ליחצו לשליחת שאלה לרב
קרית גת
ביהכנ״ס אור החיים
רח׳ ענתות 9
יום שלישי י׳ תמוז 4/7/17 למניינם בשעה 20.40 ניתן לרכוש את ספרי הרב בסיום השיעור במחירי הקרן לזיכוי הרבים

שיעורים הבאים בימי שלישי
No data to display
חפש בשו"ת
חפש שיעור
     

שאל את הרב - תשובות מפי הרב הגאון בן ציון מוצפי שליט"א 


ה'/תמוז תשע"ז
     

נמצאו 300 שאלות / תשובות
שאלה - 144326
לכבוד הרב שלום רב
ביום שישי אשתי קטפה פלפלים מהגינה ושכחה לעשר פלפלים אלו בושלו עם דגים לשבת ביום השבת לפני האכילה נודע כי לא עישרה
הפילפלים שלמים בסירמה דינו של המאכל

תשובה
הפלפלים חייבים בתרומות ומעשרות, אך שבת היום ולא נוכל לןהפריש מכמה סיבות הלכתיות, והדיון הוא אם הדגים שבלעו טעם הפלפלים שהם טבל ודאי, וטעמם חזק וניכו ובהם אומרים טעם כעיקר.

והנה המשנה [מסכת חלה פרק ג משנה י] אומרת "הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואם לאו פטורה אם כן למה אמרו הטבל אוסר כל שהוא מין במינו ושלא במינו בנותן טעם". וכתב הרמב"ם [הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ו] "נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו ד מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוסרין במינן בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין".

ועיין בחזון איש דמאי סימן ט"ו, ט. מה שכתב שצריך להפריש מהבשר מעשר, ומעשה דידן מהדג, אמנם המנחת שלמה סימן ס"ז כתב על פי השלחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכד סעיף יא "נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה, והכל ממין אחד, אם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, דהיינו אחד ממ"ח בשאור ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה). ואם לאו, מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל. והוא הדין אם השאור של פטור והעיסה של חיוב. כלומר יש להפריש מהפלפל עצמו על הכל ומותר.

וכל זה כשהדבר נעשה בטעות בחול, אך כשהיה בשבת, אם נודע לךו קודם האכילה יניח חתיכה בצד ויקרא לה שם של מעשר, ובמוצאי שבת יפריש. ואם אכלו ממנה כולה צריך כפרה על ידי נתינת פדיון תענית.
שאלה - 144257
שלום כבוד הרב ,
בבהכ"נ מארגנים שיעור
בקבלה אמרו שכתוב בזוהר שרק לימוד ח"ן יכולה לקדם
את הגאולה ואוי לו למי שלא לומד ח"ן, האם לא עדיף שיעור
בחובות הלבבות ? בקושי גמרתי מסכת .

תשובה
כתב הגאון החיד"א ז"ל כי ידוע כפי שכתב רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות ובשער הגלגולים ועוד, כי יש ארבעה בתורה והם לפי סדר פרד"ס, שהם לימוד הפשט תנ"ך ופירושיו,כולל ההלכה, לימוד הרמז הם התלמוד והמדרשים, לימוד הדרש הוא דרשנות הפסוקים בתלמוד ובמדרשים, ורק אחר כך לימוד הסוד. וכתב שהלומד ״סוד״ ואינו לומד פשט. נקרא סוס. ועליו אמר בתהלים אל תהיו כ״ססוס״ כ״פרד״ אין הבין ........

גם נפסק בהלכה בדברי הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד הלכה יג
"ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן כח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויין הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר שידעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר".
ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו, ד. "ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, אבל לא בלמוד שאר חכמות. (ריב"ש סימן מ"ה ותלמידי רשב"א) ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות (רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורה).

וכתב הגאון הש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף ד "ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות ואף ע"פ שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו (בבבא בתרא דף קל"ד ע"א) דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא אף על פי כן ראויין הן להקדימן שהם מיישבים דעתו של אדם תחלה ועוד שהם הטוב' הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישוב העוה"ז כדי לנחול חיי העוה"ב ואפשר שיודעים הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר ע"כ גם בדרישה נסתבך בלשון זה שכתב הרב ולא עיין רק בדברי הרמב"ם שבפ"א מהל' ת"ת שסיים שם וז"ל וענינים הנקראים פרדס בכלל הש"ס הן וכתב עליו וז"ל ודבריו תמוהים לפע"ד כי לפע"ד פרדס הנזכר ר"ל חכמות הטבעיות ואיך כללו בכלל הש"ס ונ"ל שפרדס ר"ל ע"ד שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב הרמב"ם שאע"פ שבכלל הש"ס הן מ"מ לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו ממשנה וש"ס עכ"ל ואילו ראה דברי הרמב"ם שבספ"ד מהלכות יסודי התורה שהבאתי לא כתב כן גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי האמת".

יש בכל ענין זה אריכות גדולה בפוסקים ואזהרות חמורות בדברי המקובלים, גם רבנו חיים ויטאל ז"ל השביע בשם רבנו האר"י ז"ל שלא יעסוק בחכמה זו אלא אם מילא עשרה תנאים המפורשים שם.

א ליזהר בכל דקדוקי מצות ואפי' בדברי חכמים שהם בכלל לא תסור:
ב לתקן המעוות קודם שיבא לעוה"ב:
ג יזהר מהכעס אפי' בשעה שמוכיח את בניו לא יכעוס כלל ועיקר:
ד גם צריך ליזהר מהגאוה ובפרט בענין הלכה כי גדול כחה והגאוה בזה עון פלילי:
ה בכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה':
ו גם יטבול בעת הצורך לו:
ז גם יקדש א"ע בתשמיש המטה שלא יהנה:
ח שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום ויתודה:
ט גם ימעט בעסקיו ואם אין לו פרנסה כי אם ע"י משא ומתן יכין יום ג' ויום ד' מחצי היום ואילך ובכונה שהוא לעבודת קונו:
י כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפי' דבר מצוה ימנע בשעת התפלה:

ועשה טוב:
א לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו. ואח"כ יעסוק בתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה:
ב ילך לבה"כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין להזהר שיהיה מי' ראשונים:
ג קודם שיכנס ישים אל לבו מ"ע ואהבת לרעך כמוך ואח"כ יכנס:
ד להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ' אמנים ד' קדושות י' קדשים ק' ברכות:
ה שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת החפילה זולת בעת העמידה ועסק התורה:
ו צריך שיהי' עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין:
ז לכוין בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה:
ח שישים תמיד נגד עניו שם בן ד' אותיות הוי"ה ויזדעזע ממנו כמ"ש שויתי ה' לנגדי תמיד:
ט שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין:
י צריך שיהיה עמל בתורה פרד"ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל יחשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא לחכימין וצריך ליזהר שלא יוציא בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע מאדם שראוי לסמוך עליו וכאזהרת רשב"י וחבריו השגת החכמה תנאי הראשון צריך למעט דבורו ולשתוך כל מה שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטילה כמאמר רז"ל סייג לחכמה שתיקה גם תנאי אחר ע"כ ד"ת שלא תבינהו תבכה עליו כל מה שתוכל. גם עלית הנשמה בלילה לעולם העליון שלא תשוט בהבלי העולם תלוי שתישן בבכיה ומרת עצבות מגונה עד מאוד ובפרט להשיג חכמה והשגה אין לך דבר מונע השגה יותר מזה. גם בענין השגת האדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה שיהיה האדם טהור בכל עת ומורי זלה"ה עם היות שהיה לו חולי השבר שהקור מזיק לו עכ"ז לא היה מונע מלטבול בכל עת".
ראה ידידי כמה רעות עושים עמי ארצות הללו בעסקם בקבלה ללא כל התנאים הללו.
שאלה - 144251
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, אם אפשר לבאר לנו ענין "עשה לך רב" וכן מיהו "מרא דאתרא" מי ממנה מי קובע ואיך יודעים?
תשובה
במשנה מסכת אבות [פרק א, משנה ו] "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות".

ובמסכת אבות דרבי נתן [פרק יח], "עשה לך רב לחכמה זה יהושע בן נון שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חכמה (דברים ל"ד ט') הלמד מרב אחד דבר שנחלוהו בהלכות ישמיענו מדרש שמע ממנו מדרש דבר שנחלוהו באגדות ישמיענו אגדות שמע ממנו אגדות נמצא זה שומעו מכל מקום. הלמד מרבנות הרבה דבר שנחלוהו בהלכות שמע ממנו הלכות דבר שנחלוהו במדרש ישמיענו מדרש שמע ממנו אגדות דבר שנחלוהו אגדות שמע ממנו הלכות נמצא זה לא שומעו לא שומעו בכל מקום. הלמד מרב אחד למה הוא דומה למי שהיה לו בבית סאה זרע חטים במקום אחד ושעורים במקום אחר נמצאת זו מלאה ברכות. הלמד (מרבנות) [מרבנים] הרבה למה הוא דומה למי שהיה לו כבית כור זרע חטים ושעורים במקום אחד (ותאנים) וגפנים וזיתים ותאנים במקום אחר נמצא זה (מפחד) [מפוזר] בכל העולם. עליהם הוא אומר אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי (משלי ח' ל"ד) איזהו דלת רבי אליעזר ור' יהושע ורבי טרפון אמר רבי עקיבא אם למדת מרב אחד נמצאת בו את כל דבריו שלא תשב לך ותאמר דיי. אלא לך אצל אחר ולמוד ממנו מדרש הלכות אגדות שנאמר היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה (שם ל"א י"ד)"

השמיענו התנא כי אתה צריך ללמוד מפי גדול הדור כמו יהושע בן נון, וכן ללכת בהלכה אחרי רב אחד בלבד ולא שנים.

ב, מיהו מרא דאתרא? הרב הגדול הפוסק שבדור. ואנחנו בדור יתום, האשכנזים המרא דאתרא שלהם הוא רבנו הרמ"א ז"ל, ואילו אנחנו כל קהילות הספרדים הוא מרן הבית יוסף מחבר השלחן ערוך ז"ל.

ואעתיק לך מה שכתב בשו"ת יחוה דעת חלק ה הקדמה "כתב הגאון מהראנ"ח בתשובה (סימן קט), שכבר נתקבל הרב בית יוסף עלינו לרב ללכת אחר הוראותיו. ע"ש. (וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סימן פא). וגדול חכמי איטליה מהר"י מינץ כותב על מרן, שכבר נתפשטה חכמתו הרחבה והוראותיו בכל העולם, לא היתה קריה אשר שגבה ממנו. עד אשר נוכל לומר בלי גוזמא, שמזמן הרמב"ם והרמב"ן ועד היום לא נמצא כמוהו בישראל להגדיל תורה ולהאדירה. ע"ש. ורבינו הרמ"א בתשובה למרן הבית יוסף כותב אליו (בשו"ת הרמ"א סימן מח): באתי להשיב מפני הכבוד לדברי מורינו ורבינו הגאון הגדול רבי יוסף קארו יצ"ו, אשר מימיו אנו שותים מכדו וקנקנו, אתפלל אל ה' שיאריך ימי מורינו ורבינו נשיא אלהים בתוכינו, והנני אומר מתניתא דמר וספרו קא מתניתא, וחלילה להמרות דברי מעלת כת"ר, שכל החולק עליו כחולק על השכינה, ועליו יש לסמוך אפילו באיסורא דאורייתא, וכל שכן בענין ממון הקל וכו'. ע"ש. והרב המני"ח בשו"ת הלכות קטנות (סימן קפב) כותב: קיבלתי ממר זקני הגאון הראשון לציון המג"ן (הרב משה גלאנטי ז"ל), שבכל ארץ ישראל ובכל ערי המזרח וערביסתאן אין המוחזק יכול לטעון קים לי נגד הכרעת מרן מהר"י קארו, שכן קבלו עליהם ועל זרעם. ושמעתי מפה קדשו שבזמנו חזרו גאוני צפת וחידשו תוקף הסכמה זו לקבלת דברי מרן. ע"ש. וכן כתב בשו"ת מהרי"ף (סימן כב). וכן כתב מהר"א יצחקי, גאב"ד חברון, בתשובה שהובאה בגנת ורדים (חלק חשן משפט כלל ה' סימן טז), והסכים לזה הגאון המחבר גנת ורדים (שם סימן יז). וכן כתב הגאון רבי יונה נבון בשו"ת נחפה בכסף (חלק חשן משפט סימן יח). ותלמידו מרן החיד"א בברכי יוסף (חשן משפט סימן כה ס"ק כז - כח). והגר"ח מודעי בשו"ת חיים לעולם (חלק יורה דעה סימן א'), והגאון הראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס בשו"ת שער המים (סימן ט'). ועוד".

"צא ולמד ממה שכתב רבינו יהונתן אייבשיץ בספר התומים (סימן כה, קיצור תקפו כהן אות קכד), שחלילה לומר קים לי לזכות המוחזק בניגוד לפסקי מרן המחבר והרמ"א, כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, ורוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם הזהב מכוון להלכה, אפילו בלא כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם יצלח, רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם". ובספר שאלת יעב"ץ חלק א' (סימן עה): ואחרי ששני המאורות הגדולים הבית יוסף והרמ"א פסקו כן, מי יבוא אחריהם, ואין אחריות האחרונים עלינו, ואין לנו לזוז מפסקי השלחן ערוך שהם הלכות קבועות לכל ישראל והפורש מהם כפורש מן החיים. ע"כ. ובשו"ת בית אפרים (חלק יורה דעה סוף סימן עח) כותב: "וחלילה לנו לזוז זיז כל שהוא מפסקי השלחן ערוך, וכמו שכתב כיוצא בזה הרמב"ן (בכתובות נד א) שאף על פי שאנו מדמין אנו נותנים ראשינו תחת כפות רגלי הראשונים". גם החתם סופר (בחלק אבן העזר חלק ב' סימן קב) כותב, ונמצא שדברי מרן הבית יוסף מכוונים בשני ספריו, ואם אולי הבית יוסף לא כיון לכך, מכל מקום האלהים אנה לידו להמתיק הדבר בלשון קולמוסו הטהור, שיהיה אותו צדיק ניצל משגיאה, כי כן ארחות נותן התורה יתברך שמו עם כל העוסקים בתורתו לשמה להכחיד תחת קולמוסם לשומרם משגיאות לבל תצא תקלה מתחת ידם".

והגאון רבי יוסף מולכו, בעל שלחן גבוה, כותב בספרו שו"ת אהל יוסף (חלק יורה דעה סימן ל'): "שכיון שקבלנו הוראות מרן, הכי נקטינן, ואפילו כשהרמ"א ואלף פוסקים כמותו חולקים עליו, אנו בני ספרד בתר מרן גררינן, הן לקולא והן לחומרא". והגאון רבי יעקב בן צור בשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק ב' (סימן ה') כותב, שאחר שנתפשטו בעולם חיבורי מרן הבית יוסף והשלחן ערוך, שוב אין לנו אלא פסקיו לכל אשר יאמר כי הוא זה, ואפילו נגד אלף פוסקים. ע"ש. והגאון רבי שלמה לניאדו, אב"ד ארם צובה (חלב), כותב בשו"ת בית דינו של שלמה (חלק אורח חיים ריש סימן ד'), "דאנן בתריה דמרן אזלינן בכל חקותיו ובכל משפטיו, בין להקל בין להחמיר, ואין להביא ראיה מן החולקים עליו". וכן כתב עוד בספרו שו"ת כסא שלמה (סימן ז'). ע"ש. והגאון רבי יעקב אלגאזי בתשובותיו (סימן ח') כותב: פה עה"ק ירושלים וגלילותיה אתריה דמרן הוא, ואנו נוהגים לפסוק ככל הוראותיו בין להקל בין להחמיר. ע"ש. וכן כתב הגאון רבי אליהו ישראל בספר שני אליהו (דף ז' ע"א). ע"ש. ובשו"ת חיים ביד (סימן קח) כותב, גלוי וידוע בכל העולם כי חכמי ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הלכה בכל מקום כדברי מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל, ואפילו אם יחלוקו עליו כל האחרונים. וגם אחינו רוב בני אשכנז ופולין מורים הלכה למעשה כדברי הבית יוסף במקום שהרמ"א אינו חולק עליו, על כן יאמרו המושלים: "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו". והגאון רבי יוסף חיים מבבל בשו"ת רב פעלים חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז') כותב, שאפילו מאה אחרונים חולקים על פסק מרן השלחן ערוך, אין אנו שומעים להם להקל אפילו במקום הפסד מרובה, כי אנו מחוייבים ללכת אחרי הוראות מרן בכח הקבלה.
שאלה - 143841
אשתי מאוד רוצה ללכת להרצאה של רב כשהרבה נשים נמצאות שם. והוא מושך מאוד בשיחתו הקולחת ובדבריו המבדחים ושמעתי שהרב מתנגד.
תשובה
זו פירצה ממדריגה ראשונה בצניעות ובהפרדה בין אנשים לבין נשים. צא ולמד כמה החמירו רבותינו בענין העירבוביא הזאת המביאה לידי קלות ראש.
וזכור לטוב מורנו הגאון רבי יהודה צדקה ז״ל שכשהיה מוכרח ללכת למסיימות שנת הלימודים בבית יעקב. כדי לחזקאת התלמידות בעבודת השם. היה מסיר את משקפיו ודורש.

ואמרו במסכת קידושין פ״ב, א. בברייתא כל שעסקיו עם הנשים סורו רע. כגון הצורפים והסריקים והנקורות והרוכלים והגרדיים והספרים והכובסים והגרע והבלן והבורסקי. אין מעמידים מהם לא מלך ולא כהן גדול.

ופירש רש״י ז״ל שמלאכת אומנותו נעשית לנשים, ונשים צריכות לו. סורו רע מנהגו רעה קרבותו רע להשתדל עמו שיהא סר לביתו. הצורפים עושים לנשים נזמים וטבעות. סריקים סורקי בגדים לנשים. נקורות נוקרי ריחיים. רוכלים מוכרים קישוטי נשים. ספרים נשים צריכות אותם לבנים. גרע אומן מקיז דם. בורסקי מעבד עורות. בלן מחמם מרחצאות.

וכבר אמרו במסכת אבות דרבי נתן פרק כו "למה נאמר את הנפש אשר עשו בחרן? ללמדך שהיה אברהם אבינו עליו השלום מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו מלמד ששניהם שקולים בזכות".

ובספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו אמרו על הפסוק ולא תתורו אחרי לבבכם, זו מינות כענין שנאמר ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה (קהלת ז כו) ואומר והמלך ישמח באלהים וגו' (תהלים סג יב): ואחרי עיניכם, זו זנות כענין שנאמר ויאמר שמשון אותה קח לי כי היא ישרה בעיני (שופטים יד ג).

ובתלמוד קידושין פ"א, א. מובא רב ורב יהודה היו מהלכין בדרך ואשה מהלכת לפניהם, אמר רב לרב יהודה נשא מהר רגליך מלפני גהינם. ובזוהר הקדוש קדושים פ"ד, א. מובא כאשר רבי שמעון בר יוחאי היה הולך בדרך והיו נשים היה עוצם עיניו ואומר לתלמידיו אל תפנו.... וכל הרואה אשה ביום יבוא לידי.... בלילה. והבנים שיוליד יהיו אלהי מסכה .

ועיין בחידושי הרשב"א ז"ל מסכת ברכות דף כד עמוד א שכתב "ובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום ואפי' באצבע קטנה ובשערה ואסור לשמוע אפי' קול דבורה כדאמרינן בקדושין [ע' א'] לישדר מר שלמא לילתא אמר ליה הכי אמר שמואל קול באשה ערוה " ובספר בית הבחירה למאירי ברכות שם כתב "ובאשה אחרת אפי' באצבע קטנה כל שהוא מכוין לראות או לשמוע אסור בכל שעה להסתכל בה ולשמוע קולה אפי' קול שאינו של זמר".

וכתב רבנו יונה ז"ל בספר היראה ואסור לו להסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה לזון עיניו מן הערוה, וכל המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה אפילו קבל תורה כמשה רבינו מידו של הקדוש ברוך הוא לידו לא ינקה מדינה של גיהנם.
וכתב הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות או לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור, ומכין למתכוין לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור".
"וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צמר של אשה שהוא מכירה אסור, שלא יבוא לידי הרהור".

מעתה אמור לי ידידי היקר, כיצד אפשר ואיך יתכן שבריות שבשם "רבנים" יקראו ישבו להרצאות באופן קבוע מול נשים שצנועות ובלתי צנועות ויספרו להם סיפורים ובדיחות, ואיך לא יגרמו חרון אף השם חלילה, אזור כגבר חלציך ועמוד והצל את בני משפחתך כי פשתה המספחת. והשם יתברך יגדור פרצותינו וישלח לנו משיחינו ברוק ויגאלינו.
שאלה - 143784
שמעתי מכת״ר שליט״א כי מי שמדבר לשון הרע על חבירו. מפסיד את כל המצוות שעשה עד היום וזה עובר לחבר המדובר. והמספר לוקח את כל העוונות שעשה המדובר. מה הרעיון?
תשובה
אמת דיברת. כן כתב רבנו בחיי אבן פקודה ז״ל בחובות הלבבות שער הכניעה פרק שביעי. שביום החשבון למעלה יראו לאדם זכיות שלא עשה ויאמרו עשית. ויגידו לו שהוא זכה בזכויות של חבירו שסיפר עליו לשון הרע. והמספר יראו לו עוונות ויאמר לא עשיתי ויאמרו לו שעשה אותם אחד וסיפרת עליו לשון הרע ולקחת כל עוונותיו.

וכתב בספר ארחות צדיקים שער הענווה מעשה בחכם אחד שמישהו סיפר עליו לשון הרע, ונודע לו ושלח דורון למספר. וכתב לו אתה שלחת לי דורון את זכויותיך הנה שלחתי לך דורוני בתמורה. וכן כתב נכד הרמב״ם ז״ל רבנו דוד הנגיד ז״ל בפירושו למסכת אבות א, י״ז. שמעשה בגביר אחד שביזה וגינה בפומבי איזה חכם, והחכם שתק והלך לביתו ושלח לו מנחה חשובה וכתב לו תודה שהיקלת מעלי העוונות שהיו עלי.

וכן כתב הגאון החיד״א ז״ל בספרו פתח עיניים בסיום מסכת קידושין כי ״המעליב יורש את הגהינם של הנעלב, והנעלב יורש הגן עדן של המעליב וכן כתב רבנו חיים פלאג׳י ז״ל בספרו הכתוב לחיים פרק ע״ג.

וכזאת מצאנו מרגלית יקרה בדברי מרן רבנו יוסף קארו ז״ל בספרו מגיד מישרים פרשת ויקהל. שהמלאך אומר לו אם היו יודעים בני האדם זאת, היו שמחים כאילו נתנו להם כסף וזהב. ואותם שקמו עליך לא יזיקוך אלא הועילו לך. וכן חזר וכתב רבנו החיד״א ז״ל בספרו צפורן שמיר אות רט״ז ״אוי למי שמאבד את עמלו, כי אפשר שמדבר לשון הרע ונותן זכויותיו למדובר ומפסיד את כל עמלו״.

ובודאי שכל זה נאמר לא על הנכשל פעם אחת בכך. אלא על מי שרגיל בכך לספר גנאי על השני. כמו שפירש הראב״ד ז״ל על המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. שהוא לא עשה כך פעם אחת בחייו. אלא שרגיל לעשות כן לבזות ולהשמיץ ולתעב אחרים.
גם כאשר ילך ויפייס את חבירו ויתחרט על שדיבר כנגדו ויבקש ממנו שימחל לו, וחבירו מחל חזרו אליו זכיותיו וכן ראיתי שפירש רבנו יוסף חיים ז״ל בספרו הטהור בן איש חיל חלק ג דרוש ג לשבת תשובה. ובזה פירש ״אבינו מלכינו כתבינו בספר זכיות״ ולכאורה תמוה הוא, תעשה זכיות ותיכתב? מהו כתבינו? אלא הכוונה שאיבד את זכיותיו על ידי שסיפר לשון הרע על זולתו ועתה הלך לבקש מחילה, ובא בסליחות או בתפילה ומתחנן תכתוב לי בחזרה את זכיותי.
שאלה - 144481
האם מדובר על אמונה בה' או אמונה בעצמי? משום שלא קל לי להאמין בעצמי אחרי 3 שנים שלא נקלטתי, מה אוכל לקחת על עצמי לחיזוק באמונה שאזכה לבן בקרוב.
תשובה
אמונה היא רק בהשםיתברך ולא בזולתו. ואל תקשיבו לכופרים החדשים שהגיעו לאחרונה ומלמדי על כוחו של האדם לשנות גזירות. רק תפילה ממעמקי הלב אל אבינו שבשמים עוזרת ולא דבר אחר שהעתיקו מהגויים.
שאלה - 144480
עבודה בגלובלי.אופן העבודה בנוי שאתה עובד ותלוי באנשים אחרים או פעמים ש יש משימה לזמן מסוים ואתה מסיים אותה לפני הזמן.
האם זה גזל שאני שומע שיעורים?
רפואה שלמה לכבוד הרב!

תשובה
אם האחראי עליך מתנגד זה אסור. תאמר לושאתה קורא חדשות ומדע ותשמע את תגובתו
שאלה - 144479
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בבית הכיסא לחשוב על שמות של ראשונים וכד'(או ספרים שחיברו) על מנת לשנן...או שזה בגדר דברי תורה?

תשובה
אסור בהחחלט. תתעק בת׳רגילי חשבון.
שאלה - 144478
לכבוד הרב
יש ענין שהיה 12 חלונות לבית הכנסת אם יש 6 שבהם כל אחד נפתח משני צדדים כמו שמצוי זה נקרא 12
ואם יש חלון שפונה לחדר של עזרת נשים אם זה נקרא חלון ל12 או שחייב שיפנו לבחוץ

תשובה
כך כתב מרן בשלחן ערוך. ומקורו מדברי הזוהר הקדוש. וכל הרעיון שיהיה מספר י״ב שלמים ולא חצאים. וכן שיהיו פתוחים לשמים שהרקיע ייראה דרכם.
שאלה - 144477
שלום לכבוד הרב
האם נכון כי ישנם הרבה מצות בתורה שהינם מסוגלים ג"כ משום רפואה, כגון כלאים וכדומה?

תשובה
לא שמעתי כזאת. בתורה מפורש על כיבוד אב ואם ועל שילוח הקן שהם מאריכים ימים.
שאלה - 144476
לכבוד הרב.רוצים לכתוב ספר תורה לענ אדם תימני עפ הוראות כתיבת סת תימני.אבל להכניסו רק לבית אבות שהנוסח שם אשכנזי. האם אפשרי?
תשובה
הרב ענה לכם.
שאלה - 144475
לכבוד הרב , אני עם הארץ בזמני הפנוי נמצא בכולל, ראש הכולל לא שם לב שיש "אברכים" שבכלל לא לומדים האם מותר לי להעיר את תשומת ליבו של ראש הכולל כי אני תורם לכולל זה, תודה ומחילה.
תשובה
תתרום לכולל שלומדים ברצינות.
שאלה - 144474
לכבוד הרב שלום רב
זוג עם קושי בשלום בית ויש בן ובת.הבעל תמיד אומר שלא רואה בה אשתו,ונשאר איתה סתם וכדו',ומראה זאת בהתנהגותו ומצערה.מסרב ליעוץ.האם רשאית להפסיק חיי אישות

תשובה
לא כדאי. כי עדיין יש תקוה של אחוז אחד שישוב בתשובה.
שאלה - 144473
לכבוד הרב שליט"א,
בן 35,יש פרנסה מבורכת מאת ה'. בעקבות התחזקות במידת הביטחון קיבלתי הצעה לעבור למקום עבודה אחר עם עוד 1.5 אלף בנטו. האם לעזוב לאחר 5 שנים במקום נוכחי ?

תשובה
תבדוק מאחרי הקלעים אם בעל הבית משלם בזמן ואינו נוגש את העובדים או רודה בהם.
שאלה - 144472
שלום לכבוד הרב שליט"א
בעבודה שלי יש זמנים עם עבודה מאומצת וזמנים שאין כלכך מה לעשות
ב"חלונות" הזמן הללו אם אני עושה דברים אחרים לרבות פרטיים האם זה גזל ואם כן מה לעשות?
תודה

תשובה
תלוי מה אופי העבודה.
שאלה - 144471
לכבוד הרב שלום רב
האם אפשר וטוב לעשות סדר לימוד חנוכת הבית בשבת ואת המזוזות לקבוע ביום השישי?תודה רבה לרב שמאיר בנו דעת תורה אמתית בזמן חשוך שכזה רפואה שלמהמאיר דיין

תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 144470
שלום לכבוד הרבאני 3 חודשים לאחר לידה, הנקה מלאה, נוטלת גלולות כסדר.סובלת מטחורים. נמצא בניגוב כתם אדום בהיר לא מיד לאחר מתן השתן, קודם ניגבתי את הגדולים.מה הדין?תודה
תשובה
רק אם נמצא על אריג זה פוסל על נייר או מוצר סינטטי טהור.
שאלה - 144469
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א. להתחיל חזרת הש"ץ ב-6 שסימו השאר מאריכים אם זה אפשרי
ב. דלת שאין לה משקוף שניתן לקבוע מזוזה בחלל הפתח שהחלל זה צירי הדלת אם לתלות מצד החיצון זה בסדר?

תשובה
א, צריך תשעה עונים. ב, תקדח בתוך חלל הדופן ותכניס המזוזה.
שאלה - 144468
לכבוד הרב אשתי נפטרה לפני מספר חודשים יש לי שני בנים הבוגר עם צרכים מיוחדים,הצעיר לאחר בר-מצווה לא רוצה לקרוא קדיש.אני קורא יש עוד משהוא שיכול לקחת על עצמי לעילוי נשמת אשתי
תשובה
אתה קורא זה מספיק.
שאלה - 144467
לכבוד הרב שלום רב אנחנו חרדים חוזרים בתשובה .צריך להיוולד לי בן 5 ולא הייתי סנדק. מה עדיף לילד או לי שאהיה הסנדק או תלמיד חכם או אבי ? ושוב זה בן 5 ולא ראשון והאם יש הבדל בכך ?
תשובה
האב לעולם אינו הסנדק. או הסבא או רב גדול ולא דוד ולא בן דוד.
שאלה - 144466
לכבוד הרב
בברכו שלפני ברכות קריאת שמע של ערבית, בעניית ברוך השם המבורך לעולם ועד, האם החזן אומר עם הקהל או אחרי הקהל?
תודה רבה

תשובה
תמיד אחרי הקהל. חוץ מעלינו לשבח.
שאלה - 144465
לכבוד הרב שלום רב
אם מותר לעשות חנוכת בית בבין המצריים....במדיה וכן אם מותר לי בחנוכת בית לברך שהחיינו על חולצה חדשה ולכוון גם על הבית החדש?

תשובה
שהחיינו לפני בין המצרים. וסעודה ללא כלי נגינה או אורגן.
שאלה - 144464
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מעוניין להעביר תרומה לאתר/ישיבה בהעברה בנקאית מארה"ב. אפשר לקבל את הפרטים (קוד SWIFT וכו'). הפרטים באתר כרגע הם רק להעברה מקומית.
תודה

תשובה
תתקשר 0522-751-941.
שאלה - 144463
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר בימי האיסור לשיר עם הבעל יחד שירי שבת קודש?

תשובה
בקול נמוך ממנו. ויש מחמירים.
שאלה - 144462
שלום כבודו,
האם יש מקור לכך שאדם, שמצליח לשדך בין 3 זוגות,זוכה לגן עדן?והאם יש בכלל עניין להציע שידוכים לאנשים?תודה רבה,רפואה איתנה,יברכך השם בכל מכל כל

תשובה
המצאה. לשדך רק שומרי טהרה.
שאלה - 144461
שלום מו"ר
אומרים שבכל דור ודור ישנו צדיק, ששורש נשמתו הוא משורשושל הרועה הכללי משה רבנו.האם ניתן לדעת מיהו הצדיק בדורנו?תודה רבה כבוד הרב,רפואה איתנה ואריכות ימים בטוב

תשובה
כך אומרת הגמרא העולם עומד על צדיק אחד שנאמר ״וצדיק יסוד עולם״. והוא איש אשר עוסק בתורה ביום ובלילה.
שאלה - 144460
לכבוד הרב
עופות של השגחת חוג חתם סופר בני ברק אפשר לסמוך לכתחילה ?

תשובה
לא מכיר.
שאלה - 144459
שלום כבוד הרב,
אני רואה לעיתים קרובות בבתים ובבניינים,מזוזות, שאינן קבועות בשליש הגובה.האם ראוי להאיר את עיניהם בנימוס?תודה רבה,אוהבים אותך מאוד כבוד הרב

תשובה
כן, בסוף השליש העליון של צד הימני לפתח.
שאלה - 144458
לכבוד הרב מוצפי שליטא מנהג מרוקאי שמת מת בבית לפני הוצאותו תוקעים בשופר.. האם צריך לחשוש למנהג ולעשותו?
תודה לכבוד הרב

תשובה
זה מנהג קדוש שנהגו בו כל עדות המזרח כדי לגרש המשטינים. ועיקרו הונהג להודיע לציבור על שיתאספו לכבדו.
שאלה - 144457
לרבנו, שאלה בהשגחה: האם קיים מושג של "טוב בדיעבד"? כי אדם שעשה עוון וה' מביא לו יסורים כדי לכפר, הרי זה טוב כי זה מנקה, אבל לכאורה זה טוב בדיעבד כי אם לא היה עוון לא היו יסורים.
תשובה
המסכן גם נכשל בעבירה, גם קיבל יסורים, ועוד אוסיף לו חלילה מכה. ואומר לו לא טוב. הנח לו.
שאלה - 144456
שלום
איך להתמודד עם ילדה[גיל 3-4] שלא רוצה לישון ?
אנחנו שומרים על כללי חינוך [שלמדנו בסימינרים תורניים]אך הדבר מטריד מאוד איננו מצליחים לפתור את בעניין בשינה

תשובה
סליחה על התגובה. ילדים מבינים מצויים אם ההורים ניתנים לכיפוף ולאופי חלש או לא.
שאלה - 144455
לכבוד הרב
ישנה תכנית ברשת מורשת בענייני כשרות עם הרב...
האם אפשר לסמוך עליו בעניין?

תשובה
זה יהיה חוסר אחריות לתת חוות דעת כללית טוב או לא. מבלי לברר כל פרט ופרט.
שאלה - 144454
לכבוד הרב שלום רב,
בתי בת 20 קיבלה ויטמינים , לא טבעי לשם חיזוק, בשם פרנטאל, אין עליו כשרות (לא כמוסות), האם מותר להשתמש?

תשובה
ביררתי במיוחד עבורכם והתברר כי הוא אינו צריך הכשר.
שאלה - 144453
לכבוד הרב שליט"א,
שמח ליבנו עד מאוד לראות את עטרת ראשנו היום בנשר. אנו מודים לרב שכיבדנו בהגעתו והרנין אוזנינו בדברי תורה ערבים. השם יברך הרב בשנות חיים טובות וארוכות!

תשובה
חזקו ואמצו. הייתם מאוד נחמדים ושמחתי לפגוש את כולכם.
שאלה - 144452
שלום לרבנו היקר , מחילה אם אני מטריד את הרב , ידוע שפת פלטר מעיקר הדין מותרת כי אין חשש חתנות וכו , האם אומרים כך גם על שאר בישולי גוים או רק לגבי פת יש את ההתר הזה ? תודה רבה רבה לרב
תשובה
אך ורק לגבי סוגי הלחם.
שאלה - 144451
לכבוד הרב שלום, אני מפרסם מוצר של מוכר אחר באתר באינטרנט, ומקבל אחוזים כל מכירה. מה לעשות אם קנו בשבת? יש לציין שאני לא מבצע אף פעולה והקונים מחו"ל, אבל הכסף נכנס לחשבון .
תשובה
אם מתחשנים אתך ושולחים אליך את התשלום באופן גלובלי שבועי או חדשי אין בעיה. אם אם זה על בסיס יומי יש מקום לעיין בהלכה.
שאלה - 144450
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה ראוי לכתוב על קברו של אבא שסבל מאוד לפני שנפטר

תשובה
המדוכה ביסורים.
שאלה - 144449
לכבוד הרב
האם לשים כובע-ים בבריכה זה נחשב משונה ולא נכון לנהוג כך או שמכיוון שבתחרויות שחיה אפילו הגברים חובשים כובע-ים ולכן יהיה מותר למרות שהוא בודד?

בברכה והצלחה

תשובה
איני מבין בחוקי בריכות.
שאלה - 144448
ביתי רוצה בחור יר"ש שלומד תורה מעבר לסדרים הרגילים בחור משקיע מתמיד שואף וכ"ו כרגע נפגשת עם בחור טוב לומד יפה אולי מעט מעל הזמנים מרגישה שאולי זו התפשרות מצידה.להמשיך?
תשובה
תמשיך ותצליח בעזרת השם יתברך.
שאלה - 144447
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לומר לפני תחילת שיעור תורה או מצווה כגון ברכת אשר יצר לרפואת פלוני אלמוני זה מועיל? במידה ולא במחילה הרב מה המעשה הנכון להתפלל לרפואה.

תשובה
העולם השתגע.
שאלה - 144446
אני בת 31 חרדית בשידוכים-בתקופה אחרונה מציעים בחורים שדורשים תמונה לפני פגישה נמנעת מלשלוח מטעמי צניעות ונפסלת כך ההצעה אנשים מהצד אומרים שזה מותר ועושה טעות האם נכון?
תשובה
זו עזות מצח גמורה. חוצפה וחוסר צניעות. נורא ואיום ממש דרכי סדום ועמורה. זה לא יהודי לבחור שידוך לפי איך שהיא נראית. וכך יוצאים ילדים חצופים.
ואוי להם מיום הדין. מחטיאי הרבים.
שאלה - 144445
לכבוד העורך היקר, אינני מכיר את כבודו אבל אני מאד מודה לכם באופן אישי על החסד התמידי בהעברת השאלות לרב ותשובות מהרב. ש-ה' יעשה עמכם חסד תמידי מידה כנגד מידה תודה רבה מקרב לב
תשובה
תודה לך. גם הרב ביקשני לברך אותך בשמו. וביקש להדגיש כי כל לילה בחצות הוא מברך את כל המשתתפים באתר.
שאלה - 144444
לכבוד הרב
ראשית ה' ישמח אותכם
אני נהג בתחבורה ציבורית ויש נוסעים שנכנסים ולא מגיעים לשלם אני לא אומר להם לבוא לשלם שמא לא להלבין את פניו ברבים.
איך אני צריך להתנהג עם הציבור

תשובה
מכיוון ואם יעלה מבקר עלול לקנוס אותך כידוע. ומשום שהם עוברים על גזל אתה רשאי להעיר להם.
שאלה - 144443
אדם חולה עם סטרואידים ומורפיום, מדי פעם מבולבל. ילדים לא נשואים. נדר בליבו לתרום למשפחות נזקקות לרפואתו. רוצה את עצת הרב למי לתרום וכמה צריך לרפואתו.
תשובה
אני מנוע מלכתוב בפומבי יצלצל בטלפון ל 022-751-941.
שאלה - 144442
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מחילה מכבוד הרב על הטרחה, מהם דברים שלא בטלים אפילו לא באלף?
אפשר בבקשה הסבר קצר או הפנייה לספרים?
תודה רבה
ה' יאריך ימיך בטוב ושנותך בנעימים

תשובה
דבר שיש לו מתירים. ביצה ג, ב.
הקדש. פסחים כ״ז, ב.
דבר הנמכר במנין. ביצה ה, ב.
בריה. זבחים ע״ג, א.
ויש עוד רבים וכאן עמד הקולמוס.
שאלה - 144441
רבנו שלום,אני קונה כבד צלוי מחנות באיזור חרדי וכל הצוות חרדים, הם אמרו שהכבד נצלה תוך ג' ימים,האם אפשר לסמוך? כי הרב אמר שאין באפשרותנו היום תוך ג' ימים לצלות כבד
תודה רבה

תשובה
אני לא מאמין לשום אחד.
שאלה - 144440
לכבוד הרב שלום רב
אבל על אב שקונה בגדים חדשים (לא לבן) יכול ללבוש ישר או צריך לתת למשהו שילבש קודם
ואם כן האם יכול לברך שהחיינו

תשובה
ילבשנו בשבת ויברך שהחיינו.
שאלה - 144439
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
בעבודתי המנהלת עומדת לעזוב אחרי שמס׳ אנשים שכתבו מכתב מכפיש עליה. כעת מחלוקת בצוות. כותבים מכתב לטהר את שמה חלק מתנגדים. האם לחתום על המכתב הטוב ?

תשובה
לחתום לטובתה.
שאלה - 144438
לכבוד הרב שליט"א
איך אדע האם אני בדרך הנכונה?רוצה להתקרב לה', איך עושים את זה נכון?ראיתי אנשים שבטוחים שהם בדרך הנכונה ומתכוונים לשם שמיםאבל הם טועיםמה אעשה שלא אהיה כך?

תשובה
תתחברי לרב גדול בישראל. נקי וצדיק.
שאלה - 144437
לכבוד הרב מוצפי הי"ו

קראתי את תשובתך לשאלתי אודות אפשרות להגהת סידורים.תדע הרב שעל כל פושע שמחרף ומגדף כזה יש עשרה שאוהבים אותך.אנחנו עדתך נשמח לסידורים עפ"י הגהותיך.

תשובה
אינני פוחד או חושש מהם. הרי הם מפחדים ויש להם ממה לפחד. ולכן מפיצים שמועות שגדולי הדור תומכים בהם וזה שקר וכזב. כמו שמפיצים שכאילו חזרתי בי חלילה וחס. לא אבגוד בהשם יתברך ובתורתו.

הסברתי שכל מה שלא הוצאתי סידור עד עתה הוא להימנע ממחלוקות.
שאלה - 144436
לכבוד הרב מוצפי
בחודש הקרוב נהיה כל החברה דף יומי מרחובות בצפון.
רצינו לשלב גם את מצוות הגז. האם כבוד הרב יכול לקשר אותנו למקום שאפשרמלעדות שם

תשובה
נזכרתם מאוחר. עכשיו כל הכבשים גולחו, מסכנים לא יכלו לסבול את השרב הכבד.
שאלה - 144435
לכבוד הרב שלום רב
הרב שיש שתי בחירות אחת חוזרת בתשובה חזקה או חרדית מבית פחות חזקה את מי יש להעדיף?

תשובה
תבחר את הכי חזקה ביראת השם ותצליח.
שאלה - 144434
לכבוד הרב שלום רב
תודה לבורא עולםאישה, בתפילה העמידה בציבור מה עדיף:לכוון בשם ה' הכוונות שצריך שילוב+היה..אדון הכלואז אני לא מספיקה לקדושהאו לא לכוון ולהספיק לקדושה?

תשובה
אשה מכוונת רק פירוש המילים.
שאלה - 144433
שלום לכ' הרב
כלום כבר לא ברור . כואב הלב. חדשות לבקרים מסתבר שמי שנחשבו כצדיקים מגלים פניהם כשחקנים או כרשעים, מכרו נשמתם ליצה"ר. והרי נאמר "עשה לך רב" ואיך נדע על מי לסמוך?

תשובה
אתה בהחלט צודק אל תאמין בסתם אנשים. רק בגדולי ההלכה המפורסמים תבחר אחד מהכי גדולים ושם ורק שם תקיים ״עשה לך רב״.
שאלה - 144432
לכבוד הרב
לרב הצדיק רווק 48 בחובות בבנק וגם בשוק אפור הצפי עוד שנתיים לסיים בדרך הטבע הכרתי גרושה 37 שני ילדים עובדת יראת שמיים כסוי ראש אמא אומרת איך תפרנס האם לוותר ? ברכה

תשובה
לא לוותר תעשה ותצליח. תחפש הלוואה מקרובים עם תשלומים נוחים. ותחסל את ההלוואה בשוק האפור ומיד.
שאלה - 144431
עט"ר
מתי יש לברך שהחיינו על חולצה חדשה?
כאשר לובש את החולצה או אחרי שלובש את החולצה?
והאם כאשר שולח את החולצה לתופרת ומודד את החולצה זה גורם שאסור לברך לאחר מכן?

תשובה
בשעת הלבישה. ואם לא בירך לפני יכול לברך כל עוד היא עליו.
מדידה בלבד אינה מחייבת וכשתהיה מתאימה ויחליט ללובשה יברך.
שאלה - 144430
לכבוד הרב
אני תימני , האם אני יכול לברך, לקרוא בתורה ולהתפלל לפי המבטא הספרדי?

תשובה
בהחלט כן. כי תימני הוא ספרדי ואנחנו אוהבים אותם מאוד. כמו את כל היהודים.
שאלה - 144429
שלום לכבוד הרב שליט"א, האם מותר לקהל לענות ברוך הוא וברוך שמו לברכות ההפטרה של המברך גם כשהוא קורא ההפטרה מתוך קלף? תודה רבה.
תשובה
כן בהחלט.
שאלה - 144428
שלום לרב. אדם שנפטר ונקבר ביום שני השבוע. מתי קמים ועולים לקבר? ומתי השלושים? בדחיפות , תודה..
תשובה
קמים מהשבעה ביום ראשון בבוקר ופוקדים את ציונו מיד. הלימוד יכול להיערך במוצאי שבת בחוג המצומצם.
שאלה - 144427
לכבוד הרב שלום רב
בעלי אברך שמזכה (תרבים,) את הרבים יושב באוהלה של תורה כול שעות היום והערב,פעם בשנה,ביום הולדתי מבקשת נסיעה לקברות צדיקים,מסביר שזה ביטול תורה,צריכה לוותר?תודה

תשובה
אם יש יום שהוא לא מוסר בו שיעור לאחרים. הוא רשאי לנסוע אתך.
שאלה - 144426
להג"מ שליט"א
רבנו יונה (מב: ברי"ף ד"ה הרואה, הובא בב"י) ים הגדול למעט ימים קטנים כמו שלוליות שנפרדין מהים הגדול.
מה נחשב שלולית שאין לברך? מה חלק מהים הגדול שמברכים עליו?

תשובה
שלוליחת כמשמעה, זרוע צרה מהים אין מברכים עליה עד שיראה את כל מרחב הים לאופקו.
שאלה - 144425
לרב! ביתי נפגשת עם בחור מידות טובות היום סיפר שהוריו חזרו בתשובה מייד לאחר חתונתם זה מפריע לה לחשוש?
ב. בעל תשובה שבעבר חילל שבת בפרהסיא אינו יכול להיות ש"ץ בימים נוראים?

תשובה
א, לא מפריע בכלל. ויכול להיות הגון וראוי יותר מאחרים.
ב, הרא״ש ז״ל כתב שאם שב בתשובה שלימה באמת. תפילתו חשובה יותר ומתקבלת.
וכן כתב בנו הרב בעל הטורים ז"ל טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נג וזה לשון אדוני אבי ז"ל בתשובה מה שכתבת שנהגו באלו המקומות למנות בזויי המשפחות לשלוחי צבור ויש בדבר הזה בזוי מצוה כאילו אינו כדאי למיוחסין שבישראל אלא כשאר אומניות וחלילה להיות מלאכת השם אומנות אלא עטרה לראש גם אני נתרעמתי מיום בואי הנה על חזני הארץ הזאת אבל לא נתרעמתי על שלך כי תלית הדבר ביחס משפחה ואינו כן בעיני המקום אם הוא מיוחס ורשע מה תועלת לפני המקום ביחס שלו ואם הוא ממשפחה בזויה וצדיק טוב לקרב מזרע רחוקים שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב אבל תרעומתי כי חזני הארץ הזאת הם להנאתן לשמוע קול ערב ואם הוא רשע גמור אין חוששין רק שיהיה נעים זמירות והקב"ה אומר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה".
שאלה - 144424
לכבוד הרב מחילה אבל
בשאלתי הקודמת הרב ענה לי על הרחיצה בים אבל לא לגבי תפירות הנשים בס"ת והשתתפות אנשים לסוף כתיבת הס"ת
אורך ימים ושנות חיים לרב

תשובה
העורך. עשית רווחים גדולים מאוד בין שורה לשורה ולכן השאלה לא נראתה ולא הוצגה בפני הרב. להשתדל לא לעשות רווחים.
תשובת הרב, ספר תורה שנפתחה תפירתו ברוב העמוד פסול. ולכן אין לאשה לתופרו אלא איש. והאיש צריך שיהיה כשר וצדיק ומדקדק במצוות וכל שכן לכתיבת אות אחת אפילו. וצריך שיאמר״לשם קדושת ספר תורה״.
שאלה - 144423
אני בחורה בת 18 ויש לי חבר בן 24 גרוש עם ילדה (אצל הגרושה)
השאלה האם אפשר לקדם חתונה או לפרק את זה

תשובה
לא הבנתי מה זה חבר? נפגשים? נוגעים? זה עוון. חמור
שאלה - 144422
לכבוד הרב הגאון
האם מותר ללכת לים או לבריכה אחרי ר'ח אב לפני שבוע שחל בוהאם מותר לנשים להשתתף בתפירות של ס'ת והאם מותר שהאנשים ישתתפו לגמור הכתיבהאריכות ימים לעט"ר שליט"א

תשובה
גם אם מותר זה מסוכן.
שאלה - 144421
לכבוד הרב שלום רב, אשמח בבקשה אם הרב יוכל לעשות לי דחוף התרת קללות. שמי מופיע למעלה. תודה רבה!
תשובה
בלי נדר.
שאלה - 144420
לכבוד הרב שלום רב
דברים שאסור להניחם ע״ג קרקע, מה הדין כשהינם בתוך ילקוט.
שאלתי בפרט לגבי מלח של ספירת העומר.

תשובה
מותר.
שאלה - 144419
לגולשי האתר, לעניות דעתי דורנו צריך להתחזק בכבוד לת"ח. לא כל אחד רשאי להביע דעתו ו "ליעץ" לרב. אנא, כואב מאוד לקרוא או לשמוע דברים חמורים כאלה. במחילה מכולם ומהרב.
תשובה
זה היה מכוון על ידי מחטיאי הרבים. העורך.
שאלה - 144418
יישר כח לרב על השיעור המאלף והמעניין בנשר
יברך השם את הרב בבריאות איתנה ונהורא מעליא
ותודה למנחם היקר שלמרות שכבר לא גר איתנו בנשר דואג להעביר את תורת רבו בכל הזדמנות לנשר

תשובה
תודה לכולכם. שאתם אוהבים את התורה הקדושה.
שאלה - 144417
לכבוד הרב שלום רב
שאלה כללית,לא מכוון לדמות ספציפית.כשמדי פעם גדולי או רבני ישראל מותחים ביקורת על מישהו,לפעמים גם על ת"ח,כיצד נדע מתי לשתוק,ומתי מותר לומר לאחרים?

תשובה
בכל מעשה לגופו.
שאלה - 144416
לכבוד הרב שאנו אוהבים המון, חומוסיה של ערבים האם יש בעיה משום בישולי גוים ? כי ידוע שרבנו האר"י החי אוסר חומוס של גוים,ויש מתירים,מה ההלכה ? תודה לרב שה' ישמח אותך !!!!
תשובה
כיוון שבשמחות הוא מוגש לשלחנות. נקרא עולה עלשלחן מלכים ויש בו איסור בישולי גויים.
שאלה - 144415
לכבוד הרב שליט"א
אבל בתוך יב חודש יכול להתפלל תפילת מנחה בשעה 13:30 ולהיות שליח ציבור או להתפלל בשעה שבע ולא להיות שליח ציבור מה עדיף?
והשם יתברך יברך אותך בכל מילי דמיטב

תשובה
יתפלל בערב עדיף. ואין שום חיוב להיות שליח ציבור.
שאלה - 144414
שלום לכבוד הרבמדוע יש כלכך הרבה סוגים של כשרויות לבשרהאם הדבר נורמלי או שרק מדובר בכסףהדבר מביא רק למחלוקותאם אני קונה רבנות חלק זה מספיק?תודה לרב
תשובה
התחרות מוזילה את המחירים. ומטיבה את רמת הכשרות.
שאלה - 144413
שלום לכבוד הרב
אני אמא צעירה ל2 תינוקות,בן 3 חודשים ותינוקת בת שנה ו3,בעלי כל ערב מתפלל מנחה וערבית בין השעות 19:00 ל20:30 ואלו השעות הכי קשות שלי איתם.האם יש לזה פיתרון?

תשובה
אולי יתפלל מנחה במקום העבודה. יבוא לבית לעזור ויצא לתפלת ערבית.
שאלה - 144412
שלום לכבוד הרב היקר,
אני אוהב אותך אהבת נפש.
יש לי משאלת לב להיות במחיצתך שבת שלמה.
אשמח אם הרב יזמין אותי להתארח אצלו ויגשים לי את המשאלה.

תשובה
העורך. בהזדמנות קרובה נודיעך.
שאלה - 144411
כה"ר, אני נולדתי בשם אלירן ע"ש דודי אליהו שנפ' בן 20. בגיל 18 חליתי והוסיפו לי את השם חיים. אני זמן רב סובל מבעיות בריאות וייסורים בפרנסה האם להשאר בשם זה או שיש להחליפו?
תשובה
תשתמש הרבה בשם חיים. ותתפלל אל השם. ולא אשם השם
שאלה - 144410
לכבוד הרב
אני שומע את שיעורי הרב וקורא את ספרי הרב וכל פעם נהנה מלשמוע ולקרוא על רבנים ענקיים וסיפוריהם וזה מחזק מאוד. כבוד הרב יוכל לחבר ספר על גדולת הרבנים, רקע וסיפורים?

תשובה
עשות ספרים הרבה אין קץ.
שאלה - 144409
לכבוד עטר בשוע ס שכח ס'ל חזינן דאסור לשפשף במים וביאר
המנוח"א שהואיל ועושה רפואה עי מים דמי לסממנים ואסרוהו חזל
וקשה שבחזו"ע כרך ג עמ שסא התיר ליתן קרח על מכה
ולעשות קומפרסי

תשובה
על גדול דורנו ואור עיננו אתה מקשה. הרי כל רז לא אניס ליה. ומי יעמוד כנגדו?
שאלה - 144408
לכבוד הרב האם יש עניין לאבי הבן ללבוש לבן בברית המילה של בנו?
תשובה
בכלל לא, אלא לובש בגדי שבת.
שאלה - 144407
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שאלתי האם שמיעת קריאה ספר תורה בשידור חי או מוקלט,פותר אותי מלהגיע לבית הכנסת

תשובה
חס ושלום אינה מועילה כלל וצריך ללכת לבית הכנסת.
שאלה - 144406
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה שלומך רבי ומורי!
חזן שעולה להתפלל מנחה,לובש ציצית בלי ברכה.ישנם בבית כנסת שאומרים יש שזה מנהג ואצלם לא מברכים?בריאות איתנה תמשיך בעשייה הקודש

תשובה
ההלכה קובעת. שאם הטלית מיועדת מראש לעובר לפני התיבה ועתה יום הוא מברך עליה. מצד מתנה על מנת להחזיר.
שאלה - 144405
לכה"ר
לעיתים קורה שבדרך הביתה מביה"כ מבקשים ממני להשלים למניין בבי"כ אחר כדי שיאמרו קדיש ואז יוצא שכאשר אני יוצא מביה"כ אני העשירי ויוצא,ורי"חכותב שזה לא טוב.מה לעשות?

תשובה
מצווה גדולה וטוב מאוד אתה עושה. כי העשירי יגיע אחריך.
שאלה - 144404
שלום לכבוד הרב
יום השלושים לפטירתו של אבי חל ביום שבת. מאחר ולא עולים בשבת, האם ניתן לעלות לקבר ביום שישי ?

תשובה
כן בהחלטואין יוצאים מהאבל על אב רק ביום ראשון הוא יום 31.
שאלה - 144403
שלום לכבוד הרב אני עובר שיקום נפשי אני למדתי
בכולל קבוע בעבר ושואלים אותי לאן נעלמתי, ואני מתבייש לספר שאני בשיקום
אז אני אומר שאני עובד בעבודה זמנית עוזר נהג. האם זה שקר?

תשובה
יפה אתה אומר. כי צריך זהירות מדיבורים מיותרים. ואתה עוזר לרב שלך שהוא הנהג.
שאלה - 144402
שלום לכבוד הרב,
אדם שקנה בקניה אחת שלוש חולצות האם יברך על אחת שהחיינו ויפטור האחרות או שיכול לברך על כל אחת ואחת?
תודה רבה על הכל.

תשובה
כיוון שהמנהג לברך כשלובשם. ולא ברכישתם. יברך על כל אחת ביום נפרד כשלובש.
שאלה - 144401
תודה לכה"ר האהוב על האמת והיושר, מלחמתו של הרב לאחרונה היא מוסר גדול עבורנו.
ידוע שלא טוב לבשר בשורות לא טובות, אך כשצריך להודיע על איזה אדם שנפטר, מה הדרך הנכונה לעשות זאת

תשובה
בדרך רמז. כגון שמצבו אנוש. ואחר כך אין סיכוי. או אם יש פרטים על ההלוויה להודיע על קיומה.
שאלה - 144400
שלום לכבוד הרב,חזרתי בתשובה מלאה,אבל פעם חייתי עם חבר ורצינו להתחתן,הייתי בהריון ואבי הכריח אותי להפיל.על מי העוון? עלי? על אבי? ואיך מכפרים?
תשובה
אין עלייך עוון כלל.
שאלה - 144399
לכבוד הרב
מורנו הרב שליט"א לימד שטוב לכוין "אדני שפתי תפתח" ר"ת אשת לכפר עוון אשת איש ב"מ. ומקורו בדברי רבנו האריז"ל
האם יוכל לומר לנו מקורו ע"מ שנוסיף בהערות
תודה וסליחה

תשובה
סידור הרש״ש תחילת העמידה.
עתה אני בדרכים. בלי נדר כשאגיע לספריה תזכירני ואכתוב לך.
שאלה - 144398
לכבוד הרב שלום רב ,בבקשה את עזרתך , נשואה 15 שנה לבעל חילוני. אחרי שנים שהוא מתנגד לדת ומציק לי , מרגישה שלא אוהבת אותו יותר...מרגישה שאין על מה לדבר איתו...מה אפשר לעשות ?
תשובה
תמתיני מעט אולי יש תקווה שישוב מדרכו הרעה.
שאלה - 144397
לכבוד הרב שלום רב רציתי לשאול האם לאישה מותר להיות ספרית (מעצבת שיער) לנשים וזה דורש לעשות צבעים בולטים לשיער ותסרוקות גם לנשים חילוניות נשואות שלא שמות כיסוי ראש ?
תשובה
מותר. ויש עדיפות לנשים שומרות מצוות.
שאלה - 144396
שלום לכבוד הרב
אנחנו עוברים טיפולי פוריות, כרגע באכזבה, אתמול דברנו על טיפול נוסף ובסערת רגשות אמרה אני לא רוצה לגדל תינוק, אח"כ הזדעזענו מהמילים שיצאו מפיה, איך לתקן

תשובה
דבריה בטלים ולא משפיעים יהיו ילדים הרבה ובקלות.
שאלה - 144395
לכבוד הרב
האם יש יתרון כלשהו מבחינה הלכתית לקבל שבת תכף אחר הפלג, או שגם אם מקבל סמוך לשקיעה כדברי האריז"ל לא גרע מזה שקיבל בפלג משום שאין הידור בתוספת גדולה כל כך

תשובה
יש בהחלט מעלה להקדים. רק האשה אל תקדים הרבה את הדלקת הנרות. אלא ככל שיהיה סמוך לחצי שעה האחרונה לפני השקיעה הרי זה משובח.
שאלה - 144394
לכבוד הרב אני מלווה בלידה לוויתי יולדת לפי התגובה לאחר הלידה לא היתה מרוצה מאז היא מעקמת פרצוף שילמה לי אחרי הלידה אני מתייסרת אולי להחזיר עשיתי כל שיכולתי לרצות אותה תודה
תשובה
תחזירי לה מחצית כספה.
שאלה - 144393
לכבוד הרב
נהוג לנשק דבר שנעשה בו קדושה.
נכון שאסור אבל מי שבכל זאת מחזיק פלאפון ומתפלל בו האם יש עניין לנשק אותו לאחר התפילה?

תשובה
לא, כי מפני הרואים וחושבים מחשבות אחרות. ובפרט שהוא אינו כתוב בפועל וגם נמחק.
שאלה - 144392
מחילה על הבורות אבל קראתי בשו"ת שעדיף ישיבה סגורה . מה הכוונה בישיבה פתוחה/סגורה ? האם זה אומר שעדיף ישיבה עם פנימיה? מאיזה גיל לשלוח? תודה רבה
תשובה
ישיבה פתוחה שהבחורים רשאים לצאת ולבוא בפיקוח מאוד רופף אם בכלל.
שאלה - 144391
לכבוד הרב
אנחנו מתלבטים בבחירת שם לבת שנולדה לנו בשעה טובה, הלל או הללי או אמונה.
תודה רבה לרב וסליחה אם אנחנו מטריחים ומטרידים את הרב.

תשובה
לא שמות אדם או בת כלל. תקראו שרה. או אסתר.
שאלה - 144390
לכבוד הרב שלום רב
אם חיממתי מאכל פרווה במיקרו בשרי, האם אני נחשב בשרי וצריך להמתין שש שעות ע"מ לאכול חלבי

תשובה
אם התנור היה נקי. והפרווה היה מכוסה. הוא נשאר פרווה.
שאלה - 144389
לרה"ג
לגבי המנין הלחוץ והרב אמר להחליף
זה המנין היחיד באיזור והגענו כדי לקרב ולחזק יהודים וליצור מנין
חלק מהקשים שיש מחסור חמור באנשים ולא שייך לסגור את המנין
כמו חו"ל כאן

תשובה
תמשיכו לחזקוולהרחיבו עוד ועוד. ואם עמדתם ששה יחד לחש. ואחר כך הצטרפו הארבעה כשיסיימו תאמרו חזרה.
שאלה - 144388
שלום לכבוד הרב,
מחילה מכבודו, אם האישה רומזת לבעל שברצונה, ומדובר בשעות היום, האם להיענות לה, או לדחות לשעות הערב?

תודה.

תשובה
מצווה לענות לה.
שאלה - 144387
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
איך אפשר להקדיש לנפטר/ת לימוד,צדקה,מעשים טובים.יורה דעה רמ"ט או"ח תרכא אנו חייבים בהם בכל מקרה

תשובה
אנחנו מעולםלא מקדישים תורה לומדים לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראינו כנזכר בלשם יחוד. אחר הלימוד עושים מי שבירך או השכבה. כמו בעלי. לתורה.
שאלה - 144386
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
זוג שמקיים אורח חיים חרדי. בעל אברך ואישה בצניעות. כבר יותר מ5 שנים קשות ללא ילדים.
מה לעשות?

תשובה
הבעל יקנה בקבוק יין ויתנו במתנה לאשתו והיא תביא אותו לברית המילה ויקדשו עליו.
שאלה - 144385
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אישתי שתחי' שואלת אם יש בעיה בנגיעה באחים.

תשובה
כל נגיעה לצורך כמו טיפול רפואי או מסירת חפץ. מפתח ועוד מותרת. אך נגיעה שיש בה צד של חיבה אסורה.
שאלה - 144384
לכבוד רבנו שליט"א
אני אדם שיודע שחסר לו בדרך ארץ ומשתדל ללמוד תורה ילמדנו רבנו שליט"א האם כדי ללמוד יותר מוסר וכו או תורה?
תודה רבה כבוד הרב אשמח לברכה שאני (יזכה) אזכה להיות עבד ה

תשובה
לפני כל לימוד תלמד רבע שעה מוסר.
שאלה - 144383
שלום כבוד הרב. אני בעל חובות הרבה וזקוק לכסף מצאתי גוי שיתן לי את הכסף הזה האם מותר לקחת ממנו?
תשובה
מותר.
שאלה - 144382
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
היה לי צרה כלשהי ובזכות תפילה בציון הצדיק הבבא סאלי זצוקל השם הושיע אותי איך להשיב לצדיק על העזרה שלו תודה מראש

תשובה
תשיבי להשם יתברך ישירות בהחזקת תורה. שיעורים. החזרה בתשובה ועוד.
תתחילי ללמוד הלכות שבת על הסדר.
שאלה - 144381
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני מתפלל בבית כנסת בניו יורק ויש שמה אולם שעושים חתונות מעורבות עם ריקודים מעורבים האם מותר להתפלל וללמוד בבית כנסת הזה?

תשובה
כיוון שאין ריקודים בבית הכנסת עצמו. מותר לך להתפלל שם כי זה אינו אותו אולם.
שאלה - 144380
לכבוד הרב
מה כוונת הרב כשאומר לצעוק מהלב אם יוכל להסביר איך צועקים אל השם שישמע את תפילותינו.
תודה רבה

תשובה
לדבר אליו בהכנעה בפחד באימה ברעדה. ותאמר לו אין לי בעולם זולתיך אין מי שמבין ויודע צערי רק אתה. אינני נשען על שום אדם או כח רק עליך. אתה בראת אותי ואתה יודע את כאבי. עזור לי עזור לי. ותוריד דמעות כמה שתוכל ותיוושע.
שאלה - 144379
לכבוד הרב מוצפי האם יש מקור לאיסור לאישה לנעול סנדלים רואים את האצבעות ללא גרביון חצאית שמכסה את כל השוק .אישה סובלת פטרת ברגליים ורופא אמר יש צורך באיוורור רגליים תמיד.
תשובה
בבית ובחצר מותר. בחוץ צריכים כיסוי.
שאלה - 144378
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עדיף לוותר כשאין ברירה, חזרת הש"צ או תחנון ? מנין קטן שמתחילים חזרה ב6 אנשים
אם 9 התחילו יוצר אור ביחיד ופתאום מגיע עשירי אומרים קדיש ? ברכו ?
תודה

תשובה
תחליפו את המקום. זה לא רציני בכלל.
שאלה - 144377
לכבוד הרב שלום רב
כשנותנים צדקה בעת שאומרים אלהא דמאיר ענני,יש סכום מינימלי אותו יש לתת לצדקה? תודה!!

תשובה
סכום מסויים לא. אלא שלש יחידות מטבעות.
שאלה - 144376
לכבוד הרב
נשואה 9 שנים 6 שנים ישנים בחדרים נפרדים

תשובה
העורך, הרב פרץ בבכי כשקרא את העובר עלייך. ואין בכוחו להגיב.
שאלה - 144375
לכבוד הרב
משפחה המונה 8 נפשות.גרים בשכירות.עד לפני כמה חודשים בעלי היה אברך ויצא. חברה מעבירה לי מעשרות מידי חודש. בבחינת תומכי דאוריתא האם להפסיק לקחת כי יצא מהכולל?

תשובה
אם הוא עובד להפסיק לקבל. ואם המצב הכלכלי גרוע ויש תינוקות מותר לקבל
שאלה - 144374
שלום לרב
כבר תקופה מנסה להתמיד ולקום לנץ וכל פעם נופל.
מה הרב ממליץ כדי לקום עם אש של התלהבות בבוקר שתחזיק מעמד.השם יברך ויחזק אותכם.אמן

תשובה
לישן מוקדם.
שאלה - 144373
לכבוד הרב
א באמירת קדיש האם יש עניין לכוין פעמיים כ"ח ופעמיים מ"ב (תיבות ואותיות)?
ב "אלו דברים שאדם עושה אותם וכו' והשכמת בית הכנסת" האם מוסיפים "והשכמת בית המדרש"?
תודה

תשובה
א, כן בהחלט. ועיין ארחות ציון ומקורו בשער הכוונות בדרוש קדיש הודו.
ב, להוסיף בהחלט.
שאלה - 144372
לכבוד הרב שלום רב
האם בעת קניית מחשב חדש/משומש עליי לחקור ולבדוק שהתוכנות שמותקנות בו הינן מקוריות ולא הועתקו?

תשובה
צריכים בהחלט להשתדל שלא יתערב שם גזל.
שאלה - 144371
לכבוד הרב שלום רב
קשה לי לבטא את המילים בתפילה כראוי[קוטע תיבות/בולע תיבות וכו.. , ויש סיכוי משמעותי שאברך ברכות לבטלה בתפילה, עדיף להתפלל הביננו או "תפילה קצרה"?

תשובה
אתה זקוק דחוף לטיפול מקצועי. תיגש לרופא המשפחה וקבל הפניה לאיש מקצוע ומהר.
שאלה - 144370
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הלכתית האם מותר להוציא צו הרחקה מבית כנסת ע"י המשטרה?

תשובה
יש מצבים שמותר ויש שלא.
שאלה - 144369
שלום לכבוד הרב
מחילה מכבוד תורתו
חברה לעבודה שאינה שומרת תורה ומצוות בקשה ממנה לקנות לה צלוחיות לעוגה
וידוע שלא תטביל אותן או תברך על האוכל שעליהם...
האם מותר?

תשובה
תטבילי ותביאי לה.
שאלה - 144368
לכבוד הרב שלום,להוריי בריכה פרטית בבית,עם שפה,מסביב בטון,ומרוצף.כשאנו מגיעים לשבת בני(בן 4) רוצה לשחות בשבת. יש ענין להקל?
איך להסביר לו? זה ניסיון קשה לילד בן 4.

תשובה
אסור בהחלט. להסביר שהדבר מסוכן.
שאלה - 144367
שלום לכבוד הרב שליט"א

האם הרב יכול להוציא סידורים בנוסח שכבודו מתפלל בהם? כל סידור רשום הגהה אחרת.נשמח לסט סידורים לפי הגהת רבנו.

תשובה
זה רק עלול חלילה להרבות מחלוקות בישראל בדורינו היתום.
ותראה לך ידידי הטהור, על שערוריה נוראה המתחוללת סביבנו והערתי עליה מנהמת לבי בבכי ובתחנונים. קמו עלי זדים באיומים בחרפות ובגידופים. ועד לרגע זה הם ממציאים שמועות שקר ושוא בשמי כאילו חזרתי בי. וכאילו עוד דברים שאין השעה מתאימה לפרטם. ואמרו חז״ל ״בשעת המפזרים כנס״.
שאלה - 144366
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני הולכת עים בעלי פעם בחודש שאני מותרת לקבר של אבי ושל חמי ז"ל מדליקה נר קוראת תהילים ושוטפת את המצבה האם זה בסדר תודה כבוד הרב
תשובה
ללכת כמה שפחות זה יותר בריא לכם.
שאלה - 144365
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה עושים שהזיווג מתעכב מתפללים ולא נענים ונופלים ליאוש

תשובה
הולכים לכותל המערבי וצועקים מהלב לאבינו שבשמיים.
שאלה - 144364
לכבוד הרב שליט"א
1.האם אדם שאמר בפיו בלי נדר אתן סך של..לרגל חג שבועות ולא נתן, האם חייב ?
2.ברית מילה בביכ"נ, האם אפשר את הסעודה בבית הכנסת?
תודה רבה לרב היקר על כל פועלו !

תשובה
מטעם נדר לא. כי אמר בפיו בלי נדר. אך יש בעיה של הכתוב ״מוצא שפתיך תשמור ועשית״.
ב, אסור לעשות סעודות בבית הכנסת כי זה חילול הקודש חמור מאוד.
שאלה - 144363
שלום לכבוד הרב
ביקשו מממני לשאול לגבי שמות לבנים בן או סהר משפחה שאינה שומרת תורה ומצוות ?
כיצד נתן להמליץ להם על שמות אחרים כמו דוד ועוד

תשובה
להסביר להם שהם יהודים. ושמות כאלה מביאים נזק לילד גם כשיגדל.
שאלה - 144362
שלום לכבוד הרב
אברך שבכולל שלו נשרף ספר תורה ,האם צריך לקבל עליו תענית?

תשובה
בהחלט כן. כי כתבו הפוסקים שהוא סימן שלא הגינו הזכויות והתורה שמקיימים המשתתפים שם. ולא נמנע הדבר הנורא הזה.
שאלה - 144361
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
האם יש איסור להסתפר אחרי השקיעהלאישה בהכנות לטבילה ואם יש איסור בכללתודה כבוד הרב

תשובה
לאשה הכל מותר ובפרט להכנה למצווה.
שאלה - 144360
לרב מוצפי שלום, האם מותר שבן מחמיא לאמו שיש לה עיניים יפות, או שיש בזה חוסר צניעות?
תשובה
הדבר אסור בהחלט.
שאלה - 144359
לכבוד הרב שלום רב
משתדל בדרך לעבודה ובעבודה שיש זמן (מסכימים לי) לשמוע שיעורי הלכה/מוסר של הרב ושל ר' יצחק יוסף ואחיו ר' דוד האם להמשיך כך או לשנות?
תודה

תשובה
תמשיך ותצליח.
שאלה - 144358
לגאון כת"ר שליט"א

נשאלתי ממחלק עלונים האם להמשיך לחלק, לומר לו שיפסיק?

בדור בו "האמת נעדרת" ברוך השם שזכינו בך רבינו שלא זז מהאמת.
שנזכה להדבק וללמוד ממך.

תשובה
כל עתון המכיל בתוכו פירסומות בידור, בילוי, הרקדה, אתרי היכרויות וכדומה אסור בנגיעה.
ובכלל הם טוענים כי עיתונם מחולק ״בבתי כנסת חילונים״........
שאלה - 144357
שלום לכבוד הרב קורה שאני בנסיעות מאוחר ורואה תלמידי ישיבה מבקשים "טראמפ" חלקם באמת בכוונה טהורה וחלקם ממש לא איך לנהוג וכאשר אנו רוצים להתפלל לשלומכם מה שם הרבנית ז"ל?
תשובה
אברכים צדיקים שאין כלי תחבורה שיקחם ללמוד תורה ודאי מצווה רבה בכך. אחרים לא.
אספר לך עובדא אתנו ב-12בלילה שלשה בחורים ללא מגבעת ומעיל עצרו אותנו בלב צומת קרית מלאכי וביקשו לעלות לבני ברק. נזפנו בהם על ש״ברחו״ מהישיבה ואמרנו להם שהיעד הוא ירושלים. אמרו, יופי, קח אותנו לירושלים לא רוצים בני ברק. ללמדך שמשוטטים המה בלילות באפס מעשה.
שאלה - 144356
לכבוד הרב שלום רב לשואלת על הטלויזיה אל תתעסקי בדברים שלא שייכים לך מי שחולק על רבו כחולק על השכינה יישר כח לרב על הכל על האמת הצרופה ירבו כמוך
תשובה
היא סוכנת כפולה. העורך.
שאלה - 144355
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם כהן יכול לעלות שלישי אחרי כהן ולוי בימי חול ושבת?

תשובה
אסור בהחלט מפני שיאמרו זה שקודם לו פגום היה חלילה.
שאלה - 144354
לכבוד הרב שליט"א
האם מותר לתרום צדקה בהוראת קבע הם מתקשרים אלייומשכנעים, האם לתרום להם?

תשובה
העורך. הרב הודיעכם כדי להציל את נפשותיכם מלסייע לשודדים עשרות רבות של פעמים מדי שנה. לא לתרום ל״אירגונים״, שודדים הם. בעלי תאוות ממון הם.

תנו משהו למשפחה עניה באיזורכים ותחיו.
שאלה - 144353
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
ביום שבת האחרון התכופפתי לחלוץ את הנעל איבדתי את שיווי המשקל, תוך כדי ידי לחצה על מפסק החשמל ונדלק האור שכלל לא הייתי נצרך לו. איך אוכל לכפר ?

תשובה
זה מוגדר ״מתעסק״ ולכן תן מטבע לצדקה לכפרה.
שאלה - 144352
לכבוד הרב שלום רב
מה עדיף לעשות עם הבן 16 עזב את הישיבה אין לו חשק לתורה עושה הגיע אלינו לניו יורק האם לשלוח לבית ספר סגנון מזרחי או בי"ס סגנון קירוב (הרוב חילונים) אן לעבוד ?

תשובה
תשלחנו לעבודה אתך בפיקוח.
שאלה - 144351
לכה"ר
א.כשאני הולך לישון ביום אני מחליף ציצית לשינה ומברך עליה, כשאני קם ומחזיר הציצית שהיתה עלי קודם השינה האם מברך עליה?
ב.האם ישנה בעיה לתלות ציצית בחדר השירותים?

תשובה
בכל פעם שמחליפים טלית קטן וזה ביום דווקא ולא בלילה מברכים על מצות ציצית. ומותר לתלותה בחדר האמבטיה.
שאלה - 144350
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מחילה על ההטרדה , דברתי עם חברי
תשובה
מצטער לומר לך שיש לך חבר שוטה רשע ומורד בתורה הקדושה ומוציא לעז על חכמי ישראל ואין לו מחילה שהוא מחטיא את הרבים ומכניסם לגהינם. והוא ישא את עוונם. ומוציא עצמו מכלל ישראל. ותזהיר אותו שהוא בנידוי.
שאלה - 144349
אני משתדל לעזור לאנשים שהסתבכו מבחינה כלכלית ולכוון אותם. ורציתי לדעת מה הגדר בין ביטחון בה' לבין ההשתדלות להשיג פרנסה. המשותף לרובם שהם אדישים... ומאזן הכנסה שלילי.
תשובה
הדרכה נכונה והשתדלות אינה חלילה פוגעת כלל ואפילו כהוא זה בבטחון בהשם יתברך.
שאלה - 144348
לכבוד הרב, לאמא של חברה יש את המחלה בבטן. הרופאים מיואשים ומציעים להרדים אותה לגמרי ולהכניס אותה לקומה. מה לעשות?
תשובה
לא כדאי להרדים. לתת תרופות הרגעה.
שאלה - 144347
שלום לכבוד הרב
בראש חודש אדם הגיע לבית כנסת כאשר הציבור מתפללין מוסף (האדם טרם הניח תפילין), האם יכול לומר כתר עם הציבור כאשר ידוע שלאחר מכן עליו הרי להניח תפילין ?
תודה רבה

תשובה
בהחלט כן. כפי שיש בתי כנסת שיש בהם מנינים רבים כן ירבו בזה אחר זה ועונים איתם כתר.
שאלה - 144346
לכבוד הרב
עלעלתי קצת בתשובות באתר, ושמתי לב לתופעה מעניינת: השואלים פעם אחרי פעם מבקשים 'מחילה' אחר 'מחילה', בלי כל קשר לסגנון בוטה או לפוטנציאל של פגיעה. יש בזה עניין?

תשובה
זה ענים של נימוס ודרך ארץ, מחשש של הטרדה או טירחה יתירה. כמו שמבקשים תוך כדי שיחה את המילה "סליחה".
שאלה - 144345
סובלת וסבלתי כל החיים מחרדות פחדים עיכובים בכל עניין וחוסר הצלחה קרויה על שם של סבתא שסבלה המון בחייה ורוצה לשנות. השם הוא אסנת תודה
תשובה
לא נראה לי שכדאי לשנות שם. התחזקי בבטחון באבינו שבשמים.
שאלה - 144344
שלום כבוד הרב!! ראיתי באתר שיש לך כשרות משלך לבשרים עופות וכ'ו , זה נכון ?
תשובה
נכון מאוד.
שאלה - 144343
לכבוד הרב מוצפי שליט"א מה לעשות אם התפללתי ערבית פלג המנחה ואז נזכרתי שלא התפללתי מנחה?
תשובה
אם עדיין לא שקעה החמה, תפילת העמידה עלתה בשביל מנחה. ונשאר לך להתפלל רק עמידה של ערבית בלבד.
שאלה - 144342
לכבוד הרב
ישלי נכדה בת 4 חודשים והוריה נותנים לה מראה להשתעשע האם מותר לה להסתכל במראה

תשובה
מותר, הגויים מפחדים מהמראה.
שאלה - 144341
שלום לכבוד הרבאת הסידור הוציא .... בבית הכנסת אמרו שזה הזמר הנודע בציבור שלא שומר תורה ומצוות ועלתה שאלה איך בהסכמה הרב כותב הרב ....

בתורה מראש

תשובה
איני יודע לאיזה רב כוונתך, אם כוונתך אלי, לא נתתי הסכמה לשום סידור בגלל שינויי נוסחאות.
שאלה - 144340
לכבוד הרב שלנו, מאד מרגיז וכואב לתת 2% למתווכי דירות זה הרבה מאד כסף, אפשר בבקשה מהרב ברכה לקניית דירה ללא מתווך? תודה רבה ומחילה מהרב.ה' יברך את הרב בכל הברכות שבתורה,אמן!
תשובה
אני כל בוקר מברך את כולכם, וגם אחרי חצות לילה. אנא מכם אל תכתבו שמות לברכה כאן באתר כי הוא מיועד אך ורק לשאלות בהלכה ותבורכו משמים.
שאלה - 144339
שלום לכבוד הרב
אנחנו בבית הכנסת הספרדי בחיפה, ברצונינו לדעת האם זמן מנחה גדולה, הכוונה לאמירת אשרי כמנהג אחינו האשכנזים בדורנו או זמן מנחה גדולה פירושו, להתחיל קרבנות?

תשובה
עיין בארחות ציון חלק א עמוד רפ"ד, שיש לומר פרשת הקרבנות בזמן שהגיע עת הקרבן ולא קודם, וכן הוא בשו"ת הרא"ש ז"ל כלל ד, סימן א. והטור אורח חיים סימן מ"ז. והכל בו סימן ב, ושו"ת לב חיים חלק א סימן י"ב,

אמנם עדיין אני חוכך בדעתי הפעוטה להקל רק בתפילת מנחה רק 5 דקות קודם הזמן המופיע בלוח, מכיוון ובשנים האחרונות הוסיפו בין כך 5 דקות נוספות מאוחר יותר מהזמן, וכשיש צורך אפשר לקזזם.
שאלה - 144338
לכבוד הרב
בחסדי השם יתברך סגרנו תאריך לחופה
האם ניתן לדחות את החתונה לאחר חגי תשרי הבע"לט ממניעים אי רצון לפגוע בכמות מוזמנים או שכדאי להקדימה לפני רה"ש ולעשותה מצוצמצת.

תשובה
אסור לעכב את החתונה אפילו ביום נוסף, לטובתכם הקדימו ותצליחו.
שאלה - 144337
לכבוד הרב שלום רב
בקריאת שמע שעל המיטה במוצאי שבת כשקוראים לפני חצות לא קוראים וידוימה קורה במוצאי חג? מוצאי ראש חודש?האם גם כאן יש הארה עד חצות לילה ואין וידוי?

תשובה
במוצאי שבת קודש, עד חצות הלילה אין אומרים וידוי. מפני שיש עדיין הארת שבת.
לגבי מוצאי ראש חודש הסתפק הרב חסד לאלפים רבנו אליעזר פאפו ז"ל, ופסק שיש עדיפות לא לומר והעתיקו הרב בן איש חי ז"ל.
במוצאי יום טוב אין שום מציאות של שאלה זו כי יוצא תמיד בליל אסרו חג, פסח שבועות וסכות.
תודה לך שהחכמת אותנו.
שאלה - 144336
לכבוד הרב מוצפי שליט"א האם מותר לבן אדם שמגיע עם מכנס קצר שעובר את הברך לעלות לתורה ולהיות חזן? או שמחובתינו להוריד אותו
תשובה
זה בודאי אינו כבוד הציבור אך תעירו לו בנחת ללא מחלוקת.
שאלה - 144335
מורנו היקר!
אם מורנו היה רואה ואני מדגישה רואה מה שרואים בטלויזיה.

תשובה
כמה שהנך טיפשה וחושבת עצמך חכמה מכל רבני ישראל, ומתערבת בנושאים שהם נפש האומה, ומקצועם של גדולי ישראל, תשתקי ושבי במקומך, כי עוון הרבים תלוי בצווארך, ואוי לך מיום הדין.
תתחברי לרשעים וייטב לך. מחטיאת הרבים... רפורמית חצופה.
שאלה - 144334
לכבוד הרב שלי"טא
האם מותר לבן להסיר שער השפם (ילד )בשעוה ,או שנחשב דרך נשים?באיזה אופן מותר לכל הדעות ?הכל מותר לעשר במינוס

תשובה
אל תעשה זאת.
שאלה - 144333
לרב היקר סבא של בעלי נפטר לפני יותר מ50 שנה וגם אבא של בעלי נפטר לפני 15 שנה יש לו עוד בן אבל הוא לא עושה לו לכן בעלי עושה לו כל שנה השנה בעלי שכח האם הוא צריך להמשיך? הבן שלו לא עושה
תשובה
אין צריך יותר, הוא פטור.
שאלה - 144332
שלום לכבוד הרב
הבן מעוניין בישיבה גדולה אשכנזית ופתוחה ,כיום בישיבה קטנה ספרדית סגורה ,מה הנכון ביותר לעשות ?? יש לציין שאנו ספרדים !

תשובה
ישיבה פתוחה היא סכנה גמורה. ואנחנו פוגשים אותם בלילות בחוצות הערים ובדרכים המסוכנים פיזית ורוחנית ואנחנו בוכים עליהם.
שאלה - 144331
לכבוד הרב שלום רב
אנו עומדים מאחורי הרב בכל מוצא פיו.
נשמח לשמוע האם ישנם עוד רבנים שהחליטו לעמוד בפרץ כי כפי שאמר הרב ברשת מורשת, שביום חמישי התקיימה אספת רבנים בעניין

תשובה
מה תעירו ומה תעוררו.... קיבלתי תמיכה גורפת מרוב הרבנים אשכנזים וספרדים
שאלה - 144330
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר לטגן בצל עם כבד לאחר שנצלה? והאם צריך לייחד לכך מחבתנפרדת?תודה רבה

תשובה
כבד צלוי אין לטגנו או לבשלו, רק זה אשר נצלה תוך 72 שעות מהשחיטה. מה שאין באפשרותינו היום.
שאלה - 144329
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אבי נפטר ונקבר בכב' סיון מתי ה-30 מתי עולים לבית העלמין ?

תשובה
כ"ב בסיון השנה היה ביום השישי, ולכן תעלו לבית העלמין ביום חמישי כ בסיוןם, אך את האבל לא תסיימו רק ביוםפ ראשון כ"ב בתמוז בבוקר לאחר גערה של חבר.
שאלה - 144328
לכבוד הרב שלום
כהן כתוצאה מארוע מוחי שחווה הוגה את ברכת כהנים והברכה המקדימה באופן שגוי כנראה שאיבד את הזכרון
החזן אומר מילה והכהן מציין מילה אחרת כך ברוב הברכה
מה עושים ?

תשובה
אם ישמע בקולך אמור לו בעדינות להימנע מלברך, ואין לענות אמן אחריו.
שאלה - 144327
ידוע שאין מברכין על קפה חם ברכה אחרונה והוסיף הרב עובדיה שגם על מים קרים מאד עם קרח שקשה לשתות. רציתי לדעת בנוגע לסודה אם מברכין ברכה אחרונה שהרי זה גם קשה לשתות רביעית באחת?
תשובה
כל משקה שאין רוב העולם שותים ממנו רביעית בבת אחת אין מברכים עליו ברכה אחרונה.
שאלה - 144326
לכבוד הרב שלום רב
ביום שישי אשתי קטפה פלפלים מהגינה ושכחה לעשר פלפלים אלו בושלו עם דגים לשבת ביום השבת לפני האכילה נודע כי לא עישרה
הפילפלים שלמים בסירמה דינו של המאכל

תשובה
הפלפלים חייבים בתרומות ומעשרות, אך שבת היום ולא נוכל לןהפריש מכמה סיבות הלכתיות, והדיון הוא אם הדגים שבלעו טעם הפלפלים שהם טבל ודאי, וטעמם חזק וניכו ובהם אומרים טעם כעיקר.

והנה המשנה [מסכת חלה פרק ג משנה י] אומרת "הנוטל שאור מעיסת חטים ונותן לתוך עיסת אורז אם יש בה טעם דגן חייבת בחלה ואם לאו פטורה אם כן למה אמרו הטבל אוסר כל שהוא מין במינו ושלא במינו בנותן טעם". וכתב הרמב"ם [הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה ו] "נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו ד מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוסרין במינן בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין".

ועיין בחזון איש דמאי סימן ט"ו, ט. מה שכתב שצריך להפריש מהבשר מעשר, ומעשה דידן מהדג, אמנם המנחת שלמה סימן ס"ז כתב על פי השלחן ערוך יורה דעה הלכות חלה סימן שכד סעיף יא "נתן שאור מעיסה שלא הורמה חלתה לתוך עיסה שהורמה חלתה, והכל ממין אחד, אם יש לו קמח או עיסה שלא ניטל ממנה חלה מפריש ממנו על זה השאור לפי חשבון, דהיינו אחד ממ"ח בשאור ואפילו אין בזה שעור חלה, ובלבד שיניחנו אצל העיסה הגדולה). ואם לאו, מפריש אחד ממ"ח בכל העיסה, לפי שנעשית כולה טבל. והוא הדין אם השאור של פטור והעיסה של חיוב. כלומר יש להפריש מהפלפל עצמו על הכל ומותר.

וכל זה כשהדבר נעשה בטעות בחול, אך כשהיה בשבת, אם נודע לךו קודם האכילה יניח חתיכה בצד ויקרא לה שם של מעשר, ובמוצאי שבת יפריש. ואם אכלו ממנה כולה צריך כפרה על ידי נתינת פדיון תענית.
שאלה - 144325
לאשת אבי 2 בנות. עם בת 1 קיים נתק מוחלט מאז נישאה הבת לבעלה מאחר שהסתכסך עם אימה (חמותו ) בנושא כסף .אני לא מכירה את הבת ובעלה אך מעוניינת להשכין שלום ביניהם.עצתך תודה
תשובה
תנסה לדבר עם הבעל הצעיר אם מוכן.
שאלה - 144324
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אמא רוצה דחוף לבטל הוראת קבע ל... , ואמרה מה שדעת הרב יגיד, בנוסף הם מתקשרים להגדיל את התרומה, המצב לא מאפשר לתרום יותר, תודה רבה ה' יברך אותך

תשובה
הם גנבים גדולים.
שאלה - 144323
אנחנו דחוקים בכסף ויש חובות. שנים לא נתתי מעשר כספים ורוצה לתת. האם מותר כשיש חובות, האם מותר לנישואי הילדים (שניים בשידוכים) לכתחילה או עדיף לתרום לטהרת הבית
תשובה
לנישואי הילדים חצי. והמחצית למקוואות.
שאלה - 144322
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני רוצה לתת מעשר. יש לי אח, שהוא זוג צעיר עם ילדה,ועוד אחת בדרך, מניח תפילין ושומר שבת, האם ניתן לתת לו את המעשר, או שעדיף לתלמידי חכמים? תודה.

תשובה
עדיפות לתלמיד חכם עני.
שאלה - 144321
לכבוד הרב שלום רב אני עובד בתור משגיח כשרות בעיר חילונית מאד וקשה עלי מלאכתי בעיקר נפשית ברצוני לשאול ולבקש עיצה מהרב האם לעזוב למקום אחר תודה
תשובה
תעבור למקום אחר בהצלחה רבה.
שאלה - 144320
לכבוד הרב שליט"א
מה הפירוש שכתוב שהכישופים מחלישים פמליא של מעלה?תודה

תשובה
שכאילו חלילה הם קובעים ולא פמליא של מעלה.
שאלה - 144319
לכבוד עט"ר שליט"א, הסתפקתי בגוי שהכין סלט שנקרא מטבוחה חריפה מעט שעשויה מעגבניה ושאר תבלינים האם יש בה משום בישולי גוים ,מאחר ועשויה מעגבניה ודרכה של עגבניה להאכל חיה?
תשובה
העוברת תהליך בישול אסורה.
שאלה - 144318
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם תבלינים חייבים במעשרות

תשובה
המיועדים לאכילה ולתפזורת במזון חייבים במעשרות. אך המיועדים לחליטת תה יש להקל וכן לריח אין צריכים.
שאלה - 144317
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין בעת עשיית כנפי הציצית להניח ספרי קודש על הבד?
תודה מראש

תשובה
זה לא כבוד הספרים להשתמש בהם להחזקת הציצית.
שאלה - 144316
לכבוד הרב שלום רב
באיזה ספר איפה למצוא רשימה של ברכות מה שנהגו לברך אחד את השני, לדוגמא כשנפרד בלילה אומר תלין בטוב והוא עונה תקיץ בישועה ורחמים,וכמובא בסידור של התימנים.

תשובה
לא מצאתי ספר מיוחד לנושא. אלא זה לפעמים מופיע מעט פה ומעט שם.
שאלה - 144315
שלום לכבוד הרב
האם שחיטה בהשגחת...... מותרת לספרדים ?

תשובה
אסורה.
שאלה - 144314
שלום לכבוד הרב
שלום לרב בשבת קורא תהילים תיקוניא תמניה פרק שירה וגורס זוהר לרפואת אנשים שלא יודעים ולעילוי נשמה לרווקים במיוחד שניפטרו וידוע שלא עשו תשובה חלקם זה מותר ?

תשובה
תלמד הלכות שבת. בשביל הנשמה.
שאלה - 144313
לכבוד הרב
האם שקדים לא קלוים בלי קליפה טובים ובראים? .
הרב מבין בהכול תודה ..

תשובה
עשיר באשלגן ובחלבון ובויטמין בי 12. וגם במגנזיום. לא הרבה מדי כי זה עלול להשמין.
שאלה - 144312
לכבוד הרב
לגבי התשובה לשאלה עיינתי בזוהר שם ולא מצאתי, אשמח אם הרב יוכל לכתוב לי איפה בדיוק זה נמצא, תודה רבה.

תשובה
העורך. תודה לך.
שאלה - 144311
לכבוד הרב שלום רב
האם מותר ללמוד לעילוי נשמת נפטרתגם אחרי יב חודש לפטירה?תודה ומאחל בריאות איתנה

תשובה
לומדים בלי להזכיר כלל.
שאלה - 144310
לכבוד הרב שלום רב
בימים שאין תחנון בשחרית ומנחה האם גם על היחיד לומר "יהי שם" או שרק הש"צ אומר?
ובמידה ואומר האם אומר בסוף תפילת היחיד או בסוף החזרה?
תודה רבה למו"ר

תשובה
בסוף החזרה כל יחיד ויחיד אומר בהחלט.
שאלה - 144309
לכבוד הרבשמעתי מכתר שאם הציבור אינו הגון הקבה מזמן להם רב שאינו הגון ואמר כב כן בשם הרמז אשמח לדעת המקור
תשובה
בספר מקדש מלך ויקרא. וכך אמר לי לפני 20 שנה מרן ז״ל.
שאלה - 144308
שלום לכבוד הרב
אם שהיתפטר או פיטרו אותו מהעבודה לאחר מספר שנים האם עליו להפריש מעשר מכספי הפיצויים שקיבל?

תשובה
כספי פיצויים פטורים לחלוטין ממעשרות.
שאלה - 144307
שלום לכבוד הרב
בחזו"ע התיר לחתוך אשכולית בשבת.האם גם מותר לחתוך ענבים (שסחיטתם מדאורייתא) לצורך קטן (שמסוכן אם יאכל ענב שלם). שלכאורה זה פס"ר דלא ניחא ליה וסוחט כלאחר יד

תשובה
מימי לא שמעתי שאסור לחתוך ענב לשתים בשבת.
שאלה - 144306
לכבוד הרב
השם יברכך וישמרך הרב קניתי דירה ואני מקבל אןתה בעוד 3 שבועות היא צריכה שיפוץ גדול האם מותר ועד מתי אפשר לשפץ תודה

תשובה
עד ראש חודש אב.
שאלה - 144305
שלום לכבוד הרב בקשר לשאלתי אתמול אם לא הייתי מדבר אחר שפלטתי את הבשר וישר אוכל את העוף אז לא היתה ברכה לבטלה?2)חבר מהביה"כ ירא שמים מחלק עלונים ,לומר לו שלא יחלק?
תשובה
ומה שם בית הכנסת בבקשה.
שאלה - 144304
האם שאומרים בריך שמיה צריך להגיד רק שארון הקודש פתוח,לפעמים במהלך השבוע עד שפותחים את הארון החזן כבר לוקח את הספר וסוגרים את ארון הקודש ואין זמן להגיד.
תשובה
אתה רשאי להתחיל כשהארון נפתח ולסיים באמצע בין עולה לעולה.
שאלה - 144303
לכבוד הרב שלום רב
בעבודתי העברתי פעילות והצוות הפריע ולא נתן לפעילות להתחיל הרמתי את הקול עליהם אחרי שהערתי כבר. אחת נפגעה מאוד ביקשתי סליחה פעמיים מסרבת לקבל הסליחה

תשובה
תפסיקי להתחנן לאנשים משונים.
שאלה - 144302
לכבוד הרב
התקבלתי לעבודה בתור מורה לקריאה לשנה הבאה-הודעתי להם שאני הרה וצריכה ללדת בחשוון אחרי זמן יתקשרו ואמרו שהם חושבים לא להעסיק אותי בגלל זה ויחזירו תשובה מה עושים

תשובה
לעולם אל תודיעי על הריון. ותבררי מה קורה מבחינה חוקית.
שאלה - 144301
נער יהיה בר מצוה בע"ה בטו בכסלו תשע"ח (לידה)
זה יום א'
א) האם עולה לתורה בשבת שלפני או שאחרי?
ב) האם "הנחת התפילין" ביום ה שלפני או ב שאחרי? (כבר יתחיל ב"נ כחודש לפני להניח)

תשובה
א, שבת איזו שיהיה נח ומתאים. ב, הנחת תפילין ביום שלפני. ג, צריך להתחיל להניח התפילין לפחות חודש ימים קודם תאריך הולדתו.
שאלה - 144300
לכבוד הרב
הבטחתי לתת צדקה וכיוונתי למטבע מסויים שהיה בידי.
האם בנתינת הצדקה אני חייבת לתת את אותו מטבע או את ערכו?
האם הסכום חייב להיות זהה ללשון ההבטחה או שיכולה להוסיף?

תשובה
מי שהוציא מפיו לתת מטבע או סכום לצדקה חייב לתת ערכו לצדקה וחל עליו נדר. יכול בהחלט להוסיף על הסכום. ועל זה אמרו בתיקוני זוהר הקדוש תיקון מ״ח דפ״ה ע״ב ״כל המוסיף מוסיפין לו מן השמיים״. רק שיקפיד לתת למקום או לעני הגון וכשר.
שאלה - 144299
לכבוד הרב
האם בעל יכול לגעת ולכבס בגדים של אישתו נידה.האם בזמן פרישה מותר בחיבוק. נישוק .נגיעה .תודה כבוד הרב תבורך

תשובה
לכבס כשאין ברירה מותר. אך כל נגיעה בה אסורה ומכל שכן שאיסור נורא כל קורבה אחרת בכל אשה שהיא אסורה.
שאלה - 144298
לכבוד מו"ר
בין החלון לבין התריסים, יש רשת המשמשת בתור מחסום ליתושים. לפעמים כשמזיזים את הרשת הזאת ימינה ושמאלה (בפתיחה וסגירה) אז היא מתפרקת ממקומה. אפשר להרכיבה בשבת?

תשובה
אם היא ״נתלשה״ ממקומה לגמרי אסור להחזירה כי זה נקרא בנין. אך אם רק יצאה בחלקה מותר להחזיר החלק היוצא.
שאלה - 144297
לכבוד הרב שליט"א
בבדיקה אקו לב עובר נמצאו מומים מסובכים ביותר
בשבת הבכור שלנו בן 8 נלקח ע"י בחור שהכריח אותו להוריד בגדיו והרביץ לו
יסורים גדולים איך להתחזק מה לקבל על עצמי

תשובה
לא להיבהל. תגישו תלונה נגדו.
שאלה - 144296
לכבוד הרב מוצפי הי"ומה הדין ברכת שהחיינו בבין המצרים על אדם אהוב באמת שלא ראיתי אותו 30 יום?
תשובה
בשבת אפשר להקל.
שאלה - 144295
לכבוד הרב מוצפי שליט"א אני סובלת מחרדות ורעד. לאחרונה הרעד יתגבר ויש לי לחץ בעיניים וכאבים בחזה. האם יש לי סיבה לדאגה?
תשובה
כדור הרגעה ישפר את המצב.
שאלה - 144294
לכבוד הרב: אמרו לנו שהרב לנדא הוציא מכתב שאסור לאכול טונה בגלל שתופסים אותם עם דגים לא כשרים וכו' מה דעת הרב בנושא והאם יותר לאכול טונה שהיא בכשרות טובה?
תשובה
תשאל את הרב איזה טונה מותרת.
שאלה - 144293
לכבוד הרב
יש לנו בסלון תמונה קטנה מליל החתונה שלנו בה אני ללא כיסוי ראש,אלא עם תוספת שיער קטנה.האם יש בכך בעיה?
תודה רבה לכבוד הרב.

תשובה
תעבירי אותה לחדר השינה.
שאלה - 144292
שלום לכבוד הרב יהי רצון שהשם יתברך יחזק את הרב נגד מתנגדיו. היום אכלתי בשר ופלטתי כי היה מקולקל, בסיר היה עוף ודברתי בינתים אז ברכתי שוב היתה ברכה לבטלה? האם צריך לכפר
תשובה
לתת שלש מטבעות לצדקה.
שאלה - 144291
לכבוד הרב שלום רב
כיצד לשכנע את אישתי לכסות את ראשה ולהרבות יראת שמיים? אני מנסה להוסיף עוד ועוד ואני מרגש כאילו איתי נגדי לפעמים

תשובה
תמתין בשקט עד חודש הסליחות והרחמים אלול. ואז יכנע לבה.
שאלה - 144290
שלום לכבוד הרב
שאלה דחופה לחברתי שלאחר 8 חודשים מבקשים להתגרש כיוון שמתעכבת 5 דק׳ בצאתה מביה״כ והוא לא מוכן להמתין רוצה להתגרש ומהר. הבעל לא מוכן לשמוע אדם אלא הרב מוצפי.

תשובה
השאלה נשאלת פעם שלישית וענו לך. העורך.
שאלה - 144289
נשמח אם כבוד הרב הצדיק יברך אותנו בהריון טבעי ותקין של בן זכר תוך פחות משלושה חודשים.
תשובה
ברכות לא באתר. אלא בטלפון.
שאלה - 144288
לכבוד הרב, בני הבכור נולד בה' בסיוון ב2:00 בלילה, מתי יש לערוך את הפדיון ,בדיוק?
תשובה
לא כתבת באיזה יום בשבוע. ואם זה מוצאי ה או ליל ה.
שאלה - 144287
לכבוד הרב
אישה גרושה המקבלת מהגרוש שלה 1000 שקל לחודש כהסכם זמני, האם צריכה לעשר את הסכום הזה? תזכו למצוות.
רפואה וחיים טובים לכבוד הרב היקר הי"ו.

תשובה
בהחלט לא.
שאלה - 144286
שלום לכבוד הרב
אני מתפלל מזה מספר שנים כמעט כל יום על עניין חזרה בתשובה לבני ביתי[חלקם חילונים] וגם אני לא שיא השלמות,
אך ללא הצלחה האם יש זמן מיוחד /סגולה לעניין התשובה?

תשובה
בחצות הלילה בשעה 12.45. לאחר אמירת תיקון חצות.
שאלה - 144285
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מהו המנהג לתת (אשכבה, זה נוצרי) השכבה לנפטר בשנת פטירתו,האם יש צורך לאחר ה30 האם ריבוי מעורר עליו את הדין?...

תשובה
כל משך י״ב חודש עושים השכבה לנפטר פעם בבוקר לאחר תפלת שחרית. ופעם שניה לאחר תפילת ערבית.
שאלה - 144284
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אני לומד בכולל עד -1 כל יום ורוב היום אני עם התפילין עלי בשעת הלימוד מה עדיף ללמוד עם רשי?או רבנו תם? או עם שניהם?תודה רבה

תשובה
חמור מהכל. א, לא להסיח הדעת מהתפילין. ב, לא לנמנם כשהם עליך. ג, לא לשיח אתם שום שיחת חולין. ד, לא לעיין בום הודעה כתובה מודפסת או בכלי אלקטרוני. אם אתה עומד בכל זה. אני מקנא בך.
שאלה - 144283
לרב הגדול באמת!

א- חובה מפה לבנה לשבת?
ב- הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא - כשאני יודעת שהתוכחה לא תיראה ויכעסו מההערה/בקורת, מה עושים? שותקים או מעירים למען ילמדו!!

תשובה
א, מצווה לא חובה. ב, אמרו חז״ל כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע.
שאלה - 144282
שלום עליך רבי ומורי
א מברכים מלביש ערומים על בגד חדש כמש בשע?
ב בקריה החרדית בעירינו מתעתדים לעשות לנשים הרצאה של .... בליווי מקהלת פרחי גהינם איך עלינו לבטל את הגזירה

תשובה
א, המנהג לברך שהחיינו ולא מלביש ערומים. ב, הכל תלוי בכם ורק בכם.
שאלה - 144281
לכבוד הרב
שלום רב לכבוד הרב אשרנו שאנו זוכים להנהגת הרב בדרכי האמת דרך התורה.חזק ואמץ.
.

תשובה
תודה.
שאלה - 144280
לכבוד רבנו הגדול
האם מי שמתפלל יחיד צריך להוריד תפילין לפני מוסף של ראש חודש?
רפואה שלמה למורנו ורבנו.

תשובה
בודאי הגמור.
שאלה - 144279
לכבוד הרב שלום רב
אנו מזועזעים ממה שהעורך גילה שנעשה לרב.
נבקש שיפרסמו כל את כל מעללי אותם "בעלי תשובה"
אוי להם מיום הדין אוי להם מיום התוכחה

תשובה
זה ״מחזירי בתשובה״, חבורה של ריקים ופוחזים.
שאלה - 144278
לכבוד הרב
כתוב שבני קרח לא מתו ובגלל שעשו תשובה תוקן להם מקום עליון בגיהנם.האם יכולים להיות בגיהנם ולא למות?
תודה לכה"ר

תשובה
על הפסוק יחי ראובן ואל ימות, וכן על הפסוק לא אמות כי אחיה, ביארו לא ארד לגהינם ולא תמות נשמתו בעולם הבא.
שאלה - 144277
לכבוד הרב
א,האם מותר לעבור בין בעל לאישה שהם יושבים או עומדים?ב,האם מותר לעבור בין 2 נשים יושבות?ג,האם החיוב שהם פנים אל פנים או במרחק קטן זה בעיה
מקווה שניסחתי נכון תזכו למצוות

תשובה
א, מותר ב, באוטובוס כן. ג, באלכסון מותר בקו ישר לא.
שאלה - 144276
לרבנו היקר האם יש בעיה להתחתן עם בחורה לא בתולה ? ראיתי ברב פעלים שמשמע מדבריו בסוף שכאשר מתחתנת אין לה כבר קשר לראשון שבעל אותה באיסור רח"ל אך לא סומך על הבנתי.
תשובה
מותר בהחלט ללא חשש אם אינך כהן.
שאלה - 144275
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שלום רב.האם מותר לי להגיד קדישים על אדם קרוב שאין לו משפחה ? ואם כן לכמה זמן? תודה ובשורות טובות.
תשובה
למה לך להתחייב לנפטרים? תלמד בלי נדר מדי פעם הלכות לעילוי נשמתו זה הרבה יותר.
שאלה - 144274
לכבוד הרב שלום רב

לאחרונה זכיתי לרווח שהגיע אליי כלל ללא ציפיה, מבחינתי זה נס כי הייתי זקוק לפרנסה הזו בעת הזאת והתפללתי על זה , האם לחשוש שכיוון שנעשה לי נס ירד לי מזכויותיי

תשובה
זה אינו דבר נגד הטבע, כי זה יכול להיות ולא ניכו מזכויותיך.
שאלה - 144273
בס"ד לכבוד הרב, אמרתי משפט שהתכוונתי לנדור עליו, המשפט הוא "אני לא ישתמש בטלפון שלי עד שאמא שלי תקנה לי טלפון חדש" שאלתי היא, במידה ואמא שלי לא הסכימה עם משפט זה האם הנדר חל?
תשובה
הנדר חל, כי זה לא תלוי בה אלא בך.
שאלה - 144272
לרב היקר שלנו היום בקריאת תהילים עם חברות היה ופל מצופה ברכתי מיני מזונות אז אחת הבנות אמרה שהיא לא זוכרת איזה רב שאמר לא לברך מזונות אלא שהכל כי רוב הופל קרם ושוקולד זה נכון?
תשובה
זה היה רב מדפי זהב, מפורש במשנה וכך ההלכה כשיש טעם דגן חייב בחלה וברכתו מזונות, וכתבו הפוסקים כל שיש 20 אחוזים דגן מזונות.
שאלה - 144271
שבוע טוב וחודש מבורך
אם עשיתי פידיון נפש לאמא במטבע של 5 ועוד שתי מטבעות של 10 , והעברתי לצדקה זה בסדר?

תשובה
מצויין. תקובל ברצון.
שאלה - 144270
לכבוד הרב: כאשר אני נכנס למסעדה בכשרות בד"ץ מפורסם.... ובעל המסעדה אומר לי שהמשגיח לא נמצא במקום האם מותר לאכול במסעדה כזאת או לא?
תשובה
אסור להכנס פן יחשדוך שאכלת. כי רבות התקלות שם. וכן באולם שמחות כשהמשגיח לא נמצא ואינך חוקר אותו. מה בישלו. מי בישל. חי טיגן. אם הפרידו כלים וקערות וכפות בין דג לעוף או בשר ועוד.
שאלה - 144269
לכבוד הרב
אשתי רוצה להגיד דברי תורה על שולחן שבת(בנוסף לגברים בתוך המשפחה) האם אפשר?

תשובה
רק אם הם בניה.
שאלה - 144268
שלום לכבוד הרב
1.האם כאשר הולכים לציון צדיק אפשרי לומר את אותיות נשמה על פי שמו ? אותיות משניות ?
2. איזה אותיות לבבא סאלי (ישראל בן?) ? רבי מאיר בן? , שמעון בר יוחאי בן?

תשובה
נכון. ובקבר הרשב״י עליו השלום תלמד עמוד מהזוהר הקדוש. או תזמין ספר שפתי צדיקים.
שאלה - 144267
שלום לכבוד הרב
האם עדיף להגיד ברצף עד ברוך שאמר ולא להפסיק בהודו ולחכות לקדיש או להפסיק בהודו?
בבוקר שאני מסיים עד הודו/ברוך שאמר ועד הקדיש מותר לי בינתיים לומר תהילים?

תשובה
על פי הקבלה הכל לומר ברצף בלי להפסיק בנתיים. ועיין ארחות ציון תפלת שחרית.
שאלה - 144266
לכבוד הרב
מוסר שיעור בבית כנסת בת"א, על חושן משפט. המקום פעיל מאד והגבאי אוהב תורה ומבקש להזמין את הרב ליום אזכרה של אביו,רביעי י"א בתמוז בשעה 20:00, לדברי חיזוק,תודה

תשובה
באתר יש מי שמטפל בכך. העורך.
שאלה - 144265
לכבוד הרב מוצפי שליט"א בעלי רועה בשדות זרים. מצבי קשה הרגשי והנפשי והפיזי. התחלתי בהליכים. ארבע שנים עשיתי הכל כדי להציל את הבית שלי. עייפתי וחליתי. מה להתפלל שיצא מהבית
תשובה
שיסתלק מלפנייך.
שאלה - 144264
לכבוד הרב
כבוד הרב מוצפי,שלומכם יסגא
קנו לי מחזיק ביצה ממתכת עמ'נ לשים בה ביצה מבושלת לאוכלה,האם הכלי הזה חייב בטבילה שהרי האוכל לא בא במגע ישיר עם המחזיק ביצה?

תשובה
כן בהחלט כי הוא מוגדר ״כלי שימוש לסעודה״.
שאלה - 144263
לכבוד הרב שלום רב
מש הרב בקשר ללימוד קבלה האם בכלל זה ספרי חסידות כתניא ומאור עניים ואם ראוי לספרדים לעסוק בסיפרי חסידות.‎
ב. האם יש לאדם פשוט לדלג קטעי הקבלה בספרי הרב

תשובה
נכון.
שאלה - 144262
בישיבה בה אני לומד נוהגים שביום חלוקת התעודות אין תחנון מפני שמחת התלמידים על החופש . אני צריך להגיע לישיבה לקחת את תעודתי. מה עלי לעשות?
יש לתופעה זו הצדק ? אשמח למקורות.

תשובה
עיתון ידיעות וישראל היום משנת תתכח.
שאלה - 144261
שלום לכבוד הרב
הגאון והצדיק השם ישלח לך אריכות ימים ..התחתני לפני שבוע היה ריב בחתונה בין המשפחות שלי ושל אשתי היה פצועים ועצורים המשפחות רוצות שנתגרש מה הרב ממליץ לעשות ?

תשובה
לא מתגרשים חס וחלילה. המזבח מוריד דמעות.
שאלה - 144260
לרב שלום
הבן עבר ניתוח בשני חזר ברביעי , ליל שבת כאבים עזים ע"י המלצת הרופא נסענו למיון , לא אושפז נאלצנו לחזור ברכב לא הסכימו לאשפז נסיתי כמה שניתן לעשות בשינוי חיללתי שבת?

תשובה
או לנסוע באמבולנס. או להשאר בבית הרפואה עד צאת השבת.
שאלה - 144259
לכ' מור' ורבינו הגרב'צ מוצפי
רציתי לחזק את ידי הרב במחאתו
העלון ממשיך להפיץ את הטלבזיה "הנקיה"
נכנסתי לאתר שלהם והם מפרסמים פרצוף של נשים לפני שחזרו בתשובה..
יישר כוח

תשובה
העורך, רק קצה הקרחון ניגלה לך.
שאלה - 144258
לכבוד הרב שלום רב
רצינו להתייעץ עם הרב לגבי בחירת השם לבננו בברית..
השמות שחשבנו: אריאל, אופיר, איתמר, עדיאל, עילאי, עילאי.
נשמח לקבל את דעת הרב לגבי שמות אלו דווקא.
תודה

תשובה
אברהם. גם הוא מתחיל באל״ף.
שאלה - 144257
שלום כבוד הרב ,
בבהכ"נ מארגנים שיעור
בקבלה אמרו שכתוב בזוהר שרק לימוד ח"ן יכולה לקדם
את הגאולה ואוי לו למי שלא לומד ח"ן, האם לא עדיף שיעור
בחובות הלבבות ? בקושי גמרתי מסכת .

תשובה
כתב הגאון החיד"א ז"ל כי ידוע כפי שכתב רבנו האר"י ז"ל בשער המצוות ובשער הגלגולים ועוד, כי יש ארבעה בתורה והם לפי סדר פרד"ס, שהם לימוד הפשט תנ"ך ופירושיו,כולל ההלכה, לימוד הרמז הם התלמוד והמדרשים, לימוד הדרש הוא דרשנות הפסוקים בתלמוד ובמדרשים, ורק אחר כך לימוד הסוד. וכתב שהלומד ״סוד״ ואינו לומד פשט. נקרא סוס. ועליו אמר בתהלים אל תהיו כ״ססוס״ כ״פרד״ אין הבין ........

גם נפסק בהלכה בדברי הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ד הלכה יג
"ועניני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצות האלו הם שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס, ואף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו לא כולם היה בהן כח לידע ולהשיג כל הדברים על בוריין, ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות, ואף על פי שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה ודבר קטן הוויות דאביי ורבא, אעפ"כ ראויין הן להקדימן, שהן מיישבין דעתו של אדם תחלה, ועוד שהם הטובה הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא ליישוב העולם הזה כדי לנחול חיי העולם הבא, ואפשר שידעם הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר".
ובשולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו, ד. "ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, אבל לא בלמוד שאר חכמות. (ריב"ש סימן מ"ה ותלמידי רשב"א) ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות (רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורה).

וכתב הגאון הש"ך על שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה סימן רמו סעיף ד "ואני אומר שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצות ואף ע"פ שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים שהרי אמרו (בבבא בתרא דף קל"ד ע"א) דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא אף על פי כן ראויין הן להקדימן שהם מיישבים דעתו של אדם תחלה ועוד שהם הטוב' הגדולה שהשפיע הקדוש ברוך הוא לישוב העוה"ז כדי לנחול חיי העוה"ב ואפשר שיודעים הכל קטן וגדול איש ואשה בעל לב רחב ובעל לב קצר ע"כ גם בדרישה נסתבך בלשון זה שכתב הרב ולא עיין רק בדברי הרמב"ם שבפ"א מהל' ת"ת שסיים שם וז"ל וענינים הנקראים פרדס בכלל הש"ס הן וכתב עליו וז"ל ודבריו תמוהים לפע"ד כי לפע"ד פרדס הנזכר ר"ל חכמות הטבעיות ואיך כללו בכלל הש"ס ונ"ל שפרדס ר"ל ע"ד שאמרו ד' נכנסו לפרדס והוא חקירה עיונית אלהיית ואפי' אזה כתב הרמב"ם שאע"פ שבכלל הש"ס הן מ"מ לא ילמדנו רק אחר שמילא כריסו ממשנה וש"ס עכ"ל ואילו ראה דברי הרמב"ם שבספ"ד מהלכות יסודי התורה שהבאתי לא כתב כן גם המקובלים ושאר האחרונים הפליגו בדבר שלא ללמוד חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ויש שכתבו שלא ללמוד קבלה עד שיהא בן ארבעים שנה כמ"ש בן ארבעים לבינה בשגם שצריך קדושה וטהרה וזריזות ונקיות לזה ורוב המתפרצים לעלות בחכמה זו קודם הזמן הראוי קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בד' חכמי האמת".

יש בכל ענין זה אריכות גדולה בפוסקים ואזהרות חמורות בדברי המקובלים, גם רבנו חיים ויטאל ז"ל השביע בשם רבנו האר"י ז"ל שלא יעסוק בחכמה זו אלא אם מילא עשרה תנאים המפורשים שם.

א ליזהר בכל דקדוקי מצות ואפי' בדברי חכמים שהם בכלל לא תסור:
ב לתקן המעוות קודם שיבא לעוה"ב:
ג יזהר מהכעס אפי' בשעה שמוכיח את בניו לא יכעוס כלל ועיקר:
ד גם צריך ליזהר מהגאוה ובפרט בענין הלכה כי גדול כחה והגאוה בזה עון פלילי:
ה בכל צער שיבא לו יפשפש במעשיו וישוב אל ה':
ו גם יטבול בעת הצורך לו:
ז גם יקדש א"ע בתשמיש המטה שלא יהנה:
ח שלא יעבור כל לילה ויחשוב בכל לילה מה שעשה ביום ויתודה:
ט גם ימעט בעסקיו ואם אין לו פרנסה כי אם ע"י משא ומתן יכין יום ג' ויום ד' מחצי היום ואילך ובכונה שהוא לעבודת קונו:
י כל דבור שאינו של מצוה והכרחי יהיה זהיר ממנו ואפי' דבר מצוה ימנע בשעת התפלה:

ועשה טוב:
א לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ובכונה כל אשר יוציא בשפתיו. ואח"כ יעסוק בתורה כל זמן שיוכל להיות בלי שינה ובלבד שחצי שעה קודם עלות השחר יתעורר לעסוק בתורה:
ב ילך לבה"כ קודם עלות השחר קודם חיוב טלית ותפילין להזהר שיהיה מי' ראשונים:
ג קודם שיכנס ישים אל לבו מ"ע ואהבת לרעך כמוך ואח"כ יכנס:
ד להשלים רמז צדיק בכל יום שהוא צ' אמנים ד' קדושות י' קדשים ק' ברכות:
ה שלא להסיח דעתו מהתפילין בעת החפילה זולת בעת העמידה ועסק התורה:
ו צריך שיהי' עוסק בתורה מעוטף בטלית ותפילין:
ז לכוין בתפלה הכונות כמ"ש בע"ה:
ח שישים תמיד נגד עניו שם בן ד' אותיות הוי"ה ויזדעזע ממנו כמ"ש שויתי ה' לנגדי תמיד:
ט שיכוין בכל הברכות בפרט בברכת הנהנין:
י צריך שיהיה עמל בתורה פרד"ס שנאמר או יחזיק במעוזי ואל יחשוב שיגלו לו רזי התורה בהיותו ריק כדכתיב יהב חכמתא לחכימין וצריך ליזהר שלא יוציא בשפתיו בחכמה זו מה שלא שמע מאדם שראוי לסמוך עליו וכאזהרת רשב"י וחבריו השגת החכמה תנאי הראשון צריך למעט דבורו ולשתוך כל מה שיוכל כדי שלא להוציא שיחה בטילה כמאמר רז"ל סייג לחכמה שתיקה גם תנאי אחר ע"כ ד"ת שלא תבינהו תבכה עליו כל מה שתוכל. גם עלית הנשמה בלילה לעולם העליון שלא תשוט בהבלי העולם תלוי שתישן בבכיה ומרת עצבות מגונה עד מאוד ובפרט להשיג חכמה והשגה אין לך דבר מונע השגה יותר מזה. גם בענין השגת האדם אין לך דבר שמועיל כמו הטהרה והטבילה שיהיה האדם טהור בכל עת ומורי זלה"ה עם היות שהיה לו חולי השבר שהקור מזיק לו עכ"ז לא היה מונע מלטבול בכל עת".
ראה ידידי כמה רעות עושים עמי ארצות הללו בעסקם בקבלה ללא כל התנאים הללו.
שאלה - 144256
שלום לכבוד הרב,
לגבי עגלה ערופה למה לוקחים דווקא עגלה ולא כבש, עז או חיה טהורה אחרת?
בברכת כל טוב לרב.

תשובה
כתב רבנו הגאון הפוסק והמקובל מנחם מריקאנטי דברים פרשת שופטים "וטעם עגלה ערופה כדי שלא תחול מדת הדין בעולם וליתן לה חלקה. כדי שלא תקטרג, כענין שאמרו רבותינו ז"ל כדי ליתן לתוך פיו של שטן, וכמו שפירשתי בסוד העזאזל".

ורבנו בחיי ז"ל פירש שם "ענין עגלה ערופה היו מקריבין אותה למדת הדין הקשה שלא תהא מתוחה כנגדו ושלא תשלוט בנו, ומה שהיה מן העורף ירמוז לענין קושי, כענין: (דברים לא, כז) "ואת ערפך הקשה", ועל שם שהפך השם יתעלה אלינו עורף ולא פנים כשאירע ענין כזה בארץ הקדושה. וזהו שאמר: עגלת בקר, והוסיף "בקר" על שם שפניה פני שור מהשמאל, ושם נעשה לפעמים השמאל ימין והימין שמאל".

ורבנו יצחק אברבנאל ז"ל [שם] "ולזה באה העגלה לפי שישראל יכונה בשם השם כמו שאמר (הושע י') אפרים עגלה מלומדה, וצוה שיביאוה מהעיר הקרובה, להורות שהחלל יצא ובא מאותו העיר כשנהרג, וצוה שתהיה אשר לא עובד בה אשר לא משכה בעול, להורות ולרמוז שהחלל ההוא נהרג על לא חמס בכפיו כי הוא לא עשה פעלה שתחייב הריגתו ולזה היתה העגלה בת שתי שנים ולא עוד בהיותה בשני הנערות לרמוז אל היות החלל נקי בלא חטא כלל".
שאלה - 144255
לכה"ר
רי"ח כותב בפר' מקץ ש"ר י"א שיש לסמוך פסוקי הודו לפרשת התמיד וקרבנות למי שמתחיל התפילה בביתו.האם הכוונה לכל התחלת התפילה (עקידה,פיטום וכ'ו)או שמא רק הקרבנות עצמם?

תשובה
הם הם דברי רבנו האר״י ז״ל בספרו שער הכוונות. וצריל לחבר הכל.
שאלה - 144254
שלום לכבוד הרב
האם כיבוד הורים חשוב יותר משלום בית שזה גורם לנו כל הזמן מחדש לריב

תשובה
בענינים אישיים בין בני הזוג ודאי שלא כי הפסוק אומר ״על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ... באשתו.
שאלה - 144253
לכבוד הרב שלום וברכה
התפללתי מנחה גדולה ולא הזכרתי יעלה ויבא. התפללתי מייד והזכרתי. האם הייתי צריך לחכות למינחה קטנה ולהתפלל במיניין?

תשובה
יפה עשית. כי יש חשש שתשכח חלילה.
שאלה - 144252
לכבוד הרב
שנולד בן האב עושה ברית יצחק לילד לילה לפני,
שיש חתן הוא בתענית או מתקדש באותו יום,
כשהבן מגיע לגיל מצוות מה האב צריך לעשות ? איך להתכונן רוחנית ליום הזה אני מתרגש

תשובה
מגיל תשע מתכוננים ומכינים אותו.
שאלה - 144251
לכבוד עטרת ראשינו שליט"א, אם אפשר לבאר לנו ענין "עשה לך רב" וכן מיהו "מרא דאתרא" מי ממנה מי קובע ואיך יודעים?
תשובה
במשנה מסכת אבות [פרק א, משנה ו] "יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות".

ובמסכת אבות דרבי נתן [פרק יח], "עשה לך רב לחכמה זה יהושע בן נון שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חכמה (דברים ל"ד ט') הלמד מרב אחד דבר שנחלוהו בהלכות ישמיענו מדרש שמע ממנו מדרש דבר שנחלוהו באגדות ישמיענו אגדות שמע ממנו אגדות נמצא זה שומעו מכל מקום. הלמד מרבנות הרבה דבר שנחלוהו בהלכות שמע ממנו הלכות דבר שנחלוהו במדרש ישמיענו מדרש שמע ממנו אגדות דבר שנחלוהו אגדות שמע ממנו הלכות נמצא זה לא שומעו לא שומעו בכל מקום. הלמד מרב אחד למה הוא דומה למי שהיה לו בבית סאה זרע חטים במקום אחד ושעורים במקום אחר נמצאת זו מלאה ברכות. הלמד (מרבנות) [מרבנים] הרבה למה הוא דומה למי שהיה לו כבית כור זרע חטים ושעורים במקום אחד (ותאנים) וגפנים וזיתים ותאנים במקום אחר נמצא זה (מפחד) [מפוזר] בכל העולם. עליהם הוא אומר אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי (משלי ח' ל"ד) איזהו דלת רבי אליעזר ור' יהושע ורבי טרפון אמר רבי עקיבא אם למדת מרב אחד נמצאת בו את כל דבריו שלא תשב לך ותאמר דיי. אלא לך אצל אחר ולמוד ממנו מדרש הלכות אגדות שנאמר היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה (שם ל"א י"ד)"

השמיענו התנא כי אתה צריך ללמוד מפי גדול הדור כמו יהושע בן נון, וכן ללכת בהלכה אחרי רב אחד בלבד ולא שנים.

ב, מיהו מרא דאתרא? הרב הגדול הפוסק שבדור. ואנחנו בדור יתום, האשכנזים המרא דאתרא שלהם הוא רבנו הרמ"א ז"ל, ואילו אנחנו כל קהילות הספרדים הוא מרן הבית יוסף מחבר השלחן ערוך ז"ל.

ואעתיק לך מה שכתב בשו"ת יחוה דעת חלק ה הקדמה "כתב הגאון מהראנ"ח בתשובה (סימן קט), שכבר נתקבל הרב בית יוסף עלינו לרב ללכת אחר הוראותיו. ע"ש. (וכ"כ בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב (סימן פא). וגדול חכמי איטליה מהר"י מינץ כותב על מרן, שכבר נתפשטה חכמתו הרחבה והוראותיו בכל העולם, לא היתה קריה אשר שגבה ממנו. עד אשר נוכל לומר בלי גוזמא, שמזמן הרמב"ם והרמב"ן ועד היום לא נמצא כמוהו בישראל להגדיל תורה ולהאדירה. ע"ש. ורבינו הרמ"א בתשובה למרן הבית יוסף כותב אליו (בשו"ת הרמ"א סימן מח): באתי להשיב מפני הכבוד לדברי מורינו ורבינו הגאון הגדול רבי יוסף קארו יצ"ו, אשר מימיו אנו שותים מכדו וקנקנו, אתפלל אל ה' שיאריך ימי מורינו ורבינו נשיא אלהים בתוכינו, והנני אומר מתניתא דמר וספרו קא מתניתא, וחלילה להמרות דברי מעלת כת"ר, שכל החולק עליו כחולק על השכינה, ועליו יש לסמוך אפילו באיסורא דאורייתא, וכל שכן בענין ממון הקל וכו'. ע"ש. והרב המני"ח בשו"ת הלכות קטנות (סימן קפב) כותב: קיבלתי ממר זקני הגאון הראשון לציון המג"ן (הרב משה גלאנטי ז"ל), שבכל ארץ ישראל ובכל ערי המזרח וערביסתאן אין המוחזק יכול לטעון קים לי נגד הכרעת מרן מהר"י קארו, שכן קבלו עליהם ועל זרעם. ושמעתי מפה קדשו שבזמנו חזרו גאוני צפת וחידשו תוקף הסכמה זו לקבלת דברי מרן. ע"ש. וכן כתב בשו"ת מהרי"ף (סימן כב). וכן כתב מהר"א יצחקי, גאב"ד חברון, בתשובה שהובאה בגנת ורדים (חלק חשן משפט כלל ה' סימן טז), והסכים לזה הגאון המחבר גנת ורדים (שם סימן יז). וכן כתב הגאון רבי יונה נבון בשו"ת נחפה בכסף (חלק חשן משפט סימן יח). ותלמידו מרן החיד"א בברכי יוסף (חשן משפט סימן כה ס"ק כז - כח). והגר"ח מודעי בשו"ת חיים לעולם (חלק יורה דעה סימן א'), והגאון הראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס בשו"ת שער המים (סימן ט'). ועוד".

"צא ולמד ממה שכתב רבינו יהונתן אייבשיץ בספר התומים (סימן כה, קיצור תקפו כהן אות קכד), שחלילה לומר קים לי לזכות המוחזק בניגוד לפסקי מרן המחבר והרמ"א, כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם, ורוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם הזהב מכוון להלכה, אפילו בלא כוונת הכותב, וחפץ ה' בידם יצלח, רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם". ובספר שאלת יעב"ץ חלק א' (סימן עה): ואחרי ששני המאורות הגדולים הבית יוסף והרמ"א פסקו כן, מי יבוא אחריהם, ואין אחריות האחרונים עלינו, ואין לנו לזוז מפסקי השלחן ערוך שהם הלכות קבועות לכל ישראל והפורש מהם כפורש מן החיים. ע"כ. ובשו"ת בית אפרים (חלק יורה דעה סוף סימן עח) כותב: "וחלילה לנו לזוז זיז כל שהוא מפסקי השלחן ערוך, וכמו שכתב כיוצא בזה הרמב"ן (בכתובות נד א) שאף על פי שאנו מדמין אנו נותנים ראשינו תחת כפות רגלי הראשונים". גם החתם סופר (בחלק אבן העזר חלק ב' סימן קב) כותב, ונמצא שדברי מרן הבית יוסף מכוונים בשני ספריו, ואם אולי הבית יוסף לא כיון לכך, מכל מקום האלהים אנה לידו להמתיק הדבר בלשון קולמוסו הטהור, שיהיה אותו צדיק ניצל משגיאה, כי כן ארחות נותן התורה יתברך שמו עם כל העוסקים בתורתו לשמה להכחיד תחת קולמוסם לשומרם משגיאות לבל תצא תקלה מתחת ידם".

והגאון רבי יוסף מולכו, בעל שלחן גבוה, כותב בספרו שו"ת אהל יוסף (חלק יורה דעה סימן ל'): "שכיון שקבלנו הוראות מרן, הכי נקטינן, ואפילו כשהרמ"א ואלף פוסקים כמותו חולקים עליו, אנו בני ספרד בתר מרן גררינן, הן לקולא והן לחומרא". והגאון רבי יעקב בן צור בשו"ת משפט וצדקה ביעקב חלק ב' (סימן ה') כותב, שאחר שנתפשטו בעולם חיבורי מרן הבית יוסף והשלחן ערוך, שוב אין לנו אלא פסקיו לכל אשר יאמר כי הוא זה, ואפילו נגד אלף פוסקים. ע"ש. והגאון רבי שלמה לניאדו, אב"ד ארם צובה (חלב), כותב בשו"ת בית דינו של שלמה (חלק אורח חיים ריש סימן ד'), "דאנן בתריה דמרן אזלינן בכל חקותיו ובכל משפטיו, בין להקל בין להחמיר, ואין להביא ראיה מן החולקים עליו". וכן כתב עוד בספרו שו"ת כסא שלמה (סימן ז'). ע"ש. והגאון רבי יעקב אלגאזי בתשובותיו (סימן ח') כותב: פה עה"ק ירושלים וגלילותיה אתריה דמרן הוא, ואנו נוהגים לפסוק ככל הוראותיו בין להקל בין להחמיר. ע"ש. וכן כתב הגאון רבי אליהו ישראל בספר שני אליהו (דף ז' ע"א). ע"ש. ובשו"ת חיים ביד (סימן קח) כותב, גלוי וידוע בכל העולם כי חכמי ספרד וצרפת קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לפסוק הלכה בכל מקום כדברי מרן רבינו יוסף קארו זצ"ל, ואפילו אם יחלוקו עליו כל האחרונים. וגם אחינו רוב בני אשכנז ופולין מורים הלכה למעשה כדברי הבית יוסף במקום שהרמ"א אינו חולק עליו, על כן יאמרו המושלים: "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו". והגאון רבי יוסף חיים מבבל בשו"ת רב פעלים חלק ב' (חלק יורה דעה סימן ז') כותב, שאפילו מאה אחרונים חולקים על פסק מרן השלחן ערוך, אין אנו שומעים להם להקל אפילו במקום הפסד מרובה, כי אנו מחוייבים ללכת אחרי הוראות מרן בכח הקבלה.
שאלה - 144250
שלום לכבוד הרב מוצפי שליט”א
אני אומרת פתח אליהו בשחרית ובמנחה
האם אני נוהגת נכון מתי ראוי להגיד פתח אליהו
תודה כבוד הרב שיחולו עליך ועל משפחתך כל ברכות התורה

תשובה
זה טוב מאוד, תתחזקי באמירת תהלים כי זה למעלה מהכל.
שאלה - 144249
שלום לכת"ר רפוא"ש
קשה לתמצת ל140 אותיות.... ומשקר במצח נחושה ואל יתחבר לרשע ואל יאמין לכזביו וכבודו יבדוק את הדבר

תשובה
העורך.
עטרת ראשינו שליט"א איננו מושפע רק ממה שעיניו רואות, טפשים תפסיקו!
רשעים שלחו אותך, מחטיאי הרבים, רודפי בצע וכבוד מדומה, עדיין לא פירסמנו קלונם ברבים. אתה מבקש שהרב יבדוק? טול קורה מבין עיניך, אם כוונתך טהורה מדוע אינך מזדהה בשמך?
רק עיוור וחרש לא שומע ולא רואה את התנהלותם, ואת הפרסומות הנוראות שלהם. התחלתם עם טרור, כך עשיתם בליל השישי האחרון שלחתם לבית מורנו "עז פנים, טיפש גמור, חצוף ורשע, מגדולי מחטיאי הרבים". תמשיכו ונראה לאן תגיעו.
שאלה - 144248
לכבוד הרב מצופי שליט"א ערכתי ערב הפרשת חלה לעילוי נשמת אימי. הרבנית,פנתה לכול אחת ושאלה איזו קבלה היא מקבלת והאם רוצה לבצע ה.קבע,אני ביצעתי ובעלי התנגד
תשובה
לעילוי נשמת אמך הייתם מביאים עשרה אברכים רעבים שילמדו תורה שעתיים נוספות על זמנם, ויקבלו איזה סכום.

השאר זו סחיטה לשמה ורשע וחוצפה. "וכסילים מתי תשכילו".
שאלה - 144247
לכבוד הרב

האם אדם שמגנה את קרח "רשע" רשע האם יש להניא אותו מכך כי קרח לא היה אדם רשע אנו מגנים את המחלוקת שחטא

תשובה
מה ריווח יש לו בזה.
שאלה - 144246
לכבוד הרב

הרב מה עושים במצב שהילד הדליק לנו בשבת את המערכת סטריאו ברעש מאוד מאוד גבוה ויש שירים כתוצאה מההדלקה?

תשובה
לקרוא לגוי. להבא תקפידו לנתק את החשמל מהמערכת.
שאלה - 144245
לכבוד הרב שלום רב
האם יש עניין שגם אישה תסתכל באותיות של הספר תורה בבית הכנסת כשמגביהים

תשובה
כן. כך מובא במסכת סופרים.
שאלה - 144244
הרב מוצפי שליט"א
לפעמים אני לא אומרת בכוונה "הריני מוחלת וסולחת.. בק"ש שעל המטה עדיין יש לי כעסים על אנשים האם לומר את הנוסח בכל זאת אפילו שזה לא אמת לגמרי?תודה

תשובה
אם זה אינו בלב שלם עדיף שלא לומר.
שאלה - 144243
לרב אהוב נפשנו , חורה לי מאוד שהרב מקבל ביקורת פוגעת ומזלזלת , האם לא מפחדים מיראי השם? לאן הגענו?עצוב לי בשבילך אנחנו איתך בלב תמיד ומתפללים שתהיה חזק ואיתן.
תשובה
מוטב לי לספוג עלבונות בעולם הזה והם לוקחים ממני העוונות ואני מקבל מהם דורונות את המצוות. מאשר לשתוק כשיש מחטיאי הרבים בדרכי שקר ומרמה. מרקידי נשים. ופותחי אתרי ״היכרויות״ ומכשירי טלביזיה. ומחציפים פנים מול גדולי ישראל.

וכל זה כדאי כדי לא לשתוק ועל ידי כן להיות שותף למעשיהם הנלוזים והמקולקלים.
שאלה - 144242
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
מה דעת הרב על רבי יעקב איש נבוריא והאם נוהגים לפקוד את קברו בתפילה?

תשובה
העורך. הרב ענה לך.
שאלה - 144241
לכבוד הרב
לבני עשו ברית בתשעה באב לפני כ- 13 שנה ,
קוראים לו ינון זה בעיה לעשות שבת חתן שהוא קורא את הפרשה וההפטרה בבית הכנסת בשבת חזון ?? זה השבת שהוא אמור לקרוא
יש בעיה בעיתוי

תשובה
אפשר.
שאלה - 144240
לכבוד הרב
למנצח בנגינות אומרים לפני או אחרי מים אחרונים?

תשובה
אפשר כך ואפשר כך.
שאלה - 144239
לכבוד הרב
הרב כתב בקדוש בציון בשם הזוהר שיש רקיע שכל השנה סתום ורק חצי שנה בשנה נפתח והיא שעת נעילה רציתי לשאול איפה הזוהר כותב זאת (במקורות למטה מובא שבשבת ור"ח הוא גם נפתח)

תשובה
עיין במקור הזוהר הנזכר שם.
שאלה - 144238
לכבוד הרב מוצפי שליט"א,
כיצד בודקים חמוציות מתולעים ?

תשובה
כפי שבודקים צימוקים. צריכים השריה במים למשך הלילה ובדיקה מדוקדקת אחר כך.
שאלה - 144237
שלום לכבוד הרב
מה הדין לאדם שלא ראה את הכותל -בית המקדש 30 יום ,האם חייב בקריעה

תשובה
בהחלט צריך כמו שנפסק בשלחן ערוך.
שאלה - 144236
לכבוד הרב שלום רב
מבקש לשאול איזו מבין 10 הפרות האדומות שהיו בעולם , היא פרתו של דמא בן נתינה?
שבוע טוב ומבורך לרבנו חמיד ליבנו ומחמד נפשנו.ה' ישמרך וירבה בריאותך ושלומך

תשובה
לא חילקו מספרים לפרות.
שאלה - 144235
לכבוד הרב שלום רב
לכאורה ירד לקרח המן שלו באותו היום של המחלוקת בריחוק כמו על הרשעים, ולמה לא הבין מזה שהיה הוא הטועה? תודה רבה

תשובה
אני לא יודע היכן ירד לו מן. ואם ירד לו בכלל. אתה חושב לרגע שמי שנמצא בויכוח סוער מתבונן בכלל. הוא שבוי באותם ימים בידי יצרו הרע וגאוותו העצומה.
שאלה - 144234
שלום לכבוד הרב
קרובי משפחה דתיים עם תינוק במצב כלכלי לא טובנוסעים לקברי צדיקים בחולרוצה למחות בפניהם שזה לא צעד נכוןלא יודע אם תתקבל מחאתיהאם להביע עמדה או לשתוק

תשובה
תשלח להם מכתב ותסביר להם שזו טעות חמורה. ותפילתם אינה נשמעת.
שאלה - 144233
לכבוד הרב
אני קרוב לגיל 50 והתחלתי לקרוא את הזוהר האם ליקרא בעברית ( את התרגום )ללא אראמית או רק את הארמית אף על פי שלא מבין הכל .

תשובה
תקרא בארמים לא בלשון הקודש כי יצאו עליו עוררין.
שאלה - 144232
לכבוד הרב
אבי ז”ל נפטר השנה. ב”ה, זכיתי להתחזק בנושאים שונים. האם יש עניין מיוחד/חובה לבקר בקברו ולהתפלל שם? האם יש זמנים המיועדים לכך?
חזק ואמץ!

תשובה
תלמד תורה והוא ישמח הרבה יותר מלבקר את קברו.
שאלה - 144231
שלום השאלה היא לאחר מעשה
בשבת פרשת קורח בביהכנ''ס שיש ספר תורה אחד
לאחר הפרשה גללנו את הספר לקריאת התורה של ראש חודש
המפטיר רצה לומר קדיש מה נכון לעשות כשיש ספר תורה 1
תודה

תשובה
נא עיין במנוע החיפוש.
שאלה - 144230
חנות שמוכר צנצנות שכתוב ע''ז 'סממני הקטורת', וברכיבים כתוב צרי ציפורן וכו' וכתוב ע''ז מותר ע''פ הלכה כיון שאינו כמידתה, הראוי למכור? ואם לא קשה לכתוב מקור שאוכל להגיד.
תשובה
כמה שאתם תמימים ומאמינים לכל טריק של סוחרים.
שאלה - 144229
לכבוד הרב
ביום חמישי ברית באולם בצהריים. שאלתי מה קורה כאשר בתפילת שחרית נמצא איתנו בבית הכנסת או אבי הבן או הסנדק או המוהל האם יש לומר תחנון? אציין שהברית באולם ולא בבה"כ

תשובה
דיעות שונות בין הפוסקים. ואיני מעונין ליכנס לזה.
שאלה - 144228
לכבוד הרב שאלה ששואלים אותי לגבי תפילה
אדם שקם מאוחר או מכל סיבה אחרת רוצה להתפלל שחרית לאחר השעה 11:00 בבוקר האם על פי ההלכה הוא יכול להתפלל הכל לפי הסדר עד חצות יום? דעת הרב

תשובה
חטא גדול חטא. אם היה מדובר בחולה המוטל ערש דוי הייתי עונה לך בחפץ לב. ואיך אתה רוצה שנכתוב לו והוא יעשה כן לכתחילה. יבזבז את זמנו במשך הלילה וילך באופן כרוני לישן מאוחר ללא עול מלכות שמים. ונמצינו הורסים את התפילה שהיא ראשונה במעלה בעבודת השם.
שאלה - 144227
מקבלים עשרות עלונים לשבת. בחלק מהעלונים יש תמונות לא צנועות ופרסומים לא מתאימים. אני ממיין אותם וזורק לפח מישהו העיר לי שזה אסור כיון שיש דברי תורה וצריך גניזה מה ההלכה?
תשובה
זה שהעיר לך הוא עם הארץ גמור. כל העלון טעון בתוך שקית אשפה. ומעמדו כמעמד עיתוןחילוני.
שאלה - 144226
לכבוד הרב: רוצה ללכת לכנס שעושה.....
בעלי מתנגד בכל תוקף הרבה חברות שלי הולכות בעלי אמר לי לשאול אותך כבוד הרב האם יש היתר? תודה

תשובה
העורך, הרב ענה לך שלשמוע בקול בעלך. ולא בקולן הבלתי חכם ובלתי טהור וקדוש של חברותייך.
שאלה - 144225
לכבוד מו״ר הרב מוצפי שליט"א
אישה שבימי טהרתה רואה רק בניגוב בנייר כתמים קטנים ללא הרגשה. במידה ומותרת האם מותרת אע״פ שזה ממשיך?

תשובה
צריכה לפנות היום לרופאה או לרופא לקבל טיפול.
שאלה - 144224
אבא של בעלי רוצה להיות סנדק והוא לא בריא בנפשו בכלל ולא בן תורה אני רוצה לקחת רב במקומו והוא יפגע מזה מאוד
תשובה
תוותרי לו ואל תעוררי מחלוקת.
שאלה - 144223
לכבוד הרב
שלום, אני פרודה מבעלי שלא מוכן לתת לי גט, היה מתעלל 9 שנים בי, כרגע יצאתי בלי גט עם 2 בחורים ונכשלתי בנגיעות אסורות לא היה... איך מכפרים?

תשובה
אשה שלא קיבלה גט מבעלה דינה כאשת איש גמורה, ואוי לנפשו למי שנוגע בה, עוונו גדול מנשוא, והוא בוגד בהשם יתברך שמו, ואת צריכה להתענות יום אחד לכפר ולשוב בתשובה שלימה.
שאלה - 144222
שלום לכבוד הרב
אני בת 27 עם בחור בקשר שנתיים עצרנו מלהתקדם כי אני מתדרדרת רוחנית ונפשית והוא ההפך האם לנתק
את הקשר הטלפוני על אף שזה מאוד קשה כי הוא מעודד ומחזק טלפונית תודה

תשובה
זה לא קשר טוב, לא יהודי, אנחנו בני אברהם יצחק ויעקב, לא מנהלים קשר אישי בן ובת בצורה חופשית ללא מטרת נישואין מוגדרת ורצינית.
שאלה - 144221
עשיתי טיפול פנים רציני וכרגע יש לי הרבה כתמים על הפנים יש לי צער גדול מזה לא יכולה לצאת החוצה מתביישת בי אבקש ברכה מהרב לרפואה , קיבלתי על עצמי גם קבלה מאוד חשובה
תשובה
העורך, בבקשה לא להגיש בקשות לברכה בפורום השאלות. תוכלי לשלוח בקשה דרך הטלפון.
שאלה - 144220
לכבוד הרב
נפלתי ב.... מחוץ לנישואין אני מבקשת תיקון וכפרה על חטאותיי.

תשובה
טוב להתענות יום אחד לכפרה ולקרוא כל ספר התהלים.
שאלה - 144219
לכבוד הרב מוצפי שליט"א שמעתי פעם בדרשה של רב שאדם שנכשל בראייה אסורה של פריצות יוציא רוק מפיו וזה מועיל להנצל משז״ל , מה המקור לדבריו?
תשובה
איני יודע אם זה בדיוק כךאך ידוע מה שכתב הרב מגן אברהם ז"ל סימן צ"ח בהקדמה,
"כתוב בספר הגן [לאחד מגדולי המקובלים] לבטל מחשבה רעה בשעת התפלה יאמר שלש פעמים פי פי פי ואחר כך ירוק שלש פעמים, ולא ירוק לגמרי אך בדרך נחת והלשון תהא בין שפתים בשעת הרקיקה ובודאי תלך המחשבה עכ"ל ואינו נראה לי לעשות זה בתוך תפלת י"ח דהוי הפסק ומי יודע אם רפואה בדיקה היא".
והרב משנה ברורה סימן צ"ח, סעיף ב כתב "ובספר אליה רבה הביא בשם קיצור של"ה וזה לשונו סגולה להעביר מחשבת חוץ שקודם תפילה יעביר שלש פעמים יד ימינו על מצחו ויאמר בכל פעם "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי". וכן אם בא לו מחשבת חוץ בתוך התפילה ישתוק מעט ויעביר ימינו על מצחו ויהרהר פסוק הנ"ל עד כאן לשונו".
שאלה - 144218
לכבוד הרב הקדוש יש רבנית שבעלי מיתנגד לדרכה החברות שלי מיתחזקות ודובקות בדרך שלה ניסיתי להעיר להם אני רוצה לדעת [עים סה] אם זה לשון הרע ואני עושה טעות תודה
תשובה
אשה אמורה לציית לבעלה בעניני יראת שמים. ואל תדברי עם אחרות בנושא, תני לרבנים שיחוו את דעתם.
שאלה - 144217
לכבוד הרב
האם יש מצב כזה שמישהו חלילה ייקח את מה ששייך לי או שאין דבר כזה בכלל וכל אחד לוקח את שלו מבלי ליגוע במה ששייך לחברו

תשובה
בתלמוד בבלי מסכת יומא דף לח עמוד א אמרו "מכאן אמר בן עזאי: בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא".
שאלה - 144216
האם הילדים לפני גיל בר מצוה יש להם לברך על טלית קטן
ב' האם הבנות נגררות אחר האם לא לעשות מלאכות אחר הדלקתה או יכולות להמשיך עד הזמןבורית בשבת איזה מין מוקצה הוא

תשובה
א, מברך בודאי מצד מצוות חינוך. ב, מותרות במלאכה עד 15 דקות לפני השקיעה אם הדבר דחוף. ג, לא שמעתי שהסבון מוקצה.
שאלה - 144215
שלום כבוד הרב,אנו חוזרים בתשובה.איך להתנהג שאנו חייבים מפאת כבוד הבריות להגיע לאירוע לא מופרד?קשה עליי שלא להגיע מפני נימוס והכרת הטוב חובה עלינו לכבדם ולשמחם.תודה
תשובה
אם אתה נעשית פוסק הלכות. וכותב שחייב ללכת למקום פריצות ומזוויע ומצער את אבינו שבשמיים. וגורם לשכינה שתסתלק מישראל.
מה רצונך ממני. ומדוע אתה כותב שאלה שאינך מצפה לקבל עליה תשובה אלא כאוות נפשך.
שאלה - 144214
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לדחוף את האשפה בפח מלא בעזרת הרגל בשבת? יש סיכוי שע"י כך ישברו צלחות חד פעמיות הנמצאות בפנים.

תשובה
לא הבנתי למה לדחוף? והרי כשאשפה מליאה ומפריעה מותר לפנותה בשבת קודש.
שאלה - 144213
לכבוד הרב
התארחתי בשבת אצל קרובי משפחתי,לפני הדלקת נרות הם כיבו את האורות בבית, הדליקו נרות ואז הדליקו את התאורה שנזקקת לשבת. האם יש לזה מקור?אורך ימים ושנים חודש מבורך

תשובה
אין צורך בזה. כי הם מחמירים שלא לברך על תוספת אור. אך מכיוון ואלו נרות מיוחדות לשבת קודש נוכל לברך עליהם ועיין ילקוט יוסף.
שאלה - 144212
לכבוד הרב הגאון שליט"א
אבל על הוריו שמתפלל לפעמים במנין של חבד ואומרים לאחר עלינו לשבח תהילים היומי ואז קדיש יהא שלמא.ואז 3 משניות וקדיש על ישראל האם לומר איתם קדיש או לא?

תשובה
אסור להרבות בקדישים כפי שכתה הרב כנסת הגדולה ז״ל והסכים עמו הרב מגן אברהם ז״ל.
שאלה - 144211
שלום לכבוד הרב
האם יש עניין להיות עד בחופההאם כדאי להציע את עצמי כשנמצא בחתונה או שב ואל תעשה עדיף?

תשובה
עדי החופה צריכים להיות הכי יראי שמים שיש. ולא יהיה בהם שום עון או חטא לא מדאורייתא ולא מדרבנן.
ומרן הרב עובדיה היה תמיד ממנה עצמו לעד יחד עם הגאון הרב שלום משאש זכר צדיקים לברכה.
שאלה - 144210
שבוע טוב לכבוד הרב מצפי המיוחד שלנו, מאוורר עם שעון שבת האם אפשר בשבת לשנות עוצמת המאוורר כשהמאוורר כבוי? 2, אחרי ברכת המזון יש לגעת ממש בלחם ובמלח ולנשק היד? מחילה ותודה.
תשובה
א, אם עשיתם תנאי מלפני השבת מותר כשאינו עובד. ב, מספיק לגעת החתיכת לחם ואין צריך לגעת במלח.
שאלה - 144209
לכבוד הרב שלום רב
הפסקנו הפצת עלון מסויים, עקב פירסומים לא צנועים בו. וענינים שהצניעות יפה להם.

תשובה
אשריכם ואשרי חלקכם כמוכם ירבו בישראל. צריך להרגיל את הציבור ללמוד מדרשים ומפרשי התורה. ולא יעזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים כמאמר הנביא ירמיה עליו השלום.
שאלה - 144208
בני זל נפטר אני הולכת לציון רק ביום האזכרה. להניח אבן כשבאים או כשהולכים. האם מניחים את האבן ביד ימין או שמאל. האם מצד הראש או הרגליים. האם יש להוריד את האבנים מהפעם הקודמת.
תשובה
נוהגים כשמגיעים להניח אבן קטנה לצד הראש להתפלל ולקרוא לעילוי נשמתו. וכשעוזבים מסלקים אותה.
שאלה - 144207
שלום לכבוד הרב
כפי הצעתך הלכתי היום לבית הכנסת כדי לעשות שינוי שם. שם נאמר לי שלא ניתן לשנות שם אלא להוסיף. האם להשאיר את השם מרים כשם שני? . (ע"ש דודתי שנפטרה בגיל 15 בתאונה)

תשובה
עם הזמן תפסיקי להשתמש בו כלל.
שאלה - 144206
לכבוד הרב
ברחוב שלי גר רב מנהל מוסדות מוכר,הוא מכיר אותי כבר כמה שנים ומשום מה הוא לא אומר לי שלום ברחוב וממש מתעלם ואני אומר לו, זה מאד פוגע בי וגורם לי צער , מה אני יכול לחשוב?

תשובה
אל תאמר לו ותתעלם ממנו.
שאלה - 144205
לכבוד הרב שלום רב
באשכבה לגבר לפי מנהג הספרדים האם מזכירים שם האב או האם???
תודה רבה ושכרך מן השמיים

תשובה
תמיד את שם האם. ועיין מבשרת ציון.
שאלה - 144204
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
עושה השתדלות גדולה במציאת הזיווג ההורים מציקים הרבה בעניין חושבים שלא אכפת לי ואז כשאני עונה להם אני נכשלת בכיבוד הורים
זה קשהמה אוכל לעשות נא עצתך

תשובה
תפילה וסבלנות.
שאלה - 144203
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שבוע טוב. האם אפשר לגזוז ציפורניים בערב?

תשובה
רק לצורך מצווה. כגון טבילה.
שאלה - 144202
לכבוד הרב
אני מתפלל עם אשכנזים היום השץ היה ספרדי הוא התפלל בנוסח אשכנז כולל הגייה וגם בירך על ההלל האם הוא מוציא את האשכנזים ואת הספרדים ידי חובה .
תודה לכבוד הרב

תשובה
החזן איש מסכן.
שאלה - 144201
לכבוד הרב
אבא נמצא בבית אבות אני דואגת לגלח אותו במכונה 2 בשבוע. גיליתי שמטפל אחד גילח אותו בסכין. נחרדתי חרדה גדולה וצרחתי מפחד בעבור אבי.
מה אעשה אם המטפל ואם נפשי להרגע ?

תשובה
את אין עלייך שום אשמה חלילה. תבקשי מהנהלת המקום להקפיד בכך כי אנחנו שומרי מצוות.
שאלה - 144200
.אני רוצה שם דתי יותר.שאתחבר אליו.האם לשנות?תודה
תשובה
אפשר בהחלט.
שאלה - 144199
לכבוד הרב שלום רב.
שבת שלום ומבורך.
תודה לכבוד הרב שעומד בפרץ, חזק ואמץ ואל תחת.
אני מחפש מדרשים על השבת הקדושה, היכן ניתן למצוא.
תודה.

תשובה
עיין תרגום יונתן על פסוק זכור את יום השבת לקדשו וכן על פסוק ושמרו בני ישראל את השבת. וכן במדרש תנחומא ומדרש רבה על הפסוקים הנ״ל.
שאלה - 144198
לכבוד הרב שלום רב יש לי הצעה ללמוד קידום אתרים באינטרנט. האים כדאי ללמוד. ואחכ האים צריך לבדוק כל לקוח אם העסק כשר ב100 אחוז.
תודה‎

תשובה
תחפש עיסוק אחר שהוא כשר.
שאלה - 144197
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
ראיתי בספר נחמיה פרק א פסוק א שכתוב כסלו בלי י׳ והקרי זה עם י׳ ורציתי לדעת אם גם ככה י׳ שבאה אחרי צירי לא נשמעת אז מה זה אומר שיש קרי עם י׳
תודה רבה

תשובה
לנו אין משמעות בכך.
שאלה - 144196
שלום לכבוד הרב
שאלה דחופה לחברתי שלאחר 8 חודשים מבקשים להתגרש כיוון שמתעכבת 5 דק׳ בצאתה מביה״כ והוא לא מוכן להמתין רוצה להתגרש ומהר. הבעל לא מוכן לשמוע אדם אלא הרב מוצפי.

תשובה
העורך, הרב ענה אתמול.
שאלה - 144195
לכבוד הרב האם יום הולדת הוא יום שמחה? ווהאם ראוי דלא לומר תחנון ביום זה[לבעל השמחה]
תשובה
רק פרעה חגג יום הולדת. במקורותינו אין לזה בסיס.
שאלה - 144194
לכבוד הרב שלום רב
האם כאשר ראש חודש יוצא בשבת אומרים ברכי נפשי בשבת בבקר כבחול (ידוע לי שלדעת הרב אומרים בערב שבת השאלה לגבי הבוקר) תודה רבה רבה כבוד הרב הגאון שליט"א

תשובה
בשבת בבוקר לא תיקנו לנו לאמרו.
שאלה - 144193
לכבוד הרב שלום רב
רציתי לשאול האם אפשר להשתתף בפרויקט של פיתוח תוכנההמלמדת גם גוים איזה תחום בענף המחשבים,עמ"נ שיקבלו תעודת הסמכה בתחוםיישר כח גדול לרב על זיכוי הרבים.

תשובה
הבעיה אינה ללמוד עם גויים. קשה מהכל הוא תערובת אנשים ונשים.
שאלה - 144192
לכבוד הרב
יש לנו הזכרה לאימא עליה השלום בב' בתמוז שזה ראש חודש האם אני יכולה לעלות לבית העלמין שיכול להיות שאני אבכה האם לעלות בכל זאת? תודה ושבת שלום

תשובה
ב בתמוד הוא ביום שני ואינו ראש חודש כלל. תעלה ביום שני ולא בראשון.
שאלה - 144191
לכת"ר
ביתי, ילדת בי"ס אספה מבנות כיתתה כסף עבור מתנה למורה. היא איבדה רשימת שמותיהן. כעת כל בנות הכיתה מבקשות את כספן גם כשלא נתנו. מה לעשות ?

תשובה
ההלכה קובעת כי מי שמוגדר כ״שומר חינם״. פטור מגניבה ואבידה. וחייב במידה ולא שמר כדרך השומרים. וזה בהנחה שעושתה מלאכתה בהתנדבות. אלא שעדיין יש מקום לדון ברשימה שאבדה אם היתה חייבת לשמור עליה ויש עליה אחריות גם על הדף או לא.
שאלה - 144190
לכבוד הרב שליט”א
האם מותר לאישה נידה למזוג לבעלה וכן להפך הוא לפניה למזוג מים בפניהם תודה ורפואה שלמה לרב

תשובה
למזוג במגש הכללי והוא יקח או היא תקח, אבל לא להגיש לפניו ממש. ויש שכתבו שהמדובר דוקא ביין או במשקה חריף המגישים אותו לכיבוד מיוחד. ויש חשש לקירוב דעת.
שאלה - 144189
שלום לכבוד הרב שליט"א
הבן שלי התחיל לשים ציצית בחורף אבל ללא כיסוי ראש.(אנחנו מתחזקים בע"ה) כעת בקיץ בגדים קצרים הציציות בולטות ואני טוען לחילול ד' האם נכון? מה הרב מציע?

תשובה
תעזוב אותו. לפחות הוא מקיים מצוות ציצית שמגינה בעדו.
שאלה - 144188
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
לאחר הדלקת נרות שבת אני נוהגת להתחיל בהכנת הסלטים החיים לסעודה.שאלתי היא האם מותר לטעום מהסלטים החיים בעת הכנתם(לבדוק אם חסר תבלין) לפני הקידוש?

תשובה
אם קיבלתם שבת אסור לטעום.
שאלה - 144187
לכבוד עטרת ראשנו

לפעמים משאיל רכב מגיסתי לנסיעות קצרות
היא לא מבקשת כסף אבל אני רוצה למלא דלק
האם קיים חשש ריבית אם מילאתי יותר דלק או שיש את הבלאי של הרכב?
שבת שלום ותודה רבה

תשובה
כשאין הלואה אין רבית בכלל.
שאלה - 144186
לכבוד הרב
השלום והברכה. האם הפרשת חלה היא סגולה לזיווג או הסגולה הטובה ביותר היא שירת הים? בברכת תעלה ותאדיר.

תשובה
לא שמעתי ולא ידעתי. תפילה לאבא שבשמיים הסגולה הכי טובה לכל ענין.
שאלה - 144185
לכבוד מו"ר
האם גם בתיקון לאה ראוי להוריד דמעות כאשר:א. מדובר ביום בו אומרים גם תיקון רחל וגם תיקון לאהב. מדובר ביום בו אומרים רק תיקון לאהתודה רבה לכבוד הרב ושבת שלום

תשובה
בימים שאין בהם תחנון לא ראוי לבכות או לעורר בכי. בימים שיש תחנון יכול לבכות בעיקר באמירת מזמור בבוא אליו נתן הנביא.
שאלה - 144184
לאחר 14 שנות תשובה עם בעיות שלום בית קשות הפסדים כספיים ניסיון לחנך הילדים בדרך תורה עכשיו שהם בגיל נערות הבן עזב הישיבה ורוצים בי"ס מעורב האם להישאר או לעזוב ולהציל נפשי ?
תשובה
להשאר בהחלט ולנסות להציל מה שאפשר בדרך נעימה וטובה של הסברה ובמאור פנים.
שאלה - 144183
הרב, מציעים לנו טלפון "כשר" אנשים מפקידים שיק לבנק באמצעותו, פותחים שערי הבית, עוקבים אחר הנעשה בעיסקם רוכשים מוצרים מקבלים תשובות מהרופא.. מה נענה ליצר הרע יצילנו הרב
תשובה
לא הבנתי מאומה מדבריך.
שאלה - 144182
לכבוד הרב שלום רב וחזק וברוך תהיה! אשתי מבקשת ממני לצאת איתה לנופש בחו"ל כבר שנים רבות ,ואני מסרב מכיון שכך הרב הורה,לאחרונה מאוד לוחצת וכועסת והשלום בית מתערר ,מה לעשות?
תשובה
תיקח אותה לנופש ״חלומי״ בצפת.