם הקדמת תיקוני הזוהר ד"ג.
יב, בספרו לב חיים א, סימן ס"ח פסק שאם נגע בגוי אינו צריך ליטול ידיו, ובכל זאת החמיר לעצמו והיה נוטל ידיו.

יג, בספרו רוח חיים יורה דעה קע"ח, ב. אסר על שליח ציבור ללבוש בגד דוגמת הכמרים, והוא מנהג רע ומכוער מאוד, שרוצים להידמות למלבושי הכמרים בשעת עבודת המקום ברוך הוא, ואפילו שיש קצת שינוי ביניהם למראית העין דומים הם, וגם לדעת מהר"י קולון שרש פא, והרמ"א בהגה סימן קע"ח.
יד, שליח ציבור שעבר עבירה אפילו באקראי פסול מלהיות שליח ציבור, ואם עשה תשובה מתקבל, ואין צריך לעשות הסיגופים והתעניות שכתב רבנו האר"י ז"ל ונקבלהו.
טו, כתב בכף החיים שלו י"ג, י. אסור למנות את ישראל, ואם רוצה לדעת את יש מנין, נכון לומר הפסוק ואני ברוב חסדך וכו', או הושיעה את עמך, או ויתן לך וכו'.
טז, פועלים המשכימים להתפלל קודם הנץ, יזהרו לומר פרשת את קרבני לחמי לאחר עלות השחר. לב חיים חלק א, סימן י"ב.
יז, כשמתפלל על החולה הנמצא לידו, לא יזכיר שמו כדי שלא יקטרגו עליו בהזכרת שמו, רק כשלא בפינו יזכיר. רוח חיים תקס"ט, א.
חי, כשמברך את בנו או חתן וכלה ומניח ידו על ראשו, אין להקפיד אם בידו הימנית, או בשתי ידיו. כף החיים כ"ח, ל. ונפש כל חי ב, ל"א.
הרב נולד באיזמיר שבתורכיה י"ז טבת תקמ"ח, נפטר י"ז שבט תרכ"ח.
נפטר לפני 151 שנה, בן פ' שנים.

זכותו תגן בעדינו ובעד כל ישראל.
שאלה - 171999
שלום לכבוד מורנו ורבנו שליט"אאני לובש טלית קטן מצמר רחלים
הפתח מהצוואר לכיוון מטה מפריע לי מבחינת נוחות האם אני יכול לקנות טלית עם צווארון סגור לגמרי ?

תשובה
הטלית צריכה להיות אורך 72 ורוחב 48 סנטימטר מינימום. ולא ידעתי מה סגור שם.
שאלה - 171998
הלב שלי עצוב ושותת דם בימים אלו נחשפתי להדרדרות בקרב ציבור חרדי נשים חרדיות עושות מהפכות לשוויון בין גברים,נחשפתי לחילול ה' קשה לי ממש
תשובה
כמה שיש פסולת, לעומתם יש קדושים, אברכים צדיקים לאלפים כן ירבו העוסקים בתורה יומם ולילה, יראי אלקים, אנשי אמת, שבזכותם אנחנו חיים, ונשותיהם צדיקות ומוסרות נפשם בשביל הבעלים שיעסקו בתורה, ולחינוך בניהם ובנותיהם בדרכי התורה והיראה.
שאלה - 171997
לכבוד הרב שליט"א.אבא עם דמנסיה מתקדמת.לאחרונה אלים כלפי עצמו.מעורער בנפשו.מסרב למסגרת ועזרה חוץ מאמא שלי.צמוד אליה 24 שעות כפשוטו.האם היא עושה נכון? תודה רבה.
תשובה
יש טיפול תרופתי להרגיעו.
שאלה - 171996
לכבוד הרב המתוק!שליט"א מותר לגרוס בזוהר הקדוש בלילה לפני חצות פעם בכולל שמעתי שלפני חצות לא כיוון שפותח מידת הדין האם זה נכון? יורינו כבוד הרב ושכרו כפול ומכופל מן השמים
תשובה
מותר. אל תקשיב להם. כי בדורינו היו חכמי ישראל לומדים לאלפיהם זוהר הקדוש בלילה. וכתבו המקובלים כי הוא טוב לשמירה.
שאלה - 171995
לכבוד הרב
אם לפני שתי פרוסות לחם, אחת רגילה ואחת של טוסט, האם לברך על הטוסט שיותר נחשב שנקרמו פניה?
יישר כח

תשובה
תברך על מה שחביב לך.
שאלה - 171994
לכבוד הרב שלום רב דודתי קיבלה מסר ע״י מתקשרת כי סבתי ע״ה קוללה עי מישהי הטמונה במרקשהאסונות פוקדים את המשפחה הנרחבת המה עושים
תשובה
הדודה זקוקה לטיפול רפואי.
שאלה - 171993
לכבוד הרב שלום רב, יש לנו חצר וגיסי הביא לנו שרקנים. האם מותר לגדל אותם כי הבנו ששמם גם חזירי ים. תודה רבה
תשובה
תעביר אותם לגויים.
שאלה - 171992
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הבת של אחותי גרה עם בחור חשבנו לחתן אותם(אחותי חולה מאוד מוגדרת צמח)
אני חוששת שלא ינהלו בית עם טהרה ושבת
האם יש עיניין לי להמשיך בנושא

תשובה
לזרז אותם כמה שאפשר.
שאלה - 171991
שלום כבוד הרב,זוג בעל תשובה עם בן ובת ב"ה אחרי הפסקה של שנה באישור הרב, האשה רוצה להמשיך עם גלולות וזה גורם לגבר צער רוצה עוד ילדים,האשה לא מוכנה לשמוע עכשיו על עוד ילדים.
תשובה
תקנה לה מתנות ותפייס אותה בסבלנות.
שאלה - 171990
יש ברוך השם שני ילדים גדולים,הרב בירך לזש"ק,טיפול פוריות קודם נכשל, אחת התרופות במהלך הטיפול גרמה לכאבי ראש די חזקים. לפני סבב חדש, מבקשים שיעבור בקלות ובהצלחה
תשובה
בעזרת השם הכל יעבור בקלות ויהיו בנים זכרים לעבודת השם בקרוב.
שאלה - 171989
למו"ר היכן המדרש שכת"ר אמר ביום א' על החכם שהיה יודע גובה האילנות עם השרשים.האם זה נכון שכב' אמר לברך על ציפורן עצי? שאלות אלו כתבתי ולא קיבלתי מענה
תשובה
א, הביאו הגאון בעוד יוסף חי דרשות. ב, אמרנו לברך עליהם עצי.
שאלה - 171988
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי לימונים שאני רוצה להחמיץ עם הקליפה השרתי אותם במים וסבון שיפשפתי עם סקוץ והשרתי שוב במים עם מלח האם אפשר להשתמש עם קליפה או שיש בעיה?

תשובה
לבדוק באור אם הם נקיים ומצוחצחים ושיהיה לבריאות.
שאלה - 171987
לכבוד הרב
הרב אישר לי בזמנו לצאת לעבוד בעקבות מה שהמליץ הע"ס עבדתי כבר 5 והוא רואה שזה עדין לא מספיק וצריך עוד אני גם מבולבל כבר מהכל הרב אומר להמשיך ?

תשובה
תתחזק עוד ותצליח.
שאלה - 171986
לכבוד הרב
תבלין שעושים מקליפת אתרוג מגורדת ומיובשת
שבגרמנית קוראים לו (ציטרון) איך קוראים לו בעברית?

תשובה
חמלי מלאן.
שאלה - 171985
שלום לכבוד הרב
סליחה מכבוד הרב רציתי לדעת
מאיזה טעם הרב אמר לאט ללכת אפילו לקברי צדיקים בטו בשבט

תשובה
רבנו אברהם אזולאי ז"ל לימדנו כלל כי בכל יום שאין אומרים בו תחנון, לא הולכים בו לבית עלמין. ולא קיבלנו הוראות הספר שכתבת.
שאלה - 171984
שלום לכבוד הרב
קיבלתי בעבודה סלסלה לט"ו בשבט עם פירות יבשים. אינני מתכוון לאכול את הפירות הן לאור שההכשר לא בר הכי, וכן בשל החומרים שמזריקים לתוכם, מה דין הפירות? תודה הרב

תשובה
כשתקבל מתנה מאדם שאינו שומר כשרות, תעניק לו אותה.
שאלה - 171983
לכבוד הרב
מה דעת כבוד הרב על לימוד קורס להיות מאמנת אישית
לומדים דברים שקשורים לנפש האדם , סיוע לאנשים לממש פוטנציאל בתחומי תעסוקה ועוד

תשובה
כל ה"שיטות" הללו הם כפירה בהשם יתברך שהוא הרופא, המחזק, המקים מאשפות אביון. והם באות במקום האמונה היהודית הפשוטה, בשמע ישראל, בעלינו לשבח, במודים אנחנו לך, בעוד שכל השיטות מרחיקות את האמונה, את התפילה, את הקיווי לישועה מאתו יתברך.
וזה מחוץ לנזקים הנפשיים הנגרמים כתוצאה מ"הטיפולים" הללו.
שאלה - 171982
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נמצא בעבודה ושומע שיעורים של הלכות ומוסר(לרוב של הרב) דרך רדיו משעה 8-1 בצהריים רציתי לשאול האם זה נחשב כקביעת עיתים לתורה?

תשובה
שיעורים בהלכה נחשבים.
שאלה - 171981
לכבוד הרב: מחילה מכבוד הרב. היום הקלטות שיחה הם הוכחה מאוד חזקה בבית משפט מול חברות סלולר מול מעסיק בעבודה מול שקרים והדרך להוציא את האמת והרשימה עוד ארוכה. דעת הרב בנושא
תשובה
המרחק הוא רב מאוד בין שיחה חברית תמימה של אדם מעבר לקו, או שיחה על ענינים אישיים, רפואיים, כלכליים, עסקיים, ועוד.
לבין שיחה לצורך הצלת ממון, מניעת נזק, גילוי נוכלות, חשיפת מרמה וכדומה.
שאלה - 171980
שלום לכבוד הרב
כאשר אני מדבר עם אדם בטלפון האם מותר לי להקליטו ללא ידיעתו?

תשובה
אסור לך, משום שאחרים ישמעו את הדברים, והלכה מפורשת ומפורסמת היא כי מה שנאמר בתורה "אל משה לאמר", הכוונה לומר לאחרים, ואם לא אמר לך מותר לך לספר, אסור עליך לומר. ועיין במפרשים על התורה שהאריכו בזה.
שאלה - 171979
לכבוד הרב
כב הרב בטו אדר א האזכרה של אמא שלי 21 שנה האם מותר לי ללכת לחתונה ניפרדת כמובן???

תשובה
כל הבעיה היא בלילה שלפני ט"ו, אבל במוצאי ט"ו מותר לכל הדיעות. גם אם נפטרה באדר של שנה רגילה, כל הבעיה היא באדר שני דווקא.
שאלה - 171978
שלום לכבוד הרב מי שמתענה מותר לו לספר לאחרים?
תשובה
אסור בהחלט, ויכול לקבל עונש על כך במובא בתלמוד ירושלמי חגיגה פרק ב, הלכה ב. וכן פסקו התשב"ץ סימן קי"ב, והרב מטה משה ז"ל סימן תשע"ד. וכן כתב גאון עוזנו החיד"א ז"ל בספרו שמחת הרגל על ההגדה, בפרק קדש ורחץ.
שאלה - 171977
שלום לכבוד הרב
שאלה לרב. סובלת מנדודי שינה.לעיתים.האם מותר לקרוא התהילים של יום המחר.בלילה,כי אני משלימה ספר,בחודש.תבורך

תשובה
לאשה אין כל חשש אמירת תהלים בלילה.
שאלה - 171976
לכבוד מו״ר בירכנו בתחילת העונה שהחיינו על תפוזים, היום חבר הביא מהשטחים תפוז אורגני מתוק ובערבית נקרא "נומי חולו", האם יש לברך עליו שהחיינו?
תשובה
לברך בהחלט, כי הגאון החיד"א ז"ל כתב בספרו ברכי יוסף [סימן רכ"ה, ו]
"פירות הדומים כמין אחד והם מתבשלים בזמנים שונים, זה בתחלת הקיץ וזה בסופו. לדעת מהר"ר שמואל שער אריה שחולק על הרב תרומות הדשן בדין תאנים שחורות ולבנות שאין ראיה מתרומה וכן נראה דעת הש"ע שהשמיטו. בנ"ד מודה דיש לברך שהחיינו. מהר"ר ישראל שלמה לינגו ומהר"ר יצחק לוי וואלי מרבני איטליא בתשובות כתיבת יד".
וכן כתב הגאון הרב בן איש חי ראה י"ג, וכך היינו נוהגים בבית מור אבי ז"ל וכן נהג מורנו הרב בן ציון אבא שאול ז"ל. אחר כך מצאתי כן בחזון עובדיה ברכות עמוד תמ"ז.
שאלה - 171975
ברוך השם אני נשוי בני בן 12 בתי בת 9. מעל 9 שנים לא מצליחים
להביא ילדים. שאלתי האם להתחיל לעשות טיפולים והפריות וכו' או להמשיך להתפלל ולקבל הכל באהבה גם אם לא יהיו עוד ילדים?

תשובה
תתחילו בטיפולים ובהצלחה רבה לכם ולכל הממתינים לבנים זכרים.
שאלה - 171974
שלום לכבוד הרב !
האם מותר לשאול למורנו ורבנו אם נזכה בקרוב לזכות להוצאת ספרים נוספים על המועדים? מחכים בקוצר רוח.

תשובה
יזכנו השם יתברך בישוב דעת, לכווין אל האמת, לברר קודש מחול, ולהוציא לאור עוד ועוד ספרים.
שאלה - 171973
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לפי המבואר בגמ' סוכה נג. שגם בזמן שביהמ"ק קײם היו מתפללים, לכאורה מה הביאור בדברי חז"ל "ונשלמה פרים שפתינו" שתפילה במקום קרבן, הלא בעינן עוד תפילה

תשובה
התפללו מה שהיה בזמנם שייך, כגון "מגן אברהם, מחיה המתים, הא - ל הקדוש". "שומע תפלה, רצה, מודים, שים שלום".
שאלה - 171972
יישר כח גדול, כת"ר למדני שיעור שלם בחינוך!!
בריאות איתנה ונהורא מעליא עד מאה ועשרים. אמן.
ילמדנו רבינו מה הפי' "כתיבה נאה" שכתב הראשית חכמה ז"ל.
תודה רבה

תשובה
בקשה מיוחדת מאיש מיוחד..... תודה, תודה, ותודה.
שאלה - 171971
עט"ר
האם מותר להרוג עכברים בבית, כי אם נשתמש באמצעים אחרים יגיעו לשכנים.

תשובה
על פי ההלכה הם מזיקים ומותר להרגם, רק תעשה זאת בשיטה של מינימום צער. תמהר קודם שהיועהמ"ש ישמע ויאסור.
שאלה - 171970
לכבוד הרב
מהפסוקים רואים שהאישה אכלה קודם מעץ הדעת והיא זו שנתנה לאדם(פדר"א פרק יג) - אם כן מדוע רוב התיקון מוטל על האדם בקיום המצוות ולא על האישה?

תשובה
סליחה, לא ידעתי מהיכן "ראית" שרוב התיקון מוטל על האיש? א, הרי השם יתברך אומר בפסוק "ואל האשה אמר... הרבה ארבה"...
ב, הרבה ענינים מוטלים על האשה, נדה, חלה, הדלקת הנר. וכמה צער מדי חודש, ועניני הטהרה. וגם הריון, לידה, ואתה הגבר לא חש את כל זה.... תודה על ההבנה.
שאלה - 171969
לכבוד הרב שלום.ילד שנולד בכד' טבת .ההורים מעוניינים לערוך פדיון בערב.מתי יהיה התאריך המדוייק שצריך לערוך את הפדיון?
תשובה
נא לציין יום בשבוע ושעה מדוייקת של הלידה.
שאלה - 171968
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שלום אני בת 27 6 שנים במדרשיה איך אני יכולה לדעת מה מעקב את השידוך ובמה להתחזק אשמח שרבה יברך אותי תודה

תשובה
להתפשר על תנאים חומריים. אך לא על רוחניים.
שאלה - 171967
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב, האם יועיל לי לעשות תנאי פעם בשנה שכל מה שאוכל או אשתה בביתי והוא מאותו הברכה, אצא ידי חובה בכל מה שיגישו לפניי ?

תשובה
העורך. תודה לך. הרב אמר זאת השבוע בשיעור לט״ו בשבט.
שאלה - 171966
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מאיזה גיל אפשר לדבר עם הילדים על שמירת עיניים ושמירת הברית ?
תודה

תשובה
שמירת העיניים מגיל תשע. שמירת הברית רק כאשר חלילה מבחינים בבעיה.
שאלה - 171965
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חמי גר בביתו עם אישה גויה האם מותר לי לשלוח את הילדים שלי עם בעלי איליו כי היא נמצאת שם בקביעות ואיך עלי להזהר בעניני האוכל ובעלי לא שומר תורה ומצוות

תשובה
השם ישמור ויציל. יהודים נשרפו על המוקד ורק לא להכשל בהתערבות עם גויים. ואת הילדים הרכים והטהורים הלל תשלחו לבית של גויים. מזעזע.
שאלה - 171964
שלום לכבוד הרב
נישמח ללשמוע שהרב קיבל את ההודעה

תשובה
סליחה לרב מעבירים רק שאלות בהלכה.
שאלה - 171963
שלום לכבוד הרב
אני רוצה להכין לחם ממולא בירקות אני עושה בצק כמו ללחם ממלאת אותו בירקות מגלגלת ואופה יוצא לחם כמו עוגה רציתי לדעת מה ברכתו של הלחם

תשובה
מכיוון והבצק ממש כמו של לחם. והמילוי הוא מיני מאכל ולא מיני מתיקה. הרי דינו כלחם לכל דבר לענין נטילה המוציא וברכת המזון.
שאלה - 171962
שלום לכבוד הרב יש אולם שמחייב לעשות ברית בין מנת דג למנת בשר אפשרי ? מה לגבי חופה מותר לאכול לפני ? תודה
תשובה
יהודים כשרים עורכים ברית מילה בבית הכנסת. סעודה באולם צנוע.
שאלה - 171961
לכבוד הרב
קיבלתי בעבר כלים שייתכן שחלק נגזלו ללא רשות בעליהם
קשה לדעת מה נגזל ומה בהיתר, מה יש לעשות איתם אם אין למי להחזיר - לזרוק/להשמיד את כולם כולל מה שבספק?

תשובה
לתת תמורתם לצדקה לצרכי רבים.
שאלה - 171960
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בבתינו כל הזמן קיים אווירה של מריבות וצעקות בן הילדים לבין ההורים והילדים בניהם רבים. כל הזמן לא כיף לבוא לבית אנרגיות שליליות יש מה לעשות

תשובה
לקבוע שעה ביום עת ללימוד תורה כולם יחד.
שאלה - 171959
לגבי רווקה שעובדת בבית תוכנה חרדיפעמיים בשבוע אני צריכה לעבוד אצל לקוח בעיר אחרתהאם אפשר לקבוע נקודת איסוףשבה הבוס שלי(חרדי) יסיע אותי ברכב שלו למקום הלקוח משום ייחוד?
תשובה
באור יום מותר.
שאלה - 171958
לכבוד הרב שלום רב
אחותי39 , לא נשואה, עזבה עבודה אחרי 20 שנה, עושה כל הזמן חסדים-כמו מחלקת אוכל , לא ברור אם כופים עליה או מעצמה, מה צריכים לעשות לעזור? שתזכה להקים בית

תשובה
לשוחח אתה בצורה רגועה ולדבר על ליבה. במקביל להכיר לה בחור הגון.
שאלה - 171957
שלום לכבוד הרב
סגולה להיפקד בזרע קודש קיימא שהבעל יקנה בקבוק יין מכספו ויתן במתנה לאישתו מה המשך?

תשובה
תיפקד בבנים זכרים מוצלחים כשתתן היין שיקדשו עליו בברית מילה.
שאלה - 171956
לכבוד הרה"ג שליט"א.ליל... בלילה לפני יארצייט על הורה. האם לדחות?תודה רבה לרבנו שמצודתו פרוסה עלינו ושומרת עלינו מדעות שוא ומדוחים
תשובה
לא חייבים לדחות.
שאלה - 171955
לכבוד הרב: עופות בכשרות האם הרב מאשר לקנות. אם אפשר
תשובה
העורך, מה שהרב לא ראה בעצמו, אינו מאשר. כי לא ניתן לסמוך על שמועות.
שאלה - 171954
שלום לכבוד הרב היקר. מי שנסע מירושלים לאילת......
תשובה
מה יש לך לחפש בעיר אילת, וכי הבעיה היחידה היא ברכת הגומל.....
שאלה - 171953
שלום לכבוד הרב יש לנו ברוך השם בן ובת אנחנו רוצים עוד ילדים ויש קשיים עשינו בדיקות והכל תקין וכן קשיים בפרנסה אצל האישה כל כמה חודשים צריכה לחפש עבודה חדשה מה הרב אומר שנעשה?
תשובה
תקבע עתים לתורה מדי יום בשעה קבועה.
שאלה - 171952
לכבוד הרב
בשבת יצאתי עם 2 בנותיי בעגלה לטיול במקופ שחמותי גרה ואין עירוב. רבתי עם בעלי וחמותי ולא יכולתי כבר

תשובה
ממריבה וכעס אין שום תועלת. לזכור להבא.
שאלה - 171951
לכבוד הרב מוצפי שליט" אחי גר לבד חולה דיאליזה קשה חי עם גויה למרות שאמרתי לו פעמים רבות את ההלכה לא עזר אני מכין לו אוכל לשבתות וגם הגויה אוכלת מהאוכל לא מרגש בנוח מה לעשות
תשובה
תמנה בן משפחה אחר שיטפל בו ויאכיל אותו.
שאלה - 171950
לכבוד הרב
אימי, שומרת תו"מ, לא ידעה ואמרה בטעות אותיות שם הוי"ה ב"ה (בלי להפריד בניהם עם המילה "אות") לא הספקתי לעצור אותה ואח"כ אמרתי לה שזה אסור. מה עליה לעשות לכפר?
תודה

תשובה
להתענות יום אחד.
שאלה - 171949
שלום לכבוד הרב,
התגרשתי, ואני עדיין נועדת את התכשיטים שקיבלתי בחינה ותכשיטים נוספים שקנינו יחד בזמן שהיינו נשואים.

תשובה
שלך הם, ואפשר לעונדם לפי הרגשתך.
שאלה - 171948
שלום וברכה. ביתי בת 15, פעמים אינה הולכת לבי"ס, רבה עם האמא. אנחנו גרושים. האמא רוצה פסיכולוג שיטפל, ואני אינני רוצה, חושש מאוד מפסיכולוגים.מה באמת נכון לעשות לטובת הבת
תשובה
ומה אעשה ואינך שומע לעצתי שיש לפנות לאיש מקצוע.
שאלה - 171947
לכבוד העורך מחילה איך מגיעים לתשובה 171847 הרב אמר לי לעיין שם אם אפשר להביא שוב תשובה זו בעניין טו בשבט מחילה
תשובה
סליחה. הוא מופיע בראש הגליון בצד ימין בתחילת התשובות.
שאלה - 171946
הרב כתב לנו תשובה לגבי הסבא שנפטר ב-ו' ניסן תשעח
שי"ב חודש יחול ביום ו באדר ב ויום השנה ו בניסן, השאלה של המשפחה
מתי יש לעשות את האזכרה באדר ב או בניסן,ומתי מסיימים אבלות השנה

תשובה
כתבתי את שניהם. כי יש לעשות לימוד ואזכרה בשניהם.
שאלה - 171945
לכבוד הרב שליט"א
למדנו בהלכות שבת שאסור להרים עציץ נקוב/חרס/עץ מהקרקע מפני שמנתק יניקתו
האם גם באופן שאני רוצה להזיזו ע"י גרירה למקום אחר מבלי לנתקו מקרקע יהיה אסור?

תשובה
א, העציץ מוקצה ואסור להזיזו ואפילו לנענעו. ב, הזזת עציץ בשבת תלויה בהרבה פרטים הגובלים באיסורי תורה. כגון ממקום מקורה למקום פתוח. מקרקע מרוצפת לקרקע בלתי מרוצפת. מקרקע עולם לקרקע שיש תחתיה חלל. ועוד.
שאלה - 171944
הרב , שלום עליכם, אנחנו זוג צעיר עם 2בנים ובת, לא רוצה להתגרש ח"ו כואב לי על הילדים,הרב מה עושים? בבקשה כבר אין לי כוחות לזה
תשובה
מבין מאוד את צערך, אך מצטער מאוד שאינני יכול להתערב בעניני משפחה, תפנה ליועץ נישואין חרדי.
שאלה - 171943
לכבוד הרב בקבלת שבת האם לפנות למערב עד סיום מזמור שיר כפי המובא באחרונים או יחזיר פניו למערב וכפי מנהג הרבה מקומות בירושלים? מדובר בקהילה חדשה שעדין לא נקבע לה מנהג המקום
תשובה
כתב רבנו חיים ויטאל ז"ל בספרו שער הכוונות דרושי קבלת שבת דרוש א בשם רבנו האר"י ז"ל "ותחזור פניך כנגד רוח מערב ששם החמה שוקעת ובעת שקיעתה ממש אז תסגור עיניך ותשים ידך השמאלית על החזה ויד ימינך על גבי שמאל ותכוין באימה וביראה כעומד לפני המלך לקבל תוספת קדושת שבת ותתחיל ותאמר מזמור הבו לה' בני אלים כו' כולו בנעימה ואח"כ תאמר [לכה דודי] ג' פעמים באי כלה באי כלה באי כלה שבת מלכתא ואח"כ תאמר מזמור שיר ליום השבת וכו' כולו ואח"כ תאמר ה' מלך גאות לבש כו' עד לאורך ימים ואז תפתח עיניך".
נמצינו למדים כי לפחות 3 דקות קודם השקיעה יש לפנות למערב העולם, ויש לומר מזמור לדוד, לכה דודי, מזמור שיר ליום השבת ברציפות. אמירת במה מדליקין יש לומר או קודם קבלת שבת, או לאחריה.
שאלה - 171942
שלום רב,
באיזה ספר מובא לגבי שלטון הערב רב?

תשובה
שאלות אלו אינן נידונות בפורום זה.
שאלה - 171941
שלום לכבוד הרב האם כת"ר יכול להגיד לנו את שיטת לימוד הגמרא שלו כדי שנוכל ללמוד לפיה?
תשובה
אנא מכבודו, יעיין בהקדמה לספר אוזן אהרן לרבנו אהרן עזריאל ז"ל. בפרק "מוסר אב" הפותח את הספר.
שאלה - 171940
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לצערי רק עכשיו אני מתחיל להקפיד על ירקות עלים עלים בהשגחהכיצד לכפר על כל מה שאכלתי עד עכשיו? ניקיתי אותם טוב, אבל הבנתי שיש חרקים שלא יורדים בשטיפה

תשובה
ברוך השם שזכית להכיר את האמת, ולהתחיל להקפיד בזהירות מהתולעים.
שאלה - 171939
לכבוד הרב יש לי 2 קופות צדקה שאני אוסף לאחי אברך עם 2 ילדים ועוד אחד בעז"ה בדרך. מנגד יש לי אחות שנשואה לאברך והיא בהריון ראשון. האם אוכל להעביר קופה אחת לאחותי באופן קבוע?
תשובה
רק מה שתתחיל לקבץ מהיום והלאה. ולא הממון שנמצא בקופה כבר.
שאלה - 171938
לכבוד הרב מוצפי שליטא
האם סגולה מרבינו חיים פלאג"י ז"ל לקחת 10 פיסטוקים מיד אחרי התפילה בבוקר ולומר את פסוק ועל הנחל יעלה על שפתו .טובה גם לאדם חזן בגלל שמתרגש מגמגם.
ישרכח

תשובה
מצטער שאינני מבין בסגולות.
שאלה - 171937
לכ'הרב שליט"א
שמעתי שיש בעיה הלכתי להשתמש בשירותי הרכבת בינעירוני בהיות שנעשו עבודות בשבת ובפרהסיא האם נכונים הדברים
אנא מכבו"ת לענות לי תשובה כדי לדעת את הדר"ך ילכו בה

תשובה
יש מחמירים מבחינה מוסרית.
שאלה - 171936
יש לי הרבה כלים לטבול ואני רוצה להביא כמה חברים לעזור לי לטובלם. כולנו נטבול אותם יחד באותו זמן ובאותו מקוה. האם כל אחד מאתנו מברך על טבילת כלים או רק אני.
תשובה
האחד מברך וכולם שומעים ויוצאים ידי חובת הברכה.
שאלה - 171935
מחילה מכבוד הרב שליט"א הי"ו,לגבי קעקוע הגבות...
תשובה
היא מותרת, כי אינהו קעקוע קבוע, ולאחר מכסימום 3 שנים הוא נמחק, ואינו בגדר האיסור לא תתנו "בבשרכם".
שאלה - 171934
לכבוד הרב: האם 2 נסיעות ביום שכל נסיעה אורכה כ- 50 דקות הלוך וחזור. האם מצטרפות 2 הנסיעות לברכת הגומל. או שהחיוב הוא רק על נסיעה אחת לכיון אחד או הלוך וחזור שעולה מעל 72 דקות?
תשובה
העורך, בבקשה ממך ומחבריך להפסיק עם הטרדת הרב בנושא. בכל פעם עם שמות משונים.
שאלה - 171933
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
אברך שצריך להסתפר בימות החורף הקצרים, האם יכול להסתפר בלילה או שיבקש לצאת לחצי שעה מן הכולל באמצע היום?
תודה רבה.

תשובה
יסתפר בבוקר קודם לכתו לכולל.
שאלה - 171932
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לעשות הכנסת ס״ת בעומר עם מוזיקה ,תודה

תשובה
בימי העומר אין להשמיע מוסיקה, וכל שכן בפרהסייא.
שאלה - 171931
שלום לכבוד הרב מוצפי
ספרדיה ששומעת ברכות מליטאית,שלא עשני גוי ועבד, עשני כרצונו בשם ומלכות,צפורן מיני בשמים, תה פושר בורא נפשןת. האם לענות אמן? תודה רבה.

תשובה
יכולה לענות אמן.
שאלה - 171930
לכבוד הרב
אמא שלי אמרה לי שהיא לא היתה טובלת וכיום היא בת 60. האם היא צריכה ללכת לטבול עכשיו על כל מה שלא טבלה ואז היא תהיה טהורה תמיד?או שכבר אין לזה טעם

תשובה
עליה לעשות א, הפסק בטהרה, ב, ספירת שבעה נקיים, ג, לטבול.
שאלה - 171929
שלום לכבוד הרב
אזכרה של שנה (י"ב חודש) לנפטר ב-כא אדר ע"ח, מתי עושים אזכרה, באדר א' או באדר ב'?
יישר כח לכבוד הרב, בריאות איתנה!!

תשובה
אדר שני.
שאלה - 171928
לכבוד הרב היקר! מחר אני הולכת ב"נ לרשום את הבת והבן למסגרות טובות ותלמוד תורה. הגרוש החילוני מפריע!אנא תפלל עלינו שהוא לא ימנע ממני לרשום אותם כל רצוני הוא שיגדלו כיהודים
תשובה
תעשי ותצליחי.
שאלה - 171927
לכבוד הרב: בעלי נסע היום שבוע לחו"ל נסיעה לצורך עבודה. מחר אני צריכה....מה עליי לעשות במקרה שכזה. מבקשת את עצת הרב. תודה רבה
תשובה
להמתין לכשיחזור.
שאלה - 171926
לכבוד הרב רציתי לדעת האם מאכל קעאדה שהבצק ממים וקמח ממולא בגבינה ועשוי על המחבת בלמ שמן. האם מברכים עליו מזונות?
תודה רבה

תשובה
אם טעם הבצק הוא של לחם המוציא, השתנה טעמו מזונות.
שאלה - 171925
לכבוד הרב,
רציתי לשאול, האם מותר לאבל לקנות בגד/מעיל בחודש האבלות?
אימי נפטרה בה' שבט תשע"ט.
תודה על המענה!

תשובה
להשתמש בנתיים במעיל משומש ולא חדש.
שאלה - 171924
שלום לרב. לבתי נולד ילד אוטיזם לפני שנתיים. היא רוצה לעשות בדיקת גנים.ולא רוצה להביא עוד ילדים כי חוששת שיהיו עוד ילדים מיוחדים. מה דעת כבוד הרב.תודה
תשובה
לא לדאוג, היא תתגעגע להביא עוד ילדים.
שאלה - 171923
שלום כבוד הרב ,
אדם שאומר קדיש ולא מבטא אותו כמו שצריךכגון במקום לומר יתעלה אומר יתלה ח"ו.האם לענות אחריו אמן ?

תשובה
אין אנחנו עונים אמן אחריו, ואם יש אחר המבטא נכון עונים אחרי הנכון.
שאלה - 171922
לכבוד מעלת מורנו ורבנו. האם על תמרים טריים מברכים שהחיינו? וכן על ערמונים טריים?
תשובה
דע ידידי, שבענינים אלו יש ליזהר ולבדוק ולחקור היטב. הן מפני שבימינו ישנו תהליך הקפאה ושמירה בקירור כמעט לכל סוגי הפירות, ויש מצבים שאינך יודע להבחין בין טרי למשומר.
תמרים נמצאים כל השנה בשוק, ואין אתה יכול להבחין בין חדש לבין ישן. מה שהורונו רבותינו בדור הקודם שלא לברך שהחיינו על תמר אלא בחודש תשרי או סמוך אליו, ודווקא על התמרים המגיעים מהבקעה באשכולות והם בצבע צהוב או אדום חזק, ומחוברים לאשכול וניכר עליהם שטריים הם, אך שאר התמרים המגיעים בתפזורת או באריזה אין לברך עליהם שהחיינו כולל גם "תמר לח" כי הוא מגיע מהקירור.
לגבי ערמונים העונה שלהם ממש עתה בחודש שבט, אך יש ליזהר כי מצויים בשוק ערמונים קלופים וקלויים באש באריזת ואקום והם ישנים משנה שעברה, רק אותם המגיעים לשוק בקליפתם וניכר עליהם שטריים הם אלו חדשים.
שאלה - 171921
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כבוד הרב האם האיסור לזרוע זרעי ירק וכדומה כמה סוגים ביחד הוא איסור מדרבנן ואילנות הוא האיסור מדאורייתא? או שלא שנא ושניהם מדאורייתא?

תשובה
ידידי, פעמים שאיסור דרבנן חמור ענשו יותר מאיסור תורה.
שאלה - 171920
לכבוד הרב שליט"אהאם מותר "למעוך" תיון תה בשבת עם הכפית בתוך ספל מים חמים ע"מ לזרזו שהיה התה מוכן בצורה מהירה יותר?
תשובה
חכם ותיק אתה, ויודע שהדבר אסור, ומדוע תבטלני מלימוד תורה?????
שאלה - 171919
לכבוד הרב
מי שהלך לערכאות מול מעסיקים שהתחמקו פעם אחר פעם מלשלם שכר, ונגמר מיד בפשרה בינהם ללא כל דיון/שופט (סכום נמוך משמעותית ממה שהגיע)
אם יחזיר את הכסף ייכפר לו לגמרי?

תשובה
לא היה דיון שם, אינו צריך כפרה.
שאלה - 171918
לכה"ר מוצפי שליט"א
אבי נפטר בכ"ט אייר
11 כ"ט אדר ב' 12 כ"ט ניסן (שבת) 13 כ"ט אייר. קדיש ציון אזכרה/לימוד. סיום דיני אבלות? ב 11 קדיש? מחילה עם הארץ אם יוכל הרב לפרט אין באתר !

תשובה
את הקדיש אתה מפסיק ביום א' בניסן, למשך שבעה ימים מליל שבת עד ליל שבת. ביום כ"ט בניסן תעשה אזכרה של י"ב חודש, ותפסיק לומר קדיש.
שאלה - 171917
לכבוד הרב שלום רב,תודה רבה על ההשקעה יש לי טלפון חכם מוגן נקי מתכנים אסורים האם מותר לי להתקין דפדפן חסום כדי לראות שיעורי תורה ולשלוח הודעות???{יעזור למצבי הנפשי?}תודה
תשובה
אינני מבין בטכנולוגיה ולא כדאי להתחכם על מה שרבותינו אסרוהו.
שאלה - 171916
כבוד הרב שליט"א
ראיתי משפט ״כאן לא מדברים על אדם מטוב ועד רע", האם יש לנהוג כך? או שצריך לעבוד לא לדבר לשון הרע ורכילות ומאידך לדבר טוב על אנשים
תודה רבה

תשובה
כתב הרב ראשית חכמה ז״ל בפרק גידול בנים "ואם ישמע האב דבר מגונה ויעשוהו אחרים יתעבנו מאד בפני הבן, ויפליג בגנותו ויאמר תבא קללה על פלוני שעשה כך וכך, ועל כל העושה כמעשהו כדי שיתגנה הדבר בעיני הבן ויתרחק ממנו ומכיוצא בו. ואם ישמע דבר משובח שעשו אחרים כגון לימוד או כתיבה נאה או כיוצא בהם ישבחנו מאד בעיני בנו, ויאמר כמה נאה דבר זה שעשה פלוני, וסופו לירש מעלה עליונה הואיל והוא עשה דבר נחמד כזה, ויפליג בשבחו כדי שישמע הבן ויתאוה לעשות גם הוא דבר נאה כמותו".
שאלה - 171915
שלום בביתי לא עשו כלום (בית חרדי )
ואנירוצה לדעת מה נכון מה בעצם מעלת ומה להדגיש ביום זה???

תשובה
קח לך את הנושאים הכתובים בשער הגליון על ט״ו בשבט בנושא כי האדם עץ השדה. תשובה 171847 .
שאלה - 171914
לכבוד הרב שלום רב
מה הסיבה שבשבתות בבתי אבלים קוראים דווקא תהילים ליום חמישי?
בשנה מעוברת האבלות מסתיימת בחודש ה 12 או ביום השנה(13) האבלות היא על האם

תשובה
מסתיימת בסיום הי״ב חודש.
שאלה - 171913
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני נוהגת לא לאכול שרויה בפסח הרבה שנים האם זה בסדר כבוד הרב תודה

תשובה
לא חוששים לכך.
שאלה - 171912
לכבוד הרב
הרב הזכיר בעבר את מעלת "בריך שמיה" ושיש בו ק"ל תיבות - האם נכון להוסיף את התיבות (בסוגרים בסידורים) "וְתֵיהַב לִי בְּנִין דִּכְרִין דְּעָבְדִין רְעוּתָךְ"?

תשובה
בהחלט כן. וכך המנהג.
שאלה - 171911
לכבוד הרב שלום רב
שומע שיעורים במערכת (קול) כל היום ולילה, ובלי זה איני יכול לישון. האם מותר להשאיר אותו דלוק מלפני שבת-שאין לי גישה לכפתורי בקרה של עוצמתו וכו'?

תשובה
אסור ואסור ואסור. ויש בזה כמה מיני איסורים. ואל תעשה כן כלל.
שאלה - 171910
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
במחילה הרב לא הבנתי נכון לגבי התשובה מה ששאלתי שהבת הנשואה שלי מתגוררת בניורק האם להישאר שמה בנתיים עד שיסתדרו קצת או שיעלו לארץ

תשובה
בלי סידור מלא של עבודה ומקור פרנסה. מקום דיור. מוסדות חינוך הילדים. אין לעשות שום צעד כי הדור שלנו מפונק.
שאלה - 171909
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב האם בנטילת ידיים בוקר משנה הסדר על איזה יד קודם?

תשובה
בודאי. תחילה נוטלים יד ימין. שמאל. ימין. שמאל. ימין. שמאל.
שאלה - 171908
לכבוד הרב שלום רב
בעיר שלנו יש מסעדה בדצ ומשגיח תפס אותם מדליקים
מנגלים לפני צאת השבת והבדצ לא מפרסם אותם ומטפל בהם
משמעתית האם אנחנו צריכים לפרסם אותם בין שומרי המצוות

תשובה
בין האנשים יראי אלקים תודיעו.
שאלה - 171907
שלום לכבוד הרב
האם ישנה בעיה בטלית קטן העשויה רק לשינה?
תודה רבה

תשובה
אם היא כשיעור בגודל 72 על 48 סנטימטר, אין בכך בעיה.
שאלה - 171906
לכבוד הרב כתבתי קמיע וניזוקתי בדברים בריאותיים אולי זה מגיע מזה מה תקנה לבקש בחזרה הקמיעות ולגנוזם?
תשובה
מדוע להתעסק בענינים הללו.
שאלה - 171905
לכבוד הרב
מובא שלא להתפלל במקום שגבהה ואין בו מחיצות וא שהיה בו 4 אמות מחשש הסח הדעת שמתיראה ולא מכוון וא"כ בכהנים שעולים לברך בהיכל ואין שם 4 אמות ולא מחיצות יש בעיה לברך שם?

תשובה
ידידי, תפלה מדובר בתפילת העמידה, אך כהנים צריכים לעלות לדוכן.
שאלה - 171904
כבוד הרב אח של בעלי..... הזהירו את אשתו קודם לא האמינה אחכ גילתה התחרפן מתנהג ככופר רוצה להתגרש ניסתה לתקן הוא לא רוצה זה שקרן גדול יש 6 ילדים ומקלל אותה היא בצער
תשובה
הרב מתפלל עליה.
שאלה - 171903
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בהמשך.אישה אחרי לידה שטובלת עוד לא עבר 6 שבועות, בעל אברך ואני בריב כרגע. האם מותר לדחות טבילה? או לעולם לא?

תשובה
תגיעו להבנות ותעשו שלום, זה מאוד חשוב בעיקר אחרי לידה.
שאלה - 171902
לכבוד הרב שלום רב
אמי נפטרה ומשפ' רוצים לכתוב על המצבה נבל"ע ביסורים קשים ומרים אמי הייתה בעלת יסורים כ40 שנה האם נכון לכתוב כך או לרשום שהייתה מדוכאת ביסורים

תשובה
כמה שפחות לכתוב.
שאלה - 171901
הרב, מה ששאלתי בגלל שלומד לעומק רש"י והרא"ם עם מפרשים וחיפשתי מפרשים ספרדים ולכן אותו ספר הגיע גם, מצאתי מלאכת הקודש תועפות ראם ובחרת בחיים ופי הבאר, ידועים לרב עוד? תודה
תשובה
עמר נקא לרבנו עובדיה מברטנורא ז״ל. לבוש.
שאלה - 171900
למו"ר היקר במקום שאני לומד ביום שלישי מגיע מד"א להתרים דם ורציתי לשאול האם לתרום להם למרות שהם מחלקים את הדם לכל הדתות
והאם מותר לחתום על הסכמה לעשות ניסויים בדם שישאר?

תשובה
תפעל כפי מצפונך.
שאלה - 171899
כבוד הרב
ואם אדם לא אוכל בשר מטעמי כשרות כמו הבן איש חי, הרב אליהו מאני, הגאון מוילנא, הפלא יועץ, מרן הבית יוסף ועוד רבים שלא אכלו כלל האם חוטא? והאם נכון שר' סלמאן לא אכל בשר?

תשובה
מחילה מכבודו, כתבת רשימה כי נגמרו לך השמות, רובם כן אכלו, בפרט בשבתות ובמועדים.
שאלה - 171898
לכבוד הרב כביסה רטובה בערב שבת היא מוקצה לכל השבת רק אם היא טופח על מנת להטפיח או אפילו כל לחות כל שהיא ?? היום רוב מכונות הכביסה לאחר סחיטה אין בהן טופח עמ להטפיח! ילמדנו רבנו
תשובה
לא ידעתי מה ענין טופח כאן, אמנם הרב משנה ברורה [ש"ח, ס"ג] כתב שאסורה בשבת, אך כבר מרן ז"ל בהליכות עולם חלק ג, השיב על דבריו והתיר להשתמש בהם בשבת כי אין בהם מוקצה מכמה טעמים. ובפרט שהיתה דעתו קודם כניסת השבת להשתמש בו בשבת.
שאלה - 171897
מה הסיבה שכבודו כתב שצריך לאכול בשר בשבתות ובימים טובים?
תשובה
דע כי בתלמוד אמרו שביום טוב חייב לאכול בשר [פסחים ק"ט, א] "תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר, בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם אלקיך. ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין, שנאמר ויין ישמח לבב אנוש". והרבמ"ם ז"ל [הלכות שבועות פרק ו, הלכה י"א] כתב כי יש מצוות שמחת יום טוב לאכול בו בשר משום מצוות ושמחת בחגיך, וכן בשבת משום עונג שבת. וכן הוא בפוסקים.
וביום פורים הארכנו בזה כי יש מצווה וחובה לאכול בשר בהמה משום שמחה, ובבשר עוף יש חילוקי דיעות אם יוצא ידי חובה. ועיין בדברי הרמב"ם ז"ל הלכות מגילה ב, י"ד. ומגן אברהם תרצ"ו, ט"ו. ויחוה דעת חלק ו סימן ל"ג.

ובספרי הקבלה מצינו ענין גדול באכילת בשר בשבת, כמו שכתב בספר חמדת ימים - שבת קדש - פרק ג "והנה זה מחכמת התורה היא העולה על חכמת הכוכבים והמזלות, שציוותה אותנו במצות שבת אשר כוכב שלו שבתאי, שנעשה בהיפך מכל זה. החכמה ההיא אסרה אכילת בשר ביום שבת ולמעט במאכלים, ואנו נצטוינו שנתענג ביום השבת לאכול בשר ולשתות יין כמו שכתוב וקראת לשבת ענג".
ורבנו האר"י ז"ל האריך בחשיבות כללית של אכילת בשר כדי לתקן את הדומם, הצומח, החי, והמדבר. וכן כתב בשער המצוות פרשת עקב, ובשער הפסוקים פרשת בראשית, ובספר ליקוטי תורה בראשית.
והשל"ה ז"ל [פרשת תצוה תורה אור ב] כתב "טעם אכילת הכהן בשר קדשים רמזתי קצת למעלה. ועוד יש בזה סוד בסוד אדם כי יקריב מכם, שמתגלגל נפש אדם בהקרבן, והכהנים אוכלים והבעלים דהיינו הנפשות אשר שם מתכפרים".

וכתב בפירוש הראב"ד לספר יצירה [בהקדמה] "מה שארז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר שנאמר זאת תורת הבהמה אדם שיש בו תורה מותר לאכול בשר ושאין בו תורה אסור לאכול בשר, ואם יאכלנו הנה המאכל אשר נאכל לו יתעה ויתגלגל ממעלה למעלה עד שישוב עוד למעלה הראוי לה".
גם כתב בספר חסד לאברהם [מעין ב, נהר מ"ז] "עם הארץ אסור לאכול בשר כי אינו מטהר והוא עצמו עתיד להתגלגל, ויש מתגלגל בבהמה חיה ועוף טהורים ונעשים נבילה בסכין פגומה או נמצאים טרפה, וזה קשה גלגולו מן הקודם, ויש שמתגלגל בשאר מיני בהמה טמאה או בכלב וזה קשה גלגולו למאד מאד עד שכמעט אין לו תקנה, ויש מתגלגל בגוי וזה קשה כמעט כקודם, ויש מתגלגל בעבד ישראל וזה יותר טוב מהקודם".
עוד כתב [מעין ד נהר כ"ז] "ודע כי הבהמות טמאות אין כח באדם לברר קדושה מהם כלל ולכן נאסרו באכילה, אך הטהורים אנו יכולים לבררם, ואדרבה האוכל בהמה טמאה או עוף וכיוצא אדרבה תתאחז הטומאה ההיא באדם עצמו ויאבד הקדושה אשר בו. אך חמורו של רבי בן יאיר לא נתברר על ידי אכילה רק נתקן מעצמו על ידי המשך הזמן, גם נתקן על ידי ר' פנחס שלא על ידי אכילה ועלה לאותו מדריגה. ואמנם אין כח לברר רק תלמיד חכם ולכן עם הארץ אסור לאכול בשר, כי אדרבא יסתלק ממנו אותו מעט הקדושה אשר בו וימשך אחר הבהמה כי אין בו כח".
שאלה - 171896
לכבוד הרב. בבקשה הרב יחזק אותנו. אחי בן חמישים יש גידול במח. הכי קשה עם אימי שתח"י.
תשובה
מתפלל עליו ועל כולם.
שאלה - 171895
לכבוד הרב שלום רב, יש פיצה שרשום לברך על משולש אחד מזונות, אבל אם אני קובע עליה סעודה ואוכל 4 משולשים אני צריך לברך המוציא וגם נטילה עם ברכה ובסוף ברכת המזון? תודה
תשובה
נכון ואם המשולשים גדולים יחסית בשנים יש שיעור לברכת המזון.
שאלה - 171894
לכבוד הרה"ג שליט"ארוצה שילדיי יטעמו פעם תאנה. האם יש דרך לבדוק את הפרי הטרי (אין לי מיומנות מיוחדת בבדיקת תולעים)תודה, בריאות טובה ואריכות ימים ושנים לרב
תשובה
יהודים נזהרים מלאכול תאנים בימינו כי הם מרובים בתולעים ובביצי תולעים, כל תולע זה לאכול 5 פעמים!!!!! בשר חזיר.
שאלה - 171893
שלום לרב קראנו לילד בברית הלאי(היכון לקראת אלוקייך ישראל)אשתי מעוניינת מאוד להוסיף י(הילאי)-מה דעת הרב? בברית כיוונתי להלאי ללא י(הלאי)
תשובה
האנשים בימינו משעמם להם. והחיים מעניינים.
שאלה - 171892
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
חמותי ע"ה נפטרה בשבוע שעבר הייתה מאושפזת ומונשמת במשך שנה בבית חולים ובעלת יסורים במשך שנים ארוכות מה הנוסח הראוי לכתוב על המצבה ???

תשובה
כמה שפחות יותר טוב.
שאלה - 171891
למו"ר שליט"א.אישה בשידוך עם גבר טבעוני מתנזר מהכל מטעמי בריאות והדבר קשה לי כאישה של מטבח.לא חובש כיפה -רק כובע מטעמי חסידות לטענתו.להמשיך?כולם נהיים טבועוניים.קשה!
תשובה
עובר כמה איסורים, כי בשבת צריך לאכול בשר, ביום טוב, בפורים, וכן לבריאות גופו.
שאלה - 171890
לכבוד הרב
מדוע בכלי התקשורת וגם חלק מרבנים קוראים לרבינו ומורינו "חכם" שלום כהן...בלי התואר רב.. אם ככה ראוי לקרוא לו "חכם" שלום כהן או הרב שלום כהן שליטא??..

תשובה
כי גם מורנו הגאון רבנו יוסף חיים ז"ל כל חכמי דורו קראו אותו "חכם יוסף חיים". ומרן הרב עובדיה קודם 50 שנה כל יחכי ירושלים קראוהו "חכם עובדיה" זכותם תגן עלינו.
שאלה - 171889
לכבוד הרב לעניין חיבוט הקבר רוצים להבין מי ניצל מי שנפטר ביום שישי בבוקר ונקבר אחרי חצות יום האם ניצל ומי שנקבר ביום שישי בבוקר האם לא ניצל אז כולם ידחו את הקבורה ילמדנו רבנו
תשובה
העורך, הרב כתב לכם דברי חז"ל המקוריים.
שאלה - 171888
לכבוד הרב שלום וברכה. אחרי דברי הרב על הסכנה שיש בכל פירות המסוכרים לא אכלנו מזה כלום, והדברים עשו רושם וכמה אנשים שדברנו איתם נמנעו מזה
תשובה
תזכו למצוות ותאריכו ימים טובים.
שאלה - 171887
שלום לכבוד הרב
האם מופיע בחזל כיצד להתמודד בנסיונות שהבחירה היא בין רע לפחות רע
כגון דורינו שהאינטרנט נכנס לכל פינה ולרוב אין אפשרות לבחירה נקיה לחלוטין
תודה לרבינו היקר

תשובה
בהחלט מופיע, "זו נבילה וזו טריפה". משל לאדם שרוצים להרגו ושואלים אותו באקדח או בסכין? והוא אומר אל תהרוג ונסגור ענין.
שאלה - 171886
לכבוד הרב שלום רב
האם מי שהולך רק לפי....

תשובה
שאלות השנויות במחלוקת אנכי מנוע מלהשיב עליהם. תודה.
שאלה - 171885
שלום לכבוד הרב יש לי חברה שהמצב הכלכלי שלה לצערי לא טוב וגם המשפחתי.ובעקבות זאת היא הולכת עם מכנסיים יש לי שמלה ארוכה בשבילה אבל היא צמודה האם להביא לה אותה במתנה? תודה רבה
תשובה
תקני לה שמלה צנועה ובלי נדר אשלם לכם.
שאלה - 171884
לכבוד הרב
האם יש עניין לזוג ללא ילדים לעשות ברית יצחק לבן של אברך אצלהם בבית?

תשובה
לא שמעתי. יש ענין שהגברת תסייע בהלבשת התינוק ובטיפול בו.
שאלה - 171883
לכבוד הרב
בעל אברך.בת 24.אחרי לידה צריכה לטבול. כבר שבוע שאנחנו בריב לגבי חינוך ילדים ולגבי חמותי. מה עושים לגבי ה....?
לא מבין שאני צריכה תמיכה אחרי לידה

תשובה
תשלחי אותו אלי, אולי ישמע.
שאלה - 171882
כבוד הרב מוצפי שליט"א
בתי נשואה + 7 גרים 15 שנה בניורק מונסי הבעל עובד בתקופה אחרונה אין עבודה רוצים לחזור לארץ ומספר רבנים אמרו לא לבוא לארץ אין סכום כסף להתחלה מה הרב ממליץ

תשובה
יחפש מקצוע מזדמן.
שאלה - 171881
שלום לכבוד הרב
נכדתי לומדת בכיתה י' באולפנההוריה עברו גרושים קשים על רקע התחזקות האב חייבת טיפול פסיכולוגיהאב, מבקש את אישורך.

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 171880
לכבוד הרב
אני עושה קניות בטלפון והמוצרים מגיעים עם שליח גוי ויש שם גם עופות באריזות של המפעל אטום הרמטי עם אולגרמה האם זה בשר שנעלם מהעין?

תשובה
כשיש שני סימנים של המפעל, סומכים על כך, ונקרא חותם בתוך חותם.
שאלה - 171879
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני אמא ושאלתי לגבי הליכה לרשבי הערב לבקש לזיווג בני ולהגיד שם תהיליםהאם הערב עדיף או מחר בבוקר שאז טו?

תשובה
לשבת הלילה בבית לנתק כל הטלפונים, לומר אני קוראת בספר תהלים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ובזכות זה בני יתחתן עם בחורה צדיקה וטובה ויראת שמים ובעלת מידות טובות.
שאלה - 171878
לכבוד הרב שלום רב
אין סוף לבושה: כותרת מהאתר הצבעוני: "נצלו את טו בשבט לטיולים, אל תפספסו" האם זו הדוגמא שנותנים לבעלי תשובה? מדוע גדולי ישראל חוץ ממך לא מתנערים מהם?

תשובה
כן כן, רפורמים. הם במצעד לגהינם. וזו עוד עבירה יחסית קלה שלהם.
שאלה - 171877
לכבוד הרב:פרי עץ חדש שיש עליו ברכת שהחיינו מול פרי עץ משבעת המינים מי קודם לברכה?
תשובה
מה שתעשה יש לך על מי לסמוך.
שאלה - 171876
שלום לכבוד הרב
האם מותר לעשות מסג' רפואי לגבר
לפריצת דיסק בגב

תשובה
גבר לגבר, גברת לגברת.
שאלה - 171875
לכבוד הרב מוצפי שליט"א. בביתינו נוהגים לאכול הלילה משבעת המינים. מה עם אכילת תאנים יש ויכוח בזה?
תשובה
אין מצווה לאכול מכולם. די לאכול פרי אחד. תתרחק מאכילת התאנים הן מהטריות (כן, יש כאלה מהקירור), הן מהמיובשות כי הם מלאים בתןלעים ומספרם כמספר המפלגות. וחייב על כל תולע חמש לאוין ומלקיות.
שאלה - 171874
לכבוד הרב האם מותר ללכת לרשבי היום בערב? האם נחשב טו בחודש?
תשובה
הלילה יושבים ועוסקים בתורה בספר פרי עץ הדר.
שאלה - 171873
שלום לכבוד הרב האם יש מעלה לברך לע עוגיה או קרקר כשהוא שלם. כי יש ששוברים חתיכה ומברכים עליה?
תשובה
הן לפי ההלכה הן לפי הקבלה יש מעלה מיוחדת לברך על מוצר כשהוא שלם עד סוף הברכה. ולכן כשיש בידו קרקר אין לשבור אותו בברכה או קודם לה אלא יברך עליו כשהוא שלם ואחר כך ישברהו. כאשר תראה בברכת המוציא שצריך ככר שלם ומברך עליו כשהוא שלם. ובסיום הברכה בוצע.
וכן היה נוהג מור אבי ז״ל להזהיר ״איפה שלימה וצדק יהיה לך״ היינו כשתברך יהיה המוצר שלם בידך.
שאלה - 171872
לכ״ת לי עובדת ניקיון לא יהודיה, לא יודעת בסיום לחשב כמה מגיע לה ורוצה יותר תמיד, נתתי לה אך כבר הצטבר סכום של 100 ש״ח יותר, בפעם האחרונה לקחתי ממנה 100 ש״ח ושילמתי לה כרגיל האם טעיתי
תשובה
השבת ממנה את הגזילה.
שאלה - 171871
לכבוד הרב
1. כששומעים ברכה מאישה נשואה בלי כיסוי ראש האם עונים אמן2. האם לסבתא מותר לשיר זמירות שבת עם נכדיה הבנים?
יישר כח

תשובה
א, עונים. ב, אסור.
שאלה - 171870
שלום
אני עובדת מול מחשב שעות ארוכות בתכנות שנורא מאמץ את הראש וכל יום קורה לי שאני חשה עייפות חזקה ולא מסוגלת להמשיך לחשוב רק לקרוא דברים מעניינים,במיוחד בהריון מה לעשות?

תשובה
לעשות הפסקה של 10 דקות מדי חצי שעה להתרענן.
שאלה - 171869
לכבוד הרב מוצפי שליט"אתה לואיזה טריה בחנותללא השגחהניתן לקנות? אם צריך לבדוק באיזה אופן?
תשובה
יש בה תולעים.
שאלה - 171868
שלום לכבוד הרבמה מברכים על כוסמת מבושלתמה מברכים על פריכיות מכוסמת.
תבורך מפי עליון. תודה רבה לרב היקר שמקדיש לנו מזמנו היקר.

תשובה
כוסמת היא מין קטנית וברכתה האדמה,
כוסמים היא מין תבואה וברכתה או המוציא כשאופים ממנה לחם, או מזונות שעושים ממנה קרקר ועוגות.
שאלה - 171867
למור
בשבתדברו בתפילה 3 מתפללים הבטתי מס פעמים ולא עזר.
קמתי בהפגנתיות ועברתי מקום.
בסיום חזרתי ועדיין דברו
הערתי להם כשהיו עוד אנשים מסביב הרגשתי רע אחכ האם נהגתי נכון?

תשובה
תרגיש הכי טוב בעולם, כי הצלת נפשך משחת, כי הרואה ואינו מוכיח נתפס בעוונם חלילה. והעולם אינו הפקר.
שאלה - 171866
לכבודהרב שליטא
עוד יוסף חי יתרו ט כותב הרהמ"ח פה נוהגין שערבית של ר"ה ומועדים(הראשונה), מתפלל אותה שליח ציבור בקול רם כתר יאיר עיני האםהכוונה במנהג זה היא לתפילת העמידה?

תשובה
כך היה וישנו המנהג בכל ארצות המזרח, בלילות חגים ומועדים, בתפילת ערבית בלחש החזן אומר אותה בקול רם כי אין ההמון בקיאים בתפילה, ועד ימינו נהוג כן בהרבה מקומות.
שאלה - 171865
לכבוד הרב מה דינו של המחטיא את הרבים ואיך יתקן?
תשובה
בתלמוד יומא דף פז עמוד א
כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים - כמעט אין מספיקין בידו לעשות תשובה. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, מאי טעמא - כדי שלא יהא הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן, שנאמר כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה - שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם, שנאמר [משלי כ"ח, י"ז] אָ֭דָם עָשֻׁ֣ק בְּדַם־נָ֑פֶשׁ עַד־בּ֥וֹר יָ֝נ֗וּס אַל־יִתְמְכוּ־בֽוֹ".
שאלה - 171864
לכבוד הרב שלום רב מוצפי שליט"א
אני נוהגת לבדוק גם בתחילת העונה האם זה בסדר כבוד הרב תודה

תשובה
יכולה להמשיך בכך.
שאלה - 171863
יש לי בבית שירותים ומקלחת באותו חדר ומאחורי הדלת יש לי ווי תליה שאני תולה שם בגדים שלפעמים נשארים שם כמה ימים ואז אני לובשם.האם יש בעיה ללבוש הבגדים משום רוח רעה שבבית הכסא?
תשובה
אין רוח רעה שורה על בגדים.
שאלה - 171862
לכבוד הרב בן ציון שליט"א, מה עדיף לתרום ש''ס לישיבה בשם אימי המנוחהאו לתרום לבניית מקווה טהרה?
תודה מראששהשם יאריך שנותיך בטוב

תשובה
מקוה לנשים קודם לכל.
שאלה - 171861
אני זו ששאלה על העבודה שרשמו לי עד שלוש וחצי והרב אמר שזה בסדר כי הזמינו אותי מראש לשעות האלה.השאלה היא כזו-הציעו לי להשאר לעבוד בכיתה אחרת את המשך הזמן וסרבתי זה בסדר?
תשובה
זו זכותך, כי שינו את ההזמנה.
שאלה - 171860
שלום לכבוד הרב
בהבדלה כאשר הבעל מברך על הנר והבשמים האם מוציא את כולם ידי חובה או שעל הציבור לברך לאור הנר ועל הבשמים
תודה תזכרו למצוות

תשובה
מוציא ידי חובה את כולם.
שאלה - 171859
שלום לכבוד הרב
האם נכון הדבר שגם מי שנפטר בליל שבת (אחרי חצות לילה) יהיה פטור מעונש חיבוט הקברבריאות איתנה לכבוד הרב!

תשובה
לא נכון כי הכי איתא במסכת שמחות [ספר חיבוט הקבר פרק א,הלכה ח]
"רבי מאיר אומר משום רבי אליעזר קשה דין הקבר יותר מדינה של גיהנם, שגיהנם משלש עשרה שנה ומעלה, אבל חיבוט הקבר אפילו צדיקים גמורים, ואפילו גמולי חלב, ואפילו יונקי שדים, ואפילו נפלים בו נדונים. אמרו חז"ל הדר בארץ ישראל, ומת בערב שבת ונקבר קודם שתחשך השמש בשעת תקיעת שופר, אינו רואה חיבוט הקבר, וכל מי שאוהב צדקות, ואוהב תוכחות וגמילות חסדים, ומכניס אורחים, ומתפלל בכוונה, ואפילו דירתו בבבל, אפילו דינה של גיהנם אינו רואה, שנאמר קראתי מצרה לי אל ה' ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי".
למדו מכאן כי רק מי שנפטר ביום השישי ונקבר סמוך לכניסת שבת פטור.
שאלה - 171858
לכבוד הרב שלום רב, אשתי צריכה מחר לעבור ניתוח להוצאת גוש שפיר. בזמן הניתוח מה הרב מציע? האם ללמוד, או לקרוא תהילים?
אתמול הוצאנו מהבית כל הספרים של אותו ארגון כעצת הרב

תשובה
מזמור יענך י"ב פעמים, תהלים קי"ט כל המזמור. תהלים פרק מ"א, כמה פעמים שתרצה.
שאלה - 171857
שלום לכבוד הרב
בעלי לא רוצה לקום לתפילה בבוקר. ואומר שאין לו חשק ללכת לכולל. מה אני יכולה לעשות?מה להגיד לו? אני מעירה והוא יותר מתעצבן. כואב לי...

תשובה
תזמיני את אבא שלו. כמו בגן ילדים.
שאלה - 171856
לכבוד הרב שלום, אבי נפטר ביום יז'אדר תשע"ח ,ה-11 חודש ביום יז' שבט, האם הפסקת קדיש ל-7 ימים היא מיום יז שבט או מיום יח' שבט? האם גם להפסיק ש"צ למשך שבוע? כל שאר האבלות עד מתי?
תשובה
עיין תשובות קודמות.
שאלה - 171855
שלום לכבוד הרב
האם ניתן לקבל / למסור ביצים טריות?

תשובה
מותר.
שאלה - 171854
לכבוד הרב שלום רב
האם ופל מצופה שוקולד דנים אותו כיחידה אחת כמו עוגה לעניין ברכת מעין שלוש?

תשובה
בהחלט לא. אלא יש לחשב נטו מאפה בשיעור 30 גרם תוך זמן של 7 דקות.
שאלה - 171853
לכבוד הרב שליט"א
א. מדוע תיקנו לומר הנותן "ליעף" כח ולא לעייף.
ב. אם אני שומע מחבר אשכנזי שמברך ברכת על נט"י דשחרית בביהכנ"ס האם לענות אחריו אמן [האם דומה לברכת הלל בר"ח]

תשובה
פסוק הוא בישעיה מ, כ"ט.
נֹתֵ֥ן לַיָּעֵ֖ף כֹּ֑חַ וּלְאֵ֥ין אוֹנִ֖ים עָצְמָ֥ה יַרְבֶּֽה.
שאלה - 171852
לכה"ר שלום רב
אבי נפטר בכ"ט אייר
11 כ"ט אדר ב' 12 כ"ט ניסן (שבת) 13 כ"ט אייר. מה עושים קדיש ציון אזכרה/לימוד. סיום דיני אבלות? ב 11 מפסיקים קדיש? מחילה עם הארץ אם יוכל הרב לפרט

תשובה
העורך, אנא עיין תשובות קודמות.
שאלה - 171851
לכבוד הרב
חבר חילוני נסע לחו"ל בשבת והציע לי לקנות איתו בשותפות משהו בדיוטיפרי כך שנתחלק במוצר ובסכום.
האם ניתן להנות ממוצר זה שכן נרכש בשבת שלכאורה גם לפי בקשתי?

תשובה
תמה עליך מאוד, אתה שאיש חכם אתה וירא אלקים, כיצד מראש נתת הסכמתך לכך, ועל הכל שכחת הפסוק "חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך". והשבת צועקת כואב.......
שאלה - 171850
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
כביסה שהייתה תלויה על מתלה בתוך הבית קודם השבת, מותר להוציא את המתלה בשבת בבוקר למרפסת (שתתייבש מהשמש)?
תודה רבה לכבוד הרב

תשובה
אסור בהחלט כמפורש בשלחן ערוך.
שאלה - 171849
לכבוד הרב שליט"א
יש כהן .שלפני זמן מסוים החליק בחצר ביהכ . ושבר 3 צלעות וחודש שכב במיטה . כעת הודיע לרב שהוא תובע בערכאות פיצוי.האם מותר לו לברך ב.הכהנים ולעלות לתורה ?

תשובה
תאמרו לו שצריך לתבוע בבית דין רבני.
שאלה - 171848
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אשה ששמעה ויצאה ידי חובה בהבדלה ולאחר מכן מתפללת ערבית האם תאמר "אתה חוננתנו"?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 171847
שמעתי שיעור של כת"ר מלפני שנים בענין ט"ו בשבט על האדם עץ השדה, אפשר כמה גרגירים לכתוב?
תשובה
חכמי המוסר כתבו שיש בענין ט"ו בשבט מוסר השכל לאדם לשפר מעשיו.
א, בפרוח רשעים כמו עשב, לומר לך לעשב אין שורשים, אך לאילן כן והוא צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגא.
ב, כל אילן מוציא פירות משלו וממינו ואינו משנה פריו, כך האדם יזהר לא לקלקל דרכיו.
ג, האילן בימי החורף ערום וריק מכל, אך אל יאוש הנה מגיע האביב ואחריו הקיץ והוא מתמלא פרחים ופירות, כך האדם לא להתייאש.
ד, באילנות ריבוי ההשקיה מזיק וצריך הכל במידה, גם דישון האדמה נעשה במידה נכונה. וכן האדם לא ירדוף הנאות ותענוגים יותר מהמינימום.
ה, אילן כדי לפרוח ולשגשג צריך אור השמש והרבה אויר וחמצן, כך האדם זקוק להרבה תורה ולימוד, וקיום מצוות ללא הגבלה.
ו, מזון האילנות הוא אשפה, פירות רקובים ופסולת אילנות, כך האדם אם רצונך לפרוח ולהצליח תשפיל עצמך, תסבול ותשתוק ותעביר על מידותיך וכך תצליח.
ז, אילן שנפגע או התעקם, כשהוא צעיר ניתן לתקנו ויפרח וישגשג, כן האדם המלמד עצמו חכמה ודעת בצעירותו יכול להשתנות לטובה.
ח, תורה. באחד לחודש בשבט ביאר משה רבנו את התורה כנזכר בפרשת דברים, לכן לעולם יחול פרשת יתרו ומתן תורה בשבט. ולכן ביום זה מלבלבים אילני הפירות ונגמרים. לומר לך קיימת מצוות שאין להם שיעור, עתה "ותלמוד תורה כנגד כולם".
ט, אילן, גימטריא "מלאך", פירושו שליח טוב, וכן גימטריא "אמן" שהיא קיום הברכה. וכן גימטריא "סוכה" שהיא הגנה ןצל עלינו לכל ימי השנה.
י, ללמוד הלכות ברכות. כתב רבנו חיים פלאג'י ז"ל על הפסוק "וברכות לראש צדיק". הלכות ברכות ל"ראש" השנה לאילן, הוא "צדיק" מתקן בימי השובבי"ם.
יא, אילן, כשהוא עומד ומתמר סימן שהוא חי, אם שוכב - השם יצילנו, נותן פירות - אדם שיש בו תורה, ואם אילן סרק עוזר לסביבה, כי נותן צל ומייצרים ממנו רהיטים וחפצים.
יב, הנוסח במשנה ראש השנה לאילן, ולא אמר לאילנות. לומר לך כל אדם ואדם קטן וגדול אם יעמול ויתייגע יתן פירות ויועיל לכולם. גם הפרי אם חלילה נושר הוא ומתקלקל. אך כאשר יוצא ונקטף בזמנו כשהוא בשל, להורות כי הבן דומה להוריו.
שאלה - 171846
שלום לכבוד הרב,מאוד הייתי רוצה לקיים את דברי חכמים וגדולי הדור ולדעת על אזהרות ופסקים חדשים שיוצאים וכן גם לזכות אחרים שידעו. האם יש מקור או אפשרות כלשהי לקבל מידע עדכני?
תשובה
אשריך, ירבו כמוך בישראל.
שאלה - 171845
לכבוד הרב
בסוגים שונים של קורנפלקס (עשוי מתירס) נתקלתי בנקודות שחורות ובאחר בכתמים שדומים במקצת לעובש (גם באריזות שונות).
האם צריך לחשוש מלאכול או שזו תכונה של התירס?

תשובה
תוותר עליו. תאכל טבעי.
שאלה - 171844
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לסבתא נתנו את השם מרים כשנולדהאבל כל החיים כולם קראו לה בשם מרי(שם גוירשמו על המציבה שלה(נפטרה החודש)מריםהאם בעייתי?

תשובה
זה שמה היהודי.
שאלה - 171843
שבוע טוב הרב הבן איש חי בשלח שנה א כותב שיש נוהגים להניח יד על תפילין של ראש גם בסוף העמידה הרב כותב המון בספרו על סוף תפילת העמידה ועניין זה לא מוזכר בכלל נכון לעשות כך אם רוצים
תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 171842
לכבוד הרב שלום רב
מה המקור לכתיבת אות ע גדולה במזוזות ותפלין (ל ד יש מקור מגן אברהם ל"ב )

תשובה
בהלכות ספר תורה, וכן בתפילין ומזוזה.
שאלה - 171841
שלום לכבוד הרב האם בכל שבת סבתי מכבה את האור במקרר והשבת שכחה ופתחתי את המקרר ונדלק האור ואחרי זה שמתי מגבת שתפריד כמו שכותב בספר ונכבה האור.
תשובה
לקרוא ספר תהלים לכפרה.
שאלה - 171840
לכבוד הרב
2 הכוונות שכותב הבא"ח ש"א פקודי בק"ש שעל המיטה (שימותו הגופות הטמאות וכו') האם לכוונן קודם שמתחיל פס' "שמע ישראל" או במילת "אחד" (לאחר הכוונות הפשטיות)?
תודה

תשובה
קודם תיבת שמע.
שאלה - 171839
כבוד הרב
ישנם ארוחות "שף הדרך" המיתחממות על ידי הוספת נוזל מסוים לתוך שקית לאחר 20דקות הארוחה חמה(יד סולדת)האם מותר להישתמש בשבת? למען הלמידה נודה לכת"ר אם יוכל להסביר

תשובה
העורך, בבקשה מכבודו הרב עסוק מאוד בכתיבה ובנתינת שיעורים, לא יתכן להטרידו ב"הזמנת" שאלות מחקר שונות כפי בקשת כבודו.
שאלה - 171838
שלום לכבוד הרב שליט"א
אני אמא ל3 ילדים ובהריון ברוך השם. אני משתדלת להתפלל כל יום מנחה וערבית. האם להתאמץ להתפלל גם שחרית? מעט קשה לי. אם הרב יוכל לברך אותנו. תודה רבה על הכל

תשובה
בהחלט אינה חייבת. תאמר רק ברכות השחר וקריאת שמע.
שאלה - 171837
לכבוד הרב שלום רב
בהמשך למה שהרב אמר לגבי איסור תענחת שובבים בראש חודש. האם ביום שני השבוע שיוצא טו בשבט מותר?
תודה לרב על הכל

תשובה
הרב כתב לכם שבט"ו בשבט אין מתענים.
שאלה - 171836
לעטרת ראשנו
ח"ב תלמיד ישיבה נכנס לשידוכים. קראתי באתר שהרב כתב שהגבר צריך לפרנס. מהו לגבי אברכים? האם עדיף חצי לומד חצי עובד למרות שהעבודות בחוץ פרוצות?

תשובה
הלכת רחוק מדי, או שחור או לבן, יש באמצע, ילמד כל היום, וישתדל לעזור בפרנסה דרך שיעורים פרטיים, ציבוריים, ושאר כלי הקודש.
שאלה - 171835
שלום לכבוד הרב הי"ו, האם מותר לאישה שגבותיה "נעלמים" לקעקע גבות?
תודה רבה

תשובה
שמעת את השידור בשישי האחרון. תודה.
שאלה - 171834
שלום לכבוד הרב האם בטו בשבט מותר לעלות על קברי הורים? ומה הדין לקברי צדיקים? תודה רבה
תשובה
לא נכנסים לבית עלמין.
שאלה - 171833
שלום כבוד הרב, רצינו לשאול בקשר לקריאת שם,מנהגינו לקרוא לו על שם חמי, חמי נקרא אליעזר והוסיפו לו שם חיים כי היה בסכנה יש ענין לא לקרוא לו בשם חיים אולי לא מסמנא מילתא
תודה רבה

תשובה
הרב אינו משיב בשאלות על שמות.
שאלה - 171832
לכבוד הרב הי"ו
כשבני ישראל מאסו בלחם הקלוקל, אחד הפירושים שמכניסים ולא מוציאים בגלל שהיה לחם רוחני, מה בדבר השלו שאכלו, לא היו מוצאים ממנו?
יישר כוח לרב

תשובה
רק מן לא היה בו פסולת כי בא לחם מן השמיים. אך שאר מיני מאכלים שגדלים בעולם התנהלו במיעיהם באופן טבעי.
שאלה - 171831
ילדה בת 5 מתלבשת ללא סגירת דלת יש בנים גיל 6 ו8 אישתי מעלימה עין הסברים לא עוזר לפעמים יש אילוץ להרים קול מעט אשתי טוענת שזה קנאות לא בריאה רק ילדה סכהכ האם לשתוק וכשתגדל תבין?
תשובה
לכן מאוד חשוב ועקרוני לחנך את הילדים במוסדות חינוך חרדיים.
שאלה - 171830
שלום לכבוד הרב
הוספות בתפילת העמידה ברופא חולי,מקבץ נדחי,שומע תפילה
תקין לאומרם בכל תפילה בסידור שלי "כנסת הגדולהכמוהר"ר יוסף צובירי זצוק"לא הזכיר תוספות אלו

תשובה
רק במאתיים שנים האחרונות נוספו תפלות אלה, ואין אומרים אותם בקבע, אלא כשיש צורך.
שאלה - 171829
בעבר הרב ענה לי לא לגעת ב...., קבלתי ספר..., בהברו בוקס הוא עם הסכמת שד"ל ובדפוס המקורי שקבלתי יש הסכמות אחרות,
תשובה
תתעסק רק בספרי רבותינו ז"ל, ולא בספרים מפוקפקים שונים.
שאלה - 171828
לכבוד הרב
תודה על התשובות. ברוך ה'בזכות תשובות לאחרים שקראתי זכינו לקיים בשבת זכר ללחם הפנים. ה'יתברך יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים אמן.

תשובה
כן תזכו למצוות רבות וגדולות.
שאלה - 171827
לכבוד הרב שבוע טובישנם שעוני יד ללא סוללה בעלי מנגנון שכל פעם שמזיזים את היד השעון נטען מעצמושאלתי היא האם מותר להשתמש בשעון שכזה בשבת?
תשובה
אין בכך איסור כי אינו מתכווין בהזזת היד למטרת מילוי השעון.
שאלה - 171826
שלום לכבוד הרב השם יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים אמן. מדוע במסכת ברכות דף כח עמוד א כתוב רבי שמעון בן יוחאי ולא בר.ממני רועי בדור בן 9 שלומד מהרב המון
תשובה
אין סיבה ידועה, יש פעמים רבות שנזכר "בר", ויש "בן".
שאלה - 171825
לכבוד הרב שלום רב
הבן שלי בגיל 28 נמצא במצוקה נפשית קשה סובל מכאבים בכל הגוף כבר שנה וחצי עשה בדיקות היה אצל רופאים ולא נמצא פתרון למצבו אם כבוד הרבה יתן לנו עיצה

תשובה
צריך תרופות נגד חרדות.
שאלה - 171824
כבודו
יש רב אחד שאמר שמה שאמרו שתלמוד תורה מכפר על הכל זה רק על 'עבירות קטנות'אך עבירות חמורות לא מועיל גם אם ילמד כל חייו.
הוא חייב תיקונים מסודרים לפי האר''י זל. האם זה נכון

תשובה
כנראה נעלם ממנו מה שאמרו בתלמוד [מנחות ק"י, א] "אמר רבא כל העוסק בתורה, אינו צריך לא עולה ולא חטאת ולא מנחה ולא אשם. אמר רבי יצחק, מאי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם".
ועל איזה עבירות "קטנות" מביאים עולה חטאת ואשם?????
שאלה - 171823
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב כבוד הרב היקר! כבוד הרב מה סדר הברכות על הריח מה ראשון ומה אחרון עצי עשבי מיני הנותן ריח?

תשובה
עצי קודם לכל, ויש מהדרים אחריו הנותן ריח טוב, ואחריו עשבי בשמים. ועיין מה שכתבנו בזה בס"ד.
שאלה - 171822
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מי שקורא שמו"ת ביום שישי כל הפרשה ברצף צריך לקרוא כל יום את הפסוקים של חוק לישראל גם כן שמו"ת. יש מעלה בלימוד תורה תוך כדי תענית?

תשובה
אין קשר ביניהם, שנים מקרא מדי ערב שבת הוא חיוב על פי התלמוד וההלכה. במקביל יש חיוב אחר של ישלש אדם לימודו, במקרא במשנה ובתלמוד, וזה מתבצע על ידי קריאת חק לישראל מדי יום ביומו.
שאלה - 171821
לכבוד הרב
אם אכלתי סמוך לחצות הלילה ועדיין לא בירכתי ברכת המזון.
אפשר לקרוא קריאת שמע שעל המיטה (להספיק לסיים לפני חצות) וברכת המזון אחריה?
שבוע טוב

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 171820
יום שישי נפלתי בכעס בעקבות הונאה שעושים לי. אני כ"כ בצער והדמעות לא פוסקות. שכחתי לרגע שהכל מאת ה' יתברך.
תשובה
עצם צערך הוא מכפר עליך.
שאלה - 171819
לכבוד הרב
לגבי השאלה על הכלב, התשובה ידועה, אך כמה בני משפחה "דתיים" אמרו לנו שאנחנו מחמירים. ורצינו להראות להם. ואיך הרב יקרא לי תלמיד חכם כשבסה"כ אני עפר לרגליך הקדושות

תשובה
חס ושלום, אני מכבד כל אחד ואחד מכם.
שאלה - 171818
שלום לכבוד מורנו ורבינו הקדוש הרב בן ציון מוצפי שליט"א האם יש לחוש בתקופה הזו. לצוואת רבי יהודה החסיד זצוק"ל. לסברת סגירת פתחים בבית ?
תודה רבה עבודת קודש

תשובה
עיין מה שכתבנו בס"ד במבשרת ציון שאין לחוש לכך.
שאלה - 171817
שלום לכבוד הרב
האם אני יכולה ללמוד בספר חובת הלבבות?
תודה ושבוע טוב

תשובה
אפשרי.
שאלה - 171816
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבי היקר נפטר לפני כשנה מתי מותר לנו לעלות לבית העלמין? רק באזכרה?

תשובה
כ"ט בחודש.
שאלה - 171815
לכבוד הרב
האם מותר לדבר עם השם ולהתפלל (לא ברכות ותפילות שהן חובה, אלא מהלב) בזמן שהולכים בדרך/מסדרים את הבית או עסוקים בשאר עניינים, או שזה לא מכבודו של מקום?
שבוע טוב

תשובה
הכי נכון ומדוייק זה לקרוא פרקי תהלים, כי בזה התפלה ודאי עושה רשום בשמיים. ובשעת סידור הבית שלא בשירותים או באמבט מותר.
שאלה - 171814
לכבוד הרב שלום רב
לפני חודש רשמתי לכתוב הרב שנפגשתי עם בחור שעובד ולומד כמה שעות רוצה בית חרדיאחרי כמה ימים שדיברתי אתו הוא אמר
שהוא יוצא עם מישהי ממדרשיההאם פיפסתי זיווג?

תשובה
זה לא רציני כלל. תמשיכי הלאה ותצליחי למצוא בחור הגון.
שאלה - 171813
שבוע טוב לכבוד הרב. ראיתי שהרב רשם באחת התשובות שאסור בטו בשבט ללכת לבית העלמין משום הספד ותענית, זה כולל גם לקברי צדיקים? או רק לבית עלמין רגיל
תשובה
קברי צדיקים שלא בבית עלמין מותר.
שאלה - 171812
לכבוד הרב
ההורים של אשתי מגדלים כלב. האם כשאנחנו מתארחים שם בשבת מותר לילדה שלנו.א- לגעת בו.ב- לקחת אותו לטיול עם הרצועה.

תשובה
תמהתי לקרוא את שאילת כבודו שהוא תלמיד חכם, איסור מפורש לטלטל בעל חי בשבת, ואיך ניתן לבתך הרכה והצעירה להכשל בכך. זאת ועוד הטומאה הנוראה הרובצת על הכלב שיש בו קליפה קשה ומטמטמת את לב הצעירים מתורה ויראת השם.
ובזוהר הקדוש ברעיא מהימנא נשא קכ"ד כתב דברים נוראים הקשורים בו, והוא מסטרא שמאלא דעשו, יצר הרע מדרגת ס"מ השם יצילנו,

ועיין במגלה עמוקות ואתחנן אופן קכ"ד, מה שכתב על הטומאה הקשה והכשפים שיש בו, ובקהלת יעקב מערכת כ, אות כלב על הטומאה הרצוצה השורה בו, והוא קליפת עמלק, ועיין בלשם שבו ואחלמה להגאון המקובן סבו של הגאון הרב שלום אלישיב ז"ל, חלק ב, דרוש ב ענף ז"ך. וכמה סודות נכתבו על הפסוק "לא תביא... ומחיר כלב". וראה במסכת יומא כ"א, ב. שקודם חורבן בית שני ראו האש על המזבח בדמות כלב וכמה סודות נכתבו כל כך. והיה לי לכתוב לך עוד ועוד בענין זה, ועתה הזמן דוחק.
שאלה - 171811
לכבוד הרב
בהמשך לעניין הנזכר, הופכים את הבנות ל"נאמנות" שלהם, והן מבקשות להתרים כך שכמעט חצי מהפרסים בהגרלה הן טיסות לחו"ל, לומר האיסור לאנשים ששואלים?

תשובה
לצערינו אירגונים רבים נופלים באופן זה, כי מתחילים בקדושה ולשם שמים, ובהמשך נלכדים בדרכי היצר, בהחלט להודיע לציבור.
שאלה - 171810
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
סבתי נפטרה בגיל צעיר מאוד ושמה היה אסתר.
האם מותר לקרוא לבת שלי אסתר כאשר אני מכוון שהיא תיהיה קרויה על שם אסתר המלכה ולא על שם סבתי?

תשובה
בשום פנים ואופן לא. אין להכניס ילדים לסכנה.
שאלה - 171809
לכבוד הרב מוצפי שליט"א הקדוש ברוך יאריך ימיך בטוב ושנותך בנעימים בבריאות איתנה לעד .בני בגיל 9.5 האם יכול לקשור(לצייץ)ציציות לרבו ולאביו ?שקושר אומר לשם מצוות ציצית.
תשובה
ענין מורכב מצד ההלכה למעשה, ותלוי גם בחילוקי דעות אם אשה כשרה לקשור חוטי הציצית, שלדעת מרן כשרה, ולדעת הרמ"א לכתחילה לא תקשור. ויש בזה שני טעמים אם משום דכתיב דבר אל בני ישראל, ולא בנות ישראל, או משום שאיה בכלל המצווה, ולטעם הראשון קטן בכלל בני ישראל, ולטעם השני גם קטן פטור.
ולדעת המגן אברהם והאליה רבה לא להכשיר, אך דעת המלבי"ם ועוד להכשיר.
ולהלכה לכתחילה לא לעשות כן אלא לעצמו אך לא לגדול, ויש שהחמירו לכתחילה ועיין חסד לאלפים י"ד, א. בן איש חי לך לך ב. שו"ע רבנו זלמן י"ד, ב. ומשנה ברורה.
שאלה - 171808
לכבוד הרב שלום רב
(הזכרה) אזכרה של אבי ז"ל ביד' בשבט. האם ניתן להגיד קדיש יהא שלמא של ערבית מחר (ליל טו בשבט) בהנחה שתפילת ערבית בשקיעה?

תשובה
אין בכך צורך.
שאלה - 171807
לכ הרה"ג הרב מוצפי שליט"א
חבר שאל אותי, ביב חודש על אביו הוא אמר קדיש רק במנחה ובערבית. אבל לא התפלל שחרית. האם הוא צריך להשלים את אותם הקדישים של שחרית אפילו שחלפו כמה שנים?

תשובה
העיקר הוא לעסוק בתורה מדי יום ובזה ישלים את החסר. כי הפוסקים כתבו כי לימוד אחד של תורה עולה כערך אלפי קדישים.
שאלה - 171806
לכבוד הרב, תבורך
באחת השאלות שיש עניין שאסור להציע נישואין בטבעת אסור גם שהם לבד או שאסור בכלליות? אם תוכל להסביר בבקשה את ההלכה כדי שנלמד מזה ואעביר את זה לכל הקרובים שלי

תשובה
א, טבעת לא נותן הבחור לנערה, רק בשעת הקידושין והחופה. כל נתינה אחרת מסבכת את המצב והמעמד, יוצרת בעיות הלכתיות סבוכות, מעכבת את המזל, מקלקלת את הקשר והזוגיות, גם לפי הקבלה יש בנתינת הטבעת סוד עמוק וכמוס שאינני יכול להרחיב את הנושא כאן מעל גלי האתר, ולכן אין לעשותו אלא במעמד החופה עם ברכות כהלכה.
ב, זה מנהגי הגויים ואסור משום חקות הגויים.
שאלה - 171805
לכבוד הרב
מתלבטת ומבקשת את עצת הרב ומה שיאמר אעשה בעה בלנ
סעודה שלישית עים בעלי או לאכול לבד וללכת לשיעור התילים ולמסור שם פרשת שבוע
אין אפשרות אחרת בגלל הנשים והשעה

תשובה
כלל ברזל לא מבטלים בשום הזדמנות את כל שלשת הסעודות בשבסת בבית עם כל בני המשפחה, זה תורם הרבה, מחזר, יוצר קשר מדהים, באוירה נפלאה ורגועה, לא מוותרים.
שיעורים, הרצאות, לימוד תורה מתאימים בשעות אחרות, יש בזה הרבה סייעתא דשמיא.
שאלה - 171804
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני משחקת רמי בשבת עים המשפחה האם מותר לי תודה כבוד הרב
תשובה
לא כבוד שבתנכון לקחת ספר חידונים בתנ״ך ובהלכה.
שאלה - 171803
תודה רבה לרב על כל תשובותיו אני לומד ממך הרבה! אני מבקש לדעת האם הכהן הגדול היה לובש ציצית/טלית כי זה לא מופיע ב8 הבגדים שלו
תודה רבה ושבת שלום לרב ממני חגי יעקב בן 8 כיתה ג

תשובה
שלום לך. בתלמוד מובא כי היה מניח תפילין. והמפרשים כתבו כי גם טלית.
שאלה - 171802
לכבוד הרב מוצפי שליט"א, לתועלת הרבים, ניתן להאזין לשיעורי הרב העדכניים גם דרך אפליקצית קול הלשון. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ושבת שלום
תשובה
תזכו למצוות ולכל העוסקים במלאכת הקודש.
שאלה - 171801
לכבוד הרב שלום רב
אם הרב יכול להסביר בקצרה מה נקרא יפשפש במעשיו ומה ימשמש במעשיו? ואשמח לעצה איך אוכל להתחבר ולדעת באמת ובאמונה מה לתקן ועל מה לעבוד בעצמי ביותר?
תודה רבה ..

תשובה
יפשפש, הוא חיפוש מעשים לא טובים. ימשמש הוא בדק בית וביקורת של המצוות אם נעשים כהלכתן.
שאלה - 171800
שלום לכבוד הרב
שבת שלום ומבורך לכ הרב חזק ואמץ ובריאות איתנה
איך זוכים לנחת רוח ושלוות נפש וסדר בבלגן בחיים ובבית ובלימודים ?

תשובה
אם לומדים תורה בשעות קבועות ולימוד קבוע.
שאלה - 171799
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישה יולדת בשבת זה יכולה לקחת לבית חולים?? (בגדים,ניירי רישום וכו) אני שואל מארגנטינה.
תודה רבה

תשובה
כשיולדת צריכה בשבת לצאת יכולה לקחת את הצרכים המינימליים שתצטרך ולא יותר.
שאלה - 171798
לרבינו הגאון המופלא
גר בעיר שרובה גויים הרכב נמצא במוסך השבוע חיכינו לחלק מאוד חשוב והוא מגיע אלי ביום שישי מותר לי להביא את החלק למוסך ביום שישי אחר חצות? לכתחילה שבת שלום

תשובה
כיוון שהנך גר בחו"ל ואין סימן שהרכב של יהודי, אתה רשאי לתת אותו לתיקון ותאמר שאתה בא ביום ראשון לקחתו.
שאלה - 171797
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
3 מה אני יכולה לעשות כדי שסבתה שלי זיכרונה לברכה תיתגלה אליי ואני לא מזמן חזרתי בתשובה אבל יש לי בכעס כל חצי שנייה אני כועסת בעייה

תשובה
זה מיותר לחלוטין.
שאלה - 171796
יש עניין לאפות לחם לכבוד שבת במידה ואין הפרשה או שלא משנה אם קוניםאת שאריות הלחם אנחנו טוחנים והילדים שמים לציפורים/ ציפוי לשניצל אם לא מלוכלך. האם בסדר?
תשובה
אפשר בהחלט לקנות לחם לשבת ללא פיקפוק.
שאלה - 171795
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה הפירוש מי כמוך באלים ה'? והרי יש אל אחד יחיד ומיוחד השם יתברך. תודה רבה לרב על הכל
תשובה
אלים פירושו מלאכים וכוחות שליטים.
שאלה - 171794
להרב הגאון שמהווה קרן אור בגלות.בתי נכנסת השנה לגיל בת מצווה.הייתי מאד רוצה לדעת מה מוטל עלי לעשות בתור אמא כדי שהיא תבין את המשמעות של גיל זהוכיצד להסביר את הבל החגיגות
תשובה
העורך, הרב היום עסוק מאוד, והוא ביקש שאכתוב כי לנסות לעשות מסיבה בבית הכי מוצלחת בצניעות ובקדושה, להסביר לה את מה שכתב הרב בנהמת לבו על חינוך הבנות. תשובה 171650
שאלה - 171793
לכבוד הרב שלום רב
שלום רב רציתי לשאול את הרב איך להגיב על יום מתן התעודות בתלמוד תורה וביהס יש ילדים שהם חלשים ויש מצוינים ויכול להיות חשש קינאה והיתחרות בן אחים?

תשובה
הילד שקיבל תעודה לא הכי הכי... מחייכים אליו, מעודדים אותו, ואומרים לו אתה בעל כשרנות, יכול להיות הכי טוב בכתה, בפעם הבאה אני מתכונן לקבל ממך תעודה יותר טובה, כי אתה כן מוצלח, חרוץ, פקח, בעל כשרונות, נמרץ, חכם ונבון. וכשתרוממם אותו הוא יתעורר ויתחיל להתייחס ברצינות ללימודים.
שאלה - 171792
לכבוד הרב,
אחי מעוניין להציע נישואין ע"י ניתנת טבעת, ואני יודע שזה אסור ע"פ התורה ובמיוחד שיש עדים. האם מותר לי להיות במעמד זה שהוא רוצה להציע?
תודה רבה.

תשובה
כל המשתתפים שם שותפים לדבר עבירה, ומכשילים באיסור אשת איש, וחובה על כל מי שיודע מכך למנוע את הדבר בכל דרך המותרת.
שאלה - 171791
לכבוד הרב שלום רב!
אדם שאכל צ'יפס שטוגן בשמן שטיגנו בו שניצלים בשריים ,יכול מעיקר הדין לאכול לאחר מכן גבינה או ראוי להחמיר?

תשובה
זה לא ש"ראוי". זה אסור משום בשר בחלב, כי פירורים דקים בלתי נראים בגלוי של בשר יש בשמן והוא בשרי לכל דבר.
שאלה - 171790
לכבוד הרב,
1. בהמשך לשאלה יולדת לאחר כ 3 שבועות ובדיקות טהרה. כדי שלא יהיה כתם.2.לגזור ציפורניים לתינוק לפני 40 יום?
תודה

תשובה
א, הדרך הטובה היא ללבוש צבעוני, ולהניח משהו סינטטי. ב, מותר לגוזזם כשהם ארוכות.
שאלה - 171789
לכבוד הרב העומד בפרץ ללא חת
לגבי ברכה על ברקים האם צריך לראות את הברק עצמו כעין החשמל שמופיע בשמיים או מספיק לראות את הבזק האורתודה לרב המחזיר עטרה ליושנה
בריאות וכל טוב סלה

תשובה
מספיקה ראית ההבזק.
שאלה - 171788
לכבוד הרב לגבי בישולי גוים נאמר לנו שכאשר יש מטפלת פיליפינית לאדם מבוגר ואין לו מי שיכין לו אוכל יהיה מותר לה כמובן בדיעבד גדול להכין לו אוכל כגון חביתה וכו'
האם יש היתר לדבר

תשובה
מה ההגדרה של בדיעבד, ומהו גדול. לא ידעתי.
שאלה - 171787
לכבוד הרב: פרי עץ שיש עליו ברכת שהחיינו ומולו פרי משבעת המינים שאין עליו שהחיינו
רציתי לדעת מה קודם למה בברכה?

תשובה
בבקשה ידידי, לא לגרור אותי לוויכוחים ולשאלונים.
שאלה - 171786
לכבוד הרב,
בדיקה בצהריים נקיה, טבילה מאוחרת (כשבוע לפני פרישה), נראה בערב כתם ורוד-חום בהיר. האם מותר? יש צורך לבדוק לפני?

תשובה
אם היה על מוצר סינטטי לא אריג, או על בגד צבעוני, מותר.
שאלה - 171785
לכבוד הרב שלום רב
אני יודעת שטו לחודש זה שעת רצון וטו בשבט יותר מה אשה צריכה לעשות לקדם את הזיווג ביום זה

תשובה
אותי לימדו כי שעת פתיחת ההיכל במנחה של שבת היא שעת רצון הכי משובחת.
שאלה - 171784
לכבוד הרב: שאלה בדיני קדימה בברכות. כאשר יש מולי פרי העץ ופרי האדמה האם אני יכול להקדים איזה שאני חפץ. ומה קורה כאשר אחד מהם חביב?
תשובה
עיין תשובה קודמת.
שאלה - 171783
עט"ר, בזכרוני ששמעתי מכת"ר שצריך לומר ואני תפילתי אחר פתיחת ההיכל מה מקורו [נשאלתי בשיעור],וברכת הדיוט שכת"ר יהיה בריא אולם לעד לעולם ויראה פני משיח צדקנו בקרוב.
תשובה
זה רק על פי הקבלה, אך ברבים אין אנחנו מפרסמים כן, כי כך משמע מדברי הזוהר ורבנו האר"י ז"ל, וכך ראיתי למור אבי ז"ל שהקפיד בכך.
שאלה - 171782
לכבוד הרב הסתבכנו ולא הבנו את הכלל בדיני ברכות.... מה הכללים מתי שברכותיהם שוות ומתי שאין ברכותיהם ששות
תשובה
נהגנו כך מחכמי הדור הקודם, לפי מזונות, הגפן, העץ, האדמה, שהכל. וכך נכון על פי הקבלה.
שאלה - 171781
שכה"ר
מתחיל בקול כל בוקר קורבנות במנין פועלים עמידה הרבה לפני הנץ. כשאינני עובד חייב מנין אחר בזמן המתאים?אין מי שיקרא קורבנות במקומי.
תודה

תשובה
אם אין מי שימלא מקומך, תתפלל שם.
שאלה - 171780
שלום לכבוד הרב האם הרב יכול להגיד מה בעל חייב בכבוד אשתו בעלי מדבר בצורה בוטה ומילים לא יפות וד"ל גם לעיני ילדים ואני מרגישה קצתי בחיי עמו יש איזה סגולה משהו הוא אברך לגמרי
תשובה
בתלמוד יבמות סב, ב. תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך".
שאלה - 171779
לכבוד הרב
אדם שהכניס חתיכת ברזל לתוך מנעול ובא מישיהו אחר ודחף את החתיחה עמוק יותר במצב שאי אפשר להוציא מי חייב? והאם זה דומה למשנה שכתוב אדם שחפר 9 טפחים ובא אחר וחפר עוד טפח

תשובה
שניהם אשמים בכך.
שאלה - 171778
לכבוד הרב שלום רב שליטא
ראיתי בפוסקים שאומרים ברכות התורה דרבנן למרות שאין ראשון אחד אומר מפורש האם כך הלכה ?

תשובה
יש חילוקי דיעות בכך, אך להלכה נקטינן שהם מדרבנן.
שאלה - 171777
לכבוד הרב
אני מלמד כל יום יהודי חפץ חיים, היהודי היקר מתעקש להביא לי כל מיני מאכל מתנה ולמרות שהפצרתי לא לתת לי מתנות הוא מתעקש ומסרב לקחת כסף עבור המצרכים, מה ניתן לעשות?

תשובה
בתלמוד יש מציאות שלפעמים אדם מקבל ועל ידי הקבלה הוא למעשה נותן. כי הוא שמח בכך.
שאלה - 171776
שלום לכבוד הרב,
היתי משגיחת בחינת בגרות והתלמידים סיימו לפני הזמן. אז כתבו לי בשעות העבודה שהייתי עד 15:30 אך בפועל הייתי עד השעה שלוש.האחראית אמרה לי שזה בסדר,יש פה גזל?

תשובה
מכיוון שהזמינו אוצך מראש לשעות אלה הם צריכים לשלם מלא.
שאלה - 171775
שלום לכבוד הרב, תודה רבה על התשובה
תשובה
תודה לכם.
שאלה - 171774
לכבוד הרב
משאף לאסתמה שמשתמשים יומיומי, האם יש צורך לייחד אחד לאחר בשר ואחד חלב ( אם נלקח פרק זמן לאחר ארוחה, ושוטפים את הפה)?

תשובה
אין צורך בכך.
שאלה - 171773
בבית כנסת אצלנו בליל שבת יש שיר השירים ודרשה ומיד ערבית מה לעשות עם הקדיש לומר על ישראל אחרי הדרשה ולא לומר שוב לפני תפילה רק ברכו או לומר רק קדיש של ערבית או שתי קדישים?
תשובה
רק קדיש של ערבית.
שאלה - 171772
לכבוד הרב שלום אני בת 30 חרדית הציעו בחור ח"ב שהוריו גרושים אבא בחו"ל ואמא שהתחזקה באילת. שוקל 100 קג. בישיבה 2 וחצי. לי זה לא נשמע. הרב כמה כבר עוד אפשר להתפשר? אני ממש בצער
תשובה
השם יתברך ימציא לך בחור בריא.
שאלה - 171771
לכבוד הרב שליט''א
בקריאת 26 הפסוקים בליל שישי כמובא בחק לישראל לומר רק 2 מקרא כי אין קוראים תרגום בלילה?או שלפי הקבלה מותר לומר גם את התרגום דווקא בליל שישי יחד עם הפסוקים?

תשובה
בלי תרגום.
שאלה - 171770
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לי אולטראסאונד כליות לשלילת קיום אבנים
חברתי עובדת במקום הבדיקה הנמצא בעיר,האם משום דבר הסמוי מן העין עדיף שאבדק במקום אחר?
תודה!

תשובה
אם יש לחשושים ורכיליות ללכת למקום אחר.
שאלה - 171769
שלום לכבוד הרב,תודה רבה על הכל רציתי לשאול: הייתי אצל פרופסור שיעץ לי לקחת כדורים ושיחות מפסיכולוג ,האם ישנם דברים רוחניים שאפשר לעשות במקום זה או שצריך להקשיב לו?תודה.
תשובה
תקשיב לו, תטפל. פן יהיה מאוחר חס ושלום.
שאלה - 171768
לכבוד הרב שלום רב
האם אשה גרושה עם ילדים קטנים ששוכרת דירה צריכה לעשות חנוכת הבית? אם כן איך תעשה?

תשובה
אין חיוב בזה, אלא תאמר ביום מזמור לדוד תהלים כ"ט, אנא בכח, סדר פיטום הקטורת.
שאלה - 171767
אם הבנתי מהשיעור על פתיחת ההיכל במנחה בשבת להתפלל על הילדים בשעת הפתיחה. אני אף פעם לא מספיק לומר את כל בריך שמיה עד שצריך לסגור ההיכל. האם להתפלל לפני בריך שמיה או אחרי?
תשובה
תתפלל שורה אחת מספיקה. "יהי רצון מלפניך שכל בני ובנותי יהיו יראי שמים ועוסקים בתורה כל ימיהם".
שאלה - 171766
נסעתי מרחובות לחולון הלוך חזור בשעות הבוקר לקח לי סה"כ 40 דקות
בצהריים בשעה 14:00 נסעתי שוב אותו נסיעה וגם 40 דקות. האם 2 הנסיעות מצטרפות לברכת הגומל כיון שהיו באותו יום?

תשובה
בהחלט כן.
שאלה - 171765
כבוד הרב
מחילה הרב, לגבי ארגון… בהגרלות שהם עושים לתורמים הם מפרסמים דברים כמו טיסות לכל מיני יעדים בעולם, השאלה אם זה בידיעת גדולי ישראל? שוב מחילה

תשובה
טוב שהנך כותב זאת.
שאלה - 171764
שלום לכבוד הרב: האם הרב יכול להסביר מה ההגדרה בימינו של
דבר שאינו עולה על שולחן מלכים לעניין בישולי גויים. לדוגמא: ציפס פלאפל וכו' איך יודעים איזה מאכל כן ואיזה לא?

תשובה
תבדוק מה מגישים במלונות ובארוחות חגיגיות.
שאלה - 171763
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לומר לאדם הנוסע בליל שבת בלילה שהוא נוסע בלא אורות מצד הדלקת אורות על ידי ההערה שלי?

תשובה
לא להיות שותפו בעבירה חמורה של חילול שבת